برنامه کامل نیم فصل اول لیگ دسته یک  

درخواست حذف این مطلب
به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک در فصل 97-96 را به شرح زیر اعلام کرد:‎ ‎ ‎هفته اولدوشنبه 16 مرداد 1396‏نفت مسجد سلیمان _ ماشین سازی تبریز ساعت 20:30 راه آهن تهران - شهرداری ماهشهر ساعت 18 ورزشگاه ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز ساعت 18 گل گهر سیرجان -اکسین البرز ساعت 19:45 شهرداری تبریز - مس کرمان ساعت 18 ایران جوان بوشهر - نساجی قائمشهر ساعت 20 خونه به خونه بابل- مس رفسنجان ساعت 18 آلومینیوم اراک - صبای قم‎ ‎ساعت 18 فجرسپاسی شیراز- بادران تهران ساعت 18 ‎ ‎‎هفته دومدوشنبه 23 مرداد 1396‏صبای قم - نفت مسجدسلیمانماشین سازی تبریز - فجر سپاسی شیرازبادران تهران - ایران جوان بوشهرمس رفسنجان - آلومینیوم اراکمس کرمان - خونه به خونه بابلنساجی قائمشهر- گل گهر سیرجانبرق جدید شیراز - راه آهن تهرانشهرداری ماهشهر - شهرداری تبریزاکسین البرز - ملوان بندر انزلی‎هفته سومیکشنبه 5 شهریور 1396‏گل گهر سیرجان -ماشین سازی تبریزایران جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمانشهرداری ماهشهر - برق جدید شیرازراه آهن تهران - مس کرمانآلومینیوم اراک - نساجی قائمشهرفجرسپاسی شیراز - مس رفسنجانخونه به خونه بابل - صبای قمشهرداری تبریز- اکسین البرزملوان بندرانزلی - بادران تهران‎ ‎هفته چهارمشنبه 11 شهریور 1396‏مس رفسنجان - شهرداری ماهشهرنفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیرازماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهربادران تهران - آلومینیوم اراکنساجی قائمشهر- خونه به خونه بابلمس کرمان - گل گهر سیرجاناکسین البرز - راه آهن تهرانبرق جدید شیراز - شهرداری تبریز‎ ‎صبای قم - ملوان بندر انزلی‎هفته پنجمدوشنبه 27 شهریور 1396‏راه آهن تهران - ماشین سازی تبریزآلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمانخونه به خونه بابل- فجرسپاسی شیرازبرق جدید شیراز - اکسین البرزملوان بندرانزلی - مس کرمانشهرداری ماهشهر - نساجی قائمشهرگل گهر سیرجان - مس رفسنجانایران جوان بوشهر - صبای قمشهرداری تبریز - بادران تهران ‎هفته ششمدوشنبه 3 مهر 1396‏اکسین البرز - شهرداری ماهشهر‎ ‎مس کرمان - برق جدید شیراز‎ ‎فجرسپاسی شیراز - ایران جوان بوشهر‎ ‎ماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراک‎ ‎نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه بابلصبای قم - گل گهر سیرجانبادران تهران - راه آهن تهرانمس رفسنجان - شهرداری تبریزنساجی قائمشهر- ملوان بندرانزلی‎‎هفته هفتمچهارشنبه 12 مهر 1396‏شهرداری تبریز - ماشین سازی تبریزراه آهن تهران - نفت مسجدسلیمانآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیرازخونه به خونه بابل - ایران جوان بوشهرشهرداری ماهشهر - مس کرماناکسین البرز - نساجی قائمشهرملوان بندرانزلی - مس رفسنجانبرق جدید شیراز - صبای قمگل گهر سیرجان - بادران تهران‎ ‎ ‎هفته هشتمسه شنبه 18 مهر 1396‏صبای قم - شهرداری ماهشهرماشین سازی تبریز - برق جدید شیراز‎ ‎مس کرمان - اکسین البرزایران جوان بوشهر - آلومینیوم اراکبادران تهران - خونه به خونه بابلفجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - راه آهن تهراننساجی قائمشهر- شهرداری تبریزنفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی‎ ‎‎هفته نهم‎ ‎دوشنبه 24 مهر 1396‏خونه به خونه بابل- ماشین س ...

ادامه مطلب  

اعلام برنامه نیم فصل اول لیگ دسته اول آزادگان  

درخواست حذف این مطلب
برنامه دیدارهای دسته اول لیگ آزادگان مشخص شد.به گزارش گروه ورزشی آنا، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول آزادگان در هتل آکادمی تیم های ملی برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.این پیکارها 15 و 16 مردادماه آغاز می شود.برنامه هفده هفته نیم فصل اول این رقابت ها به شرح زیر است:* هفته اولنفت مسجد سلیمان _ ماشین تبریزراه آهن تهران - شهرداری ماهشهرملوان بندرانزلی - آیندة سازان برق جدید شیرازگل گهر سیرجان -اکسن البرزشهرداری تبریز - مس کرمانایران جوان بوشهر - نساجی مازندرانخونه به خونه مازندران - مس رفسنجانآلومینیوم اراک - صبای قم فجر سپاسی شیراز - بادران تهران* هفته دومصبای قم - نفت مسجدسلیمانماشین سازی تبریز - فجر سپاسی شیرازبادران تهران - ایران جوان بوشهرمس رفسنجان - آلومینیوم اراکمس کرمان - خونه به خونه مازندراننساجی مازندران - گل گهر سیرجانآینده سازان برق جدید شیراز - راه آهن تهرانشهرداری ماهشهر - شهرداری تبریزاکسین البرز - ملوان بندر انزلی* هفته سومگل گهر سیرجان -ماشین سازی تبریزایران جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمانشهرداری ماهشهر - آینده سازان برق جدید شیرازراه آهن تهران - مس کرمانآلومینیوم اراک - نساجی مازندرانفجر سپاسی شیراز - مس رفسنجانخونه به خونه مازندران - صبای قمملوان بندرانزلی - بادران تهران* هفته چهارممس رفسنجان - شهرداری ماهشهرنفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیرازماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهربادران تهران - آلومینیوم اراکنساجی مازندران - خونه به خونه مازندرانمس کرمان - گل گهر سیرجاناکسین البرز - راه آهن تهرانآینده سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریز صبای قم - ملوان بندر انزلی* هفته پنجمراه آهن - ماشین سازی تبریزآلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمانخونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیرازآینده سازان برق جدید شیراز - اکسین البرزملوان بندرانزلی - مس کرمانشهرداری ماهشهر - نساجی مازندرانگل گهر سیرجان - مس رفسنجانایران جوان بوشهر - صبای قمشهرداری تبریز - بادران تهران* هفته ششماکسین البرز - شهرداری ماهشهر مس کرمان - آینده سازان برق جدید شیراز فجرسپاسی - ایران جوان بوشهر ماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراک نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندرانصبای قم - گل گهر سیرجانبادران تهران - راه آهن تهرانمس رفسنجان - شهرداری تبریزنساجی مازندران - ملوان بندرانزلی*هفته هفتمشهرداری تبریز - ماشین سازی تبریزراه آهن تهران - نفت مسجدسلیمانآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیرازخونه به خونه مازندران - ایران جوان بوشهرشهرداری ماهشهر - مس کرماناکسین البرز - نساجی مازندرانملوان بندرانزلی - مس رفسنجانآینده سازان برق جدید شیراز - صبای قمگل گهر سیرجان - بادران تهران* هفته هشتمصبای قم - شهرداری ماهشهرماشین سازی تبریز - آینده سازان برق جدید شیراز مس کرمان - اکسین البرزایران جوان بوشهر - آلومینیوم اراکبادران تهران - خونه به خونه مازندرانفجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - راه آهن تهراننساجی مازندران - شهرداری تبریزنفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی* هفته نهم خونه به خونه مازندران - ماشین ساز ...

ادامه مطلب  

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته اول اعلام شد  

درخواست حذف این مطلب
با انجام مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول برنامه نیم فصل اول این رقابت ها مشخص شد. به گزارش وانانیوز، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول امروز در هتل آکادمی تیم های ملی برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند. این پیکارها 15 و 16 مردادماه آغاز می شود.برنامه هفده هفته نیم فصل اول این رقابت ها به شرح زیر است:* هفته اولنفت مسجد سلیمان _ ماشین تبریزراه آهن تهران - شهرداری ماهشهرملوان بندرانزلی - آیندة سازان برق جدید شیرازگل گهر سیرجان -اکسن البرزشهرداری تبریز - مس کرمانایران جوان بوشهر - نساجی مازندرانخونه به خونه مازندران - مس رفسنجانآلومینیوم اراک - صبای قمفجر سپاسی شیراز - بادران تهران* هفته دومصبای قم - نفت مسجدسلیمانماشین سازی تبریز - فجر سپاسی شیرازبادران تهران - ایران جوان بوشهرمس رفسنجان - آلومینیوم اراکمس کرمان - خونه به خونه مازندراننساجی مازندران - گل گهر سیرجانآینده سازان برق جدید شیراز - راه آهن تهرانشهرداری ماهشهر - شهرداری تبریزاکسین البرز - ملوان بندر انزلی* هفته سومگل گهر سیرجان -ماشین سازی تبریزایران جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمانشهرداری ماهشهر - آینده سازان برق جدید شیرازراه آهن تهران - مس کرمانآلومینیوم اراک - نساجی مازندرانفجر سپاسی شیراز - مس رفسنجانخونه به خونه مازندران - صبای قمملوان بندرانزلی - بادران تهران* هفته چهارممس رفسنجان - شهرداری ماهشهرنفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیرازماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهربادران تهران - آلومینیوم اراکنساجی مازندران - خونه به خونه مازندرانمس کرمان - گل گهر سیرجاناکسین البرز - راه آهن تهرانآینده سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریزصبای قم - ملوان بندر انزلی* هفته پنجمراه آهن - ماشین سازی تبریزآلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمانخونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیرازآینده سازان برق جدید شیراز - اکسین البرزملوان بندرانزلی - مس کرمانشهرداری ماهشهر - نساجی مازندرانگل گهر سیرجان - مس رفسنجانایران جوان بوشهر - صبای قمشهرداری تبریز - بادران تهران* هفته ششماکسین البرز - شهرداری ماهشهرمس کرمان -آینده سازان برق جدید شیرازفجرسپاسی - ایران جوان بوشهرماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندرانصبای قم - گل گهر سیرجانبادران تهران - راه آهن تهرانمس رفسنجان - شهرداری تبریزنساجی مازندران - ملوان بندرانزلی*هفته هفتمشهرداری تبریز - ماشین سازی تبریزراه آهن تهران - نفت مسجدسلیمانآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیرازخونه به خونه مازندران - ایران جوان بوشهرشهرداری ماهشهر - مس کرماناکسین البرز - نساجی مازندرانملوان بندرانزلی - مس رفسنجانآینده سازان برق جدید شیراز - صبای قمگل گهر سیرجان - بادران تهران* هفته هشتمصبای قم - شهرداری ماهشهرماشین سازی تبریز -آینده سازان برق جدید شیرازمس کرمان - اکسین البرزایران جوان بوشهر - آلومینیوم اراکبادران تهران - خونه به خونه مازندرانفجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - راه آهن تهراننساجی مازندران - شهرداری تبریزنفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی* هفته نهمخونه به خونه مازندران - ماش ...

ادامه مطلب  

برنامه نیم فصل لیگ دسته اول اعلام شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، با انجام مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول برنامه نیم فصل اول این رقابت ها مشخص شد.مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول امروز در هتل آکادمی تیم های ملی برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.این پیکارها 15 و 16 مردادماه آغاز می شود.برنامه هفده هفته نیم فصل اول این رقابت ها به شرح زیر است:* هفته اولنفت مسجد سلیمان _ ماشین تبریزراه آهن تهران - شهرداری ماهشهرملوان بندرانزلی - آیندة سازان برق جدید شیرازگل گهر سیرجان -اکسن البرزشهرداری تبریز - مس کرمانایران جوان بوشهر - نساجی مازندرانخونه به خونه مازندران - مس رفسنجانآلومینیوم اراک - صبای قمفجر سپاسی شیراز - بادران تهران* هفته دومصبای قم - نفت مسجدسلیمانماشین سازی تبریز - فجر سپاسی شیرازبادران تهران - ایران جوان بوشهرمس رفسنجان - آلومینیوم اراکمس کرمان - خونه به خونه مازندراننساجی مازندران - گل گهر سیرجانآینده سازان برق جدید شیراز - راه آهن تهرانشهرداری ماهشهر - شهرداری تبریزاکسین البرز - ملوان بندر انزلی* هفته سومگل گهر سیرجان -ماشین سازی تبریزایران جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمانشهرداری ماهشهر - آینده سازان برق جدید شیرازراه آهن تهران - مس کرمانآلومینیوم اراک - نساجی مازندرانفجر سپاسی شیراز - مس رفسنجانخونه به خونه مازندران - صبای قمملوان بندرانزلی - بادران تهران* هفته چهارممس رفسنجان - شهرداری ماهشهرنفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیرازماشین سازی تبریز - ایران جوان بوشهربادران تهران - آلومینیوم اراکنساجی مازندران - خونه به خونه مازندرانمس کرمان - گل گهر سیرجاناکسین البرز - راه آهن تهرانآینده سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریزصبای قم - ملوان بندر انزلی* هفته پنجمراه آهن - ماشین سازی تبریزآلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمانخونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیرازآینده سازان برق جدید شیراز - اکسین البرزملوان بندرانزلی - مس کرمانشهرداری ماهشهر - نساجی مازندرانگل گهر سیرجان - مس رفسنجانایران جوان بوشهر - صبای قمشهرداری تبریز - بادران تهران* هفته ششماکسین البرز - شهرداری ماهشهرمس کرمان - آینده سازان برق جدید شیرازفجرسپاسی - ایران جوان بوشهرماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندرانصبای قم - گل گهر سیرجانبادران تهران - راه آهن تهرانمس رفسنجان - شهرداری تبریزنساجی مازندران - ملوان بندرانزلی*هفته هفتمشهرداری تبریز - ماشین سازی تبریزراه آهن تهران - نفت مسجدسلیمانآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیرازخونه به خونه مازندران - ایران جوان بوشهرشهرداری ماهشهر - مس کرماناکسین البرز - نساجی مازندرانملوان بندرانزلی - مس رفسنجانآینده سازان برق جدید شیراز - صبای قمگل گهر سیرجان - بادران تهران* هفته هشتمصبای قم - شهرداری ماهشهرماشین سازی تبریز - آینده سازان برق جدید شیرازمس کرمان - اکسین البرزایران جوان بوشهر - آلومینیوم اراکبادران تهران - خونه به خونه مازندرانفجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - راه آهن تهراننساجی مازندران - شهرداری تبریزنفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی* هفته نهمخونه به خونه مازندرا ...

ادامه مطلب  

رویاهای زمینی مربیان دیروز تیم ملی در زمین 7 تیر بابل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار ایرنا ، تیم خونه به خونه مازندران در هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور عصر یکشنبه در ورزشگاه هفت تیر بابل در نخستین حضور ' جواد نکونام ' به عنوان سرمربی این تیم با نتیجه 4 بر صفر تیم صبای قم را در هم کوبید تا نشان دهد که می تواند مربی خوبی برای این تیم مازندرانی در صعود به لیگ برتر باشد.نکونام در پایان این بازی به خبرنگار ایرنا گفت که امسال هیچ قولی به مسئولان باشگاه خونه به خونه برای صعود به لیگ برتر نداده است .وی با تبریک پیروزی تیمش به هواداران ، افزود : امروز آنها برای تیم ما سنگ تمام گذاشتند و از همه آنها تشکر می کنم وامیدوارم که این حمایت آنها ادامه داشته باشد.نکونام گفت : ما با تمام وجود در خدمت این مردم هستیم، من در مدت کمی که در بابل حضور داشتم سعی کردم تفکراتم را در تیم پیاده کنیم، کار سختی است ولی باید سعی کنیم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد تا به خواسته هایمان نزدیک شویم.وی اضافه کرد : متاسفانه وقت زیادی هم نداشتیم، دوران آماده سازی خوبی نداشتیم و باید این شرایط را بهبود ببخشیم، با توجه به بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، پیش از آمدن به اینجا نسبت به آن ها شناختی پیدا کردم و بعد تصمیم گرفتم به خونه به خونه ملحق شوم.سرمربی تیم خونه به خونه مازندران در پاسخ به این پرسش که به مدیران باشگاه خونه به خونه برای امسال قول صعود به لیگ برتر داده است یا نه ، گفت : با توجه به برنامه 2 ساله ای که برای خونه به خونه داریم، تلاش می کنیم اول برای شهر بابل تا آخرین لحظه بجنگیم و پس ازآن بتوانیم به جوانان این شهر خدمت کنیم و فوتبالی را که مد نظرماست به آن ها آموزش دهیم تا بتوانیم نتیجه اصلی یعنی لیگ برتری شدن را کسب کنیم.نکونام افزود : هیچ قولی به مسئولان تیم خونه به خونه برای رساندن این تیم امسال به لیگ برتر نداده ام، اما من ت ...

