تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب و تعبیر خواب اسب وحشی  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب اسبتعبیر خواب اسب تعبیر خواب سوار شدن بر روی اسب تعبیر خواب اسب وحشی تعبیر خواب اسب سیاه تعبیر خواب اسب سفید تعبیر خواب اسب قهوه ای تعبیر خواب خوردن اسب تعبیر خواب سوار بر است تعبیر خواب اسب سواری . اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم تعبیرهای کلی تعبیر خواب اسب تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام است. تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد است و هر چقدر فرمانبردارتر و رام تر باشد، خوشبخت تر می شوی. اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد شهر یا ده یا خانه ای شده است، تعبیرش این است که مرد غریب «عجمی» در آنجا خواهد آمد. اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یـعـنـی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می سازد. اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته است، یـعـنـی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می رود. اگر ببینی اسب های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یـعـنـی در آنجا باران می بارد یا اینکه سیل جاری می شود (دفع بلا و گرفتاری) تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست. پرواز اسب اگر در خواب ببینی سوار اسب شده ای و پرواز می کنی، یا اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند، تعبیرش این است که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود. اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست «پادشاه» هلاک و نابود می شوی (دفع بلا و گرفتاری). تعبیر خواب اسب قهوه ای تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این است که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن است تعبیر خواب اسب سیاه تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کندتعبیر خواب صحبت کردن با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد تعبیر خواب اسب سواری تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیستاگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند اگر آن اسب مادیان جرمه باشد، تعبیر خواب این است که آن زن خوبروی و زیبا است اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است تعبیر خواب اسب مرده تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این است که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود تعبیر خواب اسب آبی تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود تعبیر خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود تعبیر خواب دزدیده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود تعبیر خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهدتعبیر خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود تعبیر خواب اسب دریایی تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود. تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد. تعبیر خواب اسب سفید این است که از زندگی لذت خواهید برد تعبیر خواب اسب سیاه این است که مشکلات در راهند تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود تعبیر خواب اسب سواری این است که آرزوهایتان برآورده می شوند تعبیر خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زیاد در راه است تعبیر خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است تعبیر خواب دارای یک اسب بودن این است که کامیاب می شوید حتما بخوانید : طالع بینی سال 2017 + طالع بینی سال ۱۳۹۶تعبیر خواب اسب سفید بالدار تعبیر خواب نعل کردن اسب این است که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید تعبیر خواب اسب مرده این است که کار زیا ...

ادامه مطلب  

علائم میگرن، قبل از شروع میگرن این علائم را تجربه می کنید  

درخواست حذف این مطلب
علائم میگرن گاهی قبل از شروع حمله میگرن مشاهده می شوند. شناخت علائم میگرن می توانند به پیشگیری از دردهای شدید کمک کنند.مرحله مقدماتی یا پرودروم prodrome در میگرنگاهی که دچار سردرد می شوید، ممکن است علائم اولیه و هشدار دهنده میگرن را در خود مشاهده می کنید. این علائم در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و چند ساعت یا چند روز قبل از بروز میگرن در خود مشاهده می کنید.سعی کنید به علائم خود قبل از هر بار میگرن دقت کنید و این علائم را برای خود یادداشت کنید.رایج ترین علائم میگرننشانه های میگرن در مرحله پرودروم همیشه یکسان نیست و برخی از این نشانه ها بیشتر از بقیه مشاهده می شوند. به عنوان مثال زیاد خمیازه می کشید یا به طور مکرر نیاز به دستشویی رفتن دارید. بیشتر از حد معمول بعضی خوراکی های شیرین، به ویژه شکلات را می خورید. اگر مقداری شکلات بخورید و بعد دچار حمله میگرن شوید، ممکن است تصور کنید شکلات علت آن بوده است، اما این در حقیقت یک هوس بود که هشدار دهنده شروع میگرن است. علائم میگرن : تغییرات خلقیبرخی افراد در روزها یا ساعت های قبل از میگرن تحریک پذیر یا افسرده می شوند. از طرف دیگر برخی مبتلایان قبل از میگرن احساس شادی می کنند. علائم میگرن : خوابممکن است قبل از میگرن احساس خستگی غیر عادی داشته باشید.خواب زیاد یا خواب کم می تواند منجر به میگرن شود. به ارتباط بین خواب و بروز علائم میگرن دقت کنید. به این ترتیب می تواند عوامل شروع کننده میگرن و احتمال بروز آن را در خود تشخیص دهید. علائم میگرن : مشکلات گوارشیپرودروم گاهی بر روی دستگاه گوارش تاثیر می گذارد. در این شرایط در معده خود احساس ناراحتی می کنید یا دچار یبوست یا اسهال می شوید. پزشک می تواند در رفع این علائم به شما کمک کند، اما از بروز میگرن پیشگیری نمی کند. علائم میگرن : حساسیت به نور یا صدااز رایج ترین نشانه های قبل از میگرن حساسیت به نور یا صدا هستند و اغلب در مرحله سردرد و بعد از آن هم ادامه پیدا می کنند. نور یا سر و صدای زیاد حتی می تواند باعث حمله میگرنی مجدد شود.علائم میگرن : تغییر در بیناییهر چه به شروع میگرن نزدیک تر می شوید، بینایی شما مشکل بیشتری پیدا کرده و تاری دید شما بیشتر می شود. به علاوه ممکن است نقاط کور یا نورهای خیره کننده یا اشکالی را در منطقه دید خود مشاهده کنید. این مشکلات به تدریج بدتر می شوند، اما معمولا بیشتر از یک ساعت طول نمی کشند. درمان میگرن : مصرف داروی ضد درداین ضد دردها چه با نسخ ...

ادامه مطلب  

جدیدترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب زرد برای نوجوان  

درخواست حذف این مطلب
دکوراسیون اتاق خواب زردجدیدترین و شیک ترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب زرد برای نوجوانانواع مجموعه مدل دکوراسیون داخلی شیک و جدیدپیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم راهنمای انتخاب رنگ اتاق نوجوانان دختر و پسربررسی های بسیاری نشان داده است رنگ ها توانایی بسیاری در تحریک, هیجان, تسکین و حتی درمان افراد دارند. به همین دلیل توجه به رنگ دیوار و دکوراسیون اتاق اهمیت ویژه ایی دارد. در ادامه با بهترین رنگ (رنگ زرد) و کاربرد این رنگ در اتاق خواب ها آشنا می شویم: با نور خورشید از خواب بیدار می شوید! رنگ زرد به اتاق شما گرما و شادی می بخشد و کمک می کند تا روزتان را با نشاط هر چه بیشتر آغاز کنید. فرقی نمی کند کدام درجه از این رنگ را استفاده می کنید، رنگ زرد احساسات مثبت شما را بر می انگیزد.رنگ زرد برای استفاده در اتاق خواب پتانسیل زیادی دارد، کافی است ویژگی های زرد را بشناسیم و به جا و در کنار رنگ های متناسب با خودش از آن استفاده کنیم. زرد در کارایی سیستم بدن زرد حافظه را فعال می کند و سیستم عصبی را تحریک می کند، ارتباطات را افزایش می دهد و خلاقیت را بالا می برد. کنترل شدت رنگ برابر با کنترل میزان این حس هاست. رنگ زرد کمرنگ مانند رنگ های خنثی عمل می کند و زرد آفتابی گرمای تابستان را به خانه تان می آورد.زرد کم رنگ اتاقی کوچک را بزرگ جلوه می دهد. درجه های مختلف این رنگ به شما انعطاف زیادی در طراحی می دهد ، با استفاده از این رنگ می توان اتاقی سرشار از حس های مثبت داشت. به رنگ زرد گل نرگس، پوست لیمو، و کره فکر کنید! چه احساسی به شما دست می دهد؟! بله این حس گرمی و نشاط است، رنگ زرد یادآور شروعی دوباره است؛ یادآور بهار و امید آرزوهای شیرین.در هندوستان افراد زمانی که قصد دارند شروع بهار را جشن بگیرند جامه زرد به تن میکنند. چنانچه کمی تامل کنید و به رنگ یاقوت زرد، و برخی از تکه سنگ ها توجه کنید، درمیابید که رنگ زرد ماهیتا"زاده زمین است و درنگاه اول ما را به یاد طبیعت می اندازد. یاد نرگس زرد، گندمزار، و یا کشتزار ذرت. از طرفی گیرایی زمینه طلایی این رنگ به انسان نوعی انرژی مضاعف می دهد. از نظر روانشناسی زمینه روحی و روانی انسان به گونه ایست که رنگ زرد باعث ارتقا و نشاط انسان می گردد. وین وان گوگ هنرمندی که سال های زیادی را صرف مطالعه در مورد رنگ زرد کرده است. وی اینچنین اظهار می دارد که "زرد خود خورشید است، زرد حقیقتا" فوق العاده است". علاوه بر این زرد رنگ خوش بینی و آرامش است؛ زرد یعنی امیدواری. روانشناسان رنگ بر این باورند که انسان ها در نهان و ذات خود تمایل به رنگ زرد دارند. چنانچه در پی اعتماد به نفس و آرامش روحی هستید، روانشناسان رنگ زرد را به شما توصیه میکنند. آن ها معتقدند افرادی که طرفدار این رنگ هستند افراد پرامید، شاد و قاطعی هستند. جالب است بدانید رنگ زرد اولین رنگی است که نوزادان در بدو تولد قادر به تشخیص آن میباشند. ارسطو فیلسوف یونانی معتقد است که رنگ زرد اولین رنگی است که از ...

ادامه مطلب  

چه می شود که خواب می بینیم؟  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: پدیده رویا یا خواب دیدن، تاکنون بارها در علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی، خواب دیدن حاصل تعامل بین گروهی از پیام رسان های عصبی است. خواب، شفابخش و آرامبخش جسم و جان است. تحقیقات علمی نیز ثابت کرده اند این پدیده در حفظ سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی تمام موجودات زنده نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین واضح است هرگونه اختلال در آن می تواند زندگی در حالت بیداری را با مشکلات جدی مواجه کند. رویا دیدن از دیگر پدیده هایی است که هنوز با ناشناخته های بسیاری برای دانشمندان همراه است.رویاها نیز با القای احساسات مختلف می توانند در سلامت روانی انسان ها نقش داشته باشند. اگرچه دنیای خواب و رویا برای انسان امروز هنوز پیچیدگی های بسیاری دارد اما تاکنون یافته های جالبی در رابطه با آن به دست آمده است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که در علم پزشکی برای بررسی مشکلات خواب یک رشته تخصصی نیز تعریف شده است. دکتر علیرضا یاراحمدی از جمله متخصصان مغز و اعصاب کشور است که در این زمینه فعالیت می کند. او که تخصص نوروفیزیولوژی بالینی و فلوشیپ صرع و اختلالات خواب دارد، شما را با فیزیولوژی خواب و رویا و شایع ترین اختلالات خواب آشنا می کند. رویا چیست و چگونه شکل می گیرد؟پدیده رویا یا خواب دیدن، تاکنون بارها در علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی، خواب دیدن حاصل تعامل بین گروهی از پیام رسان های عصبی است. این ماده بین نورون ها (سلول های عصبی) در مغز ترشح می شود و خاطرات و تجربیات را برای فرد تداعی می کند. رویا حاصل تداعی این خاطرات و تجربیات به شکل تغییریافته و با اقتباس از پس زمینه فرهنگی، دینی و تجربی فرد است. شرایط جسمانی مثل تب کردن، بیماری های خاص مثل فراموشی یا دمانس و سالمندی نیز از عواملی هستند که می توانند رویاها را تحت تاثیر قرار دهند. این تعاریف همگی از منظر علم نورولوژی و بدون در نظر گرفتن روح انسان مطرح می شوند.از دیدگاه این رشته، رویاها صرفا جنبه جسمی و فیزیکی دارند، اما از دیدگاه نوروساینس یا علوم اعصاب، رویاها با در نظر گرفتن متافیزیک و روح بررسی می شوند. به گفته محققان این علوم، روح انسان می تواند از کالبد زمان خارج شود و پیشگوکننده بعضی اتفاقات در آینده باشد. همان طور که در دین اسلام نیز به آن اشاره شده، رویاهای صادقه باید جدی تلقی شوند. به طور کلی، مبحث خواب و رویا برای دانشمندان بسیار پیچیده است چرا که هنوز بخش های بسیاری از عملکردهای مغز انسان ناشناخته باقی مانده اند.خواب از چه مراحلی تشکیل شده است؟انسان با شروع خواب وارد 3 مرحله پله ای می شود که هر یک از آنها نسبت به مرحله قبل عمیق تر است. بعد از گذشت این 3 مرحله (جمعا حدود 90 دقیقه) فرد وارد مرحله ای سطحی تر می شود که درواقع حالتی بین خواب و بیداری است. این مرحله، خواب رم (rem: خواب با حرکات سریع چشم زیر پلک) نام دارد. در این بخش از خواب علاوه بر حرکت کردن چشم ها، امواج مغزی نیز تسریع شده و حالتی شبیه بیداری در نوار مغز دیده می شود. رویا دیدن در چه مرحله ای از خواب رخ می دهد؟برخلاف تصور افراد، رویا دیدن در مرحله خواب عمیق اتفاق نمی افتد، بلکه بعد از ورود به خواب سطحی رم تجربه می شود. درواقع از ابتدای خواب شب هرچه به صبح نزدیک تر می شویم، احتمال رویا دیدن نیز بیشتر می شود. بنابراین می توان گفت اغلب رویاها در یک سوم پایانی مدت خواب اتفاق می افتند. رویاها می توانند همراه با حس شادی، هیجان، ترس، خشم و... باشند. خواب دیدن به قدری واقعی می نماید که گویی فرد در آن حضور فیزیکی دارد، اما از آنجایی که حین خواب تمام عضلات بدن به دستور مغز فلج می شوند، انسان نمی تواند همگام با رویا، اعضای بدن خود را حرکت دهد. جالب است بدانید خداوند عضلات چشم و دستگاه تنفسی را از این قاعده مستثنی کرده است. به همین دلیل است که حین خواب دچار وقفه تنفسی نمی شویم و رویاها را بدون حرکت دادن بدن با چشمان خود تعقیب می کنیم.البته در این زمینه اختلالی تحت عنوان اختلال رفتاری خواب رم (rbd) وجود دارد که مغز را در فلج کردن عضلات حین خواب دچار مشکل می کند. افراد مبتلا به این اختلال که بیشتر آنها را آقایان بالای 50 سال تشکیل می دهند حین رویا دیدن، حرکات فیزیکی مختلف مثل مشت و لگد زدن را تجربه می کنند. درنتیجه ممکن است به خود یا افراد همبستر آسیب برسانند. این افراد معمولا بعد از بیدار شدن از خواب، رویایی را به یاد می آورند که متناسب با حرکات فیزیکی مشاهده شده توسط اطرافیان است. این اختلال بسیار جدی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. آمارها نشان داده اند درصد بالایی از این بیماران طی 10 سال آینده به پارکینسون یا بیماری لرزش مبتلا خواهند شد.اضطراب و افسردگی چه تاثیری بر خواب و رویا می گذارند؟اختلالات اضطرابی، تنش های عصبی و افسردگی معمولا باعث کاهش میل به خواب، اشتها و تمایلات جنسی می شوند، اما این مساله قطعی نیست و بعضی ها در این شرایط با افزایش اشتها و میل به خواب مواجه می شوند. این افراد معمولا نزدیک صبح از خواب بیدار می شوند و با ولع بسیار به سمت یخچال می روند. با ادامه پیدا کردن این وضعیت، فرد دچار اضافه وزن خواهد شد، در حالی که همچنان از کاهش میل جنسی رنج می برد.این اختلالات ممکن است عملکرد فرد را در محیط کار و اجتماع هم تحت تاثیر قرار دهند. همچنین می توانند باعث افزایش رویاهای مرتبط یا غیرمرتبط با زندگی روزانه شوند و فرد را دچار آشفتگی و نگرانی کنند. افرادی که این وضعیت را تجربه می کنند باید دنبال یافتن عامل اضطراب یا افسردگی در زندگی خود باشند و آن را برطرف کنند. همچنین می توانند تحت نظر پزشک از درمان های رایج افسردگی و اختلالات اضطرابی کمک بگیرند.ریشه و عامل کابوس ها یا خواب های آشفته کننده چیست؟بسیاری از کابوس ها یا رویاهای آشفته کننده به دنبال بعضی بیماری های زمینه ای اتفاق می افتند. برای مثال خیلی از افراد، به خصوص کودکان در زمان تب، دچار کابوس یا هذیان در خواب می شوند. افراد سالمند نیز ممکن است بر اثر کاهش مصرف مایعات و عدم هشدار تشنگی دچار خواب آلودگی و کابوس های شبانه شوند. بیماری هایی مثل کم کاری و پرکاری تیروئید، بعضی بیماری های داخلی، مصرف وعده های سنگین غذا قبل از خواب، استرس های روزانه، افسردگی، مصرف بعضی داروها و رعایت نکردن اصول بهداشت خواب نیز همگی می توانند زمینه ساز رویاهای آشفته شوند. برای جلوگیری از مشاهده این گونه رویاها باید به درمان بیماری های زمینه ای پرداخت و از عوامل استرس زا دوری کرد. گوش کردن به موسیقی آرامبخش، خواندن کتاب های نویدبخش و مدیریت ذهن به سمت افکار مثبت قبل از خواب از راهکارهای دیگر برای پیشگیری از مشاهده رویاهای آشفته کننده هستند.چه عواملی در سبکی خواب دخیل هستند؟یکی از مهم ترین دلایل سبکی خواب و بیدار شدن های مکرر در افراد بالغ، به خصوص سالمندان، وقفه تنفسی یا آپنه انسدادی حین خواب است. از دیگر دلایل سبکی خواب می توان به گرم بودن بیش از حد هوای اتاق خواب، پرصدا یا پرنور بودن محل خواب و خوابیدن طولانی مدت در طول روز اشاره کرد. خواب بعد از ظهر یا ابتدای شب با کاهش تولید نوعی پیام رسان عصبی در مغز به نام «آدنوزین» باعث ایجاد اختلال در خواب شبانه می شود. در حالت طبیعی، میزان آدنوزین به موازات افزایش مدت بیداری بالا می رود. درواقع هرچقدر بیداری طولانی تر شود، میزان آدنوزین و به دنبال آن خواب آلودگی نیز افزایش می یابد. حال اگر فرد در طول روز خواب طولانی مدت داشته باشد، میزان آدنوزین مغزش کاهش می یابد و هنگام خواب شبانه دچار افزایش هوشیاری می شود.درنتیجه ممکن است با کوچک ترین صدا یا عامل محرک از خواب بیدار شود و خواب باکیفیتی نداشته باشد. علاوه براین، خواب در طول روز هیچ گاه نمی تواند کیفیت خواب شب را داشته باشد زیرا گروهی از هورمون ها فقط در خواب شبانه ترشح می شوند. با خواب در طول روز، ریتم ترشح این هورمون ها مختل خواهد شد حتی اگر فرد از نظر کمی، به اندازه کافی خوابیده باشد. وقفه تنفسی در خواب با چه علائم و عوارضی همراه است؟افرادی که از وقفه تنفسی خواب رنج می برند، معمولا خیلی سریع به خواب می روند و حتی با صدای خروپف خود برای اطرافیان مزاحمت ایجاد می کنند اما در عین حال بعد از بیدار شدن از احساس خستگی و خواب ...

