مکانیک کلاسیک و هر آنچه باید راجع به آن بدانید  

درخواست حذف این مطلب
مکانیک، یکی از ملموس ترین علم هایی است، که هر روز با آن سر و کار دارید، شاید بد نباشد کمی درباره ی تاریخچه ی آن بدانید و با آن بیشتر آشنا شوید. با ما همراه باشیدهر روز که از خواب بیدار می شوید، به خیابان می روید، سوار بر خودرو رانندگی می کنید، منتظر مترو می مانید و زندگی خود را می گذرانید، بی آن که خود بدانید با علم مکانیک سر و کار دارید. مکانیک بخشی از فیزیک است که قدمتی به عمر بشریت دارد و شاید بتوان آن را ملموس ترین و قابل حس ترین زیر شاخه فیزیک لقب داد، چرا که یکی از خصوصیات عمده ی تجربیات حسی و به طور کلی همه ی تجربیات ما، ترتیب زمانی آن ها است. چنین ترتیبی سر چشمه ی تصور عقلی زمان ذهنی و عملا ملاک تنظیم آزمایش ها است. از جمله ی خصوصیت های اصلی مفهوم شیء مادی این است که ما برای آن وجودی قائلیم مستقل از زمان (ذهنی) و حتی مستقل از این حقیقت که آن را با حواس خود درک می کنیم و با آن که تغییراتی را که بر حسب زمان در آن وارد می شود را به چشم می بینیم اما آن را مستقل از زمان می پنداریم.تعریف کلیمکانیک نشان می دهد که یک جسم در وضعیت معین چگونه حرکت می کندمکانیک کلاسیک یکی از قدیمی ترین و آشناترین شاخه های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی سرو کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترون ها در اتم ها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشان ها در بخش های دور دست جهان اعمال می شود و تمامی این پدیده ها را می توان با استفاده از مکانیک توجیه کرد. مکانیک توضیح نمی دهد که چرا اجسام حرکت می کنند و تنها نشان می دهد که یک جسم در وضعیت معینی چگونه حرکت خواهد کرد و این حرکت را چگونه می توان توصیف کرد.حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:سینماتیک حرکت: سینماتیک به توصیف هندسی محض حرکت یا مسیرهای اجسام، بدون توجه به نیروهایی که این حرکت را ایجاد کرده اند، می پردازد. در این بررسی عوامل حرکت (نیروهای وارد بر جسم) مد نظر نیست و با مفاهیم مکان، سرعت، شتاب، زمان و روابط بین آن ها سروکار دارد. در این علم ابتدا اجسام را به صورت ذره نقطه ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می شود. خود سینماتیک به دو زیر گروه سینماتیک انتقالی و دورانی تقسیم می شود.سینماتیک انتقالی: در این نوع حرکت پارامترهای سیستم به صورت خطی هستند و مختصات فضایی سیستم ها فقط انتقال می یابد. از این رو حرکت انتقالی مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد. کمیت مورد بحث در سینماتیک انتقالی شامل جابه جایی، سرعت خطی، شتاب خطی، اندازه حرکت خطی و... می باشد.سینماتیک دورانی: در این نوع حرکت برخلاف حرکت انتقالی پارامتر اصلی حرکت تغییر زاویه می باشد. به عبارتی از تغییر جهت حرکت، سرعت و شتاب زاویه ای حاصل می شود و مختصات فضایی سیستم ها فقط دوران می یابند. جابه جایی زاویه ای ، سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و اندازه حرکت زاویه ای از جمله کمیات مورد بحث در این حرکت می باشند.دینامیک حرکت: دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا خواص دیگر، از قبیل شکل و اندازه اجسام می شوند، می پردازد. این بخش ما را با مفاهیم نیرو و جرم و قوانین حاکم بر حرکت اجسام آشنا می کند. یک مورد خاص در دینامیک ایستاشناسی است، که با اجسامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی در حال سکون هستند سروکار دارد.اندیشه حرکت علم مکانیک بر پایه زنده ساختن اصولی که اتمیست های یونانی بیان کرده بودند و مدتی بس دراز از آن غفلت شده بود، بنا شد. اتمیست های یونانی گفته بودند، که اتم ها بدون هیچ کمکی به حرکت یکنواخت خود ادامه می دهند، مگر این که با اتم های دیگری برخورد کنند. این اندیشه به هیچ وجه بدیهی نیست و جای شگفتی نیست که نزدیک به ۲۰۰۰ سال کسی به این مطلب توجه نکرده است. تجربه ی روزمره بیشتر پشتیبان این عقیده است، که اجسام تا وقتی حرکت می کنند، که چیزی آن ها را به حرکت وادارد. این اندیشه که جسم متحرک می تواند به حرکت خود تا بی نهایت ادامه دهد، مگر آن که عاملی آن را از حرکت باز دارد، اندیشه ای نیست که با فهم متعارف سازگار باشد و به عنوان فرضیه نیز برای کسانی مطرح است که درباره مسائل حرکت قدری تفکر کرده باشند. مکانیک ارسطویی بر پایه این اندیشه طبیعی، که اگر نیرویی نباشد حرکتی هم نیست، بنا شده و در سراسر قرون وسطی از پشتیبانی مشترک فهم متعارف و جزم و تعصب برخوردار شده بود.نظریه ارسطو در مورد حرکتارسطو حرکت در طبیعت را به دو نوع حرکت آسمانی و زمینی تقسیم کردارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد مقاله هایی در مورد فیزیک حرکت نوشت. در یکی از کارهایش به نام فیزیک، نظر خود را در مورد سرشت حرکت نوشته است، مطابق نظریه ارسطو حرکت در طبیعت از دو نوع است؛ حرکت زمینی و حرکت آسمانی. او جهان را به دو ناحیه تقسیم می کند، ناحیه ی زمینی که شامل زمین بود و تا کره ماه ادامه دارد و دیگری ناحیه ی آسمانی که از کره ماه تا ستارگان ثابت بسط می یابد. حرکت در ناحیه ی آسمانی طبیعتا دایره ای، یکنواخت و ازلی است. در حرکت آسمانی، حرکت مشهود اجرام سماوی، ماه، خورشید، سیاره ها و ستارگان مورد بررسی قرار می گیرد. این اجرام از یک ماده ازلی که اتر یا اتیر نامیده می شود تشکیل شده اند. در ناحیه ی زمین، چهار عنصر؛ خاک، آب، هوا و آتش به ترتیب محل قرار گیریشان از مرکز زمین در نظر گرفته می شوند، این عناصر دارای حرکت ها و مکان های طبیعی در جهان هستند. چون زمین مرکز جهان فرض شده است، مکان طبیعی هر چیزی که از خاک تشکیل می شد، مثلا یک سنگ، روی سطح زمین قرار داشت و اگر کسی تکه سنگی را برداشته و آن را رها کند به مکان طبیعی خود یعنی، روی زمین باز می گردد. آب عنصر دوم، بالای زمین قرار دارد و مکان طبیعی آن همین است. لذا اگر سنگی را به داخل استخری بیندازید به زودی در ته استخر قرار می گیرد. لابد تاکنون دیده اید، که از داخل آب حباب های هوا خارج می شود. بنابراین هوا بالای آب و مکان طبیعی آتش بالای هوا قرار دارد، به همین دلیل شعله های آتش و دود میل دارند که به سوی جو زمین بالا بروند. ارسطو بین حرکت طبیعی و حرکت غیر طبیعی تفاوت قائل بود. مشخصا حرکت طبیعی یک جسم در این است، که مکان طبیعی خود را در جهان جست وجو کند و حرکت غیر طبیعی یک جسم سبب می شود، که مکان طبیعی یک جسم دست خوش تغییر قرار گیرد. به طور مثال اگر سنگی را پرتاب کنید، مدتی در هوا پرواز می کند و سرانجام به مکان طبیعی خود، یعنی زمین باز می گردد و مثلا برای دور کردن یک سنگ از مکان طبیعی اش باید حرکت غیرطبیعی انجام شود.طبق نظریه ارسطو؛ تندی یک جسم متناسب با نیرویی که به آن وارد می شود، است وقتی این نیرو قطع شود، تندی جسم به صفر کاهش پیدا می کند. اگر سنگی را از محل طبیعی آن جابه جا کنیم، بعد از رها شدن به طور طبیعی به محل اصلی خود، زمین باز می گردد. تندی برگشت آن به زمین، بستگی به مقدار خاک موجود در آن دارد. سنگی که وزن آن دو برابر سنگ دیگری باشد، با تندی دو برابر به زمین باز می گردد و بنابراین تندی سقوط جسم نسبت مستقیم با وزن جسم دارد.ارسطو نظریه خلا را رد می کند زیرا وقتی جسمی را به حرکت در می آوریم، باید به طور مداوم به حرکت خود ادامه دهد و این نظریه با این اصل که برای حرکت پیوسته جسم، نیروی پیوسته ای لازم است در تناقض است. او در کتاب فیزیک خود می نویسد:گذشته از این وقتی که جسمی را به حرکت در می آوریم، نمی توان گفت که چرا باید در این جا یا آن جا متوقف شود. بنابراین یک جسم یا باید در سکون باشد یا در حرکت دائمی، مگر این که چیز قوی تری سر راه آن قرار گیرد.بنابراین ارسطو در اینجا مفهوم اینرسی یا لختی یک جسم را که بعدها در قرن هفدهم قانون اول نیوتن نامیده شد، بیان می کند. چرایی گذشت زمان طولانی ۲۰۰۰ سال برای به ثمر رسیدن این اصل، یکی از اسرار علوم است، زیرا در این مدت هیچ کس با عقیده ارسطو موافق نبود.پبروان مکتب ارسطو منکر خلا بودند و عقیده داشتند که ماده تمامی فضا را پر می کند و این به تبیین دلیل حرکت کمک می کند. تیری را در هوا رها کنید، برای به حرکت در آوردن تیر یک نیرو یا زور نیاز است. چرا تیر قبل از افتادن روی زمین مسافت قابل توجهی را طی می کند؟ چرا بلافاصله روی زمین نمی افتد؟ ارسطو استدلال می کرد که یک نیروی زوری برای به حرکت در آوردن آن لازم است. تیر هوا را در جلوی خود می راند. این هوای جابه جا شده در طول تیر حرکت می کند تا به انتهای تیر، جایی که در اثر حرکت تیر جای خالی ایجاد شده است، برسد و در این جا هوا جای خالی ایجاد شده را پر کرده و به حرکت تیر رو به جلو کمک می کند. ولی این فرآیند به طور دائمی ادامه نمی یابد، زیرا هوا نیروی مقاومی نیز در مقابل آن ایجاد می کند و تیر در ضمن حرکت در هوا به طور مداوم کند می شود، تا سرانجام روی زمین سقوط کند. تیر برای حرکت دائمی به یک نیروی مداوم نیاز دارد چون بعد از رها شدن از کمان چنین نیرویی بر آن وارد نمی شود، این سخن بدین معناست، که این حرکت دائمی نبوده و سرانجام سقوط می کند.مقاله های مرتبط:دوران پس از ارسطوپس از گذشت قرن ها از نظریات ارسطو و مورد قبول واقع شدن آن ها در غالب جوامع علمی، به تدریج شک و شبهه هایی در مورد درستی آن ایجاد شد و تحقیقات گوناگونی برای راستی آزمایی نظریات فیلسوف یونانی انجام شد. در قرن یازدهم میلادی بیرونی اولین فردی بود که روش تجربی علمی را در مکانیک متداول کرد. خزینی در قرن دوازدهم استاتیک و دینامیک را به عنوان علم مکانیک شناسایی کرد. بعضی از قوانین مکانیک نظیر اینرسی یا قانون اول نیوتون، مفهوم اندازه حرکت خطی قسمتی از قانون دوم نیوتون توسط ابن هیثم و بوعلی سینا نیز ارائه شده اند. متناسب بودن بین شتاب و نیرو توسط هیبت الئه ابوالبرکات بغدادی و نظریه جاذبه توسط ابن هیثم و خزینی مورد مطالعه قرار گرفته بودند. به نظر می رسد که بررسی ریاضی شتاب، توسط گالیله بر گرفته شده از بخش هایی از حرکت ابن سینا و ابن بجاه باشد.گالیلئو گالیله برای اولین بار ریاضیات را وارد مکانیک کردگالیلئو گالیله برای اولین بار ریاضیات را وارد مکانیک کرد، او فصل تازه ای به کتاب مکانیک افزود. می دانید که ریاضیات نشات گرفته از عمیق ترین بخش ذهن انسان است. یعنی منطق! ریاضیات منطق محض است. فیزیک با ریاضیات، منطقی تر و قابل محاسبه تر می شود. پس می توان از طریق ریاضیات مدل های فیزیکی ارائه داد. گالیله در سال ۱۶۲۳، کتابی تحت عنوان مکانیک نوشت. در کتابش مفهوم نیرو را به دنیای فیزیک معرفی کرد. او در آن کتاب حرکت جسمی با شتاب ثابت را در نزدیکی سطح زمین بررسی کرد. گالیله نظریه کپرنیک که زمین سیاره ای بیش نیست را قبول کرد و به صورت نظری و تجربی مفهوم شتاب را با انداختن اجسام از برج پیزا و حرکت بر روی سطح شیب دار مورد مطالعه قرارداد. او نشان داد که در حرکت ساده و با سرعت ثابت و عدم حرکت، قوانین فیزیک یکسان هستند و اساس نظریه نسبی حرکت اجسام و تبدیلات گالیله را بنیان نهاد. ۶۰ سال پس از او، ایزاک نیوتن قوانین معروفش را در کتابی به نام اصول ریاضی فلسفه ی طبیعی منتشر کرد. نیوتون با پیشنهاد سه قانون اول دوم و سوم خودش توصیف کاملی برای حرکت اجسام طبیعی را ارائه کرد.نیوتن و انقلابی عظیمغالبا گفته زیر را به نیوتن نسبت می دهند:اگر من توانستم اندکی دورتر را ببینم، علتش آن بوده است که من روی شانه غول ها ایستاده ام.از جمله این غول ها می بایست از دکارت، گالیله و کپلر نام برد. دکارت به عنوان میراث، هندسه تحلیلی را برای او باقی گذاشته بود، که نیوتن در وهله اول آن را قدری مشکل یافته بود. کپلر پس از بیست و پنج سال محاسبه مداومی که مافوق قدرت هر انسانی بود، سه قانون اساسی حرکت سیارات را کشف کرده و بالاخره گالیله سال ها قبل از تولد نیوتن، اولین سنگ را از بنای مکانیک کار گذاشته بود. سال ۱۶۶۴ یعنی زمانی که نیوتن دانشجوی بیست و دو ساله ای در کمبریج بود، بیماری طاعون در آن ناحیه همه گیر شد، طوری که دانشگاه همه ی دانشجویان را مرخص کرد و نیوتن نیز به خانه پدری اش در ناحیه کشاورزی وولزتورپ در لینکن شایر بازگشت و دو سال در آنجا ماند. گفته اند که اگر بشریت همه دورانی را که از مرگ ارشمیدس تا زمان تولد نیوتن گذرانده حذف و به جای آن دوره هجده قرنی، این دوره دوساله اقامت نیوتن در وولرتورپ را جایگزین کند از نظر علمی ضرری نکرده است، زیرا در همین دوسال بود که نیوتن حساب دیفرانسیل و انتگرال را اختراع کرد، قوانین مکانیک را بنیاد نهاد، قانون عمومی گرانش و سرانجام قوانین حاکم بر اپتیک را کشف کرد.قانون گرانش در واقع بیان کننده چگونگی یکی از نیروهای چهارگانه طبیعت است. این نیرو به همراه نیروی الکترومغناطیسی بلند برد هستند و برخلاف دو نیروی دیگر یعنی نیروی هسته ای ضعیف و قوی که برد خیلی کوتاهی دارند، در دنیای ماکروسکوپی نمود پیدا می کنند.نیروی گرانشی مهم ترین نیرویی است، که در مقیاس های زندگی روزمره و همچنین در مقیاس منظومه شمسی و ستاره ها و کهکشان ها عمل می کند، اما در مقیاس میکروسکوپی به دلیل ناچیزبودنش در مقایسه با نیروی الکترومغناطیسی نقشی ایفا نمی کند.نیوتن در کتاب اصول ریاضی فلسفی طبیعی قوانین مکانیک را با مطرح کردن ۳ قانون اصلی، تبیین و تالیف کرد:قانون اول نیوتن: هر جسم که در حال سکون یا حرکت یکنواخت در راستای خط مستقیم باشد، به همان حالت می ماند مگر آن که در اثر نیروهای بیرونی ناچار به تغییر آن حالت شود. این قانون که تحت عناوین مختلف از جمله؛ اصل ماند، قانون اینرسی یا قانون لختی نیز بیان می شود، توسط نیوتن و با استناد بر تحقیقات گالیله تالیف شده است. طبق قانون اول نیوتن؛ حرکت ویژگی ذاتی یک جسم است و در غیاب هرگونه نیروی خارجی، جسم همان حالت حرکتی خود را حفظ می کند. این قانون طومار فلسفه طبیعی ارسطو را درهم پیچید، زیرا ارسطو بر این باور بود که اجسام در حالت طبیعی ساکن هستند و برای اینکه یک جسم با سرعت یکنواخت به حرکت خود ادامه دهد، باید پیوسته نیرویی بر آن وارد شود، در غیر این صورت، به حالت «طبیعی» خود بازمی گردد و ساکن می شود.قانون دوم نیوتن: این قانون در واقع به این پرسش پاسخ می دهد، که اگر ب ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی اکشن پادشاه حملات king of raids magic dungeons 1.5.1 اندروید  

