چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم ۲  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اع ...

ادامه مطلب  

تشییع پیکر مطهر 20 شهید دفاع مقدس در اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
گروه اجتماعی: مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مق ...

ادامه مطلب  

همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیج  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگاران بسیجتصاویر همایش ملی باشگاه خبرنگار ...

ادامه مطلب  

بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خرداد  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیام یوم الله پانزده خردادتصاویر بزرگداشت پنجاه و چهارمین سالگرد قیا ...

ادامه مطلب  

همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواک  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روا ...

ادامه مطلب  

همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواک  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اسلامی در استان کرمان به روایات اسناد ساواکتصاویر همایش انقلاب اس ...

ادامه مطلب  

همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارس  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهر ...

ادامه مطلب  

همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارس  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارستصاویر همایش قهرمانان ...

ادامه مطلب  

نخستین همایش فصلی خبرنگاران بسیج قم در سال 96 برگزار شد/ تجلیل از خبرنگاران فعال  

درخواست حذف این مطلب
نخستین همایش فصلی خبرنگاران افتخاری بسیج و سپاه استان قم در سال 96، روز شنبه همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) در مجتمع آموزشی شهید آیت الله سعیدی برگزار شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از قم، علی تقوایی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) طی سخنانی در نخستین همایش فصلی خبرنگاران افتخاری حوزه ها و نواحی بسیج و سپاه استان، ضمن گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان و تبریک میلاد مسعود امام حسن مجتبی(ع)، اظهار داشت: پس از برگزاری دوره های مقدماتی ویژه خبرنگاران افتخاری، همایش های فصلی به منظور حفظ انسجام و ارتباط خبرنگاران برگزار می شود.وی افزود: در همایش های گذشته موضوعات تخصصی حوزه خبر همچون تیتر نویسی، عکاسی، سوژه یابی و اصول خبرنویسی با حضور کارشناسان مجرب استان ارائه شد و ان شاءالله روند برگزاری همایش های فصلی همچنان استمرار خواهد داشت.تقوایی تاکید کرد: خبرگزاری بسیج از گسترده ترین خبرگزاری های فعال کشور با مخاطبان فراوان است که البته با فعالیت داوطلبانه و خالصانه خبرنگاران فعال بسیجی بخصوص در استان قم ب ...

ادامه مطلب  

عکس/افطاری ساده در اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، چند سالی است که رهبر انقلاب اسلامی بر سنت «افطاری ساده» تأکید دارند. ایشان در این زمینه فرمودند: «یک سنت خوب هم که باید مورد توجه قرار بگیرد، افطاری دادنهای ساده و بی پیرایه در مساجد و در خیابانها است؛ در مقابل افطاری های مسرفانه ای که بعضی ها انجام می دهند و به جای اینکه در ماه رمضان وسیله ای بشوند برای نزدیکی روحی به فقرا و مستمندان، با این عمل، با این حرکت، خود را در لذات جسمانی غرق میکنند. چه بهتر که کسانی که می خواهند افطاری بدهند، با همین سنتی که رائج شده است، افطاری بدهند؛ که مردم را، رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری استفاده کنند، در این سفره های رایگان و با بذل و بخشش و گشاده دستی، در کوچه ها، در خیابانها، در حسینیه ها، افطاری میدهند». در این راستا، جمعی از مردم اصفهان اقدام به آماده سازی بسته های ساده اما پربرکتی نموده و مقارن افطار آن را بین رهگذران روزه د ...

ادامه مطلب  

نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست و چهارمین جشنواره هنر های تجسمی جوانانتصاویر نشست خبری بیست ...

ادامه مطلب  

همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریار  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاویر همایش شبی با شهدا و مدافعان حرم در مسجد جامع شهریارتصاوی ...

ادامه مطلب  

مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
گروه معارف: مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، همزمان با شب عید سعید غدیر خم، مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت ال ...

ادامه مطلب  

برگزاری همایش «شیرخوارگان حسینی» در سنندج + عکس  

درخواست حذف این مطلب
گروه اجتماعی: همزمان با اولین روز از ماه محرم همایش بزرگ «شیرخوارگان حسینی» امروز، 31 شهریورماه در مهدیه سنندج برگزار شد.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از کردستان، همزمان با اولین روز از ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی امروز، 31 شهریورماه با حضور مادران و شیرخوارگان آن ها در مهدیه سنندج برگزار شد.در این مراسم مادران فرزندان خود را لباس سبز پوشانده و سربند یا صاحب الزمان (عج) و یا حسین(ع) به پیشانی آنها بسته بودند.مادران در این مراسم به یا ...

ادامه مطلب  

همایش شیرخوارگان حسینی در مهدیه تهران  

درخواست حذف این مطلب
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۹ تاریخ : ۱۴ : ۱۲ - ۱۳۹۶ / ۰۶ /۳۱ برچسب ها: همایش ، شیرخوارگان ، تهراننظر شما تمام حقوق ماد ...

ادامه مطلب  

همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک عمان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمانتصاویر همایش تجارت و سرمایه گذاری جاسک- عمان ...