ادامه مطلب  

رویاهای زمینی مربیان دیروز تیم ملی در زمین 7 تیر بابل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار ایرنا ، تیم خونه به خونه مازندران در هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور عصر یکشنبه در ورزشگاه هفت تیر بابل در نخستین حضور ' جواد نکونام ' به عنوان سرمربی این تیم با نتیجه 4 بر صفر تیم صبای قم را در هم کوبید تا نشان دهد که می تواند مربی خوبی برای این تیم مازندرانی در صعود به لیگ برتر باشد.نکونام در پایان این بازی به خبرنگار ایرنا گفت که امسال هیچ قولی به مسئولان باشگاه خونه به خونه برای صعود به لیگ برتر نداده است .وی با تبریک پیروزی تیمش به هواداران ، افزود : امروز آنها برای تیم ما سنگ تمام گذاشتند و از همه آنها تشکر می کنم وامیدوارم که این حمایت آنها ادامه داشته باشد.نکونام گفت : ما با تمام وجود در خدمت این مردم هستیم، من در مدت کمی که در بابل حضور داشتم سعی کردم تفکراتم را در تیم پیاده کنیم، کار سختی است ولی باید سعی کنیم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد تا به خواسته هایمان نزدیک شویم.وی اضافه کرد : متاسفانه وقت زیادی هم نداشتیم، دوران آماده سازی خوبی نداشتیم و باید این شرایط را بهبود ببخشیم، با توجه به بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، پیش از آمدن به اینجا نسبت به آن ها شناختی پیدا کردم و بعد تصمیم گرفتم به خونه به خونه ملحق شوم.سرمربی تیم خونه به خونه مازندران در پاسخ به این پرسش که به مدیران باشگاه خونه به خونه برای امسال قول صعود به لیگ برتر داده است یا نه ، گفت : با توجه به برنامه 2 ساله ای که برای خونه به خونه داریم، تلاش می کنیم اول برای شهر بابل تا آخرین لحظه بجنگیم و پس ازآن بتوانیم به جوانان این شهر خدمت کنیم و فوتبالی را که مد نظرماست به آن ها آموزش دهیم تا بتوانیم نتیجه اصلی یعنی لیگ برتری شدن را کسب کنیم.نکونام افزود : هیچ قولی به مسئولان تیم خونه به خونه برای رساندن این تیم امسال به لیگ برتر نداده ام، اما من ت ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه نکونام برای آینده تیم خونه به خونه  

درخواست حذف این مطلب
سرمربی خونه به خونه می گوید برنامه اش برای این تیم دو ساله است و در فصل نخست قولی برای رساندن خونه به خونه به لیگ برتر نداده است.تیتر20- تیم فوتبال خونه به خونه بابل در چارچوب هفته سوم لیگ دسته یک توانست صبای قم را در بابل با ۴ گل در هم بکوبد. جواد نکونام که سرمربی خونه به خونه است، با این پیروزی پرگل نخستین برد دوران سرمربی گری اش را به دست آورد.او پس از این دیدار درباره بازی اظهار کرد: من این برد را به مردم بابل تبریک می گویم. آن ها برای ما سنگ تمام گذاشتند. امیدوارم این حمایت ادامه داشته باشد. ما با تمام وجود در خدمت این مردم هستیم. من در مدت کمی که در بابل حضور داشتم سعی کردم تفکراتم را در تیم پیاده کنیم. کار سختی است ولی باید سعی کنیم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد تا به خواسته هایمان نزدیک شویم.سرمربی خونه به خونه افزود: متاسفانه وقت زیادی هم نداشتیم. ما دوران آماده سازی خوبی نداشتیم و باید این شرایط را بهبود ببخشیم. با توجه به بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، پیش از آمدن به اینجا نسبت به آن ها شناختی پیدا کردم و بعد تصمیم گرفتم به خونه به خونه ملحق شوم. با توجه به برنامه دو ساله ای که برای خونه به خونه داریم، تلاش می کنیم اول برای شهر بابل تا آخرین لحظه بجنگیم و در وهله دوم بتوانیم به جوانان این شهر خدمت کنیم و فوتبالی که مد نظرمان هست را به آن ها آموزش دهیم تا بتوانیم نتیجه اصلی یعنی لیگ برتری ...

ادامه مطلب  

پیروزی پر گل شاگردان جواد نکونام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز، سرمربی خونه به خونه می گوید برنامه اش برای این تیم دو ساله است و در فصل نخست قولی برای رساندن خونه به خونه به لیگ برتر نداده است.تیم فوتبال خونه به خونه بابل در چارچوب هفته سوم لیگ دسته یک توانست صبای قم را در بابل با ۴ گل در هم بکوبد. جواد نکونام که سرمربی خونه به خونه است، با این پیروزی پرگل نخستین برد دوران سرمربی گری اش را به دست آورد.او پس از این دیدار درباره بازی اظهار کرد: من این برد را به مردم بابل تبریک می گویم. آن ها برای ما سنگ تمام گذاشتند. امیدوارم این حمایت ادامه داشته باشد. ما با تمام وجود در خدمت این مردم هستیم. من در مدت کمی که در بابل حضور داشتم سعی کردم تفکراتم را در تیم پیاده کنیم. کار سختی است ولی باید سعی کنیم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد تا به خواسته هایمان نزدیک شویم.سرمربی خونه به خونه افزود: متاسفانه وقت زیادی هم نداشتیم. ما دوران آماده سازی خوبی نداشتیم و باید این شرایط را بهبود ببخشیم. با توجه به بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، پیش از آمدن به اینجا نسبت به آن ها شناختی پیدا کردم و بعد تصمیم گرفتم به خونه به خونه ملحق شوم. با توجه به برنامه دو ساله ای که برای خونه به خونه داریم، تلاش می کنیم اول برای شهر بابل تا آخرین لحظه بجنگیم و در وهله دوم بتوانیم به جوانان این شهر خدمت کنیم و فوتبالی که مد نظرمان هست را به آن ها آموزش دهیم تا بتوانیم نتیجه اصلی یعنی ...

ادامه مطلب  

برخی با لیست امید آمدند اما...  