ادامه مطلب  

چه می شود که خواب می بینیم؟  

درخواست حذف این مطلب
خواب، شفابخش و آرامبخش جسم و جان است. تحقیقات علمی نیز ثابت کرده اند این پدیده در حفظ سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی تمام موجودات زنده نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین واضح است هرگونه اختلال در آن می تواند زندگی در حالت بیداری را با مشکلات جدی مواجه کند. رویا دیدن از دیگر پدیده هایی است که هنوز با ناشناخته های بسیاری برای دانشمندان همراه است.رویاها نیز با القای احساسات مختلف می توانند در سلامت روانی انسان ها نقش داشته باشند. اگرچه دنیای خواب و رویا برای انسان امروز هنوز پیچیدگی های بسیاری دارد اما تاکنون یافته های جالبی در رابطه با آن به دست آمده است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که در علم پزشکی برای بررسی مشکلات خواب یک رشته تخصصی نیز تعریف شده است. دکتر علیرضا یاراحمدی از جمله متخصصان مغز و اعصاب کشور است که در این زمینه فعالیت می کند. او که تخصص نوروفیزیولوژی بالینی و فلوشیپ صرع و اختلالات خواب دارد، شما را با فیزیولوژی خواب و رویا و شایع ترین اختلالات خواب آشنا می کند. رویا چیست و چگونه شکل می گیرد؟پدیده رویا یا خواب دیدن، تاکنون بارها در علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر رشته مغز و اعصاب یا نورولوژی، خواب دیدن حاصل تعامل بین گروهی از پیام رسان های عصبی است. این ماده بین نورون ها (سلول های عصبی) در مغز ترشح می شود و خاطرات و تجربیات را برای فرد تداعی می کند. رویا حاصل تداعی این خاطرات و تجربیات به شکل تغییریافته و با اقتباس از پس زمینه فرهنگی، دینی و تجربی فرد است. شرایط جسمانی مثل تب کردن، بیماری های خاص مثل فراموشی یا دمانس و سالمندی نیز از عواملی هستند که می توانند رویاها را تحت تاثیر قرار دهند. این تعاریف همگی از منظر علم نورولوژی و بدون در نظر گرفتن روح انسان مطرح می شوند.از دیدگاه این رشته، رویاها صرفا جنبه جسمی و فیزیکی دارند، اما از دیدگاه نوروساینس یا علوم اعصاب، رویاها با در نظر گرفتن متافیزیک و روح بررسی می شوند. به گفته محققان این علوم، روح انسان می تواند از کالبد زمان خارج شود و پیشگوکننده بعضی اتفاقات در آینده باشد. همان طور که در دین اسلام نیز به آن اشاره شده، رویاهای صادقه باید جدی تلقی شوند. به طور کلی، مبحث خواب و رویا برای دانشمندان بسیار پیچیده است چرا که هنوز بخش های بسیاری از عملکردهای مغز انسان ناشناخته باقی مانده اند.خواب از چه مراحلی تشکیل شده است؟انسان با شروع خواب وارد 3 مرحله پله ای می شود که هر یک از آنها نسبت به مرحله قبل عمیق تر است. بعد از گذشت این 3 مرحله (جمعا حدود 90 دقیقه) فرد وارد مرحله ای سطحی تر می شود که درواقع حالتی بین خواب و بیداری است. این مرحله، خواب رم (rem: خواب با حرکات سریع چشم زیر پلک) نام دارد. در این بخش از خواب علاوه بر حرکت کردن چشم ها، امواج مغزی نیز تسریع شده و حالتی شبیه بیداری در نوار مغز دیده می شود. رویا دیدن در چه مرحله ای از خواب رخ می دهد؟برخلاف تصور افراد، رویا دیدن در مرحله خواب عمیق اتفاق نمی افتد، بلکه بعد از ورود به خواب سطحی رم تجربه می شود. درواقع از ابتدای خواب شب هرچه به صبح نزدیک تر می شویم، احتمال رویا دیدن نیز بیشتر می شود. بنابراین می توان گفت اغلب رویاها در یک سوم پایانی مدت خواب اتفاق می افتند. رویاها می توانند همراه با حس شادی، هیجان، ترس، خشم و... باشند. خواب دیدن به قدری واقعی می نماید که گویی فرد در آن حضور فیزیکی دارد، اما از آنجایی که حین خواب تمام عضلات بدن به دستور مغز فلج می شوند، انسان نمی تواند همگام با رویا، اعضای بدن خود را حرکت دهد. جالب است بدانید خداوند عضلات چشم و دستگاه تنفسی را از این قاعده مستثنی کرده است. به همین دلیل است که حین خواب دچار وقفه تنفسی نمی شویم و رویاها را بدون حرکت دادن بدن با چشمان خود تعقیب می کنیم.البته در این زمینه اختلالی تحت عنوان اختلال رفتاری خواب رم (rbd) وجود دارد که مغز را در فلج کردن عضلات حین خواب دچار مشکل می کند. افراد مبتلا به این اختلال که بیشتر آنها را آقایان بالای 50 سال تشکیل می دهند حین رویا دیدن، حرکات فیزیکی مختلف مثل مشت و لگد زدن را تجربه می کنند. درنتیجه ممکن است به خود یا افراد همبستر آسیب برسانند. این افراد معمولا بعد از بیدار شدن از خواب، رویایی را به یاد می آورند که متناسب با حرکات فیزیکی مشاهده شده توسط اطرافیان است. این اختلال بسیار جدی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. آمارها نشان داده اند درصد بالایی از این بیماران طی 10 سال آینده به پارکینسون یا بیماری لرزش مبتلا خواهند شد.اضطراب و افسردگی چه تاثیری بر خواب و رویا می گذارند؟اختلالات اضطرابی، تنش های عصبی و افسردگی معمولا باعث کاهش میل به خواب، اشتها و تمایلات جنسی می شوند، اما این مساله قطعی نیست و بعضی ها در این شرایط با افزایش اشتها و میل به خواب مواجه می شوند. این افراد معمولا نزدیک صبح از خواب بیدار می شوند و با ولع بسیار به سمت یخچال می روند. با ادامه پیدا کردن این وضعیت، فرد دچار اضافه وزن خواهد شد، در حالی که همچنان از کاهش میل جنسی رنج می برد.این اختلالات ممکن است عملکرد فرد را در محیط کار و اجتماع هم تحت تاثیر قرار دهند. همچنین می توانند باعث افزایش رویاهای مرتبط یا غیرمرتبط با زندگی روزانه شوند و فرد را دچار آشفتگی و نگرانی کنند. افرادی که این وضعیت را تجربه می کنند باید دنبال یافتن عامل اضطراب یا افسردگی در زندگی خود باشند و آن را برطرف کنند. همچنین می توانند تحت نظر پزشک از درمان های رایج افسردگی و اختلالات اضطرابی کمک بگیرند.ریشه و عامل کابوس ها یا خواب های آشفته کننده چیست؟بسیاری از کابوس ها یا رویاهای آشفته کننده به دنبال بعضی بیماری های زمینه ای اتفاق می افتند. برای مثال خیلی از افراد، به خصوص کودکان در زمان تب، دچار کابوس یا هذیان در خواب می شوند. افراد سالمند نیز ممکن است بر اثر کاهش مصرف مایعات و عدم هشدار تشنگی دچار خواب آلودگی و کابوس های شبانه شوند. بیماری هایی مثل کم کاری و پرکاری تیروئید، بعضی بیماری های داخلی، مصرف وعده های سنگین غذا قبل از خواب، استرس های روزانه، افسردگی، مصرف بعضی داروها و رعایت نکردن اصول بهداشت خواب نیز همگی می توانند زمینه ساز رویاهای آشفته شوند. برای جلوگیری از مشاهده این گونه رویاها باید به درمان بیماری های زمینه ای پرداخت و از عوامل استرس زا دوری کرد. گوش کردن به موسیقی آرامبخش، خواندن کتاب های نویدبخش و مدیریت ذهن به سمت افکار مثبت قبل از خواب از راهکارهای دیگر برای پیشگیری از مشاهده رویاهای آشفته کننده هستند.چه عواملی در سبکی خواب دخیل هستند؟یکی از مهم ترین دلایل سبکی خواب و بیدار شدن های مکرر در افراد بالغ، به خصوص سالمندان، وقفه تنفسی یا آپنه انسدادی حین خواب است. از دیگر دلایل سبکی خواب می توان به گرم بودن بیش از حد هوای اتاق خواب، پرصدا یا پرنور بودن محل خواب و خوابیدن طولانی مدت در طول روز اشاره کرد. خواب بعد از ظهر یا ابتدای شب با کاهش تولید نوعی پیام رسان عصبی در مغز به نام «آدنوزین» باعث ایجاد اختلال در خواب شبانه می شود. در حالت طبیعی، میزان آدنوزین به موازات افزایش مدت بیداری بالا می رود. درواقع هرچقدر بیداری طولانی تر شود، میزان آدنوزین و به دنبال آن خواب آلودگی نیز افزایش می یابد. حال اگر فرد در طول روز خواب طولانی مدت داشته باشد، میزان آدنوزین مغزش کاهش می یابد و هنگام خواب شبانه دچار افزایش هوشیاری می شود.درنتیجه ممکن است با کوچک ترین صدا یا عامل محرک از خواب بیدار شود و خواب باکیفیتی نداشته باشد. علاوه براین، خواب در طول روز هیچ گاه نمی تواند کیفیت خواب شب را داشته باشد زیرا گروهی از هورمون ها فقط در خواب شبانه ترشح می شوند. با خواب در طول روز، ریتم ترشح این هورمون ها مختل خواهد شد حتی اگر فرد از نظر کمی، به اندازه کافی خوابیده باشد. وقفه تنفسی در خواب با چه علائم و عوارضی همراه است؟افرادی که از وقفه تنفسی خواب رنج می برند، معمولا خیلی سریع به خواب می روند و حتی با صدای خروپف خود برای اطرافیان مزاحمت ایجاد می کنند اما در عین حال بعد از بیدار شدن از احساس خستگی و خواب ناکافی شکایت دارند. اگرچه این افراد راحت به خواب می روند اما به دلیل مشکل در تنفس، ...

ادامه مطلب  

فوبیا چیست و علت فوبیا راه درمان سریع بیماری فوبیا اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
فوبیافوبیا چیست و علت فوبیا راه درمان سریع بیماری فوبیا اجتماعیفوبیا چیست درمان بیماری فوبیا علائم فوبیا درمان قطعی فوبیا فوبیا اجتماعی فوبیای ترس از بیماری بهتر است با فوبیا یا ترس آشنا شوید افردای که از یک نوع ترس شدید رنج می برند را مبتلا به بیماری فوبیا می نامند این بیماری قابل درمان است فوبیا ترس پایدار از یک موقعیت به خصوص است که میزان درس با میزان خطرناک بودن آن موقعیت تناسبی ندارد. کسانی که به فوبی مبتلا هستند، می دانند که این ترس غیرمنطقی است؛ حتی اکثرا می دانند که این ترس از کجا شروع شده است؛ مثلا کسی که فوبی حیوانات دارد، فقط از همان حیوان خاص می ترسد و ممکن است از حیوان د یگری نترسد. فوبیا از نظر رفتاردرمانی به چه حالتی می گویند؟ در اکثر انواع فوبی شرایط به گونه ای است که معمولا فرد در دیگر قسمت های زندگی اش مشکلی ندارد و زندگی نرمالی دارد، اما وقتی با آن موضوع مواجه می شود، ترس را تجربه می کنند و علائمی را نشان می دهد. فوبی انواع مختلفی دارد مثل فوبی حیوانات، فوبی موضوعات بی جان مثل ارتفاعات و فضاهای بسته. ترس از بیماری و مرگ و نیز فوبی خون و فوبی های اجتماعی. علائم فوبیا چیست علائم شناختی، علائم هیجانی، رفتاری و بدنی چهار دسته علائم فوبیا هستند؛ البته هرکسی که فوبیا دارد، لزوما هر چهار علامت را با هم ندارد. علائم شناختی این است که فرد مدام به این موضوع فکر می کند که نکند با آن چیزی که می ترسد، مواجه شود؛ مثلا در خیابان تاریکی، حرکتی ناگهانی را پشت سر خود احساس می کند. فکر می کند «این یک کیف زن است» و میخکوب می شود.علائم دسته بعد، هیجانی است. عواطف فرد مثل احساس دلشوره در این دسته قرار می گیرند. هم چنین اضطراب، نگرانی، ترس، وحشت زدگی. علائم بدنی هم داریم که خودش به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شود. علائم درونی با افزایش ضربان قلب و تپش قلب بروز می کند، اما علائم بیرونی مثل برافروختگی صورت یا لرزش دست است. افراد نسبت به علائم هیجانی خود آگاه ترند و آن ها را بیشتر متوجه می شوند. هرقدر علائم بیشتر باشد، فوبی شدیدتر است. هرقدر علائم آشکارتر باشد، یعنی شدت ترس و فوبی بالاتر است. یک سری علائم رفتاری هستند؛ یعنی ممکن است بدنشان در شرایطی مانند حالت آماده باش یا جنگ و یا گریز قرار بگیرد.همه افراد در سنین کودکی ممکن است فوبی را تجربه کنند. خیلی از بچه ها ترس از تاریکی یا تنها ماندن را دارند. به مرور زمان که از نظر سنی و عقلی رشد می کنند این ترس ها از بین می رود و نیازی هم به درمان ندارد، اما در یک سری افراد ممکن است علائم باقی بماند؛ پس باید درمان بشوند؛ مثلا افرادی هستند که اصلا از خانه هم خارج نمی شوند که این افراد قطعا به درمان و معالجه احتیاج دارند. از نظر رفتاردرمانی ریشه فوبیا چیست؟ اکثر متخصصان معتقدند که ترس و فوبی هایی که شدید هستند، ریشه ژنتیکی دارند. یعنی افرادی حتما در سابقه خانوادگی این علائم را داشته اند. اما یک سری از روان شناس های مثل رفتارگراها معتقدند که لزوما ژنتیکی نیست و ممکن است یاد گرفته شده باشد؛ مثلا اتفاقی برای فرد در دوران بچگی افتاده و ا ترسیده است. پس آن ترس در ذهنش می ماند و هر اتفاق مشابهی برایش بیفتد. همان خاطره و ترس اولیه زنده و تداعی می شود. آیا فوبیا می تواند موجب بروز علائم شود، مثلا کسی که از دندان پزشکی می ترسد، دچار درد دندان شود؟ کسی که فوبی بیماری دارد، مدام خودش و بدنش را بررسی می کند و به دنبال علائمی شبیه به آن بیماری در خودش می گردد تا ثابت کند آن بیماری را دارد. یک نکته جالب در رابطه با فوبی بیماری این است که اگر فرد واقعا آن بیماری مبتلا شود، فوبی از بین می رود! مثلا کسی که فوبی سرطان دارد، زمانی که واقعا مبتلا شود، فوبی کم کم از بین می رود؛ چون با آن از نزدیک مواجه شده است. در رابطه با دندان پزشکی و موارد مشابه ممکن است به دلیل ترس از چیزی بعضی علائم تشدید شود. یک سری هورمون ها ترشح می شوند که می توانند علائم بدنی برجای گذارند. کسی که مضطرب است، ضربان قلبش افزایش پیدا می کند، فشار خونش افزایش می یابد و حتی ممکن است کسی که از حمله قلبی می ترسد قلب درد بگیرد حتما بخوانید : چرا در خواب حرف میزنیم راه درمان ...