ادامه مطلب  

افسردگی فصلی چیست؟ علت، علائم و درمان افسردگی فصلی  

درخواست حذف این مطلب
افسردگی فصلی یک نوع افسردگی است که هر سال طی یک فصل اتفاق می افتد. ممکن است در طول زمستان دچار افسردگی فصلی شوید و در بهار و تابستان خیلی حالتان بهتر باشد. برخی افراد هم ممکن است در طول تابستان دچار افسردگی فصلی شوندافسردگی فصلی را بهتر بشناسیمهرکسی ممکن است دچار افسردگی فصلی شود اما این اتفاق بیشتر در این افراد شایع است:- خانم ها- افرادی که دور از خط استوا و جایی که زمان روشنایی در فصل زمستان بسیار اندک است.- افراد در سنین 15 تا 55 سال. خطر ابتلا به افسردگی فصلی برای اولین بار با بالا رفتن سن کاهش می یابد.- افرادی که یکی از بستگان نزدیکشان دچار افسردگی فصلی است.چه چیزی باعث افسردگی فصلی می شود؟متخصصان مطمئن نیستند که چه چیزی عامل افسردگی فصلی است. اما فکر می کنند که دلیلش کمبود نور خورشید است. کمبود نور خورشید ممکن است به دلایل زیر باشد:ساعت بیولوژیک بدن که الگوی خواب و بیداری را کنترل می کند و دیگر ریتم های شبانه روزی را تحت کنترل دارد دچار مشکل کند.سروتونین را دچار مشکل کند، ماده شیمیایی در مغز که روی خلق و خو تاثیر می گذارد.علائم افسردگی فصلی چیست؟اگر دچار افسردگی فصلی شده باشید ممکن است:احساس ناراحتی، بد خلقی، دم دمی مزاج شدن یا اضطراب کنید.علاقه تان به فعالیت های معمول را از دست بدهید.بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات داشته باشید، مانند نان و پاستا.وزن اضافه کنید.بیشتر بخوابید اما همچنان احساس خستگی کنید.برای تمرکز با مشکل مواجه شوید.علائم هر سال در زمانی معین می آیند و می روند. بیشتر افرادی که دچار افسردگی فصلی می شوند اواخر پاییز شاهد علائم خواهند بود و اواخر زمستان نیز کم کم احساس بهبودی می کنند.چگونه افسردگی فصلی را تشخیص دهیم؟گاهی تشخیص بین اصفردگی فصلی و دیگر انواع افسردگی دشوار است چون بسیاری از نشانه ها با هم یکی است. برای تشخیص پزشکتان این سوالات را خواهد پرسید:دو سال است که در طول یک فصل خاص دچار افسردگی می شوید و بعد از به پایان رسیدن آن فصل احساس می کنید بهتر شده اید؟علائمی دارید که مخصوص افسردگی فصلی است مانند احساس گرسنگی شدید، افزایش وزن و خوابیدن بیش از حد معمول.یکی از اقوام نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر یا برادرتان دچار چنین افسردگی بوده.همچنین باید آزمایش خون دهید تا مشخص شود دیگر مشکلات که آنها نیز چنین علائمی دارند باعث این اختلال نشده باشند، مانند کم کاری تیروئید.ممکن است پزشک روی شما ارزیابی روانی نیز انجام دهد تا متوجه شود دقیقا چه احساسی دارید و چقدر خوب قابل به فکر کردن دلیل آوردن و یه یاد آوردن هستید.افسردگی فصلی چگونه درمان می شود؟نور درمانی از ابزار اصلی درمان افسردگی فصلی است. دارو و مشاوره نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.نور درمانیمتخصصان بر این عقیده هستند که نور درمانی با تنظیم مجدد ساعت بیولوزیک بدن می تواند به فرد کمک کند. این ابزار به بسیاری از افرادی که مشکل افسردگی فصلی دارند کمک می کند و استفاده اش نیز ساده است.دو نوع نور درمانی وجود دارد:درمان با نور درخشان. در این روش شم یک منبع نور را در فاصله ای مشخص از میز یا صندلی خود قرار می دهید. سپس در حالی که مطالعه می کنید، صبحانه می خورید یا کار می کنید مقابلش می نشینید.شبیه سازی سپیده دم. در این درمان، یک نور کم وقتی هنوز خواب هستید شروع به کار می کند و با گذ ...