درخواست حذف این مطلب
king of raids magic dungeons apk free downloadstoryline: darkness is everywhere and you are the only hope of the town to bring back justice, fight against brutal enemies and slay monsters. so, do you think you’ve got what it takes to hack and slash your way through the dangerous and unexpected dungeons, avoid deadly traps, slay monsters, collect powerful loot and take down the bosses? ⚔️for the true fans of hack n slash????️ king of raids is for those who are into action rpg games and are a fan of hack n slash gameplay. it delivers hours of intense battles with wonderful graphics and sound effects that really give you the feeling of being trapped in a dungeon full of monsters and traps. the interface is very user-friendly and you just need to play this game for a few times to completely get used to the controls. after that, it’s just about moving around, finding the enemies and trying to take them down and getting ready for a one-on-one combat against the boss. ????raid dungeons and collect powerful loot???? dungeons are randomly generated to make sure there are always new challenges and surprises waiting for you. your main objective of each dungeons if defeating the boss at the end. but, you first need to slay different monsters by using your weapons and make sure to avoid the deadly traps. speaking of the weapons, you have access to a powerful arsenal and each weapon has its own set of abilities. for example, if you use the warhammer against the enemy, it shoots a chain of lightning in front of you and damages all the monsters in its path. note that, some of your abilities have cool downs and cost mana to use. ...