درخواست حذف این مطلب
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و جلال میرزایی از نمایندگان مجلس دهم بر سر رفتارهای فراکسیونی در خبرآنلاین به مناظره نشستند.جمهوریت؛ پیش از آغاز مجلس دهم زمزمه های اختلافات به گوش می رسید و دایره این اختلافات هر روز گسترده تر شد تا اینکه بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم در سال دوم طناب هایی که درنتیجه اصطکاک های یک سال گذشته ساییده و نازک شده بودند به یکباره از هم گسست و در این میان اصولگرایان با بیانیه ای استقلال خود را از فراکسیون ولایت تحت عنوان فراکسیون ولایی اعلام کردند؛ از سوی دیگر فراکسیون امید متشکل از نمایندگان اصلاح طلب همواره منتقد بازی دوگانه فراکسیون مستقلین بودند و از این منظر گاهی بگو مگوهایی میان دو طرف در می گرفت. در این راستا خبرآنلاین بر آن شد تا با دعوت از نمایندگانی از هر سه فراکسیون به بررسی رفتارهای فراکسیونی در مجلس بپردازد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نائب رئیس فراکسیون مستقلین و جلال میرزایی عضو فراکسیون امید در این نشست شرکت کردند و البته از فراکسیون اصولگرایان ولایی هم محسن کوهکن قول مساعد برای حضور در این نشست را داده بود اما تنها چند دقیقه مانده به برگزاری نشست از آمدن به این جلسه خودداری کرد. این مناظره با یک معرفی از دو فراکسیون مستقلین و امید، این چنین آغاز شد؛ جعفرزاده: اعضای فراکسیون مستقلیننه اصلاح طلب هستند نه اصولگرا یا بهتر بگویم هم اصلاح طلب هستند هم اصولگرا و در هیچ کدام از دو طیف نمی گنجند ضمن اینکه در مجلس یک طیفی صرفا هدفشان زدن دولت بود و گروه دیگر صرفا حمایت از دولت را دنبال می کرد بنابراین ما و تعدادی از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی بنا را بر این گذاشتیم که ضمن احترام به دو فراکسیون، یک فراکسیون دیگر را ایجاد کنیم. ما در ادوار مجلس مانند مجلس نهم فراکسیون رهروان ولایت را داشتیم که البته در آن مقطع اصلاح طلب ها در مجلس حضور نداشتند. فراکسیون مستقلین به این ترتیب ایجاد شد. لازم است بگویم این به معنای استقلال از همه جریان ها نیست بلکه تنها مستقل از این دو جریان است. ناگفته نماند نام این فراکسیون جای ایراد دارد و ما از آن راضی نیستیم که مجمع عمومی در اولین فرصت به دنبال تعیین یک نام برای این فراکسیون است. جعفرزاده: خودم با لیست امید آمدم اما کارکرد لیست امید تا دم در مجلس بود میرزایی:دیدگاه من با آقای جعفرزاده متفاوت است چراکه معتقدم فراکسیون ها دیدگاه درون مجلسی ندارند. در نظام های مردم سالار میان اعضای پارلمان و جریان های بیرون مجلس یک ارتباطی وجود دارد. در کشور ما در زمان رقابت انتخاباتی مجلس می بینیم گروه هایی فعال می شوند. در همین بین اصلاح طلبان با لیست امید وارد مجلس شدند و اصولگرایان نیز شورایی داشتند که از آن طریق به میدان رقابت آمدند. یک ماه مانده به آغاز مجلس تقریبا مرزبندی ها مشخص شده بود و آنچه این مرزبندی ها را مشخص می کرد در گام اول بحث ریاست مجلس و رقابت میان آقای لاریجانی و عارف بود. قبل از آغاز به کار مجلس دهم، مجمع فراکسیون امید برگزار و هیات رئیسه موقت آن مشخص شد تا وقتی به مجلس آمدیم دستور کار مشخص داشته باشیم. در آن مقطع دستور کار مشخص انتخابات هیات رئیسه بود و به این ترتیب فراکسیون امید شکل گرفت. گویا کارکرد داخلی فراکسیون ها خیلی منبعث از اتفاقات بیرون مجلس نیست. انتقادات زیادی نسبت به فراکسیون مستقل شکل گرفت و گفته شد فراکسیون سوم چندان رویکرد شفافی نداشته و از دو فراکسیون دیگر یارگیری می کند. آیا این انتقادات را می پذیرید؟ برداشت شما از این موضوع چیست؟ جعفرزاده: از شما انتظار می رود که بی طرف باشید و سؤال جانبدارانه نپرسید. من تکرار می کنم فراکسیون حزب نیست و مقایسه آن با کشوری که دارای حزب است و افراد بر اساس سازوکار حزبی به مجلس راه پیدا می کنند متفاوت است. عملکرد نامناسب دو فراکسیون باعث شد تعدادی از نمایندگان ازاین رویکردها فاصله بگیرند؛ من خودم با لیست امید به مجلس آمدم؛ ولی من چیزی را امضا نکردم! مضاف برآنکه معتقدم لیست امید تا دم در مجلس بود نه داخل آن. لذا انتظار می رفت دوستانی که داخل مجلس آمدند فقط در فکر کسب کرسی ریاست نباشند. از قبل انتخابات هیچ گزینه ای اصلح تر از آقای لاریجانی برای کرسی ریاست نداشتیم اما دیدیم اصرار فراکسیون امید برای احراز کرسی ریاست است. فراکسیون مستقلین از زمره فراکسیون هایی است که 117 نفر فرم ثبت نامی دارد و از منظم ترین فراکسیون هایی هستیم که به صورت مرتب هفته‎ای یک جلسه را با چندین وزیر داریم. من این نکته را هم بگویم که به فراکسیون امید نرفتم اما قاطبه اعضای این فراکسیون از دوستانم هستند. ما کارکردمان بر اساس مسائل اجتماعی است و به ندرت در جلسات فراکسیون مستقلین، مسائل سیاسی مطرح می شود. دلیل جذابیت این فراکسیون برای نمایندگان این است که عزم جدی برای حل مشکلات مردم دارد و در این راستا کمیته های متعدد دارد. در انتخابات دور قبل، 215 نفر از نمایندگان امضا جمع کردند برای ریاست جمهوری قالیباف، اما آیا ایشان رئیس جمهور شد؟!! مردم تابع فراکسیون های داخل مجلس نیستند. اینکه تاکید می کنم فراکسیون ها کارکرد داخلی دارد از این حیث است. عملکرد فراکسیون مستقلین بسیار شفاف است. جلسات مشخص با عضو گیری روشن دارد. البته صادقانه اعلام می کنم ما دراجلاسیه اول اشتباه کردیم و نباید بخشی از فراکسیون های دیگر را حمایت می کردیم. همین جا قول می دهیم دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم و در اجلاسیه دوم مستقل عمل می کنیم و خودمان لیست مستقل می دهیم. میرزایی: برخی از ترس رد صلاحیت شورای نگهبان در فراکسیون مستقلین عضو شدند بگو مگوهایی میان فراکسیون ها مطرح می شود. دلیل این بگو مگوها چیست؟ میرزایی: شاید هنر مطبوعات این است که مواجهه های داخل مجلس را برجسته کنند اما من نظرم این است که وجود اختلاف نظر طبیعی است. البته این را بگویم که فارغ از بحث ریاست مجلس، ما اشتراکات زیادی با فراکسیون مستقلین داریم. جعفرزاده: این را تائید می کنم. میرزایی: رقابت اصلی ما در مجلس با فراکسیون ولایی است که این روزها انشقاق پیدا کرده است و از این به بعد شرایط رقابت با کمی تغییرات شفاف تر می شود. آقای لاهوتی زمانی صریح اعلام کرد "ما دیدیم در مجلس افراط و تفریط وجود دارد و ما به همین دلیل آمدیم فراکسیون اعتدالی ها را شکل دادیم". در مجلس دهم، حتی در میان اصولگرایان تعداد تندروها بسیار کم است. بنابراین فضای حاکم بر مجلس یک فضای معتدلی است که امکان کار و همکاری در آن وجود دارد. در چنین شرایطی به نظر می رسد مبنای تشکیل فراکسیون مستقلین به اختلاف نظرها در مورد کرسی ریاست مجلس برمی گردد نه بحث افراط و تفریط؛ برخی هم که به این فراکسیون رو آوردند به این دلیل بود که احساس می کردند اگر عضو فراکسیون امید باشند، ممکن است شورای نگهبان برای دور بعد آنها را تائید نکند و از سوی دیگر اگر به سمت فراکسیون ولایی حرکت می کردند، پایگاه اجتماعی خود را از دست می دادند. به همین منظور به فراکسیون مستقلین رو آوردند. میرزایی: فراکسیون اصولگرایی به عارف پیشنهاد کردند که برای ریاست مجلس کاندیدا شود جعفرزاده: متاسفم از اینکه این حرف ها را می شنوم، چراکه بیشترین هزینه ها را ما پرداخت کردیم! اغلب دوستان فراکسیون امید بار اولی است که در مجلس حضور پیدا می کنند. ضمن احترام به جایگاه شورای نگهبان تاکید می کنم اصلا این حرف ها نیست. این آقایان در تخیلات خود این صحبت ها را درست می کنند و قطعا در اجلاسیه دوم پاسخ ما را خواهند گرفت. اراده محکم ما بر این است که در اجلاسیه دوم رویکرد دیگری در پیش بگیریم. حالا که این افراد پاسخ خوبی های ما را این گونه می دهند ما ضمن ابراز تاسف رویه دیگری را در پیش می گیریم. ما جلسه ای را با فراکسیون ولایی نداشتیم مگر زمانی که ریاست آن را آقای لاریجانی به عهده داشت. در مورد ریاست مجلس نیز در جلسه ای به آقای لاریجانی گفتم ما دنیایمان را به آخرتمان نمی فروشیم و هرچند امروز کسی را اصلح تر از شما برای کرسی ریاست نمی شناسیم اما همین که فرد دیگری را بهتر از شما ببینیم او را انتخاب می کنیم. هنوز هم به این موضوع اعتقاددارم. بهتر است از فضای تهمت و افترا خارج شویم. شاید شما اولین بار است که به مجلس می آیید، اما من سابقه دو دوره عبور از شورای نگهبان رادارم. مشی فراکسیون مستقلین، مشی اعتدالی است و معتقدم شکل تندروی عوض شده است. گاهی از این طرف بوم و گاهی از آن طرف بوم! من نمی خواهم به این مسائل ورود کنم، چون آن را سخیف می دانم. به هرحال وجود اختلاف نظرها موجب شده است تا سه فراکسیون در مجلس دهم شکل بگیرد. اگر بخواهیم کارشناسی تر برخورد کنیم، باید به این بپردازیم که چگونه می توان کاری کرد که عملکرد این فراکسیون ها منتج به نتیجه بشود و برای مردم خروجی داشته باشد. در این راستا ما پیشنهادی با عنوان شورای عالی فراکسیون ها ارائه کردیم که هر فراکسیون متناسب با وزن خودش یک بخشی را در شورای عالی تشکیل دهد. اما به هر دلیلی این پیشنهاد موردقبول فراکسیون امید قرار نگرفت اما در مقابل فراکسیون ولایی این موضوع را پذیرفت. می‎خواهیم سایتی طراحی کنیم که در آن اسم اعضا با عکس آنها منتشر شود. به این ترتیبو نسبت سهم ما از مجلس مشخص می شود. این کار برای شفاف شدن فضای میان فراکسیون هاست. در انتخابات هیات رئیسه مجلس یک توافقی انجام شده بود که غیر از رئیس و نواب رئیس تعداد کرسی های مساوی به هر سه فراکسیون داده شود. اما این اتفاق رخ نداد چه عاملی موجب شد این اتفاق رخ دهد؟ میرزایی: حدود 4 الی 5 ماه پیش از انتخابات هیات رئیسه قرار شد فراکسیون ها به یک توافق برسند. فراکسیون امید خیلی منتظر بود به یک جمع بندی برسیم و بر اساس آن تصمیم گیری کند. تا لحظه آخر طرف مقابل دائما می گفت صبر کنید. برای همین فراکسیون امید اسامی لیست خود را منتشر نکرد. درنهایت گفتند توافق نشد! وقتی آمدیم در صحن، فقط یک نفر از فراکسیون امید رأی آورد. یک بی اعتمادی وجود داشت و اختلافاتی هم در مورد آقای مطهری و آمدن آقای حاجی بابایی وجود داشت. زمزمه آن بود که قرار است آقای حاجی بابایی بیاید و مطهری از نایب رییسی مجلس حذف شود. البته بگویم موضع آقای جعفرزاده در این زمان بسیار شفاف بود اما جلساتی که برگزار شد و گزارشی که آقای مطهری داد یک مقدار اعضای فراکسیون امید را نسبت به موضوع حساس کرد. در این میان تحرکاتی هم از سوی فراکسیون ولایی صورت گرفت که دامنه این بی اعتمادی ها را بیشتر کرد. برای مثال پیشنهاد کردند آقای عارف برای ریاست به میدان بیاید و این یک بی اعتمادی سه جانبه را ایجاد کردند. جعفرزاده: مطهری درمورد بحث حذف از هیات رئیسه نقش داشت جعفرزاده: عقل و منطق حکم می کند که بر اساس تصمیمات فراکسیونی اقدام شود. اما از آنجایی که برخی از دوستان ما اولین تجربه نمایندگی خود را پشت سر می گذارند و خیلی آشنا به مسائل مجلس نیستند طبیعتا دچار مشکلاتی می شوند. من این را تکذیب نمی کنم. من فکر می کنم تمرینی که در دو سه موضوع گذشته وجود داشت، تمرین خوبی بود. همه فراکسیون ها می خواهند شفاف تر عمل کنند. شک نکنید در انتخابات سه وزیر متاخر دولت یازدهم اگر کمک ما نبود قطعا آنها رأی نمی آوردند یا حداقل دو نفر از آنها رأی نمی آورد. در مورد انتخابات هیات رئیسه همان اول اعلام کردیم که آقای مطهری خط قرمز ماست. قبل از آنکه دوستان با آقای مطهری حشرونشر داشته باشند ما در مجلس نهم همکاری خوبی با ایشان در قالب صدای ملت داشتیم و داریم و آقای مطهری را به دلیل مطالبه عمومی اصرار داشتیم که در کرسی نائب رئیسی بماند. اما خود آقای مطهری در مشکلی که به وجود آمد نقش داشت. چراکه در جلسه ای پیشنهاد اینکه هر فراکسیون دو کاندیدا برای نائب رئیسی داشته باشد را مطرح کرد که ای کاش این اتفاق نمی افتاد. بعد از آن دوستان فراکسیون امید اعلام کردند این نظر شخصی آقای مطهری بود. فارغ از این بحث مایه تأسفی که در مورد شورای نگهبان مطرح شد، به عنوان فردی که چوب خورده این موضوع هستم، واقعا تشابهات ما با فراکسیون امید زیاد است و هیچ انشقاقی از دیگر فراکسیون ها نداشتیم. همانطور که گفتم ما جلسات مشترک با فراکسیون ولایی را زمانی شرکت می کردیم که آقای لاریجانی ریاستش را به عهده داشت. من مجبورم بگویم جلسات اولیه را شرکت نمی کردم. آقای لاریجانی به من گفتند چرا جلسات را شرکت نمی کنید؟ من پاسخ دادم با افرادی که با شما می نشینند هیچ تشابه فکری ندارم! آقای لاریجانی گفت رئیس جلسات من هستم و از آن به بعد ما جلساتی را شرکت کردیم که آقای لاریجانی رئیس بود. به هرحال اجلاسیه اول یا همان تشکیل کمیسیون اصل 44 یا کمیسیون ویژه، تمرین خوبی بود برای افرادی که برای اولین بار وارد مجلس شده بودند. به این معنا که دریافتند باید تابع تصمیمات فراکسیونی باشند. به نظرم اجلاسیه دوم ما قوی تر و تشکیلاتی تر برگزار شود. میرزایی: اشتراکات فراکسیون امید و مستقلین زیاد است ما از قبل از انتخابات گفته بودیم آقای لاریجانی را به عنوان رئیس مجلس قبول داریم. نمی شد ما در فراکسیون امید باشیم و بگوییم به آقای عارف رأی نمی دهیم. احساس ما این است که یک اشتباه تاریخی ایجاد شد و تعداد قابل توجهی از نمایندگان لیست امید در فراکسیون مستقلین هستند. ازجمله من آقای جلالی و آقای نعمتی؛ حال فکر کنید اگر این جنگ زرگری ریاست مجلس برگزار نمی شد، دوستانی که تفکرات اصلاح طلبی، اعتدال گرایی و اصولگرایی اعتدالی دارند، می توانستند زیر یک چتر جمع شوند. اما یک نظریه اختلافی، مانند ریاست مجلس به ضرس قاطع می گویم موجب شد تا بیش از 160 نفر نتوانند زیر یک چتر جمع شوند و عامل آن اصرار برخی از دوستان بود که امروز نیستند و من نمی توانم اسمشان را بگویم. مضاف بر اینکه اظهار نظرها در فراکسیون امید و با شدت و حدت بیشتر در فراکسیون ولایی ما را مصمم تر کرد تا شیوه خود را ادامه دهیم. آقای جعفرزاده می گوید قرار است اعضای فراکسیون مستقلین را با اسم و عکس در سایتی مشخص کنند. آقای میرزایی همواره این انتقاد وجود داشته که اسامی و تعداد اعضای فراکسیون امید مشخص نیست. چقدر انتقادات آقای جعفرزاده به فراکسیون امید را می پذیرید؟ میرزایی: ما هم دوست داشتیم که فراکسیونی با 160-170 نفر تشکیل شود. کار جمعی اقتضا می کرد اعضایی که در لیست امید بودند و خاستگاه اصلاح طلبی داشتند در اولین مجمع عمومی فراکسیون شرکت می کردند و نظراتشان را می گفتند و تابع رأی اکثریت اعضا باشند. اگر 160 و 170 نفر با هم توافق نظر ندارند، آنها می توانستند بیایند و صحبت کنیم که با چه شیوه ای می توانند به مردم و جریان اصلاحات کمک کنند. شاید دیگران هم همراهی می کردند. گله مندی که فراکسیون امید از این دوستان دارد همین است. چیزی که جامعه هم انتظار داشت همین بود. فراکسیون امید و مستقلین اشتراک نظر زیادی دارند و من هم تائید می کنم که در مورد رأی اعتماد به سه وزیر ÷یشنهادی متاخر دولت یازدهم، اگر همکاری و همراهی دو فراکسیون نبود، سه وزیر رأی نمی آوردند. این اشتراک نظر از قبل وجود داشت اما ما در مجلس با شرایطی مواجه هستیم که گاهی نمایندگان تحت تأثیر تعلقات منطقه ای قرار می گیرند و بر آن اساس رأی می دهند. در رابطه با شفافیت اعضای فراکسیون امید باید بگویم که در جلسات اولیه فراکسیون حدود 130 نفر شرکت می کردند که بعد از مدتی متوجه شدیم افرادی هستند که هم در جلسات فراکسیون ولایی (آن زمان فراکسیون مستقلین نبود) می روند و هم در فراکسیون امید هستند. این مسئله ما را سردرگم کرد. امروز اعضای فراکسیون امید بیش از 100 نفر یعنی حدود 105 تا 110 نفر هستند. البته برای منسجم تر شدن فراکسیون و پاسخ به افکار عمومی یک فرم تعهد بین اعضا توزیع شد مبنی بر اینکه اعضای فراکسیون امید در هیچ فراکسیون دیگری عضو نشوند. دغدغه ...

ادامه مطلب  

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک مشخص شد  

درخواست حذف این مطلب
*هفته ششم دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶‏اکسین البرز - شهرداری ماهشهر‎ ‎مس کرمان - آینده سازان برق جدید شیراز‎ ‎فجرسپاسی شیراز - ایران جوان بوشهر‎ ‎ماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراک‎ ‎نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندرانصبای قم - گل گهر سیرجانبادران تهران - راه آهن تهرانمس رفسنجان - شهرداری تبریزنساجی مازندران - ملوان بندرانزلی‎ ‎‎*‎هفته هفتمچهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶‏شهرداری تبریز - ماشین سازی تبریزراه آهن تهران - نفت مسجدسلیمانآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیرازخونه به خونه مازندران - ایران جوان بوشهرشهرداری ماهشهر - مس کرماناکسین البرز - نساجی مازندرانملوان بندرانزلی - مس رفسنجانآینده سازان برق جدید شیراز - صبای قمگل گهر سیرجان - بادران تهران‎* ‎هفته هشتمسه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶‏صبای قم - شهرداری ماهشهرماشین سازی تبریز - آینده سازان برق جدید شیراز‎ ‎مس کرمان - اکسین البرزایران جوان بوشهر - آلومینیوم اراکبادران تهران - خونه به خونه مازندرانفجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - راه آهن تهراننساجی مازندران - شهرداری تبریزنفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی‎ ‎‎* ‎هفته نهم‎ ‎دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶‏خونه به خونه مازندران - ماشین سازی تبریز‎ ‎شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمانشهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیرازگل گهر سیرجان - ایران جوان بوشهرملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراکمس کرمان - نساجی مازندراناکسین البرز - مس رفسنجانراه آهن تهران - صبای قمآینده سازان برق جدید شیراز - بادران تهران‎ * ‎هفته دهمیکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶‏بادران تهران - شهرداری ماهشهرنساجی مازندران - آینده سازان برق جدید شیراز‎ ‎ماشین سازی تبریز - اکسین البرزمس رفسنجان - مس کرمانآلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندراننفت مسجد سلیمان - گل گهر سیرجانفجرسپاسی شیراز - راه آهن تهرانصبای قم - شهرداری تبریزایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی‎ ‎* ‎هفته یازدهم‎ ‎چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶‏ملوان بندرانزلی - ماشین سازی تبریزشهرداری ماهشهر - نفت مسجد سلیمانآینده سازان برق جدید شیراز - فجرسپاسی شیرازراه آهن ...

ادامه مطلب  

حسین رحمانی به عنوان سرمربی جدید تیم خونه به خونه بابل انتخاب شد  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- حسین رحمانی سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل شد.به گزارش کانال تلگرام رسمی باشگاه خونه به خونه، پس از تصمیم مالکان باشگاه خونه به خونه مازندران مبنی بر ادامه تیمداری در لیگ دسته اول فوتبال کشور، حسین رحمانی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.رحمانی طی دو فصل متوالی موفق شد همراه با تیم امید خونه به خونه قهرمان لیگ دسته اول و لیگ برتر فوتب ...