ادامه مطلب  

لالایی حزین شیرخوارگان استان مرکزی در غم مظلومیت شش ماهه کربلا  

درخواست حذف این مطلب
امروز در اولین روز از ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان های استان مرکزی برگزار شد و مادران و کودکان شیرخوار با طفل شش ماهه کربلا همنوا شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ همزمان با نخستین روز از ماه محرم مادران و شیرخوار اراک با طفل شش ماهه کربلا همنوا شدند. در این همایش که با حضور پرشور مادران و کودکان شیرخوار در مصلی بیت المقدس اراک برگزار شد مادران عزادار با پوشاندن لباس سبز رنگ و بستن سربندهایی که به نام های حضرت "علی اصغر(ع)" و "یا حسین(ع)" و "یا ابوالفضل العباس(ع)" مزین شده بود در غم از دست دادن طفل شش ماهه امام حسین(ع) گریستند. شازند: به گزارش دیار آفتاب؛به نقل از پایگاه خبری شازند ما، امروز ۳۱ شهریور ماه همزمان با اولین جمعه ماه محرم الحرام، مادران شازندی، فرزندان شیرخوار خود را به حسینیه مسجد جامع شازند آوردند تا در آئینی هر ساله نوزادان خود را بیمه حسینی کنند. مادران شازندی به عشق امام حسین (ع)، شیرخوارگان خود را روی دست هایشان بالا گرفته اند تا او را بیمه نوزادی ۶ ماهه کنند که حسین (ع) بر دستان خود گرفته بود. مادران عزادار شازندی همزمان و همنوا با مادران سراسر ایران اسلامی از اباعبدالله الحسین(ع) مدد خواستند و فرزند شیرخوار خود را نذر یاری قیام صاحب الزمان(عج) کردند و با تمام وجود نوای خود را به صحرای کربلا رساندند. به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری صبح محلات، همزمان با اولین جمعه از ماه محرم, همایش شیرخوارگان حسینی به یاد شهید شش ماهه دشت کربلا در محلات برگزار شد. خنداب: به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری نسیم خنداب، مراسم «شیرخوارگان حسینی» صبح امروز، همزمان با سراسر کشور در مساجد و امامزادگان شهرستان خنداب برگزار شد. در این همایش که هر ساله و مصادف با اولین جمعه ماه محرم به یاد طفل شیرخوار کربلا، «علی اصغر(ع)» برگزار می شود، تعداد زیادی از خانواده های خندابی و کودکانشان حضور داشتند. در این همایش مادران خندابی، به یاد طفل شهید کربلا، حضرت علی اصغر(ع) و به نشانه ارادت به امام حسین(ع) و یارانش، کودکان خود را بر روی دستان بالا برده و نوای «لالایی اصغرم» سر دادند. حامد زمانی و مهدی حمیدی پور از مداحان و مجریان این مراسم بودند که اشعاری عاشورایی را به امام حسین(ع) و فرزند شهیدش علی اصغر(ع) تقدیم کردند. ساوه: به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از نارخبر، همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در مصلی امام علی(ع) ساوه برگزار شد. علاوه بر مادران بی شماری که شرکت کرده بودند حضور پدران در این همایش از حواشی مراسم بود، مادران ساوجی همراه با مادران بیش از ۲۳۰۰ نقطه ایران و جهان با شیرخوارگان خود در همایش شیرخوارگان حسینی حاضر شدند تا با قرائت نذر نامه فرزندانشان را نذر امام زمان (عج)کنند. خمین: به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خمین نیوز مراسم شیرخوارگان حسینی هم زمان با سراسر کشور در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان خمین برگزار شد. مادران، نوزادانشان را با لباس سبز به عنوان نماد پرچم علوی و با پیشانی بند یا علی اصغر(ع)، یا حسین(ع) و کلنا عباسک یا زینب به این مراسم آورده بودند تا به یاد روز عاشورا، با خانم رباب، مادر ۶ ماهه امام حسین(ع ) ابراز همدردی و در سوگ حضرت علی اصغر(ع) سوگواری کنند. همایش شیرخوارگان حسینی یکی از مناسک مذهبی بزرگداشت عاشورا است که به یاد کودکان در روز عاشورا از سوی مسلمانان در ایران و کشورهای دیگر همه ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می شود. سخنرانی، مداحی، اجرای نمایش تعزیه از جمله برنامه های این مراسم بود و در پایان مادران با خواندن نذرنامه، فرزندان خود را نذر قیام صاحب الزمان(عج) کردند و پیمان بستند تا فرزندان خود را با فرهنگ مهدوی بزرگ کنند. فراهان: به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فراهان خبر؛ نخستین جمعه محرم به عنوان روز جهانی حضرت علی اصغر(ع) نام گذاری شده و به همین مناسبت همایش بین المللی شیرخوارگان حسینی صبح امروز در مناطق مختلف شهرستان فراهان برگزار شد. فرزندانمان را با محبت اهل بیت(ع) تربیت کنیم حجت الاسلام فیض کرمیان، امام جمعه فرمهین در همایش شیرخوارگان حسینی شهر فرمهین گفت: امروز آرامش موضوع گمشده زندگی بشر است، فقدان آرامش در کشورهای اروپایی به دلیل نبود معنویات است. وی افزود: برخی گمان می کنند که آرامش را با مادیات می توان یافت اما تنها راه رسیدن به آرامش، ذکر و یاد خداست. فیض کرمیان اظهار کرد: آدمی که همواره به دنبال یافتن آرامش بوده و هست و برای نیل به این هدف به هر راهی متوسل می شود و گاه راه به بیراهه می برد، غافل از اینکه پروردگار عالمیان کلید باب های طمأنینه و آرامش را در کتاب مقدسش به انسان عرضه کرده است. امام جمعه فرمهین بیان کرد: هرگاه جسم و روح انسان در مسیر رشد و تکامل خود به نحو احسن حرکت کند، میوه ارزشمند آرامش در درخت وجود انسان به بار می ...

