الف - شاهنامه در ایران مدرن  

درخواست حذف این مطلب
چهل و سومین شماره فصلنامه دریچه به سردبیری مجید زهتاب منتشر شد. فصلنامه ای که با عنوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حوزه های نخبه گرای بسیاری را پوشش می دهد. اما بیش تنوع مضمونی مقالاتی که در این فصلنامه قابل رویت است، این حضور نامداران بسیاری است که به عنوان شورای نویسندگان و همکاران و همراهان شماره های مختلف در آن منشاء اثر هستند: دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر محسن رنانی، دکتر نعمت الله اکبری،دکتر اصغر دادبه، دکتر محمود فتوحی و... نامهایی که هریک به تنهایی برای وزین ساختن یک نشریه کفایت می کنند، حالکه در کنار هم در یک نشریه حضور دارند، فی الواقع از این فصلنامه گنجینه ای ماندگار برای علاقمندان حوزه فرهنگ و ادب و هنر و... ساخته اند. از مقالات خواندنی تازه ترین شماره دریچه می توان به: نهاد های اجتماعی (دکتر عبدالحسین ساسان)، اصفهان در زوال دولت صفوی (دکتر جمشید سروشیار)، نیما و الیوت (دکتر محمد جعفریاحقی) ، بازگو از نجد و از یاران نجد (مجید زهتاب)، شاهنامه در ایران مدرن (دکتر نغمه دادور)و... اشاره کرد.مقدمه ** در عصر پهلوی اول جامعۀ سنتی ایران آمادۀ گذار به مدرنیته و ملی گرایی از ارکان این حرکت بود. نخبگان و نظام حاکم دریافته بودند که برای ایجاد وحدت ملّی و طراحی بنیا ن های هویّتی جدید در کنار بنیان های پیشین به هویّتی جمعی نیاز دارند که می توان آن را در تاریخ و فرهنگ باستانی ایران جست. باستان گرایی نقطۀ کانونی ناسیونالیسم ایرانی و شاهنامه نقطۀ کانونی رویکردهای باستان گرایانه در این عصر بود. آنچه پیش و بیش از قابلیّت های مضمونی شاهنامه در این راه مؤثر بود، پیوند شاه و مشاورانش با این شاهکار ادبی و سرایندۀ آن بود. علاقۀ رضاشاه به شاهنامه و همچنین توجه مشاور برجستۀ او محمدعلی فروغی به این متن کهن و همچنین تلاش خیل عظیمی از نخبگان این عصر از جمله سیدحسن تقی زاده، ارباب کیخسرو شاهرخ، عیسی صدیق اعلم، علی اصغر حکمت، سعید نفیسی، محمود افشار، ملک الشعرا بهار و دیگران به توجه گسترده و همه جانبه به شاهنامه منجر شد. آن گونه که نظام حاکم به تبلیغ وسیع و گسترده ای در باب شاهنامه به منزلۀ سند هویّت ایرانی پرداخت و آرامگاه فردوسی را با شکوه بسیار بازسازی کرد. نخستین کنگرۀ علمی بزرگ ایران نیز که با حضور دانشمندان بی شمار ایرانی و خارجی برگزار گردید و نمایش قدرت و فرهنگ ملی ایران در جامعۀ جهانی بود، کنگرۀ هزارۀ فردوسی بود.1. پهلوی اوّل، زمینه ساز ناسیونالیسم ایرانی پهلوی اول زمینه ساز نوعی از ایران گرایی و وطن پرستی در مملکت شد که در دوران معاصر از آن با عنوان هایی چون «ناسیونالیسم ایرانی»، «ناسیونالیسم باستان گرا»، «ناسیونالیسم شوینیستی»، «ناسیونالیسم شاهنشاهی»، «ناسیونالیسم الحادی ایرانی»، «ناسیونالیسم سکولار مستبدانه»، «ناسیونالیسم تجدّدخواه» و حتی «شوینیسم نوکرمآب» یاد شده است. آنچه ما در این مجال به آن خواهیم پرداخت، توجه ویژۀ نظام حاکم به شاهنامه همسو با سیاست های ملی گرایانه است.روزنامه ها و جراید این دوره نشان می دهد که همپای تلاش حکومت برای مدرن سازی ایران، نوعی از وطن پرستی با گرایش به ایران باستان نیز تبلیغ می شده است و اگر تجدّد و سعی در تقلید از پیشرفت های ملل اروپایی جسمِ تحولات ایران در این دوران بوده، «ناسیونالیسم ایرانی» را نیز باید جان آن دانست.جنبش ناسیونالیسم که در ایرانِ عهد مشروطه از آن با عنوان «حبّ وطن» و در عصر پهلوی با عنوان «وطن پرستی» یاد می شد، از نخستین سال های سدۀ چهاردهم خورشیدی بسیار مورد توجه بود. روشنفکران، اصحاب قلم و ارباب جراید به خوبی دریافته بودند که ضروری ترین نیازِ این مملکت، نیاز به ساخت «ملّت» و برقراری وحدت میان آنان است. این نسل از نخبگان ایرانی که سفر به غرب یا تحصیل در کشورهای اروپایی در سال های پایانی سلطنت قاجار موجب شده بود تا با این کشورها تعامل بیشتری داشته باشند، نیک دریافته بودند که بازتعریف مفهوم «ملّت» و «وطن» از ضروریاتِ ایران مدرن است. نفیسی در این باره می نویسد:«پیش از این وثیقۀ ملیّت اشتراک دین و زبان بود، به همین دلیل جنگ های داخلی که ناشی از اختلاف دین بود، در میان مردمی که از یک نژاد بودند و یک زبان داشتند روی می داد و کراراً کشور را گرفتار اختلال و پریشانی می کرد. در جهان امروز ملیّت عبارت است از اشتراک نژاد و افکار و آرزوهای بشری و فرهنگ. یعنی همۀ مردمی که از یک نژاد و از یک اصل و ریشه اند و مانند یکدیگر فکر می کنند و آرزوها و امیدهای مشترک و احساسات و عواطف یکسان دارند، از یک ملّت به شمار می روند و حق دارند سرزمینی مخصوص به خود داشته باشند.»نظریات ناسیونالیستیِ اقلیّتِ پیشروی عصر مشروطه، کسانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالب اُف، گرچه در روزگار خودشان همه گیر نشد، در این دوره و با تغییر حکومت و بر تخت نشستن رضاشاه به بار نشست.ناکامی مشروطه خواهان، اکثریّت نسل نو را به این نتیجه رسانده بود که رمز و راز آبادانیِ غرب نه در نظام پارلمانی بلکه در یگانگی ملّی کشورهای غربی و الگوی سازماندهی اجتماعی ـ سیاسی ایشان، بر پایۀ دولت ـ ملّت است. آنها دریافته بودند که راه نجات ایران از عقب ماندگی تعلیم عمومی و آگاهانیدن مردم از حقوق جمعی ایشان و درنهایت یکپارچه کردنِ آنها از طریق ایجاد خودآگاهی ملّی است. کسروی در این باره می گوید: «ما پس از مشروطه تنها این را دربایست داشتیم که جلوگیری از خرافات دینی نماییم و چاره ای برای بی سوادی توده بجوییم و پراکندگی و پاشیدگی را از میان مردم برداریم و مردم را به ایرانی گری پایبند و علاقه مند گردانیم.»آرمان «ایرانی گری» که نخبگان سیاسی در آن مشترک بودند و رضاشاه با آن همراهی می کرد، همان ناسیونالیسم ایرانی بود. این دیدگاه راه برقراری پیوند میان ملّت و تقویّت غرور ملی ایشان را، رجوع به تمدن و فرهنگ گذشته می دانست و باستان گرایی نقطۀ کانونی اندیشۀ ایرانی گری بود.2. شاهنامه یکی از ارکان فکری مروّجان ناسیونالیسم ایرانی و نهادهای فرهنگیشاهنامه به عنوان متنی که موتیف های بسیار مناسبی برای تبلیغ ارزش های رایج عصر پهلوی در اختیار رضاشاه و نخبگان سیاسی که مشاور وی بودند قرار می داد، نقش برجسته ای را در شکل دهی به مفهوم ملیّت و ترویج ناسیونالیسم در این دوره ایفا کرد. بررسی خاطرات و یادداشت های بازمانده از مشاوران فرهنگی و سیاسی رضاشاه، نه تنها نمایانگر پیوندی وثیق میان او و شاهنامه است که مبین دلبستگیِ شخص شاه به این متن ادبی نیز هست. این دلبستگی را می توان از عوامل اصلیِ بهره گیری از شاهنامه، در پیکره بندی ناسیونالیسم ایرانی در این دورۀ تاریخی دانست.1ـ2. شاه به مثابۀ قدرت اوّلاگر بتوانیم گفته ها و نوشته های منتسب به رضاشاه را گواه باورهای وی بدانیم، می توان گفت او پس از آگاهی از سیاست های مزورانۀ انگلیس در غایلۀ خوزستان و درک دخالت های منفعت طلبانۀ دیگر دول اروپایی در ایران، به ارزش وطن و لزوم وطن پرستی پی برده بود. رضاشاه مطالعات کافی و تحصیلات عالی نداشت؛ اما افتخارات باستانی ایران را می ستود. در سال های بعد از جلوسش نیز حشر و نشر با بزرگان و دانشمندان موجب شد تا لزوم آشنایی با تاریخ و پیشینۀ فرهنگی ایران را بیشتر درک کند. عیسی صدیق در خاطرات مربوط به سال های 1303، سردار سپه را مردی مقتدر دانسته که قشون را یکپارچه و از اجنبی خالی کرد و حتی جلساتی با حضور صاحب منصبان تشکیل داد و از آنها خواست تا معادل هایی فارسی برای لغاتی که همراه با ابزار و آلات نظامیِ فرنگی به ایران آمده بود وضع کنند. او در سفرهایش به اطراف ایران اغلب گروهی از دانشمندان و ادیبان را با خود می برد تا به سؤالاتش در باب فرهنگ و تاریخ ایران پاسخ دهند. اشعار حماسی شاهنامه بیش از همه به مذاق او شیرین می آمد و برای فردوسی احترامی خاص قایل بود.عبدالحسین اورنگ مشهور به شیخ الملک از رجال سیاسی مشهور و نمایندۀ مجلس شورای ملّی در دوران پهلوی در شمارۀ بیست و سوم از سالنامۀ دنیا زیر عنوان «روزی که شاه، شاعر حماسه سرای ایران را شناخت» می نویسد که به همراه شش تن دیگر، پنج سال متوالی در روزهای مشخصی برای آگاهانیدن شاه از تاریخ و فرهنگ ایران به حضور وی می رفته اند. او معتقد است ریشۀ اشتیاق رضاشاه برای تعظیم و تکریم فردوسی و شاهنامه در همین جلسات و به خصوص روزی بوده است که اورنگ ماجرای حرکت دادن روشنک دختر دارا از اصفهان به پارس را برای او تعریف می کند و در پایان این بیت را در وصف مردم ماتم زدۀ اصفهان که به ناچار سر به فرمان اسکندر غاصب گذاشته اند، می خواند:ببستند آذین به شهر اندرونلبان پر ز خنده دلان پر ز خوناورنگ گزارش می کند:«همین که این بیت را از زبان خارج ساختم شاه بی اختیار شروع به گریه نمود و قطرات اشک از چشمان رضاشاه بر روی گونه ها ریخت. هم من و هم سایر شرفیاب شدگان در واقع اولین بار بود که اشک شاه را می دیدیم.»بنا به این روایت شاه پس از چندی به خود مسلّط شده و با صدایی متغیر گفته است:«از این قبیل اشعار، مخصوصاً اشعار شیخ ابوالقاسم فردوسی بسیار خوشم می آید و از شنیدن آن مسرور و در عین حال دچار احساسات می شوم و ای کاش هزارها از قبیل فردوسی در این مملکت پیدا می شدند که ایمان و عشق به وطن را در مردم این مملکت در طول اعصار و قرون ایجاد می کردند؛ چون مملکت ما به خاطر همین اشعار و روایات و داستان های تاریخی زنده است و مردم با شنیدن آنها به وجد می آیند و خود را به اجنبی نمی فروشند و ملیّت خود را از یاد نمی برند.»اورنگ معتقد است که همین یک بیت و احساسی که در رضاشاه ایجاد کرد باعث شد هزارۀ فردوسی با شکوه و جلال بسیار در تهران و طوس برپا شود و دولت در تأمین مخارج جشن همکاری کند. وی در ادامه نوشته است: «رضاشاه شیفتۀ فردوسی شده بود، روزی نبود که شرفیابی حاصل نماییم و سخن از فردوسی به زبان نیاوریم و اشعاری از شاهنامۀ این استاد سخن پارسی نخوانیم.»اینکه رضاشاه در مدت فرمانروایی خود تمام همّتش را برای خدمت به فردوسی و شاهنامه به کار بست، شاید به امید برجای گذاشتن نامی جاوید از خویش بود. اندیشه ای که نخستین بار ملک الشعرا بهار در ذهن وی ایجاد کرده بود. چندی پس از اینکه قوام السلطنه در 1296 خورشیدی در محل یکی از مقابر ویران شدۀ نادری، آرامگاه تازه ای برای نادرشاه ساخت، ملک الشعرای بهار این اتفاق را به فال نیک گرفته و به رضاخانِ سردار سپه پیشنهاد بنای آرامگاه فردوسی را داد، اما به سرعت آماج طعنه و انتقاد برخی اصحاب جراید قرار گرفت. اندکی بعد بهار در مقالۀ دیگری خطاب به رضاخان نوشت:«ما نگفته ایم آقای سردار سپه از خزانۀ قشون این مصرف را بفرماید، بلکه ما در نظر داریم که این مرد بزرگ خرج عمارت قبر یک مرد بزرگ تاریخی ما را از جیب فتوّت خود بپردازد و این افتخار را که ممکن است دیگری برباید، محبوب ترین خدام ایران ربوده و در پهلوی حیثیت و شهرت نظامی آقای سردار سپه، یک شهرت و صیت ادبی و اخلاقی و تاریخی هم قرار بگیرد.»چند سال بعد رضاشاه نه تنها دانشمندانی را مأمور کشف آرام جای فردوسی در باغ وی در طوس کرد، که در ساخت این بنا نیز از هیچ همکاری فروگذار نکرد و همزمان با افتتاح آرامگاه، بزرگترین و باشکوهترین بزرگداشت در تاریخ ایران برای شخصیتی فرهنگی و ادبی برگزار شد. وی در نطق افتتاح آرامگاه گفت: «بسیار مسروریم از اینکه به واسطۀ پیش آمد جشن هزارسالۀ فردوسی موفق می شویم که وسایل انجام یکی از آرزوهای دیرین ملّی ایران را فراهم آوریم و با ایجاد این بنا درجۀ قدردانی و حق شناسی ملت ایران را ابراز نماییم.»؛ برخی معتقدند که وی در انجام این کار جز قدردانی از فردوسی، اهداف دیگری را نیز در نظر داشته است. روزنامۀ تایمز مورخ 3 اکتبر 1934 (11 مهر 1313) در این باره نوشت:«پشت سر توجّهات و زحمات حکومت شاهنشاهی ایران در برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی غیر از تقدیر و حق شناسی از یک شاعر بزرگ، موضوع دیگری نیز نهفته است. شعور باطنی و روح قومی و نیروی این ملّت باستانی به رهبری مؤسس عظیم الشأن خاندان جدید سلطنتی دوباره زنده شده و با تکریم از شاعری که افتخارات گذشتۀ ایران را ستوده است، هم میهنان وی اعتماد خویش را به آیندۀ نژاد ایرانی ابراز می دارند.»رضاشاه در دورۀ سلطنت خود فقط دربارۀ یکی از شاعران ایرانی تا به این حد دست و دل بازی کرد. او مرتب در جریان کارهای مربوط به مراسم جشن قرار می گرفت و آرامگاه شاعر را هم با نطق خویش افتتاح کرد. اورنگ گزارش کرده است که رضاشاه در آن روز ساعتی در داخل آرامگاه نوبنیاد اقامت نمود و به راز و نیاز با شاعر پرداخت و ابیاتی از اشعار شاهنامه را که بر در و دیوار آرامگاه حک شده بود نه یک بار بلکه چند بار خواند. چون او با اشعار حماسی فردوسی خو گرفته بود و حتی بعضی ابیات شاهنامه را از حفظ داشت.2ـ2. نخبگان سیاسیدرخت ایران مدرن برآمده از همان نهالی بود که روشنفکرانِ مشروطه خواه در خاک این سرزمین نشانده بودند. نخبگان سیاسی دورۀ پهلوی اوّل وارثان فکری کسانی چون سیّد جمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان بودند. این گروه کوچک برای دست یافتن به حکومتی نیرومند و متمرکز که بتواند نظم را در کشور برقرار کرده و از آن ایرانی مدرن، متّحد و همسو با پیشرفت های جهانی بسازد، در دو جبهه جنگیدند. از یک سو کوشیدند تا با نوشته ها، ترجمه ها و سخنرانی هایشان بر آراء و اندیشه های ایرانیان تأثیر بگذارند و از سوی دیگر به قوای تازه تأسیس مجریه، مقننه و قضاییه وارد شدند و بسیاری از نهادهای سیاسی، قضایی و فرهنگیِ ایران را پایه گذاری کردند. این افراد با منطقِ تازه ای که حاصل سبک زندگی آنان بود، قدرت تحلیل شرایط اجتماعی ایران و بررسی عوامل ناکامیِ جنبش مشروطه را داشتند. بنابراین با روی کار آمدن رضاشاه این گروه از نخبگان این امکان را یافتند تا هم به عنوان مشاوران شاهِ تازه، وی را از تجارب و آراء و دانش خود بهره مند کنند و هم به عنوان کادر اداری ـ سیاسی کشور مجری همین اندیشه ها باشند.در این میان می توان گفت توجه به فردوسی و شاهنامه در رأس توجهات این عدّه قرار داشت. این افراد همه از اعضای کمیتۀ برگزاری هزارۀ فردوسی بودند و هر یک به فراخور جایگاه و قدرت سیاسی و فرهنگی خود نقشی در این اتفاق باشکوه داشتند.1ـ2ـ2. محمدعلی فروغیمحمدعلی فروغی (1354ـ1282ش) مشهور به ذکاءالملک، روشنفکر، مترجم، ادیب، روزنامه نگار، سیاست مدار، دیپلمات، نمایندۀ مجلس، وزیر و نخست وزیر ایران در دورۀ پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم بود. نقش برجستۀ وی در برگزاری هزارۀ فردوسی و تجلیل از شاهنامه در آن دوره بر کسی پوشیده نیست و این نقش بیش از آنکه تحت تأثیر فضای ناسیونالیستی زمانۀ فروغی باشد، مرهون آشنایی وی با شاهنامه و علاقه اش به این اثر ادبی بود. فروغی پروردۀ خاندانی اهل فرهنگ بود. جدّش آقا محمدمهدی ارباب اصفهانی شاهنامه را تصحیح کرده بود. فروغی چه در دوران خدمت و چه در روزگار انفصال هرگز از شاهنامه غافل نشد و وقتی در سالهای 1314 تا 1320ش ـ به سبب بدگمانی رضاشاه ـ در حاشیه قرار گرفت و از مناصب دولتی دور ماند، کوشید تا علاقه اش به پژوهش در باب شاهنامه را به بار بنشاند. در همین سالها مجموعه ای از مقالات و خطابه هایش درباب فردوسی را گردآورد که بعدها با نام «مقالات فروغی دربارۀ شاهنامه و فردوسی» به چاپ رسید.فروغی شاهنامه را خاطرۀ مشترک و مضبوطِ قوم ایرانی و خواندنش را موجب وحدت ملّی می دانست و باور داشت که آگاهی ایرانیان از تاریخ و تمدّنشان یکی از علل عمدۀ پایداری آنها در برابر بحران ها و بلایا خواهد بود. به عقیدۀ وی شاهنامۀ فردوسی احیا و ابقای تاریخ ملّی بود و دانستن تاریخ ملّی در عین ایجاد خودآگاهی تاریخی، ایمان و امید و اطمینانِ گام برداشتن در راه ترقّی را در ملّت پدید می آورد.بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد که علاقۀ فروغی به شاهنامه و توجه او به فردوسی بر نوع رویکرد رضاشاه نسبت به این اثر ادبی بسیار مؤثر بوده است. فروغی در مسیر ترویج ناسیونالیسم ایرانی بسیار کوشید و انتخاب نام «پهلوی» برای خاندان شاهنشاهی نیز پیشنهاد وی بود. نفوذ او بر شاه تا بدان پایه بود که برخی او را «عقل منفصل» رضاشاه لقب داده بودند. رضاشاه برنامۀ اصلاحات گسترده ای را به اجرا گذاشت که فروغی و روشنفکران دیگر برای ایران لازم می دانستند.تلاش فروغی برای آگاه کردن شاه و مردم از عظمت تاریخی ایران با بهره گیری از شاهنامه از همان نخستین دقایق حضورش در کنار رضاشاه آشکار است. غیر از پیشنهاد نام «پهلوی» برای خاندان وی که مفهومی ملّی داشت و در لفظ پادشاه تازه را به نیاکان باستانی ایرانیان پیوند می زد، وقتی که رضاشاه در چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 تاجگذاری کرد؛ فروغی که نخست وزیر ایران بود، خطابۀ ویژه ای ایراد کرد:«اعلی حضرتا! این تاج و تخت که امروز به مبارکی و میمنت به وجود مسعود اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، خلّد ملکه و سلطنته مزیّن می شود، یادگار سلاسل عدیده از ملوک نامدار و جمع کثیر از سلاطین عظیم الشأن است که از دیرزمانی آوازۀ این سرزمین را در دنیا به نیکی بلند نموده و قوم ایرانی را به مدارج عالیۀ مجد و شرف رسانیده اند.»فروغی در این نطق، رضاشاه را «پادشاهی پاکزاد و ایرانی نژاد»، «وارث بالاستحقاق تاج کی و تخت جم»، و «احیا کنندۀ ملک و دولت» خطاب کرد و نطق خویش را با ابیاتی از شاهنامه آغاز کرد و با ابیاتی دیگر از همین کتاب به پایان برد و در اثنای آن شاه را «مبشّر آزادی و سعادت» و همتای جمشید، فریدون، کیکاووس، کیخسرو، داریوش، انوشیروان، خسروپرویز، شاه اسماعیل و شاه عباس کبیر خطاب کرد؛ کسانی که به اعتقاد وی دوران انحطاط ملت را بدل به دوران سربلندی و سعادت کرده بودند.به گفتۀ علی اصغر حکمت اندیشۀ برگزاری جشن هزارۀ فردوسی نیز از فروغی بود. به پیشنهاد وی، بلیت لاتاری فروخته و عواید آن برای ساختن بنای یادبود فردوسی در مدفن او در طوس به کار گرفته شد. خاورشناسان و متخصصان ایران از سراسر جهان دعوت شدند تا در مراسم هزارۀ فردوسی در تهران، مشهد و طوس حضور یابند. فروغی همچنین می خواست کتابخانه ای مشتمل بر تمام نسخه های چاپی و هرقدر از نسخه های خطی که بشود خرید و هر کتابی که محتوی تحقیقی دربارۀ فردوسی یا ذکری از او باشد و دیگر مقالات و رسالات دربارۀ فردوسی، تأسیس نماید؛ رؤیایی که شوربختانه محقق نشد.2ـ2ـ2. حسن تقی زادهحسن تقی زاده (1348ـ1256ش)، از رجال سیاسی و شخصیت های علمی و فرهنگی ایران معاصر بود. اگر فروغی را کاروانسالار کاروان ملیّت و ایرانی گری در ایرانِ جدید بدانیم، می توان گفت تقی زاده نیز کاروانسالار تجدّد بود. در سالهای اقامت وی در برلن تشکیل «کمیتۀ ملیّون ایران» و تأسیس روزنامۀ کاوه از مهمترین اقدامات وی بود. تقی زاده عنوان کاوه را که یکی از شخصیت های آزادیخواه در شاهنامه بود، برای نشریۀ خود برگزید و تصویر کاوه را در حالی که درفش کاویانی را در دست داشت به مثابۀ یک آرم در صفحۀ اوّل این روزنامه به چاپ رساند. وی دربارۀ انتخاب این نام در نخستین سرمقالۀ کاوه می نویسد: «بدبختانه فریدونی در ایران پیدا نشد و قیام ایران بر ضدّ دشمنان کار خود ملّت است و بس. آنان که در صحرای ساوه و رباط کریم، عرصۀ قم و کاشان در جهاد وطنی با دشمنان جان می دهند از اولاد خاک یعنی رعایای بی شؤونات ایران اند. خائنان بزرگ از ابنای خانوادۀ سلطنتی برمی خیزند لهذا ما نیز رسم و راه خود را کاوۀ آهنگر قرار دادیم و با توسّل به این اسم مبارک ایران پاک و مقدّس، ایران نامدار و نجیب را مخاطب ساخته با تمام قوّت روح و قلب خود فریاد می زنیم: برخیز ای کشور نامور بلند اختر!»همچنین برای اولین بار در نشریۀ او پیشنهاد شد که به جای نقش شیر و خورشید در پرچم ایران از نقش کاوه و درفش کاویانی استفاده شود که قدمتش به پیش از اسلام و ایران باستان می رسد. همچنین در سالهای 1298 تا 1300 مقالات مستمر و عالمانه ای به قلم او دربارۀ فردوسی و شاهنامه به چاپ رسید که در آن روزگار در زمرۀ کامل ترینِ این پژوهش ها بود و هنوز هم مورد ارجاع است.تقی زاده شاهنامه را نخستین تبلور ناسیونالیسم ایرانی و گرایش به آن را نماد آشکار برانگیختگی روح ایرانی و مایۀ وحدت ملّی در میان ملّت ایران می دانست. وی شخصاً متنی برای نقر بر روی سنگ مزار فردوسی تهیه کرد و در سال 1312 که انجمن آثار ملّی برای تأمین هزینه های ساخت آرامگاه نیازمند کمک بود، راهکارهای ممکن برای تحصیل این هزینه را از طریق نطق و مکتوبی مؤثر به مجلس ارائه داد.3ـ2ـ2. ارباب کیخسرو شاهرخکیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو (۱۳۱۹ـ۱۲۵۴ش) از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۹ (از دورۀ دوم تا یازدهم) نمایندۀ مجلس شورای ملّی (کرسی جامعۀ زرتشتیان) و رئیس انجمن زرتشتیان تهران بود. گرچه ارباب کیخسرو اهل قلم نبود و سندی که نشان دهندۀ نظر و دیدگاه وی در باب شاهنامه و میزان آشنایی او با این اثر ادبی باشد در دست نیست، اما در میان خدمات فرهنگی و ملّی پرشمار شاهرخ، از جمله تأسیس کتابخانه و موزۀ مجلس و نیز انجمن آثار ملّی که وی از بانیان اصلی آن بود، خدماتی که در راه ساخت آرامگاه فردوسی و برپایی هزارۀ او انجام داد ستودنی و چشمگیر است. ارباب کیخسرو، هشت سال ـ بی آنکه از دولت وجهی از این بابت دریافت کندـ بر کار کشف و بنای آرامگاه فردوسی نظارت و رنج سفرهای گاه و بی گاه به طوس را بر خود هموار کرد. در هنگام برگزاری جشن هزارۀ فردوسی نیز مسؤول پذیرایی از میهمانان خارجیِ این همایش بود و از تعد ادی از میهمانان زردشتی و هندوستانی در منزل و ب ...