ادامه مطلب  

جوانی های ته کشیده  

درخواست حذف این مطلب
جوانی های ته کشیده اجتماع > اجتماعی - محسن احمدی به مدت چهارماه، شب تا صبح، راهی خیابان های تهران شده است برای نوشتن گزارشی از زنان مبتلا به اعتیاد. «جوانی های ته کشیده» گزارشی است از زنانی که با زندگی در حاشیه اتوبان ها، مکان های به ظاهر امن، کمپ های ترک اعتیاد زنان، پناهگاه های میان راهی و ... به چیزی شبیه زندگی چنگ زده اند، چیزی به تلخی تریاک و توهم شیشه. مجله زنان امروز نوشت: یکی از شب های بهمن 1395 است. دو ساعت از نیمه شب گذشته. پسری کنار خیابان ایستاده. بیست و چند سال بیشتر ندارد. سوار ماشین می شود:" فازت چیه؟چی می زنی؟ شیشه؟" نقش مصرف کننده ای را بازی می کنم که تشنه شیشه است. با هم به پاتوق دوست ساقی اش می رویم. اما داستان طوری دیگری رقم می خورد. جوان راهنما، زورگیر مامورنما از آب در می آید. دردسرتان ندهم با هزار مصیبت خودم را از دست آنها خلاص می کنم.ترس از تکرار چنین اتفاقی برای مدتی مانع به سرانجام رسیدن سوژه گزارش شد اما دوباره به مدت چهارماه، شب تا صبح، راهی خیابان های تهران می شوم درست مثل 19 سال پیش و این بار برای نوشتن گزارشی از زنان مبتلا به اعتیاد. زنانی که با زندگی در حاشیه اتوبان ها، پارک ها، خانه های مخروبه، مکان های به ظاهر امن، کمپ های اعتیاد زنان، پناهگاه های میان راهی و... به چیزی شبیه زندگی چنگ زده اند، چیزی به تلخی تریاک و توهم شیشه.سالومه عاشق محسن ابراهیم زاده است. این جمله را حداقل 10 بار از لحظه ای که سوار ماشین شد تا دم دمای صبح تکرار کرد: «عاشقشم. خواننده بهتر از این مگه داریم. خفه ش کن اون سی دی مزخرفت رو. چرا سلیقه ت مث پیرمردهاس؟ چند سالته؟» و بعد فلش را از جیبش در آورد و گذاشت داخل دستگاه و صدا را هم تا می توانست بلند کرد. صدای خواننده که بلند شد با یک دستش پایپ را از زیر کلاهش بیرون آورد و با دست دیگرش شیشه را کشید پایین تا به قول خودش باد سرد پاییز به زندگی اش جان دوباره بدهد: «عاشق این شب های تهرانم. روزها خونه دکتر خوابم و شب ها بیدار، یه شب اگه پایه بودی بریم خونه دکتر خیلی حال می ده. من براش کارمی کنم. هر شب از سهروردی پیاده می رم تا پارک آزادگان تقاطع اتوبان رسالت و حقانی. اگه موافقی حقانی نرسیده به خروجی سیدخندان نگه دار بریم بالا یه دوسه دم بگیریم و بعد چرخ چرخ عباسی کنیم تا خود صب. برام قیف نیا منم مث تو درس خوندم، لیسانس گرافیک دارم. از کی شیشه می زنی؟ پایپ داری؟ ای بابا تو چه جور شیشه بازی هستی؟نکنه گرفتی مارو؟حاجی تو کی هستی؟واقعا مشکوک می زنی ها! واسه چی نیگا می کنی، مگه شیشه نمی خوای؟ حیرونی ها. هنوز نزده تبر زدی. تبر نشنیدی تا حالا؟ توهم. هیچی نشده تبر زدی. وای به حالت بری بالا. همین جا بزن بغل. کجا می ری؟ نترس بابا، مأمور اومد، با من. دو نصفه شب مأمور کجا بود. اینجا هر شب همین داستانه. تا امروز یه شب هم حبس نکشیدم. فقط مواظب باش ایدز نگیری، این بالا پر دافه. آخرش هم نگفتی فازت چیه!»دست بهم نزن، فازم فقط شیشه ستکمی بالاتر از اتوبان حقانی زیر درختان بی برگ یاس هلندی 10، 20 نفری گُله گُله یا تنهایی نشسته اند. از بالا به پایین که نگاه کنی شهر تاریک است و سرد. در همان نگاه اول متوجه می شوی شهر از قبل فرسوده ترشده است. تقریباً هیچ ماشینی در اتوبان حرکت نمی کند. هر چند دقیقه تک و توک آدم هایی را می بینی که نفس زنان در حال کشیدن جسمشان به بالا هستند تا به گمان خود روح خسته شان کمی آرام گیرد. آدم هایی که انگار بر نمود فرسودگی و آشفتگی شهر می افزایند. به غیر از کورسویی که از آتش فندک ها به چشم می آید همه جا تاریک است اما نه آن قدر تاریک که نبینی شان.بیشتر زنان این پاتوق دختران 20 تا 35 سالی هستند که از زور شیشه مچاله شده اند وگرنه هوا آن قدری هم که فکر کنی سرد نیست. زنی کوله اش را مدام از این شانه به آن شانه می اندازد و تا انتها می رود و دوباره برمی گردد. چشم هایش در سیاهی دودو می زند. نگران است و حیران. می پرسد: «اینجا چی کار داری؟ جنس می خوای یا خودت داری؟ سیگار چی؟ اونم نداری؟ تنهایی حال می کنی. آره؟ می خوای برم برات بگیرم؟ پنج تومن بیا بالا، تیز می رم الان از هادی می گیرم با هم بکشیم. بچه خوبیه. همیشه اینجاست. یه وقت اومدی بگو از طرف ندا اومدم. کارت رو راه می ندازه. به خدا دروغ نمی گم. ولی به قیافه ت نمی خوره این کاره باشی، تازه کاری؟» نه تنها تیز رفت و برگشت که جنگی پایپش را هم تمیز کرد و شیشه را ریخت داخلش. تعارف زد و فندک را گرفت زیرش، دستمالی را هم با بطری آبش خیس کرد و گذاشت دم دست که، بعد از دم گرفتن، پایپ را با آن خنک کند تا شیشه های باقی مانده در آن دوباره آتش درونش را خاموش کنند: «17 ماهه همه چی رو ول کردم و زدم از خونه بیرون. حال خوشی ندارم. بیشتر وقت ها از تو گر می گیرم. مادرم می گه نکنه داری یائسه می شی! بدبخت، نکش این زهرماری رو... چرا نکشم؟ الان 17 ماهه پسرم رو ندیدم. پنج سال پیش عروسی کردم. اون موقع 23 سالم بود. شوهرم اول تریاک می کشید. بعد شد دوا، بعدش هم شیشه. کم کم من هم شروع کردم کشیدن. چه حالی می داد. جفتمون یه جا کار می کردیم. تابلو که شدیم اخراجمون کردن. مصطفی افتاد به دزدی. هرچی خواستم از این کار بکشمش بیرون نشد. زد و شانس ما حامله شدم. صابخونه جوابمون کرد. یه سالی بود کرایه نداده بودیم. اثاثمون رو برداشت جای کرایه ش. مونده بودیم حیرون. هفت ماهم بود، نمی دونستم بچه م دختره یا پسر. جرئت نکردم برم دکتر، می ترسیدم بچه م رو بگیرن. آخرش رفتم دروازه غار و همون جا توی یه خونه دانیال رو به دنیا آوردم. رفتم کمیته امداد به امید اینکه شاید تو ماه یه چیزی بذارن کف دستم بچه از بی شیری نمیره، تحویلم نگرفتن برگشتم. بعد تو یه شرکت خدماتی کار پیدا کردم. دانیال رو هم گذاشتم پیش یکی از همسایه ها، ماهانه یه چیزی بهش می دادم. تا اینکه همسایه مون تلفن کرد گفت زود بیا شوهرت داره دانیال رو می فروشه. رسیدم خونه دانیال نبود. مصطفی داشت شیشه می کشید، آن قدر زدمش تا مُقُر اومد. فرداش با دانیال اومد. انگار دنیا رو برام آورد. آن قدر قربون صدقه مصطفی رفتم که نگو. بچه رو فروخته بود به یه خونواده کرجی. بگو چند؟ 170 هزار تومن. یه مدت همه چی خوب بود تا اینکه شرکت کار و بارش خوابید. دوباره بیکار شدم. مصرفمون بیشتر شد. پولم نداشتیم. شوهرم یه شب دو نفر آورد خونه و خودش گذاشت رفت. آن قدر جیغ و داد کردم که گذاشتن رفتن. گفتم: بچه خیابون صفام اما باصفا نیستم، فازم فقط عمله... گم شید بیرون. دو سه تا فحش آبدار هم بهشون دادم. مصطفی که برگشت تف کردم تو صورتش و همون شب از خونه زدم بیرون. دانیال رو هم فردا صب تحویل بهزیستی دادم. الان 17 ماهه ندیدمش. دلم پر می زنه براش. مصطفی رو می بینم کارتن خواب شده نمی دونه دنیا دست کیه.بهش می گم بیا بریم محضر کار رو یه سره کنیم خلاص، نیگا می کنه می خنده. بالاخره طلاقم رو می گیرم و بچه رو برمی گردونم پیش خودم. از این لعنتی هم دست می کشم. تو هم اینجا نمون برو خونه تون. دم دمای صب مأمورا می ریزن دردسر می شه برات. می خوای یه دم بگیر، فاز می ده زمستونی.»باران که زد چترت فراموش نشه عشقم«اگه دوست نداری نیا داداش من. من رو اینجا پیاده کن خودت برو به سلامت. نشنیدی می گن راه بازه و جاده دراز؟... حالا مونده تا برسیم. نترس تا با منی در یمنی. ته خیابون رسیدی بپیچ سمت چپ، راست نرو که برگشتن سخته. اسمت چی بود؟... هه هه باید می ذاشتن مستر استرس، تمام صورتت استرسه، حال من رو خراب نکن جون مادرت. همین بغل پارک کن.»بعد شبنم تلفن را برمی دارد و زنگ می زند: «الو داش علی در رو بزن ما پشت دریم.»کوچه تاریک است و خانه تاریک تر. خانه ای قدیمی با دری طوسی رنگ و حیاطی به اندازه پارک یک ماشین. داخل حیاط به سمت دیوار همسایه چند پله برای رسیدن به اتاق بزرگی است که به قول صاحبش مکانی است امن برای دو سه ساعت مصرف، بدون هیچ نگرانی. مدتی طول می کشد تا چشم هر بیننده ای به فضای خاکستری اتاق عادت کند. کلیدی تق کرد و برای لحظه ای برق روشن شد همه همدیگر را نگاه کردند. «رنگت چرا پریده؟ نگران نباش تا حالا صد بار اینجا اومدم. هرجا خواستی بشین. فقط 30 تومن رو رد کن بیاد تا ننداختنمون بیرون. این استرس لامصب رو هم از خودت دور کن، یه نفس عمیق، آهان، این هم بگیر دستت مشغول شو. علی بچه باحالیه، اگه ریگی تو کفشش بود زن و بچه ش پایین نبودن. وضعش توپه، آشپزخونه هم داره ولی آدرسش رو نمیده. اینقد از این جاها هست. برو سمت آریاشهر ببین چه خبره. یه دو سه تام همین بغله، پایین مجیدیه، یکی هم نزدیک میدون رسالته، مال یه خانوم رئیسه. خودش هم مصرف داره، تو دست و بالشم دختر فراری و زن بیوه زیاده. خواستی می برمت. الان فقط باید سر کیسه رو شل کنی. امشب زیاد شلوغ نیست. عیدی قیامت بود. هوا که گرم می شه می رن تو پارک ها دم می گیرن تا خود صب.»بعضی وقت ها کوری چقدر خوب است، از آن خوب تر نشنیدن است. در این اتاق پر از دود تا چشم کار می کند درد بی درمان اعتیاد است. انگار آدم های این اتاق برای ساعتی از کره دیگری به مهمانی زمینی ها آمده اند. از دور که نگاه می کنی بی خیال اند و بی تفاوت اما نزدیک تر که می شوی و از زندگی شان سر در می آوری خدا را شکر می کنی که هنوز کورسوی امید از زندگی شان رخت برنبسته. زنان این اتاق که فرقی نمی کند نامشان چیست و از کجا آمده اند یا شوهرشان ترکشان کرده یا مادرِ ازدواج نکرده اند. از خودت می پرسی بدتر از این هم مگر داریم؟ و پاسخ می شنوی: «تن فروشی فقط برای سه هزار تومن، باورت می شه؟ گاهی هم دزدی می کنم. نکنم چی کار کنم؟ خرج خودم رو و مادر و پدر معتاد و دختر 11 ساله م رو تو می دی؟» آدم هایی که به قول خودشان می توانند یک روز تمام درد دل کنند بدون آنکه یک لیوان آب بنوشند یا چیزی بخورند، درست مثل عاطفه: «ببین پسر جان باید با زندگی ت تا کنی وگرنه اون یه خم دو خمت می کنه می زندت زمین. فک می کنی الان برای چی اینجام؟ مخ امثال تو رو کار بگیرم شاید یه پولی گیرم بیاد.»از گذشته هم نپرس که تا حرفش به میان می آید هرکدام کوله باری از خاطره می شوند. خاطراتی که بیشتر ازدست رفتگی شان را روایت می کند. راویانی که گویا به این زندگی محکوم شده اند و به پیری نرسیده جوانی شان ته کشیده است. گاهی هم از عشق می گویند. حکایتی که با فرجام و نافرجامش تمامی ندارد: «عاشقش بودم. حیف که مرد. یه روز رفتم ملاقاتش فشافویه قم. گفت: بیام بیرون یه سوغات برات دارم. خوشحال شدم. خندید و گفت: هپاتیت سی گرفتم. بچه م بغلم بود. سه تایی گریه کردیم. خدا رو شکر ما نگرفتیم. اینم عکسش. حیف شد عاشقش بودم.»بیشتر ماندن در این اتاق طاقت می خواهد. تازه اگر سرت از این همه دود و دم گیج نرود. «خوب باهاشون جیک توجیک شدی. کجا حالا؟ تازه می خواستیم معاشرت کنیم. داری می ری؟ کاری داشتی بیا پاتوق. چشارو... چی ساختی!» توهم زده اما راه برگشت را نشانم می دهد: «کوچه بالایی را تا ته برو می رسی میدون ملت. از آنجا هم صاف مجیدیه. دیدی کسی خفت ت نکرد؟ بابا ما هم آدمیم ناسلامتی. برو به سلامت.»زمین از باران بهاری حسابی خیس شده. کناره های میدان ملت چند نفری کارتن به سر دنبال سرپناهی امن می گردند. شهر در خواب است و تا بیدار شدن ملت چند ساعتی مانده. ساعت از سه گذشته است.یکِ شب دوشنبه - اردیبهشت - سهروردیدو دختر و یک پسر پایین تر از میدان شهید ...

ادامه مطلب  

تصاویر صفحه نخست روزنامه های 17خرداد ماه؛ تیغ غدار سعودی بر گردن قطر/ پشت پرده انتخابات شورای شهر تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود.گروه سیاسی «تیتریک»؛ تصا ...

ادامه مطلب  

جشن افتتاح شبکه امید  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح شبکه امیدتصاویر جشن افتتاح ش ...

ادامه مطلب  

فرشاد فرجی :خوشحالم به تیم استانم پیوستم  

درخواست حذف این مطلب
مدافع مازندرانی تیم فوتبال خونه به خونه مازندران گفت: خوشحالم پس از مدت ها این فرصت نصیبم شد تا در یکی از تیم های استانم به میدان بروم. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : فرشاد فرجی ، مدافع قائمشهریتیم خونه به خونه بابل، اظهار داشت:جلسه خوبی با مدیریت باشگاه داشتم و خدا را شکر این افتخار نصیبم شد تا امسال را زیر نظر جواد نکونام، اسطوره فوتبال کشور، توپ بزنم.فرشاد فرجی اوضاع تیم خونه به خونه را رضایت بخش توصیف کرد و افزود:خدا را شکر یک کادر فنی قوی در تیم حضور دارد و تمرینات زیر نظر جواد نکونام با نظم و دیسیپلین خاصی برگزار می شود.وی نگاه قاسم حسن زاده به فوتبال را بسیار ارزشمند دانست و گفت:به هر حال در این شرایط بد اقتصادی کشور، کمتر دلسوزی پیدا می شود که به مانند ایشان برای فوتبال این مملکت هزینه کنند و برای شهرش دل بسوزاند.مدافع تیم خونه به خونه که سابقه حضور در تیم های پرسپولیس قائمشهر، راه آهن تهران، صنعت نفت آبادان و سایپا تهران را در کارنامه اش دارد، در ادامه افزود:امیدوارم مسئولین استان مازندران و شهرستان بابل به این مسئله واقف باشند که این تیم خصوصی با هزینه شخصی اداره می شود و برای دلگرمی مالک این باشگاه نباید حمایت شان را از این تیم دریغ کنند. امیدوارم روزی را شاهد باشیم که زحمات چندین ساله مدیریت باشگاه به بار نشیند.فرشاد فرجی تصریح کرد:شنیده ام تیم خونه به خونه در فصل ...

ادامه مطلب  

نساجی ۳ - خونه به خونه صفر/ سرانجام معمای لیگ آزادگان حل شد  

درخواست حذف این مطلب
دیدار تکراری تیم های خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر به دلیل عدم حضور تیم خونه به خونه با نتیجه سه بر صفر به سود نساجی به پایان رسید. آفتاب نیوز : دیدار تکراری داربی مازندران بین خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر که قرار بود سرانجام امشب ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه شهید کشوری تهران و بدون حضور تماشاگر برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم خونه به خونه برگزار نشد.فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری رقابت های لیگ آزادگان در گفت وگو با ایسنا درباره نتیجه دیدار خونه به خونه و نساجی اظهار کرد: با توجه به اعلام قبلی، همه عوامل برگزاری مسابقه از جمله ناظران، داوران، نیروی انتظامی و آمبولانس در ورزشگاه شهید کشوری تهران حاضر شدند و تمامی شرایط بازی فراهم بود. تیم نساجی هم با تم ...

ادامه مطلب  

کاشته های فوق العاده شماره 6 استقلال/ چه می کنه این امید ابراهیمی!  

درخواست حذف این مطلب
امید ابراهیمی توانست دوباره برای استقلالی ها گل سازی کند. خبر انلاین :این اولین بار نیست که امید ابراهیمی کاشته را روی دروازه می فرستد و استقلال گل می زند. او دیروز از جناح راست استقلال توپی روی دروازه فرستاد که فرشید باقری بلند شد و با یک ضربه سر آن را تبدیل به گل کرد.امید ابراهیمی به تازگی استعداد جدیدش را رو کرده است یعنی کاشته های بی نقصش را. او کاشته های یک ضرب را که معمولاً گل می کند دو ضرب ها را هم طوری می فرس ...