ادامه مطلب  

تهران  

درخواست حذف این مطلب
تِهْران بزرگ ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال (۱۳۹۵) بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛[۹] بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به شمار می آید.[۲][۱۰][۱۱] در جنوب دامنهٔ رشته کوه البرز در ۱۱۲ کیلومتری جنوب دریای خزر واقع شده است. این شهر دارای ۳۷۴ محله، یک شبکهٔ متراکم بزرگراهی و ۷ خط فعال مترو[۱۲] و ۸ خط در حال ساخت مترو است که در سال ۱۳۹۴، ۷۱۷ میلیون مسافر را جابه جا کرده اند.[۱۳] پیشینه شکوفائی تهران به سال ۱۷۸۸م هنگامی که آغا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید، بازمی گردد. سپس در روزگار رضا شاه پهلوی با شتاب بیشتری گسترش یافت و مردم بسیاری از استان ها پیرامونش را جذب نمود.[۱۴] از دهه ۱۹۶۰م، مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر ایران بوده است.[۱۵] ساکنان اصلی تهران، گروه های فارسی زبان بودند، اکنون مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی می کنند. در تهران مردم به زبان فارسی با هم گفتگو می کنند. بیشتر مردم در این شهر، زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند. دیگر گروه ها ساکن تهران عبارتند از کرد، آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب، لر.[۷] تراکم جمعیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار فرد در هر کیلومتر مربع برآورد می شود که بنابر آمار بیستمین شهر پرتراکم جهان است.[۱۶][۱۷] شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایه ها جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصل طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲ دقیقهٔ شرقی تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقهٔ شرقی، به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقهٔ شمالی تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقهٔ شمالی به عرض تقریبی ۳۰ کیلومتر گسترده شده است. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود ۲۰۰۰ متر و در جنوبی ترین نقاط به ۱۰۵۰ متر از سطح دریا می رسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحی شمالی آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی آب و هوای گرم و خشک دارند.[۱۸] ساختار اداری ایران در تهران متمرکز شده است.[۱۹] تهران به ۲۲ منطقه، ۱۳۴ ناحیه (شامل ری و تجریش) و ۳۷۴ محلّه تقسیم شده است.[۲۰] نماد شهر تهران برج آزادی است. برج میلاد نیز نماد دیگر آن به حساب می آید.[۲۱][۲۲] تهران میزبان نزدیک به نیمی از فعّالیّت های صنعتی ایران است، کارخانجاتی در زمینهٔ تجهیزات خودرو، برق و الکترونیک، منسوجات، شکر، سیمان و مواد شیمیایی در این شهر واقع شده اند، تهران همچنین بازار بزرگ فرش و محصولات مبلمان در سراسر ایران است. در جنوب حومهٔ تهران یک پالایشگاه نفت به نام پالایشگاه نفت تهران وجود دارد. در تهران و حومه، اماکن تاریخی مذهبی نظیر مساجد، کلیساها، کنیسه ها، و آتشکده های زرتشتیان قرار گرفته است.[۷] در فهرست گران ترین پایتخت های دنیا در سال ۲۰۰۸ میلادی، تهران در پلّهٔ آخر قرار داشت. تهران همچنین در فهرست گران ترین شهرهای دنیا و بر مبنای شاخص هزینه های زندگی، در پلّهٔ یکی مانده به آخر جای دارد.[۲۳][۲۴][۲۵][۲۶] همچنین هزینه متوسط خانوار در تهران دو برابر دیگر استان های ایران است.[۲۷] تهران از جهت تولید ناخالص داخلی رتبهٔ پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعیّت منطقه شهری، رتبهٔ بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا دارد.[۲۶] مردم تهران ۳۳٪ از مالیات کشور را پرداخت می کنند.[۲۸]یشینه تهران نوشتار اصلی: تاریخ تهران گذری در تهران اوایل دوره قاجار پیشینه زندگی در تهران به ۵٫۰۰۰ سال پیش از میلاد بازمی گردد. در دی ماه ۱۳۹۳خ اسکلت یک انسان در منطقه مولوی تهران متعلق به نزدیک ۷٫۰۰۰ سال پیش یافته شد. پیش از این گمان می رفت پیشینه زندگی در منطقه تهران امروزی به یافته ها قیطریه که متعلق به ۳٫۰۰۰ سال پیش بود، برمی گردد.[۲۹][۳۰][۳۱] تهران برای نخستین بار توسّط ایل قاجار پایتخت ایران شد. تصویر کتیبهٔ فتحعلی شاه، روی تپّهٔ سنگی چشمه علی واقع در شمال شهر ری منطقه ۲۰ تهران یاقوت حَمَوی مورخ یونانی الاصل عرب زبان در مُعجَم البُلدان تعریفی از طهران کرده و وضع این آبادی را در قرن ششم و هفتم قمری نشان داده است که به شرح زیر است: طِهران به کسر طاء و سکون ها و را و نون در آخر، لفظی است عجمی و ایشان «تهران» تلفظ می کنند، چون در زبان ایشان طاء وجود ندارد. این آبادی از دیه های ری است و میان آن دو قرب سنگ فاصله است. مردی راستگو از مردم ری مرا خبر داد که این آبادی دیهی بزرگ است که بناهای آن در زیر زمین بنیان یافته است و هیچ کس جز به اراده مردم بدانجا راه نمی یابد و در بیشتر اوقات ایشان نسبت به سلطان وقت راه خلاف و سرپیچی می پیمایند و وی را جز مدارا با ایشان چاره ای نیست. آنجا را دوازده محله است که هرکدام را با دیگری نزاع است و مردم محله ای به محله دیگر درنمی آیند. آن را باغ و بوستان فراوان است که همچون شبکه ای بناها را در میان دارد و خود حائلی در برابر تهاجم به حساب می آید. وی گفت مردم آن جا با وجود محفوظ بودن با گاو کشت نمی کنند و این کار را با بیل انجام می دهند از آن روی که ایشان را دشمن فراوان است و می ترسند که گاوشان به غارت برود. [۳۲] تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده به سبب مرکزیّت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و مدّعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و حمله قرار می داده اند. روستای تهران به واسطهٔ برخورداری از مغاک ها و حفره های زیرزمینی و مواضع طبیعی فراوان و دشواری نفوذ در آن ها پناهگاه خوبی برای دولتمردان و دیگر اشخاصی بوده که احتمالاً مورد تعقیب مدّعیان قرار داشته اند. از سوی دیگر، کاروان های بزرگی که از محورهای مورد بحث عبور می کردند شکارهای سودمندی بودند و اغلب مورد حمله و چپاول مردم بومی واقع می شدند. روستای تهران در واقع کانون چپاولگران و نهانگاه کالاهای دزدیده شده بود و این وضع تا زمان شاه تهماسب صفوی که قزوین را به عنوان پایتخت خود انتخاب نمود ادامه داشت. تهران در برابر حملهٔ افغان ها (پشتون ها) ایستادگی زیادی کرد و به همین خاطر آن ها پس از تصرّف تهران این شهر را ویران کردند و باغ ها و تاکستان های آن را از میان بردند.[۳۳] در زمان نادرشاه تهران دوباره نام و نشانی یافت و در همین شهر بود که نادرشاه رهبران بزرگ شیعه و سنّی را گرد هم آورد و پیشنهاد اتّحاد اسلامی و رفع اختلاف ها را به آن ها داد.[۳۴] تا پیش از کشف تمدّن قیطریّه و همچنین کشف آثاری در تپّه های عبّاس آباد، گمان می رفت پیشینهٔ تاریخی این شهر به همان آثار یافت شده در حوالی شهر ری محدود می شود، ولی اکتشافات باستان شناسی در تپّه های عبّاس آباد، بوستان پنجم خیابان پاسداران و درّوس، نشان داد تمام آبادی های ناحیهٔ تاریخی قصران، دوره ای درخشان از استقرار اقوام کهن و خلّاقیّت های فرهنگی را پشت سر گذارده اند.[۳۵] در فارسنامهٔ ابن بلخی نیز که مربوط به سال های ۵۰۰ تا ۵۱۰ هجری قمری است، از شهر تهران به دلیل انارهای مرغوبش یاد شده است. اگرچه در آثار مکتوب کهن از تهران پیش از اسلام نام برده نشده است، اما حفّاری های باستان شناسی ۱۳۲۱ خورشیدی در روستای درّوس شمیران نشان می دهد که در این ناحیه، در هزارهٔ دوّم پیش از میلاد، مردمی متمدّن زندگی می کرده اند.[۳۶] تهران در آغاز روستایی نسبتاً بزرگ بود که میان شهر بزرگ و نام آور آن زمان، شهر ری و کوهپایه های البرز جای گرفته بود. نخستین بار نام آن در یادکرد زندگینامهٔ ابوعبدالله حافظ تهرانی (زاده ۱۸۴ خ) آمده است. پس از یورش مغولان به ری و ویرانی این شهر، تهران بیش از پیش رشد یافت و شماری از اهالی آوارهٔ ری را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران به ۱۰۶ هکتار رسیده بود.[۳۵] این منطقه در دوره سلسله صفوی به علّت این که بقعه سید حمزه جدّ اعلای صفویه در نزدیکی حرم شاهزاده عبدالعظیم جای داشت و تهران نیز دارای باغ های خوش آب و هوا بود، مورد توجّه قرار گرفت. نخستین بار، شاه طهماسب اول صفوی در سال ۹۱۶ خ. هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و خندقی به دور آن بکشند. این بارو که ۱۱۴ برج به عدد سوره های قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت، از شمال به میدان توپ خانه و خیابان سپه، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به خیابان ری و از غرب به خیابان وحدت اسلامی (شاپور) امروزی محدود می شد، مساحت تهران در این دوران به ۴۴۰ هکتار رسید.[۳۵] در دورهٔ شاه عباس یکم (۹۶۶ تا ۱۰۰۷ خ) پل، کاخ و کاروانسراهای زیادی بر پا شد، در بخش شمالی برج و باروی شاه تهماسبی، چهارباغ و چنارستانی ساخته شد که بعدها دورش را دیواری کشیدند و به صورت کاخ (کاخ گلستان) و پایگاه فرمانروایی درآوردند. کریم خان در نبردهای خود برابر محمدحسن خان قاجار در سال ۱۱۷۲ قمری تهران را مرکز اردوکشی خود برگزید و پس از پیروزی در این جنگ در دیوانخانه دیرین تهران که در زمان شاه سلیمان ساخته شده بود بارِ عام داد و با عنوان وکیل الرعایا، زمامداری ایران را در دست گرفت.[۳۷]نام تهران در بارهٔ ریشه شناسی نام تهران اختلاف نظر زیادی وجود دارد که تعدادی از آن نظرات در اینجا آمده است: پاره ای از پژوهشگران «ران» را پسوندی به معنای دامنه گرفته اند و شمیران و تهران را بالادست و پایین دست خوانده اند. برخی دیگر تهران را تغییر شکل یافتهٔ «تهرام» به معنای منطقهٔ گرمسیر دانسته اند، در مقابل شمیرام یا شمیران که منطقه سردسیر است. و همچنین عدّه ای بر این باورند که سراسر دشت پهناوری که امروز تهران بزرگ خوانده می شود در میان کوه های اطراف، گود به نظر می ر ...

ادامه مطلب  

دانلود wifi password dump 6.0 نمایش پسوردهای wifi ذخیره شده  

درخواست حذف این مطلب
| نرم افزار نمایش پسوردهای wifi ذخیره شده |wifi password dump 6.0 + portable نام یک نرم افزار کم حجم، رایگان و کاربردی است که به شما این قابلیت را می دهد که بتوانید به سادگی تمامی پسوردهای ذخیره شده از شبکه های wifi در سیستم را مشاهده کنید. تصور کنید که شما به عنوان صاحب لپ تاپ، تاکنون به انواع شبکه های wifi بی سیم متصل شده اید اما پسورد بسیاری از آنان را فراموش کرده اید. از آن جا که این رمزهای عبور، در قسمتی از سیستم کامپیوتری شما ذخیره شده اند نرم افزار wifi password dump به شما این قابلیت را می دهد که در نهایت سادگی بتوانید تمامی رمزهای عبور مربوط به شبکه های بی سیم را که تاکنو ...