ادامه مطلب  

هنرمندان فردوسی شناس تجلیل می شوند  

درخواست حذف این مطلب
آیین گشایش دوازدهمین بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به کوشش بنیاد فردوسی با همکاری مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد تهران گروه فرهنگی هنری یادمان و مؤسسه فردوسی توسی چهارشنبه اردیبهشت از ساعت به میزبانی فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. در این آیین جشن نکوداشت هنرمندان فردوسی شناس استاد پری صابری (کارگردان تئاتر) استاد منصور وفایی (نقاش قهوه خانه ای) استاد اسفندیار ایمان زاده (تندیس ساز) و دکتر محسن سلیمانی (گرافیست و طراح نشان بنیاد فردوسی) برگزار می شود. از برنامه های هنری این آیین برخوانی شاهنامه علی اکبر شکیب تک ...

ادامه مطلب  

آواز پارسی به روایت ناظری ها  

درخواست حذف این مطلب
گفت و گو با شهرام و حافظ ناظری در آستانه برگزاری نخستین کنسرت شاهنامه خوانی در ایراندر بازار موسیقی امروز که آثار کم محتوا کم به گوش نمی رسد، به سراغ شاعران بزرگی نظیر حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی رفتن حکم کیمیا را دارد...گروه موسیقی: در بازار موسیقی امروز که آثار کم محتوا کم به گوش نمی رسد، به سراغ شاعران بزرگی نظیر حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی رفتن حکم کیمیا را دارد. نمی توان از تأثیر مخرب آثار دسته اول در میان مردم چشم پوشید و از اثر مهم و نیکوی دسته دوم سخنی نگفت. شاعران بزرگ ایرانی نقش برجسته ای در زنده نگاه داشتن زبان پارسی داشته اند و امروز که بسیاری از وجوه این زبان بزرگ در معرض خطر است، باز همان ها هستند که می توانند نقش پر اهمیت خود را ایفا کنند. زبانی که طی سال ها دستخوش تغییرات شد و آنچه که امروز می شنویم زبان خالص پارسی نیست؛ درست همان نگرانی که در شعرهای فردوسی هم حس می شود. دورانی که زبان دانش و ادبیات در ایران، زبان عربی بود و شاهنامه فردوسی با هدف پاسداشت زبان پارسی سروده می شود. شعرهایی که در مقطعی، گرفتار برخی افکار سیاست زده شد و نتوانست آن طور که باید و شاید به همراه موسیقی برای نسل امروز و دیروز زمزمه شود. روایت های شاهنامه سرشار از اخلاقمداری و فرهنگ است. در میان اهالی موسیقی، شاهنامه سترگ فردوسی برای خیلی ها دغدغه ویژه ای نبوده است؛ شهرام ناظری را اما به نوعی می توان آوازخوان پیشقراول روایت های هفت خوان رستم نام برد. در روزگاری که حتی نامی از شاهنامه در موسیقی نبود او به همراه حافظ ناظری فرزندش، الحان صحیح پارسی را به گوش همه رساند. نام ناظری ها حالا دیگر با فردوسی گره خورده است و امروز پس از سه دهه شاهنامه فردوسی در ایران روی صحنه موسیقی می رود.این کنسرت با عنوان «آواز پارسی، افسانه و مهر» قرار است برای حراست از زبان پارسی و تلفظ صحیح واژه ها در حوزه آواز ایرانی و پرهیز از به کارگیرى الحان عربی و انتقال آن به نسل آینده تلاش کند.به گزارش بولتن نیوز، به مناسبت برگزاری این کنسرت با استاد شهرام ناظری و فرزندش حافظ گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.شهرام ناظری از جمله خوانندگان موسیقی آوازی است که در به کارگیری آثار شاعران معاصر پارسی در حوزه موسیقی سنتی همیشه پیشرو بوده و حالا در تجربه دیگری که پیش از این هم با حافظ داشته قرار شده «پروژه آواز پارسی، افسانه و مهر» را با اشعار شاهنامه فردوسی روی صحنه اجرا کند؛ اتفاقی که کمتر به آن توجه شده است. کمی در این باره توضیح دهید.شهرام ناظری: ساخت موسیقی برای شعرهای شاهنامه فردوسی به سال های خیلی دور شاید 30 سال گذشته بازمی گردد. من دراجرای این اشعار به دنبال دوهدف مهم در زندگی ام بودم؛ نخست تلفیق موسیقی سنتی روی شعرهای کلاسیک ایرانی که قطعاً بیشترین توجه من بر اشعار مولانا و فردوسی است؛ دو نمونه شعری که در حدود 120 سال گذشته درعرصه موسیقی چندان به آنها توجه نشده است. البته کارهای بسیاری از اشعارمولانا خوانده و منتشر کرده ام اما در 35-36 سال گذشته درمورد شاهنامه فردوسی مخالفت های بسیاری وجود داشت وسرانجام طی پیگیری وایستادگی هایی که برای اجرای آن انجام دادم این امر به نتیجه رسید؛ این کار هدف دوم من دراجرای این اشعاربود، به این دلیل که من یک هنرمند کرد زبان هستم و با ریشه ادبیات فارسی آشنایی دارم. بنابراین طبیعتاً کسی که با این مقوله آشناست، کار کردن در این زمینه یکی از آرزوهایش است. اشعار فردوسی به عقیده من یکی ازمهم ترین بخش های شعر و ادبیات ایران است.اما در اجرای این طرح مشکلات متعددی وجود داشت؛ نخست هزینه بسیار آن بود و از نظر بودجه هیچ دستگاه فرهنگی کشور حمایتی از این کار نداشت و ازآن بدتر اینکه اجرای شاهنامه فردوسی ممنوع بود. به هر صورت با وجود این مشکلات و پس از پایان یافتن تحصیلات حافظ ناظری در نیویورک، توانستیم اشعاری ازشاهنامه فردوسی را خارج از کشور و با یک گروه خارجی در شهرهایی چون پاریس، توکیو، لس آنجلس و بویژه در سالن «کارنگی هال» شهر نیویورک روی صحنه ببریم. البته شاید تا امروز هیچ ایرانی درسالن «کارنگی هال» کنسرت برگزار نکرده باشد، اما همین امر باعث شد این کار مورد حمایت دانشگاه ها بخصوص دانشگاه کلمبیا و هاروارد امریکا قرار گیرد. زمانی که این اجرا روی صحنه رفت اخبار آن در سایت های همان کشورها منتشر شد و توانست در نگاه کسانی که مخالف شاهنامه بودند تأثیر مثبتی بگذارد؛ به طوری که این افراد بتدریج به این نتیجه رسیدند که اگر شاهنامه همراه با موسیقی خوانده شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آن زمان مخالفان اجرای شاهنامه در ایران براین باور بودند که اگر شاهنامه فردوسی اجرا شود یک انقلاب و دگرگونی سیاسی در ایران رخ می دهد اما بعدها متوجه شدند که شاهنامه ادبیات و ملیت ما ایرانی ها است و توانستیم آرام آرام در ایران مجوز اجرای این کار را به دست بیاوریم. حتی بعدها که اجازه یافتم در کنسرت هایم شاهنامه را اجرا کنم به صورت طنز بیان کردم که پیش از این شاهنامه فردوسی اجازه اجرا نداشت. بعد از آن یعنی حدوداً در 8 سال گذشته و زمانی که مجوز اجرای شاهنامه فردوسی صادر شد یک گروه موسیقی مقامی تشکیل دادیم، به این دلیل که شاهنامه فردوسی ازنظربافت و نوع روایت گونه ای که در درونش وجود دارد می تواند با موسیقی مقامی نزدیک تر و هماهنگ تر باشد. نمونه هایی ازاین نوع در موسیقی مقامی باقی مانده است ولی در موسیقی سنتی این نمونه های روایت گونه و به فرم شاهنامه مطلقاً وجود ندارد واگرهم چند بیتی به چشم می خورد به صورت نگاه تغزلی بوده است؛ نگاهی که الحان، در آن گسترده ترخواهد بود. در نگاه موسیقی مقامی و روایتی یک حرکت دورانی به صورت تسلسل وجود دارد اما در موسیقی سنتی دشوار است. به همین دلیل با توجه به تجربه ام در حوزه موسیقی سنتی و کلاسیک که پیش از این در سال 2006 و 2007 انجام داده بودم، این کار را با یک نگاه مقامی انجام دادم. حافظ ناظری: حدود 17 سال گذشته پیش از آنکه برای تحصیل به امریکا بروم با وجود سن کمی که داشتم در کنسرت ها در کنار استاد ناظری می نشستم و ساز می زدم و برای نخستین بار توانستیم به همراه تعدادی از جوانان که تقریباً در رده سنی 20- 19 قرار داشتیم، در کنار یک استاد موسیقی اجرای کنسرت داشته باشیم؛ اجرایی در دستگاه نوا که آن دوران یکی از مهجور ترین دستگاه های موسیقی بود و کمتر اثری با این دستگاه اجرا می شد؛ اما توانستیم بیش از سه ساعت پنج برخورد متفاوت را در دستگاه نوا به گوش علاقه مندان موسیقی برسانیم. از همان زمان سعی داشتم خودم و موسیقی ام را معرفی کنم. در واقع به نوعی این اجرا راهگشایی برای دیگر هنرمندان بود. بعد از آن اکثریت موسیقی هایی که به گوش می رسید در دستگاه نوا و با کمانچه آلتو و دیگر سازهای سنتی در کنسرت های موسیقی روی صحنه رفتند. اما متأسفانه چون بعد این اجرا به فاصله زمانی بسیار کوتاه از ایران رفتم این اتفاق آن طور که باید ثبت نشد. در امریکا سعی داشتم سازهای موسیقی کلاسیک غربی را درکنار موسیقی ایرانی قرار دهم که نتیجه آن شکل گیری سمفونی رومی بود که به همراه استاد ناظری اجرا کردیم. اتفاقی کم نظیر در موسیقی ایرانی و قرارگیری سازهای کلاسیک غربی در کنارساز ایرانی. اما امروزه گروه های بسیاری این کار را انجام می دهند. اما در خصوص اجرای آثار شاهنامه فردوسی باید بگویم خاطرم است در سال 2001 استاد ناظری نامه ای از ایران برای من نوشته بودند که در آن شعری از فردوسی نیز به چشم می خورد. استاد در این نامه اشاره داشتند که «به نظر من خیلی فوق العاده است اگر روزی برای شاهنامه فردوسی موسیقی سنتی ساخته شود.» این اتفاق درضمیر ناخودآگاهم ثبت شد و از سال 2003 به عنوان پایان نامه تحصیلی بر این طرح کار کردم و نتیجه آن یک اثر ارکسترال 45 دقیقه ای بود که سال 2007 برای نخستین بار به همراهی اعضای ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس و بزرگان موسیقی جهان درمعتبرترین سالن های موسیقی کلاسیک جهان مانند سالن والت دیزنی کنسرت هال روی صحنه رفت؛ اتفاقی که درباره اش خبررسانی بسیاری شد. بعد از آن در سال 2009 این طرح گسترده تر شد و تقریباً کاری است که امروز تصمیم داریم به اجرا درآوریم. البته پیش از آن قرار بود کنسرت «آواز پارسی، افسانه و مهر» اسفندماه برگزار شود اما برنامه تغییر کرد و مردادماه این کار اجرا می شود. همه دوستان می دانند که شاهنامه برای نخستین بار توسط استاد و من اجرا شد و با تأکید بسیار می گویم کمتر کسی می تواند شاهنامه را همراه موسیقی بخواند زیرا اجرای اشعار فردوسی بسیار متفاوت از سایر شاعران ایرانی است.در روزهای ابتدایی انقلاب استادانی همچون شهرام ناظری، حسین علیزاده، محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و... آثاری را درهمان حال و هوا خلق کردند. پیش از این گفته بودید در همان اوایل انقلاب تصمیم داشتید روی اشعار شاهنامه فردوسی کار کنید؛ آثاری که بی ارتباط با روزهای انقلاب نبود اما این اتفاق میسر نشد. دلیل آن چه بود؟شهرام ناظری: بله. درهمان سال ها با همه این دوستان نظیر حسین علیزاده، هوشنگ کامکار و پرویزمشکاتیان این کار را مطرح کردم اما آن دوران شرایط اجرای شاهنامه فراهم نبود. درواقع برای این کار به یک گروه موسیقی بزرگ نیاز داشتیم که ازسوی اداره فرهنگ و هنر یا مراکز فرهنگی حمایت شود که متأسفانه این کار صورت نگرفت. ازهمه مهم تر اینکه اجازه نمی دادند اشعار آن روایت شود. اما خودم شخصاً به دلیل علاقه بسیاربه شعرهای شاهنامه هرگاه که با حافظ در خارج از کشور نامه نگاری می کردم بیشتر شعرهای شاهنامه را برایش می نوشتم تا با آنها آشنا شود و از او خواستم موضوع پایان نامه تحصیلی دانشگاهش را هم شعرهای فردوسی انتخاب کند.چرا هنرمندان موسیقی آوازی کشورمان کمتر سراغ شاهنامه می روند؟ آیا می تواند به این دلیل باشد که وزن عروضی اشعارشاهنامه دردستگاه ها وگوشه های آوازی به سختی اجرا می شود؟شهرام ناظری: خیر.اصولاً فرهنگ موسیقی سنتی چندان شاهنامه را نمی طلبد. شما می توانید شاهنامه را به مانند غزل های سعدی یا حافظ بخوانید اما آن گونه که باید در جایگاه خودش قرار نمی گیرد. خواننده ها می توانند هر شعری را بخوانند اما خواندن شاهنامه مراتب خاص خودش را دارد و نباید مانند شعر سعدی آن را روایت کرد. خواندن شعرنو و معاصرایرانی کاملاً متفاوت است؛ حسی که در درون واژه ها وجود دارد با اشعار کلاسیک سعدی و حافظ یا کسی که مولانا می خواند کاملاً تفاوت دارد وتنها افرادی به آن پی می برند که ازنظر تفکر و آگاهی با ادبیات فارسی آشنایی دارند و می توانند ازحرکت حسی که درآن شعرها وجود دارد بهره ببرند و بربیایند. باید به ادبیات فارسی اشراف کامل داشت تا بدانی غزل، مثنوی و اشعار فردوسی را چگونه بخوانی! بدانیم چه تفاوتی بین اشعارمولانا و سعدی است یا بین شعر نو و ادبیات کلاسیک ایرانی چه تفاوتی وجود دارد! ما باید بدانیم با چه نگاه و فرهنگی به اقیانوس شاهنامه وارد شویم که با ادای حق مطلب لطمه ای به آن زده نشود و آن اثر از بین نرود وگرنه هر کسی می تواند اشعار شاهنامه را روایت کند.حافظ ناظری:شاهنامه فردوسی نظیر شعرهای مولوی فرهنگی متفاوت دارد و شبیه به شعرهای حافظ و سعدی نیست. شاهنامه خوانی مشخصه های خودش را دارد؛ دلیل اینکه کمتر هنرمندانی به سراغ اشعار شاهنامه رفته اند به این سبب است که شعرهای شاهنامه طویل و روایت گونه است و با یکدیگر مرتبط هستند و اگر کسی بخواهد شاهنامه را بخواند ...

ادامه مطلب  

گفت و گو با شهرام و حافظ ناظری در آستانه برگزاری کنسرت شاهنامه خوانی در ایران  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه ایران – ندا سیجانی: در بازار موسیقی امروز که آثار کم محتوا کم به گوش نمی رسد، به سراغ شاعران بزرگی نظیر حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی رفتن حکم کیمیا را دارد. نمی توان از تأثیر مخرب آثار دسته اول در میان مردم چشم پوشید و از اثر مهم و نیکوی دسته دوم سخنی نگفت. شاعران بزرگ ایرانی نقش برجسته ای در زنده نگاه داشتن زبان پارسی داشته اند و امروز که بسیاری از وجوه این زبان بزرگ در معرض خطر است، باز همان ها هستند که می توانند نقش پر اهمیت خود را ایفا کنند. زبانی که طی سال ها دستخوش تغییرات شد و آنچه که امروز می شنویم زبان خالص پارسی نیست؛ درست همان نگرانی که در شعرهای فردوسی هم حس می شود. دورانی که زبان دانش و ادبیات در ایران، زبان عربی بود و شاهنامه فردوسی با هدف پاسداشت زبان پارسی سروده می شود. شعرهایی که در مقطعی، گرفتار برخی افکار سیاست زده شد و نتوانست آن طور که باید و شاید به همراه موسیقی برای نسل امروز و دیروز زمزمه شود. روایت های شاهنامه سرشار از اخلاقمداری و فرهنگ است. در میان اهالی موسیقی، شاهنامه سترگ فردوسی برای خیلی ها دغدغه ویژه ای نبوده است؛ شهرام ناظری را اما به نوعی می توان آوازخوان پیش قراول روایت های هفت خوان رستم نام برد. در روزگاری که حتی نامی از شاهنامه در موسیقی نبود او به همراه حافظ ناظری فرزندش، الحان صحیح پارسی را به گوش همه رساند. نام ناظری ها حالا دیگر با فردوسی گره خورده است و امروز پس از سه دهه شاهنامه فردوسی در ایران روی صحنه موسیقی می رود. این کنسرت با عنوان «آواز پارسی، افسانه و مهر» قرار است برای حراست از زبان پارسی و تلفظ صحیح واژه ها در حوزه آواز ایرانی و پرهیز از به کارگیرى الحان عربی و انتقال آن به نسل آینده تلاش کند. به مناسبت برگزاری این کنسرت با استاد شهرام ناظری و فرزندش حافظ گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.شهرام ناظری از جمله خوانندگان موسیقی آوازی است که در به کارگیری آثار شاعران معاصر پارسی در حوزه موسیقی سنتی همیشه پیشرو بوده و حالا در تجربه دیگری که پیش از این هم با حافظ داشته قرار شده «پروژه آواز پارسی، افسانه و مهر» را با اشعار شاهنامه فردوسی روی صحنه اجرا کند؛ اتفاقی که کمتر به آن توجه شده است. کمی در این باره توضیح دهید.شهرام ناظری: ساخت موسیقی برای شعرهای شاهنامه فردوسی به سال های خیلی دور شاید ۳۰ سال گذشته بازمی گردد. من دراجرای این اشعار به دنبال دوهدف مهم در زندگی ام بودم؛ نخست تلفیق موسیقی سنتی روی شعرهای کلاسیک ایرانی که قطعاً بیشترین توجه من بر اشعار مولانا و فردوسی است؛ دو نمونه شعری که در حدود ۱۲۰ سال گذشته درعرصه موسیقی چندان به آنها توجه نشده است. البته کارهای بسیاری از اشعارمولانا خوانده و منتشر کرده ام اما در ۳۵-۳۶ سال گذشته درمورد شاهنامه فردوسی مخالفت های بسیاری وجود داشت وسرانجام طی پیگیری وایستادگی هایی که برای اجرای آن انجام دادم این امر به نتیجه رسید؛ این کار هدف دوم من دراجرای این اشعاربود، به این دلیل که من یک هنرمند کرد زبان هستم و با ریشه ادبیات فارسی آشنایی دارم. بنابراین طبیعتاً کسی که با این مقوله آشناست، کار کردن در این زمینه یکی از آرزوهایش است. اشعار فردوسی به عقیده من یکی ازمهم ترین بخش های شعر و ادبیات ایران است.اما در اجرای این طرح مشکلات متعددی وجود داشت؛ نخست هزینه بسیار آن بود و از نظر بودجه هیچ دستگاه فرهنگی کشور حمایتی از این کار نداشت و ازآن بدتر اینکه اجرای شاهنامه فردوسی ممنوع بود. به هر صورت با وجود این مشکلات و پس از پایان یافتن تحصیلات حافظ ناظری در نیویورک، توانستیم اشعاری ازشاهنامه فردوسی را خارج از کشور و با یک گروه خارجی در شهرهایی چون پاریس، توکیو، لس آنجلس و بویژه در سالن «کارنگی هال» شهر نیویورک روی صحنه ببریم. البته شاید تا امروز هیچ ایرانی درسالن «کارنگی هال» کنسرت برگزار نکرده باشد، اما همین امر باعث شد این کار مورد حمایت دانشگاه ها بخصوص دانشگاه کلمبیا و هاروارد امریکا قرار گیرد. زمانی که این اجرا روی صحنه رفت اخبار آن در سایت های همان کشورها منتشر شد و توانست در نگاه کسانی که مخالف شاهنامه بودند تأثیر مثبتی بگذارد؛ به طوری که این افراد بتدریج به این نتیجه رسیدند که اگر شاهنامه همراه با موسیقی خوانده شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آن زمان مخالفان اجرای شاهنامه در ایران براین باور بودند که اگر شاهنامه فردوسی اجرا شود یک انقلاب و دگرگونی سیاسی در ایران رخ می دهد اما بعدها متوجه شدند که شاهنامه ادبیات و ملیت ما ایرانی ها است و توانستیم آرام آرام در ایران مجوز اجرای این کار را به دست بیاوریم. حتی بعدها که اجازه یافتم در کنسرت هایم شاهنامه را اجرا کنم به صورت طنز بیان کردم که پیش از این شاهنامه فردوسی اجازه اجرا نداشت. بعد از آن یعنی حدوداً در ۸ سال گذشته و زمانی که مجوز اجرای شاهنامه فردوسی صادر شد یک گروه موسیقی مقامی تشکیل دادیم، به این دلیل که شاهنامه فردوسی ازنظربافت و نوع روایت گونه ای که در درونش وجود دارد می تواند با موسیقی مقامی نزدیک تر و هماهنگ تر باشد. نمونه هایی ازاین نوع در موسیقی مقامی باقی مانده است ولی در موسیقی سنتی این نمونه های روایت گونه و به فرم شاهنامه مطلقاً وجود ندارد واگرهم چند بیتی به چشم می خورد به صورت نگاه تغزلی بوده است؛ نگاهی که الحان، در آن گسترده ترخواهد بود. در نگاه موسیقی مقامی و روایتی یک حرکت دورانی به صورت تسلسل وجود دارد اما در موسیقی سنتی دشوار است. به همین دلیل با توجه به تجربه ام در حوزه موسیقی سنتی و کلاسیک که پیش از این در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ انجام داده بودم، این کار را با یک نگاه مقامی انجام دادم.گزارش تصویری کنسرت شهرام ناظریحافظ ناظری: حدود ۱۷ سال گذشته پیش از آنکه برای تحصیل به امریکا بروم با وجود سن کمی که داشتم در کنسرت ها در کنار استاد ناظری می نشستم و ساز می زدم و برای نخستین بار توانستیم به همراه تعدادی از جوانان که تقریباً در رده سنی ۲۰- ۱۹ قرار داشتیم، در کنار یک استاد موسیقی اجرای کنسرت داشته باشیم؛ اجرایی در دستگاه نوا که آن دوران یکی از مهجور ترین دستگاه های موسیقی بود و کمتر اثری با این دستگاه اجرا می شد؛ اما توانستیم بیش از سه ساعت پنج برخورد متفاوت را در دستگاه نوا به گوش علاقه مندان موسیقی برسانیم. از همان زمان سعی داشتم خودم و موسیقی ام را معرفی کنم. در واقع به نوعی این اجرا راهگشایی برای دیگر هنرمندان بود. بعد از آن اکثریت موسیقی هایی که به گوش می رسید در دستگاه نوا و با کمانچه آلتو و دیگر سازهای سنتی در کنسرت های موسیقی روی صحنه رفتند. اما متأسفانه چون بعد این اجرا به فاصله زمانی بسیار کوتاه از ایران رفتم این اتفاق آن طور که باید ثبت نشد. در امریکا سعی داشتم سازهای موسیقی کلاسیک غربی را درکنار موسیقی ایرانی قرار دهم که نتیجه آن شکل گیری سمفونی رومی بود که به همراه استاد ناظری اجرا کردیم. اتفاقی کم نظیر در موسیقی ایرانی و قرارگیری سازهای کلاسیک غربی در کنارساز ایرانی. اما امروزه گروه های بسیاری این کار را انجام می دهند. اما در خصوص اجرای آثار شاهنامه فردوسی باید بگویم خاطرم است در سال ۲۰۰۱ استاد ناظری نامه ای از ایران برای من نوشته بودند که در آن شعری از فردوسی نیز به چشم می خورد. استاد در این نامه اشاره داشتند که «به نظر من خیلی فوق العاده است اگر روزی برای شاهنامه فردوسی موسیقی سنتی ساخته شود.» این اتفاق درضمیر ناخودآگاهم ثبت شد و از سال ۲۰۰۳ به عنوان پایان نامه تحصیلی بر این طرح کار کردم و نتیجه آن یک اثر ارکسترال ۴۵ دقیقه ای بود که سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار به همراهی اعضای ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس و بزرگان موسیقی جهان درمعتبرترین سالن های موسیقی کلاسیک جهان مانند سالن والت دیزنی کنسرت هال روی صحنه رفت؛ اتفاقی که درباره اش خبررسانی بسیاری شد. بعد از آن در سال ۲۰۰۹ این طرح گسترده تر شد و تقریباً کاری است که امروز تصمیم داریم به اجرا درآوریم. البته پیش از آن قرار بود کنسرت «آواز پارسی، افسانه و مهر» اسفندماه برگزار شود اما برنامه تغییر کرد و مردادماه این کار اجرا می شود. همه دوستان می دانند که شاهنامه برای نخستین بار توسط استاد و من اجرا شد و با تأکید بسیار می گویم کمتر کسی می تواند شاهنامه را همراه موسیقی بخواند زیرا اجرای اشعار فردوسی بسیار متفاوت از سایر شاعران ایرانی است.در روزهای ابتدایی انقلاب استادانی همچون شهرام ناظری، حسین علیزاده، محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و… آثاری را درهمان حال و هوا خلق کردند. پیش از این گفته بودید در همان اوایل انقلاب تصمیم داشتید روی اشعار شاهنامه فردوسی کار کنید؛ آثاری که بی ارتباط با روزهای انقلاب نبود اما این اتفاق میسر نشد. دلیل آن چه بود؟شهرام ناظری:بله. درهمان سال ها با همه این دوستان نظیر حسین علیزاده، هوشنگ کامکار و پرویزمشکاتیان این کار را مطرح کردم اما آن دوران شرایط اجرای شاهنامه فراهم نبود. درواقع برای این کار به یک گروه موسیقی بزرگ نیاز داشتیم که ازسوی اداره فرهنگ و هنر یا مراکز فرهنگی حمایت شود که متأسفانه این کار صورت نگرفت. ازهمه مهم تر اینکه اجازه نمی دادند اشعار آن روایت شود. اما خودم شخصاً به دلیل علاقه بسیاربه شعرهای شاهنامه هرگاه که با حافظ در خارج از کشور نامه نگاری می کردم بیشتر شعرهای شاهنامه را برایش می نوشتم تا با آنها آشنا شود و از او خواستم موضوع پایان نامه تحصیلی دانشگاهش را هم شعرهای فردوسی انتخاب کند.چرا هنرمندان موسیقی آوازی کشورمان کمتر سراغ شاهنامه می روند؟ آیا می تواند به این دلیل باشد که وزن عروضی اشعارشاهنامه دردستگاه ها وگوشه های آوازی به سختی اجرا می شود؟شهرام ناظری: خیر.اصولاً فرهنگ موسیقی سنتی چندان شاهنامه را نمی طلبد. شما می توانید شاهنامه را به مانند غزل های سعدی یا حافظ بخوانید اما آن گونه که باید در جایگاه خودش قرار نمی گیرد. خواننده ها می توانند هر شعری را بخوانند اما خواندن شاهنامه مراتب خاص خودش را دارد و نباید مانند شعر سعدی آن را روایت کرد. خواندن شعرنو و معاصرایرانی کاملاً متفاوت است؛ حسی که در درون واژه ها وجود دارد با اشعار کلاسیک سعدی و حافظ یا کسی که مولانا می خواند کاملاً تفاوت دارد وتنها افرادی به آن پی می برند که ازنظر تفکر و آگاهی با ادبیات فارسی آشنایی دارند و می توانند ازحرکت حسی که درآن شعرها وجود دارد بهره ببرند و بربیایند. باید به ادبیات فارسی اشراف کامل داشت تا بدانی غزل، مثنوی و اشعار فردوسی را چگونه بخوانی! بدانیم چه تفاوتی بین اشعارمولانا و سعدی است یا بین شعر نو و ادبیات کلاسیک ایرانی چه تفاوتی وجود دارد! ما باید بدانیم با چه نگاه و فرهنگی به اقیانوس شاهنامه وارد شویم که با ادای حق مطلب لطمه ای به آن زده نشود و آن اثر از بین نرود وگرنه هر کسی می تواند اشعار شاهنامه را روایت کند.حافظ ناظری: شاهنامه فردوسی نظیر شعرهای مولوی فرهنگی متفاوت دارد و شبیه به شعرهای حافظ و سعدی نیست. شاهنامه خوانی مشخصه های خودش را دارد؛ دلیل اینکه کمتر هنرمندانی به سراغ اشعار شاهنامه رفته اند به این سبب است که شعرهای شاهنامه طویل و روایت گونه است و با یکدیگر مرتبط هستند و اگر کسی بخواهد شاهنامه را بخواند زمان بسیاری برای اجرای آن صرف می شود. بنابراین در این کنسرت بخش های مهم شاهنامه در کنار هم چیده شده است.کنسرت شهرام ن ...