ادامه مطلب  

تقابل مس و خونه به خونه به تساوی انجامید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، این دیدار ساعت 18 عصر امروز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.رامتین سلیمان زاده و مهدی تیکدری به ترتیب در دقایق 5 و 39 برای مس کرمان و روح الله باقری و مجتبی رمضانی در دقایق 13 و 23 بازی برای خونه به خونه گلزنی کردند.یاسر همرنگ این بازی را قضاوت کرد، امیرمحمد داوودزاده و محمد هاشمى نسب کمک های همرنگ در این دیدار بودند، ایمان کهیش داور چهارم بود و رضا دهقان بر این بازی نظارت کرد.فرهاد سالاری بازیکن مس کرمان در دقیقه ی 66 و میکائیل ایمن تراج، مهدی خیری و حمیدرضا دیوسالار بازیکنان تیم خونه به خونه به ترتیب در دقایق27، 68 و 94 این دیدار از داور اخطار گرفتن ...

ادامه مطلب  

سرانجام، معمای لیگ آزادگان حل شد  

درخواست حذف این مطلب
ایسنا: دیدار تکراری تیم های خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر به دلیل عدم حضور تیم خونه به خونه با نتیجه سه بر صفر به سود نساجی به پایان رسید. دیدار تکراری داربی مازندران بین خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر که قرار بود سرانجام امشب ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه شهید کشوری تهران و بدون حضور تماشاگر برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم خونه به خونه برگزار نشد.فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری رقابت های لیگ آزادگان درباره نتیجه دیدار خونه به خونه و نساجی اظهار کرد: با توجه به اعلام قبلی، همه عوامل برگزاری مسابقه از جمله ناظران، داوران، نیروی انتظامی و آمبولانس در ورزشگاه شهید کشوری تهران حاضر شدند و تمامی شرایط بازی فراهم بود. تیم نساجی هم با تمامی ...

ادامه مطلب  

نا امیدی را چه کسانی در جامعه تزریق می کنند  

درخواست حذف این مطلب
مسئول امید و شادابی در کشور چه نهادها یا افرادی هستند؟ این سؤال بهانه ای است برای کنکاشی کوتاه در سخنان رئیس جمهور محترم درباره امید و شادابی که در سخنرانی اخیرشان به آنها اشاره کردند. ابتدا عیناً سخنان دکتر روحانی را در این باره ذکر می کنیم. «متأسفانه عده ای هستند که می خواهند مردم را به هر بهانه ای نسبت به آینده ناامید کنند بدون تردید ایجاد ناامیدی ضربه و آسیب به حرکت ملی و مأیوس کردن جامعه از حرکت و تعالی است اما متأسفانه عده ای همواره نیمه خالی یک لیوان آب را می بینند و نیمه پر آن را هیچ موقع متذکر نمی شوند». «انسان نیاز به شادابی لبخن ...

ادامه مطلب  

نا امیدی را چه کسانی در جامعه تزریق می کنند  

درخواست حذف این مطلب
روزنتمه جوان: مسئول امید و شادابی در کشور چه نهادها یا افرادی هستند؟ این سؤال بهانه ای است برای کنکاشی کوتاه در سخنان رئیس جمهور محترم درباره امید و شادابی که در سخنرانی اخیرشان به آنها اشاره کردند. ابتدا عیناً سخنان دکتر روحانی را در این باره ذکر می کنیم.«متأسفانه عده ای هستند که می خواهند مردم را به هر بهانه ای نسبت به آینده ناامید کنند بدون تردید ایجاد ناامیدی ضربه و آسیب به حرکت ملی و مأیوس کردن جامعه از حرکت و تعالی است اما متأسفانه عده ای همواره نیمه خالی یک لیوان آب را می بینند و نیمه پر آن را هیچ موقع متذکر نمی شوند». «انسان نیاز به ...

ادامه مطلب  

کابینه روحانی چگونه رأی گرفت؟  

درخواست حذف این مطلب
محمد حسن نجمی در روزنامه شرق نوشت: ١٦ از ١٧؛ «بیطرف» پشت خط ماند؛ ١٦ وزیر از موانع کوتاه بهارستان عبور کردند و به وزارت رسیدند. دیروز بالاخره در پنجمین روز از بررسی وزرای پیشنهادی دولت، نوبت به رأی گیری برای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس رسید؛ در روز پنجم که دو وزیر پیشنهادی «نیرو» و «ورزش و جوانان» بررسی شدند، وزیر پیشنهادی ورزش هیچ مخالفی نداشت!پیش از رأی گیری، فراکسیون مستقلین که نزدیک به علی لاریجانی شناخته می شوند، در بیانیه ای اعلام کردند که این فراکسیون از سه وزیر پیشنهادی حمایت نمی کند؛ البته طبق همان اطلاعیه، وزرایی که در رأی گیری داخلی فراکسیون کمتر از ٦٦ درصد رأی را داشته باشند، مورد حمایت قرار نمی گیرند، ولی حدنصاب رأی در صحن، اکثریت مطلق؛ یعنی بیش از نصف آراست. بنابراین به دلیل اینکه آرای مستقلین در مورد وزرای پیشنهادی ارتباطات ٥٢ درصد، کشاورزی ٤٠ درصد و نیرو ٤٠ درصد بود، این سه نفر از زیر چتر حمایتی این فراکسیون خارج شدند؛ که البته «آذری جهرمی» و «حجتی» موفق به کسب رأی اعتماد شدند؛ اما آذری جهرمی با رأی پایین یا به اصطلاح ناپلئونی. پس از وزیر پیشنهادی ورزش، نوبت «حسن روحانی»، رئیس جمهوری، بود که برای دفاع پایانی از وزرایش پشت تریبون برود. با پایان سخنرانی روحانی، کارتن هایی که با پارچه یا کاغذ سبزرنگ پیچیده شده بودند، برای ریخته شدن آرای نمایندگان به صحن آمد؛ کاغذ رأی هم این طور بود که در پایین نام هر وزیر پیشنهادی سه گزینه «موافق»، «مخالف» و «ممتنع» قرار داشت و تمام ١٧ وزیر پیشنهادی در یک ورقه جای گرفته بود. پیش از آغاز رأی گیری، روحانی و کابینه پیشنهادی اش از صحن خارج شدند رأی گیری آغاز شد. با پایان رأی گیری، لاریجانی حدود یک ساعت تنفس اعلام کرد و خبرنگاران از صحن خارج شدند تا روند شمارش شروع شود. حدود ساعت ١٢:٤٥ بود که در صحن باز شد و لاریجانی بلافاصله نتیجه آرای هر وزیر پیشنهادی را قرائت کرد. البته پیش از قرائت لاریجانی و پشت در صحن، خبرهای غیررسمی، ولی موثق از رأی نیاوردن «حبیب الله بیطرف»، وزیر پیشنهادی نیرو، حکایت می کرد.٢٧٠ رأی ممتنع و ٤٥ رأی باطله!با پایان تنفس مجلس، لاریجانی با قرائت نتایج، آن خبرها را تأیید کرد؛ ١٦ وزیر از ١٧ وزیر پیشنهادی رأی آوردند، اما رأی آوردن برخی گزینه ها جالب توجه بود؛ «آذری جهرمی» برای وزارت ارتباطات؛ «علی ربیعی» برای وزارت کار؛ رأی بالای «رحمانی فضلی» برای وزارت کشور؛ و البته رأی نیاوردن «حبیب الله بیطرف»، وزیر پیشنهادی نیرو. البته «احمد مازنی»، عضو فراکسیون امید و نماینده تهران، در مورد رأی آوری اکثر وزرای پیشنهادی، سخنان رئیس جمهوری را بی تأثیر نمی داند: «با سخنرانی آقای روحانی که تأکید داشتند این افراد انتخاب شوند و آقا هم فرمودند دولت زودتر شروع به کار کند، نمایندگان خواستند کمک کنند و این هم بی تأثیر نبود».یکی از حواشی رأی گیری دیروز نه در صحن بود و نه در بیرون از صحن؛ بلکه در آرای رأی گیری بود. در مجموع رأی گیری از نمایندگان برای وزرای پیشنهادی، ٤٥ رأی باطله و ٢٧٠ رأی ممتنع وجود داشت؛ رأی ممتنع برخلاف نامش در جریان «رأی اعتماد» به ضرر وزیر و در مخالفت با وزیر پیشنهادی محسوب می شود و در «استیضاح وزرا»، مخالف استیضاح و به نفع وزیر محسوب می شود، اما رأی باطله هم پدیده ای بود که دیروز خودنمایی کرد؛ به گفته «یوسفیان ملا»، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، رأی باطله یعنی نماینده یا هیچ گزینه ای را نزده یا بیش از یک گزینه زده یا دچار خط خوردگی بوده و رأی خود را در برگه رأی گیری در مورد آن وزیر مکتوب ننوشته است».رأی نیاوردن بیطرف سیاسی نبوداما عدم رأی اعتماد مجلس به «بیطرف» را هر دو سوی طیف های سیاسی مجلس، غیرسیاسی می دانند؛ «مازنی» می گوید: «نمایندگان استان خوزستان در مورد برخی مسائلی که مربوط به وزارت نیرو در زمان آقای بیطرف می شد، به صورت جدی وارد شدند و اصلا بحث سیاسی و فراکسیونی نبوده. همین طور در بقیه بخش ها؛ افراد رأی قومی هم می دهند».«بهرام پارسایی»، سخنگوی فراکسیون امید، هم در مورد رأی نیاوردن «بیطرف» به «ایسنا» گفته که «یکی از دلایل اصلی که ایشان موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد این بود که حتی در کمیسیون های تخصصی هم برای دفاع از برنامه های خود حضور پیدا نکرد و در لابی ها حضور نداشت. ظاهرا انگیزه چندانی برای وزارت در ایشان وجود نداشت، چراکه اگر در چند کمیسیون حضور پیدا می کرد، می توانست رأی کسب کند و حتی اگر نصف آرای ممتنع به نفع ایشان جذب می شد کرسی وزارت را به دست می آورد. البته مطالبات منطقه ای و استانی هم در رأی ایشان اثرگذار بود». «سیدحسین نقوی حسینی»، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، هم دراین باره در جمع خبرنگاران، رأی نیاوردن «بیطرف» را موضع فراکسیونی ندانست و گفت: «به دلیل مسائل منطقه ای، مسائل مربوط به حوزه های آب، سدهای ساخته شده و... بود». جلال میرزایی هم دراین باره گفت که «برای رأی مثبت در مورد بیطرف نظر ما این بود که کمک کنیم؛ چون می دانستیم که وضع خوبی ندارد. در مورد بطحایی هم در این دو، سه روز وضعش بهتر شده بود. چون گفته شد که یک ماه مانده به آغاز مدارس و شرایط وزارتخانه ایجاب می کند که وزارتخانه وزیر داشته باشد».فراکسیون امید مخالف جهرمی بودرأی اعتماد دیروز مجلس به «محمدجواد آذری جهرمی» برای وزارت ارتباطات، با توجه به جو مجلس و همچنین مخالفت برخی چهره های شاخص فراکسیون ولایی، تعجب برانگیز بود. «جلال میرزایی»، نماینده ایلام و عضو فراکسیون امید، در مورد رأی آوردن «آذری جهرمی» می گوید در فراکسیون امید برای رأی به او، تأملاتی وجود داشت.او در ادامه از ضعف کار تشکیلاتی سخن می گوید: «فراکسیون ها فقط توصیه می کنند. کار تشکیلاتی در جامعه ما ضعیف است و همه فراکسیون ها انسجامی که انتظار داریم تا بیایند و روی کارها تأمل و کار کارشناسی کنند و بر اساس آن به جمع بندی برسند، و براساس آن عمل کنند، این طور نبود. فقط در مورد جهرمی توصیه شد که رأی ندهند». او افزود: «قرار نبوده که پهلوان بازی در بیاوریم. چون قرار بود با تعقل و با رویکردی که به نفع کشور است، عمل کنیم. به نظرم کاری که فراکسیون امید باید انجام می داد، بررسی برنامه وزرا بوده و پیشینه آنها که پاکدست باشند».«قاسم میرزایی نیکو» نماینده دماوند و عضو دیگر فراکسیون امید به «شرق» گفت: «جهرمی رأی آنچنانی نیاورد. هر فراکسیونی شاخص کار خودش را انجام داد». «احمد مازنی» هم می گوید: «در مورد آقای جهرمی فراکسیون امید منسجم عمل کرد. افراد عضو فراکسیون ها مانند بقیه افراد جامعه تعهد تشکیلاتی ندارند و آرا شخصی داده می شود». او در ادامه افزود: «افرادی را می شناسم از فراکسیون های مختلف که رأی تشکیلاتی ندادند و غیرتشکیلاتی عمل کردند. ولی فراکسیون امید منسجم بود».هرچند او معتقد است که فراکسیون امید منسجم عمل کرده، ولی با نگاهی به برخی تحرکات و موضع گیری های برخی اعضای فراکسیون امید، می توان به مثال نقض عملکرد منسجم فراکسیون امید در برخی موارد پی برد.به طور مثال چندی پیش بود که «الیاس حضرتی» نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در توییتر خود نوشت: «حضور نیروهای تازه نفس و جوان در رده وزارت می تواند روح تازه ای به مدیریت بالادستی نظام وارد کند. مهندس جهرمی را شخصی کاربلد و توانا یافتم». «پروانه مافی» عضو دیگر فراکسیون امید هم از جمله افرادی بود که از اظهارنظرهایش این طور بر می آمد که نظر منفی به «آذری جهرمی» ندارد؛ او پس از حضور «آذری جهرمی» در فراکسیون امید به «انتخاب» گفته بود: «به نظر می رسد پاسخ های متقنی که جهرمی ارائه کرد، موجب رضایت ...

ادامه مطلب  

چطور حس آرامش در خونه ایجاد کنیم؟  

درخواست حذف این مطلب
هر کسی توی خونه ی خودش واقعا حس آرامش و راحتی داره و این به خاطر احساس تعلقیه که به خونواده و محیط اطرافش داره. اما گاهی اوقات این حس رو ممکنه توی خونه ی دیگران هم تجربه کنید. جدا از ساکنان اون خونه مطمئنا محیط، وسایل و دکوراسیون اون هم تا حدود زیادی در ایجاد این حس دخیله. اما منازل زیادی رو در اطرافمون میبینیم که سرد و بی روح هس ...

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امید علومی بنام یاد تو  

درخواست حذف این مطلب
خانه/آخرین پست ها/دانلود آهنگ امید علومی بنام یاد توگل رز 5 ساعت agoآخرین پست ها, آهنگ, امید علومی3 بازدید دانلود آهنگ جدید امید علومی بنام یاد تو با بالاترین کیفیت download new music omid oloumi – yade to آهنگ : امید علومی ، تنظیم : آرش نوایی ، گیتار : کیان داراتویلون : رضا جمال ، عکس : عماد خیابانیان ، کاور : امیر تصدی متن آهنگ جدید امید علومی بنام یاد تو : یه چند روزیه یاد تو منو تنها نمیزاره چشام از اشک لبریزه شبا تا صبح بیداره یه چند روزیه این خونه پر از عطر نفسهاته بگو اون حلقه تو دستت هنوزم هست باهاته این لحظه ها سخته عشق تو بی وقفه سراغ دلم میباد تو دلم آشوبه این لحظه ها خوبه دل من تو رو می خواد این لحظه ها سخته عشق تو بی وقفه سراغ دلم میباد تو دلم آشوبه این لحظه ها خوبه دل من تو رو می خواد آهنگ جدید امید علومی بنام یاد تو توی این تکرار میمیرم با احساس تو درگیرم که این کابوس تنهایی شده هر لحظه تقدیرم یه چند روزیه یاد تو منو تنها نمیزاره چشام از اشک لبریزه شبا تا صبح بیداره یه چند روزیه این خونه پر از عطر نفسهاته بگو اون حلقه تو دستت هنوزم هست باهاته این لحظه ها سخته عشق تو بی وقفه سراغ دلم میباد تو دلم آشوبه این لحظه ها خوبه دل من ...