ادامه مطلب  

نگاهی به چهره ۲۱ سایت معروف از ابتدای فعالیت تا به امروز  

درخواست حذف این مطلب
shareshareshareemailهمیشه نگاه به عکس ها و خاطرات قدیمی حس و حال خاص خود را دارد. نگاه انداختن به چهره اولیه وبسایت ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و میتواند بسیار جالب باشد. وبسایت های معروفی که هریک امروزه به عنوان یک برند فعالیت میکنند از روز اول این چنین پر زرق و برق نبوده و راه درازی را طی کرده اند تا به چهره ی امروزه خود رسیده اند.در ادامه با هم نگاهی به چهره ی اولیه و امروزی تعدادی از وبسایت های معروف می اندازیم:سایت آمازون ۱۹۹۵آمازونسایت آمازون ۲۰۱۷آمازونسایت مک دونالدز ۱۹۹۶مک دونالدزسایت مک دونالدز ۲۰۱۷مک دونالدزسایت برگر کینگ ۱۹۹۶برگر کینگزسایت برگر کینگ ۲۰۱۷برگر کینگزسایت پپسی ۱۹۹۶پپسیسایت پپسی ۲۰۱۷پپسیسایت گپ ۱۹۹۶gap-1996سایت گپ ۲۰۱۷gap 2017سایت پیتزا دومینو ۱۹۹۶پیتزا دومینوسایت پیتزا دومینو ۲۰۱۷پیتزا دومینوسایت نیویورک تایمز ۱۹۹۶نیویورک تایمز ۱۹۹۶سایت نیویورک تایمز ۲۰۱۷نیویورک تایمز ۱۹۹۶سایت یاهو ۱۹۹۷یاهوسایت یاهو ۲۰۱۷یاهوسایت مرسدس ...

ادامه مطلب  

گزینه های روی میز آقای گل کهگیلویه و بویراحمدی لیگ دسته یک کشور/فرشید پاداش به عضویت کدام تیم در می آید؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به نقل از چرام،حضور نام ها در لیگ یک بی شک توجه رسانه ها را هم به همراه خواهد داشت و البته این توجه خواه یا ناخواه کشف استعدادهای جوان این رقابت ها را به ارمغان خواهد آورد که این یک حسن بزرگ است. از سویی توجه رسانه ها به لیگ یک به خاطر حضور نام ها سبب اشاره به کمبودها خواهد شد و اگر در جهت رفع نقایص گام برداشته شود لیگ یک پیشرفت قابل ملاحظه تری خواهد داشت و این کمک می کند در آینده شاهد حضور نام های بزرگ تری در تیم های دسته اولی باشیم. این روزها در گوشه و کنار استان و بخصوص ودرمیان تمامی اهالی شهرستان چرام و حتی کشور سخن از جوانی شایسته و سختکوش بر زبانها جاری است که با تلاش و کوشش تحسین برانگیزش و علی رغم تمام مشقت ها، سختی ها و نداری ها در رقابتی نابرابر در مقابل بسیاری از جوانان جویای نام کشور در لیگ فوتبال دسته یک کشور ،آنچنان درخشید تا عنوان اقای گلی این دوره از مسابقات را از ان خود کرد. در بالا از نابرابری این رقابت گفتیم چرا که همه میدانیم در فوتبال ایران چه میگذرد و چه لابی گری ها و بگیر و بستان های هنگفتی در پشت درهای بسته صورت میگیرد و بسیار رشوه و زیر میزی رد و بدل میشود تا فلان بازیکن در ترکیب فلان تیم قرار بگیرد. و چه جوان ها و نوجوانهایی که با پشتوانه مالی هنگفت و گاهی هم با زد و بندها و ارتباطات نابجا در تلاش برای رسیدن به جایگاهی در فوتبال این مملکت هستند. اما در این میان، جوانی سختکوش و تلاشگر از منطقه ای محروم ولی سرشار از استعدادهای نهفته و به نمایندگی از نسل جوان و نوجوان این دیار محروم و مظلوم فعل خواستن را به خوبی صرف کرد. نداری ها و فقر و محرومیت ها را در زیر پاهای استوارش له کرد و تمام مشکلات را دریبل زد تا به دروازه خوشبختی برسد و فوتبال ایران و در نهایت، لیگ دسته یک فوتبال کشور در مقابل اقای گل خود سر تعظیم فرو بیاورد. آری فرشید اقای گل ،جوان رعنا و خوش اتیه ای که نشان داد که فقر، محرومیت،نداری ها و نداشتن ارتباطات قوی و زد بندهای مرسوم این روزهای فوتبال را تنها و تنها با توکل بر خداوند رحیم و با جدیت در تمرینات.عزم راسخ و با فعل خواستن میتوان شکست داد. اکنون که فرشید اقای گل شور و شوق را به جوانان این دیار هدیه داده و مایه مباهات و فخر ...

ادامه مطلب  

دانلود winclone pro v6.0.4 macosx  

درخواست حذف این مطلب
winclone 6 can migrate, clone, and restore windows 8 and later (including windows 8, 8.1 and 10). recent macs only support 64-bit versions of windows so check your hardware requirements before migrating windows to new hardware. windows 7 is not supported on newer mac hardware but winclone will be able to clone, migrate and restore windows 7 on older hardware that supports it.winclone 6 is the most complete solution for protecting your boot camp windows system against data loss. winclone is the most reliable cloning solution when migrating boot camp to a new mac. the all new winclone backup feature provides scheduled, incremental snapshots of the windows user folder for retrieval of earlier versions or deleted data.featurescloning and restoring boot campincremental windows user folder backupwindows 7 (64-bit) on supported mac hardwarewindows 8, 8.1, windows 10supports restoring images created with winclone 3.x, 4.x and 5.x (windows 8 and above)supports scheduled, incremental, file-based back up of boot camp windows user folderssetting to keep x number of backups or keep allbackup log displaysupports exclusion of folders for file-based backupsupports saving to external or network storagewinclone backup menu itemfast incremental file backupsupport for core storage volumesimproved data compression a ...

ادامه مطلب  

| مریم میرزاخانی دانشمند و ریاضی دان بزرگ ایرانی به علت سرطان دارفانی را وداع گفتترنجی  

درخواست حذف این مطلب
با نهایت تاسف و تاثر مطلع شدیم که خانم مریم میرزاخانی ، دانشمند و ریاضی دان ساعاتی پیش این جهان را بدرود گفت. پروفسور فیروز نادری و چند تن از اقوام نزدیک پروفسور میرزاخانی درگذشت ایشان را تایید کرد ه اند. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا با این دانشمند فقید و بزرگ ، بیشتر آشنا شویم.مریم میرزاخانی (۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶–۲۴ تیر ۱۳۹۶)[۵]ریاضی دانایرانی-آمریکایی[۳] و استاد دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها» برندهٔ مدال فیلدز شد، که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برندهٔ مدال فیلدز بود.[۶]زمینهٔ تحقیقاتی او مشتمل بر نظریه تایشمولر، هندسه هذلولوی، نظریه ارگودیک و هندسه هم تافته است.مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، برندهٔ مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال های ۱۹۹۴ (هنگ کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی برندهٔ جایزهٔ نمرهٔ کامل شد. وی نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت؛ نخستین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی نمرهٔ کامل گرفت.[۷] سپس در سال ۱۹۹۹ مدرک کارشناسی خود را در رشتهٔ ریاضی از دانشگاه شریف و دکتریِ خود را در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن، از برندگان مدال فیلدز، گرفت.[۸][۹]از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهنِ جوان برگزیدهٔ سال ۲۰۰۵ از سوی نشریهٔ پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشتهٔ ریاضیات تجلیل شد.[۱۰] میرزاخانی برنده جوایزی چون[۱۱] جایزه ستر[۱۲] از انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۳، جایزهٔ کلی و مدال فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. وی از یازدهم شهریورماه ۱۳۸۷ (اول سپتامبر ۲۰۰۸) در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشتهٔ ریاضیات بود.[۱۳] پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون بود.اوایل زندگی و تحصیلاتمریم میرزاخانی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶ (۳ مه ۱۹۷۷) در تهران به دنیا آمد. پدرش احمد میرزاخانی مهندس برق و رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری «رعد» بود. او با اتمام تحصیلات ابتدایی با شرکت در اولین دوره جذب استعدادهای درخشان وارد دبیرستان فرزانگان تهران (زیر نظر سمپاد) شد. مریم میرزاخانی در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ (سال سوم و چهارم دبیرستان) از دبیرستان فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضیهنگ کنگ با ۴۱ امتیاز از ۴۲ امتیاز مدال طلای جهانی گرفت. سال بعد یعنی ۱۹۹۵ در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲، رتبهٔ اول طلای جهانی را به دست آورد.[۱۴]عبادالله محمودیان استاد دانشگاه صنعتی شریف و از مسولان برگزاری المپیاد ریاضی در گفتگویی پیرامون مریم میرزاخانی که در سالنامه شرق ۱۳۹۳ منتشر شده گفته:در سال ۱۳۷۲ از دکتر حدادعادل درخواست کردم اجازه دهند ایشان (مریم میرزاخانی) در المپیاد شرکت کنند چون آن زمان فقط سال سومی ها امکان شرکت در المپیاد را داشتند و ایشان سال دوم بودند. در نهایت هم انتخاب شدند و سال بعد شرکت کردند و خانم میرزاخانی طی دو بار شرکت در المپیاد جهانی هر دوبار طلا گرفت. در ۳۰ تیر سال ۱۳۷۳ وقتی که از المپیاد برمی گشتند دکتر حدادعادل در سرمقاله روزنامه اطلاعات همه این ماوقع را نوشت.[۱۵]مریم میرزاخانی اولین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و همچنین اولین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت. وی اولین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت و اولین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت.[۱۴] میرزاخانی دورهٔ لیسانس و فوق لیسانس ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد. وی در سال ۲۰۰۴ با اخذ مدرک دکترای دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن، از برندگان جایزه فیلدز، در دانشگاه های پرینستون و استنفورد به تدریس مشغول شد. یک سال بعد در سال ۲۰۰۵ نشریه پاپیولار ساینس آمریکا او را به عنوان یکی از ۱۰ ذهنِ جوان جهان برگزید و تجلیل کرد. میرزاخانی مدتی در پرینستون درس می داد ولی بعد به استنفورد رفت و کار تدریس و پژوهش را در آن جا پی گرفت. او در شهریور ۱۳۸۷ (اول سپتامبر ۲۰۰۸) و در ۳۱ سالگی به درجه استادی و این دانشگاه رسید.[۷][۱۴]فعالیت ها و افتخاراتمریم میرزاخانی در حال دریافت مدال فیلدز از رئیس جمهور کره جنوبیاو به همراه ۹ محقق برجستهٔ دیگر در چهارمین نشست ۱۰ استعداد درخشان نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. به نوشتهٔ یواس ای تودی این فهرست ۱۰ نفره، شامل محققان و نخبگان جوانی است که ...