ادامه مطلب  

ست کردن لباس با رنگ های تند در تابستان  

درخواست حذف این مطلب
تابستان فصل رنگ هاست. برای ست کردن لباس های تان در تابستان بهتر است از رنگ های تند و زیبا استفاده کنید. در ادامه با ما همراه شوید تا چند ست لباس تابستانی با رنگ تند را به شما نشان دهیم.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : ست کردن لباس تابستانی، این بار با رنگ های داغ و تند!!آشنایی ...

ادامه مطلب  

کودک پایین مجسمه فردوسی نماد کیست؟ +تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فارس: هفدهم خرداد ۱۳۳۸ طی مراسمی باشکوه، مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته «ابوالحسن صدیقی» رونمایی شد. آشنایی با میکل آنژ ایران«ابوالحسن صدیقی» از بزرگ ترین مجسمه سازان ایران است که از او به عنوان پدر مجسمه سازی ایران و میکل آنژ شرق یاد می شود. او در مجموع ۸۳ مجسمه ساخت که مهمترین آن ها، مجسمه های نادرشاه افشار در مشهد، ابن سینا در همدان، سعدی در شیراز، خیام در پارک لاله و فردوسی در میدان فردوسی تهران استاو مجسمه فردوسی را از جنس سنگ مرمر به ارتفاع سه متر ساخت و کار نصب آن را به فرزندش فریدون صدیقی سپرد. این مجسمه در ۱۷ خردادماه ۱۳۳۸ نصب شد.دلیل اهمیت خیابان فردوسیخیابان فردوسی از میدان امام خمینی (توپخانه) شروع می شود، در چهارراه استانبول خیابان جمهوری را قطع می کند و در میدان فردوسی به تقاطع انقلاب می رسد. نام اول این خیابان علاءالدوله بوده است. بخش هایی از خیابان فردوسی به اصناف و فروشندگان کفش و چرمینه، صرافی و نقره اختصاص دارد.سفارتخانه چندین کشور، ساختمان مرکزی چندین بانک (مانند بانک ملی ایران، بانک سپه)، چند موزه (موزه جواهرات ملی، موزه سکه بانک سپه) و شرکت ها و مؤسسات بسیاری در طول این خیابان قرار دارند. تاریخچه نصب مجسمه های فردوسیمیدان فردوسی تهران که روزگاری یکی از مهم ترین میادین پایتخت بود، تا حالا سه مجسمه از این شاعر نامدار را در دل خود جای داده است. اولین مجسمه فردوسی، دهم مهرماه سال 1324، همزمان با جشن مهرگان ایرانیان باستان، در میدان فردوسی نصب شد. پیشنهاد ساخت این مجسمه از سوی جمعی از پارسیان هند و در ایام مراسم جشن هزارمین سال تولد فردوسی و افتتاح آرامگاه این شاعر نامدار پارسی مطرح و با موافقت مسئولان انجمن آثار ملی، توسط راس بهادر ماترا - مجسمه ساز هندی- ساخته ش ...

ادامه مطلب  

گل طلایی عادل و دوستان در ورزشگاه آزادی  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه هفت صبح - احمد رنجبر: تحلیل ویژه برنامه نود که بامداد سه شنبه به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی روی آنتن رفت. چرا فردوسی پور و تیمش را می توان موفق دانست؟ پاشنه آشیل برنامه چه بود؟ ماجرای شوخی منشوری مجری با رییس فدراسیون و دیگر اتفاقات فرامتن چیست؟دکور چشم نوازوقتی عادل فردوسی پور در آخرین برنامه نود اعلام کرد ویژه برنامه ای به مناسبت صعود احتمالی تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی از ورزشگاه آزادی روی آنتن خواهدبرد، پیش بینی این بود که دکور در فضایی بسته قرار خواهدداشت. تیم نود اما دکور را در ضلع جنوبی ورزشگاه آزادی و پشت دروازه مستقر کردند. سبزی چمن و فضای استادیوم جلوه ای دوچندان به قاب نود داد و مکملی بود برای دکور ساده برنامه. این را هم می دانیم که طراحی و استقرار استیج با ذوق و سرعت انجام شده و برگ برنده دیگری است برای بچه های نود.عادل فردوسی پور لاجرم از پخش نود از ورزشگاه آزادی بوده، بازی لحظه ای تمام شد که ساعت پخش معمول نود است. بماند که به خاطر مسائل فنی برنامه دیر به آنتن رسید اما طبق پیش بینی اولیه تغییر محل پخش برنامه معقول بوده. یعنی اگر اشکال ها پیش نمی آمد نود داغ داغ پخش می شد. افزون بر این دسترسی به مهمانان به خاطر حضورشان در استادیوم راحت تر است و نگرانی ماندن در ترافیک خوشحالی صعود از بین می رود.برگ برنده ای به نام الکسبرنامه ای که پسوند ویژه می گیرد باید همه جوره خاص باشد. از جمله اینکه مهمان هایی را دعوت کند که برجذابیت برنامه اضافه کنند. الکساندر نوری سرمربی ایرانی الاصل تیم فوتبال وردربرمن در کشورمان فرصت خوبی برای نودی ها بود که او را به برنامه دعوت کنند. الکس چهره محبوبی برای فوتبال دوست هاست و طبعا گفته هایش از تجربه مربیگری در سطح اول فوتبال باشگاهی جهان جذابیت دارد. عادل فردوسی پور درباره همه چیز از او پرسید و نوری کمی فارسی کمی انگلیسی به سوال ها جواب داد. تا آخر برنامه حضور داشت و لا به لای گفت و گو آیتم هایی روی آنتن می رفت از جمله کلیپی درباره دوران مربیگری الکس نوری.کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی دیگر مهمان برنامه بود؛ او مختصر و مفید حرف هایش را زد و رفت. الکس و کارلوس از هم تعریف کردند و کی روش از او قول گرفت برای فصل بعد بازیکن ایرانی جذب کند. مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال هم به برنامه آمد و مصاحبه ای مجمل با او انجام شد. جای فوتبالیست ها اما خالی بود.آیتم هااز نقاط قوت هر برنامه آیتم هایی است که ساخته می شود. هرچه تعداد و کیفیت شان بالاتر باشد جذابیت برنامه هم بالاتر می رود. نود در این زمینه جزو برنامه های موفق و حتی پیشتاز است. در برنامه اخیر هم اهمیت پلی بک فراموش نشد و در کنار چند مورد آرشیوی تعدادی داغ داغ به آنتن رسید. اگر سختگیری های ناظر پخش نبود عدد آیتم ها بیشتر هم می شد. فردوسی پور خیلی ظریف به این مسئله اشاره کرد و به شکل تلویحی از او خواست سختگیری نکند. در میان آیتم های از پیش تولیدشده، پلی بک مسیر صعود ایران به ام جهانی 2018 و صعودها قبلی تیم ملی به جام جهانی جذاب تر از بقیه بودند. در این کلیپ خاطره استرس ها و نگرانی هایی که برای رفتن تیم مان به جام جهانی داشتیم یادآوری شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور مهمان ویژه مسابقه ایران و ازبکستان بود و خود فر ...

ادامه مطلب  

چرا موسیقی ایران به شاهنامه فردوسی بی توجه است؟  

درخواست حذف این مطلب
این روزها قرار است نام های بزرگی «شاهنامه» بخوانند. «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» قرار است تابستان اثری را روی صحنه ببرند که برگرفته از داستان های شاهنامه است و از آن طرف، «شهرام ناظری» و «حافظ ناظری» نیز شاهنامه خوانی خواهندکرد. این اتفاق خوبی است؛ اتفاق خوبی است اگر به این مسئله توجه کنیم که در این سال ها، «فردوسی» در موسیقی ایران بسیار غریب بوده و آثار چندانی از او به اجرا درنیامده است؛ نکته جالب آنکه دو خواننده ای قرار است بار دیگر از شاهنامه بخوانند که پیش از این نیز فعالیت هایی در این زمینه داشته اند؛ استفاده از ضرب زورخانه را نخستین بار پرویز مشکاتیان در موسیقی ایرانی رواج داد؛ اما چرا فردوسی در موسیقی ایران تا این اندازه غریب است؟شاهنامه خوانی چیست؟«شاهنامه خوانی» را خواندن اشعار شاهنامه فردوسی به آواز مخصوص می گویند که در گذشته در مجالس اشراف و درباریان اجرا می شده و همچنین در قهوه خانه ها به اجرا درمی آمده است. شاهنامه خوانی در مجالس خوانین به صورت نشسته و در قهوه خانه ها به صورت ایستاده اجرا می شده است. اما اجرای این اشعار با موسیقی نیز همراه بوده است و معمولا یک ساز نیز شاهنامه خوان را همراهی می کرده است. «شاهنامه خوانی» با «نقالی» تفاوت هایی اساسی دارد و اگر «نقال» تلاش می کند تا داستان هایش را با هیجاناتی خاص تعریف و نوعی نمایش تک نفره اجرا کند؛ شاهنامه خوان تنها به روایت این آثار می پردازد. شاهنامه در عین آن که نتیجه و ثمره نهضت بزرگ ملی ایرانیان در احیای مفاخر ملی بود، خود نهضت تازه ای در نظم داستان های حماسی ایجاد کرد و به همین خاطر در فرهنگ گذشته ایرانیان نقشی مهم داشته است. این مراسم ها غالبا با حضور چند شاهنامه خوان برگزار می شد که یکی پس از دیگری می خواندند. برای مثال در چهار محال و بختیاری گاه مصراع یا بیتی از شاهنامه را سایر شاهنامه خوان ها در جواب شاهنامه خوان تک خوان به صورت گروهی پاسخ می داده اند. از جمله این آثار می توان به «ناونده» (گردن بند) به تنظیم آهنگ مجتبی صادقی و خوانندگی بهروز احمدی اشاره کرد. بخشی از این اثر به یک سنت کهن ایل بختیاری برای شاهنامه خوانی اختصاص دارد که در واقع این بخش از کار، ماهیتی ملی دارد و صرفا در حوزه یک فرهنگ بومی ارزیابی نمی شود. خواننده اثر، با استفاده از شیوه شاهنامه خوانی مناطق لرنشین، ابیاتی چند از منظومه سترگ حکیم ابوالقاسم فردوسی را ارائه می دهد.شاهنامه و موسیقیبا خواندن شاهنامه می توان اطلاعاتی شگرف از تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. این اطلاعات نشان می دهد، فردوسی اطلاعات دقیقی از سازهای موسیقایی داشته و می دانسته چه سازی در چه مجلسی بیان می شده است. ساز و نوای موسیقی ایرانی از آغاز دوره اساطیری پیشدادیان- ظهور کیومرث- تا پایان سلسله ساسانیان- مرگ یزدگرد سوم- در سراسر این سرزمین اهورایی طنین انداز بود. برای مثال «بهرام گور» همیشه از حضور چنگ نواز ماهری در شکارهایش بهره می برده است. «آینه پیل» (ساز رزمی)، بربت، بوق، تبیره (ساز کوبه ای با پوست)، تنبور، جام (ساز رزمی)، جرس، چلب (سنج)، چنگ، دف، رباب، رود، رویینه خم (ساز رومی)، زنگ، شندف (ساز کوبه ای با پوست)، شیپور، طبل، عود، کرنای، کوس، گاودم (ساز بادی)، نای نای رویین و نفیر از جمله سازهایی هستند که فردوسی در شاهنامه به آنها اشاره کرده است.چرا از شاهنامه خوانده نمی شود؟«آواز اساطیر»، «درفش کاویان»، «سیمرغ» و چند اثر محدود دیگر هستند که برای تمامی اشعارشان از یکی از مهم ترین شاعران ایرانی استفاده کرده اند. البته که تلاش های دیگری نیز در این زمینه انجام شده؛ اما این سه اثر را می توان شاخص ترین آثاری دانست که در این حوزه به اجرا درآمده اند؛ اما دلیل دوری موسیقی دانان ایرانی از این اثر چیست؟ آنها یکسان بودن وزن اشعار شاهنامه را مهم ترین دلیل می دانند و به همین خاطر است که اغلب از «غزل» برای بیان موسیقایی کارهای خود بهره گرفته اند. با این همه آثاری که با الهام از شاهنامه ساخته شده اند، همگی تجربه های موفقی در این زمینه بوده اند.آواز اساطیرشهرام ناظری، حدود دو دهه پیش «آواز اساطیر» را براساس اشعار شاهنامه به زبان کردی خواند. این آلبوم که به «شاهنامه کُردی» و «نغمه های ساسانی» نیز معروف است، نام آلبومی است با آهنگسازی و نوازندگی علیرضا فیض بشی پور ساخته شده و دربردارنده مقام های باستانی ساز تنبور است که دف و دهل این اثر را «حافظ ناظری» نواخته است. شهرام ناظری در آلبوم «آواز اساطیر» آوازهای قدیمی ایران را عرضه کرده است و شاید به گونه ای تجربه های خود را در این زمینه نشان داده است.درفش کاویانی«درفش کاویانی» نیز تجربه دیگری از این خواننده با آهنگسازی «فرید الهامی» است و در آن داستان کاوه آهنگر و درفش کاویانی بیان شده است. ناظری در این اثر یک بار دیگر با ساز مقامی تنبور، حماسه سرایی (شاهنامه خوانی) ...

ادامه مطلب  

برگی از تاریخ/ به مناسبت ۱۷ خرداد مجسمه فردوسی ۵۸ ساله شد/ کودک پایین مجسمه نماد کیست + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، هفدهم خرداد ۱۳۳۸ طی مراسمی باشکوه، مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته «ابوالحسن صدیقی» رونمایی شد.* آشنایی با میکل آنژ ایران«ابوالحسن صدیقی» از بزرگ ترین مجسمه سازان ایران است که از او به عنوان پدر مجسمه سازی ایران و میکل آنژ شرق یاد می شود. او در مجموع ۸۳ مجسمه ساخت که مهمترین آن ها، مجسمه های نادرشاه افشار در مشهد، ابن سینا در همدان، سعدی در شیراز، خیام در پارک لاله و فردوسی در میدان فردوسی تهران استاو مجسمه فردوسی را از جنس سنگ مرمر به ارتفاع سه متر ساخت و کار نصب آن را به فرزندش فریدون صدیقی سپرد. این مجسمه در ۱۷ خردادماه ۱۳۳۸ نصب شد.* دلیل اهمیت خیابان فردوسی خیابان فردوسی از میدان امام خمینی (توپخانه) شروع می شود، در چهارراه استانبول خیابان جمهوری را قطع می کند و در میدان فردوسی به تقاطع انقلاب می رسد. نام اول این خیابان علاءالدوله بوده است. بخش هایی از خیابان فردوسی به اصناف و فروشندگان کفش و چرمینه، صرافی و نقره اختصاص دارد.سفارتخانه چندین کشور، ساختمان مرکزی چندین بانک (مانند بانک ملی ایران، بانک سپه)، چند موزه (موزه جواهرات ملی، موزه سکه بانک سپه) و شرکت ها و مؤسسات بسیاری در طول این خیابان قرار دارند.* تاریخچه نصب مجسمه های فردوسی میدان فردوسی تهران که روزگاری یکی از مهم ترین میادین پایتخت بود، تا حالا سه مجسمه از این شاعر نامدار را در دل خود جای داده است. اولین مجسمه فردوسی، دهم مهرماه سال 1324، همزمان با جشن مهرگان ایرانیان باستان، در میدان فردوسی نصب شد. پیشنهاد ساخت این مجسمه از سوی جمعی از پارسیان هند و در ایام مراسم جشن هزارمین سال تولد فردوسی و افتتاح آرامگاه این شاعر نامدار پارسی مطرح و با موافقت مسئولان انجمن آثار ملی، توسط راس بهادر ماترا - مجسمه ساز هندی- س ...

ادامه مطلب  

آرامگاه فردوسی در قالب پایگاه ملی طوس ساماندهی می شود  

درخواست حذف این مطلب
محمدحسن طالبیان افزود:در سال های گذشته متأسفانه بر اثر بی توجهی در جاهایی که نباید مردم ساکن می شدند این اتفاق افتاده و آنجا به روستا تبدیل شده است. وی ادامه داد: در ثانی در حریم تاریخی محوطه نیز برخی بدون فکر و دلسوزی برای فعالیت معادن مجوز صادر کرده اند. طالبیان گفت: فردوسی پاسدار فرهنگ و ادب ایران بود و بزرگی و کلیدی بودن او در یکپارچه کردن هویت ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وی افزود: بسیاری از عرفا حکما و شعرای ما از شاهنامه این میراث بزرگ بهره می گیرند و فردوسی با شاهنامه رشته گسسته اقوام ایرانی را به هم گره زد. معاون میراث فرهنگی کشور ادام ...

ادامه مطلب  

عادل فردوسی پور و برادرش کنار اسحاق جهانگیری  

درخواست حذف این مطلب
عادل فردوسی پور و برادرش کنار اسحاق جهانگیریعادل فردوسی پور و برادرش مازیار ناظمی عکسی از خودش در کنار اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عادل فردوسی پور و برادرش منتشر کرد و نوشت:شب صعود تیم ملی فوتبال ای ...