ادامه مطلب  

تصاویر/ همایش اندیشه و قلم ارتش  

درخواست حذف این مطلب
به روز شده در: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۰۱:۱۲ روزشمار دفاع مقدس (43 تیر) • اسارت حاج احمد متوسلیان و همراهانش در جنوب لبنان (1361 ه.ش) • شهادت شهید محمدرضا خطیبی (1364 ه.ش) •شهادت شهید مهدی شریفی پور (1365 ه.ش) • شهادت سردار شهید علی اصغر بصیر (1365 ه.ش) •شهادت شهید محمد موافق (1366 ه.ش) •شهادت شهید مدافع حرم، کمال شیرخانی (1393 ه.ش) ...

ادامه مطلب  

اعلام نتایج آزمون سراسری روحانیون عتبات  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز» علی پروانه مدیریت جذب وسازماندهی بعثه مقام معظم رهبری ضمن تقدیر و تشکراز حضور 89% روحانیون ثبت نام شده درآزمون سراسری روحانیون عتبات اعلام کرد از امروز نتایج آزمون روحانیون عتبات عالیات در سایتazmoon.hajj.irقابل رویت می باشد.در همین راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد :1- کارنامه آزمون سراسری روحانیون عتبات از طریق سایتazmoon.hajj.irقابل دریافت می باشد. پس از ورود به سایت لینک دریافت کارنامه به صورت قرمز رنگ در سمت چپ صفحه مشخص شده است.2- کسانی که در این آزمون 60% امتیاز را کسب نموده اند قبول شده اند و جهت انجام مصاحبه با اعلام قب ...

ادامه مطلب  

شب دوم چهادهمین نمایشگاه قرآن وعترت در اصفهان به روایت تصویر  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: شب دوم چهادهمیندوره نمایشگاه قرآن وعترت در اصفهان با استقبال مردم و علاقمندان همراه بود. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، چهادهمین دوره نمایشگاه قرآن وعترت اصفهان در دومین شب بر ...

ادامه مطلب  

تصاویر/ همایش فرماندهان بسیج دانش آموزی تهران  

درخواست حذف این مطلب
به روز شده در: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۳ روزشمار دفاع مقدس (7 شهریور) • حمله نیروهای عراق با توپخانه و سایر سلاح های سنگین به پاسگاه های مرزی ایران (1353 ه.ش) • شهادت شهید مدافع حرم مصطفی رشیدپور (1395 ه.ش) • شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) (114 ه.ق) عکس >> عکسعکس: منصوره عظیمیکد خ ...

ادامه مطلب  

همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالی تیر ماه برگزار می شود  

درخواست حذف این مطلب
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اعلام کرد: این همایش در روزهای دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مسئولین بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می شود.ایران اکونومیست - به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ علی دیواندری امروز سه شنبه در نشستی خبری با اعلام این خبر افزود: تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار است. ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. همچنین بخشی از مطالب در همایش در قالب میزگرد و بخش دیگری نیز در قالب سخنرانی مقامات و مسئولین سیاستگذار بیان خواهد شد. وی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است. وی افزود: محورها و اهداف این همایش شامل نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برخی از محورهای این همایش است. به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانک ها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی، راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: همچنین عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می گیرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز، سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در محور سلامت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانک ها، اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانک ها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانک ها، مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها، بنگاه داری بانک ها، بازسازی و گزیر در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند دارایی های منجمد، بدهی های دولت به نظام بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کفایت سرمایه بانک ها بررسی می شود. دیواندری ادامه داد: امروز بازار بدهی با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اهمیت بسیار بالایی دارد و این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی افزود: مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی نیز در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است که می توان اثرات آن را در این همایش بررسی کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ ها و جلوگیری از رقابت های مخرب در کنار بحث جنگ قیمتی نیز مطرح است که امروز تا حدودی این جنگ کنترل شده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نرخ ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ تاکید کرد: رشد غیرنفتی کشور در سه ماهه آخر سال گذشته ۵.۶ درصد از کل رشد را به خود اختصاص داد و در کل سال نیز ۳.۳ درصد بود. وی عنوان کرد: سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز نیز مورد توجه است که توسط بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به خوبی انجام شده و این بازار اداره شده است و برای تدوام این دستاورد مباحثی در همایش مطرح خواهد شد. دیواندری به سلامت بانکی به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش اشاره کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین المللی ifrs نیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به صورت کامل اجرا و البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به صورت تدریجی دنبال شود. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت های مالی همگرا با ifrs در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاه داری بانک ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می گیرد. وی از ۸ سخنرانی کلی خبر داد و افزود: ۱۰۳ مورد مقاله نیز دریافت شده است که در نهایت ۱۶ مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می شود. سخنرانی های کلیدی از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رییس جمهور نیز به عنوان سخنران ویژه حضور خواهند یافت. به گفته دیواندری، قائم مقام بانک مرکزی و برخی مهمانان خارجی نیز در روز اول سخنرانی خواهند داشت. در روز دوم نیز سخنرانانی داخلی و خارجی حضور دارند. ۵ میزگرد اصلی در قالب محورهای همایش برگزار می شود که به مسائل روز نظام بانکی می پردازند. وی با بیان اینکه ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی ifrs و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی های منجمد از دیگر پنل ها خواهد بود، افزود: مباحث ارزی با حضور مسئولان بانک مرکزی و اساتید دانشگاه بررسی می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از برنامه های همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی را قدردانی از چهره های ماندگار نظام بانکی عنوان کرد و افزود: ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده های اقتصاد کشور معرفی شده اند که حداکثر ۲ نفر از بین آنها انتخاب می شوند. وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع رسانی خواهد شد. این ه ...