ادامه مطلب  

ابزار cdpsnarf در کالی لینوکس  

درخواست حذف این مطلب
سلام تجهیزات شرکت سیسکو از cisco discovery protocol برای اشتراک گذاری اطلاعات تجیهزات خود در شبکه استفاده می کنند این بسته می تونند شامل آدرس ip و ورژن سیستم عاملشان باشد. در کالی لینوکس ابزاری وجود دارد به نام cdpsnarf که یک sniffer شبکه است که به طور انحصاری برای استخراج اطلاعات از بسته های cdp نوشته شده است. این اطلاعات را فراهم می کند یک دستور "showdd neighbors detail" در روتر سیسکو و حتی بیشتر باز می شود. در زیر لیستی از قابلیتهای این برنامه را مشاهده می کنید: time intervals between cdp advertisements source mac address cdp version ttl checksum device id software version platform addresses port id capabilities dupl ...

ادامه مطلب  

دانلود glitch wallpapers 2 مجموعه والپیپر های زیبا و جذاب برای اندروید  

درخواست حذف این مطلب
glitch wallpapers نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای دریافت والپیپر های زیبا و متفاوت می باشد که توسط m.a.a for apps برای اندروید منتشر شده است . این نرم افزار قدرتمند به صورت رایگان در گوگل پلی ارائه شده است که تاکنون بیش از 100 هزار دانلود داشته است و توانسته امتیاز خوب 4.5 از 5.0 را به دست آورده است . نرم افزار های زیادی برای دریافت والپیپر های زیبا معرفی کرده ایم که از بین آن ها به wallrey – elegant hd wallpaper و fondo – 4k wallpapers می توان اشاره کرد .امروزه تقریبا همه افراد از تلفن های هوشمند استفاده می کنند که در طی روز بار ها آن را چک می کنند . اولین چیزی که پس از روشن کردن صفحه نمایش با آن رو به رو می شوید ,تصویر زمینه می باشد . به همین دلیل انتخاب تصویر زمینه ای زیبا و با کیفیت باعت ایجاد شوق و حس خوب در شما می شود . glitch wallpapers نرم افزاری حرفه ای و کاربردی برای دسترسی به تصاویر زمینه زیبا و حرفه ای با کیفیت فوق العاده hd می باشد . با استفاده از این نرم افزار می توانید به آرشیو عظیم و قدرتمندی از تصاویر زمینه در دسته بندی های مختلف دسترسی داشته باشید و از تصاویری که مورد علاقه تان می باشد برای تصویر زمینه استفاده کنید و یا آن را دانلود کنید .در ادامه شاید بپسندید : دانلود hermit lite apps browser 12.2.1 ساخت نسخه لای ...

ادامه مطلب  

فهرست بازی های رایگان پلی استیشن پلاس ژانویه 2018 منتشر شد (+ فیلم)  

درخواست حذف این مطلب
هم رسان: سونی به تازگی فهرست بازی هایی که در ژانویه 2018 به صورت رایگان در اختیار مشترکین پلی استیشن پلاس قرارمی گیرد را منتشر کرده است. در فهرست این بازی ها عناوین فوق العاده ای دیده می شود.به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، در این فهرست یک بازی رایگان نیز به عنوان پاداش از 11 دی ماه لغایت 11 اسفند در اختیار اعضای پلی استیشن پلاس قرار می گیرد. این بازی starblood arena خواهد بود. این بازی مبارزه ای برای اجرا به صورت واقعیت مجازی با هدست پلی استیشن وی آر طراحی شده است.اولین عنوان در فهرست رایگان بازی های سونی، بازی deus ex: mankind divided است. داستان دنباله دار این بازی پس از وقایع روز aug incident اتفاق می­افتد. روزی که تمامی شهروندان ماشینی کنترل ذهن و بدن خود را از دست می دهند. این بازی ترکیبی ازسبک اول شخص، پنهانی و نقش آفرینی است.عنوان بعدی ای ...

ادامه مطلب  

ویوو از گوشی x20 پلاس با اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر در روز 24 ژانویه رونمایی خواهد کرد  

درخواست حذف این مطلب
در نمایشگاه ces 2018، شرکت vivo از گوشی x20 پلاس خود رونمایی کرد. این نسخه دارای اسکنر اثر انگشت بر روی صفحه نمایش بود و به عنوان اولین گوشی هوشمند در دنیا با این ویژگی شناخته می شود.تبلیغاتسایت خودرو / بلیط هواپیما / آموزش بازاریابی در آغاز ماه ژانویه نیز این گوشی توانسته بود گواهی ۳c را دریافت کند و هفته گذشته شاهد دریافت گواهی tenaa، توسط این گوشی هوشمند بودیم. شایعات منتشر شده در اطراف این محصول حاکی از عرضه آن به عنوان vivo x20 plus ud بود. اما امروز شرکت ویوو رسما تائید کرد که در روز ۲۴ ژانویه (دو روز دیگر) از این گوشی با نام ویوو ایکس۲۰ پلاس در دنیا رونمایی خواهد کرد.شرکت ویوو اعلام کرده است در روز ۲۴ ژانویه، مراسم رونمایی در شهر پکن پایتخت چین برگزار خواهد شد. ساعت رونمایی هم برای ۷.۳۰ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی برنامه ریزی شده است. بر روی پوستر رسمی طراحی شده برای این مراسم، درباره مشخصات و قیمت گوشی چیزی درج نشده است اما اطلاعات درز کرده، حاکی از آن است که مشخصات آن با گوشی x20 پلاس معمولی فرق ندارد و تنها در اسکنر اثر انگشت بر روی صفحه نمایش متفاوت هستند.نسخه ایکس۲۰ پلاس دارای اسکنر اثر انگشت روی صفحه نمایش، از سنسور اثر انگشت زیر صفحه اپتیکال clear id 9500 سا ...

ادامه مطلب  

دانلود winclone pro v6.0 macosx  

درخواست حذف این مطلب
winclone 6 can migrate clone and restore windows 8 and later (including windows 8 8.1 and 10). recent macs only support 64-bit versions of windows so check your hardware requirements before migrating windows to new hardware. windows 7 is not supported on newer mac hardware but winclone will be able to clone migrate and restore windows 7 on older hardware that supports it.winclone 6 is the most complete solution for protecting your boot camp windows system against data loss. winclone is the most reliable cloning solution when migrating boot camp to a new mac. the all new winclone backup feature provides scheduled incremental snapshots of the windows user folder for retrieval of earlier versions or deleted data.featurescloning and restoring boot campincremental windows user folder backupwindows 7 (64-bit) on supported mac hardwarewindows 8 8.1 windows 10supports restoring images created with winclone 3.x 4.x and 5.x (windows 8 and above)supports scheduled incremental file-based back ...

ادامه مطلب  

دانلود winclone pro v6.0.1 macosx  

درخواست حذف این مطلب
winclone 6 can migrate clone and restore windows 8 and later (including windows 8 8.1 and 10). recent macs only support 64-bit versions of windows so check your hardware requirements before migrating windows to new hardware. windows 7 is not supported on newer mac hardware but winclone will be able to clone migrate and restore windows 7 on older hardware that supports it.winclone 6 is the most complete solution for protecting your boot camp windows system against data loss. winclone is the most reliable cloning solution when migrating boot camp to a new mac. the all new winclone backup feature provides scheduled incremental snapshots of the windows user folder for retrieval of earlier versions or deleted data.featurescloning and restoring boot campincremental windows user folder backupwindows 7 (64-bit) on supported mac hardwarewindows 8 8.1 windows 10supports restoring images created with winclone 3.x 4.x and 5.x (windows 8 and above)supports scheduled incremental file-based back ...

ادامه مطلب  

دانلود wikipedia 2.5.191-r-2017-03-31 برنامه ویکی پدیا فارسی اندروید  

درخواست حذف این مطلب
official wikipedia app for android. wikipedia is the free encyclopedia containing more than 32 million articles in 280 languages and is the most comprehensive and widely used reference work humans have ever compiled.features:- tabbed browsing: pressing-and-holding a link lets you open it in a new tab allowing you to keep reading the current article without losing your place and switch to the new tab when you're ready.- link previews: tapping on a link shows a preview of the linked article ...

ادامه مطلب  

سالانه ۸۰ هزار لیتر سوخت در باک کامیون های فرسوده دود می شود  

درخواست حذف این مطلب
گروه نفتدر حالی که بنابر گفته های رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کامیون های فرسوده هر ساله بیش از ۸۰ هزار لیتر سوخت از دولت می گیرند؛ ضرورت ارائه تسهیلات برای نوسازی این وسایل نقلیه به منظور جلوگیری از هدر رفت سوخت بسیار حیاتی است. بر این اساس، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تبیین موانع و راه حل های نوسازی کامیون های فرسوده پرداخت.به گزارش جهان اقتصاد به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، داوود کشاورزیان درباره رقابتی کردن نرخ حمل و نقل بار در ایران و بهره وری از کامیون، گفت: عدم واردات کامیون بر این مشکل دامن زده است؛ نرخ کامیونی که در دنیا ۲۵۰ میلیون تومان است در ایران حدود ۴۵۰ میلیون تومان است و درحالی از غیر رقابتی بودن کرایه ها صحبت می شود که به دلیل ارزانی سوخت کرایه کامیون های ایرانی از کامیون های خارجی کمتر است.وی به موضوع حمل و نقل داخلی و وضعیت کامیون داران داخلی اشاره کرد و گفت: در حمل و نقل داخلی در ایران، پدیده عرضه مازاد خودرو باعث پایین آمدن بهره وری شده است. چون متأسفانه هر کسی به ازای ۴۰ تا ۵۰ ملیون تومان، کامیونی با عمر چندین ساله را خریداری کرده و در صف می ایستد و می گوید من هم هستم؛ بعد از مدتی با فشارهای اجتماعی و افت کار مجبور می شود ۱۵روز در بندر بماند تا فقط یک بار برای جابه جایی به او برسد.کشاورزیان ادامه داد: در این شرایط راه حل اضافه کردن خودرو نیست راه حل خارج کردن خودروی فرسوده است باید اراده و امکاناتی در کشور باشد که بگوییم کامیون از ۲۵ سال بالاتر اجازه کار ندارد تا کامیونی که ۵ ساله است به جای اینکه یک سرویس به بندرعباس برود دو سرویس برود. این کامیون جوان اگر بتواند سر پر برود کرایه کمتر می شود.وی گفت: اشکال وجود عرضه مازاد است. عرضه مازاد در حمل و نقل داخلی باعث شده است که اولا سرمایه گذاری برای کامیون شدیدا غیر اقتصادی باشد و دوم اینکه بهره وری کامیون به شدت پایین بیاید در حال حاضر همه با هرنوع کامیونی می گویند هستیم و همه هم انتظار بار دارند.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اختیار انجام این کار را دارم اما به دلیل مسائل اجتماعی امکان آن نیست، گفت: بارها گفته ایم اجازه دهید پول شش ماه از سوخت این کامیون ها را بپردازیم و خارج سازی این کامیون ها را اعلام کنیم. هر سال این کامیون ها بیش از ۸۰ هزار لیتر سوخت از دولت می گیرند این درحالی است که اگر نصف این مبلغ یعنی اگر ۵۰ میلیون تومان به کامیون قدیمی داده شود کنار می رود و کسی که در مجموعه باقی می ماند می تواند کار کند و بهره برداری مناسبی داشته باشد.وی گفت: هم اکنون د ...