ادامه مطلب  

پرسپولیس برای شجاعیان بیشتر پول می داد؟ / فردوسی پور نبود کسی مرا نمی شناخت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز، باشگاه گسترش فولاد را می توان تنها باشگاه حاضر در لیگ برتر ایران دانست که از امکانات خصوصی قابل قبولی برخوردار است. به نظر می رسید پس از پایان لیگ برتر شانزدهم، فراز کمالوند فعالیت خود را برای چهارمین فصل پیاپی روی نیمکت گسترش فولاد آغاز کند اما ابتدا غلامرضا سمندر، مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد از سمت خود کنار رفت و سپس کمالوند راهی آبادان شد.در حالی که از گزینه های مختلفی برای جانشینی سمندر نام می بردند، در اتفاقی جالب توجه هوشنگ نصیرزاده به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه گسترش فولاد انتخاب شد. نصیرزاده که فوتبالدوستان او را به عنوان یک کارشناس خبره داوری می شناسند و از دلایل این انتخاب صحبت کرد.مدیرعامل جدید باشگاه گسترش فولاد گفت وگویی تفصیلی با ما انجام داد و در خصوص مسائل مختلف توضیح داد. نکته جالب اینکه نصیرزاده صراحتا شهرت خود را مدیون عادل فردوسی پور می داند اما معتقد است 18 سال تدریس مدیریت تخصصی فوتبال توسط او به دلیل تمرکز مردم روی بحث داوری، در حاشیه مانده است.گفت وگوی صریح و جذاب هوشنگ نصیرزاده را در ادامه می خوانید:* بحث را از مدیرعاملی شما شروع کنیم که ظاهرا هنوز برای خیلی ها جا نیفتاده است.من به مدت 18 سال مدیریت فوتبال را در کشور تدریس می کردم و در واقع 18 سال تمام باشگاه داری درس می دادم. تقریبا مشاور دو، سوم مدیران عامل باشگاه های ایران بوده ام و جالب است بدانید آیین نامه های انضباطی که برای تمام باشگاه های ایران اجرا می شود را من نوشته ام. بسیاری از قراردادهایی که در باشگاه ها وجود دارد توسط من نوشته شده است. حتی اینها را خودم تهیه می کردم و به بعضی از باشگاه ها رایگان می دادم تا این موضوع جا بیفتد.خیلی از مدیران عامل باشگاه ها که به تلویزیون می آمدند و صحبت می کردند، یک کاغذ a4 پیش روی خود داشتند که همان فکسی بود که لحظاتی پیش، من فرستاده بودم. من دوره باشگاه داری را در هندوستان، پاکستان، اردن، مالزی و ایران گذراندم. 5 دوره مدیریت باشگاه داری را گذراندم که همگی زیر نظر فیفا بوده و در واقع قدیمی ترین و اولین مدرس باشگاه داری در ایران بوده ام ولی چون در میان این موضوعات، داوری من نمود داشت، شما بیشتر احساس می کردید آنچه رسانه ای شده، داوری است و به همین دلیل بُعد داوری بولد شده است.* اما مطرح شدن شما با داوری شروع شد؛ حضورتان در برنامه 90 به شکلی که تبدیل به مهره ثابت این برنامه شدید. البته برای کسانی که در جریان نیستند، پذیرفتنش کمی سخت است که از داوری به سمت کار حقوقی شیفت دادید.درست است، بخشی که در رسانه منعکس می شد، بحث داوری بود. بخشی هم که در رسانه منعکس نمی شد و حجم زیادی از کار مرا به خودش اختصاص می داد، دوره های مدیریت فوتبال بود. یک بخشی از دوره های مدیریت فوتبال همین باشگاه داری بود. من در تمام ایران به جز گلستان، دوره های مدیریت فوتبال را تدریس کردم. آن دوره ها بیشتر دوره های اداره باشگاه های فوتبال در جهان بوده است. پرزنت من در هندوستان هم برای نحوه اداره باشگاه ها بود. در هندوستان در رابطه با اساسنامه در حضور مدرسین بین المللی پرزنت داشتم.* آن زمانی که کارشناسی می کردید و شکل و شمایل برنامه 90 به گونه ای بود که همه داور بودند، آیا با قوانین روز دنیا جلو می آمدید؟ همان زمان نسبت به شما انتقاداتی بود که می گفتند هوشنگ نصیرزاده که کارشناسی داوری می کند تاکنون سوت و پرچم نزده است.دلیلش این است که من شهرستان بودم و خودبه خود تمام دوستانی که به تلویزیون می آمدند، تهرانی بودند. آن موقع پخش زنده ای به آن صورت وجود نداشت. من در واقع جزو داوران لیگ کشور بودم اما هم زمان جنگ بود و اصلا پرواز وجود نداشت و رسانه ها هم به این شکل فعلی نبودند. آقایان در روزنامه هایی که در تهران چاپ می شد، حضور داشتند ولی من نداشتم، اتفاقا جالب است است که بدانید خودِ من داور درجه ملی فوتبال بودم و نشریه ای که کمیته داوران فوتبال منتشر می کرد، حاوی مطالب من بود.همان موقع که داور درجه 2 بودم، باز هم مطرح بودم. این حرف را ممکن است افکار عمومی بیان کنند ولی خود آقایانی که با من رفیق بودند، نمی توانستند این حرف را بزنند چون من همکارشان بودم. الان می توانم بخشی از سوابقم را به عنوان کاپیتان تیم منتخب شهر خودم و داور درجه ملی فوتبال برای تان بازگو کنم. اتفاقا جالب است که اولین ابلاغ مرا آقای غیاثی به من داد. آقای غیاثی که آن موقع رئیس کمیته داوران بود به من ابلاغ داد ولی این حرف را هیچ وقت غیاثی در مورد من نزده چون می داند که من داور بوده ام و خودش مطلع است. درجه من، درجه ملی داوری است و در واقع این سوابق مورد انکار افرادی که در حوزه داوری فعال هستند، نیست چون من از آن زمان با آقایان داوران به نحوی همکار بودم.* غیر از مربیگری مورد دیگری هم هست که در فوتبال تجربه نکرده باشید؟نه، فقط مربیگری بوده است. عضو فوتبالی هیئت مدیره به مدت 8 سال در باشگاه های منطقه نفت بوده ام که ابلاغیه معاون وزیر را داشتم ولی آنچه که بیشتر نمود داشت، داوری بود. هیچ کس باورش نمی شود که یک مدرس باشگاه داری خودش مدیرعامل شده باشد. همه می گویند که یک داور است چون آن جنبه نمود نداشت. برای نمونه هیچ وقت فردوسی پور هم مرا قبول نمی کرد. الان هم قبول نمی کند و بیشتر مرا در حوزه داوری می پذیرد.* آیا وقتی حضورتان در برنامه 90 کمرنگ شد، به مشکل برخوردید؟نه، اولا اگر فردوسی پور ما را دعوت کند، خودش تشخیص داده ولی اگر تشخیص ندهد که ما نمی توانیم به او بگوییم ما را دعوت کن!* چرا از یک برهه به بعد حضورتان در برنامه 90 کمرنگ شد.خود فردوسی پور تشخیص می دهد فردی را بیاورد که با او راحت تر و نظرات شان به هم نزدیک تر است ولی آنچه مدنظر است اینکه من هیچ وقت ارتباطم را با عادل به هم نزدم چون حق بزرگی به گردن فوتبال دارد و اگر دیگر در ورزشگاه های مان شلوغ نمی شود و مرتبا جایزه می دهیم و از فساد جلوگیری کرده ایم، عادل نقش مثبتی در این موضوع داشته است. در واقع عادل به نحوی شفاف سازی کرده است.* شما شهرت تان را مدیون برنامه 90 می دانید؟بله، اتفاقا جالب است که به شما بگویم من خودم به عادل زنگ زدم و گفتم مرا دعوت کن. او هم صحبت های مرا گوش داد و مرا به اولین برنامه دعوت کرد. در واقع اگر فردوسی پور نبود ممکن بود کسی هم مرا نشناسد.* چند سال پیش گفتید که عادل فردوسی پور یک زانتیا خیلی کثیف دارد!چون عادل خودش اهل شوخی است و آنچه بیشتر او را جذب می کند همین شوخی هاست و خودش هم مهارت خیلی خوبی در شوخی کردن دارد. یک حالت بیوگرافی نویسی بود. این فهرست داوری های آن زمان است که اسامی داوران در آن وجود دارد. (فهرست داوری ها را نشان می دهد) در بازی برق شیراز-سپاهان، می بینید که اسامی سنگاشکن، خلج پور و نصیرزاده درج شده است که من کمک داور بودم. در بازی ایدم تبریز و چوکا هم کمک داور بودم که می بینید فکری اخطار گرفته است. در بازی تراکتورسازی و پارس خودرو هم بوده ام.* شما سال های سال است که روی مدیریت فوتبال و باشگاه داری تحقیق، مطالعه و تدریس کرده اید. نکته ای که وجود دارد این است که آیا باشگاه های ما حرفه ای مدیریت می شوند و مدیری داریم که واقعا حرفه ای باشد؟فیفا معتقد است که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باید اقتصادی باشند. شما رسانه ها دنبال عکس با شورت ورزشی می گشتید که یک اشتباه بزرگ است. اتفاقا بهتر است مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به جای عکس با شورت ورزشی، سوابق اقتصادی-تجاری داشته باشند که حیات باشگاه را تضمین کنند. یکی از وظایف هیئت مدیره، بودجه بندی است. شما ببینید رئیس بودجه بندی کل کشور را در هیئت مدیره پرسپولیس گذاشتند اما کاری کردند که استعفا داد! چون ما اطلاعات مدیریت فوتبال را نداریم. اتفاقا یکی از موفق ترین مدیرانی که در این حوزه کار کرد، محمد رویانیان بود که بخش اقتصادی فوتبال را فعال کرد اما همه آن تیم اصلی را می بینند و بابت همین ایراد می گیرند که چرا این اتفاق افتاد؟ برخی از مدیران عامل هم دنبال پول هستند تا کارشان را انجام دهند.در کل جهان چند شیوه درآمدزایی برای تمام باشگاه ها وجود دارد؛ یکی از آنها حق پخش تلویزیونی است که اصلا در ایران نیست. دیگری بلیت فروشی است که تنها دو، سه باشگاه مجاز به بلیت فروشی هستند. مورد دیگر فروش محصولات است. یعنی به طور مثال 100 کالای خودت را بفروشی اما می بینید که در منیریه لباس منچستریونایتد هم هست! اینجا انگلیس نیست که اگر لباس بفروشی به دادگاه فراخوانده شوی پس محصولاتت را هم نمی توانی بفروشی. نکته دیگر هم اسپانسر است که در حال حاضر فقط استقلال و پرسپولیس می توانند بگیرند که تماشاگر داشته باشند. اصلا ما نمی توانیم اسپانسر بگیریم. یکی دیگر هم درآمد حاصل از نقل وانتقالات است. مثل همان کاری که ما الان انجام داده ایم. یعنی ما تنها از یک شیوه پنج گانه کسب درآمد می توانیم استفاده کنیم، آن هم به شرطی که زحمت خیلی زیادی بکشیم و بتوانیم یک بازیکن را ابتدا به تیم خودمان بیاوریم، زحمتش را بکشیم و بعد او را بفروشیم. این کاری است که در تمام کشورهای جهان انجام می دهند.جالب است بدانید که کریستیانو رونالدو وقتی به رئال مادرید ملحق شد، برای اینکه به مردم معرفی شود به داخل استادیوم سانتیاگو برنابئو رفت و ورزشگاه پر از جمعیت شد. پولی که روز اول برای رونالدو خرج کردند، معادل کل بودجه ورزش ایران بود. چون بعد از بانک و بیمه، بیشترین گردش مالی در فوتبال است ولی دولت الان مجبور است فوتبال را به عنوان یک جایگاهی که می تواند مطلوبیت روانی در جامعه ایجاد کند، بپذیرد. مثلا تیم هایی مثل استقلال و پرسپولیس به خاطر اینکه 30 میلیون نفر جمعیت را پای تلویزیون می کشانند و صد هزار نفر را به ورزشگاه می برند، دولت کمک می کند که این حالت مطلوبیت روانی بین جامعه جوان جا بیفتد اما سوال این است؛ باشگاه هایی هستند که هیچ کس را نمی توانند به ورزشگاه بیاورند، آیا دولت باید به همین ها هم باز 20 میلیارد تومان بدهد؟ یک فکر خوبی پشت قضیه بود که این باشگاه ها را به شهرستان می برد. مثل پاس که فقط در ورزشگاه اکباتان بازی می کرد و تماشاگر نداشت. الان اگر توانستید یک نفر را در ایران پیدا کنید که از پاس دفاع کند. باید بروید اصغر شرفی را بیاورید که در حال حاضر آمریکاست و شخص دیگری نیست ولی چون می خواهیم با خاطرات مان زنده باشیم و قصد فکر نو نداریم، تصور می کنیم دولت باید پول بدهد تا این اسم بماند. در حالی که این تیم را به شهری می فرستیم که 20 هزار نفر جمعیت بیاید، حتی اگر به دسته های پایین تر بیفتد.* شما با این کار موافق بودید؟بله کاملا. ببینید! تفاوت در فکر کردن است. من سوالم این است؛ باشگاهی که هیچ تماشاگری ندارد، بنده 25 میلیارد به این باشگاه بدهم که 25 نفر بدوند؟! چه می شود؟!* شما در حالی این صحبت را مطرح می کنید که بسیاری از اهالی فوتبال با انتقال تیم های ریشه دار تهرانی به شهرستان ها مخالف بودند.نه، پولی که دولت می دهد برای ارائه مطلوبیت روانی به مردم است. می گوید وقتی جمعیت را به ورزشگاه می کشانم، باعث تخلیه روحی-روانی شان می شود و بدین ترتیب یک عده را پای تلویزیون بکشانند که مصرف سوخت و ناهنجاری کم شود و بتوانند کشور را اداره کنند ولی شما به من می گویید من 25 میلیارد به باشگاهی بدهم که 20 نفر بیشتر در آن نیست؟ این کار غلط است. دولت می گوید پولش را به جایی بدهد که این تیم را به سیستان و بلوچستان ببرد و 10 هزار نفر به ورزشگاه بیایند. مشکل ما این است که وقتی تیم را به همدان می بریم، کمک را قطع می کنیم و با قطع کمک، آن اتفاق می افتد.* آیا شما هم جزو همین تیم ها هستید؟نه، ما خصوصی هستیم و این موضوع در مورد ما، پدیده و سیاه جامگان مصداق ندارد. حرف مان روی پول های دولت است که می دهد. پس اگر شما جزو دولت مردان باشید و تقسیم بودجه کشور در اختیارتان باشد، می گویید به کسی می دهید که بتواند جمعیت را به ورزشگاه بیاورد و مردم را پای تلویزیون بکشاند. چرا من به پیکان و صبا با هیچ جمعیت و هیچ تماشاگر پول بدهم و جمعا 50 میلیارد خرج کنم؟ پس آن فکری که پشت قضیه بود، می گفت که این تیم ها را به همدان و اراک می فرستم که 20، 30 هزار نفر جمعیت را به ورزشگاه بیاورد و مطلوبیت روانی ایجاد شود. یک زمانی موقعی که پاهای مان آسیب می دید در محلول آب و نمک می گذاشتیم اما الان یخ می گذارند! افکاری که می گوید دولت به این باشگاه ها پول بدهد تا همین جا بمانند، هنوز پای آسیب دیده را در آب گرم و نمک می گذارد اما اشتباه است. ما یک لحظه خودمان را جای دولت بگذاریم. به استقلال و پرسپولیس که پول می دهد، درست است. به تراکتور و فولاد هم پول می دهد صحیح است چون آنچه می خواهد، می شود و جمعیت می آیند. به سپاهان و ذوب آهن هم بدهد و جمعیت بیاید، درست است اما چرا به باشگاه های دیگر بدهد؟ شما 20 نفر هستید که می دوید و همان 20 نفر منتقل می شوند.* چرا درست نمی شود چون فکر نیست؟چون فوتبال و اداره فوتبال یک تشکیلات غربی است و ما برای آن آموزش ندیده ایم. اگر یک نفر بیکار شد، می تواند خبرنگار شود و کار خبرنگاری انجام دهد. یک کاغذ و خودکار هم در دست دارد و مطالبش را در فضای مجازی منتشر می کند اما تحت آموزش قرار نگرفته و نمی داند که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باید اقتصادی باشند. شما دنبال عکس با شورت ورزشی می گردید و ضعف مدیرعامل را در حوزه باشگاه داری برای فوتبال، کمیته فنی پوشش می دهد که هیچ باشگاهی ندارد.* همان کشک که علی پروین می گفت؟!مثلا یک فوتبالی در هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس می گذارند. چرا؟ باید یک نفر را بیاورند که پول بیاورد. حیات و ادامه زندگی باشگاه را او باید تضمین کند.* یعنی هیئت مدیره و مدیرعامل کار اقتصادی کنند و 4 نفر هم به عنوان کمیته فنی باشند؟مثل منچستر دوران فرگوسن.* اما اولین کمیته فنی که در ایران به صورت رسمی شروع به کار کرد، پرسپولیس بود که آن اتفاق افتاد.دلیلش این است که ما بلد نبودیم.* در خود فدراسیون فوتبال هم این قضیه ثابت است که کمیته فنی باید باشد اما عملا هیچ جایگاهی ندارد.نه، کمیته فنی باید تیم های ملی را تعیین کند و باید بگوید چه کسی سرمربی است و همین در اساسنامه نوشته شده است ولی ما الان یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنیم که همه تصمیمات را خودش می گیرد. مربی را خودش انتخاب می کند و با بازیکن هم خودش قرارداد می بندد. در واقع همه کار را خودش می کند. چیزی به اسم کمیته فنی وجود ندارد.* در روزهای اخیر دیده ایم همه دغدغه مدیران پرسپولیس و استقلال این است که با یک مربی یا بازیکن در فضای مجازی عکس بگیرند! به نظر می رسد بیشتر دنبال شهرت هستند.این فوتبال خودبه خود شهرت دارد و این عکس گرفتن به همراه بازیکن هم غربی است. آنها این کار را انجام می دهند و ما هم یاد گرفته ایم. مثلا خود من سعی کرده ام که دیگر عکس نگیرم. یک بار با کاخاشویلی گرفتم و دیگر نگرفتم. به تفلیس رفتم و با این بازیکن قرارداد بستم که همان یک عکس است. با اینکه عکس تکی هم گرفته بودم اما آن سایت خبری همان عکس دوتایی را منتشر کرد ولی شما درست می گویید. پس دولت باید اداره باشگاه های دولتی اش را به افراد اقتصادی بسپارد که بتوانند. الان در ترکیه به تمام باشگاه ها گفته اند که پول بگیرید. به آنها وام داده اند که 20 ساله مسترد کنند. بعد از 20 سال هم از آنها نگرفته اند! ما اگر همین پول ها را به عنوان وام به آنها بدهیم، دیگر بی نیاز می شوند. البته الان برخی سامانه های هواداری تا حدودی آنها را بی نیاز کرده اند. مثلا الان مبالغ بازیکن های ما بی رویه بالاست. مربی از کرواسی آورده ایم که مربی خوبی است. بازیکنی هم که از تفلیس آورده ایم، قیمتش درست نصف بازیکنان ماست.* به نظرتان عرف قیمت برای بازیکن خوب ایرانی چقدر است؟ما باید یک سایت داشته باشیم که قیمت گذاری کند.* بدون اینکه اسم ببرید، به نظرتان عرف باید چقدر باشد؟بازیکنان 10 ماه بیشتر بازی نمی کنند. باید ببینیم ارزش مالی حضور یک باشگاه در لیگ برتر چقدر است؟ آیا 30 میلیارد یا 25 میلیارد تومان است؟ این پول را باید به تعداد بازیکنان و ذخیره ها تقسیم کنیم و بعد مشخص کنیم که از این میزان چقدر سهم به یک بازیکن می رسد و چقدر تاثیر دارد. بعد از آن می توانیم یک قیمت گذاری مطلوب انجام دهیم. اصلا الان به بازیکن خارجی متوسل می شویم چون قیمت شان پایین تر است! ما حتی مجبوریم برای برگزاری اردوهای مان هم به خارج برویم چون اردوهای داخلی گران تر هستند و چمن خوبی نیست و در واقع تیمی هم نیست که با او بازی کنیم. تیم در اردو باید مسابقه بدهد ولی اگر در تهران اردو بزنیم با چه تیمی می خواهد مسابقه دهد؟ تیمی نیست و همان تیم رقیب است که ضعف هایت را متوجه می شود. به همین دلیل تیم های ما به اردوی بیرون از ایران متوسل می شوند. یعنی خوش آب وهواترین جا به دلیل نداشتن تیم مقابل برای بازی به هم می خورد.* مثلا جایی مثل اردبیل.بله، شما به اردبیل می روید ولی با چه تیمی می خواهید بازی کنید؟ باید با یک تیم هم سطح خودت بازی کنی که بتوانی بازیکن هایت را ارزیابی کنی ولی تیمی وجود ندارد.* اما جواب سوال ما را ندادید که بهترین بازیکن ما چقدر می ارزد؟من نمی دانم.* بر اساس تجربه ای که بعد از سال ها حضور در فوتبال ایران دارید، به نظرتان با اقتصادی که با آن آشنا هستید، داریوش شجاعیان به اندازه ای که استقلال برای او هزینه کرد، می ارزد؟چون ما خودمان یک طرف قضیه بودیم، نمی توانیم بگوییم که می ارزد. ممکن بود آنکه خریده خیال کند گران خریده و ما خیال کنیم که ارزان فروخته ایم. درست مثل ملک که آن هم مثل مرگ است! دیه یک نفر 130 میلیون تومان بیشتر نیست ولی هیچ چیزی آن را جبران نمی کند. الان با رفتن شجاعیان با مبلغ بیش از یک میلیارد درست است که به نظر می رسد این پول را به دست آورده ایم اما از وجود او بی بهره شده ایم.* ولی خیلی ها معتقدند که بیشتر شما سود بردید تا استقلال!نه، آنها خیال می کنند که اینطوری است. در واقع ضرر ما را در نظر نمی گیرند. آنها خیال می کنند که داریوش شجاعیان را یک جایی پیدا کردیم و دادیم! اما داریوش شجاعیان مهره ثابت ما بود و رجیستر تیم ملی داشت ولی ما دیگر او را نداریم. شما سود ما را روی رقم یک میلیارد و خرده ای نگاه می کنید اما نگاه به زیان ما نمی کنید که او را دیگر نداریم. البته ما باشگاهی هستیم که موقعی دست به فروش کسی می زنیم که همه جوانب را در نظر بگیریم.* اما شما یک بازیکن خوب اروپایی را بخواهید بیاورید بیشتر از 200 هزار دلار قیمت ندارد.دقیقا همین طور است. کاخاشویلی را که الان آورده ایم یک هافبک تخریبچی است. مبلغ قرارداد او حدود 380 تا 390 میلیون تومان است. پس شما به چه دلیلی یک هافبک بدتر از او را می خواهید با مبالغ بالاتر بیاورید؟* گفته می شود مافیایی در فوتبال ایران وجود دارد که روی نقل وانتقالات تأثیر می گذارد. شما هم چنین اعتقادی دارید؟آن مافیا بود ولی حالا ساماندهی شده است. قبلا ممکن بود بعضی ها در باشگاه با مافیا همکاری کنند اما الان اینطوری نیست. من دیده ام چون پیش ما هم می آیند. بازیکن معرفی می کنند ولی آن مبالغی که می گویند را نمی پذیریم. الان آن مافیایی که می آمد و قیمت گذاری می کرد و مبلغ را بالا می برد، در واقع به نحوی ضعیف شده و دلیلش هم همین است که کارگزاران ساماندهی شده اند. مثلا فیفا قبلا اسم agent گذاشته بود یعنی کارگزار، الان اسمش را intermediary یعنی دلال کرده است. ببینید! 16 ماده در قانون تجارت در مورد دلالی داریم. قانون گذار می گوید دلال معادل تاجر است. یعنی دلالان، تاجر هستند. مثل بنگاه املاک و بنگاه آژانس هواپیمایی که دلال هستند ولی همانطور که مدیریت فوتبال بلد نیستیم، همانطور که بلد نیستیم مدیرعامل باشگاه باید چه کسانی باشند و همانطور که خیلی چیزهای دیگر هم بلد نیستیم، دلال به فحش تبدیل شده است.دلال در قانون تجارت به یکی از فحش های حوزه فوتبال تبدیل شده است! یعنی اگر خواستید به یک نفر در حوزه فوتبال فحش دهید، بگویید «برو دلال!» چون بلد نیستیم. مثلا بازیکن نمی تواند بگوید که «من خیلی خوب سر می زنم، من 4 گل زدم، من می توانم تیم شما را از آب و گل دربیاورم.» این ها را باید واسطه اش بگوید. مثلا واسطه باید 3 تا 5 درصد بگیرد اما در ایران 10 درصد می گیرد که غلط است. البته آن موقع در آیین نامه فدراسیون نوشتیم و 3 تا 5 درصد هم بود ولی 10 درصد خیلی زیاد است. البته الان کنترل می کنند و ایفمارک از نظر پزشکی، بازیکن را از نظر داروهایی که استفاده می کند یا آسیب هایی که به پاهای شان خورده است، تحت کنترل می گیرد. مثلا بازیکنی بوده که با ما قرارداد امضا کرده اما بعدا متوجه شدیم مشکل پزشکی دارد و از او عذرخواهی کردیم.* مثل همان بازیکن نیجریه ای که هپاتیت داشت و به ایران آمد و فوت کرد.نکته ظریف اینکه شما با بازیکن خارجی تا قبل از انجام آزمایشات نباید قرارداد امضا کنید چون اگر قرارداد امضا کردید، فیفا می گوید اعتبار یک قرارداد منوط به موفقیت تست پزشکی است. نمونه داشته ایم که این کار را کرده اند. بازیکنان میلیاردی پول می گیرند ولی حاضر نیستند به یک نفر پول بدهند که راهنمایی شان کند و پول را برای خودشان می خواهند، در حالی که برخی بازیکنان خارجی به خیریه ها هم کمک می کنند اما اینجا حتی به کارگزارشان هم پول نمی دهند. بسیاری از بازیکنان ایرانی پول کارگزاران را نمی دهند و بعد از انجام کارهای شان دیگر حتی تلفن آنها را هم جواب نمی دهند. در حالی که فکر می کنیم کارگزاران خیلی درآمد دارند اما اینطور نیست و الان بسیاری از شکایاتی که در کمیته انضباطی وجود دارد حاکی از عدم پرداخت توافق مالی از سوی بازیکنان به دلالان است.* الان اگر جای تان با سید رضا افتخاری و پندار توفیقی، مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره باشگاه استقلال عوض می شد و در استقلال تصمیم گیرنده بودید، چنین مبلغ نجومی را برای داریوش شجاعیان می پرداختید؟آخر پولی که آنها دارند، پول خوبی است. ما بخش خصوصی هستیم. بخش خصوصی باید از جیب یک تشکیلات پول دربیاورد و استفاده کند ولی آنها از جیب شان هیچ پولی نمی دهند.* اما آنها هم پول بیت المال را هزینه می کنند.شما می گویید بیت المال ولی پولی است که خ ...

ادامه مطلب  

مجسمه فردوسی ۵۸ ساله شد  

درخواست حذف این مطلب
هفدهم خرداد ۱۳۳۸ طی مراسمی باشکوه، مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته «ابوالحسن صدیقی» رونمایی شد. آشنایی با میکل آنژ ایرانبه گزارش فارس، «ابوالحسن صدیقی» از بزرگ ترین مجسمه سازان ایران است که از او به عنوان پدر مجسمه سازی ایران و میکل آنژ شرق یاد می شود. او در مجموع ۸۳ مجسمه ساخت که مهمترین آن ها، مجسمه های نادرشاه افشار در مشهد، ابن سینا در همدان، سعدی در شیراز، خیام در پارک لاله و فردوسی در میدان فردوسی تهران استاو مجسمه فردوسی را از جنس سنگ مرمر به ارتفاع سه متر ساخت و کار نصب آن را به فرزندش فریدون صدیقی سپرد. این مجسمه در ۱۷ خردادماه ۱۳۳۸ نصب شد.دلیل اهمیت خیابان فردوسیخیابان فردوسی از میدان امام خمینی (توپخانه) شروع می شود، در چهارراه استانبول خیابان جمهوری را قطع می کند و در میدان فردوسی به تقاطع انقلاب می رسد. نام اول این خیابان علاءالدوله بوده است. بخش هایی از خیابان فردوسی به اصناف و فروشندگان کفش و چرمینه، صرافی و نقره اختصاص دارد.سفارتخانه چندین کشور، ساختمان مرکزی چندین بانک (مانند بانک ملی ایران، بانک سپه)، چند موزه (موزه جواهرات ملی، موزه سکه بانک سپه) و شرکت ها و مؤسسات بسیاری در طول این خیابان قرار دارند.تاریخچه نصب مجسمه های فردوسیمیدان فردوسی تهران که روزگاری یکی از مهم ترین میادین پایتخت بود، تا حالا سه مجسمه از این شاعر نامدار را در دل خود جای داده است. اولین مجسمه فردوسی، دهم مهرماه سال 1324، همزمان با جشن مهرگان ایرانیان باستان، در میدان فردوسی نصب شد. پیشنهاد ساخت این مجسمه از سوی جمعی از پارسیان هند و در ایام مراسم جشن هزارمین سال تولد فردوسی و افتتاح آرامگاه این شاعر نامدار پارسی مطرح و با موافقت مسئولان انجمن آثار ملی، توسط راس بهادر ماترا - مجسمه ساز هندی- ساخته ش ...