ادامه مطلب  

ورشکستگی بانک ها صحت ندارد  

درخواست حذف این مطلب
علی دیواندری امروز در نشست خبری گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.وی به اخبار و پیام های منتشر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کرد و افزود: در این پیام ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک ها توضیح داد که ادغام بانک ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه سازی و کم کردن از هزینه ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت ها و کنترل های خود را دارد.وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: همایش امسال در فضای خوبی برگزار می شود و مقامات مختلفی حضور خواهند یافت و کارکرد خود را برای ایجاد ثبات و آرامش خواهد داشت. پژوهشکده پولی و بانکی در ماه های اخیر در این زمینه ها وظایف خود را انجام داده و در قالب شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به عنوان رسانه تخصصی نظام بانکی، سعی کرده در این جهت حرکت کند و اقدامات به سمت شفافیت طی شده است.وی درباره ساماندهی نرخ ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابجایی نرخ ها را گرفت. اگر نرخ ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل هایی در سیستم ایجاد می کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در اینباره سخنرانی پیش بینی شده که کارشناسان بتوانند در این باره اظهار نظر کنند.به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می شود. در زمینه سیاست های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.وی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت های جدید در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث شرایط جدید و استفاده از فرصت های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به ifrs مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش ها و کارت های بین المللی استفاده می کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.دیواندری با شاره به ثبات نرخ ارز افزود: نرخ ارز در 4 سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کرد: متولی fatf وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه ای برای یک کشور صادر می کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ ها موثر است.دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: ما نمی توانیم بگوییم درباره این استانداردها بی تفاوت هستیم چون بیانیه ها می تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می برد و محدودیت هایی را برای ایران ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه ها بحث و بررسی شود. fatf موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم است. البته مسئولان تاکنون نگفته اند که همه بخش های این استانداردها باید دقیقا اجرا شوند.دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره عملیاتی نشدن محورهای همایش و تکراری بودن محورهای همایش امسال با سال های گذشته گفت: محورهای همایش تکراری نیست؛ بلکه مانند ifrs موضوعات جدیدی است که متناسب با نیازهای روز نظام بانکی کشور طراحی شده اند.وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات بانکی مانند شفافیت برای برخی ممکن است جذاب نباشد، افزود: ولی این موضوعات و مباحث برای کشور ما لازم است؛ همین طور بحث بازار بدهی در سال های گذشته وجود نداشت و در 2 سال اخیر مطرح شده است. نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط نرخ گذاری در نرخ سود بانکی و اوراق متداول مانند صکوک برای بازار بدهی نرخ گذاری کرد.دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ادامه داد: سلامت بانکی، تنگنای اعتباری و یکسان سازی نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکی هستند که در محورهای همایش به آنها پرداخته می شود. دلیل اصلی تاکید بانک مرکزی بر رعایت استانداردها و شفافیت از سوی نظام بانکی برای صیانت از سپرده های مردمی است.دیواندری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پژوهشکده پولی و بانکی تا چه اندازه می تواند نتایج تحقیقاتی خود را عملی کرده و اجرا کند، اظهار داشت : پژوهشکده کار تحقیقاتی خود را انجام می دهد و سعی می کند وجدان علمی و حرفه ای خود را حفظ کند ولی در اجرا نمی توان همه مسائل را عملیاتی کرد زیرا محدودیت هایی وجود دارد. اقتصاد ایران ایرادات ساختاری مزمنی دارد که یک شبه قابل حل نیست و زمان بر است.برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالیرئیس پژوهشکده پولی و ب ...

ادامه مطلب  

همایش پیاده روی خانوادگی در بسطام  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاویر همایش پیاده روی خانوادگی در بسطامتصاو ...

ادامه مطلب  

تابستان با طعم کتاب  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی: طرح تابستانه کتاب که از 15 مردادماه آغاز شده با استقبال نستا خوب علاقمندان به کتاب و کتاب خوانی در اصفهان همراه شده است. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اص ...