ادامه مطلب  

احتمال ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرای سلفی بگیران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، آیین تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی یک رویداد فراملی است. در تقارن قابل توجه، مراسم تحلیف ریاست جمهوری همزمان با سالگرد مشروطیت در بهارستان برگزار شد و حجت الاسلام حسن روحانی در نخستین موضع گیری خود در کسوت کلیددار دوازدهم پاستور، موضع دولت را در قبال نقض برجام ابراز داشت و در همین راستا گفت: «جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود ولی در مقابل تداوم بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست. »وی با خطاب قرار دادن رییس جمهور آمریکا اظهار داشت: «آنان که قصد پاره کردن برجام را دارند بدانند که با این کار طومار عمر سیاسی خود را پاره خواهند کرد و جهان این بدعهدی آنان را فراموش نخواهد کرد. » پس از این سخنرانی، رفتارهای زننده برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم با عکس های یادگاری غیرمتعارف، باعث به حاشیه رفتن موضع گیری مهم رییس جمهور شد. چنین رفتار زننده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیازمند بررسی خاستگاه سیاسی و چگونگی حضور آنان در کسوت قانونگذار و نماینده ملت است.تکرار پول و حقارتدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد؛ جریان اصلاحات خواهان گام دوم برای تصاحب کرسی های سبز رنگ بهارستان بود و لیستی فراگیر با نام «امید» مهیا کرد. ضعف نیروهای سیاسی لیست امید و عطش پیروزی به هر قیمتی، باعث شد که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و رییس دولت اصلاحات حمایت خود را از لیست امید ابراز کنند. رییس دولت اصلاحات با تاکید بر رأی کامل به لیست امید، اظهار داشت:«آنان که به صلاح کشور، اصلاح امور، پیشرفت کشور و رفع تهدیدها و تنگناها می اندیشند، بکوشند لیست امید در رقابت بهارستان دهم رأی بیاورد» و سرانجام با پیروزی کامل در تهران و اقبال نسبی در شهرستان ها همراه شد.این الگوی رفتاری تحکم آمیز از سوی سران جریان اصلاحات با اعتراضات فراوانی نسبت به توسعه سیاسی سهم خواهانه همراه شد؛ فعالان سیاسی اصلاحات نسبت به چگونگی حضور برخی از این افراد در لیست امید اعتراض کردند و سرانجام خانم الهه کولایی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، راز چینش لیست امید را افشا کرد و آن را برآیند خروجی پول و قدرت بدون اثرگذاری شاخصه شایسته سالاری دانست و اظهار داشت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مساله را تکذیب نمی کنم. » هرچند این لیست با مهر تأیید از سوی رییس دولت اصلاحات تکرار شد.عجایب لیست امیداولین عیارسنجی لیست امید با رفتار نمایندگان نزدیک به رییس دولت اصلاحات سنجیده شد. رانت سیاسی برای حضور در لیست امید به مثابه وابستگی به مدیران دوران اصلاحات بود. خانم فاطمه حسینی از سرآمدان استفاده از رانت سیاسی است؛ وی پس از انتشار فیش حقوقی میلیونی پدرش که با اعتراض افکار عمومی همراه شد، تریبون مجلس را ابزاری برای نطق خانوادگی خود قرارداد و اخبار منتسب به خود و خانواده اش را غیر واقعی و سراسر کذب دانست! که سخنان وی با اعتراض نمایندگان مجلس نیمه تمام ماند. دومینوی رفتارهای خارج از عرف اعضای لیست امید به نطق فاطمه حسینی ختم نشد و پس از آن، خانم طیبه سیاوشی دیگر نماینده لیست امید تهران در هنگام برگزاری جلسه علنی، به گرفتن عکس یادگاری از دکتر محمدجواد ظریف اقدام کرد. آخرین هنرنمایی لیست امید با مشت زنی آقای حمدالله کریمی، عضو لیست امید به مأمور نیروی انتظامی همراه شد.شاهکار فراکسیون امید؛ ذوق نکردیم! پس از آغاز موج اعتراضی نسبت به تصاویر نمایندگان فراکسیون امید با فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، واکنش این نمایندگان اصلاح طلب متفاوت بود. آقای همایون یوسفی، عضو فراکسیون امید، مدعی «عدم ذوق» اعضای این فراکسیو هنگام دیدار با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد و آن را «طبق عرف دیپلماتیک» دانست و گفت که این عکس را نباید بزرگ نمایی کرد و در سخنانی بی سابقه اظهار داشت: «اینکه می گویند برخی نمایندگان از دیدن خانم موگرینی ذوق زده شدند، اصلاً درست نیست چون این عکس هایی که گرفته شده، طبیعی بود؛ نمی دانم چرا برخی اینقدر این مساله را بزرگ کرده و می گویند با عرف دیپلماتیک سازگار نبوده و توهین آمیز بوده است. »آقای احمد مازنی، نماینده اصلاح طلب لیست امید و عضو کمیسیون فرهنگ ...

ادامه مطلب  

جواد نکونام، کی روش ترین سرمربی لیگ ایران  

درخواست حذف این مطلب
ورزش سه: جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی که تجربه حضوری چندساله در لالیگا را در کارنامه دارد، اولین تجربه حضور خود روی نیمکت سرمربیگری را با بردی خاطره انگیز و شیرین مقابل مربی سابق تیم ملی به پایان رساند.نکونام که بعد از کناره گیری از تیم ملی کار خود را روی نیمکت و در کنار کارلوس کی روش استارت زد، در ادامه با توجه به اتفاقات شکل گرفته این همکاری خاتمه یافت. با این حال او که سودای حضوری موفقیت آمیز در نیمکت مربیگری از نسل خود را داشت در ابتدای فصل مورد توجه تراکتورسازی قرار گرفت تا همه به دنبال عجیب ترین نیمکت لیگ با شماره شش سابق تیم ملی باشند. هرچند این انتقال شکل نگرفت تا پروسه حضور هافبک دفاعی سابق تیم ملی روی نیمکت تیمی ایرانی با تاخیر مواجه شود و او در نهایت کار مربیگری خود را با قبول پیشنهاد خونه به خونه بابل از لیگ دسته اول استارت بزند.نکونام در هفته اولی که به عنوان سرمربی خونه به خونه معرفی شد به دلیل عدم صدور کارت مربیگری نتوانست تیمش را از روی نیمکت هدایت کند تا جدال برابر صبای قم و تقابل با هومن افاضلی اولین حضور و تجربه مربیگری او تلقی شود. صبای قم در 48 ساعت اخیر با تغییراتی کلی از مدیریت تا کادرفنی و بازیکن به نظر می رسید در این بازی یک تجربه سخت را مقابل نکونام و شاگردانش رقم بزند اما خونه به خونه با سود بردن از هم گسیختگی حریف و حمایت هواداران توانست یک روز فوق العاده را با جشنواره گل برابر این تیم رقم بزند.خونه به خونه که پیش از این تیمی بدشانس تلقی می شد با حضور نکونام توانست عقده گشایی کرده و در هر نیمه دو گل برای صبای قم کنار بگذارد و پیروزی 4 گله در هفته سوم آنها را به رده هفتم جدول دسته اول بفرستد. نکونام در این بازی در همان دقایق ابتدایی با مصدومیت یکی از شاگردانش بدشانسی را در یک قدمی خود می دید با این حال او اولین تعویض تاکتیکی خود به پایان رساند و در نهایت برابر اولین شادی گل خود به عنوان سرمربی نیم ساعت منتظر ماند تا حمید دیوسالار گل برتری تیمش را به ثمر برساند. نکته جالب توجه این بود که پاس گل آن را بازیکنی ساخت که نکونام لحظاتی پیش روانه میدان کرده بود. در ادامه روح اله باقری بود که با ثبت گل دوم در نیمه اول او را برای این پیروزی امیدوار کنند. نکونام اما بدشانس هم بود که دومین تعویض تاکتیکی تیمش را هم به دلیل مصدومیت بازیکنش از دست داد تا مهران امیری را جانشین هادی خیری مصدوم کند. با این حال نکونام که روی تعویض اول تیمش به یک پاس گل دست یافته بود اینبار روح اله باقری را به عنوان یکی از گلزنان تیمش از زمین خارج کرد تا حمید کاظمی را روانه میدان کند، بازیکنی که زننده دو گل برای خونه به خونه بود تا کاپیتان سابق تیم ملی به بهترین شکل ممکن از تعویضش سود ببرد.جواد نکونام، کی روش ترین سرمربی لیگ ایرانکاپیتان سابق تیم ملی که باید در زمان بازیگری در تیم ملی به عن ...

ادامه مطلب  

جواد نکونام، کی روش ترین سرمربی لیگ ایران!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، کاپیتان سابق تیم ملی که تجربه حضوری چندساله در لالیگا را در کارنامه دارد، اولین تجربه حضور خود روی نیمکت سرمربیگری را با بردی خاطره انگیز و شیرین مقابل مربی سابق تیم ملی به پایان رساند.نکونام که بعد از کناره گیری از تیم ملی کار خود را روی نیمکت و در کنار کارلوس کی روش استارت زد، در ادامه با توجه به اتفاقات شکل گرفته این همکاری خاتمه یافت. با این حال او که سودای حضوری موفقیت آمیز در نیمکت مربیگری از نسل خود را داشت در ابتدای فصل مورد توجه تراکتورسازی قرار گرفت تا همه به دنبال عجیب ترین نیمکت لیگ با شماره شش سابق تیم ملی باشند. هرچند این انتقال شکل نگرفت تا پروسه حضور هافبک دفاعی سابق تیم ملی روی نیمکت تیمی ایرانی با تاخیر مواجه شود و او در نهایت کار مربیگری خود را با قبول پیشنهاد خونه به خونه بابل از لیگ دسته اول استارت بزند.نکونام در هفته اولی که به عنوان سرمربی خونه به خونه معرفی شد به دلیل عدم صدور کارت مربیگری نتوانست تیمش را از روی نیمکت هدایت کند تا جدال برابر صبای قم و تقابل با هومن افاضلی اولین حضور و تجربه مربیگری او تلقی شود. صبای قم در 48 ساعت اخیر با تغییراتی کلی از مدیریت تا کادرفنی و بازیکن به نظر می رسید در این بازی یک تجربه سخت را مقابل نکونام و شاگردانش رقم بزند اما خونه به خونه با سود بردن از هم گسیختگی حریف و حمایت هواداران توانست یک روز فوق العاده را با جشنواره گل برابر این تیم رقم بزند.خونه به خونه که پیش از این تیمی بدشانس تلقی می شد با حضور نکونام توانست عقده گشایی کرده و در هر نیمه دو گل برای صبای قم کنار بگذارد و پیروزی 4 گله در هفته سوم آنها را به رده هفتم جدول دسته اول بفرستد. نکونام در این بازی در همان دقایق ابتدایی با مصدومیت یکی از شاگردانش بدشانسی را در یک قدمی خود می دید با این حال او اولین تعویض تاکتیکی خود به پایان رساند و در نهایت برابر اولین شادی گل خود به عنوان سرمربی نیم ساعت منتظر ماند تا حمید دیوسالار گل برتری تیمش را به ثمر برساند. نکته جالب توجه این بود که پاس گل آن را بازیکنی ساخت که نکونام لحظاتی پیش روانه میدان کرده بود. در ادامه روح اله باقری بود که با ثبت گل دوم در نیمه اول او را برای این پیروزی امیدوار کنند. نکونام اما بدشانس هم بود که دومین تعویض تاکتیکی تیمش را هم به دلیل مصدومیت بازیکنش از دست داد تا مهران امیری را جانشین هادی خیری مصدوم کند. با این حال نکونام که روی تعویض اول تیمش به یک پاس گل دست یافته بود اینبار روح اله باقری را به عنوان یکی از گلزنان تیمش از زمین خارج کرد تا حمید کاظمی را روانه میدان کند، بازیکنی که زننده دو گل برای خونه به خونه بود تا کاپیتان سابق تیم ملی به بهترین شکل ممکن از تعویضش سود ببرد.جواد نکونام، کی روش ترین سرمربی لیگ ایرانکاپیتان سابق تیم ملی که باید در زمان بازیگری در تیم ملی به عن ...

ادامه مطلب  

باشگاه ما در حال برطرف کردن ایرادهای ورزشگاه شهدای هفتم تیر است  

درخواست حذف این مطلب
سرمربی تیم خونه به خونه تأکید کرد این باشگاه در حال برطرف کردن مشکلات ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل است تا دیدار هفته نخست این تیم مقابل مس رفسنجان در این ورزشگاه برگزار شود. حسین رحمانی در خصوص وضعیت تیم خونه به خونه پیش از آغاز مسابقات لیگ دسته اول اظهار داشت: خدا را شکر شرایط تیم خوب است. هفته گذشته اردویی را در تهران داشتیم و سه بازی تدارکاتی خوب هم انجام دادیم. اکنون هم راهی مشهد هستیم تا یک دیدار تدارکاتی را با پدیده خراسان داشته باشیم.وی ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که باشگاه داشت، تیم را دیر تشکیل دادیم و به همین دلیل هنوز در تمرینات بدنسازی هستیم. همان طور که گفتم اردوی تهران کمک زیادی به ما کرد و سه بازی تداکاتی خیلی خوب با تیم های سایپا، بادران و پارس جنوبی انجام دادیم که باعث شد تیم مان را بسنجیم.سرمربی تیم خونه به خونه بابل درباره نامه ای که سازمان لیگ به این باشگاه داده و اینکه اعلام شده تیم خونه به خونه دیگر نمی تواند در ورزشگاه شهدای هفتم تیر میزبان رقابت های خود باشد، تصریح کرد: یکسری ایراد ها از سوی سازمان لیگ گرفته شده بود که اکنون باشگاه در حال برطرف کردن آنهاست. باشگاه در تلاش است نظر فدراسیون را جلب کن ...

ادامه مطلب  

پرونده ای که بالاخره بسته شد؛دیدارجنجالی شمال  

درخواست حذف این مطلب
دیدار تکراری تیم های خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر به دلیل حضور پیدا نکردن تیم بابلی با نتیجه 3-0 به سود نساجی به پایان رسید. به گزارش تابناک ورزشی،دیدار تکراری دربی مازندران بین خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر که قرار بود سرانجام ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید کشوری تهران و بدون حضور تماشاگر برگزار شود، به دلیل حضور نیافتن تیم خونه به خونه برگزار نشد. فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری رقابت های لیگ آزادگان درباره نتیجه دیدار خونه به خونه و نساجی اظهار کرد: با توجه به اعلام قبلی، همه عوامل برگزاری مسابقه از جمله ناظران، داوران، نیروی انتظامی و آمبولانس در ورزشگاه شهید کشوری تهران حاضر شدند و تمامی شرایط بازی فراهم بود. تیم نساجی هم با ...

ادامه مطلب  

کادرفنی خونه به خونه بابل هلندی می شود؟!  

درخواست حذف این مطلب
تیم فوتبال خونه به خونه بابل برای تقویت کادر فنی و حضوری قدرتمند در لیگ یک در حال مذاکره نهایی با ۲ مربی هلندی است. به گزارش وانانیوز، با توجه با اینکه رقابت های لیگ یک 16 مرداد ماه آغاز خواهد شد، بعضی از تیم ها همچنان در حال تقویت تیم های خود هستند تا در این رقابت ها بتوانند قدرتمند ظاهر شوند. در همین راستا با درخواست سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل برای تقویت کاد ...

ادامه مطلب  

دست نشان: اولویتم حضور در خونه به خونه است با مس کرمان مذاکره کرده ام  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- نادر دست نشان در مورد حضور در کلاس مربیگری گفت:کلاس خوبی در تهران برگزار شد و مسایل مختلف و حرفه ای در این کلاس بیان می شود که برای ما مفید است. به گزارش فارس وی در مورد اینکه مالکان خونه به خونه اعلام کرده اند دیگر قصد تیم داری ندارند گفت:من هم منتظرم ببینم وضعیت آنها چه می شود. من هنوز با آقای حسن زاده مالک باشگاه صحبت نکرده ام اما شنیده ام که مردم و مسئولان شهری و نمایندگان مجلس و امام جمعه نیز از مالک باشگاه خواسته اند که ...