ادامه مطلب  

دچار آپنه خواب شده اید اگر این 7 علائم را دارید  

درخواست حذف این مطلب
آپنه خواب sleep apnea دراز مدت با ضربان قلب نامنظم، فشار خون بالا و حتی سکته مغزی و قلبی مرتبط است پس علائم آن را جدی بگیرید.وقفهٔ تنفسیدرخواب یا قطع تنفس در خواب' یا آپنه خواب sleep apnea یک اختلال است که باعث توقف تنفس برای مدت کوتاهی در طول خواب می شود. این دوره ها به آپنه apneas نامیده می شود. آپنه ها معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ ثانیه طول خواهند کشید و در موارد شدید، آپنه ها می توانند صدها بار در هر شب تکرار شوند. شخص با احساس خفگی به دفعات مکرر از خواب می پرد، هر کدام از آنها می تواند تا ۲ دقیقه نیز به طول انجامد، خود فرد معمولاً از آنها مطلع نمی گردد.این مشکل شایع تر از چیزی است که شما فکر می کنید و می تواند منجر به عواقب جدی شود. آپنه خواب sleep apnea دراز مدت با ضربان قلب نامنظم، فشار خون بالا و حتی سکته مغزی و قلبی مرتبط است. درمان زودهنگام می تواند به کاهش این خطرات کمک کند. ولی اول باید از اتفاقی که رخ داده است مطلع شوید.1. علائم آپنه خواب: شما همیشه خسته هستیدخستگی یکی از بزرگترین علائم آپنه خواب است. هنگامی که تنفس قطع می شود و مغز وجود این مشکل را به شکل پیام ارسال می کند، شما عملا از خواب بیدار می شوید-حتی اگر متوجه این بیداری نشوید. به گفته دکتر مایک بروس michael breus یکی از اعضای هیئت مشاوره آکادمی پزشکی خوابامریکا: "مغز شما باید 30 ثانیه کامل بیدار بماند تا بفهمد که واقعا بیدار است."اما بیدار شدن از خواب، حتی اگر فقط چند ثانیه باشد، می تواند چرخه خواب شما را مختل کند، و صبح روز بعد خسته تر هستید.در حال حاضر خستگی تنها نشانه آپنه خواب نیست و نشانه های دیگری هم دارد. به همین دلیل پزشکان به دنبال مجموعه علائم دیگر می گردند که نشان دهد خستگی شما با آپنه خواب در ارتباط است.2. علائم آپنه خواب: صدای خر و پف شما گوش فلک را کر می کنددر کنار خواب آلودگی روزانه، خر و پف با صدای بلند دومین علامت عمده نشان دهنده آپنه خواب است. به گفته دکتر بروس، همه کسانی که آپنه خواب دارند خر و پف نمی کنند ( و همه کسانی هم که خر و پف می کنند، آپنه خواب ندارند. ) ولی خر و پف بلند یکی از علامت های بسیار رایج در آپنه خواب است.به گفته دکتر راپوپورت، نفس کشیدن با یک راه هوایی تقریبا بسته سبب ایجاد لرزش شده و صدای خر و پف را ایجاد می کند. این صدا می تواند نشان دهنده انسدادی باشد که باعث ایجاد آپنه خواب می شود. ولی در حقیقت این توقف بین خر و پف هاست که باید بیشتر موجب نگرانی شما شود: این توقف نشان دهنده زمانی است که شما نفس نمی کشید.به گفته دکتر راپوپورت " اگر هیچ حرکت هوایی وجود نداشته باشد، هیچ صدایی وجود نخواهد داشت." همراه با خر و پف شدید، کسی که کنار شما خوابیده است ممکن است متوجه بریده بریده نفس کشیدن، خرناس یا تقلای شما برای نفس کشیدن شود. این علایم ممکن است برای فردی که کنار شما خوابیده بسیار نگران کننده و هشدار دهنده باشد ولی احتمالا خودتان متوجه آن ها نمی شوید.3. علائم آپنه خواب : هر کجا و هر زمانی خوابتان می برداگر نمی توانید در یک سالن تاریک سینما بیدار بمانید یا هنگام تماشای تلویزیون روی کاناپه از هوش می روید، این می تواند به خستگی مفرط مرتبط با آپنه اشاره کند.به گفته دکتر راپوپورت، از آنجایی که خواب افرادی که دچار آپنه خواب هستند زیاد مختل می شود و خواب شان آشفته است بنابراین هر جا که فرصتش باشد بلافاصله به خواب می روند. البته این که هر زمان که خودتان بخواهید، چه جلوی تلویزیون و یا در سالن تئاتر به خواب بروید (خوش خواب ب ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب لباس + تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس و تعبیر خواب لباس های رنگی  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس تعبیر خواب لباس خونی تعبیر خواب لباس رنگی تعبیر خواب جدید تعبیر خواب لباس کهنه تعبیر خواب لباس زمستانی تعبیر خواب لباس سیاه تعبیر خواب لباس فصلی- اگر در رابطه با لباس خوابی دیده اید این مطلب را مطالعه نمایید خواب لباس به رنگ آن و جنس و حتی افراد جامعه مرتبط است و در مطلب زیر در تمامی شرایط که برای شما جمع آوری شده است می توانید مطالعه نمایید و به معنا و تعابیر آن ها پی ببرید. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال (ع) تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می باشد. تعبیر خواب به روایت جابر مغربی تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می باشد. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد. تعبیر خواب به روایت اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی تعبیر خواب داشتن لباس مهتران بر تن ، بزرگی استدتعبیر خواب داشتن لباس فاسقان بر تن ، معصیت و گناه استد تعبیر خواب داشتن لباس سلاطین بر تن ، نظام شدن کارها است تعبیر خواب به روایت جابر مغربی تعبیر خواب لباس پادشاه داشتن ، سود از پادشاه است تعبیر خواب لباس علما داشتن ، سود از علما استتعبیر خواب لباس صوفیان داشتن ، دست برداشتن از دنیا است نعبیر خواب لباس توانگران داشتن ، حریص شدن در جمع کردن مال است تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود. کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند. در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد. این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد. اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید. عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده. اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود. چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید. اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید. جامه سیاه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد. جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست. اگر در خواب ببینید که جامه می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است. تعبیر خواب لباس از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب لباس تمیز ، احترام است-تعبیر خواب خریدن لباس ، خوشبختی است-تعبیر خواب لباس کهنه ، افتخار است- تعبیر خواب لباس خواب ، ازدواج ناگهانی است تعبیر خواب لباس از دید آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن لباس کهنه یا مرتب ، شکست در تعهدات است-تعبیر خواب دیدن لباس گرانبها ، بخت و اقبال است-تعبیر خواب پسندیدن لباس قدیمی ، دگرگونی است-تعبیر خواب لباس سفید ، زندگی متلاطم و همراه تغییر است-تعبیر خواب لباس سیاه ، دعوا و مشاجره است لباس نامناسب سوخته: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی«پادشاه» می باشد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، تعبیرش این است که با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می شوی. امام صادق (ع) می فرمایند:اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، یـعـنـی آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می شود پاره یا بریده: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است. جابر مغربی می گوید: لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید:اگر ببینی لباس تو را پاره کرده اند، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می کنی. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی "زیر پیراهن"خودت را پاره می کنی، یـعـنـی مشغول سرپرستی و ریاست خانه می شوی. ابن سیرین می گوید:اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده ای، تعبیرش خوب است، امام صادق (ع) نیز می فرمایند: یـعـنـی چیزی به تو می رسد. جابر می گوید:اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی نظمی می شود و رازت فاش خواهد شد. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، یـعـنـی به دروغ به تو تهمت می زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _ و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می گوید… (یوسف-27). ابن سیرین می گوید:اگر ببینی سگ لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوی. تنگ و پست: ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می باشد. جابر مغربی می گوید:اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده ای، یـعـنـی در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می شوی. تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد می باشد. کهنه: اصفهانی می گوید: تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه می باشد، تعبیرگری نیز می گوید: تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی می باشد. حضرت دانیال (ع) می فرمایند:تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است. اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، یـعـنـی دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه تر و پاره تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می شود و احتمالاً هلاک می شوی. ابراهیم کرمانی می گوید:اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد. اصفهانی می گوید: اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده ای، تعبیرش خوب است، ابن سیرین نیز می گوید:تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می شود. ابراهیم کرمانی می گوید:اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس های کهنه را انجام می دهی، تعبیرش بد می باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند، ولی اصفهانی می گوید:اگر ببینی لباس کهنه می فروشی، تعبیرش خوب است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید: تعبیرش خوب است، و تعبیر مردی که لباس کهنه می فروشد، کسی است که بدی را از خود دور می کند، ولی اگر ببینی لباس کهنه می خری، تعبیرش بد است، اسماعیل بن اشعث نیز می گوید:تعبیرش بد می باشد. سایر موارد: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی لباس بدی داری، یـعـنـی کسب و کار تو بد می شود. تعبیرگری می گوید: اگر ببینی شپشه لباس تو را خورده است، یـعـنـی دزد اموالت را به سرقت می برد. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی پیراهنی که پوشیده ای یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک است، یـعـنـی به زودی از دنیا می روی لباس خونی جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن خون آلودی در دست داری، تعبیرش این است که همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. حضرت دانیال (ع) می فرمایند:اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده ای، یـعـنـی مال حرام به دست می آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون آلود شده باشد). ابن سیرین می گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می آوری. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می آوری . رنگ لباس سفید: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می باشد، جابر مغربی نیز می گوید: اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می شوی . ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در حالی که چهره ات سیاه می باشد، لباس سفید پوشیده ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _ و چون یکی شان را بشارت دختر دهند چهره اش تیره گردد و غم زده شود (نحل-58). جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس سفید یا سبز داده اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی. سیاه: جابر مغربی می گوید: تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولاً لباس سیاه می پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولاً لباس سفید می پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد. حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که لباسش سیاه می باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می باشد، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می گویند: تعبیر لباس سیاه برای قاضی و خطیب و پادشاه خوب می باشد، ولی برای عموم مردم تحت حکومت پادشاه تعبیرش غم و اندوه است، امام صادق (ع) نیز می فرمایند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و «محتسب» این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می آورند. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها به تو لباس سیاه داده اند، یـعـنـی کافر می شوی . کبود: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، جابر نیز می گوید: تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می باشد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن کبود پوشیده ای، یـعـنـی دچار مصیبت می شوی. ابن سیرین می گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس های کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است. حتما بخوانید : تعبیر خواب ماهی گرفتن + تعبیر خواب خوردن ماهی و یا کشتن ماهی زرد: حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری است، جابر نیز می گوید: تعبیرش برای مردها بیماری می باشد، ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده ای، یـعـنـی بیمار می شوی. بعضی از تعبیرگران می گویند: اگر ز ...

ادامه مطلب  

۶ اشتباه رایج در مورد خواب که کیفیت خواب شما را پایین می آورد  

درخواست حذف این مطلب
خوشبختانه این روز ها آن طور که بایدوشاید به خواب توجه می شود و خواب یکی از ارکان سلامتی و تندرستی درنظر گرفته می شود. مسائل مربوط به کیفیت خواب و اهمیت آن تیتر رسانه هاست؛ در محل کار، نکات مربوط به خواب کافی گوشزد می شود؛ خلاصه، اهمیت خواب در مکالمات روزمره به طور روزافزون درحال افزایش است. با این همه، هنوز باورهای غلطی در مورد خواب وجود دارد. این باورهای غلط مانع از این می شوند که ما بهترین، نشاط آورترین و عمیق ترین خواب را داشته باشیم. در این مقاله در پیِ آنیم تا شش باور غلط در مورد خواب را با شما مرور کنیم. پس در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشید.حتما بخوانید: ۱. همه به هشت ساعت خواب نیاز دارنداغلب موارد این جمله را شنیده ایم. بین مردم رایج است که تعداد ساعات استاندارد یک خواب سالم و عمیق هشت ساعت است. البته ناگفته نماند که این قاعده ی بسیار خوبی است، اما نباید فراموش کرد که شرایط همه ی افراد یکسان نیست. شکی نیست که اگر همه می توانستند به طور مداوم بیشتر بخوابند، جهان پر از افراد سالم تر و بانشاط تر بود، اما واقعیت این است که همه ی افراد به هشت ساعت خواب نیاز ندارند.افراد به ساعات خواب متفاوتی نیاز دارند و عامل تعیین کننده ی این نیاز تحت تأثیر ژنتیک است. دو سیستم زیستی، خواب انسان را تنظیم و مقدار خواب موردنیاز ما را تعیین می کنند. یکی از آنها به عنوان سیستم ساعت زیستی عبارت است از ریتم های بیولوژیکی ۲۴ ساعته که اساسا تحت تأثیر روشنایی و تاریکی قرار دارند. ساعت زیستی همه ی انسان ها یک چرخه ی ۲۴ ساعته را طی می کند، اما بدن هر انسان به لحاظ زیست شناسی منحصر به فرد است. به همین دلیل، ساعات زیستی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. حتی کوچک ترین تفاوت ها در زمان بندی زیستی می تواند بر چرخه ی خواب و بیداری تأثیر بگذارد و میزان نیاز بدن ما به خواب را تغییر بدهد.تبلیغاتسیستم دیگر هم ایستایی خواب است. هرچه بیشتر بیدار بمانید، این میل درونی به خواب افزایش می یابد و آنچه موسوم به «فشار خواب» است بیشتر می شود. میل به خواب در برخی افراد به طور طبیعی بیشتر از بقیه است؛ همین طور میل به خواب در برخی افراد نسبت به بقیه کمتر است.اگر نسبت به بقیه نیاز کمتری به خواب داشته باشید، مقید کردن خود به هشت ساعت خواب، باعث استرس و سرخوردگی تان خواهد شد و اگر جزو افرادی باشید که به بیش از هشت ساعت خواب نیاز دارند، خود را از استراحت و خواب محروم کرده اید. بنابراین باید بدانید که جزو کدام یک از این دو دسته هستید، سپس مطابق با نیازهایتان ساعات خواب خود را تنظیم کنید.حتما بخوانید:چطور با تنظیم ساعت بیولوژیک بدن خواب راحت تری داشته باشیم؟۲. می توان با کمتر از شش ساعت خواب دوام آوردنگذارید باور غلط شماره ی ۱ شما را فریب دهد. نیاز افراد به خواب متغیر است، اما همه ی افراد هنگامی که کمتر از شش ساعت بخوابند، با مشکلات مربوط به سلامتی، شادابی و عملکرد مواجه خواهند شد. تنها افراد معدودی می توانند با کمتر از شش ساعت خواب در روز، عملکرد کاری خوبی داشته باشند و سلامتی خود را هم حفظ کنند. البته افرادی که واقعا کمتر از شش ساعت می خوابند هم وجود دارند – این افراد با کمتر از شش ساعت خواب در روز بهترین عملکردها را دارند و سلامتی خود را هم حفظ می کنند – اما این افراد تنها پنج درصد جمعیت را تشکیل می دهند.تحقیقات نشان داده که علت نیاز این دسته از افراد به کمتر از شش ساعت خواب، یک جهش ژنی نادر است. طبق تحقیقات، بقیه ی افراد بیش ازحد به عملکرد مثبت افرادی که کسر خواب دارند خوش بین هستند. می توان خود را فریفت و خیال کرد که با داشتن کسر خواب، می توان بهترین عملکرد را داشت. اگر احتمال می دهید جزو افرادی هستید که کمتر از بقیه به خواب نیاز دارند، بهتر است در تصور خود تجدیدنظر کنید. احتمال اینکه شما جزو ۹۷ درصد جمعیتی باشید که حداقل به شش ساعت خوابِ باکیفیت شبانه نیاز دارند زیاد است.حتما بخوانید:۱۷ روش برای غلبه بر خواب آلودگی بعدازظهرها در محل کار۳. نیاز به خواب با افزایش سن کمتر می شوداین تصور هم بین مردم رایج است که سالمندان به خواب کمتری نیاز دارند. این باور غلطی است. نیاز به خواب در طول کودکی و نوجوانی تغییر می کند؛ نوجوانان که در سن رشد قرار دارند نسبت به بزرگ سالان به خواب بیشتری نیاز دارند و وقتی که وارد بزرگسالی شدند، نیاز به خواب در آنها تثبیت می شود و با افزایش سن و فرارسیدن سالمندی تغییر چندانی نمی کند. ممکن است در میان سالی یا حوالی آن کمتر بخوابید، اما این بدین معنی نیست که به خواب کمتری نیاز دارید؛ حتما باید از فرصت استفاده کنید و هفت الی هشت ساعت بخوابید.البته آنچه با افزایش سن تغییر می کند، مشکلات مربوط به خواب است. با افزایش سن، بیشتر به مشکلاتی نظیر بی خوابی و وقفه ی تنفسی در خواب (دو نمونه از اختلالات خواب) دچار می شویم. طبق تحقیقات، تقریبا ۵۰ درصد بزرگسالان بالای ۶۰ سال از بی خوابی رنج می برند. سالمندان اغلب این مشکلات مرتبط با خواب را تجربه می کنند:دشواری در به خواب رفتن؛از خواب پریدن؛بیدار شدن زودهنگام؛خواب سطحی، که نشاطی هم به دنبال ندارد.علت این مشکلات که اغلب هم در سالمندان مشاهده می شود چیست؟ ساعت زیستی با افزایش سن تدریجا ضعیف می شود و این امر باعث تضعیف چرخه ی خواب و بیداری می شود و برنامه ی خواب انسجام سابق ...

ادامه مطلب  

نورپردازی مدرن اتاق خواب  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خواب یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش های خانه است زیرا مکانی است که در آن به خواب می روید و باید آرامش داشته باشید. بنابراین دکوراسیون ، تزیینات و نور پردازی اتاق خواب، که بر روحیه شما تاثیر مستقیم دارد، بسیار حائز اهمیت است.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : نور پردازی مدرن اتاق خوابتاثیرات نور پردازی اتاق خواب: نور پردازی اتاق خواب یکی از عناصر مهم در دکوراسیون است و باید طوری طراحی شود که نه تنها موجب آرامش بلکه مطابق میل و شخصیت شما نیز باشد. به علاوه دو جنبه تزیینی و کاربردی بودن آن را نیز باید در نظر بگیرید زیرا شما هم در این مکان به خواب می روید و هم تلویزیون تماشا می کنید، آرایش می کنید یا حتی کتاب می خوانید.به همی ...

ادامه مطلب  

طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک شیک و مدرن 2017  

درخواست حذف این مطلب
دکوراسیون اتاق خواب, دکوراسیون اتاق خواب های کوچک دکوراسیون اتاق خواب های کوچک جدیدترین و شیک ترین گالری انواع طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک شیک و مدرن ۹۶ – ۲۰۱۷انواع مجموعه گالری طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک شیک و مدرن ۹۶ – ۲۰۱۷پیشنهاد ژورنال انواع طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک شیک و مدرن ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشد اتاق خواب های کوچک ,یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش ها در هر خانه ای اتاق خواب است که برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک و بزرگ باید دقت و خلاقیت لازم را به خرج دهید تا بتوانید دکوراسیونی شیک و متفاوت را برای فضای اتاق خواب تان طراحی کنید. همه انسان ها یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کنند بنابراین طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب باید به گونه ای انجام شود که شما در فضای اتاق خواب تان احساس آرامش و امنیت بیشتری کنید. اغلب افراد تصور می کنند برای داشتن طراحی دکوراسیون شیک و کاربردی در اتاق خواب,باید فضای اتاق خواب بزرگ باشد در صورتی که این تصور نادرست است ,اگر شما نکات اصولی را در هنگام طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک رعایت کنید.شاهد بوجود آمدن دکوراسیونی مدرن و کاربردی در فضای اتاق خواب تان خواهید بود. چیدمان اتاق خواب کوچک با کمک ایده های کاربردی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب قبل از هر چیز باید وسایل مورد نیاز نظیر پرده و سرویس خواب و فرش و … را تهیه کنید. بهتر است وسایل اتاق خواب بر اساس ابعاد اتاق خواب انتخاب شود تا فضای کافی برای قرار دادن همه وسایل در فضای اتاق خواب وجود داشته باشد.تخت خواب یکی از مهم ترین اجزاء در هر اتاق خوابی است بنابراین بهتر است اندازه تخت خواب را بر اساس ابعاد اتاق خواب انتخاب کنید.تخت خواب های فلزی و یا فرفرژه از انواع تخت خواب های مناسب,برای اتاق خواب های کوچک هستند. این مدل تخت خواب ها بر خلاف تخت خواب چوبی و ام دی اف فضای کمتری را اشغال می کنند.همچنین در فضای اتاق خواب کوچک بهتر است از وسایل چند منظوره,نظیر مدل مبل تختخواب شو و مدل مبلمان و یا تخت خواب های تاشو استفاده کنید. دکوراسیون داخلی زیبا و کاربردی اتاق خواب های کوچک اگر اتاق خواب شما فضای کافی برای قرار دادن میز آرایش و یا دراوری بزرگ را ندارد,می توانید از قفسه ها و یا شلف های دیواری برای قرار دادن وسایل مورد نیاز ...