ادامه مطلب  

حقایق بسیار جالب از ویکی پدیا  

درخواست حذف این مطلب
پنجمین وب سایت برتر جهان : ویکی پدیا آدرس وب سایت :www.wikipedia.orgبرای تمامی کاربران اینترنت به دفعات پیش آمده است که به دنبال مطلب در دنیای اینترنت ، از موتور جست و جوی مانند گوگل به سایت ویکی پدیا هدایت شوند . نام ویکی پدیا برای هر کاربر اینترنت کاملا آشناست . در خیلی از مواقع نتیجه جست و جوهای تک رقمی صفحه اول گوگل به این سایت ختم می شود. کافی است کلمه یا کلمات مورد نظر خود مثل سئو سایت اصفهان را جست و جو نمایید تا به مقالاتی در این خصوص هدایت شوید.ویکی پدیا به زبان ساده دنیایی از مقالات با زبانهای مختلف است . هزاران هزار مقاله در این وب سایت که با نام دانشنامه آزاد هم شناخته می شود، وجود دارد . بسیاری از مقالات دانشجویی ، پایان نامه ها و مقالات ترجمه شده برگرفته از این سایت می باشند که در خیلی از مواقع مطالب این سایت بدون ذکر منبع استفاده می شود. کاربران این سایت بدون دغدغه از به روز بودن مطالب از آن استفاده می کنند زیرا تمامی مقالات ویکی پدیا کاملا باز هستند و توسط کاربران این سایت ویرایش می شوند . در انتهای هر مقاله می توان تاریخ و ساعت آخرین ویرایش مقاله را مشاهده کرد . در هر مقاله ویکی پدیا دها لینک وجود دارد که بسیاری از اسامی ، شخصیت ها ، مکان ها و غیره را به صورت مختصر در قالب متن و تصویر توضیح می دهد و نیاز به جست و جوی مجدد در مورد هر آنچه که در مقالات مبهم است و یا نیاز به اطلاعات بیشتر دارید را برطرف می نماید. از هر مقاله در ویکی پدیا به دها مقاله مشابه دیگر و مرتبط با موضوع فعلی در این سایت هدایت می شوید . نتایج آماری ، منابع ، تصاویر ، پانویس ها ، یادداشت ها و غیره از دیگر مواردی هستند که در هر مقاله وجود دارد . ویکی پدیا در حال حاضر با وجود 16 سال از زمان تاسیسش رتبه 5 الکسا را به خود اختصاص داده است و بالاتر از سایت یاهو قرار گرفته است و این نتیجه 18 میلیارد بار ، بازدید در هر ماه می باشد.ویکی پدیا که بیشتر با عنوان دانشنامه اینترنتی شناخته می شود در 15 ژانویه 2001 به صورت مکملی برای وب سایت نوپدیا، توسط جیمی ولز و لری سنگر نوشته شد و با دامنه wikipedia.com ثبت شد . در سال 2002 ولز سنگر اعلام کرد ویکی پدیا هیچ گونه تبلیغی نخواهد داشت و دامنه ی آن به wikipedia.org منتقل شد. همچنین سال 2003 تمامی مقالات دانشنامه تخصصی نوپدیا به ویکی پدیا منتقل شدند . میزبان اصلی اینترنتی ویکی پدیا در شهر تامپای فلوریدا در جنوب شرقی آمریکا می باشد ، آمستردام پایتخت هلند و سئول پایتخت کره میزبانهای اضافی آن را در خود جای داده اند . ویکی پدیا از دو عبارت ویکی به معنی سایت به اشتراک گذاشته شده و پدیا مخفف encyclopedia به معنای دایرة المعارف یا دانشنامه گرفته شده است .این وب سایت از مطالب فکاهی تا مقالات ارزشمند علمی را در خود جای داده است و در حال حاضر از 260 زبان زنده دنیا پشتیبانی می کند . مشهورترین زبان های ویکی پدیا به ترتیب زبان انگلیسی با بیش از ...

ادامه مطلب  

هکرهای کره شمالی چندین اپلیکیشن آلوده را وارد گوگل پلی کرده اند  

درخواست حذف این مطلب
محققان کمپانی مک آفی از کشف سه اپلیکیشن حاوی بدافزار که توسط هکرهای کره شمالی روی گوگل پلی استور نصب شده اند، خبر دادند. به نظر می رسد اهداف این تیم، افراد فراری و پناهندگانی هستند که به خاطر کره جنوبی، کره شمالی را ترک کرده اند.هکرهای کره شمالی با نصب سه نرم افزار در فروشگاه اپلیکیشن گوگل، به دنبال جاسوسی و سرقت اطلاعات افراد فراری هستند. مک آفی طی گزارشی رسمی از شناسایی این اپلیکیشن ها خبر داده است.مطابق با این گزارش، به محض دانلود و نصب بدافزار، همه پیام ها، تصاویر و دفترچه مخاطبان دستگاه فرد قربانی کپی شده و برای هکرها در کره شمالی ارسال می شود. یکی از این سه نرم افزار آلوده، “food ingredients info” نام داشته و اطلاعات مربوط به مواد غذایی را در اختیار کاربران قرار می دهد. دو اپلیکیشن دیگر نیز در زمینه امنیت توسعه پیدا کرده و “fast applock” و “applockfree” نام دارند.این تیم هکری، با اهداف خود از طریق فیسبوک ارتباط برقرار کرده و تلاش می کند آنها نرم افزارهای آلوده «عرضه نشده» را باز کنند. زمانی که موبایل یا تبلت آلوده شد، دستگاه دستورات مختلف را دریافت کرده و اطلاعات را از طریق dropbox و yandex آپلود خواهد کرد.مک آفی از وجود شباهت ها بین حمله بدافزاری ...

ادامه مطلب  

ابزار نمایش وضعیت شبکه ntop در کالی لینوکس  

درخواست حذف این مطلب
سلام از سری ابزاری موجود در لینوکس کالی در این قسمت قصد دارم ابزاری رو به شما دوستان معرفی کنم به نام ntop که برای نمایش وضعیت شبکه مورد استفاده قرار می گیره، اگر با سیستم عاملهای خط فرمان کار کرده باشیدحتما برنامه top را استفاده کرده اید، این برنامه هم به همان صورت وضعیت شبکه را برای شما نمایش می دهد و برای این کار برنامه pcapture برای کپچر کردن استفاده می کند. در زیر نمایش خروجی این فرمان را مشاهده می کنید: [email protected]:~# ntop -h welcome to ntop v.4.99.3 (32 bit) [configured on mar 2 2013 6:00:33, built on mar 2 2013 06:01:55] copyright 1998-2012 by luca deri get the freshest ntop from http://www.ntop.org/ usage: ntop [option] basic options: [-h | --help] display this help and exit [-u | --user ] userid/name to run ntop under (see man page) [-t | --trace-level ] trace level [0-6] [-p | --db-file-path ] path for ntop internal database files [-q | --spool-file-path ] path for ntop spool files [-w | --http-server ] web server (http:) port (or address:port) to listen on advanced options: [-4 | --ipv4] use ipv4 connections [-6 | --ipv6] use ipv6 connections [-a | --access-log-file ] file for ntop web server access log [-b | --disable-decoders] disable protocol decoders [-c | --sticky-hosts] idle hosts are not purged from memory [-d | --daemon] run ntop in daemon mode [-e | --max-table-rows ] maximum number of table rows to report [-f | --traffic-dump-file ] traffic dump file (see tcpdump) [-g | --track-local-hosts] track only local hosts [-i | --interface ] interface name or names to monitor [-j | --create-other-packets] create file ntop-other-pkts.xxx.pcap file [-l | --pcap-log ] dump packets captured to a file (debug only!) [-m | --local-subnets ] local subnetwork(s) (see man page) [-n | --numeric-ip-addresses ] numeric ip addresses dns resolution mode: 0 - no dns resolution at all 1 - dns resolution for local hosts only 2 - dns resolution for remote hosts only [-p | --protocols ] list of ip protocols to monitor (see man page) [-q | --create-suspicious-packets] create ...

ادامه مطلب  

دانلود loader & dump truck winter sim 1.3 بازی شبیه ساز لودر و کامیون زمستان اندروید  

درخواست حذف این مطلب
are you ready for some though construction labor? the labor is hard but the money is really good. if you are interested then please roll up your sleeves and get ready for some long and tough days of working extreme construction.if you’re a fanatic fan of free excavator games, heavy equipment games, and construction simulator 2015 games than please check out this loader game. this game will be part of your top heavy equipment games collection. suitable for both men and women, grown ups and children. playing this offroad simulator 4x4 you can play many ground breaking game levels. the more stunning levels you finish the better the challenge will be. the realistic controls make this offroad simulator 4x4 really fun to play and the mighty crane and construction truck awesome to control. watch o ...

ادامه مطلب  

dump کردن فایل اجرایی تحت داس  

درخواست حذف این مطلب
نمایش نتایج 1 تا 1 از 1 جمعه 24 فروردین 1397, 22:20 عصر#1علیرضا حسن زاده کاربر دائمی تاریخ عضویتتیر 1388محل زندگیتــــــــــــــــــــــــــبریزپست854تشکر کردن179292 بار تشکر شده در 202 پست سلامدوستان کسی ایده ای نظری در مورد dump کردن یه فایل اجرایی تحت سیستم عامل داس دارهچون فایل در هر صورت تو شبیه ساز اجرا میشه روشی برای dump کردن بنظرتون میرسه؟؟ پاسخ با نقل قول«مشکل با phar labتاپیک های مشابه نوشته شده توسط bluetooth153 در بخش برنامه نویسی اسمبلی خانواده x86 پاسخ: 1 آخرین پست: دوشنبه 02 دی 1392, 15:34 عصر نوشته شده توسط sharif lotfi در بخش vb.net پاسخ: 4 آخرین پست: سه شنبه 14 اسفند 1386, 10:58 صب ...