ادامه مطلب  

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف  

درخواست حذف این مطلب
رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام فراز و نشیب ها به پایان رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوازدهم حضور داشته باشند. با این وجود به نظر می رسد لابی های گسترده ای در مجلس برای رأی اعتماد به وزرا صورت گرفته و اتفاقاتی در پشت پرده رخ داده که در نهایت حبیب ا... بیطرف موفق نشد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل روزنامه آرمان با دکتر محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید و یکی از نمایندگان فعال اصلاح طلب در جریان رأی اعتماد به وزرا گفت وگو کرده است. دکتر صادقی معتقد است: «در زمان رأی اعتماد به آقای بیطرف برخی از نمایندگان که مخالف ایشان بودند و اغلب نیز دارای دغدغه منطقه ای بودند به شکلی در مجلس فضاسازی و جوسازی کردند که دیگر نمایندگان نیز به آقای بیطرف رأی موافق ندهند. برخی از این نمایندگان حتی به خود بنده نیز مراجعه کردند و درخواست داشتند که به آقای بیطرف رأی موافق داده نشود. با این وجود وضعیت زمانی پیچیده تر شد که این افراد در برخی مواقع تنها از نمایندگان درخواست نمی کردند و بلکه برگه رأی آنها را خط می زدند و رأی موافق را به رأی مخالف تبدیل می کردند. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی تعداد قابل ملاحظه ای آرای خط خورده از ایشان وجود دارد.» در ادامه متن گفت وگوی دکتر محمود صادقی با «آرمان» را از نظر می گذرانید.برنامه فراکسیون امید برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی چه بود؟ آیا فراکسیون امید به صورت فراکسیونی به وزرا رأی داد یا هر کدام از نمایندگان می توانستند با توجه به دغدغه های شخصی در این زمینه تصمیم گیری کنند؟فراکسیون امید برنامه ریزی دقیقی برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی انجام داده بود. شرایط به شکلی بود که فراکسیون امید با هر هفده وزیر پیشنهادی آقای روحانی جلسه برگزار کرد و علاوه بر اینکه برنامه وزرا را مورد بررسی قرار داد، دغدغه ها و مطالبات فراکسیون را نیز به دولت منتقل کرد. در فراکسیون امید هفت کمیته تخصصی تشکیل شده بود که هر کدام از کمیته ها در زمینه تخصصی خود فعالیت می کردند. از سوی دیگر فراکسیون امید شاخص هایی در نظر گرفته بود که براساس آن هر کدام از وزرای پیشنهادی را در یک رده تقسیم بندی می کرد. فراکسیون امید فرم نظرسنجی را بین همه اعضای خود در مجلس پخش کرد و از آنها خواست که دغدغه های خود را درباره وزرای پیشنهادی با توجه به شرایط کشور و مطالبات مردم بیان کنند. در نهایت نیز هیات رئیسه فراکسیون امید از اعضا انتظار داشت که به صورت فراکسیونی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. با این وجود در نهایت هیات رئیسه به این نتیجه رسید که تا آنجا که امکان دارد به صورت فراکسیونی عمل کنیم اما نمایندگان برای تصمیم گیری آزاد باشند و به هر شکل که تمایل دارند رفتار کنند. به نظر من این مسأله که همه اعضای فراکسیون از تصمیم هیات رئیسه برای رأی فراکسیونی به وزرا تبعیت کنند، تصمیم واقع بینانه ای نبود. به هر حال اعضای فراکسیون دارای دغدغه های منطقه ای نیز هستند و نمی توان دغدغه های آنها را در فراکسیون خلاصه کرد. به همین دلیل نیز بسیاری از نمایندگان با وزرایی که می توانستند در زمینه حل مشکلات منطقه ای موثر باشند ارتباط برقرار می کردند و دغدغه های خود را مطرح می کردند. نکته دیگر اینکه فراکسیون امید حزب سیاسی نیست و این انتظار که همه اعضای آن به صورت حزب از تصمیم کلی حزب تبعیت کنند انتظاری واقع بینانه نیست. با این وجود از نتایج رأی اعتماد به وزرا می توان نتیجه گرفت که اغلب اعضای فراکسیون به صورت فراکسیونی عمل کرده اند و تنها تعداد اندکی از نمایندگان رأی متفاوتی با نظر فراکسیون به وزرای پیشنهادی داده اند.این مسأله که برخی نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند در نتیجه آرا تأثیر منفی نگذاشت؟آرا به صورت مخفیانه داده شده و به همین دلیل بنده نمی توانم به صورت صریح و روشن عنوان کنم که برخی از نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند. در نتیجه نمی توان به صورت دقیق به تحلیل و بررسی عملکرد اعضای فراکسیون امید در جریان رأی اعتماد به وزرا پرداخت. به عنوان مثال در قضیه رأی اعتماد به آقای بیطرف نتایج آرا نشان می دهد که همه فراکسیون امید کار خود را درست انجام داده است. آقای بیطرف دارای133 رأی موافق و132 رأی مخالف بودند. اگر ما به رأی آقای عارف در انتخاب رئیس مجلس دقت کنیم متوجه می شویم که آقای عارف103 رأی به دست آوردند. این در حالی است که آقای بیطرف133 رأی به دست آورده اند. در نتیجه به نظر می رسد آقای بیطرف از ظرفیت آرای فراکسیون امید رأی بیشتری کسب کرده اند. البته وضعیت آرای آقای مطهری و پزشکیان برای انتخاب هیات رئیسه که آرای بیشتری کسب کردند با بقیه متفاوت است. زیرا این افراد بین فراکسیون های دیگر مجلس نیز دارای پایگاه رأی بودند و به همین دلیل موفق شدند با آرای بیشتری به نایب رئیسی مجلس انتخاب شوند.چرا مجلس به دوازده وزیر از بین شانزده وزیر پیشنهادی آقای روحانی بالای200 رأی داد؟ به نظر شما فاصله نظارتی مجلس و دولت در این زمینه حفظ شد؟به نظر من فاصله نظارتی مجلس با دولت را نمی توان با این مسأله مشخص کرد که مجلس به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهد و یا اینکه رأی پایینی بدهد. فراکسیون امید از ابتدای تشکیل خود تاکنون همواره به دنبال تعامل فعال با دولت بوده است. تعامل فعال نیز به معنای بیان دغدغه ها و انتقادات و در عین حال تعامل سازنده است. از سوی دیگر مجلس می تواند با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت زمینه تعامل و همکاری موثر را با دولت فراهم کند و همزمان وظایف نظارتی خود را نیز انجام بدهد تا دولت به وظایف تعیین شده خود عمل کند. ما باید این مسأله را قبول کنیم که رابطه دولت و مجلس یک رابطه دوطرفه است و نمی توان عملکرد یک طرف را مجزا از دیگری در نظر گرفت. به همین دلیل نیز مجلس از دولت آینده انتظار دارد که به تعهدات و شعارهایی که به مردم و مجلس داده است عمل کند. بدون شک مجلس نیز از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد که وظایف نظارتی خود را مقابل عملی کردن وعده های دولت برای مردم انجام بدهد.هیات رئیسه فراکسیون امید چند جلسه با آقای روحانی برای انتخاب اعضای کابینه برگزار کرد؟ جزئیات این جلسات چیست؟ آیا آقای عارف نیز به تنهایی با آقای روحانی در این زمینه دیدار داشتند؟در این زمینه یک جلسه بین هیات رئیسه فراکسیون امید و آقای روحانی برگزار شد و هیات رئیسه فراکسیون دغدغه های تخصصی خود را نسبت به اعضای جدید کابینه به رئیس جمهور اعلام کرد. از طرف دیگر یک کارگروه از طرف شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات نیز با آقای روحانی در این زمینه جلسه برگزار کرد. در این جلسه کارگروه مربوطه، شاخص های مورد نظر خود را با آقای روحانی در میان گذاشت و از طرف دیگر آقای روحانی نیز به برخی از محدودیت های موجود برای انتخاب اعضای کابینه اشاره کردند. از سوی دیگر این کارگروه با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز دیدار داشتند و در این دیدار نیز دغدغه های خود را مطرح کردند. نکته دیگر اینکه اغلب وزرا علاوه براینکه برنامه های خود را با اعضای فراکسیون امید مطرح کردند با آقای عارف نیز به صورت دو جانبه دیدار و گفت وگو داشتند.آیا عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف برای به حاشیه راندن اصلاح طلبان و قدرت نمایی اصولگرایان در مجلس بود؟ چرا اصلاح طلبان مجلس برای آقای بیطرف که دوز بالاتری از اصلاح طلبی نسبت به بسیاری از وزرای کابینه داشت اقدام جدی تری انجام ندادند؟در مسأله عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف مجموعه ای از عوامل نقش داشته و به همین دلیل نمی توا ...

ادامه مطلب  

«بیطرف» قربانی دوستان اصلاح طلبش شد/ فراکسیون امید معلوم نیست در مجلس چه می کند/ عارف کارکشته و مجرب نیست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، اکبر منتجبی سردبیر هفته نامه صدا طی یادداشتی در این نشریه اصلاح طلب نوشت: کابینه دوم حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم بارأی اعتماد مجلس به 16 وزیر پیشنهادی کار خود را آغاز کرد. از میان 17 وزیر معرفی شده به مجلس، آن طور که قانون همه از آن باخبرند، فقط حبیب الله بیطرف از وزارت نیرو بازماند و نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند. او البته قربانی سه مسئله شد که قرار است ضمن بررسی این سه مسئله، به این سؤال نیز پاسخ دهیم که اساساً فراکسیون امید چه هدف و برنامه ای در مجلس دارد؟ واضح است که این یادداشت در حمایت از آقای بیطرف نیست ولی باید به نسبت بیطرف با محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید که هر دو از ولایت یزد هستند، پرداخت و سپس بی عملی فراکسیون امید را در مجلس مورد بررسی قرار داد.حبیب الله بیطرف، قربانی سه جریان شد؛ جریان اول، مسئله مهم و حیاتی آب بود. سیاست های او در دوره ای که وزیر نیروی دولت اصلاحات بود، گلایه های مردم زاگرس نشین و جنوبی ایران را افزون کرد. انتقال آب کارون و دز به کویر مرکزی، اگرچه باعث آبادانی ولایت آقای بیطرف شد، اما عوارض بسیاری در استان های جنوبی به وجود آورد. نابودی کشاورزی در زاگرس و خوزستان از یکسو تهدید شد و از دیگر سو بیکاری مردم این مناطق، نگرانی هایی را به وجود آورد. بیطرف پیش از اینکه وزیر نیرو شود، مدتی استاندار یزد بود. پس به نیازهای اصلی این استان واقف بود. می دانست که آب، اردکان یزد را به بهشتی در دل کویر تبدیل می کند. به همین دلیل نیز آن طور که خود سال 91 به روزنامه «آفتاب یزد» گفته است: « به محض آنکه سکان وزارت نیرو را در دولت اصلاحات به دست گرفتم موضوع انتقال آب سرشاخه کارون به یزد را به عنوان یک انتقال آب سرشاخه کارون به یزد را به عنوان یک دغدغه شخصی دنبال کردم.»او البته در اجرای این سیاست تنها نبود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نیز که یزدی است از این طرح حمایت می کرد. علی اکبر اولیا که متولد یزد است و در آن دوره استاندار کهگیلویه و بویراحمد بود نیز از این طرح حمایت می کرد. آقایان زرگر و حاج رسولی که معاونین وقت وزارت نیرو بودند نیز این طرح را اجرایی کردند. بدتر آنکه نمایندگان وقت اهواز در مجلس ششم مانند آقایان محمد کیانوش راد، کهرام و شدیدزاده که از جمله اعضای فراکسیون حزب مشارکت بودند، نیز با چنین طرحی در مجلس مخالفتی نکردند.«لابی آب» در مجلس ششم و دولت اصلاحات، جواب خود را در مجلس دهم و دولت اعتدال داد. چه کسی باور می کرد حبیب الله بیطرف در مجلس دهم که اکثریت آن را اصلاح طلبان و اعتدال گرایان تشکیل داده اند، بیفتد و رأی اعتماد اکثریت را نگیرد؟آن طور که مخالفان بیطرف اعلام کردند، در جریان آب گیری سد کارون 3 که توسط علی زحمتکش مدیر یزدی شرکت آب و نیرو انجام شد، 15 هزار نفر از عشایر و کشاورزان مناطق زاگرس مرکزی آواره شدند، بیکار شدند و شغل های خود را در سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان از دست دادند. حتی با جانمایی اشتباه سد کتوند، آب رودخانه کارون شور و آلوده شد و کسی در این خصوص دم برنیاورد.حتی هنگامی که سال 91 مردم اصفهان از شدت خشکی زاینده رود به انتقال آب یزد شکایت کردند، چه کسی صدای آنها را شنید؟ و زمانی که آنها خط لوله انتقال آب به یزد را از بین بردند متوجه ماجرا نشد؟پس در ابتدای امر باید گفت که، بیطرف قربانی آب شد. زیرا آنچنان که از نامش پیداست، در انتقال آب بیطرف نبود. «آب» از این پس فاکتور بسیار مهمی در سیاست ایران خواهد بود. روزی که آب در رودخانه ها فرو نشست و ریزگردها برخاستند، بسیاری هشدار دادند که اتفاقات مهمی در راه است اما کسی توجهی به این موضوعات نکرد. اکنون و از این پس باید منتظر ماند که این موضوع بسیاری را بر می کشد و دیگران را به زیر می آورد و چهره دست نخورده و منزه آن ها را یک شبه از بین می برد.دوم آنکه بیطرف قربانی اصلاح طلبان و دوستان خود شد. آنها بیطرف را «اصلاح طلب ترین» عضو کابینه پیشنهادی معرفی کرده و از او به عنوان موفق ترین و بهترین وزیر نیروی تاریخ جمهوری اسلامی نام بردند. تعاریفی غلوآمیز که باعث شد از او شخصیت غیرقابل انعطافی بسازد، مگر می توان او را اصلاح طلب ترین عضو کابینه روحانی نامید وقتی جهانگیری، ظریف، حجتی و ابتکار در کابینه حضور دارند؟ مگر بیطرف در دوره اصلاحات چه عمل سیاسی انجام داده بود که از او به عنوان اصلاح طلب ترین عضو کابینه نام برد؟ چنین تعاریفی، خصوصا تاکید بر موفق ترین وزیر نیرو، هرکس دیگری را به این باور می رساند که هر راهی تاکنون رفته، صحیح و منطقی بوده است. پس اگر دوباره وزیر شد باید همان راه و روش را ادامه دهد. نطق بیطرف در مجلس نشان داد که او هنوز در دهه 70 مانده است. هنوز از سدسازی دفاع می کند و به مقتضیات دهه 90 و تلاش برای محیط زیست علاقه ای ندارد. شاید همین تعاریف اصلاح طلبان بود که باعث شد وقتی او با نمایندگان مناطق زاگرس نشین و جنوبی سر یک میز نشستند، او نتواند دغدغه و نگرانی آن نمایندگان را جدی بگیرد و سیاست های 12 سال پیش خود را اشتباه بداند. آن نمایندگان می خواستند آب به سرچشمه اصلی خود بازگردد. این تقریبا برای بیطرف غیرممکن بود که آب را در یزد قطع کند و به کارون بازگرداند. طبق آن چه دوستانش و اطرافیانش گفته اند او بهترین وزیر نیرو بوده و چنین کسی، در چنین مقامی، قطعا اشتباه نمی کند. پس وقتی مجلس با لابی نمایندگان زخم خورده جنوب، به او رای اعتماد نداد، دوستان و هوادارانش فراد وااسفا سر دادند که نه این مجلس درک کرد که بیطرف کیست و نه بیطرف آدمی بود که به خواسته های «غیر قانونی» باج بدهد. عدم رای آوری بیطرف، در مجلس بیش از همه برای دکتر عارف تعجب برانگیز بود. وقتی خبرنگاران مجلس روایت کرده اند که وقتی اعلام شد بیطرف رای نیاورده است، رئیس فراکسیون امید شوکه شده بود.بیطرف قربانی هواداران و دوستان خود در بیرون و داخل مجلس شد. زیرا وزن تعاریف با لابی ها یکسان نبود. تعاریف که با غلو نزدیک می شد بسیار بود و تلاش ها و لابی ها برای رای آوری بیطرف بسیار اندک. تقریبا همه مطمئن بودند که او رای می آورد، پس هیچ کس تلاشی نکرد. هیچ تلاشی.اما بیطرف قربانی یک جریان دیگر نیز شدو او قربانی بی عملی فراکسیون امید شد. فراکسیون امید اساسا معلوم نیست در مجلس چه می کند و قرار است چه انجام دهد. در راس این مجموعه دکتر عارف قرار دارد. اگرچه او انسان شریف و پاک اندیشی است اما سیاستمدار کارکشته و مجربی نیست. پارلمان خانه سیاسیت ورزی است نه مدرسه اخلاق. استاد دانشگاه بودن امر پسندیده ای است اما در خانه ملت کسی برنده است که سیاسیت ورز باشد و اصول لابی را بداند. نمایندگان مجلس، دانشجوی جزوه نویس نیستند که استاد هر آنچه گفت آنها بنویسند و آخر ترم آن را پس بدهند.همه در پارلمان با هم برابرند. همه نمایندگانی از شهر و دیار مختلف هستند. سیاستمداری به تجارت و خرید رأی نیست اگرچه متأسفانه دیده و شنیده شده است که برخی از نمایندگان در ادوار گذشته، تاجران رأی اعتماد شده اند و برای وزارت و وکالت رأی می خرند و می فروشند اما این سیاست ورزی نیست هیچ، بلکه شارلاتانیسم پارلمانی است که خود را نشان داده و باید ف ...