ادامه مطلب  

کاتاترنیا یا ناله در خواب چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
اختلالات خواب انواع مختلفی دارند که بر روی وضعیت روحی و جسمی شما تاثیر می گذارد. در این مقاله به بررسی یکی از اختلالات خواب به نام کاتاترنیا یا ناله در خواب می پردازیم.این صداهای عجیب و غریب که در خواب تان ایجاد می کنید، ممکن است خروپف نباشدلیست بلندی از اتفاقات عجیبی که در خواب می افتد، وجود دارد - به عنوان مثال راه رفتن در خوابsleepwalking، برقراری رابطه جنسی در خواب* sleep s-e-x یا sexsomnia و حتی بیدار شدن و ناتوانی در حرکت دادن اعضای بدن(افتادن بختک روی فرد).*رابطه جنسی در خواب sexsomnia :رابطه جنسی در خواب sexomnia نوعی خواب پریشی است که در زمان خواب رخ می دهد. در این نوع خواب پریشی فرد در هنگام خواب درگیر انجام رابطه جنسی می شود در حالیکه پس از بیدار شدن چیزی به خاطر نمی آورد.اما در مورد صداهایی که خودتان در خواب تولید می کنید، به نظرتان کاملا طبیعی می آیند؟خب، همه صداهایی که در خواب تولید می کنید همان خرخر کردن های قدیمی و همیشگی نیستند. در واقع شرایطی وجود دارد به نام کاتاترنیا یا نالهٔ خواب، خواب ناله ، ناله در خواب یا خواب نالش* catathrenia یا ناله کردن در خواب sleep groaning که شیوع آن رایج تر از آن است که تصور می شود. محققان معتقدند ناله در خواب یک شرایط نادر است و فقط 0.3 تا 0.5 کل مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، دکتر راج کوما داسگوپتا rajkumar dasgupta، استادیار پزشکی بالینی در دانشکده پزشکی keck در دانشگاه جنوبی کالیفرنیا می گوید: اما به نظر می رسد این عدد بزرگتر از این مقدار است، زیرا خواب ناله اغلب گزارش نمی شود. دکتر داسگوپتا می گوید: "شخصی که با فرد بیمار می خوابد، این مشکل را گزارش می دهد و نه خود فرد." در حقیقت دیگران هستند که متوجه ناله شما در خواب می شوند و احتمالا خود شما متوجه این مشکل نمی شوید، زیرا ناله در خواب معمولا هیچ نشانه ای در طول روز ندارد.بنابراین اگر شما – یا همسرتان – از ناله در خواب رنج می برید، چطور می توانید در مورد آن صحبت کنید؟ در اینجا به هر آنچه لازم است در مورد خواب ناله یا کاتاترنیا بدانید، اشاره می کنیم.1. ناله در خواب sleep groaning چیست؟ناله کردن در خواب به عنوان نوعی خواب پریشی یا پاراسومنیا parasomnia طبقه بندی می شود – خواب پریشی اصطلاحی است که برای رفتارهای ناخواسته، اقدامات یا افکاری استفاده می شود که به هنگام به خواب رفتن، در زمان خواب یا بیدار شدن رخ می دهد.راه رفتن در خواب یا صحبت کردن در خواب از دیگر موارد خواب پریشی هستند. ناله کردن در خواب ممکن است شبیه به خروپف به نظر برسد، اما علت بروز آن متفاوت است. خروپف زمانی رخ می دهد که عمل دم را انجام می دهید. نفس را به داخل می کشید و ماهیچه ها و بافت های شل شده در نای می لرزند و سر و صدا ایجاد می کنند.از طرف دیگر خواب ناله زمانی رخ می دهد که شما عمل بازدم را انجام می دهید. داسگوپتا می گوید: هر ناله ممکن است بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول بکشد. به طور معمول خواب ناله شبیه به ناله به نظر می رسد. این مشکل حتی ممکن است با صدای ناله ای همراه با زوزه همراه داشته باشد. انجمن خواب امریکا the american sleep association توضیح می دهد که این ناله ها ممکن است با یک خرناس یا یک آه در آخر دنبال شود. 2. علت ناله در خواب یا خواب ناله چیست؟متخصصین به طور 100 درصد در مورد علت این عارضه مطمئن نیستند، ام ...

ادامه مطلب  

آپنه خواب چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، آپنه خواب یک مشکل خطرناک است که می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته را افزایش دهد. کارشناسان آنچه باید در مورد این اختلال بدانید را سنجیده اند.هنگامی که در مورد آپنه خواب فکر می کنید فکر کنید می خواهید غواصی کنید و فقط یک لوله تنفسی دارید. همسرتان می تواند به اعماق اقیانوس برود اما شما باید هر ۳۰ ثانیه برای هوا به سطح آب بروید. فقط شما زیر آب نیستید، خواب هستید و دستگاه تنفس معیوب بدن شماست.آپنه خواب یک اختلال مزمن است که در هنگام خواب باعث مکث در تنفس می شود. دکتر کریس وینتر (نویسنده روش خواب: چرا خواب شما قطع می شود و چطور می توان آن را رفع کرد) می گوید: “مغز شما باید بین تنفس و خواب تصمیم گیری کند.”اگر آپنه خواب دارید، تنفس شما صدها بار در طول شب متوقف شود بنابراین رسیدن به وضعیت خواب عمیق را دشوار می کند. حتی ممکن است چند بار بیدار شوید. نتیجه چیست؟ شما خواب کافی نخواهید داشت یا حداقل خواب خوب نخواهید داشت. آپنه خواب یک بیماری جدی است و در طول زمان می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته مغزی و غیره را افزایش دهد. اما خبر خوب این است که درمان هایی نیز موجود است. در اینجا، نه چیز که باید درباره آپنه خواب بدانید ذکر شده است.آپنه انسدادی خواب (osa) شایعترین نوع آپنه خواب است و هنگامی رخ می دهد که عضلات گلو در هنگام خواب مسدود می شوند. نوع دیگری از آپنه خواب، آپنه خواب مرکزی است که هنگامی اتفاق می افتد که ارتباط بین مغز و عضلات قطع شود. در نتیجه، مغز شما سیگنال های صحیح را به عضلاتی که تنفس را کنترل می کنند ارسال نمی کند. گاهی اوقات آپنه انسدادی و مرکزی به صورت همان زمان رخ می دهد، که به سندرم آپنه خواب پیچیده معروف است.چاقی یکی از عوامل اصلی خطر استدر حالی که آپنه مرکزی خواب ممکن است به علت مشکلات پزشکی (مانند اختلالات قلب) و داروهای خاص (مانند opioids) اتفاق بیفتد، آپنه انسدادی خواب اغلب بر روی افرادی که اضافه وزن دارند، تاثیر می گذارد. در واقع، با توجه به بررسی های موسسه ملی قلب ، ریه و خون، نیمی از افراد مبتلا به osa دارای اضافه وزن هستند. بعضی از کارشناسان معتقدند افرادی که اضافه وزن دارند بافت اضافی در ناحیه دهان و گلو دارند که راه تنفسی را مسدود می کند. اگرچه تمام افراد مبتلا به آپنه خواب اضافه وزن ندارند، اما از دست دادن وزن اضافی علائم را کاهش می دهد.عوامل دیگری که ممکن است خطر ابتلا به آپنه انسداد خواب را افزایش بدهند عبارتند از: داشتن لوزه های بزرگ و یا راه تنفسی باریک، داشتن یک عضو خانواده با آپنه خواب، سیگار کشیدن، مصرف الکل و گرفتگی بینی.خروپف تنها علائم نیستخروپف شدید ممکن است نشانه قابل توجهی از آپنه خواب (به ویژه برای افرادی که تختخواب مشترک دارند) باشد، اما این نشانه تنها نشانه آپنه خواب نیست. احساس خواب آلودگی بیش از حد (یا حتی خواب افتادن) در طول روز علائم رایج دیگر است. دکتر وینتر می گوید: “یکی از علائم خواب افتادن در طول کار و جلسات مهم است.” اکثر مردم خواب آلودگی خود را با آپنه خواب مرتبط نمی دانند زیرا نمی دانند در طول شب بیدار بوده اند. خروپف یک نشانه خوب است، نه تنها صدای بلند آن، بلکه خروپف همراه با صدای خفه نیز مهم است. این خروپف تنها زمانی اتفاق می افتد که بافت در پشت گلو ارتعاش دارد. البته تمام افرادی که خروپف می کنند آپنه خواب ندارند. سردرد صبحگاهی، خشک شدن دهان، نوسانات خلقی و سخت تمرکز کردن نیز نشانه های آپنه خواب می باشد.آپنه خواب در مردان بیش از زنان استمردان میانسال بیشتر از خانم ها تحت تاثیر آپنه خواب قرار می گیرند. مارک اریک دیکن، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه مریلند می گوید: “چارلز دیکنز، رایج ترین بیماران آپنه خواب را در سال ۱۸۳۷ زمانی که مقاله های ویوویک را نوشت، شناسایی کرد. شخصیت اصلی آن” افراد میانسال و چاق بودند که خروپف می کنند و در طول روز خواب آلود هستند. ” (به همین دلیل است که آپنه خواب را “سندرم پیک ویلی” نیز می نامند). اما آپنه خواب در خانم ها نیز دیده می شود. خطر این بیماری با رسیدن به یائسگی بیشتر می شود.آپنه خواب می تواند تهدید کننده زندگی باشدرها کردن آپنه خواب می تواند منجر به عوارض خطرناکی مانند فشار خون بالا، دیابت، ضربان قلب نامنظم، حمله قلبی، نارسایی قلبی، سکته مغزی و غیره شود. دکتر وینتر می گوید: “این بیماری می تواند بسیار پیچید ...

ادامه مطلب  

راه های درمان سندروم روده تحریک پذیر، علائم و علل بروز آن  

درخواست حذف این مطلب
سندروم روده تحریک پذیر (ibs) اختلال رایج در روده (روده ی بزرگ) است. این اختلال می تواند موجب گرفتگی ها، دردهای شکمی، نفخ، اسهال و یبوست شود. سندروم روده تحریک پذیر یک بیماری مزمن است که نیازمند مراقبت بلندمدت است. علائم و نشانه های سندروم روده تحریک پذیر باعث ناراحتی فرد می شود. ولی برخلاف کولیت زخمی و بیماری کرون که انواعی از بیماری های التهابی روده هستند، باعث تغییر در بافت روده یا افزایش احتمال سرطان روده ی بزرگ نمی شود. بیشتر مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر می توانند با کنترل رژیم غذایی، تغییر سبک زندگی و کاهش استرس، این بیماری را کنترل کنند. علائم سخت سندروم روده تحریک پذیر تنها در عده ی کمی از مبتلایان مشاهده می شود. این افراد به مشاوره ی پزشکی و مصرف دارو نیاز خواهند داشت.مقاله های مرتبط:علائم سندروم روده تحریک پذیرعلائم و نشانه های این بیماری در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد. علائم سندروم روده تحریک پذیر به علائم سایر بیماری ها شبیه است. یا این تفاسیر شایع ترین علائم آن عبارتند از:دردها و گرفتگی های شکمیاحساس نفخگازهای روده ایاسهال و یبوست؛ گاهی اوقات اسهال و یبوست به تناوب اتفاق می افتدوجود مخاط در مدفوعبا اینکه علائم سندروم روده تحریک پذیر در زمان هایی بدتر می شوند، بهبود می یابند یا کلا ناپدید می شوند، این بیماری در بیشتر افراد یک بیماری مزمن محسوب می شود.چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟با اینکه از هر ۵ آمریکایی یک نفر علائم سندروم روده تحریک پذیر را دارند، کمتر از یک نفر از هر ۵ نفری که این علائم را دارند، به پزشک مراجعه می کنند. اگر تغییرات مداومی را در عادات روده ای خود یا علائم سندروم روده تحریک پذیر مشاهده کردید، باید به پزشک مراجعه کنید. زیرا این علائم می توانند نشانه ی بیماری خطرناک تری مانند سرطان روده ی بزرگ باشند.علائمی که می تواند نشانه ی بیماری خطرناک تری باشند، عبارتند از:خونریزی های مقعدیدردهای شکمی که در شب ها اتفاق می افتد یا شدت شان در شب بیشتر می شودکاهش وزنپزشک می تواند با روش هایی به تسکین علائم و جلوگیری از بیماری های روده مانند بیماری التهابی روده و سرطان روده ی بزرگ کمک کند. همچنین پزشک می تواند از عوارض احتمالی این بیماری مانند اسهال مزمن نیز جلوگیری کند.علل سندروم روده تحریک پذیربه طور دقیق معلوم نیست که چه چیزی باعث بروز سندروم روده تحریک پذیر می شود. ولی مجموعه ای از عوامل در بروز این اختلال نقش دارند. دیواره ی روده با عضلاتی پوشانده شده است که با انقباض و استراحت شان در یک ریتم هماهنگ موجب حرکت غذا در مسیر روده می شوند. اگر فرد به سندروم روده تحریک پذیر مبتلا باشد، ممکن است انقباضات قوی تر و طولانی تر از حالت طبیعی شان باشند. نتیجه ی این امر اسهال، نفخ و ایجاد گازهاست. ازآن سو اگر انقباضات روده ای ضعیف باشند، سرعت حرکت غذا کاهش می یابد. نتیجه ی آن سختی و خشکی مدفوع و یبوست است.اختلالات عصبی دستگاه گوارشی موجب می شود به دنبال اتساع شکم تان در اثر گازها و مدفوع بیشترازحد طبیعی احساس ناراحتی کنید. عدم هماهنگی میان سیگنال های مغزی و دستگاه گوارشی موجب می شود، بدن تان نسبت به تغییرات طبیعی دستگاه گوارشی بیش ازحد واکنش نشان دهد. این واکنشِ بیش ازحد می تواند موجب درد، اسهال و یبوست شود.عوامل بروز سندروم روده تحریک پذیر در افراد مختلف متفاوت استمحرک هایی که افراد عادی را تحت تأثیر قراز نمی دهد، می تواند باعث بروز علائمی در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر شود. ولی همه ی افرادی که به این بیماری مبتلا هستند به یک محرک به طور یکسان واکنش نشان نمی دهند. مهمترین محرک ها عبارتند از:غذاها: هنوز نقش حساسیت های غذایی و عدم تحمل برخی غذاها در بروز سندروم روده ی تحریک پذیر به طور واضح مشخص نشده است. ولی علائم این بیماری در بسیاری از مبتلایان با خوردن بعضی غذاها تشدید می شود. گستره ی بزرگی از غذاها می توانند بر این بیماری تأثیر بگذارند. شکلات، ادویه ها، چربی ها، میوه ها، حبوبات، کلم، گل کلم، کلم بروکلی، شیر، نوشیدنی های گازدار و الکلی برخی از غذاهایی هستند که می توانند موجب تشدید علائم سندروم روده تحریک پذیر شوند.استرس ها: علائم سندروم روده تحریک پذیر در بسیاری از مبتلایان با افزایش استرس ها مانند استرس امتحانات پایان ترم یا هفته ی اول شغل جدید بدتر می شود یا تداوم بیشتری پیدا می کند. استرس تنها موجب بدترشدن علائم می شود و علت بروز آنها نیستند.هورمون ها: باتوجه به اینکه احتمال بروز سندروم روده تحریک پذیر در خانم ها دو برابر آقایان است، محققان معتقدند تغییرات هورمونی می تواند در این بیماری مؤثر باشد. بیشتر زنان می گویند علائم سندرم روده تحریک پذیر در دوران قاعدگی یا نزدیک آن بدتر می شود.سایر بیماری ها: بعضی اوقات سایر بیماری ها مانند التهاب معده ای -روده ای یا افزایش بیش ازحد باکتری های موجود در روده می تواند باعث تشدید علائم سندروم روده تحریک پذیر شود.عوامل خطرسازبا اینکه ممکن است علائم این بیماری در هر فردی دیده شود، ولی افراد زیر بیش ازدیگران درمعرض سندروم روده تحریک پذیر قرار دارند:افراد جوان: سندروم روده تحریک پذیر معمولا در افراد زیر ۴۵ سال مشاهده می شود.زنان: احتمال بروز سندروم روده تحریک پذیر در زنان دو برابر مردان است.افراد با سابقه ی خانوادگی ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر: براساس مطالعات انجام شده کسانی که اعضای خانواده شان به سندروم روده تحریک پذیر مبتلا بوده اند، بیش ازدیگران درمعرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.سابقه ی بیماری روانی: اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیتی یا سابقه ی سوء استفاده ی جنسی در زمان کودکی نیز احتمال ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر را افزایش می دهند. در زنان، سو ء استفاده و خشونت خانگی نیز می تواند از عوامل خطرناک ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر باشد.تأثیر سابقه ی خانوادگی در افزایش احتمال ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر می تواند ناشی از عوامل ژنتیکی، عادات مشترک در خانواده یا هردوی این عوامل باشد.عوارض سندروم روده تحریک پذیریبوست و اسهال دو نشانه ی سندروم روده تحریک پذیر هستند که می توانند موجب تشدید بواسیر شوند. همچنین اگر مجبور شوید برای جلوگیری از علائم سندروم روده تحریک پذیر از خوردن بعضی غذاها خودداری کنید، ممکن است دچار سوء تغذیه شوید.اما شاید مهمترین پیامد سندروم روده تحریک پذیر تأثیری است که برروی کیفیت کلی زندگی برجای می گذارد. تأثیرات سندروم روده تحریک پذیر ممکن است باعث شود تا فرد احساس کند در زندگی دچار کمبودهایی است. نتیجه ی این امر یأس و افسردگی است.درمانازجایی که علت دقیق سندروم روده تحریک پذیر مشخص نیست، بیشتر درمان ها برروی کاهش علائم این بیماری و بازگشت فرد به زندگی عادی تمرکز دارند. در بیشتر موارد با کنترل استرس و تغییراتی در سبک زندگی و رژیم غذایی می توانید علائم و نشانه های خفیف سندروم روده تحریک پذیر را کنترل کنید. تاجایی که می توانید از خوردن غذاهایی که موجب تشدید علائم این بیماری می شوند، خودداری کنید. بیشتر ورزش کنید. مصرف مایعات را افزایش دهید و به اندازه ی کافی بخوابید.اگر بیماری تان خفیف یا شدید است، نیاز دارید اقدامی فراتر از تغییراتی در سبک زندگی انجام دهید. در این شرایط احتمالا پزشک داروهایی را به شما تجویز کند.تغییرات غذاییتوقف مصرف غذاهای نفخ آور: اگر از نفخ و وجود گاز بیش ازحد اذیت می شوید، ممکن است پزشک تان شما را از مصرف غذاهایی مانند نوشیدنی های گازدار، سبزیجات (خصوصا کلم، گل کلم و کلم بروکلی) و میوه های خام منع کند.توقف مصرف گلوتن: براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات، توقف مصرف گلوتن (گندم، جو و چاودار) در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر می تواند، موجب بهبود اسهال این افراد شود. البته این توصیه کمی بحث برانگیز است و شواهد در این زمینه واضح نیست.توقف مصرف برخی کربوهیدرات ها: برخی افراد به انواع خاصی از کربوهیدرات ها مانند فروکتوز، فروکتان، لاکتوز و … که fodmap نامیده می شوند، حساسیت دارند. این کربوهیدرات ها در برخی غلات، سبزیجات، میوه ها و محصولات لبنی یافت می شوند. بااینکه مصرف این غذاها برای اغلب افراد ضرری ندارد، ولی کاهش آنها در رژیم غذایی می تواند موجب کاهش علائم سندروم روده تحریک پذیر شود. داروها:مکمل های حاوی فیبر: مصرف مکمل های حاوی فیبر مانند بارهنگ کتانی یا متیل سلولز به همراه مایعات در کنترل یبوست مؤثر است. مصرف فیبر موجود در غذاها نسبت به فیبر موجود در مکمل ها نفخ بیشتری ایجاد می کند. اگر فیبر نتواند به بهبود علائم کم کند، ممکن است پزشک ملین های اسموتیک مانند منیزیم هیدروکسید یا پلی اتیلن گلیکول تجویز کند.داروهای ضداسهال: داروهای بدون نسخه مانند لوپرامید می توانند به کنترل اسهال کمک کنند. مصرف داروهای متصل شونده به اسید صفرا مانند کلسترامین، کلستیپول و کوله سولام نیز می تواند در برخی افراد مؤثر باشد. اما ممکن است این داروها باعث ایجاد نفخ شوند.داروهای آنتی کولینرژیک و آنتی اسپاسمودیک: این داروها مانند هیوسیامین و دی سیکلومین می توانند اسپاسم های دردناک روده ای را تسکین دهند. معمولا این داروها توسط کسانی مصرف می شود که گرفتار یک دوره اسهال سخت می شوند. این داروها می توانند موجب تشدید یبوست شوند و علائم دیگری مانند سختی در ادرار را ایجاد کنند. افرادی که به آب سیاه چشم مبتلا هستند، باید این داروها را با احتیاط مصرف کنند.داروهای ضدافسردگی: اگر درد و افسردگی از علائم بیماری شما هستند، ممکن است پزشک برای تان داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای یا مهارکننده های بازجذب سروتونین تجویز کند. این داروها با ممانعت از فعالیت نورون های کنترل کننده ی روده ی بزرگ به بهبود افسردگی کمک می کنند. اگر با وجود اسهال و دردهای شکمی مشکل افسردگی ندارید، ممکن است پزشک داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای ضعیف تری مانند ایمی پرامین و نورتریپتیلین را برای تان تجویز کند. خواب آلودگی و اسهال از عوارض جانبی این داروها هستند. مهارکننده های بازجذب سروتونین مانند فلوکستین و پاروکستین نیز می توانند درصورتی که دچار افسردگی هستید و درد و یبوست را تجربه می کنید، مفید باشد.آنتی بیوتیک ها: در کسانی که علائم شان ناشی از رشد بیش ازحد باکتری ها در روده ی بزرگ باشد، مصرف این داروها مفید است. علائم اسهال در برخی افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر با مصرف ریفاکسیمین بهبود یافته است، ولی در این زمینه به مطالعات بیشتری نیاز است.مشاوره: اگر از افسردگی رنج می برید یا استرس موجب تشدید علائم بیماری شما می شود، مشاوره می تواند به بهبودتان کمک کند.داروهای مخصوص درمان سندروم روده تحریک پذیرتاکنون ۲ دارو برای درمان سندروم روده تحریک پذیر مورد تأیید قرار گرفته اند: ...