ادامه مطلب  

ادغام بانک ها برای کم کردن هزینه هاست نه حل مشکل، رشد اقتصادی غیرنفتی امسال افزایش می یابد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد اقتصادی ١٢.٥ درصدی سال ٩٥، پیش بینی کرد: امسال این رشد افزایش یافته و نقش بخش بدون نفت نیز ارتقا خواهد یافت.در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کردااقتصاد گردان - احسان شمشیری - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اعلام کرد: این همایش در روزهای دهم و یازدهم تیرماه با حضور مسئولین بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می شود.به گزارش تعادل، علی دیواندری در نشستی خبری با اعلام این خبر افزود: تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار است. ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. همچنین بخشی از مطالب در همایش در قالب میزگرد و بخش دیگری نیز در قالب سخنرانی مقامات و مسئولین سیاستگذار بیان خواهد شد.وی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می کنند.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است.وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع رسانی خواهد شد. این همایش در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.شایعات ریشه در واقعیت ندارددیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک ها و ارتباط ادغام بانک ها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.وی به اخبار و پیام های منتشر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کرد و افزود: در این پیام ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک ها توضیح داد که ادغام بانک ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه سازی و کم کردن از هزینه ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت ها و کنترل های خود را دارد.وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟ساماندهی نرخ ها وی درباره ساماندهی نرخ ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابجایی نرخ ها را گرفت. اگر نرخ ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل هایی در سیستم ایجاد می کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در این باره سخنرانی پیش بینی شده که کارشناسان بتوانند در این باره اظهار نظر کنند.به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می شود. در زمینه سیاست های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.ادغام برای حل مشکل نیست برای کم کردن هزینه هاستوی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.ifrsوی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت های برجام در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث برجام و استفاده از فرصت های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به ifrs مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش ها و کارت های بین المللی استفاده می کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.وی یکی از ثمرات برجام را ثبات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.fatfرئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کرد: متولی fatf وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه ای برای یک کشور صادر می کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ ها موثر است.دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: ما نمی توانیم بگوییم درباره این استانداردها بی تفاوت هستیم چون بیانیه ها می تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می برد و محدودیت هایی را برای ایران ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه ها بحث و بررسی شود. fatf موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می شود که ی ...

ادامه مطلب  

افسردگی فصلی چگونه روی ما تاثیر می گذارد؟ - افسردگی - اعصاب و روان  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: افسردگی فصلی یک نوع افسردگی است که هر سال طی یک فصل اتفاق می افتد. ممکن است در طول زمستان دچار افسردگی فصلی شوید و در بهار و تابستان خیلی حالتان بهتر باشد. برخی افراد هم ممکن است در طول تابستان دچار افسردگی فصلی شوند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت دکتر کرمانی، هرکسی ممکن است دچار افسردگی فصلی شود اما این اتفاق بیشتر در این افراد شایع است: خانم هاافرادی که دور از خط استوا و جایی که زمان روشنایی در فصل زمستان بسیار اندک است.افراد در سنین 15 تا 55 سال. خطر ابتلا به افسردگی فصلی برای اولین بار با بالا رفتن سن کاهش می یابد.افرادی که یکی از بستگان نزدیکشان دچار افسردگی فصلی است.چه چیزی باعث افسردگی فصلی می شود؟متخصصان مطمئن نیستند که چه چیزی عامل افسردگی فصلی است. اما فکر می کنند که دلیلش کمبود نور خورشید است. کمبود نور خورشید ممکن است:ساعت بیولوژیک بدن که الگوی خواب و بیداری را کنترل می کند و دیگر ریتم های شبانه روزی را تحت کنترل دارد دچار مشکل کند.سروتونین را دچار مشکل کند، ماده شیمیایی در مغز که روی خلق و خو تاثیر می گذارد.علائم چیست؟اگر دچار افسردگی فصلی شده باشید ممکن است:احساس ناراحتی، بد خلقی، دم دمی مزاج شدن یا اضطراب کنید.علاقه تان به فعالیت های معمول را از دست بدهید.بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات داشته باشید، مانند نان و پاستا.وزن اضافه کنید.بیشتر بخوابید اما همچنان احساس خستگی کنید.برای تمرکز با مشکل مواجه شوید.علائم هر سال در زمانی معین می آیند و می روند. بیشتر افرادی که دچار افسردگی فصلی می شوند اواخر پاییز شاهد علائم خواهند بود و اواخر زمستان نیز کم کم احساس بهبودی می کنند.چگونه افسردگی فصلی را تشخیص دهیم؟گاهی تشخیص بین اصفردگی فصلی و دیگر انواع افسردگی دشوار است چون بسیاری از نشانه ها با هم یکی است. برای تشخیص پزشکتان این سوالات را خواهد پرسید:دو سال است که در طول یک فصل خاص دچار افسردگی می شوید و بعد از به پایان رسیدن آن فصل احساس می کنید بهتر شده اید؟علائمی دارید که مخصوص افسردگی فصلی است مانند احساس گرسنگی شدید، افزایش وزن و خوابیدن بیش از حد معمول.یکی از اقوام نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر یا برادرتان دچار چنین افسردگی بوده.همچنین باید آزمایش خون دهید تا مشخص شود دیگر مشکلات که آنها نیز چنین علائمی دارند باعث این اختلال نشده باشند، مانند کم کاری تیروئید.مکن است پزشک روی شما ارزیابی روانی نیز انجام دهد تا متوجه شود دقیقا چه احساسی دارید و چقدر خوب قابل به فکر کردن دلیل آوردن و یه یاد آوردن هستید.چگونه درمان می شود؟نور درمانی از ابزار اصلی درمان افسردگی فصلی است. دارو و مشاوره نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.نور درمانیمتخصصان بر این عقیده هستند که نور درمانی با تنظیم مجدد ساعت بیولوزیک بدن می تواند به فرد کمک کند. این ابزار به بسیاری از افرادی که مشکل افسردگی فصلی دارند کمک می کند و استفاده اش نیز ساده است.دو نوع نور درمانی وجود دارد:درمان با نور درخشان. در این روش شم یک منبع نور را در فاصله ای مشخص از میز یا صندلی خود قرار می دهید. سپس در حالی که مطالعه می کنید، صبحانه می خورید یا کار می کنید مقابلش می نشینید.شبیه سازی سپیده دم. در این درمان، یک نور کم وقتی هنوز خواب هستید شروع به کار می کند و با گذشت زمان مانند طلوع خورشید روشن و روشنتر می شود.با پزشک خود درباره نور درمانی صحبت کنید و گام به گام بر اساس دستوراتی که ارائه می دهد پیش بروید.در جعبه های نور از چراغ های فلورسنت استفاده می شود که نورشان از چراغ های معمول بیشتر است اما از نور خورشید بیشتر درخشان تر نیستند.معمولا توصیه می شود روزانه 30 دقیقه الی دو ساعت از نور درمانی ...