ادامه مطلب  

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب  

درخواست حذف این مطلب
مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۲منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آبمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب توصیه می شود؟مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته اند.۲) در این نوع کتاب ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:کتاب های تکدرس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب :در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال ها و تست ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.ویژگی های بارز بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.گرایش های رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب سراسری و آزاد عبارتند از:کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبیکارشناسی ارشد مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد مهندسی هواشناسی کشاورزیمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع زبان عمومی۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.۶- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۷- saheli, mohamad, vocabulary for toefl and ma candidates of toefl. koye kosar press.۸- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب (english for the students of water sciences and engineering)، مولفان عباس ستوده نیا، علی کبیری جهان آبادی، پویان دانش کار و پیمان دانش کار، انتشارات سمت. ۲- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب (special english for the students of water engineering sciences)، تالیف علی مهبودی، انتشارات رزبار.۳- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): آبیاری علیرضا سپاسخواه، دانشگاه تهران.۴- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد چهارم: آبیاری علیرضا سپاسخواه، حسن رحیمی، علی اصغر موحد دانش، حسین صدقی، علی خلیلی، امین علیزاده، جواد فرهودی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب زبان تخصصی کشاورزی: ویژه رشته آبیاری، تالیف واحد انتشارات دیباگران، انتشارات دیباگران تهران.۶- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (english for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.۷- کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.۸- کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.۹- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب دانشگاه تهران.۱۰- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۱- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۲- جزوه زبان تخصصی مهندسی آب سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع ریاضیات۱- کتاب ریاضیات (۱ و ۲ و ۳)، تالیف خالد احمدالی، زیر نظر عبدالحسین هورفر، انتشارات شهرآب، آینده سازان.۲- کتاب ریاضیات مهندسی صنایع غذایی، تالیف سید علی مرتضوی، انتشارات آییژ.۳- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.۴- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی.۵- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز.۶- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف ریچارد سیلورمن، مترجم علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی.۷- کتاب ریاضی عمومی ۱، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.۸- کتاب ریاضی عمومی ۱ و۲، تالیف فرزین حاجی جمشیدی، انتشارات تاخ.۹- کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲، تالیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات آزاده.۱۰- کتاب ریاضی ۱ و ۲، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی، انتشارات میعاد.۱۱- کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب.۱۲- جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳- جزوه ریاضی دانشگاه تهران.۱۴- جزوه ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۵- جزوه ریاضی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۶- جزوه ریاضی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع هیدرولیک و هیدرولیک انهار۱- کتاب هیدرولیک کانال های روباز، مولف جلیل ابریشمی و سید محمود حسینی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۲- کتاب هیدرولیک کانال ها، مولف نصرت الله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب هیدرولیک، ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی و زهرا آهنگ، انتشارات دانش.۴- کتاب مکانیک سیالات، تالیف بنجامین وایلی و ویکتور لایل استریتر، مترجم بهرام پوستی و محبوبه مسگر تهرانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۵- کتاب هیدرولیک جریان در کانال های روباز، تالیف علیرضا مسجدی، انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.۶- کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک کانال های باز: پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی، مولف علی داننده مهر، انتشارات دیباگران تهران.۷- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار، دانشگاه تهران.۸- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار دانشگاه مشهد.۹- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع رابطه آب و خاک و گیاه۱- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، تالیف افشین سلطانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).۲- کتاب رابطه آب با خاک و گیاهان، تالیف امید علیزاده، انتشارات آییژ.۳- کتاب اصول مهندسی آبیاری، روابط آب و خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، مولف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد.۵- کتاب رابطه آب، خاک و گیاه، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۶- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد، تالیف سمیه باقری، انتشارات دیباگران تهران.۷- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه تهران.۸- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه مشهد.۹- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع سیستم های آبیاری۱- کتاب آبیاری سطحی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۲- کتاب اصول آبیاری عمومی، تالیف عبدالله طاهری تیزرو، هوشنگ قمرنیا و علیجان بافکار، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.۳- کتاب آبیاری تحت فشار، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۴- کتاب هیدرولوژی کاربردی، تالیف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری، تالیف تیمور سهرابی و زهرا پایدار، انتشارات دانشگاه تهران.۶- کتاب هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل، تالیف ابوالفضل شمسایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).۷- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۸- کتاب اصول زهکشی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۹- کتاب طراحی سیستمهای آبیاری، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۱۰- کتاب آبیاری قطره ای، تالیف بیوک صحاف امین و علی اصغر فرشی، انتشارات آموزش کشاورزی.۱۱- کتاب اصول و عملیات آبیاری قطره ای، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۱۲- کتاب طراحی سیستمهای آبیاری بارانی، تالیف رحمان رحیم زادگان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳- کتاب اصول آبیاری، تالیف علیرضا شکوهی، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).۱۴- کتاب اصول، روشها و طراحی سیستم های آبیاری علیرضا شکوهی، ؛ پیمان دانش کار آراسته، دیباگران تهران.۱۵- جزوه سیستمهای آبیاری دانشگاه تهران.۱۶- جزوه سیستم های آبیاری دانشگاه مشهد.۱۷- جزوه سیستمهای آبیاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۸- جزوه سیستم های آبیاری موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۹- جزوه سیستمهای آبیاری سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع مهندسی زهکشی۱- کتاب زهکشی و اصلاح خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب زهکشی اراضی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۳- کتاب اصول زهکشی، تالیف محمد شایان نژاد، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.۴- کتاب اصول زهکشی و کاربرد آن (۴ جلدی)، تالیف انستیتوبین المللی اصلاح واحیااراضی، ترجمه حسین فرداد، انتشارات دانش و فن.۵- کتاب زهکشی جدید (برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سیستم های زهکشی)، تالیف لمبرت اسمیدما، ویلم فردریک ولوتمن، دیوید رای گرافت، ترجمه امین علیزاده، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع).۶- کتاب مهندسی زهکشی، تالیف بهروز مصطفی زاده، انتشارات کنکاش.۷- کتاب زهکشی: اصول و مبانی، مهندسی زهکشی، مولفان علیرضا شکوهی لنگرودی و پیمان دانش کارآراسته، انتشارات دیباگران تهران.۸- کتاب خلاصه درس آبیاری و زهکشی، تالیف مریم کاظمی زاده و فرامرز جودی، انتشارات شهرآب، آینده سازان.۹- کتاب اصول مهندسی زهکشی، تالیف فرید اجلالی و مریم دهقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.۱۰- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه تهران.۱۱- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه اصفهان.۱۲- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۳- جزوه مهندسی زهکشی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۴- جزوه مهندسی زهکشی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع هیدرولوژی و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی۱- کتاب کتاب هیدرولوژی کاربردی ۱ و ۲ ، مولف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، مولف امین علیزاده، انتشارات آستان قدس.۳- کتاب هیدرولوژی کاربردی، مولفان ون ته چاو، دیوید آر، لاری دبلیو میز و مید منت، مترجم فائزه فروزنده، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۴- کتاب هیدرولوژی آبهای سطحی، تالیف محمودرضا بهبهانی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب هیدرولوژی پیشرفته، مولفان شهاب عراقی نژاد و محمد کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).۶- کتاب هیدرولوژی کاربردی: آموزش نکات و مطالب مهم در قالب سوالات با پاسخنامه تشریحی به انضمام مجموعه ی سوالات کنکور سراسری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری، مولف ریحانه مسعودی و قاسم مرتضایی فریزهندی، انتشارات جهاد دانشگاهی.۷- کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.۸- جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه تهران. ۹- جزوه هیدرولوژی کاربردی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه هیدرولوژی کاربردی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه هیدرولوژی کاربردی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع مکانیک خاک۱- کتاب مکانیک خاک (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر محمدکاظم بهنیا و دکتر امیرمحمد طباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک (مکانیک خاک) (جلد ۱و ۲)، تالیف براجاام داس، مترجم اردشیر اطیابی، انتشارات کتاب دانشگاهی.۳- کتاب اصول نظری و عملی مکانیک خاک، تالیف رضا ابن جلال و محمود شفاعی بجستان، انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز).۴- کتاب مکانیک خاک، تالیف رضا برون، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).۵- کتاب مکانیک خاک، تالیف ساسان امیرافشاری و حسین فراهانی، انتشارات سیمای دانش.۶- کتاب مکانیک خاک، تالیف مهراب جسمانی، انتشارات پوران پژوهش.۷- کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک خاک، تالیف مهدی امیری بهقدم، انتشارات دانشگاهی کیان.۸- جزوه مکانیک خاک، دانشگاه تهران.۹- جزوه مکانیک خاک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه مکانیک خاک موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه مکانیک خاک سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع ساختمان های انتقال و توزیع آب۱- کتاب سازه های انتقال آب، تالیف محمدکریم بیرامی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.۲- کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانال ها، تالیف علی اکبریان، انتشارات دانشگاه تبریز.۳- کتاب طراحی کانال های آبیاری و سازه های وابسته، تالیف ابراهیم امیری تکلدانی و محمد کاظم سیاهی، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی، تالیف حسین محمد ولی سامانی، انتشارات سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی.۵- کتاب سازه های انتقال آب، مولف اکبر کیاسالاری، انتشارات دیباگران تهران.۶- کتاب طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب، مولفان عبدالرضا کبیری سامانی و سارا باقری، انتشارات ارکان دانش.۷- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه تهران.۸- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه اصفهان.۹- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع آمار و احتمالات۱- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).۲- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.۴- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمد ...

ادامه مطلب  

دیدار تیم های نفت آبادان و استقلال تهران  

درخواست حذف این مطلب
شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۶برترین هااخبار ورزشیفوتبالکد خبر: ۵۷۲۸۰۷تاریخ انتشار:۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۷۱۱۱ بازدیداستقلال با شکست برابر صنعت نفت برای اولین بار در طول تاریخ در بازی افتتاحیه طعم شکست را چشید.امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 111 رونمایی از مدل جدید پژو در ایران پر پشت کردن موی شما بدون جراحی و با قیمت مناسب به اشتراک بگذارید: گزارش خطامطالب مرتبطدومین پیروزی کمالوند مقابل استقلالهیجان بالای سرمربی آبی ها و تذکر داورناکامی 10 ماهه زوجِ سمت راست استقلالدین محمدی: باخت در بازی اول، خوب نیستفراز و عصر جدید در آبادان7 بازیکن جدید؛ استقلال دوباره برمی گردد؟افتخاری: به 140 نفر، 70 میلیارد بدهی داریممنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشددومین پیروزی کمالوند مقابل استقلالهیجان بالای سرمربی آبی ها و تذکر داورناکامی 10 ماهه زوجِ سمت راست استقلالدین محمدی: باخت در بازی اول، خوب نیستفراز و عصر جدید در آبادان7 بازیکن جدید؛ استقلال دوباره برمی گردد؟افتخاری: به 140 نفر، 70 میلیارد بدهی داریممنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشدکاخ سفید: ترامپ مصوبه تحریم ایران را امضا می کندبیانیه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپاییدومین دور مسابقات دریفت قهرمانی کشوراپلیکیشن هایی برای حفاظت از حریم شخصی تانعناوین روزنامه های امروز 96/05/07ایران به پرداخت 209 میلیون دلار غرامت به آمریکا محکوم شدمجلس آمریکا، «قانون اختیارات اطلاعاتی» را تصویب کرد؛ ایران، کشور متخاصم آمریکا شدخانه تکانی ترامپ در کاخ سفید ادامه داردحمایت ترانه علیدوستی از ماندن مولاوردیفرود اضطراری پرواز نجف-مشهد در فرودگاه امامسال 95، در هر ساعت 6 تهرانی از دنیا رفتشوخی جالب رهبر انقلاب با محسن هاشمیکاخ سفید:ترامپ مصوبه تحریم ایران را امضا می کندبیانیه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپاییاکران یک فیلم پس از 10 سال توقیفمنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشدآزاده نامداری، شایعه پناهندگی اش را تکذیب کردحکم فیفا به پرسپولیس در خصوص دستیاران ژوزهشکست استقلال پرادعا مقابل صنعت نفت بی ادعاکره شمالی یک موشک به آب های ژاپن شلیک کردکنسرت «ناظری» ها برگزار نشد؛ دلجویی حافظ از مخاطبان و انتقال استاد به بیمارستانحمله موشکی انصارالله به مکه تکذیب شدرویکرد رهبر معظم انقلاب در قبال انتخاب وزیرانخشم پدر «بنیتا» در بازسازی صحنه ربودن دخترششکست بزرگ ترامپ؛ «اوباما کِر» لغو نشددادگاه عالی پاکستان، نواز شریف را رد صلاحیت کردامام جمعه اصفهان: خیر ما در تحریم است رویکرد رهبر معظم انقلاب در قبال انتخ ...

ادامه مطلب  

توسعه رشته های دانشگاهی جدید در عراق توسط دانشگاه فردوسی  

درخواست حذف این مطلب
دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شدتبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه فردوسی مشهد و یک دانشگاه هندیبه گزارش ایسکانیوز، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار که در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق با حضور دکتر صلاح فتلاوی مدیر کل بورس وزارت آموزش عالی عراق انجام شد، با اشاره به پیشینه درخشان علمی و فرهنگی و تاریخی دو منطقه خراسان و بغداد در جهان بر ضرورت روابط علمی میان این دو منطقه برای دستیابی به قله های دانش و معرفت تاکید کرد.وی با معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و جایگاه برتر آن در ایران و بهبود این جایگاه در سطح بین الملل، آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای تعامل با دانشگاه ها، استادان و دانشجویان عراقی در بخش های آموزشی و پژوهشی اعلام کرد. ایشان نگاه دانشگاه فردوسی مشهد به بیش از 700 دانشجوی عراقی را بر پایه سرمایه علمی و انسانی عراق و ایران عنوان و برخی از خدمات دانشگاه فردوسی مشهد را به دانشگاه ها و دانشگاهیان عراقی از جمله کارگاه یک ماهه بیوتکنولوژی، سه دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، ...

ادامه مطلب  

واکنش های توئیتری به صحبت های فردوسی پور با منشا از شوخی با مدل مو تا هم رنگ پنداری!  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- گادوین منشا بازیکن نیجریه ای تیم فوتبال پیکان تهران که این روزها درخشش خیره کننده ای دارد امشب مهمان برنامه نود بود. عادل فردوسی پور مجری برنامه نود در میانه گفت و گویش با منشا صحبت های عجیبی درباره رنگ پوست و مدل موی گادوین منشا مطرح کرد که این صحبت ها با واکنش های زیادی در فضای مجازی رو به رو شد. واکنش های توییتری پیرامون این موضوع را مرور خواهیم کرد:شاه آمفاکتوس سوم*** : فردوسی پور با اعتماد بنفس کامل بیشعوری رو به کمالش رسونده. مصاحبه اش با گادوین منشا خیلی زننده و چندش آور بودdeli : فردوسی پور تو عمرش سفر خارج نرفته؟ از زبانش برای بال ...

ادامه مطلب  

آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات ایران  

درخواست حذف این مطلب
با وجود اینکه سازمان لیگ اعلام کرده زمان نقل و انتقال بازیکنان برای فصل ۹۷-۹۶ از روز چهارشنبه، بیست و چهارم خردادماه آغاز می شود با این حال تمام باشگاه های ایران مدعی هستند که برای جذب بازیکنان و پایان همکاری با نفراتی که مربیان شان نمی خواهند کار خود را آغاز کردند.به گزارش تهران نیوز ، باتوجه به اهمیت بالای اخبار نقل و انتقالات و پیگیری مستمر مخاطبان “ورزش سه” درباره جابه جایی بازیکنان، قصد داریم تا روز پانزدهم شهریورماه که پایان مهلت جذب نفرات مد نظر تیم ها است، تمام اخبار رسمی و اختصاصی را در کنار مطالب و شایعاتی که سایر رسانه ها ازجمله خبرگزاری ها و روزنامه ها پیرامون این موضوع مطرح می کنند روزانه در قالب یک خبر به روز رسانی کرده و به اطلاع شما همراهان برسانیم.* اخبار نقل و انتقالاتی روز دوشنبه، بیست و دوم خردادماه که لحظه به لحظه در همین صفحه به روزرسانی می شود را در زیر مشاهده کنید:۲۲:۵۵ – خبر: اکبر صادقی با قراردادی یک ساله به پدیده مشهد پیوست.۱۰:۴۷ – خبر: موسی کولی بالی که بعد از قهرمانی در لیگ پانزدهم همراه استقلال خوزستان، فصل گذشته را در سپاهان سپری کرد با قراردادی یک ساله دوباره به تیم عبدالله ویسی بازگشت.۱۸:۳۵ – خبر: استقلال خوزستان با طالب ریکانی، هافبک فصل گذشته سپاهان قرارداد بست.۱۶:۵۶ – خبر: یعقوب کریمی، بازیکن استقلال فصل آینده نیز برای این تیم به میدان خواهد رفت.۱۶:۲۹ – خبر: باتوجه به بازیکنانی که مدنظر استقلال هستند، دو بازیکن قطعا از این تیم جدا می شوند.۱۶:۰۱ – شایعه: باتوجه به خالی بودن لیست بازیکنان زیر ۲۳۳ سال پرسپولیس، این باشگاه روی بشار رسن، بازیکن عراقی نظر دارد و بعد از بازی این تیم برابر ژاپن با او وارد مذاکره می شود.۱۴:۴۶ – خبر: عباس بوعذار، بازیکن فصل اخیر نفت تهران رسما به استقلال خوزستان پیوست.۱۴:۳۹ – خبر: حضور مهدی شیری در استقلال تقریبا نهایی شده و احتمال اینکه این بازیکن با آبی ها قرارداد امضاء کند زیاد است.۱۴:۳۰ – خبر: خبر جدایی احتمالی محمد ابراهیمی از تراکتورسازی موجب واکنش شدید هواداران و نگرانی آنها شده است؛ ابراهیمی امروز در صفحه اینستاگرامش از تراکتورسازی و پُر شورها خداحافظی کرد.(اختصاصی)۱۴:۱۴ – خبر: شهریار مقانلو، مهاجم فصل گذشته پیکان برای گذراندن دوران سربازی راهی ملوان انزلی شد.۱۴:۰۰ – خبر: استقلال تهران همچنان به دنبال جذب ابوالفضل رزاق پور، بازیکن چپ پای جوان نساجی است.(اختصاصی)۱۳:۳۸ – شایعه: سعید قائدی فر، بازیکن پیشین سپاهان که لیگ شانزدهم را با ماشین سازی تمام کرد احتمال دارد مجددا به جمع طلایی پوشان اصفهان برگردد.۱۳:۲۵ – خبر: گفته می شود امشب استقلال با سجاد شهباززاده مهاجم نام آشنای فصل پیش نفت قرارداد خواهد بست تا این بازیکن بعد از یک فصل غیبت دوباره به جمع آبی پوشان بازگردد.(اختصاصی)۱۳:۰۰ – خبر: سپیدرود با علی دهقان بازیکن ایرانجوان به توافق رسید.(سایت باشگاه)۱۲:۲۶ – خبر: فرهاد پورغلامی جدی ترین گزینه خونه به خونه بابل برای سرمربیگری است.(اختصاصی)۱۲:۲۰- خبر: عباس بوعذار بازیکن سابق نفت تهران به استقلال خوزستان پیوست تا اولین خرید لیگ برتری تیمی باشد که عبدالله ویسی را به عنوان سرمربی به جمع خود بازگردانده است.(سایت رسمی)۱۲:۰۰ – شایعه: علی اصغر عاشوری بازیکن استقلال خوزستان بین گزینه های مجید جلالی برای پیکان قرار دارد.۱۱:۴۹ – خبر: خالد شفیعی مذاکرات مثبتی با تراکتورسازی داشته و احتمالا در این تیم خواهد ماند.۱۱:۴۱ – خبر: باشگاه گسترش فولاد با جدایی علیرضا نقی زاده و رفتن او به ذوب آهن مخالفت کرد.۱۱:۲۳ – خبر: با اعلام قطعی ۱۸ نفر تعداد بازیکنان مجاز بالای ۲۳ سال، تیم های لیگ برتری باز هم امسال در به خدمت گرفتن بازیکنان مجرب مشکل خواهند داشت؛ این محدودیت اگرچه به سود جوانان تمام شده اما ممکن است بنیه تیم ها را هم تضعیف کند.(ایلنا)۱۱:۱۴ – خبر: گفته می شود مرتضی تبریزی مذاکرات مثبتی با ذوب آهن داشته و با این شرایط حضور او در استقلال تقریبا منتفی به نظر می رسد.۱۰:۲۵ – خبر: تیم پارس جنوبی با دو خرید پرونده نقل و انتقالاتی خود را خواهد بست.(اختصاصی)۰۹:۲۲ – شایعه: گفته می شود الکساندر نوری، سرمربی ایران وردربرمن که امشب دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان را از نزدیک تماشا می کند قصد دارد بازیکنان ملی پوش و به ویژه رامین رضاییان و مرتضی پورعلی گنجی را زیر نظر بگیرد.۰۱:۲۱ – خبر: باشگاه ذوب آهن با ارسال نامه ای به مسؤولان گسترش فولاد خواهان به خدمت گرفتن علیرضا نقی زاده شده اند.۰۰:۰۱ – خبر: به دلیل بازی ایران مقابل ازبکستان ملی پوشانی ازجمله پژمان منتظری، رامین رضاییان و … تصمیم گیری برای انتخاب تیم فصل آینده را به بعد از این مسابقه موکول کرده اند.۰۰:۰۱ – شایعه: سروش رفیعی آماده مذاکره با پرسپولیس است.(پیروزی)۰۰:۰۱ – شایعه: علیرضا منصوریان و امیر قلعه نویی برای جذب رامین رضاییان ابراز تمایل کرده اند.(پیروزی)* پارس جنوبی جم با به خدمت گرفتن طیبی و سالاروند نشان داد برنامه ویژه ای برای لیگ هفدهم دارد و به دنبال خودنمایی در سال اول صعود به لیگ برتر است اما شایعات پیرامون جابه جایی دو بازیکن به پایان رسید و شایان مصلح، مدافع جوان سپیدرود و حسن بیت سعید، بازیکن استقلال خوزستان به ترتیب راهی پرسپولیس و استقلال تهران شدند که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «یکشنبه، بیست و یکم خردادماه» را می تواند در زیر بخوانید:۲۱:۲۶ – خبر: حسن بیت سعید، بازیکن موثر استقلال خوزستان قراردادی دو ساله با استقلال تهران امضا کرد.۲۱:۰۸ – خبر: شایان مصلح، مدافع چپ سپیدرود رشت با عقد قراردادی رسما به پرسپولیس پیوست.۲۰:۵۱ – خبر: با وجود نامشخص بودن وضعیت نفت، سرپرست این باشگاه با افشین پیروانی برای سرمربیگری مذاکره کرده و او دستیاران خود را نیز مشخص نموده است.۱۹:۵۶ – خبر: فرزاد حاتمی قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با تراکتورسازی تمدید کرد.۱۸:۲۴ – خبر: با وجود شایعات مختلف، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد هیچ توافقی با سعد ناطق، مدافع چپ تیم ملی عراق نداشته و این بازیکن در لیست برانکو قرار ندارد.۱۷:۴۱ – شایعه: باشگاه گسترش فولاد در حال مذاکره با یک مهاجم کروات است.(تسنیم)۱۷:۲۶ – خبر: بهنام سراج، پیشکسوت پرسپولیس دستیار فراز کمالوند در صنعت نفت آبادان شد.۱۷:۱۰ – خبر: لیست سپاهان با سه بازیکن تکمیل می شود که حضور سعید آقایی و محمد دانشگر در این تیم محتمل تر از سایر گزینه ها است.(اختصاصی)۱۶:۳۷ – خبر: اکبر محمدی، همانند فصل گذشته برای لیگ هفدهم نیز دستیار اکبر میثاقیان در سیاه جامگان خواهد بود.۱۶:۲۴ – خبر: سید محسن حسینی، مدافع گیلانی فصل گذشته گسترش فولاد با باشگاه سپیدرود قرارداد بست.۱۵:۲۶ – خبر: سرور چپاروف در صورت بازگشت به لیگ برتر تنها برای سپاهان اصفهان بازی می کند.۱۵:۰۵ – خبر: باشگاه گسترش فولاد بار دیگر با جدایی شجاعیان مخالفت کرد.۱۵:۰۱ – خبر: محسن آقایی، مدافع سیاه جامگان قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.۱۴:۲۳ – شایعه: آندرانیک تیموریان در لیست بازیکنان مد نظر سپیدرود است.(خبر ورزشی)۱۴:۲۰ – خبر: فولاد خوزستان تاکنون گلزاری کم نام و نشان را جذب کرده و فعلا خبری از حضور بازیکنان استقلال خوزستان در این تیم نیست.۱۴:۱۸ – خبر: حسین مددی، هافبک فصل قبل آلومینیوم اراک به سیاه جامگان پیوست.۱۴:۱۵ – شایعه: مسؤولان باشگاه صنعت نفت آبادان با مگنو باتیستا، هافبک فصل گذشته گسترش فولاد به توافق رسیدند.(میزان)۱۴:۱۱ – خبر: توفیقی، مسؤول نقل و انتقالات باشگاه استقلال می گوید فعلا خبری از حضور رامین رضاییان در این تیم نیست و او مذاکره ای نداشته است.۱۴:۰۶ – خبر: نفت تهران فعلا وضعیت مشخصی ندارد ولی درصورت تعیین تکلیف مالکیت و سرمربی خیلی زود وارد بازار نقل و انتقالات می شود.۱۳:۴۸ – خبر: سپیدرود رشت به دنبال جذب بازیکن در خط دفاع و هافبک دفاعی است و قصد گرفتن مهاجم ندارد.۱۲:۵۵ – خبر: کادر فنی امیر قلعه نویی در تراکتورسازی او را در ذوب آهن نیز همراهی خواهند کرد.۱۲:۵۴ – شایعه: مصلح که مذاکراتی جدی با استقلالی ها داشت و قرار بود شب گذشته تکلیف پیوستن اش به این تیم نهایی شود، به دلیل پیشنهاد مالی عجیب او به آبی ها مسؤولان این باشگاه را وادار به عقب نشینی کرد ولی تا امشب یا فردا تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد.(خبر ورزشی)۱۲:۴۶ – خبر: سایت اسپورت ۲۴ یونان مدعی شده مسعود شجاعی با پاناتینایکوس به توافق رسیده ولی تکلیف او بعد از بازی ایران و ازبکستان مشخص می شود.(فارس)۱۲:۱۰ – خبر: استقلالی ها دیروز با شهباززاده تماس گرفته اند و ممکن است به زودی زمانی برای توافق نهایی و عقد قرارداد اعلام شود.(ایلنا)۱۲:۰۹ – خبر: مهاجری، سرمربی پدیده می گوید بعید می دانم محمد قاضی، عبدالله کرمی و محمدرضا خلعتبری به تیم ما بیایند.(ایسنا)۱۲:۰۲ – خبر: گل محمدی که الان در تهران به سر می برد، روز پنج شنبه به تبریز خواهد رفت تا به مدت دو روز بازیکنان رده پایه این باشگاه را زیر نظر بگیرد.۱۱:۵۶ – شایعه: مگویان، اسماعیل شریفات، سجاد شهباززاده و بختیار رحمانی در لیست خرید ذوب آهن هستند.(ایلنا)۱۱:۴۷ – خبر: این احتمال وجود دارد حمید استیلی هدایت نفت تهران را عهده دار شود.(فارس)۱۱:۴۲ – خبر: علی زینالی، بازیکن سایپا برای تمدید قرارداد با این تیم هنوز به توافق نرسیده است.(تسنیم)۱۱:۴۱ – خبر: باشگاه نساجی اعلام کرده ابوالفضل رزاق پور را به هیچ تیمی نخواهند داد.(فارس)۱۱:۴۰ – خبر: هرائر مگویان، مدافع ارمنی استقلال مورد توجه باشگاه ذوب آهن قرار گرفته است.(اختصاصی)۱۱:۳۰ – خبر: با اتمام بازی ایران مقابل ازبکستان ملی پوشان بدون تیم فوتبال ایران هم به صورت جدی وارد چرخه نقل و انتقالات می شوند.۱۱:۰۰ – شایعه: باشگاه صنعت نفت آبادان به صورت جدی به دنبال استخدام رحیم زهیوی، مهاجم فصل پیش تیم فوتبال الشحانیه است.۱۰:۴۱ – خبر: پندار توفیقی، دبیر هیأت مدیره باشگاه استقلال توافق نهایی با حسن بیت سعید را تکذیب کرد.(رادیو ورزش)۱۰:۴۰ – شایعه: موسی کولی بالی مورد توجه پارس جنوبی قرار گرفته و شاید مدافعان تیم لیگ هفدهم مهدی تارتار، با زوج موفق دو سال پیش قهرمان فوتبال ایران به میدان بروند.۱۰:۳۵ – شایعه: رضا کرملاچعب، مهاجم جوان پرسپولیس نخستین بازیکن فصل گذشته سرخ پوشان است که تیم جدید خود را انتخاب خواهد کرد.۱۰:۳۰ – خبر: شایان مصلح، مدافع چپ سابق سپیدرود در صفحه اجتماعی اش اعلام کرده امروز تیم خود را انتخاب خواهد کرد؛ یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس مقصد مصلح خواهند بود.۱۰:۲۲ – خبر: قاسم حدادی فر هنوز تصمیمی برای فصل آینده نگرفته و منتظر شرایط کار در ذوب آهن است.(تسنیم)۱۰:۰۵ – خبر: خلعتبری مد نظر سیاه جامگان است و میثاقیان نیز صحبت هایی با او انجام داده ولی این بازیکن هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.(ایسنا)۱۰:۰۵ – خبر: آندو تیموریان و مجتبی جباری به دنبال ادامه فوتبال خود در تهران هستند؛ این خبر را میثاقیان داده است.(ایسنا)۱۰:۰۵ – خبر: اکبر میثاقیان عنوان کرده اولویت جذب بازیکن در سیاه جامگان با نفرات بومی است.(ایسنا)۰۱:۳۱ – خبر: محمد طیبی و فرشاد سالاروند، دو بازیکن استقلال خوزستان راهی پارس جنوبی جم شدند تا یکی از نقل و انتقالات مهم یکشنبه به نام آنها ثبت شود.۰۰:۰۱ – شایعه: استقلالی ها پولی که قرار بود بگیرند را دریافت کردند و با این شرایط کاوه رضایی تمدید قرارداد می کند.(ایران ورزشی)۰۰:۰۱ – شایعه: کار انتقال حسن بیت سعید به استقلال تهران نهایی شده و این بازیکن فصل آینده با شماره ۷ آبی پوشان پایتخت به میدان می رود. (همشهری ورزشی)۰۰:۰۱ – شایعه: گفته می شود مرتضی تبریزی مدتی است توافق یک میلیارد و ۸۰۰۰ میلیون تومانی با استقلال تهران داشته و حتی ۴۰۰ درصد را چک گرفته است.(همشهری ورزشی)* انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی ذوب آهن مهم ترین خبر طی این ۲۴ ساعت بود؛ شایان مصلح نیز با استقلالی ها به توافق مالی نرسید تا درآستانه پرسپولیسی شدن باشد؛ همچنین گسترش فولاد پیشنهاد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی برای صدور رضایت نامه شجاعیان داشته که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «شنبه، بیستم خردادماه» در زیر آمده است:۲۰:۰۳ – خبر: سروش سعیدی اعلام کرد قصد ادامه همکاری با فولاد خوزستان را ندارد.۱۹:۰۶ – شایعه: احتمال ادامه همکاری علی حمام، مدافع راست ذوب آهن با این تیم زیاد است ولی امکان دارد ربیع عطایا، هموطن او از جمع اصفهانی ها جدا شود.۱۸:۰۶ – محمد شادکام و زبیر نیک نفس برای ادامه همکاری با صنعت نفت آبادان به توافق نهایی رسیدند.۱۸:۰۵ – سیاه جامگان قرارداد وحید عسگری و علیرضا جلیلی را تمدید کرد.۱۶:۲۷ – خبر: محسن فروزان با تیم تازه لیگ برتری شده پارس جنوبی جم قرارداد بست.۱۶:۲۱ – خبر: فهرست بازیکنان مد نظر قلعه نویی برای ذوب آهن تا ۴۸ ساعت آینده مشخص می شود.۱۶:۲۰ – خبر: علی جمشیدی معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس عنوان کرده منع این تیم از جذب بازیکن خارجی فاقد مبنای حقوقی است.۱۵:۴۱ – شایعه: در صورتی که خالد شفیعی با تراکتورسازی تمدید قرارداد نداشته باشد احتمال حضور او در ذوب آهن وجود دارد.۱۵:۲۷ – شایعه: محمد دانشگر که با سپاهان به توافق نهایی رسیده بوده قصد دارد با جدایی از این تیم راهی سایپا شود.۱۵:۲۰ – شایعه: مرتضی تبریزی که از استقلال تهران پیشنهاد دارد به احتمال فراوان فردا با ذوب آهن تمدید قرارداد می کند.۱۵:۱۲ – خبر: حمید گلزاری، بازیکن فصل گذشته گل گهر سیرجان قراردادی دو ساله با فولاد خوزستان امضاء کرد.۱۴:۴۵ – خبر: تکلیف یعقوب کریمی برای حضور در استقلال تهران دو روز دیگر مشخص می شود.(تسنیم)۱۴:۴۲ – خبر: عماد میرجوان، مهاجم فصل گذشته سپاهان با امضای قراردادی به تیم سپیدرود بازگشت.۱۴:۴۰ – خبر: حسن بیت سعید برای مذاکره با استقلال تهران وارد این باشگاه شد.۱۴:۰۳ – خبر: چک بازیکنان استقلال برخلاف وعده مقرر امروز پاس نشد تا وضعیت تمدید قراردادهای بازیکنان این تیم مشخص نباشد.۱۴:۰۲ – خبر: امیر قلعه نویی رسما به عنوان سرمربی جدید ذوب آهن معرفی شد.۱۳:۵۲ – خبر: شایان مصلح، مدافع چپ سپیدرود رشت با استقلال به توافق مالی نرسید و این احتمال وجود دارد به پرسپولیس برود.(اختصاصی)۱۲:۱۰ – خبر: نصیرزاده، مدیر عامل گسترش فولاد اعلام کرد شجاعیان برای جدایی از این تیم و دریافت رضایت نامه باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.۱۱:۳۱ – خبر: مهدی شیری، مدافع راست پیکان عنوان کرده پیشنهاد استقلال تهران جدی است و تا ۴۸ ساعت آینده در این باره تصمیم گیری می کند.(فارس)۱۱:۱۷ – خبر: افشین حیدری، مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاکید داشته مهدی زبیدی و محمد شریفی با استقلال خوزستان قرارداد دارند و باید به این تیم بازگردند.(فارس)۱۱:۰۰ – خبر: سید هادی موسوی، مدافع سپیدرود برای چهارمین سال متوالی در سپیدرود خواهد ماند.۱۰:۲۰ – خبر: خالد شفیعی ابتدا به دنبال مشخص شدن وضعیت طلب ۶۵۰ میلیون تومانی خود از تراکتورسازی است تا برای تمدید قرارداد تصمیم بگیرد.(تسنیم)۰۸:۳۵ – خبر: روزنامه العرب قطر مدعی شده سروش رفیعی قراردادی یک ساله با باشگاه الخور امضاء کرده است.۰۰:۰۱- شایعه: چک بازیکنان استقلال امروز پاس می شود و آنها پای میز مذاکره برای تمدید قرارداد می نشینند.(گل)۰۰:۰۱- شایعه: رامین رضاییان درخواست ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از استقلال داشته است.(همشهری ورزشی)۰۰:۰۱- شایعه: باشگاه سپاهان همچنین منتظر سعید آقایی است تا با او قرارداد ببندد.(ایران ورزشی)* با وجود شایعات تغییر سرمربی در استقلال تهران، وزیر ورزش حمایت خود را از منصوریان اعلام کرد؛ گسترش فولاد نیز عنوان نمود مخالف رفتن داریوش شجاعیان است و غلامرضا رضایی نیز به عنوان خرید جدید سپیدرود رشت معرفی شد که مشروح این نقل و انتقالات به همراه تمام اخبار رسمی و شایعات در روز «جمعه، نوزدهم خردادماه» در زیر آمده است:۲۳:۲۷ – خبر: گسترش فولاد رسما اعلام کرد اجازه جدایی به داریوش شجاعیان و رفتن او به استقلال تهران را نخواهد داد.۲۲:۵۱ – شایعه: استقلال به خاطر مذاکرات مثبت با رامین رضاییان، قید جذب دانیال ماهینی را زده و امیدوار به گرفتن او است.(خبر ورزشی)۲۰:۴۷ – خبر: ساسان انصاری اعلام کرده فردا با فولاد خوزستان قرارداد خواهد بست.(اختصاصی)۲۰:۳۰ – خبر: فردین نجفی، هافبک ۱۹۹ ساله و بازیکن پایه های استقلال با قراردادی رسمی به عضویت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه درآمد و همچنین حسین حیدری، بازیکن تیم مس ویژن قرادادی ۵ ساله با آبی های پایتخت امضاء کرد.۱۹:۰۵ – خبر: علی زندوی، مدافع راست فصل گذشته فجرسپاسی با گسترش فولاد قرارداد بست.۱۷:۵۱ – خبر: ایمان سلیمی، مدافع سابق فجر سپاسی شیراز به پارس جنوبی جم پیوست.۱۷:۲۹ – خبر: اعضای کادر فنی و مدیران باشگاه گسترش فولاد امشب جلسه ای تشکیل می دهند تا پیرامون رفتن شجاعیان به استقلال تصمیم گیری کنند.۱۶:۲۰ – خبر: سبحان خاقانی، مهاجم سابق تیم ملی جوانان به سیاه جامگان پیوست.۱۵:۵۶ – خبر: هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد عنوان کرد امروز جلسه ای با مسؤولان باشگاه استقلال پیرامون انتقال داریوش شجاعیان ندارند.۱۵:۲۶ – خبر: مدیر رسانه ای الخور قطر مذاکره این باشگاه با سروش رفیعی را صحیح دانسته ولی گفته هنوز توافقی حاصل نشده و مذاکرات ادامه دارد.(فارس)۱۴:۴۳ – خبر: مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان حمایت خود را از ادامه کار علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال اعلام کرد تا شایعه تغییرات روی نیمکت آبی پوشان برطرف شود.۱۴:۳۴ – خبر: غلامرضا رضایی، مهاجم فصل گذشته سایپا با سپیدرود رشت قرارداد امضاء کرد تا دومین خرید روز این تیم لقب بگیرد.۱۴:۲۲ – خبر: پیام ملکیان هافبک تیم سیاه جامگان قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.۱۳:۳۶ – خبر: به احتمال فراوان شایان مصلح دومین خرید استقلال خواهد بود و گفته می شود مذاکرات نهایی نیز با او انجام گرفته است.(اختصاصی)۱۲:۵۸ – شایعه: مذاکرات زبیر نیک نفس، هافبک صنعت نفت آبادان برای تمدید قرارداد با این باشگاه نتیجه ای نداشته است.(تسنیم)۱۲:۲۶ – خبر: میلاد صادقیان، مدافع جوان فصل گذشته گل گهر سیرجان رسما به سپیدرود رشت پیوست.۱۲:۰۱ – شایعه: استقلالی ها مذاکراتی با مهدی شیری، مدافع راست پیکان انجام دادند و ممکن است او را جذب کنند.(ایلنا)۱۱:۴۶ – شایعه: در صورتی که رامین رضاییان به یک تیم خارجی نرود و در لیگ برتر ایران بماند، احتمال اینکه با استقلال تهران قرارداد امضاء کند بسیار زیاد است.۱۰:۵۸ – شایعه: امید ابراهیمی هافبک استقلال برای تمدید قرارداد شرط کرده چکی که به او داده اند پاس شود.(خبر ورزشی)۱۰:۰۲ – خبر: سعد ناطق، مدافع چپ عراق همراه تیم ملی کشورش برای بازی با ژاپن به تهران آمده که قرار است در این بین پرسپولیسی ها نیز با او مذاکره ای داشته باشند.(فارس)۰۸:۲۰ – خبر: رادیو ورزش یونان نوشته است بهنام برزای، هافبک استقلال راهی این کشور خواهد شد تا در ی ...