ادامه مطلب  

نکته های مهم در چیدمان اتاق خواب  

درخواست حذف این مطلب
یکی از متداول ترین فضاهایی که به یک خانه اضافه میشود یک اتاق خواب بزرگ جدید است. فرقی نمی کند شما یک خانه قدیمی در یک محله قدیمی بخرید و اتاق خواب آن راحت نباشد یا اینکه بخواهید برای خودتان بیشتر خرج کنید و اتاق خواب رویایی خودتان را بسازید.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : بنابراین دوست دارید چه چیزهایی در اتاق خواب رویایی شما وجود داشته باشد؟ در این مطلب به 10 نکته اشاره می کنیم که رویای شما را به واقعیت تبدیل میکند.1. مکان. اولین دغدغه شما درباره اتاق خواب جدیدتان احتمالا مکان قرارگیری آن است. تصمیم در این مورد شاید مهم ترین تصمیمی است که در این فرایند خواهید گرفت. شاید بخواهید بدانید که اگر اتاق خواب شما در طبقه همکف نیست چگونه با مناظر پیرامونی ارتباط پیدا می کند. هم چنین به دنج ماندن اتاق خواب و ایجاد هماهنگی چیدمان بین اتاق خواب تان و دیگر قسمت های خانه هم توجه کنید .با اضافه کردن یک اتاق خواب بزرگ به این خانه، معمار آن یک مسیر زیبا را در کنار این خانه طراحی کرد که مکملی برای اتاق خواب جدید این خانه بود و منظره زیبایی برای آن اجاد کرد. چیدمان اولیه این خانه مزرعه ای که متعلق به دهه 1950 بود دارای سه اتاق خواب و دو سرویس بهداشتی بود که در یک سمت خانه قرار داشتند. راه حل عملی قراردادن اتاق خواب اصلی در سمت دیگر خانه بود. سه اتاق خواب اولیه هم چنان سر جای خود ماندند و تبدیل به فضایی کاربردی برای کودکان خانواده شدند در حالی که والدین این اتاق خواب مجزا را به خود اختصاص دادند.سوئیت های طبقه دوم را میتوان بر روی سقف ساختمان اصلی ساخت. گاهی اوقات شما مجبورید یک طبقه به ساختمان خود اضافه کنید. اگر چنین تصمیمی گرفتید، توجه کنید که هنگام ساخت وساز طبقه دوم حتما باید از دستورالعمل های ساخت وساز پیروی کنید.2. دسترسی به فضاهای بیرونی. وقتی محل قرارگیری اتاق خواب جدید خود را تعیین کردید، اکنون نوبت به دسترسی به فضاهای بیرونی میرسد. در گذشته دسترسی مستقیم از اتاق خواب به فضای خارجی خانه خیلی متداول نبود. اما امروزه مردم ترجیح می دهند اتاق خواب اصلی در طبقه همکف باشد و یکی از درهای آن به پاسیو و باغ باز شود.این اتاق خواب سنتی لوکس دارای یک در پنهان است که از طریق آن میتوان به پاسیوی مجلل که دارای یک شومینه فوق العاده زیباست رفت.3. پنجره ها. پس از درها، مسئله اصلی شما پنجره ها خواهند بود. مطالعات نشان میدهد اتاق تیره کیفیت خواب را بهتر میکند. اما به یاد داشته باشید که شما همیشه خواب نیستید پس ایجاد تعادل میان روشنی و تیرگی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است.در این اتاق خواب بسیار مدرن و شیک، پرده های رُل شونده بسیار هوش مندانه پنهان شده اند: آن ها به درون چهارچوب موجود در بالای پنجره ها رفته اند.4. منظره ها. اگر مناظر زیبایی در برابر اتاق خواب تان دارید از آن بیش ترین استفاده را بکنید. مانند ای ...

ادامه مطلب  

روح انسان در موقع خواب کجا می رود؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرساز نظر قرآن، خواب نه تنها انسان را با عوالم دیگر آشنا می کند، بلکه از مهم ترین آثار آن شناخت انسان با مسئله رستاخیز روان ها و نفوس و معاد اخروی است. انسان به طور متوسط شانزده ساعت فعالیت کرده و دست کم به هشت ساعت خواب و یا استراحت نیاز دارد که بخش اعظم این استراحت همان خوابیدن است. اگر انسان نتواند بخوابد دچار بیماری هایی می شود که نتیجه آن افسردگی و حتی خودکشی و ناتوان در انجام وظایف انسانی است. انسان در زندگی جسمانی دنیوی نیازمند خواب و خوابیدن است، هر چند که در آخرت چنین نیازی وجود ندارد و همانند خداوند به چرت و خواب نیازی نخواهد داشت. در مطلب پیش رو حقیقت خواب و انواع آن با آثاری که بجا می گذارد از دیدگاه قرآن بررسی شده است خواب چیست؟ از نظر قرآن، حقیقت خواب، گرفتن تمام روان و نفس آدمی از سوی خداوند و یا کارگزاران او از فرشتگان است. در این زمان هر چند که نوعی ارتباط لطیف میان روان بدن هنوز وجود دارد، ولی روان و نفس آدمی از تن خارج شده است. اگر این ارتباط به تمام و کمال از بدن قطع شود، به آن مرگ می گویند؛ و اگر همچنان باقی باشد، از آن به خواب یاد می شود که خود دارای سه نوع و مرتبه سبک و نیمه سنگین و سنگین تقسیم می شود.روح انسان در خوابکلیک و کشیدن برای جابجایی از نظر قرآن، هرکسی به هر مرتبه از خواب برود، با توفی و مرگ همراه است (انعام، آیه 60؛ زمر، آیه 42) اصطلاح «توفی» از واژه وفا نه فوت، به معنای قبض کامل شیء است و در اینجا منظور، قبض روان و نفس است (مجمع البیان، ج 7-8، ص 780-781) کاربرد این کلمه در خوابیدن، ناظر به شباهت خواب با مرگ است. از این رو خواب را برادر مرگ:النوم اخ الموت، گفته اند. برخی از اهداف، حکمت ها و فلسفه های خوابیدن و خواب رفتن در بخش آثار بیان شده است. از آنجا که توفی و گرفتن روان و نفس آدمی در هنگام خواب با خدا و کارگزاران اوست، بیداری از خواب نیز به مشیت و اراده اوست. پس خداوند، بیدار کننده آدمی از خواب است؛ چنانکه به خواب بردن انسان نیز با اوست. به سخن دیگر، خواب هر چند به یک معنا ارادی است، ولی اگر دقت شود، حقیقت خواب این معنا را به ما می فهماند که مشیت و اراده الهی نقش اساسی در تحقق دو امر متضاد خواب و بیداری دارد؛ یعنی همان طوری که خداوند مرگ و حیات را آفریده است (ملک، آیه 2)، همچنین خداوند است که خواب و بیداری انسان را در اختیار دارد. خداوند می فرماید:و هو الذی یتوفاکم بالیل... ثم یبعثکم فیه؛ و او کسی است که شما را در شب توفی می کند... و سپس شما را بر می انگیزد.(انعام (6)، 60). از نظر قرآن بازگشت نفس و روان به بدن، هنگام بیداری از خواب انجام می شود؛ یعنی هنگام خواب، به دست خداوند، روان و نفس آدمی از بدن بیرون می رود و خداوند آن را دوباره هنگام بیداری، به بدن باز می گرداند. خداوند می فرماید:الله یتوفی الانفس... والتی لم تمت فی منامها... ویرسل الاخری الی اجل مسمی؛ خداوند روان ها را به تمام و کامل می گیرد... و آن که در هنگام خواب نمرده... و آن دیگری را می فرستد تا زمان اجل مشخص و معین در بدن بماند. (زمر 39، 42) انواع خوابدر آیات قرآنی به انواع خواب اشاره شده است که عبارتند از: 1. خواب سبک:از این نوع خواب، به چرت در فارسی و «سنه» به کسره سین و فتح نون در عربی یاد می شود. خداوند می فرماید:لاتأخذه سنهًْ و لا نوم؛ خداوند را چرت و خوابی در بر نمی گیرد (بقره (2)، 255). 2. خواب سنگین:خواب سنگین، از انواع خواب است که در قرآن به آن نیز اشاره شده است. خداوند از آن به نوم یاد کرده و فرموده است:الله لا اله الا هو الحی القیوم لاتأخذه سنه و لا نوم. (بقره (2)، 255). 3- خواب سبک متمایل به نیمه سنگین:این نوع از خواب هرچند سبک است، ولی همانند چرت نیست که یک لحظه می آید و می رود، بلکه کمی سنگین تر از آن است. از این خواب در قرآن به عنوان «نعاس» تعبیر شده است. خداوند می فرماید:ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا. (آل عمران/ 154) همچنین در جایی دیگر نیز فرموده است:اذا یغشیکم النعاس امنه منه. (انفال/11) 4- خواب قیلوله:سه نوع از انواع خواب پیش گفته به کیفیت آن اشاره داشت؛ اما این عنوان به زمان خواب اشاره دارد. نوم، سبات و نعاس می تواند در شب و روز باشد، اما خواب قیلوله در روز و به ویژه نیم روز انجام می شود. «قیل» به معنای دوشیدن شیر از پستان و نوشیدن آن است؛ چنانکه به معنای گفت وگو نیز آمده است. مراد از اصطلاح «قیلوله» استراحت است که ممکن است همراه با خواب باشد یا نباشد؛ زیرا همسران در قیلوله در خوابگاه به استراحت و گفت وگو می پردازند که ممکن است همراه با هر یک از انواع سه گانه خواب باشد یا اصلا جز استراحت چیزی همراه آن نباشد. خداوند درباره خواب قیلوله، از انواع خواب می فرماید:و کم من قریه اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قاتلون؛ چه بسیار از روستاها را ما هلاک کردیم. پس مرگ و هلاکت ما شبانه در حالت بیتوته یا در حالی که آنان در قیلوله بودند، به سوی آنان آمد. (اعراف/ 4) باید توجه داشت که جمله «او هم قائلون» یعنی وقت قیلوله که نیم روز است (مجمع البیان، ج 4-3، ص 613) و این نوع از خواب ها یکی از «انواع» است؛ زیرا از مقابله «بیات» و «قائلون» این برداشت شدنی است. 5- خواب بیات یا بیتوته:از دیگر انواع خواب که از آیه پیشین به دست می آید می توان به خواب «بیات» اشاره کرد. این نوع از خواب همانند خواب قیلوله به کیفیت خواب اشاره ندارد؛ بلکه به زمان خواب اشاره دارد که در شب اتفاق می افتد. اصطلاح بیتوته یعنی در جایی شب گذراندن (فرقان/ آیه 64) . آثار خواب خواب، به معنای خوابیدن و به خواب رفتن؛ نه خواب دیدن و رویا دیدن، یک نیاز طبیعی است که بخش اعظم آن باید در شب انجام شود تا جسم آمادگی فعالیت روزانه را دوباره به دست آورد. در آیات قرآن به این حقیقت با واژه های «نوم»، «منام»، «نائمون»، «سنه»، «نعاس»، «قائلون»، «یهجعون»، «یتوفی» با قراین و جمله «تتجافی جنوبهم عن المضاجع» اشاره شده استاز نظر قرآن، خوابیدن و انواع آن آثاری دارد که برخی از آنها عبارتند از: 1- آرامش:انسان با خوابیدن به نوعی آرامش می رسد که از راه های دیگر به دست نمی آید. امنیت همان طوری که از طریق قوه دافعه در برابر تهدیدهای بیرونی تامین می شود، از طریق خواب در برابر تهدیدهای بدنی نیز تامین می شود. خداوند با اشاره به آرامش روحی مجاهدان در جنگ بدر با خوابی سبک، به این حقیقت اشاره کرده و فرموده است:اذ یغشیکم النع ...

ادامه مطلب  

اتاق خواب کوچک را اینگونه بچینید  

درخواست حذف این مطلب
وب سایت بیوتی هوم: یکی از اصلی ترین بخش ها در هر خانه ای اتاق خواب است بنابراین بهتر است در هنگام طراحی دکوراسیون اتاق خواب کوچک و بزرگ بیشترین دقت و خلاقیت را به کار ببرید. در ادامه ایده هایی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار می دهیم. طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک کار نسبتا دشواری است و بهتر است برای داشتن چیدمانی منظم و بی نظیر در فضای اتاق خواب ها با متراژ کوچک حساسیت لازم را به خرج دهید تا بتوانید دکوراسیونی آرامش بخش و ایده آل را در فضای اتاق خواب خود ایجاد کنید. ایده هایی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب کوچکدر اتاق خواب های کوچک فضایی کمی را در اختیار دارید بنابراین بهتر است وسایل را به بهترین شکل در فضای اتاق خواب بچینید. در ادامه چند نکته کاربردی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب ها با متراژ کوچک را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم با ایده گرفتن از این نکات بتوانید دکوراسیون اتاق خواب تان را به زیباترین شکل ممکن و به صورت کاربردی طراحی کنید.طراحی داخلی اتاق خواب های کوچکانتخاب رنگ اتاق خواب کوچک یکی از مهم ترین عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بهتر است از رنگ های روشن و آرامش بخش در فضای اتاق خواب های کوچک استفاده کنید تا فضای اتاق خواب بزرگ تر از حد معمول به نظر برسد. رنگ های روشن نظیر زرد و سفید و آبی و … برای طراحی داخلی اتاق خواب های کوچک می توانند انتخاب ایده آل و مناسبی باشند.بهتر است برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب های کوچک از رنگ های تیره استفاده نکنید زیرا این رنگ ها باعث می شوند تا فضای اتا ...