ادامه مطلب  

افسردگی فصلی چگونه روی ما تاثیر می گذارد؟  

درخواست حذف این مطلب
افسردگی فصلی یک نوع افسردگی است که هر سال طی یک فصل اتفاق می افتد. ممکن است در طول زمستان دچار افسردگی فصلی شوید و در بهار و تابستان خیلی حالتان بهتر باشد. برخی افراد هم ممکن است در طول تابستان دچار افسردگی فصلی شوند.هرکسی ممکن است دچار افسردگی فصلی شود اما این اتفاق بیشتر در این افراد شایع است:خانم هاافرادی که دور از خط استوا و جایی که زمان روشنایی در فصل زمستان بسیار اندک است.افراد در سنین 15 تا 55 سال. خطر ابتلا به افسردگی فصلی برای اولین بار با بالا رفتن سن کاهش می یابد.افرادی که یکی از بستگان نزدیکشان دچار افسردگی فصلی است.چه چیزی باعث افسردگی فصلی می شود؟ متخصصان مطمئن نیستند که چه چیزی عامل افسردگی فصلی است. اما فکر می کنند که دلیلش کمبود نور خورشید است. کمبود نور خورشید ممکن است:ساعت بیولوژیک بدن که الگوی خواب و بیداری را کنترل می کند و دیگر ریتم های شبانه روزی را تحت کنترل دارد دچار مشکل کند.سروتونین را دچار مشکل کند، ماده شیمیایی در مغز که روی خلق و خو تاثیر می گذارد.علائم چیست؟ اگر دچار افسردگی فصلی شده باشید ممکن است: احساس ناراحتی، بد خلقی، دم دمی مزاج شدن یا اضطراب کنید.علاقه تان به فعالیت های معمول را از دست بدهید.بیشتر غذا بخورید و میل به کربوهیدرات داشته باشید، مانند نان و پاستا.وزن اضافه کنید.بیشتر بخوابید اما همچنان احساس خستگی کنید.برای تمرکز با مشکل مواجه شوید.علائم هر سال در زمانی معین می آیند و می روند. بیشتر افرادی که دچار افسردگی فصلی می شوند اواخر پاییز شاهد علائم خواهند بود و اواخر زمستان نیز کم کم احساس بهبودی می کنند.چگونه افسردگی فصلی را تشخیص دهیم؟ گاهی تشخیص بین اصفردگی فصلی و دیگر انواع افسردگی دشوار است چون بسیاری از نشانه ها با هم یکی است. برای تشخیص پزشکتان این سوالات را خواهد پرسید:دو سال است که در طول یک فصل خاص دچار افسردگی می شوید و بعد از به پایان رسیدن آن فصل احساس می کنید بهتر شده اید؟علائمی دارید که مخصوص افسردگی فصلی است مانند احساس گرسنگی شدید، افزایش وزن و خوابیدن بیش از حد معمول.یکی از اقوام نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر یا برادرتان دچار چنین افسردگی بوده.همچنین باید آزمایش خون دهید تا مشخص شود دیگر مشکلات که آنها نیز چنین علائمی دارند باعث این اختلال نشده باشند، مانند کم کاری تیروئید.مکن است پزشک روی شما ارزیابی روانی نیز انجام دهد تا متوجه شود دقیقا چه احساسی دارید و چقدر خوب قابل به فکر کردن دلیل آوردن و یه یاد آوردن هستید.چگونه درمان می شود؟ نور درمانی از ابزار اصلی درمان افسردگی فصلی است. دارو و مشاوره نیز ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. نور درمانی متخصصان بر این عقیده هستند که نور درمانی با تنظیم مجدد ساعت بیولوزیک بدن می تواند به فرد کمک کند. این ابزار به بسیاری از افرادی که مشکل افسردگی فصلی دارند کمک می کند و استفاده اش نیز ساده است.دو نوع نور درمانی وجود دارد: درمان با نور درخشان. در این روش شم یک منبع نور را در فاصله ای مشخص از میز یا صندلی خود قرار می دهید. سپس در حالی که مطالعه می کنید، صبحانه می خورید یا کار می کنید مقابلش می نشینید.شبیه سازی سپیده دم. در این درمان، یک نور کم وقتی هنوز خواب هستید شروع به کار می کند و با گذشت زمان مانند طلو ...