ادامه مطلب  

امید ابراهیمی باید جراحی کند ؛ خبر بد از آخرین وضعیت مصدومیت فرمانده استقلال  

درخواست حذف این مطلب
هنوز تکلیف مصدومیت امید ابراهیمی مشخص نشده است. عضله زیر شکم این بازیکن پاره شده و نمی تواند تمرین کند. امید ابراهیمی این روزها به کلینیک می رود تا فیزیوتراپی کند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : امید ابراهیمی با بدشانسی بزرگی روبرو شده است. امید ابراهیمی اواخر فصل گذشته، پیش از آنکه به طور کامل خوب شود، تمریناتش را شروع کرد و این مسئله باعث شد تا مصدومیتش تشدید شود. ابراهیمی تصور نمی کرد مصدومیتش اینقدر جدی باشد ولی تصویربرداری ها از عضله شکم او نشان داد باید جراحی کند. امید اما تصمیم گرفته جراحی نکند و روی انجام این کار هم مصر است. البته خود او می داند بازگشت به میادین با فیزیوتراپی، راه حل آخر نیست و او در این صورت باید خیلی مراقب باشد که دوباره آسیب نبیند. پزشکان ...

ادامه مطلب  

آمار فوق العاده امید مقابل الاهلی  

درخواست حذف این مطلب
امید ابراهیمی در دیدار برابر الاهلی برای آبی های یک گل زد اما روز خوب او تنها به این گل محدود نمی شود.آمار فوق العاده امید مقابل الاهلیامید ابراهیمی در دیدار برابر الاهلی برای آبی های یک گل زد اما روز خوب او تنها به این گل محدود نمی شود.ابراهیمی در این دیدار در مرکز خط میانی در ...

ادامه مطلب  

تمدید سه گانه ریاست بر صندلی سبز بهارستان  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته انتخابات هیات رییسه مجلس هرچقدر کام اصلاح طلبان را در کرسی های نواب رییس شیرین کرد اما تقدیم دو کرسی به رقبای فراکسیون ولایی اعضای فراکسیون امید را در معرض سوالات جدی خبرنگاران قرار داد. آرایش فراکسیون های سیاسی مجلس تنها چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات تغییرات مهمی داشت تغییراتی که چندان به نفع فراکسیون امید تمام نشد و امیدی ها دو کرسی خودشان را از دست دادند تا سهم آنها از ارکان ١٢گانه هیات رییسه تنها سه کرسی باشد. فراکسیون امید برخلاف آنچه از ابتدا اعلام کرده بود (که حاضر نیست به هیچ وجه با فراکسیون ولایی وارد ائتلاف شود) به ویژه بعد از دیدار شب گذشته محمدرضا عارف و علی لاریجانی بالاخره مدل پیشنهادی لاریجانی برای ائتلاف با دو فراکسیون دیگر را پذیرفت. در این مدل گزینه ریاست هر سه فراکسیون علی لاریجانی بود اما در مورد نواب رییس فراکسیون امید دو گزینه (مسعود پزشکیان و علی مطهری) فراکسیون مستقلین یک گزینه (هادی قوامی) و فراکسیون ولایی هم یک گزینه (حمیدرضا حاجی بابایی) را به عنوان کاندیدا معرفی کردند. در مورد ٩ کرسی دیگر هیات رییسه هم فرمول (٣-٣-٣) در نظر گرفته شد و همه فراکسیون ها متعهد شدند به ٩ گزینه معرفی شده رای بدهند. به این ترتیب فراکسیون امید محمدعلی وکیلی محمدقسیم عثمانی و فریده اولادقباد را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرد. فراکسیون مستقلین هم رسول خضری بهروز نعمتی و غلامرضا کاتب را معرفی کرد. اکبر رنجبرزاده و امیرحسین قاضی زاده و محمدحسین فرهنگی هم از جانب فراکسیون ولایی روانه لیست ائتلافی شدند.٦٤ رای باطله لاریجانیعلی لاریجانی دیروز در حالی با ٢٠٤ رای برای دهمین سال پیاپی رییس مجلس باقی ماند که نسبت به سال گذشته ٣٣ رای کمتر به سبد رایش ریخته شد و این میزان آرا (بعد از دور اول مجلس نهم که علی لاریجانی ١٧٧ رای به دست آورد) کمترین میزان رایی است که او در این سال ها به عنوان رییس مجلس به دست آورده است. این تازه در حالی است که او تنها گزینه هر سه فراکسیون سیاسی مجلس برای ریاست بود و در واقع رقیبی نداشت. اما نکته جالب وجود ٦٤ رای باطله در میان آرای لاریجانی بود. این یعنی وجود ٦٤ نماینده مخالف قطعی با مشی و مدیریت علی لاریجانی در مجلس. حدس بخشی از صاحبان این ٦٤ رای کار سختی نیست. چه آنکه طیفی از اعضای فراکسیون ولایی که قرابت خیلی بیشتری به جبهه پایداری دارند از همان ایام رایزنی ها برای انتخابات هیات رییسه اعلام کرده بودند که خواهان پایان یافتن ریاست لاریجانی هستند و حتما در این انتخابات هم لیست مستقلی خواهند داد. ابطحی نماینده خمینی شهر یکی از آنها بود که دو روز قبل به «اعتماد» گفت او و حدود ١٥ نفر دیگر در فراکسیون ولایی نمی خواهند ریاست علی لاریجانی ادامه یابد و به همین دلیل حتما کاندیدای خودشان برای این سمت را معرفی می کنند هرچند رای نیاورد اما دست کم آنها نشان داده اند «معامله گر» نیستند. آنها شاید توانسته باشند ٢٠ رای را مال خود کنند. البته از آنجا که سه فراکسیون اصلی مجلس تصمیم به ائتلاف گرفتند و تنها گزینه همه آنها لاریجانی بود این طیف کوچک درون فراکسیون ولایی هم آشکارا گزینه ای معرفی نکردند اما به احتمال زیاد آنها نام کاندیدای خود یعنی محمدرضا سالک نماینده اصفهان را روی کاغذ نوشتند. اما بخش دیگر از این ٦٤ رای به احتمال زیاد مربوط به فراکسیون امید است. کسانی که در مجمع عمومی فراکسیون هم اصرار داشتند فراکسیون امیدباید لیست مستقل از دو فراکسیون دیگر بدهد و کاندیدای خودش را برای ریاست داشته باشد. این عده هم به احتمال زیاد نام مسعود پزشکیان را روی کاغذ نوشته بودند. این احتمال هم وجود دارد که برخی نمایندگان رای سفید در مورد ریاست مجلس داده باشند.آرای معنادار در انتخابات نواب رییسمسعود پزشکیان با ١٧٩ رای نایب رییس اول شد آن هم در شرایطی که نسبت به سال گذشته ٢١ رای بیشتر به سبد رایش ریخته شد. علی مطهری هم با ٣٠ رای بیشتر نسبت به سال قبل و با ١٦٣ رای نایب رییس دوم مجلس شد. مسعود پزشکیان سه سبد رای عمده داشت فراکسیون امید مستقلین و فراکسیون مناطق ترک نشین. که به نظر می رسد ١٢٠ رای فراکسیون امید و حدود ٧٠ رای فراکسیون مستقلین به اضافه بخشی از آرای فراکسیون مناطق ترک نشین را از آن خود کرده است. اما در مورد علی مطهری با توجه به چهره سیاسی تر و مرزبندی های دقیقی که بر سر او وجود دارد فراکسیون امید و بخشی از فراکسیون مستقلین سبد رای خالص او را تشکیل می دهند. رای او نشان می دهد حدود ١٢٠ عضو فراکسیون امید با بیش از ٤٠ نفر از اعضای فراکسیون مستقلین به علی مطهری رای داده اند. این آرا یک معنای دیگر هم دارد و آن وجود شکاف در فراکسیون مستقلین است. این فراکسیون خودش یک کاندیدای اختصاصی داشت. با این همه بخشی از بدنه آن ترجیح دادند به جای هادی قوامی به گزینه های فراکسیون امید یا ولایی رای دهند. هادی قوامی کاندیدای این فراکسیون ٦٧ رای به دست آورد. حمیدرضا حاجی بابایی کاندیدای فراکسیون ولایی هم ١٠٧ رای به دست آورد. از آنجا که به گفته ابطحی از اعضای این فراکسیون جمعیت فراکسیون ولایی حدود ٧٠ نفر است این آرا نشان می دهد اعضای این فراکسیون به خوبی توانسته بخشی از رای فراکسیون مستقلین را از آن خود کنند.فراکسیون امید چطور دو کرسی خودش در هیات رییسه را تقدیم فراکسیون ولایی کرد؟هرچقدر انتخابات نواب رییس برای اصلاح طلبان پیروزمندانه بود اما آنها در انتخابات ٩ دبیر و ناظرین هیات رییسه دو هیچ بازی را به فراکسیون ولایی واگذار کردند تا یک بار دیگر ثابت شود تجربه ائتلاف با فراکسیون ولایی و بخشی از مستقلین نمی تواند تجربه خوشایندی برای امیدی ها باشد. بدعهدی فراکسیون های ولایی و مستقلین درست از ساعات اولیه آغاز صحن شروع شد. زمانی که نمایندگان پشت صندلی خود قرار گرفتند و اعلامیه هایی که روی میز آنها گذاشته شده بود را دیدند. روی این اعلامیه ها دو نامه نوشته شده بود: «ناظر: آشوری» و «دبیر: امیرآبادی». آشوری از فراکسیون مستقلین و امیرآبادی متعلق به فراکسیون و ...

ادامه مطلب  

سایه تغییر بر سر انتخابات هیات رئیسه امید  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه ابتکار: پس از جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم و رای نیاوردن حبیب الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو، موجی از انتقادات از سوی نیروهای همسو و منتقدان اصلاح طلبان به فراکسیون امید و شیوه مدیریت هیات رئیسه آن روانه شد. مسئله ای که برخی فعالان سیاسی خارج از مجلس مثل جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران در پیامی توییتری با بیان عبارت «جوفروشان گندم نما» آن افراد حاضر در جلسه را مخاطب قرار داد و نسبت به رای نیاوردن بیطرف در مجلس انتقاد کرد. او در این پیام با بیان کدهایی از تشکیل جلسه خارج از مجلس که پس از آن به جلسه و لابی «آرژانتینی» معروف شد اعلام کرد که در آن جلسه به دلیل سلامت بیطرف و بی توجهی او به مطالبه آن نمایندگان، از ورود به کابینه دوازدهم بازمانده است.البته پس از آن روشن شد که این جلسه درراستای مطالبات منطقه ای و مشکلات آب بوده است. البته با گذشت بیش از 10 روز از رای اعتماد به وزرا، همچنان حاشیه های این موضوع در مجلس و انتقادات ادامه دارد و هنوز نوک پیکان این انتقادات به سمت هیات رئیسه فراکسیون امید نشانه رفته است. بنابر این گزارش؛ قرار است امروز سه شنبه بعدازظهر نشست مجمع عمومی فراکسیون امید برای انتخاب هیات رئیسه جدید این فراکسیون برای سال دوم برگزار شود و برخی نمایندگان معتقدند بخش قابل توجهی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون، تغییر خواهند کرد.80 درصد هیات رئیسه امید تغییر می کندعلیرضا رحیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در کانال تلگرامی خود با طرح این موضوع که اگر لابی های آرژانتینی مانع نشود حداقل نیمی از چهره های هیات رئیسه فعلی فراکسیون امید تغییر خواهد کرد، واکنش برخی همکاران خود را به همراه داشت. البته درخصوص تغییر هیات رئیسه پردانه سلحشوری هم معتقد است حدود 80 درصد از هیات رئیسه فراکسیون امید تغییر می کند. او تصریح کرد که این تغییرات خودخواسته است چرا که برخی از آن افراد مشغله دارند و فرصت نمی کنند در جلسات هیات رئیسه شرکت کنند و این موضوع هیچ ارتباطی به جلسات آرژانتینی و این لابی ها ندارد. البته محمود صادقی؛ عضو هیات رئیسه فعلی فراکسیون امید هم تاکید دارد که این تغییرات قطعی است و اولین گزینه تغییر در ترکیب هیات رئیسه را خودش دانست چون قصد ندارد برای هیات رئیسه فراکسیون نامزد شود. او دلیل این کار را اعتقادش به گردش مسئولیت در بین اعضای فراکسیون دانست چون باید همه خودشان را در فراکسیون سهیم بدانند. وی همچنین افزود که بعد از این قصد دارد وقت و تمرکزش را بیشتر صرف فراکسیون شفاف سازی مجلس کند. البته رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: بالاخره انتخابات مجمع عمومی فراکسیون امید پس از چند نوبت جابجایی برنامه برگزار خواهد شد. قطعا تعیین ترکیب هیات رئیسه فراکسیون برای سال دوم فعالیت در برنامه های آتی آن تعیین کننده خواهد بود.به گفته وی، در اولین انتخابات مجمع عمومی در سال ۹۵ تاکید بر انتخاب صنفی (اقوام و مذاهب و مناطق) از میان اعضا حساسیت های هیجانی را پاسخ داد اما در عمل نتوانست موجب رضایت حداکثری اعضای فراکسیون شود. وی با تاکید بر اینکه ترکیب هیات رئیسه سال دوم فراکسیون می تواند نشان دهنده نگاه متکثر و نقدهای اعضاء به عملکرد ۱۵ ماهه فراکسیون باشد، اظهار کرد: اگر لابی های آرژانتینی مانع نشود قابل پیش بینی است که حداقل نیمی از چهره های هیات رئیسه فعلی تغییر کند و با این تغییر، نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روش ها دریافت خواهد کرد. این در حالی است که پروانه سلحشوری، دیگر عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم در پاسخ به اینکه منظور آقای رحیمی از عبارت لابی های آرژانتینی و تاثیر آن بر انتخابات هیات رئیسه فراکسیون امید چیست، به «ابتکار» گفت: از محتوای «جلسات آرژانتینی» خبر ندارم و هیچ یک از «اسامی آرژانتینی» در فراکسیون امید حضور ندارند. او افزود: طبق کدهایی که آقای جواد امام درباره آن افراد دادند مشخص شد آنها در فراکسیون امید نیستند، ولی اگر این افراد می توانند در تعیین ترکیب هیات رئیسه امید نقشی داشته باشند به کارشان برسند، ما هم سعی می کنیم نقشمان را به درستی ایفا کنیم.برخی دوستان خواسته یا نا ...

ادامه مطلب