ادامه مطلب  

چرا وقتی از خواب بیدار می شویم خسته هستیم؟  

درخواست حذف این مطلب
یکی از بدترین احساسات که باعث کسل شدن شما می شود، خستگی بعد از بیدار شدن است. اما چرا جای اینکه سر حال شویم بعد خواب خسته می شویم؟ممکن است خوابتان نبرد و خسته باشید و سر حال نباشید که می دانید دلیلش نداشتن خواب کافی است. اما زمانی که خیلی خسته از خواب بیدار می شوید و احساس کسالت می کنید و یا چند ساعت بعد دوباره می خوابید پس مشکلی در کار است. اما مشکلی وجود دارد که باعث می شود خواب شما درست نباشد و باعث تجدید انرژی نشود.7 دلیل که برای خواب شما مشکل ایجاد می کنند1.خواب شما ضعیف است و با طعم بد دهان بیدار میشویداگر صبح طعم دهان شدما بد است، شما دچار رفلاکس معده و سوزش معده بدون علامت شده اید. 25 درصد افراد که خواب ضعیفی دارند دچار رفلاکس معده هستند ولی چون سوزش معده را حس نمی کنند از این مشکل بی اطلاع هستند.چگونه خواب را متوقف میکندرفلاکس باعث می شود که قسمتی از بدن شما به خواب نرود. اگر سوزش معده همراهش نباشد رفلاکس ساکت نامیده میشود نتیجه ی آن خواب نامناسب است اما زمانی که بیدار میشوید فرایند هضم کامل شده است و نمیتوانید دلیل خواب ضعیف خود را به کسی توضیح دهید.چه کار باید بکنید؟پیشنهادات درمانی برای سوزش معده را امتحان کنید حتی اگر علائم سوزش کلاسیک را تجربه نمیکنید:از خوردن مواد غذایی اسیدی مانند شکلات و الکل و سس های سنگین گوشت چرب غذاهای تند مرکبات و گوجه فرنگی جلوگیری کنید.بعضی پزشکان توصیه میکنند قبل از خواب آدامس بجویید زیرا بذاق تولید میکند باعث خنثی شدن اسید معده میشود.بعضی دارو ها به ویژه آسپرین و دارو های ضد درد به سختی در معده هضم میشوند پس آنهارا قبل از خواب نخورید.مطالعات نشان میدهد که خوابیدن به سمت چپ نشانه هارا کاهش میدهد و خوابیدن به سمت راست باعث تشدید آن میشود به پشت خوابیدن هم میتواند رفلکس را افزایش دهد.بالا بردن سر و شانه ی شما میتواند کمک کند.کاهش وزن تاثیر شگفتی بر روی کبد و رفلاکس دارد اگر همه ی اینها با شکست مواجه شد از یک آنتی اسید استفاده کنید.مشکل خسته شدن بعد از خواب2.شما برای حمام رفتن از خواب بیدار میشویدناکچریا نام رسمی در اواسط شب برای حمام رفتن است.بنیاد ملی خواب تخمین میزند که 65 دردصد افراد مسن تر به علت ادرار مکرر از خواب شبانه محروم میشوند.به طور طبیعی بدن ما دارای یک فرایند طبیعی است که ادرار را در حین خواب حفظ میکند تا بتوانیم 6 تا 8 ساعت بدون نیاز به آن استراحت کنیم اما با افزایش سن به دلیل کاهش هرمون های ضددورتیک ما قادر به نگهداری مایعات برای مدت طولانی نیستیم.چگونه خواب را متوقف میکند؟برای افرادی که به حمام نیاز دارند بعد از حمام دوباره خوابیدن ممکن نیست و دچار بی خوابی در نصف شب میشوند و ساعت ها بیدار می مانند اما برای برخی دیگر وضعیت حساس تر است آن ها ممکن است از خواب بپرند بدون آنکه کاملا بیدار شوند تا بدن تلاش کند تا یک سیگنال بفرستد که نیاز است این برود.چه باید کرد؟با مراحل ساده شروع کنید.حداقل سه ساعت قبل از به خواب رفتن هیچ مایعاتی نخورید.شامل غذاهایی با مقدار زیادی مایع در آن ها مانند سوپ و میوه هم میشود.نوشیدن قهوه و چای را کاهش دهید اسید در قهوه و چای میتواند مثانه را تحریک کند.قبل از اینکه به رخت خواب بروید و کاملا در خواب غرق شوید به حمام بروید و قبل از خواب مثانه خود را کاملا خالی کنید همچنین اگر مشکل ادراری و پروستات دارید باید آن را چک کنید. التهاب پروستات،هیپرپلازی پروستات و تومور های پروستات میتواند باعث ادرار مکررد شود در زنان عفونت ادراری بیش از حد ،بی اختیاری و سیتیت علل شایع مشکلات ادراری است.دیابت نیز میتواند باعث بی اختیاری ادرار شود بنابراین اگر اخیرا تست دیابت نداده اید حتما با پزشک خود مشورت کنید.بعضی از دارو های اخیر برای ناراحتی های قلبی نیز میتوانند باعث این مشکل بشوند اگر علت مصرف دارو است آن را با دکتر در میان بگذارید تا ساعت مصرف را به صبح زود تغییر دهد.اگر همه ی این روش ها با شکست مواجه شد و دلیل مشکل خود را پیدا نکردید یک داروی ضد دیورتیک استفاده کنید باعث میشود ادرار مکرر در خواب متوقف شود.دوش گرفتن بعد از خواب 3.دندان قروچه میکنید و یا درد دندان شمارا از پا در آورده استکوبیدن دندان ها به هم و یا دندان قروچه با نام رسمی برکسیسم شناخته شده است.فعالیت ناآگاهانه عضلانی.برکسیسم معمولا بدون اطلاع شما ادامه میابد کارشناسان تخمین زده اند که تنها 5 درصد از افرادی که به دندان و فک خود در خواب آسیب میزنند تا زمانی که همسرشان از صدای آن بیدار نشود و یا دندان پزشک متوجه آسیب دندانشان نشود از آن مطلع نمیشوند.یکی دیگر از مشکلات بروکسیسم این است که جای اینکه دندان هایتان را محکم روی هم فشار دهید این است که آن هارا روی هم به چپ و راست جا به جا کنید.تشخیص دندان قروچه ممکن است سخت باشد اما یکی از نشانه هایش این است که با درد و یا گرفتگی گردنبیدار میشوید.چگونه خواب را متوقف میکند؟برکسیسم شامل انقباض عضلات فک است و بنابراین در آرامش لازم برای خوابیدن تداخل ایجاد میکند.و اگر شما دچار این مشکل هستید بدن شما به جای استراحت در حال حرکت است.چه باید کرد؟به دندن پزشک خود مراجعه کنید و اگر ندارید ئانشجویان تحت نظر پروفسور دندان پزشک خدمات ارزانتری را ارائه میدهند.دندان پزشک میتواند ریشه ی مشکلات را پیدا کند برای مثال هم ترازی دندان هارا چک میکند و در صورت لزوم از یک محافظ دندان در هنگام خواب برای شما استفاده میکند.اگر دندان قروچه مشکل اصلی شما باشد دستگاه های دندانپزشکی خاصی برای آن وجود دارد.کارشناسان همچنین توصیه میکنند در روز آدامس نجویید زیرا ممکن است عادت به جوییدن را در خواب نیز ادامه دهیدبعضی از این افراد با تزریق بوتاکس به فک خود از این مشکل راحت میشوند.بوی بد دهان بعد از خوابسندروم پای بی قرار و خروپف4.شما در سراسر تخت حرکت یکنید و یا در هم گره خورده از خواب بیدار میشوید. علامت آن چیست؟این حرکت نشان دهنده سندرم پای بیقرار و یا یک مشکل مرتبط با اختلال حرکت اندامی پی ال ام دی است.چگونه خواب را متوقف میکند؟پزشکان دقیقا نمیدانند چه چیزی باعث اختلال حرکتی در خواب میشود اما آنها میدانند که به طور مستقیم با فقدان خ ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب سگ مرده + تعبیر خواب گاز گرفتن و غذا دادن به سگ سیاه  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب سگتعبیر خواب سگ مرده + تعبیر خواب گاز گرفتن و غذا دادن به سگ سیاهتعبیر خواب سگ تعبیر خواب سگ مرده تعبیر خواب سگ وحشی تعبیر خواب گاز گرفتن سگ تعبیر خواب حمله سگ تعبیر خواب غذا دادن به سگ در این مطلب قصد بر این است که به تعببیر خواب سگ در حالت های مختلف بپردازیم شاید بتوان گفت این کامل ترین مرجع برای تعببیر خواب سگ می باشد که از منابع گوناگون به دست آمده است.تعبیر خواب شما حتی به جنسیت،نژاد،رنگ و هاری و اهلی بودن سگ هم بستگی دارد. اگر سگ مورد نظر برای شما آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبییر میکند.اگر سگ غریبه باشد نشان دشمن بودن آن است.اگر سگ تحت فرمان شما باشد به معنای دوستی است که از شما حمایت میکند. اگر سگ بیگانه باشد این است که نگران اطرافیان خود باشید.اگر سگ به شما حمله کرد تعبیر این است که دشمنی به شما ضربه می زند.اگر صدای سگ شنیدید ولی سگی در آنجا ندید به معنای این است که از شما غیبت و بدگویی میکنند.سگ ماده نشان از زنی دون مایه است. سگ اگر ترسناک و قوی باشد،یعنی دشمن مورد نظر شما قوی است.سگ اگر ضعیف و کم زور باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید.اگر به سگی قلاده بسته اید یعنی با کسی دوست هستید که در شان شما نیست.اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه خلاص میشوید.اگر سگ طعمه ای از دست شما بدوزدد و بخورد ،به زیان مالی دچار شما میشود. سگ سیاه به معنای آن است که زنی از نزدیکانتان به شما واقعیت را نمیگوید و همین زن اگر مهلت و فرصتی داشته باشد به شما خیانت هم میکند.اگر سگی در خواب از خود فراری دادید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت ، آن سگ نیکو است.اگر دیدید سگ های زیادی گرد اطراف شما را گرفته اند ، در جمعی وارد می شود که بیگانه هستید. آن ها شما را قبول ندارند و با بدبینی به شما نگاه می کنند ، شما هم از آنها بیمناک هستید و اعتمادی به آنها ندارید.سگ شکاری نشان دوستی است که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دندان گرفت و اورد ، خوب است ، چون سودی برایتان عاید می شود. همچنین در منابع اسلامی امده است سگ سیاه نشان دشمن از عرب ، و سگ سفید دشمنی از عجم(فارسی زبان) تعبیر خواب سگ از نظر امام صادق علیه اسلام دیدن سگ در خواب بر چهار وجه بود اول : دشمن. دوم : پادشاه طامع. سوم:دانشمند و خادم بدفعل. چهارم:مردمان غماز. تعبیر خواب سگ از نظر یوسف نبی علیه اسلام دیدن سگ در خانه وی بدی شود دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد سگ ممکن است به رنگ های مختلف مانند سفید و سیاه و قهوه ایی و.. در خواب دیده شود.و یا به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد. منابع غربی در مورد تعبیر خواب سگ ، تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر اسلامی و شرقی ما متفاوت است…این تفاوت ناشی از آن است که ارتباط آنها با سگ ها به شکل دیگری است. البته بستگی دارد در چه شرایطی خواب سگ ببینید و بعد از خواندن این تعابیر از خودتان برداشت منطقی داشته باشید…لازم است که به دقت تمام جزییات و حالات را درخوابتان بررسی نمایید. البته توجه داشته باشید که اگر از سگی درخانه نگهداری می کنید، خیلی طبیعی خواهد بود که خواب آن را ببینید، چون به آن ترتیب از نظر عا ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آتش + تعبیر خواب سوختن در آتش و تعبیر خواب خاموش کردن آتش  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب آتشتعبیرخواب آتش تعبیرخواب سوختن در آتش تعبیرخواب خاموش کردن آتش تعبیر خواب روشن کردن آتش تعبیر خواب خوردن آتش تعبیر خواب کامل آتش تعبیر خواب آتش چیست خواب آتش-اگر در خواب خود آتش دیده اید و به دنبال تعابیر آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید. تعبیر خواب آتش گرفتن تعبیر خواب آتش گرفتن از دید دانبال نبی اگر کسی در خواب خود ببینید که اندام بدنش در آتش بسوزد تعبیر این است که همانقدر به ان سختی و رنج وارد میشود و اگر ببیند که از آن اتش فرا گرفت تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به او برسد و اگر در خواب ببینید که کسی او را در آتش بسوزاند تعبیرش این است که پادشاهی بر او ستم کند لیکن رود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. گر در خواب ببینید که آتش او را نسوزاند به معنای این است که روی به کراهت سفر کند. تعبیر خواب آتش گرفتن از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب ببینید که جامه او آتش گرفته است تعبیرش این است که با نزدیکان خود جنگ و خصومت کند یا از مال ناراحت و اندوهگین شود. تعبیر خواب آتش گرفتن از دید امام صادق دید اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش تعبیر خواب آتش از دید مطیعی تهرانی اگر کسی در خواب خود ببیند که با آتش افروخته شده لباسش تعبیرش این است که سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب خود دیده اید که کنار آتشی نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالاً می سوزید و خود را در کنار کشیدید تعبیر آن این است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود. تعبیر خواب آتش از دید کتاب رویاها: اگر در خواب دیدید که در آتش میسوزید تعبیرش ضرر در کار است. تعبیر خواب آتش از دید آنلی بیتون اگر در خواب خود دیدی که آتشی گرفته و در آن نسوختید تعبیرش خوشبختی و سعادت است و این خواب برای دریانوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی زندگی میکنند نشانه موفقیت و خوشبختی ابدی است. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید دانیال نبی اگر در خواب خود بینید که آتشی در خانه وی افتاد و همه اندام او را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، تعبیرش این است که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، و چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب خود بیند که آتش در خانه ی کسی افتاده، تعبیرش این است که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی در خواب خود بیند که آتش در دکان و کالای او افتادتعبیرش این است که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید یوسف پیامبر دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن در خواب تعبیرش این است که افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید آنلی بیتون اگر در خواب خود دیدید که منزل شما در آتشی می سوزد نشانه آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده ی آتش روشن در خواب، تعبیر آن این است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید کتاب رویاها آتش در خانه ی دیگران تعبیرش احترام و امتیاز شما بالاتر می رود.آتش در خانه ی شما با شعله های روشن و واضح تعبیرش یک شغل خوبیک آتشی در خانه شما با شعله های تیره نشانه ی ورشکستگی مالیآتش در خانه شما با شعله های کوچک نشانه ی پول هنگفت دیدن آتش به همراه دود در خواب دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید دانیال نبی اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیرش این است که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر کسی در خواب بیند که آتش را دود بود تعبیرش این است که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب خود آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها. دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید امام صادق اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود. دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید کتاب سرزمین رویاها دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می آید. باریدن آتش از آسمان باریدن آتش از آسمان از دید اسماعیل بن اگر کسی در خواب بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضعاگر کسی در خواب بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.اگر کسی د ...