ادامه مطلب  

حوزه نیوز :مدرک در حوزه اصل نیست  

درخواست حذف این مطلب
همایش مبلغان خواهر ویژه تبلیغ در ایام اعتکاف در مساجد سطح شهر مشهد 17 فروردین در سالن همایش مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی با حضور 200 مبلغ خواهر به همت معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان و با مشارکت بسیج خواهران طلبه در مشهد برگزار می شود.در این همایش حجت الاسلام نظافت مدیر مدرسه علمیه حضرت مهدی(عج) با موضوع مباحث اخلاقی و آداب اعتکاف و حجت الاسلام محمدکاظم لطفیان مدیرکل تبلیغات خراسان رضوی با موضوع بصیرتی به سخنرانی خواهند پرداخت.گفتنی است این همایش با دو رویکرد ظرفیت س ...

ادامه مطلب  

چهارمین فرمانده کل ارتش و سیزدهمین سرلشکر حاضر ایرانی کیست؟ +تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، عصر امروز فرمانده معظم کل قوا طی حکمی امیر «سید عبدالرحیم موسوی» ضمن ارتقای درجه ی وی به سرلشکری به عنوان فرمانده جدید کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.همچنین رهبر معظم انقلاب، سرلشکر صالحی فرمانده سابق کل ارتش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان جانشین جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معرفی کردند.امیر موسوی، پس از سرلشکر شهبازی، سرلشکر سلیمی و سرلشکر صالحی، چهارمین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران است.این فرمانده با سابقه ارتشی که سابقه حضور 96 ماهه در جبهه های حق علیه باطل را دارد و در یگان های مختلف در جبهه های جنوب و غرب کشور در برابر دشمن بعثی و ضد انقلاب حضور داشته است، فرماندهی تیپ دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)، فرماندهی دانشگاه افسری، فرماندهی قرارگاه شمال شرق آجا، معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش، معاونت طرح و برنامه نزاجا، جانشینی اداره عملیات و ریاست ستاد مشترک ارتش را در کارنامه خود دارد.وی همچنین از چهارم شهریور سال 138 ...

ادامه مطلب  

همایش انتخاباتی حسن روحانی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصاویر همایش انتخاباتی حسن روحانیتصا ...

ادامه مطلب  

شب سوم چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در سومین شب برگزاری خود، میزبان علاقمندان بود. به گزارش خبرگزاری بین ا ...

ادامه مطلب  

شکوه معماری اسلامی در مسجد جامع اصفهان/ تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صاحب نیوز، از آن جا که بخش های مختلف آن در دوران های مختلف تاریخی ساخته و پرداخته شده ، مجم ...

ادامه مطلب  

شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان ق ...

ادامه مطلب  

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان/ تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درباره ماپیوندهاآرشیوصفحه اصلی » مذهبی۰۸:۱۰ - چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۷با حضور مسئولان و قرآن دوستان انجام شد؛دیدگاه شمابرای صرف نظر کردن از پاسخ گویی اینجا را کلیک کنید. ...

ادامه مطلب  

امسال از کنگره جهانی موبایل بارسلونا چه انتظاراتی داریم؟  

درخواست حذف این مطلب
مقدمهکنگره جهانی موبایل بزرگ ترین نمایشگاه سالیانه ای محسوب می شود که با هدف رونمایی از گجت های هوشمند موبایلی برگزار می گردد. شرکت های بزرگ فعال در صنعت موبایل نظیر سامسونگ ال جی اچ تی سی سونی و غیره هر سال در کنگره جهانی موبایل شرکت می کنند و سعی دارند که آخرین پیشرفت های خود در این زمینه را به معرض نمایش قرار دهند. هر سال محصولات متنوع و متعددی در کنگره جهانی موبایل رونمایی می شود و بدون تردید امسال هم شاهد روند مشابهی خواهیم بود.نمایشگاه mwc امسال روز بیست و هفتم ماه فوریه مصادف با نهم اسفند ماه آغاز و تا روز دوم ماه مارس مصادف با دواز ...

ادامه مطلب