ادامه مطلب  

رفتار دور از شان فردوسی پور و انتقاد از وی  

درخواست حذف این مطلب
برنامه نود این بار پیام های انتقادی زیادی از کابران در مورد رفتار دور از شان عادل فردوسی پور در برنامه شب گذشته دریافت کرد.گروه ورزش «تیتریک» رفتار عجیب عادل فردوسی پور در برنامه دیشب 90 از دید کاربران فضای مجازی پنهان نماند و انتقاد زیادی را به وی وارد کرد. اما ماجرا از چه قرار بود گادوین منشا مهاجم 27 ساله نیجریه ای تیم پیکان دیشب مهمان برنامه پربیننده فردوسی پور شد و در کمال صداقت و شفافیت به سوالات مجری برنامه پاسخ داد.گفتگوی برنامه مثل همیشه با سوال و جواب فوتبالی آغاز و با روندی معقول ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از چند دقیقه فردوسی ...

ادامه مطلب  

عیادت عادل فردوسی پور از کودکان سرطانی  

درخواست حذف این مطلب
فردوسی پور در کنار کودکان سرطانی , گزارشگر معروف تلویزیون از کودکان مبتلا به بیماری سرطان در استان همدان عیادت کرد.اعضای تیم رسانه ورزش صبح روز پنجشنبه با حضور در بیمارستان بعثت همدان از کودکان سرطانی عیادت کردند.در این عیادت که تعدادی از مسئولان همدان نیز حضور داشتند چ ...

ادامه مطلب  

«فردوسی» از مهجوریت خارج شود/ لزوم رسیدگی به مشکلات طوس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی بعدازظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در خصوص آبادانی طوس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهارکرد: این شاعر بلند آوازه علاوه بر همه افتخارات پیرو ائمه بود.وی افزود:حکیم فردوسی بزرگترین عامل بنیانگذاری فرهنگ مقاومت و اقتدار در دوران خود بود و هنوز هم در طوس می درخشد و لازم است با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، عمران و آبادانی این محدوده مورد توجه قرار گیرد.امام جمعه مشهد گفت: فردوسی دارای رویکرد هنری به عنوان نفر اول ادب و هنر ایرانی است و در نگاه دیگر وی به عنوان یک مورخ عظیم سرودهایش بیانگر تاریخ ایران بود که تا قبل از میلاد مسیح را روایت می کند.نکته مهم در خصوص فردوسی روحیه فرهنگی اوست علم الهدی تاکید کرد: نکته مهم در خصوص فردوسی روحیه فرهنگی اوست زیرا کسانی که وی در شاهنامه به عنوان نماد قدرت معرفی می کند شخصیت های افسانه ای نیستند و در واقع نمادهای جریان ساز به شمار می روند.عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فردوسی با تمسک به نام حکیم برای زنده نگاه داشتن روحیه مقاومت شاهنامه را سروده است تا در دوران اختناق بتواند به اهداف خود برسد.وی گفت: شاهنامه کتاب نماد سازی فرهنگی است و در آن نمادهای اقتدار، استقلال و آزادی به چشم می خورد که سرچشمه فرهنگ انقلاب برای مردم است.امام جمعه مشهد بیان کرد: نتیجه فردوسی از سرودن شعرها توسعه اقتدار و ترویج استقلال و آزادی از بند هر استبداد است.علم الهدی اظهارکرد: فردوسی شعر و ادب را برای ایجاد فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم و ستم به خدمت گرفته و این هنر وی بوده است.وی خاطرنشان کرد: تمام انقلاب ما باید به پا برخیزد تا فردوسی از مهجوریت خارج شود و اینکه وی را تنها یک شاعر ببینیم ظلم ...

ادامه مطلب  

بسیاری از مردم جهان ایران را به واسطه سینما می شناسند  

درخواست حذف این مطلب
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بسیاری از کشورها، ایران را به واسطه سینما می شناسند و اگر حافظ و مولانا را نشناسند، اصغرفرهادی و شهاب حسینی را به خوبی در خاطر دارند.به گزارش ایسنا، احسان قبول امروز در نشست دومین همایش ملی و آموزش زبان وادبیات فارسی اظهارکرد: این همایش با همکاری استادان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد و در این بین فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیرخانه دائمی مشهد 2017 نیز به ما کمک های بسیاری کردند تا این همایش امروز برگزار شود.وی ادامه داد: ما باتوجه به اینکه زمان محدودی را برای دریافت مقالات در نظر گرفته بودیم ولی با این وجود نیز 23 مقاله برای سخنرانی و همچنین 12 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده و همچنین در حاشیه این همایش دو کارگاه خواهیم داشت که اولین آن در روز پنجشنبه و دومی در روز جمعه برگزار خواهد شد.قبول در ادامه بیان کرد: بنده از سال 87 تا 91 استاد اعزامی از دانشگاه فردوسی به دانشگاه های لبنان بودم و حاصل آن پنج جلد کتاب شده است که با عنوان آموزش نوین زبان فارسی معروف است و جلد 6 آن که به عنوان آخرین جلد این مجموعه تالیف شده، تا پایان سال تمام خواهد شد.رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: این کتاب ها در بسیاری از کشورها به عنوان کتاب ‎ مرجع مطرح است و آن را به عنوان کتاب درسی معرفی کرده اند.وی با بیان اینکه این کتاب پایه برنامه درسی مرکز فردوسی بوده است و پر مخاطب بوده است، تصریح کرد: سالانه بیش از 20 هزار نسخه تیراژ از آن به چاپ می رسد و حدود همین میزان نیز در خارج از کشور به چاپ رسیده است.قبول با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مخاطبان این کتاب موسسه تعلیم و تربیت اسلامی لبنان است که بزرگ ترین مرکز یادگیری زبان فارسی در خارج از ایران در این موسسه وجود دارد؛ خاطرنشان کرد: در این مجموعه حدود 4500 دانش آموز از کلاس هفتم تا یازدهم این کتاب ها را مطالعه می کنند.رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه افزود: اولین طرحی که ما از همان آغاز تاسیس موسسه خود در نظر گرفتیم، بحث آموزش زبان فارسی در این مرکز بود و در این میان مجموعه این کتاب ها را تبدیل به نرم افزار کردیم.وی ادامه داد: ما از امسال بحث آموزش رسمی مجازی زبان فارسی در مرکز خود را راه اندازی خواهیم کرد و در همین راستا قراردادهای بسیاری با کشورهای خارجی امضا کرده ایم.قبول با بیان اینکه بنده با همکاری یک مجموعه از استادان مرکز زبان فارسی طرحی را بنا نهادیم که این طرح به نوعی کامل‎ترین مجموعه آموزش زبان فارسی است، اضافه کرد: بر اساس این طرح ابتدا از آموزش خط شروع می کنیم که به واسطه آن به صورت تضمینی ما فقط در سه هفته خط را آموزش می‎دهیم و بعد از این، زبان آموز 150 کلمه و حدود 100 اصطلاح پرکابرد زبان فارسی را یاد می گیرد. همچنین این کتاب را نیز تبدیل به نرم افزار آموزشی خواهیم کرد که در گوشی های هوشمند قابل نصب خواهد بود و مخاطبان می توانند از هر جای دنیا به واسطه این نرم افزار زبان فارسی را یاد بگیرند.قبول با اشاره به طرح بعدی که مجموعه کتاب های آموزش نوین گفت وگو به زبان فارسی است، اظهارکرد: که این کتاب در سه جلد به چاپ رسیده است و ما امیدوار بودیم که رونمایی از جلد اول این کتاب به این همایش برسد که متاسفانه موفق نشدیم.رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در مرکز زبان فارسی شورایی به نام شورا علمی مرکز فردوسی وجود دارد که دکتر یاحقی، ...

ادامه مطلب  

در برنامه نود چه گذشت؟  

درخواست حذف این مطلب
فصل جدید برنامه نود به طور موقت در استودیو شبکه پرس تی وی آغاز شد و در ابتدای برنامه سوال مسابقه پیام کوتاه با موضوع مهم ترین نقل و انتقال این فصل فوتبال ایران پخش شد. سرویس ورزشی فردا: اولین برنامه نود در فصل جدید با محوریت بررسی هفته اول لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت ۲۲:۵۰ دوشنبه ۹ مرداد از شبکه سه روی آنتن رفت. فصل جدید برنامه نود به طور موقت در استودیو شبکه پرس تی وی آغاز شد و در ابتدای برنامه سوال مسابقه پیام کوتاه با موضوع مهم ترین نقل و انتقال این فصل فوتبال ایران پخش شد.ترین های هفته اول لیگ برترحرکات تکنیکی: رحیم زهیوی، سعید آقایی، مهدی شریفی، خسرو حیدری، امید سینگ، فرشاد احمدزاده، لوسیانو پریرا، میثم تیموری و عیسی آل کثیر.تیر دروازه: جاسم کرار(مقابل استقلال تهران).کار تیمی برتر: پارس جنوبی جم(برابر گسترش فولاد).موقعیت از دست رفته: مرتضی تبریزی(مقابل سیاه جامگان).پاس گل برتر: ابراهیم صالحی(برابر گسترش فولاد).مهار برتر: محمد ناصری(مقابل ذوب آهن).گل برتر: مهدی ترابی(برابر سپاهان). نظرسنجیمخاطبان برنامه نود می توانند از بین ساسان انصاری(فولاد خوزستان به سپاهان)، احسان حاج صفی(سپاهان به پانیونیوس یونان)، کاوه رضایی(استقلال تهران به شارلوا بلژیک)، رامین رضاییان(پرسپولیس به اوستنده بلژیک)، پژمان منتظری(السد قطر به استقلال تهران) و گادوین منشا(پیکان به پرسپولیس) یک گزینه را به عنوان مهم ترین نقل و انتقال فوتبال ایران در فصل جاری انتخاب کنند. روایت دوربین مخفی 90 از ممنوعیت سیگار در استادیوم ها چندی پیش از شروع لیگ برتر، قانون ممنوعیت استفاده از دخانیات در ورزشگاه ها برای فصل جدید لیگ برتر وضع شد. قانونی که البته هنوز به به صورت سفت و سخت اعمال نمی شود. برای اثبات این موضوع دوربین مخفی برنامه 90 در بازی پرسپولیس و فولاد به ورزشگاه آزادی و به میان هواداران رفت. در ابتدا تماشاگرانی که خود سیگار به همراه داشتند اکثرا توانسته بودند بدون مشکل از گیت های بازرسی عبور کنند و در ادامه هوادارانی که می خواستند از داخل ورزشگاه سیگار تهیه کنند، با وجود منع قانونی، سیگار را از فروشنده های حاضر در استادیوم تهیه می کردند. البته تعدادی از این فروشنده ها هم از فروختن سیگار خودداری می کردند.در پایان این آیتم عادل فردوسی پور ضمن تمجید از این قانون گفت که در ورزشگاه به غیر از سیگار، انواع دخانیات دیگر نظیر گل و علف نیز به فروش می رسید که من اصلا اسم این ها را هم نشنیده بودم! فردوسی پور در پایان یکی از راه های بهبود این وضعیت را خانوادگی شدن استادیوم ها عنوان کرد. تردید فردوسی پور برای پیش بینی بازی پرسپولیس و تراکتور! عادل فردوسی پور پس از مدتی وقفه بار دیگر برنامه نود را روی آنتن شبکه س ...

ادامه مطلب  

آقا عادل! شما دیگه چرا؟  

درخواست حذف این مطلب
به تازگی ویدئوی گفت وگوی عادل فردوسی پور با «گادوین مِنشا» فوتبالیست نیجریه ای تیم پیکان جنجالی شده است. فردوسی پور در مصاحبه ای با منشا در برنامه «نود» این هفته شوخی هایی عجیب و غریب با این بازیکن آفریقایی داشت که واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت.روزنامه خراسان: به تازگی ویدئوی گفت وگوی عادل فردوسی پور با «گادوین مِنشا» فوتبالیست نیجریه ای تیم پیکان جنجالی شده است. فردوسی پور در مصاحبه ای با منشا در برنامه «نود» این هفته شوخی هایی عجیب و غریب با این بازیکن آفریقایی داشت که واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. فردوس ...