ادامه مطلب  

روح انسان در موقع خواب کجا می رود؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش جام نیوز، از نظر قرآن، خواب نه تنها انسان را با عوالم دیگر آشنا می کند، بلکه از مهم ترین آثار آن شناخت انسان با مسئله رستاخیز روان ها و نفوس و معاد اخروی است.انسان به طور متوسط شانزده ساعت فعالیت کرده و دست کم به هشت ساعت خواب و یا استراحت نیاز دارد که بخش اعظم این استراحت همان خوابیدن است. اگر انسان نتواند بخوابد دچار بیماری هایی می شود که نتیجه آن افسردگی و حتی خودکشی و ناتوان در انجام وظایف انسانی است. انسان در زندگی جسمانی دنیوی نیازمند خواب و خوابیدن است، هر چند که در آخرت چنین نیازی وجود ندارد و همانند خداوند به چرت و خواب نیازی نخواهد داشت. در مطلب پیش رو حقیقت خواب و انواع آن با آثاری که بجا می گذارد از دیدگاه قرآن بررسی شده است.خواب چیست؟از نظر قرآن، حقیقت خواب، گرفتن تمام روان و نفس آدمی از سوی خداوند و یا کارگزاران او از فرشتگان است. در این زمان هر چند که نوعی ارتباط لطیف میان روان بدن هنوز وجود دارد، ولی روان و نفس آدمی از تن خارج شده است. اگر این ارتباط به تمام و کمال از بدن قطع شود، به آن مرگ می گویند؛ و اگر همچنان باقی باشد، از آن به خواب یاد می شود که خود دارای سه نوع و مرتبه سبک و نیمه سنگین و سنگین تقسیم می شود.روح انسان در خوابکلیک و کشیدن برای جابجاییاز نظر قرآن، هرکسی به هر مرتبه از خواب برود، با توفی و مرگ همراه است (انعام، آیه 60؛ زمر، آیه 42) اصطلاح «توفی» از واژه وفا نه فوت، به معنای قبض کامل شیء است و در اینجا منظور، قبض روان و نفس است (مجمع البیان، ج 7-8، ص 780-781) کاربرد این کلمه در خوابیدن، ناظر به شباهت خواب با مرگ است. از این رو خواب را برادر مرگ:النوم اخ الموت، گفته اند. برخی از اهداف، حکمت ها و فلسفه های خوابیدن و خواب رفتن در بخش آثار بیان شده است.از آنجا که توفی و گرفتن روان و نفس آدمی در هنگام خواب با خدا و کارگزاران اوست، بیداری از خواب نیز به مشیت و اراده اوست. پس خداوند، بیدار کننده آدمی از خواب است؛ چنانکه به خواب بردن انسان نیز با اوست. به سخن دیگر، خواب هر چند به یک معنا ارادی است، ولی اگر دقت شود، حقیقت خواب این معنا را به ما می فهماند که مشیت و اراده الهی نقش اساسی در تحقق دو امر متضاد خواب و بیداری دارد؛ یعنی همان طوری که خداوند مرگ و حیات را آفریده است (ملک، آیه 2)، همچنین خداوند است که خواب و بیداری انسان را در اختیار دارد. خداوند می فرماید:و هو الذی یتوفاکم بالیل... ثم یبعثکم فیه؛ و او کسی است که شما را در شب توفی می کند... و سپس شما را بر می انگیزد.(انعام (6)، 60).از نظر قرآن بازگشت نفس و روان به بدن، هنگام بیداری از خواب انجام می شود؛ یعنی هنگام خواب، به دست خداوند، روان و نفس آدمی از بدن بیرون می رود و خداوند آن را دوباره هنگام بیداری، به بدن باز می گرداند. خداوند می فرماید:الله یتوفی الانفس... والتی لم تمت فی منامها... ویرسل الاخری الی اجل مسمی؛ خداوند روان ها را به تمام و کامل می گیرد... و آن که در هنگام خواب نمرده... و آن دیگری را می فرستد تا زمان اجل مشخص و معین در بدن بماند. (زمر 39، 42)انواع خوابدر آیات قرآنی به انواع خواب اشاره شده است که عبارتند از:1. خواب سبک:از این نوع خواب، به چرت در فارسی و «سنه» به کسره سین و فتح نون در عربی یاد می شود. خداوند می فرماید:لاتأخذه سنهًْ و لا نوم؛ خداوند را چرت و خوابی در بر نمی گیرد (بقره (2)، 255).2. خواب سنگین:خواب سنگین، از انواع خواب است که در قرآن به آن نیز اشاره شده است. خداوند از آن به نوم یاد کرده و فرموده است:الله لا اله الا هو الحی القیوم لاتأخذه سنه و لا نوم. (بقره (2)، 255).3- خواب سبک متمایل به نیمه سنگین:این نوع از خواب هرچند سبک است، ولی همانند چرت نیست که یک لحظه می آید و می رود، بلکه کمی سنگین تر از آن است. از این خواب در قرآن به عنوان «نعاس» تعبیر شده است. خداوند می فرماید:ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا. (آل عمران/ 154) همچنین در جایی دیگر نیز فرموده است:اذا یغشیکم النعاس امنه منه. (انفال/11)4- خواب قیلوله:سه نوع از انواع خواب پیش گفته به کیفیت آن اشاره داشت؛ اما این عنوان به زمان خواب اشاره دارد. نوم، سبات و نعاس می تواند در شب و روز باشد، اما خواب قیلوله در روز و به ویژه نیم روز انجام می شود. «قیل» به معنای دوشیدن شیر از پستان و نوشیدن آن است؛ چنانکه به معنای گفت وگو نیز آمده است. مراد از اصطلاح «قیلوله» استراحت است که ممکن است همراه با خواب باشد یا نباشد؛ زیرا همسران در قیلوله در خوابگاه به استراحت و گفت وگو می پردازند که ممکن است همراه با هر یک از انواع سه گانه خواب باشد یا اصلا جز استراحت چیزی همراه آن نباشد. خداوند درباره خواب قیلوله، از انواع خواب می فرماید:و کم من قریه اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قاتلون؛ چه بسیار از روستاها را ما هلاک کردیم. پس مرگ و هلاکت ما شبانه در حالت بیتوته یا در حالی که آنان در قیلوله بودند، به سوی آنان آمد. (اعراف/ 4) باید توجه داشت که جمله «او هم قائلون» یعنی وقت قیلوله که نیم روز است (مجمع البیان، ج 4-3، ص 613) و این نوع از خواب ها یکی از «انواع» است؛ زیرا از مقابله «بیات» و «قائلون» این برداشت شدنی است.5- خواب بیات یا بیتوته:از دیگر انواع خواب که از آیه پیشین به دست می آید می توان به خواب «بیات» اشاره کرد. این نوع از خواب همانند خواب قیلوله به کیفیت خواب اشاره ندارد؛ بلکه به زمان خواب اشاره دارد که در شب اتفاق می افتد. اصطلاح بیتوته یعنی در جایی شب گذراندن (فرقان/ آیه 64) .آثار خوابخواب، به معنای خوابیدن و به خواب رفتن؛ نه خواب دیدن و رویا دیدن، یک نیاز طبیعی است که بخش اعظم آن باید در شب انجام شود تا جسم آمادگی فعالیت روزانه را دوباره به دست آورد. در آیات قرآن به این حقیقت با واژه های «نوم»، «منام»، «نائمون»، «سنه»، «نعاس»، «قائلون»، «یهجعون»، «یتوفی» با قراین و جمله «تتجافی جنوبهم عن المضاجع» اشاره شده است.از نظر قرآن، خوابیدن و انواع آن آثاری دارد که برخی از آنها عبارتند از:1- آرامش:انسان با خوابیدن به نوعی آرامش می رسد که از راه های دیگر به دست نمی آید. امنیت همان طوری که از طریق قوه دافعه در برابر تهدیدهای بیرونی تامین می شود، از طریق خواب در برابر تهدیدهای بدنی نیز تامین می شود. خداوند با اشاره به آرامش روحی مجاهدان در جنگ بدر با خوابی سبک، به این حقیقت اشاره کرده و فرموده است:اذ یغشیکم النعاس ...

ادامه مطلب  

دکوراسیون جدیدترین اتاق خواب مستر با طراحی جذاب سری اول  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خواب مستر دکوراسیون جدیدترین اتاق خواب مستر با طراحی جذاب سری اولجدیدترین طراحی اتاق خواب مستر با طراحی جذاب و شیکانواع مجموعه مدل اتاق خواب مستر شیک و جدیدپیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۸ و ۹۷ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم اتاق خواب مستر اتاق خواب مستر به اتاقی گفته می شود که ویژگی های خاص نسبت به دیگر اتاقها دارد .برای طراحی اتاق خواب مستر سعی کنید بهترین اتاق را از نظر مکانی و بزرگ ترین را ازنظر اندازه نتخاب کنید. درون اتاق خواب مستر یک سرویس بهداشتی و حمام مجزا از تمام خانه وجود دارد .در طراحی اتاق خواب مستر باید به تمام جزئیات توجه کرد.رنگ ، نور ، مبلمان ، تابلو ، کمد ، تخت خواب و غیره… تمامی جزئیات بسیار مهم هستند. در چیدمان اتاق خواب مستر بهتر است از یک نقطه مرکزیت کمک گرفته شود .بهترین انتخاب برای نقطه مرکزیت ، تخت خواب است ، بعد از جا نمایی تخت خوابمیتوانید به راحتی و بانظم خاصی چیدمان بقیه وسایل را بر اساس آن انجام دهید .البته برای انتخاب بهترین جا برای تخت خواب بهتر است به درب ورودی اتاق و محل قرارگیری سرویس بهداشتی و حمام توجه کنید .از یک تخت خواب متناسب با اتاق خواب بر اساس سلیقه خود استفاده کنید .یک پایه تختی کنار،یا پایین تخت خود قرار دهید.از یک کاناپه یا مبلمان راحت برای کنار تخت خود استفادهکنید .توجه ویژه ای به بافت و رنگ مبلمان و تخت خواب خود داشته باشید. سعی کنید از یک هارمونی مشخص استفاده کنید ،تضاد رنگی زیاد باعث سردرگمی وآشفتگی می شود.با استفاده از یک رنگ بندی ساده و طیف رنگی خاص گاه می توانید فضای اتاق را بزرگ ترنشان دهید.به هارمونی رنگ ها در وسایل تزئینی و اکسسوری ها توجه کنید .استفاده از رنگ های خام و خنثی مثل سفید و کرم برای رنگ زمینه انتخاب مناسبیاست. سعی کنید دنج ترین جای اتاق را برای حمام انتخاب کنید .دکور کردن حمام مستر مسئله بسیار مهمی است . با وسواس و خلاقیت ویژه به اینمسئله نگاه کنید .برای حمام داخل اتاق، ایده های زیادی وجود دارد ،نسبت به فضای اتاق و سلیقه خودبهترین را برگزینید .می توانید از یک وان داخل اتاق استفاده کنید و یا از یک محفظه شیشه ای برای جداکردن این فضا از اتاق استفاده کنید .دوش های کابین دار هم انتخاب ...

ادامه مطلب  

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب با وجود «جنگ تحمیلی» و «تحریم»با همت جوانان بهترین تجهیزات دفاعی را ساخته است.به گزارش صد خبر جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود. ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است.هوافضای سپاه پاسداران کابوس دشمنانآغاز به کار واحد «هوافضای سپاه» از روزهای آغازین «جنگ تحملی» بود و به جرئت می توان گفت که از همان روزها با سرعت خیره کننده ای در زمینه موشکی به توانمندی بالایی رسیدند. این یگان از همان زمان تا امروز به بالاترین سطح دانش موشکی دست یافت که نتیجه آن تولید موشک هایی چون «سجیل»؛ «قیام» و «قدر» شد.خانواده موشکی تماما ایرانی شهاب که برد 350 تا یکهزار و 950 کیلومتر و سرعتی بالغ بر 5 هزار و 500 کیلومتر و توان حمل کلاهک تا 1 هزار و 200 کیلوگرم را دارد.خانواده موشکی فاتح 110 ایران برد 200 تا 300 کیلومتر و سرعتی بالغ 3.5 ماخ دارد.موشک نازعات ساخت ایران با برد 150 کیلومتر حامل سرجنگی بیش از 100 کیلوگرم است.خانواده موشک قدر ایران با برد 1 هزار و 900 کیلومتر توان حمل کلاهک 650 کیلوگرمی را دارد.موشک تماما ایرانی سجیل با برد 2 هزار کیلومتر و سرعت 13 ماخ توان حمل کلاهک 1 هزار کیلوگرمی را دارد.موشک عماد ساخت ایران که برد 2 هزار کیلومترموشک ایرانی قیام با برد 800 کیلومتر وتوان حمل کلاهک 746 کیلوگرمی را دارد.اما این پایان کار یگان هوافضا نبود و آنها به سراغ دانش ساخت پهپادها نیز رفتند؛ در ابتدا با روش مهندسی معکوس چند پهپاد را تولید کردند اما رفته رفته دانش ساخت آن را بومی سازی کردند به گونه ای که امروز ایران جزء سه قدرت برتر در این حوزه است. در حال حاضر نیروی «هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» توان تولید انواع پهپادهای پیشرفته را دارد و نمونه هایی را چون «شاهد 129» و «سیمرغ» را تولید کرده است.پهپاد تماما ایرانی سیمرغ با برد نامعلوم و پنهان کار و با سقف پروازی 18 کیلومترپهپاد صاعقه ایرانی با برد نامعلوم و پنهان کار و با سقف پروازی 18 کیلومترپهپاد چند منظوره شاهد 129 ساخت ایران با برد 1 هزار و 700 کیلومتر و با سقف پروازی بیش از 7 کیلومترپهپاد هجومی ساخت ایران کرار 4 با برد 25 کیلومتر و با سقف پروازی بین 7 و نیم تا 12 کیلومترپهپاد چند منظوره ایرانی مهاجر 6 با برد و سقف پروازی نامعلومناوشکن هایی چون کوه ضامن امنیت ایران در آبهای بینالمللی«نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران» همواره پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 یکی از بازوهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران بوده چرا که ماموریتهای این یگان علاوه در آبهای سرزمینی در مناطقی است که تمامی کشورها در آن حضور دارند یعنی آبهای آزاد پس همانگونه که امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده این نیرو پیشتر گفته بود «هر رفتاری که از ما در این منطقه بروز پیدا کند مورد توجه دنیا قرار می گیرد» این حضور نیاز به تجهیزات دارد. «نیروی دریایی» نیز این را درک و درصدد رفع احتیاجات خود برآمد که نتیجه آن تولید انواع ناوشکنها از جمله «جماران» و «دماوند» شد، اما این پایان کار نبود امروز هم این نیرو ساخت شناورهای مدرن را در دستور کار دارد.ناوشکن تماما ایرانی جماران با سرعت بیش از 50 کیلومتر بر ساعت و برد 5 هزار و 500 کیلومترناوشکن الوند ایران که سرعتی بالغ بر 31 تا 72 کیلومتر بر ساعت و برد تا 9 هزار کیلومتر دارد.ناوشکن البرز ساخت ایران که دارای سرعت 72 کیلومتر بر ساعت است.ناوشکن سبلان ایرانی که سرعتی بالغ بر 31 تا 72 کیلومتر بر ساع ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب بچه + تعبیر خواب بچه دار شدن و تعبیر خواب شیر دادن بچه  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب بچهتعبیر خواب بچه + تعبیر خواب بچه دار شدن و تعبیر خواب شیر دادن بچهتعبیر خواب بچه تعبیر خواب بچه دار شدن تعبیر خواب شیر دادن بچه تعبیر خواب کشتن بچه تعبیر خواب مردن بچه تعبیر خواب بچه سر راهی تعبیر خواب بچه بازیگوش اگر خواب بچه دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید این مطلب می تواند به شما کمک کند. دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده اند. فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه : بی عدالتی بچه ای که میدود : نیکبختی اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید. دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید. اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد. در کتاب سرزمین رویاها : خواب یک بچه : خوشبختی در خانه خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید. اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید. اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد. حتما بخو ...

ادامه مطلب  

دکوراسیون جدیدترین اتاق خواب مستر با طراحی جذاب سری دوم  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خواب مستر دکوراسیون جدیدتریناتاق خواب مستر با طراحی جذاب سری دومجدیدترین طراحی اتاق خواب مستر با طراحی جذاب و شیکانواع مجموعه مدل اتاق خواب مستر شیک و جدیدپیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۸ و ۹۷ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم جابجایی های کوچک؛ تغییرات بزرگ در دکوراسیونوقتی می توان با کوچکترین جابجایی باعث بزرگترین تغییرات در دکوراسیون خانه شد، پس جای نگرانی هم نیست.وب سایت چیدانه – ترجمه معین قوی: برای خانه ی خود به دنبال ایده های جالب و هیجان انگیز هستید؟ آیا فکر می کنید که به تکرار رسیده اید و دیگر چیزی برای تغییر در دکوراسیون خانه تان وجود ندارد؟ باید به شما بگوییم که کاملا در اشتباه به سر می برید. وقتی می توان با کوچکترین جابجایی باعث بزرگترین تغییرات در دکوراسیون خانه شد، پس جای نگرانی هم نیست. در این مطلب خاص و جذاب، به سراغ برخی ایده های دکوراسیونی ...

ادامه مطلب  

معرفی 6 مورد از بهترین برنامه های تعبیر خواب کامل اندروید  

درخواست حذف این مطلب
بیشتر ما وقتی خوابی می بینیم دوست داریم تعبیر خوابمان را بدانیم. اگر کتاب هایی مانند تعبیر خواب دانیال نبی، ابن سیرین، جابر مغربی و غیره جلو دستتان باشد خیلی راحت می توانید تعبیر خوابتان را ببینید. اما امروزه برنامه های تعبیر خواب رایگانی وجود دارند که شما می توانید روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید. امروز در انزل وب قصد داریم بهترین برنامه های تعبیر خواب اندروید را به شما معرفی کنیم.best android apps free for dream interpretationهمانطور که میدانید انسان وقتی که خسته می شود می خوابد. در طول ساعاتی که انسان به خواب رفته است خواب هایی می بیند. مشغولیت های فکری، افکار، حتی غذاهایی که آنان در طول روز مصرف می کند روی خواب تاثیر می گذارد. هر کسی توانایی تعبیر این خواب ها را ندارد ( به طور مثال حضرت یوسف (ع) تنها کسی بود که توانست خواب فرعون آن زمان را تعبیر کند). در واقع تعبیر خواب یک علم است. قبلا در انزل وب برنامه های مختلفی همچون برنامه های مدیریت فایل اندروید، برنامه های مشاهده قیمت لحظه ای دلار ، ارز ، طلا و سکه و … به شما معرفی کردیم. در ادامه ما یک سری برنامه های تعبیر خواب اندروید را به شما معرفی می کنیم که براساس کتاب های تعبیر خواب دانیال نبی، ابن سیرین و… طراحی شده است.برنامه تعبیر خواب امین اندرویداولین برنامه که امروز به شما معرفی می کنیم برنامه تعبیر خواب امین است. این برنامه براساس ۷ کتاب امام صادق علیه السلام، خالد بن علی بن محمد العنبری، آنلی بیتون، محمد ابن سیرین بصری جابر مغربی، ابراهیم بن عبدالله کرمانی، لوک اویتنهاو، منوچهر مطیعی تهرانی طراحی شده است. شما می توانید براساس حروف خواب های خود را در این برنامه اندرویدی جستجو کنید و تعبیر خواب خود را مطالعه کنید. البته طبق نظراتی که کاربران برای این برنامه قرار داده اند گویا سرچ برنامه عملکرد مناسبی ندارد و این برنامه کمی جای کار دارد.دانلود تعبیر خواب بنفش، بهترین تعبیر خواب اندرویدتعبیر خواب بنفش دارای بیش از ۳۶۰۰ موضوع است و براساس ۸ کتاب تعبیر خواب حضرت امام جعفر صادق(ع)، اصول دانیال پیغمبر، تعبیر خواب در پرتو قرآن وسنت، جوامع محمد ابن سیرین، دستور ابراهیم کرمانی، تعبیر خواب فروید، جمیل الدلایل، تعبیر خواب منهاج التعبیر خالد اصفهانی طراحی شده است. این برنامه تعبیر خواب روی گوشی های اندروید ۲٫۲ به بالا کار می کند و شما می توانید تعبیر خواب را با دیگران به اشتراک ب ...