ادامه مطلب  

با نوادگان چهره های مشهور قرن بیستم آشنا شوید  

درخواست حذف این مطلب
شاید برخی اوقات با کسانی برخورد کرده باشید یا عکس های اشخاصی را دیده باشید که ظاهری شبیه افراد مشهور در گذشته ای نه چندان دور داشته باشند. برای مثال یکی را در خیابان می بینید و یاد فلان بازیگر قدیمی یا رییس جمهور چند دهه ی پیش کشورتان بیفتید. این موضوع معمولاً رخ می دهد و معمولاً این شباهت ها شما را کنجکاو می کند. اگر چه در بسیاری از موارد قرابتی بین شخص یا عکسی که می بینید و شخصیت مشهور تداعی شده وجود ندارد اما باید بدانید که در برخی موارد نوادگان افراد مشهور شباهت بسیاری به اجداد و والدین خود پیدا می کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم افرادی را به شما معرفی کنیم که از چنین شباهت هایی به اجداد مشهور خود در قرن بیستم دارند.۱- رز و تاتیانا شلوسبرگ نوه های جان و ژاکلین کندیرز بزرگ ترین نوه ی کندی ها بوده و از ظاهرش در این عکس می توانید شباهت های بسیاری بین او و مادربزرگ سرشناسش ژاکلین کندی پیدا کنید. این دختر جوان از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده و به دنیای سینما علاقه دارد و اخیراً در یک سریال تلویزیونی کمدی نیز بازی کرده است. خواهرش تاتیانا از دانشگاه ییل فراغ التحصیل شده و خبرنگار است. این دو یک برادر کوچکتر به نام جان دارند که از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده و اولین قدم هایش را برای ورود به دنیای سیاست برداشته است.۲- اِما فرر نوه ی آدری هپبورن و مل فرراِما دختر شان، پسر ارشد آدری هپبورن است. این دختر جوان از همان کودکی در نقاشی استعداد فوق العاده ای داشته و در آکادمی هنر فلورانس درس خوانده و همانند مادربزرگش با یونیسف همکاری می کند. البته وی در دنیای مد نیز مانند مادربزرگ مشهورش فعالیت داشته و چند سال پیش قراردادی را با یک آژانس مدلینگ امضا کرده و وارد این عرصه شده است.۳- آلیسون لِ بورخس نوه ی آلن دلون و ناتالی دلونعکاسی که قصد عکس گرفتن از او را داشت و او را نمی شناخت به او گفته است:” اگر آلن دلون یک زن بود دقیقاً شبیه تو می شد”. آلیسون حقیقتاً زیبایی و دلربایی را از پدربزرگش به ارث برده است اما برخلاف پدربزرگ بازیگرش ترجیح داد وارد دنیای مدلینگ شود. زیبایی او شباهتش به پدربزرگ معروفش باعث شده که در دنیای مدلینگ اسمی برای خود دست و پا کند.۴- لِوی دیلان نوه ی باب و سارا دیلاناین مدل خوش چهره نیز مانند دیگر فرزندان افراد مشهور در دنیای مدلینگ موفق بوده و به گفته ی خودش علاقه ی فراوانی ...

ادامه مطلب  

رکوردشکنی پورشه در بازار فروش  

درخواست حذف این مطلب
محبوبیت پورشه، تاریخی و رو به رشد است. زمانی پورشه تنها خودروهای اسپرت را تولید می کرد اما اکنون می توان مدل های شاسی بلند ماکان و کاین و همچنین سدان فوق العاده پانامرا را نیز در میان محصولات این شرکت دید. همین سه محصول باعث شده اند تا فروش شش ماهه نخست سال 2017 پورشه به رقمی رؤیایی برسد.پورشه در شش ماهه نخست امسال در سرتاسر جهان، 126 هزار و 497 دستگاه خودرو فروخته است که 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد و بالاترین رکورد فروش این کمپانی در طول تاریخ محسوب می گردد.مشتریان مشتاق به نسخه های هیبریدی و پانامرا اسپرت توریزمو اقبال زیادی نشان می دهند. در این مدت، ماکان با 11 درصد رشد، استارت جهش فروش محسوب می شود. ...

ادامه مطلب  

رکورد فروش ب ام و در نیمه اول سال 2017  

درخواست حذف این مطلب
گروه خودروسازی ب ام و با فروش 1,220,819 در سراسر جهان رکورد تازه ای را برای بازه زمانی شش ماه ابتدای سال 2017 ثبت کرده است. این عملکرد نشان دهنده افزایش 5 درصدی میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل است.برند ب ام و فروش 1,038,030 داشته و مدل های x1 و x5 نقش به سزایی در کسب این رکورد داشته اند زیرا این دو خودرو به ترتیب رشد 45.2 و 10.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2016 داشته است. میزان فروش سری 1 و 7 نیز به ترتیب افزایش 6.5 و 26.9 درصدی داشته است.میزان فروش برند مینی نیز رشد 3.6 درصدی را تجربه کرده و در نیمه اول سال جاری به 181214 دستگاه رسیده است. ماه جولای نیز برای مینی رکوردشکن بوده و تعداد 39443 دستگاه از محصولات آن به مشتریان در سراسر دنیا تحویل داده شده است.عملکرد رولزرویس به خوبی برادران نبوده زیرا با فروش 1575 دستگاهی افتی در حد 6.5 درصد داشته که ای ...

ادامه مطلب  

با بلندترین برج های دنیا آشنا شوید – دیجی رو  

درخواست حذف این مطلب
بلند ترین ساختمان های دنیا کدامند؟ چقدر بلندند؟ چند طبقه دارند؟ اصلا این ساختمان ها کجا هستند؟ و سوال های این چنینی ای که وقتی عنوان این مطلب را خواندید احتمالا به ذهن تان رسیدند. بلند ترین ساختمان های دنیا در کشور های مختلفی هستند و بعضی از کشور ها بیش از یکی از این ساختمان ها را در خود شان دارند. در ادامه با معرفی بلند ترین ساختمان های جهان با ما همراه باشید.برج ویلیساین برج همچنین تحت عنوان برج سیرز هم شناخته می شود و در شیکاگوی آمریکا واقع شده. سال تاسیس این برج 1973 بوده و 442 متر ارتفاع و 108 طبقه دارد.برج زیفنگاین برج در سال 2010 ساخته شده و با 450 متر ارتفاع نهمین برج بلند دنیا و سومین برج بلند چین است. این برج 89 طبقه دارد.برج های دوقلوی پتروناساین برج ها در کوالالامپور مالزی قرار داشته و در سال 1998 ساخته شده اند. این ها 2 برج هم اندازه به ارتفاع 452 متر و 88 طبقه می باشند. با اینکه برج های دوقلوی پتروناس هشتمین برج های بلند دنیا هستند، اما اولین برج های دوقلوی دنیا حساب می شوند.اینترنشنال کامرس سنتر(مرکز خرید بین المللی)این برج واقع در هنگ کنگ بوده و در سال 2010 ساخته شده است. این سا ...

ادامه مطلب  

دانلود city maps 2go pro offline maps 10.0  

درخواست حذف این مطلب
ورود به صفحه دانلودتوجه داشته باشید:چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345city maps 2go pro offline maps 10.0 build 1042 paid یکی از بهترین و کاربردی ترین برنامه های نقشه و موقعیت یابی اندروید می باشد که تاکنون منتشر شده است. این برنامه تقریبا تمام کشور ها از جمله ایران را شامل میشود. یکی از تفاوت های این برنامه با سایر برنامه های مشابه قابلیت اجرای برنامه به صورت افلاین و نمایش جاذبه های هر کشور است.توجه: برای دانلود نقشه فقط یکبار برای همیشه لازم است نقشه کشور مورد نظر را توسط wifi دانلود نمایید و در دفعات بعدی به صورت کاملا افلاین اجرا نمایید.what's new build 1042 10.0 :huge update!• new maps with: larger country size offline maps, unlimited zoom-out, up to 60% more places, and a online map to see all your worldwide ...

ادامه مطلب  

دسترسی به واتس اپ در چین به طور کامل مسدود شد  

درخواست حذف این مطلب
حدود 2 ماه پیش بود که کاربران چینی اختلالاتی را در خدمات اپ پیام رسان «whats app» مشاهده و اعلام کردند و همان موقع تحلیلگران احتمال فیلتر شدن کامل این اپ در آینده را مطرح کردند و حالا پیش بینی آنها به واقعیت بدل شده و دسترسی به این اپ در تمام کشور چین مسدود شده است.لازم است اشاره کنیم که در هفته های گذشته، به تدریج چت صوتی، ارسال تصاویر و فایل و نیز چت تصویری واتس اپ فیلتر شدند، ولی در هفته اخیر تمامی خدمات این اپ از دسترس خارج شده اند.چین بارها تلاش کرده که دسترسی شهروندان به خدمات شرکت فیسبوک، کمپانی مادر واتس اپ را در این کشور محدود نماید. در ...