ادامه مطلب  

گزارش مفصل متنی و تصویری «موسیقی ایرانیان» از نشست خبری پروژه موسیقایی-نمایشی «سی»  

درخواست حذف این مطلب
نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاندست اندرکاران پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» ضمن تشریح جزئیات تولید و اجرای این پروژه از دشواری های و شرایط تولید یک اثر مرتبط با شاهنامه فردوسی در سال های اخیر سخن گفتند. به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» و به نقل از مهر، امیرحسین ماحوزی دراماتورژ پروژه نمایشی موسیقایی «سی» در ابتدای این نشست رسانه ای که یکشنبه شب ۲۸ خرداد ماه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد با اشاره به انگیزه ها و دغدغه های راه اندازی این پروژه توضیح داد: چندی پیش با سهراب پورناظری مشغول صحبت بودیم که درباره ضرورت های پرداخت موسیقایی به شاهنامه حرف هایی به میان آمد که به نوعی آغازی برای راه اندازی این پروژه شد. از آنجا که طی سال های اخیر پرداختن به موضوع شاهنامه در عرصه های گوناگون کمتر دیده می شود همین موضوع باعث شد تا به ماجرا جدی تر نگاه کنیم.شاهنامه فردوسی در ایران بحران زده ناجی زبان فارسی شدوی ادامه داد: شاهنامه فردوسی در زمان بحران و آشوب در ایران توانست زبان فرسی را زنده نگه دارد و حالا که فکر می کنم در یکی دوران حساس ایران زمین هستیم کماکان این اسطوره ها را می توانیم الگو قرار دهیم. از نظر من شاهنامه فردوسی کتاب جنگ نیست چرا که پس از این جنگ ها و نبردهای فراوانی که در طول داستان های مختلف آن مشاهده می کنیم مهر استوار شده است؛ موضوعی که از دیده ها غایب است و چنین پروژه هایی می تواند دوباره آن را به یاد مخاطب بیندازد.ماحوزی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای پروژه «سی» آغازی برای نگاه دوباره شاهنامه فردوسی باشد، بیان کرد: ما در این پروژه تلاش کردیم از اجرای داستان زال و رودابه مفهوم عشق، داستان رستم و اسفندیار مفهوم آزادی و داستان رستم و سهراب تقابل عشق و میهن را در معرض گوش دیداری و شنیداری مخاطب قرار دهیم که امیدوارم در این راه موفق باشیم.تلاش برای حذف نقطه کور تماشا! محمدحسین توتونچیان مدیر پروژه «سی» هم در این مراسم بیان کرد: پروژه «سی» از ۱۵ مردادماه امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران آغاز می شود و با توجه به محتوای برنامه ای که ارائه خواهد شد بلیت ها از ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان از طریق سامانه های «ایران کنسرت» و «می رسی» عرضه می شود که تمام تلاش ها بر این است تا میانگین قیمت بلیت جایگاهی حمایتی از مخاطب داشته باشد.وی ادامه داد: در طول سال های گذشته که کنسرت هایی در فضای باز برگزار می شد نارضایتی در تماشاگران به جهت نحوه اجرای برنامه و نوع چینش صندلی ها پیش می آمد که ما در این کنسرت تلاش کردیم با دقت بسیار زیاد فضای برگزاری کنسرت را به شکلی طراحی کنیم که تماشاگران در هر جایی می نشینند از اجرای برنامه لذت ببرند. این امیدواری وجود دارد که هیچ نقطه کوری برای تماشای برنامه وجود نداشته باشد تا تماشاگران کنسرت ما را با خاطره خوبی ترک کنند.این پروژه نه تئاتر است نه موسیقی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاننغمه ثمینی نویسنده این پروژه نمایشی هم در این نشست گفت: قریب به ۹ ماه پیش سهراب پورناظری با اشتیاق بسیار فراوانی که داشت برای اولین بار درباره پروژه «سی» با من صحبت کرد. بعد از برگزاری جلسات پی در پی به شکلی از اجرا رسیدیم که می توان آن را به نوعی «درام موسیقایی» نامید. پروژه ای که نه به طور کامل موسیقی است و نه به طور کامل می توان آن را تئاتر نامید، بلکه به نظر من می تواند فضایی برای متصل شدن موسیقی و تئاتر در کنار یکدیگر باشد. ما نگارش پروژه را از داستان زال و رودابه آغاز کردیم و کار را با داستان های دیگر ادامه دادیم تا امروز که متن نمایش داغِ داغ به مرحله نهایی رسیده است.وی ادامه داد: نگارش پروژه «سی» دومین اثر اقتباسی من بعد از نگارش نمایشنامه «اسب های آسمان خاکستری می بارد» است که حدود ۱۰ سال پیش روی صحنه های تئاتر حضور داشت و حالا بسیار خوشحالم که این تجربه دوم که همایون شجریان آتش اشتیاق آن را برای من آورد دستمایه تولید یک اثری شد که تابستان امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به صحنه می رود.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.دولتشاهی، پاکدل، جدیدی و شاهنامه فردوسی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریانسحر دولتشاهی بازیگر نقش رودابه تاکید کرد: حضور من در این پروژه باعث شد که نسبت به شاهنامه فردوسی دغدغه مندتر شوم و به این اثر ارزشمند ادبیات فارسی کشورمان بسیار متمرکز تر نگاه کنم.مهدی پاکدل هم که قرار است در پروژه «سی» ایفاگر نقش رستم باشد، توضیح داد: بسیار خوشحالم که در کشورم ایران شاهد اجرای پروژه ای به این گستردگی و جذابیت هستم و بی نهایت خوشحال تر که سازندگان اثر سراغ گنجینه ای از ادبیات فارسی ایران رفتند که من جزوی از آنها هستم.امیر جدیدی نیز گفت: امیدوارم این کار بتواند حرکتی باشد تا مردم سرزمین ما با تمام وجودشان با موضوع آفرینش شاهنامه آشنا شوند.«ابر می بارد» و «آهای خبردار» در پروژه «سی» همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی هم در این مراسم که در حضور پرتعداد اهالی رسانه برگزار شد با بیان اینکه نقطه مرکزی پروژه «سی» شاهنامه فردوسی است، عنوان کرد: شما در این اثر شاهد اجرای اثری برگرفته از شاهنامه فردوسی خواهید بود. ما در این مجال کوشش کردیم علاوه بر اجرای تصنیف ها و موسیقی های مختلف و اشعار بزرگان ادبیات فارسی قطعه هایی چون «ابر می بارد» و «آهای خبردار» را هم در درون کار بگنجانیم که بی ارتباط با موضوع و محتوای در نظر گرفته شده نیست چرا که برای اجرای این پروژه سورپرایزهایی داریم که ترجیح می دهم تا روز اجرا به آن اشاره ای نکنیم.وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است کاری کنیم که نسل های مختلف مخاطبان از شنیدن موسیقی مرتبط با شاهنامه فردوسی با تمام وجود لذت ببرند و شما در کنسرت ما خواهید دید که فرم های موسیقی انتخاب شده هم در این راستا بوده که امیدوارم سنین مختلف مخاطبان از شنیدن و دیدن آن لذت ببرند. به هر حال پروژه «سی» برای من پروژه بسیار بزرگی است که قطعا با کنسرت های قبلی ام تفاوت دارد چرا که کار نویی است و من واقعا هیجان زده هستم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. البته از اینکه فضای کنسرت در جایی همچون مجموعه سعدآباد اجرا می شود خوشحالم زیرا این کار فقط می توانست در چنین فضایی اجرا شود که جا دارد از همکاری مسئولان این مجموعه قدردانی کنم.علاقه فرزند ۱۰ ساله همایون شجریان به «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگر از صحبت های ها خود گفت: من هیچ مرزی برای کارهایم قائل نیستم زیرا چندان جذاب نیست که یک فرم دائما تکرار شود. البته خودم همواره توجه به فرم های موسیقی اصیل ایرانی را به عنوان یک ضرورت مدنظر داشته ام چرا که خودم در این فضا پرورش یافته و بزرگ شده ام. من در این پروژه دوست دارم با یک روحیه متفاوت وارد کار شوم. ضمن اینکه دختر ۱۰ ساله من و اصولا نسل آنها هر زمان به موسیقی های من گوش می دهد با «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» ارتباط بهتری می گیرند و اساسا این موفقیت ماست که به سهم خود کاری می کنیم که این نسل کارهای ما را گوش می کند.شجریان درباره قیمت گران بلیت هم تاکید کرد: حضور اسپانسر این برنامه در ماجرای بلیت فروشی تاثیر نداشته که بخواهیم بگوییم قیمت ۱۹۵ هزار تومان پروژه به همین جهت بوده است. البته بخش هایی از هزینه های این پروژه برای ما واقعا غیرقابل تحمل بود کما اینکه تمام تمهیدات ...

ادامه مطلب  

انتقاد حرفه ای عادل فردوسی پور از سه ستاره  

درخواست حذف این مطلب
شب گذشته در برنامه «سه ستاره» عادل فردوسی پور رامبد جوان و رضا رشیدپور مهمان احسان علیخانی و آرش ظلی پور شدند.انتقاد فردوسی پور از سه ستارهانتقاد فردوسی پور از سه ستاره چهارشنبه شب 18 اسفند نوبت معرفی و دعوت از مجریان برتر مرد سال ٩٥ در برنامه «سه ستاره» بود و احسان علیخ ...

ادامه مطلب  

انتقاد شدید رجانیوز از « برنامه نود » / هرجای دنیا بود فردوسی پور به دلیل نژادپرستی باید استعفا می داد!  

درخواست حذف این مطلب
عادل فردوسی پور در آخرین برنامه «نود» گادوین منشا بازیکن نیجریه ای تیم فوتبال پیکان را به این برنامه دعوت کرد و به گفت وگو با او پرداخت. او در میانه این مصاحبه با مقایسه رنگ پوست خود با منشا با او شوخی کرد. در فضای مجازی عده ای این شوخی را «نژادپرستانه» دانستند و خواستار عذرخواهی او شدند. سایت رجا نیوز به بهانه این مصاحبه به انتقاد از فردوسی پور پرداخته و تلویحا خواستار استعفای او از اجرای برنامه «نود» شده است!احتمالا عادل فردوسی پور فکر نمی کرد به «نژادپرستی» متهم شود. او که قبلا در برنامه «نود» درباره توهین برخی از بازیکنان و مربیان فوتبال نظیر ف ...

ادامه مطلب  

توضیحات عادل فردوسی پور درباره تخلف رانندگی اش  

درخواست حذف این مطلب
توضیحات عادل فردوسی پور درباره تخلف رانندگی اشتوضیحات عادل فردوسی پورتوضیحات عادل فردوسی پور درباره تخلف رانندگی اشعادل فردوسی پور توضیحاتی را در خصوص عکس منتشر شده مرتبط با تخلف رانندگی اش در روز بازی ایران با چین ارائه کرد.عادل فردوسی پور گزارشگر ورزشی و مجری برنامه نو ...

ادامه مطلب  

تحقق دانشگاه اسلامی کارآفرین در اندیشه های امام خمینی (ره)  

درخواست حذف این مطلب
مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، درواقع دانشگاه نسل سوم و کارآفرین، متناسب با فرهنگ ملی و دینی و پاسخگوی نیازها و مشکلات کشور است.نکوداشت مقام و منزلت شاعر بزرگ و نامدار ایران، فردوسی در واحد گرمساربرگزاری همایش روز جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولحجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی صالحی در گفت وگو با ایسنا، درباره جایگاه و نقش دانشگاه در اندیشه های امام خمینی (ره)، اظهار کرد: امام دانشگاه را مرکز تغییر و مقدرات آینده انقلاب اسلامی ایران می دانست، مهم ترین نقش دانشگاه از منظر امام این بود که دانشگاه رقم زننده سرنوشت یک کشور است و همین باعث می شد که ایشان به صورت ویژه به جایگاه دانشگاه بپردازند و آسیب ها و فرصت های آن را بیان کنند.وی تصریح کرد: دانشگاهی که مدنظر امام قرار داشت، دانشگاه اسلامی اما نه تنها به معنای ظواهر و شعارهای اسلامی، بود؛ ایشان معتقد بودند دانشگاه اسلامی، دانشگاهی است که بتواند مقدرات آینده کشور را به شکل واقعی ببیند و راهکار لازم را با توجه به نیازهای بومی و مطابق فرهنگ ملی برای مدیریت کشور ارائه دهد.مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی با اشاره به وظیفه دانشگاهیان در راستای تحقق دانشگاه اسلامی در منظر امام خمینی (ره)، عنوان کرد: توجه و اصالت بخشی به علم یکی از محورهای اسلامی شدن دانشگاه است؛ اگر در دانشگاهی پژوهش ها کاربردی نباشد و تنها به تولید علم و انتقال آموزش بپردازد، این دانشگاه متناسب با شرایط زمانی کارآمد نیست و به همان اندازه از اسلامیت بی بهره است؛ بنابراین دانشجوی اسلامی، دانشجویی است که اشتباها به دانشگاه نیامده باشد.صالحی، کاربردی کردن و تبدیل دانش به مهارت، تولید علم و ثروت را مهم ترین ملاک دانشجو در منظر امام راحل دانست و افزود: اگر این زنجیره کامل نشود، دانشجو به وظیفه خود از نگاه دانشگاه اسلامی عمل نکرده است، همان طور که امام خمینی (ره) می فرمایند اگر درس نخوانیم، حرام است در این مدرسه بمانیم».وی ادامه داد: در دانشگاه اسلامی، یاس و افسردگی، بی اخلاقی و سرقت علمی معنایی ندارد، اگرچه که جنبه های ظواهر اسلامی نیز مهم است، اما آن ها به تدریج خود در چنین دانشگاه ایجاد می شوند.مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی عنوان کرد: اگر دانشگاه اسلامی محقق شود، دیگر دانشجوی بیکار نخواهیم داشت؛ این مساله به مدیران کشور بازمی گردد که در آمایش سرزمینی دقت بیشتری داشته باشند و سرمایه ها را در دانشگاه ها صرف رشته هایی که متناسب با نیازهای جامعه نیست، نکنند.صالحی با اشاره به اینکه امروز دانشگاه های ما با آنچه که امام خمینی (ره) در اندیشه های خود مطرح می کردند، فاصله دارند، ادامه داد: ما در برخی از ابعاد اسلامی شدن دانشگاه ها رشد چشمگیری نسبت به دوران پیش از انقلاب داشته ایم، اما در حوزه جنبه های نرم افزاری هنوز با دانشگاه اسلامی فاصله فراوانی داریم.وی با اشاره به مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای دانشگاه از منظر امام خمینی (ره)، ادامه داد: ایشان در مواجهه با جوانان و نسل های آینده به شدت نگران استعمارپذیری و استثمارگری کشور بود و صف مقدم تقابل با آن را، جوانان می دانستند. از منظر امام، جوان باید صف مقدم تقابل با استعمار و استثمار باشد و با حفظ انگیزه الهی در جهت حفظ انسجام ملی در برابر توطئه های تفرقه انگیز رسانه هایی که در دست استعمار و استثمار هستند، بایستد.مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی تصریح کرد: اولین تهدیدی که امام برای دانشگاهیان هشدار دادند، مراقبت از تحصیل کردگان دانشگاهی بود تا از مغز متفکر حوزوی جدا نشوند که این مساله به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره دارد. ایشان فرمودند درگذشته با دیکتاتوری سعی داشتند جایگاه اجتماعی روحانیت در تعامل با دانشگاه از بین برود، اما امروز با تبلیغات، تهمت ها و بمباران روانی سعی می کنند ذهنیتی از روحانیت اصیل در افکار دانشگاهیان و تحصیل کردگان ایجاد کنند که روحانیت به عنوان مکمل دانشگاه، برای تعالی کشور به انزوا کشیده شود.صالحی با بیان اینکه امام راحل همواره به ارتباط حوزه و روحانیت با دانشگاه تاکید داشتند، افزود: ایشان توصیه می کرد جوانان در فعالیت های اجتماعی، علمی، سیاسی و ...، انگیزه های معنوی خود را حفظ کنند و در کنار حفظ اندیشه ها، به مساله حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی توجه داشته باشند، زیرا وی معتقد بود گسترش ابزارهای رسانه ای که روزبه روز چهره جدیدی از آن را تجربه می کنیم، باعث ایجاد تصور استعماری و استثماری و به دنبال آن، تفرقه و گسست اجتماعی در میان جوانان و آینده سازان مملکت خواهد شد.وی تاکید کرد: امام وظیفه نسل جوان را در کنار آشنایی با تفسیر درست اسلام، تقابل با تفاسیر غلط ازجمله تفاسیر ارتجاعی که امروز در اسلام کارکردی ندارد، می دانستند و از طرفی هشدار می دادند مراقب باشند که به نام تقابل ارتجاعی، مبانی اسلام اصیل به غلط تفسیر نشود و اندیشه سیاسی اسلام سکولار در اذهانشان نفوذ پیدا نکند و ایشان برای آگاه سازی جوانان از این موضوع، همواره آنان را به بازخوانی تاریخ تشویق می کردند.مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی تکیه بر توان ملی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ... را از دیگر توصیه های امام خمینی (ره) به جوانان عنوان کرد و گفت: بر اساس اندیشه امام، تعامل با دنیا باید به گونه ای پیش برود که محور تصمیم گیری ها خودمان باشیم. ایشان فرمودند نسل امروز ما باید همت خود را برای حفظ استقلال و آزادی ملی و دینی و حفظ ارزش های انسانی مصروف کند و مراقب ب ...

ادامه مطلب  

آغاز زندگی با همسرم «تاروپود» را ساخت  

درخواست حذف این مطلب
«تار و پود» حاصل یک عشق است و از عشق روایت می کند. در این داستان رقابت و حسادت حذف شده تا فقط عشق بماند.اقتصادگردان_ داستان های نظامی پر از ماجراهای عشقی است. آنچه نظامی در داستان «خسرو و شیرین» روایت می کند برای همیشه جاودانه خواهد بود. اما جای خالی این روایت ها در دنیای امروز و در میان نسل های امروزی به وضوح دیده می شود. از کاستی ها و غفلت ها و بی مسئولیت های مسئولان فرهنگی که بگذریم، بخشی از این جای خالی به منفعل بودن هنرهای دیگر برای زنده نگه داشتنِ داستان های کُهن مربوط می شود. هنرهایی مانند سینما و موسیقی و حتی تئاتر در زنده و پویا ماندن ادبیات کُهن ایران، نقش بسیار مهمی دارند. متاسفانه در دهه های اخیر سینمای ما در پرداختن به ادبیات کُهن ایران زمین تقریبا خالی است. تئاتر هم به جز جرقه هایی زودگذر کاری اساسی در این زمینه انجام نشده است. اما موسیقی روایت دیگری دارد.موسیقی ایرانی برای روایت گری و پرداختن به مثنوی های داستانی چندان مناسب نیست. اما این به مفهوم عملی نبودن اجرای این گونه پروژه ها نیست. چرا که تجربه هایی در این زمینه شده که هر کدامشان موفقیت های بسیاری داشته اند. «تار و پود» تازه ترین اثر در این زمینه و آهنگسازش حمید متبسم است. وحید تاج هم این اثر را می خواند. «تار و پود» براساس داستان «خسرو و شیرین» ساخته شده و شامل 80 بیت از این داستان است. ماجرای شکل گیری «تار و پود» حاصل یک عشق و یک وصال است. حمید متبسم که به تازگی زندگی مشترکش با سمیرا گلباز را آغاز کرده، شکل گیری «تار و پود» را حاصل عشق میان او و همسرش می داند.دیدن کنسرت «تار و پود» هم برای علاقه مندان به موسیقی و هم برای علاقه مندان به ادبیات می تواند جذابیت های بسیاری داشته باشد. این کنسرت در ششم مرداد و در فضای باز کاخ نیاوران برگزار می شود و زیبایی های این فضا می تواند همخوانی عجیبی با موضوع «تار و پود» داشته باشد.حمید متبسم آهنگساز، وحید تاج خواننده و سمیرا گلباز نوازده سه تار از عوامل پروژه ی «تار و پود» مهمان ما در خبرگزاری تسنیم بودند تا ساعتی با آنان درباره ی این پروژه و جنبه های مختلفش سخن بگوییم. در ادامه حاصل این گفت وگو را می خوانید:تسنیم: درباره اجرای «تار و پود» برایمان بگویید و این که این پروژه چطور شکل گرفته است.متبسم: «تار و پود» عنوان اثری است که براساس داستان عاشقانه «خسرو و شیرین» از حکیم نظامی گنجوی ساخته شده است. کسانی که اهل ادبیات هستند می دانند که این داستان بسیار طولانی و پر فراض و نشیبی است. همه خسرو و شیرین را عاشق و معشوق می شناسند اما زندگی مفصلی که از آنان تصویر شده بسیار طولانی است و تمام ماجرای آشنایی و عشق این دو تن و مشکلاتشان به قلم نظامی گنجوی روایت شده است؛ غرور و حسرت و رقابت که در زندگی و در عشق هست در این داستان هم جاری است. اما در «تار و پود» ما امکان این را نداشتیم که همه اشعار و همه داستان را بگنجانیم.با نگاهی که من به این داستان داشتم مجموعه ای کوتاه تشکیل شد. این انتخاب اشعار با حمایت همسرم خانم گلباز انجام شد تا داستانی تازه از میان داستان روایت شده توسط نظامی انتخاب شود. در نهایت حدود 80 بیت را انتخاب کردیم. رقابت، حسد، غرور و تمام مسائل دیگر کنار رفت و عشق عمده شد. این داستان با عشق شروع و با عشق هم پایان می یابد. کل داستان را با این بیت می توان خلاصه کرد.گر اندیشه کنی از راه بینش / به عشق است ایستاده آفرینشاین بیت در ابتدا و پایان «تار و پود» می آید. به هر روی «تار و پود» داستانی تازه است که از درون قصه ی «نظامی» در آورده شده و ساخته و پرداخته ذهن آهنگساز است.تاج: با فکر و اندیشه و حساسیتی که آقای متبسم دارند این اثر پیش رفته و قبل تر هم این پروژه در خارج از ایران اجرا شده و با استقبال خودبی هم مواجه شده است. این بار هم قرار است در ایران این پروژه را اجرا کنیم. هر بار که در تمرین ها «تار و پود» را می خوانم حال درونی خودم را به آن اضافه می کنم. این اتفاق در حالی رخ می دهد که تمام اثر از ابتدا تا انتها نُت نویسی و طراحی شده است. در چند جلسه تمرینی که تا کنون داشته ایم کار برای خودم تنوع بسیاری داشته است؛ چه از نظر ریتم و ملودی در جاهایی فراز و نشسب های بسیاری دارد که برایم جذاب بوده و هست. در روز اجرا هم به طور حتم اتفاقی متفاوت از تمرین ها رخ می دهد که بسیار مشتاق رسیدنش هستم.تسنیم: خانم گلباز شما در انتخاب اشعار «تار و پود» نقش داشته اید. درباره چگونگی این انتخاب برایمان بگویید.سمیرا گلباز: شروع این پروژه مصادف شد با آغاز زندگی مشترک من و آقای متبسم زیر یک سقف. درست در هنگام آغاز این پروژه بود که کار من برای رفتن به اروپا و ماندن در کنار همسرم درست شد. بی مناسبت نبود شروع این پروژه که از رقابت و حسد خارج بود و فقط به عشق می پرداخت. این انگیزه باعث شد که در داستان «خسرو و شیرین» دنبال بیت هایی بگردیم که حول همین مضمون عشق بگنجد و با توجه به مضمون اصلی، اشعار را به گونه ای گلچین کردیم تا پروژه ی «تار و پود» را شکل دهد.تسنیم: شما در کانامه تان کار «سیمرغ» هم وجود دارد. در آنجا هم در قالب شعر مثنوی به روایت داستانی از شاهنامه پرداختید. این بار هم با همان شعر مثنوی داستانی از نظامی گنجوی را روایت می کنید. در موسیقی ایرانی خیلی روال نیست که داستانی را روایت کنند و اصلا فُرم مثنوی از سوی آهنگسازان موسیقی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. انگیزه ی شما از پرداختن به قالب شعر مثنوی چیست.متبسم: مشکل اصلی فُرم مثنوی نیست، بلکه مشکل طول داستان است. هر کاری که روایی باشد و داستان بلندی داشته باشد و در عین حال بر وزن شعر قدیم پارسی با وزن های یکسان باشد؛ این مشکل برای آهنگساز پیش می آید که چطور داستان را ادامه دهد. در موسیقی ما معمولا ترکیب قطعه ها و همسو شدنشان به دلیل مایه های این قطعه هاست. مثلا وقتی دارند «چهارگاه» می نوازند، فلان پیش درآمد و یا فلان چهارمضراب در «چهارگاه» را انتخاب می کنند تا اجرا کنند. همه این قطعه ها هم به صورت یک کولاژ به هم چسبیده می شود و در نهایت نتیجه این کار هم الزاما کولاژ موفقی نیست. به همین دلیل است که در برخی آثار دیده می شود که کسی اثری ساخته و در کنار همان اثر قطعه ای قدیمی هم هست که شاید خیلی هم با هم سنخیت نداشته باشند.مثنوی و طول داستان موجب می شود که کمتر آهنگسازی سراغ این قالب برود. در شعر کلاسیک ایرانی ما دو نوع شعر داریم؛ یکی شعر روایی مانند آثار نظامی و فردوسی که داستان سُرایی است و برای این که بتوانیم اثری موسیقایی از این اشعار داشته باشیم باید بخش هایی از اشعار را در کنار هم قرار دهید و نتیجه هم مناسب باشد. نوع دیگر اشعار کسانی مانند مولانا و سعدی وحافظ است که هر بیت معنا و مفهوم خاص خودش را دارد و مفهوم هر بیت متکی به بیت های بعدی نیست. در نتیجه آهنگساز این امکان را دارد که یک یا چند بیت از یک غزل را حذف کند و هیچ اتفاق بدی هم نمی افتد. اما در قالب شعر مثنوی نمی شود چند بیت را بدون توجه به مسیر روایت داستان، حذف کرد.در «تار و پود» برخی می پرسند که «فرهاد» را چرا حذف کرده ای و من می گویم که حوصله ی رقیب نداشتم. این ها به حال و هوای آهنگساز بستگی دارد که چه تصویر و تعریفی از یک داستان را می خواهد ارائه کند.تاج: وقتی یک بیت از شعر حافظ را می خوانید هیچ لزومی ندارد که بیت قبل یا بعدش را بدانید. تک بیتی بودن شعر حافظ و مولانا و عطار و سعدی به گونه ای است که محوریت دارد و مفهوم هر بیت در همان بیت خلاصه می شود. اما در شعر فردوسی و نظامی داستانی روایتی است و بیت ها به هم ربط دارند. به همین خاطر کار کردن روی فُرم مثنوی دشوار است چرا که به راحتی نمی توان هر بیت را حذف کرد. فکر می کنم داشتن وزن واحد هم بی تاثیر نیست چرا که وقتی وزن یکنواخت است دست و پای آهنگساز را برای تنوع دادن به اثر می بندد. در شعر فردوسی و نظامی این تنوع وزنی وجود ندارد و همه اشعار بر یک وزن هستند. ساختن اثری که در عین انسجام، یکنواخت نباشد و ریتم های مختلفی هم به گوش شنونده برسد، به آهنگساز بستگی دارد. در همین اثر «تار و پود» در عین یکپارچگی؛ ملودی، تنظمی و ریتم ها متوع هستند و باعث می شود که مخاطب خسته نشود.تسنیم: درباره ترکیب نوازندگان در «تار و پود» برایمان بگویید. ا ...

ادامه مطلب  

معرفی نفرات برتر 4 وزن دوم ، تیم ملی کشتی ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران نیوز ، معرفی نفرات برتر ۴ وزن دوم ، روز دوم رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی در حالی از صبح امروز در سالن ۱۲ هزا نفری آزادی تهران آغاز شده است که با معرفی فینالیست ها، نفرات برتر در حال مشخص شدن هستند.در ادامه رقابت های چهار وزن دوم مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه که از صبح امروز (جمعه) در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی در حال برگزاری است نفرات برتر اوزان مختلف در فینال به مصاف هم رفتند که نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:کشتی آزاد۶۱ کیلوگرم:فینال اول: بهنام احسان پور (مازندران) – مسعود اسماعیل پور (مازندران)، برنده (یک بر ۲)فینال دوم: بهنام احسان پور (مازندران) برنده– مسعود اسماعیل پور (مازندران)،(۴ بر صفر)فینال سوم: بهنام احسان پور، برنده – مسعود اسماعیل پور (۴ بر یک)۷۰ کیلوگرم:فینال اول: سعید داداش پور (تهران) برنده – مصطفی حسین خانی (تهران)، (۲ بر ۳)فینال دوم: سعید داداش پور (تهران) – مصطفی حسین خانی (تهران)، برنده 5بر ۲)فینال سوم: سعید داداش پور، برنده – مصطفی حسین خانی (۴ بر ۳)۸۶ کیلوگرم:فینال اول: حسن یزدانی (مازندران)، برنده – عزت الله اکبری (مازندران) (۱۱ بر صفر)فینال دوم: حسن یزدانی، برنده – عزت الله اکبری (۱۲ بر ۲)۱۲۵ کیلوگرم:فینال اول: کمیل قاسمی (مازندران) – یدالله محبی (کرمانشاه)، برنده (2 بر ۵)فینال دوم: کمیل قاسمی – یداله محبی، برنده (2 بر ۵)کشتی فرنگی۵۹ کیلوگرم:فینال اول: محسن حاجی پور (مازندران) – مهرداد مردانی (خوزستان)، برنده (3 بر ۴)فینال دوم: محسن حاجی پور (مازندران) – مهرداد مردانی (خوزستان)، برنده (8 بر ۷؛ با ضربه فنی به پیروزی رسید)۷۱ کیلوگرم:فینال اول: فرشاد بلفکه (لرستان) برنده – برومند اصلان (لرستان)فینال دوم: فرشاد بلفکه (لرستان) – برومند اصلان (لرستان)؛ برنده بلفکه، با نتیجه ۳ بر صفر۸۰ کیلوگرم:فینال اول: یوسف قادریان (البرز)، برنده – مجید دهقان (فارس) (۷ بر یک)فینال دوم: یوسف قادریان، برنده – مجید دهقان (۵ بر ۲)۹۸ کیلوگرم:فینال اول: امیرحسین حسینی (مازندران) – سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برندهفینال دوم: سید مصطفی صالحی زاده، برنده – امیرحسین حسینی (۵ بر یک)* سایر نتایج مسابقات روز دوم (جمعه) در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:کشتی آزاد:۶۱ کیلوگرم:محمد نامجو مطلق (گیلان) – مهران نصیری (مازندران) برندهایمان صادقی (مازندران) برنده – محمد ملکی (آذربایجان شرقی)مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – پژمان جوربنیان (تهران)محمد نامجو مطلق (گیلان) – بهنام احسان پور (مازندران) برندهایمان صادقی (مازندران) برنده – مهران نصیری (مازندران) برندهمسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – محمد ملکی (آذربایجان شرقی)بهنام احسان پور (مازندران) برنده – ایمان صادقی (مازندران) (۷ بر ۴)مهران نصیری برنده – پژمان جوربنیان (۴ بر ۲)بهنام احسان پور (مازندران) برنده – مهران نصیری (۴ بر یک) مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – ایمان صادقی (۱۱ بر صفر) مسعود اسماعیل پور و احسان پور در این وزن فینالیست شدند.فینال اول: اسماعیل پور ۲ – احسان پور یک۷۰ کیلوگرم:سعید داداش پور (تهران) برنده – سعید صالحی (کردستان)جمال عبادی (خوزستان) – تیمور گنج علیا (قزوین)اصغر جبلی (گلستان) – حامد رشیدی (کرمانشاه)تیمور گنج علیا (قزوین) – جمال عبادی (خوزستان) برندهحامد رشیدی (کرمانشاه) – اصغر جبلی (گلستان) برندهسعید داداش پور (تهران) برنده – مصطفی حسین خانی (تهران)جمال عبادی (خوزستان) برنده – سعید صالحی (کردستان)اصغر جبلی (گلستان) برنده – تیمور گنج علیا (قزوین)مصطفی حسین خانی برنده – حامد رشیدی (کرمانشاه) (۲ بر صفر؛ رشیدی به علت مصدومیت ادامه نداد)جمال عبادی (خوزستان) – سعید داداش پور (تهران)مصطفی حسین خانی برنده – جمال عبادی (۴ بر صفر)سعید داداش پور برنده – اصغر جبلی (۴ بر ۲)۸۶ کیلوگرم:نادر حامدی پور (فارس) – اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) برندهجمال رمضانی (خوزستان) – عزت اله اکبری (مازندران) برندهحنیف باقرزاده (آذربایجان غربی) – حسن یزدانی (مازندران) برندهکامران قاسم پور (مازندران) – علیرضا کریمی (البرز) برندهعزت اله اکبری (مازندران) برنده – اسماعیل محمودی (خراسان رضوی)محمدجواد ابراهیمی (مازندران) برنده – وحید شاه محمدی (همدان)علیرضا کریمی برنده – وحید شاه محمدی (۵ بر صفر)محمدجواد ابراهیمی برنده – کامران قاسم پور (۲ بر یک)حسن یزدانی برنده – اسماعیل محمودی (۱۰ بر صفر)عزت الله اکبری برنده – حنیف باقرزاده (۸ بر صفر)محمدجواد ابراهیمی برنده – علیرضا کریمی (۸ بر ۵)حسن یزدانی برنده – عزت الله اکبری (۱۱ بر صفر)حسن یزدانی برنده – علیرضا کریمی (۵ بر صفر)علیرضا کریمی دارنده مدال برنز ۲۰۱۵ جهان با قبول دومین شکست از گردونه مسابقات کنار رفت.عزت اله اکبری برنده – محمدجواد ابراهیمی (۱۴ بر ۴)دیدار بعدی این وزن بین ابراهیمی و یزدانی برگزار خواهد شد.۱۲۵ کیلوگرم:جابر صادق زاده (مازندران) – امین طاهری (تهران) برندهجعفر شمس ناتری (گیلان) برنده – پویا رحمانی (فارس)امیرحسین میرباباشاهی (گیلان) – سید رضا موسوی (مازندران) برندهسعید امیری (بوشهر) – کمیل قاسمی (مازندران) برندهمهران میرزایی (همدان) برنده – امیررضا امیری (لرستان)امین طاهری (تهران) – یداله محبی (کرمانشاه) برندهسیدرضا موسوی (مازندران) – جعفر شمس ناتری (گیلان) برندهکمیل قاسمی برنده – مهران میرزایی (۶ بر صفر؛ میرزایی به دلیل مصدومیت ادامه نداد)یدالله محبی ...

ادامه مطلب  

جریمه سنگین و احتمال خط خوردن عادل غلامی!  

درخواست حذف این مطلب
علت جریمه عادل غلامی , آخرین تمرین تیم ملی والیبال در تهران برای کسب سهمیه مسابقات جهانی امروز در تهرانبرگزار شد که تلخ ترین اتفاق ممکن بین بازیکنان رخ داد. در دقایق پایانی تمرینات تیم ملی سید محمد موسویو عادل غلامی وارد مشاجره شدید لفظی شدند که در نهایت عادل غلامی لباس خود راعوض کرد و از اردو بیرون رفت.حتی امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی هم نتوانست مانع رفتن او شود. خوش خبر همیشه نقش کلیدی در تیمملی دارد و معمولا بازیکنان حرف او را قبول می کنند اما شدت درگیری به قدری زیاد بوده استکه وساطت او هم جواب نداد.بعد از تمرین تیم کادر فنی نزدیک به 15 دقیقه جلسه ای فوری با هم گذاش ...

ادامه مطلب  

اولین تمرین تیم استقلال تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم ...

ادامه مطلب  

این «خورش بامیه» را جایی ندیده اید!  

درخواست حذف این مطلب
1. بادام هندی ها را آسیاب کنید. سپس فلفل سبز، زنجبیل و سیر را آسیاب کنید و کنار بگذارید. در آخر گوجه فرنگی ها را در همان ظرف آسیاب پوره کنید و جداگانه کنار بگذارید.2. سر و ته بامیه ها را بزنید و در اندازه های ۳ سانتیمتری نصف کنید. ۱ و ½ قاشق غذاخوری روغن را داخل تاوه بریزید و داغ کنید. سپس بامیه ها را در روغن بریزید و مقداری نمک روی آن بریزید.3. بامیه ها را سرخ کنید تا کمی تیره و اندازه آن ها کوچک شود. گاز را خاموش کنید و بامیه ها را در ظرف دیگری بریزید.4. 2 قاشق غذاخوری روغن را در همان تاوه بریزید. دانه های رازیانه را به آن اضافه کنید. وقتی صدای ترق تروق دانه ها شروع شد پیاز خرد ...

ادامه مطلب  

این «خورش بامیه» را جایی ندیده اید!  

درخواست حذف این مطلب
1. بادام هندی ها را آسیاب کنید. سپس فلفل سبز، زنجبیل و سیر را آسیاب کنید و کنار بگذارید. در آخر گوجه فرنگی ها را در همان ظرف آسیاب پوره کنید و جداگانه کنار بگذارید.2. سر و ته بامیه ها را بزنید و در اندازه های ۳ سانتیمتری نصف کنید. ۱ و ½ قاشق غذاخوری روغن را داخل تاوه بریزید و داغ کنید. سپس بامیه ها را در روغن بریزید و مقداری نمک روی آن بریزید.3. بامیه ها را سرخ کنید تا کمی تیره و اندازه آن ها کوچک شود. گاز را خاموش کنید و بامیه ها را در ظرف دیگری بریزید.4. 2 قاشق غذاخوری روغن را در همان تاوه بریزید. دانه های رازیانه را به آن اضافه کنید. وقتی صدای ترق تروق دانه ها شروع شد پیاز خرد ...

ادامه مطلب  

عرفان پور: شعرهایِ «راه بندان» را در راه بندان های تهران سرودم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، در ادامه یِ بخش اول نشست «عصر نقد» که به نقد و بررسی «راه بندان» میلاد عرفان پور اختصاص داشت نکات فراوانی در رابطه با این کتاب گفته شد در بخش دوم منتقدان به صحبتهای تکمیلی خود در رابطه با کتاب پرداختند که در ادامه به مرور این نقطه نظرات می پردازیم:حمیدرضا شکارسری: شعر نیایش گونه مغفول مانده شعر معاصرپس از اتمام بخش اول صحبتهای علی داودی، محمدامین اکبری مجری جلسه شعری دیگر از «راه بندان را برای حضار جلسه خواند:«فریاد بزن ساعت خاموشی را/ از هوش برو محشرِ بی­هوشی رااز یاد تو را می­برد آخر دنیا/ بسپار به خاطر این فراموشی را»و پس از آن با طرح سوالی از حمیدرضا شکارسری بخش دوم جلسه نقد را آغاز کرد:ـ به نظر شما ما در چه شرایطی می­توانیم یک مجموعه شعر کوتاه را به عنوان یک قالب ادبی مستقل در نظر بگیریم؟ آقای عرفان­پور این کتاب را به شش فصل تقسیم کرده است آیا می­توانیم این شش فصل را شش شعر مجزای بلند مقطع در نظر بگیریم؟ به خاطر وحدت­رویه و هماهنگی که بین رباعی­ ها است می شود چنین نتیجه ای گرفت؟حمیدرضا شکارسری در پاسخ این سوال گفت : «امروزه انگار زمان این سپری شده است که شما در یک مجموعه شعر در یک صفحه شعر شاد بخوانید و مخاطب شروع کند به بِشکن زدن و در صفحه بعدی مرثیه بخوانی و مخاطب عزاداری کند ، در واقع یکدست بودنِ مجموعه دارد مجموعه­ ها را به سمت کتاب شدن می­برد، به عنوان مثال مجموعه شعر باغ­وحش خانم غیاثوند که در همین جلسه حضور دارند، گویا تمام مجموعه با هم سروده شد است یا شاعر اگر یک زمانی قطع کرده بار دیگر با تلاش مجدد خودش را در همان حال و هوا قرار داده با اهمیت دادن به موتیو، موتیو چیست؟ عنصری در واقع تکرار شونده در آثار هنری که به کلیتِ آثار هنری شکل واحد می­دهد و در نتیجه ما با آن مُوتیو می­فهمیم که یک شخصیتِ هنری روبرو داریم، با شخصیتِ حقیقیِ هنری روبرو هستیم مثلاً شما از هزار کیلومتری تابلوی پیکاسو را ببینید می­فهمید برای اوست، چون مُوتیو دارد در آثارش تکرار می­شود. یک شاخصه­ای که باعث می­شود مجموعه دارای یک انسجام بشود مانند یک ستون مرکزی شعرها را پیرامون خودش نگه دارد.من می­خواهم بگویم این را آقای عرفان­پور متوجه شده است و بنابراین دارد این تقسیم­بندی­ها را انجام می­دهد، دوست بزرگوارم آقای داودی فرمودند، فصل اول نیایش است در روزگار ما شعر مذهبی بخشِ مغفول و مظلومش نیایش است، یعنی انگار کسی با خدا کار ندارد، همه با امام حسین و امام رضا کار دارند، کسانی که زندگیشان بیشترین بار دراماتیک را دارد و داستانی و عینی هستند بیشتر به آنها توجه دارد، خدا چون یک مفهوم است و صحبت کردن و نیاش با او دراماتیک نیست، زور شاعران نمی­رسد اما به گمان من بخش اول یا بهتر بگویم کتاب اول راجع به نیایش صحبت می­کند. نکته مهمی که میخواهم در این رابطه عرض کنم این است که به گمان من اگر عجله در تهیه و انتشارش نبود می­توانست در آینده یک مجموعه­ای باشد تحت عنوان نیایش­های میلاد عرفان­پور، می­توانست یک کتاب باشد در نقدِ شهر و شهرنشینی با نگاهِ هستی­شناختی که عرض کردم از میلاد عرفان­پور، یک کتاب باشد در رابطه با عشق، عشق مجازی، عشق زمینی فصل چهارم در این کتاب، یک کتاب باشد درباره مرگ و زندگی فصل پنجم و یک کتاب باشد رباعیات عاشورایی فصل ششم، اما اینها در کنار هم آمده و این را به عنوان یک مجموعه شعر تبدیل کرده است.»شکارسری: شعرهای «راه بندان» دارای وحدت جهان بینی ست نه وحدت موضوعیدر ادامه بحث، مجری برنامه از حمیدرضا شکارسری پرسید:ـ این نکته ای را که فرمودید را نمی­تواند یک نقطۀ مثبت تلقی کرد و اینگونه نتیجه گرفت که این مجموعه شعر می تواند همۀ سلایق را جذب کند؟مولف کتاب «زایشمرگهای متن» در پاسخ به این سوال افزود: «خیر، به گمان من آقای عرفان پور با این شیوه به همه یک جرعه آبی می­دهد اما تشنگی آنها را باقی می­گذارد، این مجموعه های شعر و نه کتاب شعر، انگار می ­آیند از هر چمن گلی به ما هدیه می­دهند اما دست­مان پر از گل نمی­شود، این پراکندگی باعث می­شود شما دچار گسیختگی حس شوید یعنی آن نگاهِ خاصی که در بخش مرگ و زندگی وجود دارد خیلی متفاوت است با نگاهی که در بخش عشق در فصل چهارم است، باز هم می­گویم پشت همۀ اینها ما یک نگاهِ هستی­شناختی از میلاد عرفان­پور می­بینیم، یک وحدت­رویه­ای در آن است که این ویژگی­ است که میلاد عرفان­پور را موفق کرده است در عرصۀ رباعی، وحدتِ جهان­بینی­ای که پشت آثار است اما موضوعات متفاوتند، مجموعه شعرهای امروز به سمت وحدت موضوعی هم دارد حرکت می­کند، این یک حرکت از مجموعۀ شعر به سمت کتاب شعر است.بنابراین در ادامه صحبت می­­خواهم بگویم در این فصل­ها هر کدام با یک ویژگی­های خاصی روبرو هستیم که آن بخش کوچک را تبدیل به یک فصل از کتاب می­کند ولی بعد تبدیل به یک مجموعۀ شعر می­شود.اگر یادتان باشد ابتدای جلسه عرض کردم که اولین کار منتقد این است می­آید شاخص­هایی را درنظر می­گیرد و با توجه به آن شاخص­ها به سمت شعر می­رود، شاخص­ها باید تناسب داشته باشد با آثار این مجموعه و قوت و اثر و نزدیکی آثار به این شاخص­ها را بررسی کند، دومین رویکرد این است که ببیند این کتاب نسبت به کتاب­های قبلی شاعر چه وضعیتی دارد؟ الان من یک شاخص درنظر می­گیرم به نام سلامت زبان، نزدیک شدن به طبیعت زبان و آن را به عنوان یک شاخص بررسی بکنم و وضعیت این را نسبت به کتاب­های قبلی بررسی بکنم.سلامت زبان را در شعر چه تعریف می­کنیم؟ سلامت زبان را در واقع نزدیک شدن شاعر و آثارش به آن شکلی از زبان می­گوییم که انگار هیچ قاعده­افزایی برای آن اتفاق نیفتاده، قاعد­ه­افزایی شکلِ زبان را ادبی می­کند، اما سلامت زبان این کار را می­خواهد بکند که بگوید اگرچه من ادبی هستم اما کاملاً طبیعی­ام، شاعر چیزی به این اضافه نکرده است یعنی اینقدر به آنِ شاعرانه نزدیک شدم، نیاز ندارم شاعر قاعده بر من بیفزاید، من همین شکل طبیعیِ زبان هستم در عین حال دارای آنِ شاعرانه هستم؛ من دو سه دهه است که عمرِ شاعر­ی­ام را صرف این قضیه کرده ام تا بگویم هر چیزی که تحت عنوان فرم به اثر اضافه می­شود نباید چیزی برجسته­تر از آنِ شاعرانه باشد نباید امری غیرطبیعی باشد، بنابراین حرکت به سمت شعرِ منثور در این رابطه است که ما چیزی قاعده­افزایی در صورت زبان نبینیم ولی آنِ شاعر را جذب کنیم، در شعر موزون یا سنتی طبعاً ما زبان ادبی داریم چون مهمترین قاعده­افزایی را انجام دادیم، به آن وزن دادیم، قافیه دادیم، پس چه چیزی را می­خواهیم از آن بگیریم برای نزدیک شدن به طبیعت زبان؟ آن وجهِ ادبی که مصنوعی است و متکلف است یعنی وزن بر شاعر تحمیل کرده است و از آن طبیعتِ زبان فاصله گرفته است.»شکارسری: شعرهای «راه بندان» به نسبت دیگر آثار عرفان پور از طبیعت زبان فاصله گرفته است.حمیدرضا شکارسری در ادامه با برشمردن مصادقهایی، به بررسی سلامت زبانی در «راه بندان» میلاد عرفان پور پرداخت: «بحث مصداقی­ام را با این تاسف شروع کنم که به نظر من در این کتاب نسبت به کتاب­های قبلیِ میلاد عرفان­پور فاصله­گیری از طبیعتِ زبان بیشتر است، یعنی به نظرم سلامت زبان در تعداد اثر زیادی از این مجموعه از آن طبیعتِ معمولی زبان فاصله گرفته است و آدم گمان می­کند شاعر در واقع برای اینکه ادبیّت را رعایت کند مجبور شده است به این زبان تن بدهد و به این ضعف­ها تن بدهد؛ در این زمینه من حتماً با دوستان هم­عقیده هستم که ممکن است با هم خیلی گاهی اوقات هم­عقیده نباشیم یعنی در تک تک آثار ممکن است با هم به بحث و جدل بپردازیم و چه خوب که بپردازیم. مثلاً در بیت «بی­تابیِ بید در هجوم تب و لرز/ پاشویۀ آفتاب در حوض حیاط» بید دچار تب و لرز شده است و طبعاً نیاز به پاشویه دارد که تب و لرزش فروکش کند و خوب شود، وجهی از این مصراع چهارم چیست؟ اینکه بید دارد با آفتاب پاشویه می­شود، بنابراین مشکل بید حل می­شود حالا چیزی که من تحت عنوان ضعف تالیف می­خواهم بگویم این است که انگار آفتاب دارد پاشویه می­شود، پاشویۀ آفتاب در حوض حیاط.مثلاً «دیگر جانم به جستجویت نرود/ دیگر دل من تشنه به سویت نرود»، نرود یا نیاید؟ شکل طبیعی این زبان چیست؟ یعنی وقتی ما می­خواهیم طبیعی با هم صحبت کنیم چگونه صحبت می­کنیم، می­گوییم من به سمت تو بروم یا من به سمت تو بیایم؟ من به سمت تو بیایم، یا در این بیت «ما را به دیار خویش می­برد ای کاش/ آواز پرندگانِ تبعیدی شهر» حالا من این را چگونه بخوانم؟ پرندگانی که از شهر تبعید شده­اند یا پرندگانی که به شهر تبعید شده­اند؟ هر دو جواب می دهد اما ما می­دانیم شاعر منظورش پرندگان تبعیدی به شهر است، یعنی می­خواهد بگوید ای کاش پرندگانی که به شهر تبعید شدند، آوازشان من را به قدیم می­برد به روستا می­برد، و این مورد به نظر من نوعی ضعف تالیف است.» حمیدرضا شکارسری: مجموعه های پیشین میلاد عرفان پور توقع ما را از او بالا برده استدر ادامه جلسه محمدامین اکبری در پاسخ به یکی از موارد مورد اشکال آقای شکارسری گفت: « ما یک فرم سنتی­تر و متداول­تر داریم که یک رودی می­آید می­ریزد در رود دوم و رود دوم به رود سوم و در نهایت در دریایی که همان مصرع چهارم است. ولی در تاریخ ادبیات رباعی های بسیاری داریم که مصاریع مانند 4 رود موازی هستند، حالا در همان رباعی اول که شما خواندید می­توانیم این دو تصویر را جدا از هم بگیریم و این دو رود را موازی بگیریم، بگوییم بید تب و لرز کرده و در عین حال آفتاب هم دارد تب و لرز می­کند در حالی که دارد پاشویه می­کند.»حمیدرضا شکارسری در پاسخ گفت: « این صحبت شما به نوعی کمک به شعر است با مثال که نمی­شود چیزی را اثبات کرد، و در کل نمی تواند ایرادی که بنده گرفته ام را رفع کند، یعنی ما یک لوکیشن داریم، یک فضا و یک حوض داریم که دوربین ایستاده دارد از این حوض به صراحت فیلمبرداری می­کند، یعنی نمی شود گفت چیز دیگری است همین است که هست، البته من برای تاویل خیلی احترام ..آن کسی که به قول آقای داوودی دارد جهان را 4 مصراعی می­بیند دیگر آنقدر چرب­دست است که این اتفاقی که من الان می­گویم رفع کند..یا این مصرع: «چون آینه­ ها رنج کدورت نبریم» مثلا به این معنی است مثل آینه ­ها که رنج کدورت می برند ما نمی­بریم ما آنطوری نیستیم، حالا وجه دومش را ببینیم می­گوید مثل آینه­ ها باش که رنج کدورت نمی­برند» یعنی هر دو پاسخ می­دهد، این آیا مشکل از زبان فارسی است یعنی وقتی شما از این وجوه تشبیه استفاده می­کنید، از ساختار تشبیه استفاده می­کنید در واقع دو نوع دارید بیان می­کنید مطلب را، حالت مطلوبش ایهام است که این ایهام از شگردهای زبان فارسی است، اما اگر این ایهام یک طرفش پاسخ ندهد یا پاسخی عکس آن منظور شعر بدهد آنجاست که به نظر من ایجاد مشکل می­شود. گاهی اوقات به نظرم در تلفظِ حروف شاعر شاید یک سخت­گیری بیشتری نیاز دارد، ما در صحبت­های روزمره همیشه طوری صحبت می­کنیم که زبان گرفته و گیر نداشته باشد، حروفی که مثلاً هم­مخرج است، همراه با هم معمولاً استفاده نمی­کنیم تا تلفظ، تلفظِ سختی نشود اما من شاید 8، 10 مورد پیدا کردم که این تلفظ، تلفظِ سختی است، مثلاً «دل داغ به داغ خواست» هم مخرج بودن «غ» و «خ» حتی هم حروف­ها مانند «خاموش شده­ست» دو تا «ش» پشت سر هم چگونه تلفظ می­کنید؟ قاعدتاً باید من یکی را مشدد کنم حالا اینکه مشدد نیست «یا گهگاه به خاک گوش» باز «ک» و «گ» باز هم­مخرج هستند یعنی شما بخواهید اینهارا تلفظ کنید دچار نوعی تنافر حروف می­شوید «بی­دست نه، بیداریِ روح جانی» اگر 10 رباعی دیگر آقای عرفان­پور­ بنویسد قطعاً از یکی از اینها استفاده می­کند یعنی یا روحی یا جانی نه هر دو.روی هم رفته من از این مجموعه می­خواهم بگویم به یک تعبیری ناراضی هستم به این خاطر که آن انتظاری که از زبان و بیان در شعرهای آقای عرفان­پور دارم و در مجموعۀ قبلی برایم ایجاد شده که اگر یکی از دلایل موفقیت­های شعر ایشان را آن زبانِ سالم می­دانم، اینجا به نظرم یک مقدار کم­کاری شده است و کم سخت­گیری کرده است «از دوست هنوز ترانه­­ای» وقتی هنوز باشد قید زمان، چه فعلی نیاز داریم؟ ماضی نقلی «از دوست ترانه­ای نخوانده­ایم هنوز» اما ما مجبوریم با لحن درستش کنیم، بگوییم «از دوست ترانه­ای نخواندیم هنوز» یعنی آن نقلی بودن قضیه را مجبوریم یک تاکید روی نخواندیم که ماضی ساده است داشته باشیم، سه بار در قافیه تکرار می­شود، به نظرم برای آقای عرفان­پور خوب نیست «چون سایه به او خشوع کن» به چیزی خشوع کردن به نظر بنده حتی این مقدار فاصله گرفتن از طبیعت زبان هم خوب ن ...

ادامه مطلب  

آینده نوعروس در کارگاه شیطانی بر باد رفت!  

درخواست حذف این مطلب
نوعروس جوان که به عنوان کارگر در یک کارگاه زیرزمینی تولید پوشاک کار می کرد با طرح شکایتی در دادگاه کیفری استان البرز پرده از اسرار یک ماجرای شیطانی در خلوت کارگاه برداشت.او فاش کرد که چگونه هدف هجوم ناگهانی و آزار و اذیت کارفرمایش قرار گرفته است.به گزارش «شیعه نیوز» نوعرو ...

ادامه مطلب