ادامه مطلب  

آموزش تصویری ساخت صفحه، ثبت بیوگرافی و نوشتن مقاله در ویکی پدیا  

درخواست حذف این مطلب
ویکی پدیا یک دایره المعارف مبتنی بر وب است که هر کسی می تواند آن را ویرایش کند، مانند بسیاری از ویکی ها که تنها حاوی بیش از پنج میلیون مقاله انگلیسی است. ویکی پدیا در حال حاضر بزرگترین ویکی در جهان است. اگر قصد دارید در ویکی پدیا صفحه فارسی یا انگلیسی ایجاد کنید و در آن مقاله بنویسید پیشنهاد می کنیم ادامه پست امروز انزل وب را مطالعه بفرمایید.how to create a page, write biography and wikipedia on wikipedia on the internetشما قبل از ایجاد مقاله در ویکی پدیا باید یک حساب کاربری داشته باشید. اما قبل از نوشتن مقاله باید برای موضوع مقاله تان جستجو کنید و مطمئن شوید که قبلا مقاله توسط فرد دیگری در ویکی پدیا ثبت نشده است. در صورتی که مقاله وجود داشته باشد شما می توانید مقاله را ویرایش کنید. اما اگر مقاله وجود ندارد پس شروع کنید منابع معتبری برای مقاله خود پیدا کنید و شروع به نوشتن مقاله ویکی پدیا کنید.نحوه ایجاد صفحه فارسی و نوشتن مقاله در ویکی پدیابرای ایجاد یک صفحه و نوشتن مقاله به main page ویکی پدیا بروید.اگر شما می خواهید مقاله تان را به زبان غیر انگلیسی مثلا فارسی بنویسید می توانید از قسمت language زبان فارسی را انتخاب کنید.با انتخاب زبان فارسی شما به ویکی پدیای فارسی هدایت می شوید. در ویکی پدیا فارسی به سربرگ صفحه اصلی بروید.ابتدا شما باید سرچ کنید ببینید که مقاله ای که شما می خواهید بنویسید در ویکی پدیا وجود دارد یا نه اگر موضوع مورد نظر شما شناخته شده و یا مشهور باشد احتمالا مقاله ای وجود خواهد داشت. پس موضوع مقاله تان را تایپ کنید و enter کنید.اگر مقاله وجود داشته باشد در نتایج به شما نمایش داده می شود اما اگر مقاله وجود نداشته باشد شما لیستی از نتایج جستجو را دریافت خواهید کرد. این لیست را چک کنید. ممکن است مقاله مورد نظر شما تحت عنوان متفاوتی نوشته شده باشد. ممکن است که عنوانی که جستجو کرده اید به مقاله دیگری راهنمایی شود که این به این معناست که شما می توانید موضوع تان را به عنوان یک مقاله مستقل ایجاد کنید.اگر هیچ مقاله ای وجود ندارد و شما مایل هستید که مقاله را ایجاد کنید ابتدا در مورد سوالات زیر فکر کنید:آیا این موضوع یک مقاله ارزشمند برای یک مقاله دایره المعارفی است؟آیا موضوع قابل توجهی است؟ آیا کسی می خواهد این مقاله را بخواند؟آیا قابل تایید است؟اگر جوابی برای این سوالات ندارید بهتر است مقاله را ایجاد نکنید. مقالاتی که قابل توجه و قابل تایید نباشند، حذف می شوند.اما اگر به سوالات بالا می توانید پاسخ دهید و می خواهید که یک صفحه ایجاد کنید مراحل زی ...

ادامه مطلب  

تفاوت بین پروتکل های مسیریابی igrp و eigrp در چیست ؟  

درخواست حذف این مطلب
پروتکلigrp که اختصار یافته کلمات internet gateway routing protocol میباشد یک پروتکل مسیریابی نسبتاََ قدیمی است که در اواسط سال 1980 میلادی توسط شرکت سیسکو ابداع شده است. پروتکل igrp به طور کلی منسوخ شده و با پروتکل مسیریابی enhanced-igrp یا eigrp که یک نسخه جدیدتر و البته پیشرفته تر ساخته خود شرکت سیسکو است امروزه به طور کامل جایگزین شده است. دلیل اصلی ساخته شدن پروتکل eigrp این است که بر خلاف پروتکل igrp از قابلیت vlsm پشتیبانی میکند. قابلیت vlsm این امکان را به پروتکل eigrp میدهد که از ip آدرس های classless استفاده کند که این به نوبه خود در جهت صرفه جویی در آدرس های پروتکل ipv4 حائز اهمیت است. هر چند که پروتکل eigrp را میتوان با ipv6 نیز پیاده سازی کرد. علاوه بر پشتیبانی پروتکل eigrp از آدرس های classless این پروتکل از الگوریتم های بهبود یافته مسیریابی برای شناسایی و انتخاب کردن بهترین مسیر نیز بهره میبرد. پروتکل مسیریابی eigrp از الگوریتمی تحت عنوان diffusing update algorithm یا به اختصار dual برای محاسبه بهترین مسیر یا path و اطمینان از عدم وجود هرگونه loop در شبکه استفاده میکند. روتر هایی که در آنها پروتکل مسیریابی eigrp راه اندازی شده است پیام های hello را به سایر روتر های موجود در شبکه broadcast میکنند تا بخوبی کار کردنشان را به اطلاع سایر روتر های موجود در شبکه برسانند. پیام های update نیز از سوی روتر های اجرا کننده پروتکل eigrp به سایر روتر های در شبکه فرستاده میشود اما تنها به روتر هایی اطلاعات update مسیر ها یا route ها فرستاده میشود که به آن اطلاعات ن ...

ادامه مطلب  

سوال :: بک آپ  

درخواست حذف این مطلب
سلام و عرض ادب یه سوال: چطوری می شه از فایلهای ویندوز سرور 2008 بک آپ incremental تهیه کرد و در یک ویندوز سرور 2008 دیگر با توجه به زمان بک آپ گرفته شده( یعنی زمانی را که میخوایم انت ...

ادامه مطلب  

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟  

درخواست حذف این مطلب
زمانی که کامپیوتر شخصی شما دچار مشکل می شود، نیازی است به سرعت آن را به یک شرکت تعمیرکننده تجهیزات کامپیوتری برده و هزینه های اضافی را متحمل شوید. در اغلب موارد مشکلات به وجود آمده برای کامپیوترهای ویندوزی ریشه نرم افزاری داشته و کاربران با کمی جست وجو قادر هستند به ریشه یابی مشکلات بپردازید.reliability monitorreliability monitor یکی از بهترین ابزارهای خطایابی ویندوز است. با این وجود بسیاری از کاربران از وجود این ابزار غافل هستند. این ابزار با ارائه یک رابط کاربرپسند قادر است به شما نشان دهد چه برنامه ها یا مولفه هایی از سیستم عامل ویندوز دچار مشکل شده اند. برای باز کردن این ابزار روی دکمه start کلیک کرده، کلمه reliability را تایپ کرده و سپس روی میان بر reliability history کلیک کنید. ابزار فوق مشکلات را بر اساس تاریخی که به وجود آمده اند مرتب می کند. به طور مثال می توانید تاریخچه ای از مشکلاتی که در یک هفته اخیر رخ داده اند را مشاهده کنید. اگر ویندز دچار کرش شده یا فریز شده باشد یک دایره قرمز رنگ با سمبل x که بیان گر خطا است نشان داده می شود. اگر روی ستون days کلیک کنید اطلاعات مرتبط با مشکل را مشاهده می کنید. این ابزار همچنین قادر است اطلاعاتی درباره رخدادهای بحرانی را نیز به شما نشان دهد. همان اطلاعاتی که به دنبال آن ها هستید. از طریق این ابزار می توانید زمانی که برنامه ها نصب شده اند را مشاهده کرده یا اطلاع پیدا کنید که پس از نصب چه برنامه هایی کامپیوتر دچار مشکل شده است. به طور مثال در تصویر زیر مشاهده می کنید که هارددیسک دچار مشکل شده است. اگر به دنبال اطلاعات تکمیلی هستید کافی است روی لینک check for solutions to all problems که در پایین صفحه قرار دارد کلیک کرده تا به راهنمای مربوطه دست پیدا کنید.در مجموع ابزار reliability monitor به شما یک دید کلی و اولیه درباره مشکلی که به وجود آمده است ارائه می کند. در کنار ابزار فوق، event viewer نیز در اختیارتان قرار دارد. event viewer یکی دیگر از بهترین ابزارهای ویندوز است که گزارش کامل و مفصلی در ارتباط با رخدادها ارائه می کند.مشاهده جزییاتی که درون فایل های dump قرار گرفته استزمانی که ویندوز دچار مشکل حادی می شود و صفحه آبی مرگ را نشان می دهد تمامی اطلاعات موجود در حافظه اصلی را درون یک فایل محلی منتقل می کند. اطلاعاتی که درون این فایل قرار می گیرن ...

ادامه مطلب  

ساخت شتاب دهنده ای به اندازه سه برابر برخورد دهنده "هادرونی"+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
دانشمندان به دنبال ساخت شتاب دهنده ذراتی هستند که سه برابر برخورد دهنده بزرگ "هادرونی" خواهد بود. آفتاب نیوز : هفته گذشته صدها دانشمند در آلمان گرد هم آمدند تا درباره طرح های شتاب دهنده جدید تبادل نظر کنند. آن ها معتقدند این شتاب دهنده روزی قادر خواهد بود جایگزین برخورد دهنده "هادرونی" شود و هفت برابر محکم تر از نمونه موجود خواهد بود.چون فرآیند ساخت برخورد دهنده هادرونی 30 سال طول کشید، انتظار می رود ساخت جایگزین آن دهه ها زمان ببرد. وقتی این فناوری تکمیل شود، با نیرویی معادل 10 میلیون برابر صاعقه، ذرات پرانرژی را به یکدیگر برخورد خواهد داد.شتاب دهنده جدید مجهز به آهنرباهایی با قدرت دو برابر آهنرباهای هادرونی با هدف ایجاد برخوردهای قدرتمندتر خواهد بو ...

ادامه مطلب  

دانلود roehsoft drive-expert 1.24 برنامه تعمیر درایوها اندروید  

درخواست حذف این مطلب
this app needs root!manage repair and modify tool for android sd/hd/flash drives. save time for power users. this app is not for beginners or normal user! you can create partitions on all external drives. and check and repair the internal nand and emmc ext4 and vfat drives.for all operations on android you need kernel filesystem support.it can create a firmware dump (and scripts) easy for postprocessing on a pc (linux) wich is needed to edit drivelayout for the internal emmc drives. y ...

ادامه مطلب  

نکته :: آموزش کار با sqlmap  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم ، سلام خدمت دوستان عزیز , بنده تازه وارد سایت شدم و با صحبت های استاد محمد نصیری درباره ی اشتراک گذاری مطالب و.... من هم گفتم در حد خودم که خیلی اندکه یه آموزش متنی بزارم. آموزش کار با sqlmap ، این ابزار که برای هک سایت با استفاده از باگ sql است و به صورت کامندی در سیستم عامل کالی لینوکس وجود داره و بنده میخوام دستوراتشو به صورت خیلی واضح بگم ، در ابتدا در terminal دستور sqlmap را وارد میکنیم و بعد آن دستور : sqlmap -u (target) --dbs وارد میکنیم ، خب در دستور بالا ابتدا sqlmap را که نوشتیم بعدش -u که به معنای url است و باید تارگت ما بعد اون قرار بگیره ، و بعدش که --dbs که میره همه ی دیتابیس رو زیر رو میکنه و...خب بعد این که دیتابیس رو زیر رو رو کرد به ما چند تا اسم میده که معمولا باید information_schema رو بزنیم حالا دستور: sqlmap -u (target) -d (name db) --tables خب حالا -d که یعنی یه تیکه از دیتابیس رو بدست اورد رو میزنیم و حالا به جای name db وinformation_schema ک ...

ادامه مطلب