ادامه مطلب  

چه غذاهایی برای رفلاکس معده مفیدند و چه غذاهایی مضر؟  

درخواست حذف این مطلب
به برگشت اسید معده به مری، «رفلاکس معده به مری» (gerd) گفته می شود که حالت مزمن رفلاکس اسیدی معده است. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که اسفنکتر (sphincter، عضله ی تنگ کننده) تحتانی مری ضعیف شده یا آسیب جدی دیده باشد. وظیفه ی اسفنکتر تحتانی مری جلوگیری از حرکتِ رو به بالای غذا از معده به مری است. علائم رفلاکس به دلیلِ افزایش یا کاهش غیرطبیعی حجم اسید معده ظاهر می شوند و با اصلاح عادات غذایی، تا حدی قابل کنترل خواهند بود. چنانچه به علت حجم بالای اسید معده از علائم رفلاکس رنج می برید، در ادامه با ما همراه باشید تا با مواد غذایی کاهنده ی این علائم بیشتر آشنا شوید.مقاله مرتبط: همه چیز درباره سرطان معده؛ علائم، روش های تشخیص و درمان آنکدام مواد غذایی در کاهش علائم رفلاکس معده مؤثرند؟۱. سبزیجاتسبزیجات به علت چربی و قند پایین، موجب کاهش اسید معده می شوند. لوبیا سبز، کلم بروکلی، مارچوبه، گل کلم، سبزیجاتِ دارای برگ های سبز خوراکی، سیب زمینی و خیار از جمله سبزیجات مفید برای رفلاکس معده به شمار می روند.زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است و در درمان ترش کردن معده و سایر مشکلات گوارشی مؤثر است. می توانید ریشه ی زنجبیل را به صورت رنده شده یا خُردشده به انواع غذاها و نوشیدنی ها اضافه کنید.مقاله مرتبط: زنجبیل و لاغری؛ نحوه مصرف زنجبیل برای چربی سوزی چگونه است؟جو دوسر از جمله غلات کامل و منبعی غنی از فیبر است که معمولا به شکل حلیم در وعده ی صبحانه مصرف می شود و به علت جذب اسید معده، در کاهش علائم رفلاکس مؤثر است. برنج سبوس دار و نان هایی که از غلات کامل درست شده اند، از دیگر خوراکی های حاوی فیبر بالا به شمار می روند.۴. میوه ها (غیر از مرکبات)میوه هایی همچون هندوانه، خربزه، طالبی، موز، سیب و گلابی در مقایسه با مرکبات، کمتر موجب رفلاکس معده می شوند.۵. گوشت کم چربگوشت های کم چرب مانند گوشت مرغ، بوقلمون، ماهی و غذاهای دریایی دارای چربی خیلی کمی هستند و موجب کاهش علائم رفلاکس معده می شوند. انواع مختلف گوشت کم چرب را می توانید به صورت گریل، کبابی یا آب پَز تهیه و مصرف کنید.۶. سفیده ی تخم مرغسفیده ی تخم مرغ در کاهش علائم رفلاکس معده مؤثر است، درحالی که زرده به علت مقادیر بالای چربی، موجب تشدید علائم رفلاکس معده می شود.آووکادو، گردو، تخم کتان، روغن زیتون، روغن کنجد و روغن آفتابگردان از جمله منابع حاوی چربی های مفید به شمار می روند. تا حد امکان از مصرف چربی های اشباع و ترانس بپرهیزید و در عوض از روغن های غیراشباع که سالم ترند، استفاده کنید.ترش کردن یکی از شایع ترین علائم رفلاکس معده است که پس از مصرف وعده های غذایی کامل یا برخی غذاهای خاص به شکل سوزش معده یا سوزش قفسه ی سینه احساس می شود. حتی ممکن است در رفلاکس معده مزمن، به علت ورود اسید به مری، فرد دچار استفراغ شود. سایر علائم عبارتند از:سرفه خشک؛گلودرد؛نفخ؛آروغ یا سکسکه؛دشواری در بلع؛احساسِ گیر کردن چیزی در گلو.برخی مواد غذایی خاص، علائم رفلاکس معده را تشدید می کنند. البته، مواد غذایی محرک علائم رفلاکس معده در همه ی مبتلایان یکسان نیستند و هیچ رژیم غذایی خاصی وجود ندارد که تمامی علائم را یک جا برطرف کند. برای اینکه بدانید علائم تان دقیقا در پیِ مصرف کدام مواد غذایی تشدید می شوند، تمامی غذاهایی را که در طول روز می خورید، با ذکر ساعت یادداشت کنید و تک تک علائمی را که پس از هر وعده ی غذایی به سراغ تان می آیند نیز بنویسید. یادداشت این موارد را حداقل تا یک هفته ادامه بدهید. اگر رژیم غذایی متغیری دارید، باید مدت طولانی تری غذاهای مصرفی و علائم تان را بادقت ثبت کنید. با این راهکار می توانید غذاها یا نوشیدنی هایی که علائم تان را تشدید می کنند، راحت تر بشناسید.مقاله مرتبط: کدام غذاها را می توانید با معده خالی بخورید و کدام غذاها را نه!شایع ترین مواد غذایی تحریک کننده ی علائم رفلاکس معدهدرمورد اینکه دقیقا کدام مواد غذایی موجب تشدید علائم رفلاکس معده می شوند اتفاق نظر وجود ندارد، اما برخی مواد غذایی خاص در اغلب افراد موجب تحریک علائم می شوند که عبارتند از:۱. غذاهای پُرچربغذاهای سرخ شده و پرچرب به علت اینکه اسفنکتر تحتانی مری را به حالت استراحت درمی آورند، موجب می شوند که مقدار بیشتری اسید معده به مری وارد شود. ای ...

ادامه مطلب  

آشنایی با مستر اتاق خواب  

درخواست حذف این مطلب
مستر اتاق خواب اصطلاحی است که این روزها در دکوراسیون داخلی بسیار استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم شما را با این اصطلاح آشنا کنیم.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : مستر اتاق خواب در دکوراسیون داخلی چیست؟مستر اتاق خواب، یکی از فضاهای مهم خانه های معاصر به شمار می رود. این فضا که به عنوان بزرگترین اتاق یک خانه شناخته می شود، تقریبا در همه آپارتمان های لوکس معاصر وجود دارد. این اتاق خواب به زوج های جوان یا والدین یک خانواده تعلق می گیرد. یک مستر اتاق خواب دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن را از سایر اتاق های منزل جدا می سازدبه طور کلی اتاق مستر باید به اندازه ای بزرگ باشد که یک تخت خواب دو نفره، دو میز پاتختی، چندین کمد و یک میز آرایش را در خود جای دهد. به هر حال، صرف نظر از این که اتاق مورد نظر چقدر فضا در اختیار دارد، اصول طراحی دکوراسیون در رابطه با همه آن ها صدق می کند.اتاق های مستر معمولا سرویس بهداشتی، کلوزت روم یا اتاق لباس و … در خود و بصورت مستقل دارا هستند. اگر به عنوان یک طراح قصد طراحی اتاق خواب مستر دارید، پیشنهاد می کنیم ایده های ارائه شده در این بخش را مشاهده نمایید.اگر طرفدار دکوراسیون به سبک کلاسیک هستید، دست شما برای انتخاب آن چه می خواهید کاملا باز است. یک دکور کلاسیک به دست خود شما چیده می شود و برای در نظر گرفتن هیچ قسمت از آن نیازمند طرح یک معمار نخواهید بود. به هر حال باز هم هم اصولی هستند که باید در حین انتخاب و چیدمان وسایل در نظر بگیرید. ست های تخت، میز پاتختی و مبل خود را در تناسب با رنگ دیوار، پرده و فرش انتخاب کنید. اگر به جزییات اهمیت می دهید، باید آباژور، کوسن و لوستر را نیز به لیست وسایلی که باید در هارمونی کامل با یکدیگر قرار گیرند اضافه کنید.در بسیاری از طرح های جدید، دکوراسیون اتاق بدین صورت شکل می گیرد که یک پارتیشن در ابتدای فضا قرار گرفته و تخت خواب در پشت آن جای می گیرد. این ایده زمانی بیشتر به کار می آید که شما فضای زیادی در اختیار داشته باشید. زمانی که نمی دانید تخت خود را به کدام قسمت تکیه دهید، تعبیه یک پارتیشن به کمک خواهد آمد. پارتیشن ها دید مستقیم از فضای بیرون به داخل اتاق را محدود می سازند و به شما این امکان را می دهند که در صورت تمایل فضای مجاور آن ها را به کمدهای خود اختصاص دهید.فضای بالای تخت را می توان با یک دکور زیبا تعریف کرد. ایجاد کمی عقب نشینی در بخشی از دیوار پشت تخت می تواند فضای مناسبی برای قرار دادن لوازم دکوراتیو به وجود آورد.یک نورپردازی مناسب می تواند این دکور را زیباتر هم کندتعبیه نور مخفی در دیوار پشت تخت محبوبیت زیادی دارد و در اکثر اتاق خواب های امروزی دیده می شود. این نور می تواند نقش چراغ خواب های سابق را ایفا کند.نورپردازی فضای زیر تخت از دیگر ایده هایی است که شاید بدتان نیاید امتحانش کنید. استفاده از نور مخفی در حاشیه فضای زیر تخت می تواند بسیار برازنده باشد. اگر به دنبال یک اتاق خواب مستر خاص به تمام معنا هستید، این ایده را در ذهن خود داشته باشید.اگر نیاز به فضای بزرگی بر ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب پرنده + تعبیر خواب پرنده مرده و تعبیر خواب انواع پرندگان  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب پرندهتعبیر خواب پرنده تعبیر خواب پرنده مرده تعبیر خواب انواع پرندگان تعبیر خواب خروس تعبیر خواب عقاب تعبیر خواب مرغ عشق تعبیر خواب کرکس تعبیر خواب پرنده سیاه – اگر به دنبال تعبیر خواب پرنده هستید این مطلب را مطالعه نمایید. بانگ و هیاهوی پرندگان امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده ای که به او فال بد زده و نحس می دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می باشد. بعضی از تعبیرگران می گویند: اگر در خواب ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی باشد، بیمار می شوی و بالاخره بهبود پیدا می کنی ابن سیرین می گوید: اگر ببینی پرنده های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می کنند، یـعـنـی مصیبتی به وجود می آید. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی جوجه های پرنده بانگ و فریاد می کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می آید. صحبت با پرنده ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی پرنده ای از آسمان با تو صحبت می کند، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می شوی. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می کند، یـعـنـی کار تو بهتر می شود و در آن پیشرفت می کنی . تبدیل به پرنده ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می رسی . حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده ای از جائی به جای دیگر می پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می رسی. جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی پرنده ای از بینی تو بیرون آمده است، تعبیرش این است که چهارپائی خواهی داشت و بچه دار شده و بچه به دنیا می آورد. اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می گیری. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی سر پرنده ای را می خوری، یـعـنـی مال پادشاه را مصرف خواهی کرد. اگر ببینی پرنده ای تکه ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می گیرند، ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» به دست می آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود]. اگر ببینی با پرنده ای آمیزش کرده ای، یـعـنـی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می دهی [به احتمال زیاد منظور این است که پرنده مفعول می باشد].اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده ای انداخته ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می بخشی[احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می شود و همان طور که گفته شد باید برای دیدن تعبیر هر پرنده ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود]. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده ای را گرفته ای، یـعـنـی زن خود را رها می کنی و زن دیگری می گیری. اگر ببینی پرنده ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، یـعـنـی قسمتی از مال و اموالت را از دست می دهی (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می گوید: هر چه قدر پرنده را بزرگتر ببینی، یـعـنـی همت و عزم تو برای رسیدن به خواسته ات بیشتر است. تعبیر خواب کرکس: دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند. می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد. حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک ...

ادامه مطلب  

سر دهه هفتادی به چه چیزهایی گرم است؟  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به اتفاقاتی که در این چند سال رخ داده باید پذیرفت دیگر نوبت دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها است که رویدادهای اجتماعی را با محوریت خودشان پیش ببرند؛ این را می شد از همان تجمع گروه 22 هزار نفری در مجتمع کورش فهمید. در ناآرامی های دی ماه هم با تعداد زیادی بازداشت شده دهه هفتادی روبه رو شدیم. اما این نسل چه کسانی هستند و چه می خواهند؟ چه می شود که گاهی سرشان را از فضای مجازی بیرون می آورند و به دل جامعه می آیند؟ فرارو با تهیه پرسشنامه ای از ده نفر از جوانان این نسل که در حوزه فعالیت شان شناخته شده هستند سعی دارد شناخت بهتری از سبک زندگی دهه هفتادی ها پیدا کند. ۵۵آنلاین :در ناآرامی های دی ماه یکی از مسائلی که بسیار برجسته شد حضور چشمگیر دهه ۷۰ ای ها در این تجمعات بود. به گفته معاون امنیتی وزارت کشور بیش از ۹۰ درصد کسانی که در صحنه این ناآرامی ها دستگیر شده اند، جوان و نوجوان هستند که میانگین سنی آن ها زیر ۲۵ سال است.همچنین به گفته رئیس دادگستری استان مرکزی، بسیاری از کسانی که در تجمعات اخیر حضور داشتند با توجه به سن زیر ١٨ سال، طفل محسوب می شوند.چند سالی است که حضور این نسل در رویداد های اجتماعی به چشم می خورد. خرداد سال گذشته بود که تصاویر میتینگ دانش آموزان دهه ۷۰ و ۸۰ در اطراف پاساژ کوروش غرب تهران، در شبکه های مجازی دست به دست شد. میتینگ ۲۲ هزار عضو یک گروه تلگرامی که با دخالت پلیس تمام شد، اما نظر بسیاری از کارشناسان را به ویژگی های این نسل جلب کرد.در ماه های گذشته هم آتش زدن بانک ها، مساجد و ... توسط گروه " ری استارت" که بسیاری از هوادار آن دهه ۷۰ ای و ۸۰ ای هستند بار دیگر توجهات را به حضور این نسل در جامعه جلب کرد. به گفته رئیس پلیس تهران بیشتر افراد دستگیر شده در حادثه آتش زدن مسجد جواد الائمه (ع) زیر ۳۰ سال سن داشتند.مقصود فراستخواه نسل های بعد از انقلاب را به چهار دسته تقسیم می کند: ما یک نسل انقلاب کننده داریم که نسل پرحرارتی است. نسل دهه 60 نسل ولرم، نسل دهه 70 نسل سرد و نسل دهه 80 هم نسل شبکه (نت)است. بین این نسل ها، گسل هایی وجود دارد. به اعتقاد این جامعه شناس ما در اعتراضات دی ماه، بسامد و فراوانی سنی متولدین دهه 70 را مشاهده کردیم .بعضی از کارشناسان این نسل را سطحی و خوش گذران می دانند و بعضی دیگر ایدئولوژیک نبودن دهه ۷۰ ای ها را نوعی عقلانیت می دانند.به اعتقاد تقی آزاد ارمکی نسل دهه ۷۰ ایران عصاره عقلانیتی مدرن است. این نسل به خوبی می داند باید چطور فکر کرده و بر چه اساسی زندگی کند. او نه به اندازه دهه ۵۰ و دهه شصتی ها احساساتی است و نه بیش از حد خشک و عقلانی. عقلانیت این نسل بهترین و بالاترین شکل ایدئولوژی است. این نسل انتخاب گر است و به کسی اجازه نمی دهد که او را استثمار کند.یکی از بحث هایی که در مورد این نسل وجود دارد بی تفاوتی آن ها به مسائل سیاسی و اولویت دادن این نسل به لذت است.به اعتقاد نعمت الله فاضلی در نوع نگاه این نسل به جهان، سیاست و اقتصاد، ابزار هایی در خدمت زیست فرهنگی است. آن ها امر سیاسی را ابزار هایی می دانند در خدمت مصرف فرهنگی خود.مشارکت سیاسی هم برای نسل جدید اصالت ندارد. این که لذت بیشتری از زندگی ببرد، برای یک دهه هفتادی مهم تر از کیفیت مجلس قانون گذاری یا باور نمایندگانی است که به این مجلس راه می یابند.ارزش های فرامادی مانند صلح، سرگرمی، لذت، آزادی، زیبایی، گفت و گو، ارتباطات، اطلاعات و دانش اهمیت یا اصالت بیشتری از ارزش های مادی دارد. برای همین هم می بینید که این نسل اهل سفر است، اهل تجربه ناشناخته هاست، اهل امتحان کردن است، اهل ورود به حیطه هایی است که برای نسل قبلی اش اصلا نزدیک شدن به آن هم قابل درک نبود.به اعتقاد این انسان شناس اگر از این زاویه که ایدئولوژی و اقتصاد برای این نسل اصالت ندارد، به قضایا نگاه کنیم، می توانیم علل رفتار های این نسل در کنش هایی مانند انتخابات یا در مراکزی، چون دانشگاه یا حتی خیابان را فهم پذیر کنیم.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فضای مجازی نقش عمده ای در تحولات این نسل دارد و بی تفاوتی به مسائل اجتماعی و دور شدن از مطالعات عمیق را تاثیرات این فضا می دانند.به گفته فاضلی یک دهه ۷۰ ای فرزند زمانی است که در هر ساعت، میلیارد ها تصویر توزیع و منتشر می شود، پس عجیب هم نیست که بیش از هر حسی، حس بینایی، دیدن و تماشاکردن در این نسل قوی باشد. در یک کلام تفکر تصویری برای نسل جدید به مراتب قوی تر از تفکر واژگانی است.با توجه به اینکه دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها در حال شکل دادن به نوعی فرهنگ در ایران هستند شناخت سبک زندگی و دغدغه های این نسل می تواند پیش زمینه رفتاری عاقلانه تر در قبال این نسل داشته باشد.فرارو با تهیه پرسشنامه ای از اقشار مختلف این نسل که در زمینه های مختلف اجتماعی فعالیت شاخصی داشته اند سعی دارد پرتره ای از آن ها را به عنوان نماینده ی سبک زندگی هم نسلان خود ترسیم کند.هرچند این ده نفر نمی توانند ویژگی های تمام افراد این نسل را نمایندگی کنند اما در انتخاب چهره ها سعی شده است از بین تفکرات مختلف سیاسی، اجتماعی و ... گزینشی انجام شود به نوعی که نماینده سبک زندگی اقشار مختلف این نسل باشند.در ادامه پاسخ این چهره ها به سوالات مشابه ای که خبرنگار فرارو از آن ها پرسیده است را می خوانید: مهرانی نورای: رپر "فیوژن باند". متولد 76. دیپلمشغل مورد علاقه شما چیست؟خوانندگیچقدر مسائل اقتصادی و پول برای شما اهمیت دارد؟اولویت اولآیا از خانواده خرجی دریافت می کنید؟ درصورت دریافت احساس نارضایتی می کنید؟خیر. برای من عادی است.آیا به تحصیلات علاقه مند هستید و قصد ادامه تحصیل دارید؟علاقه دارم و ادامه تحصیل می دهم.مهم ترین سرگرمی شما چیست؟پارکور، دنسچه مدت از وقت خود را روزانه در فضای مجازی می گذرانید؟دائم آنلاین هستممعمولا در چه جمع هایی حضور پیدا می کنید؟بیشتر جمع رفیقان و همکاران، در جمع های مختلفی هستم اما کمتر در جمع های خانوادگی شرکت می کنم.آیا به مطالعه علاقه دارید؟ آیا کتاب می خوانید؟کتاب نمی خوانم اما مطالب را در فضای مجازی مطالعه می کنم.بهترین و آخرین فیلمی که دیدید و کتابی که خوانده ید چیست؟آخرین فیلم: لیگ عدالت ، بهترین: مرد فولادیآخرین کتاب: دیدار با شیطان بهترین کتاب: وِد دو( علمی تخیلی)به چه موسیقی هایی علاقه مند هستید؟همه جور موسیقی مخصوصا رپ. هیچکس، توپاک، آیس کوب، لیل واین، ریک راس.چقدر مساله مُد برای شما مهم است؟مد کمی سنگین تر از مد هیپ هاپ را دوست دارم، برند نمی پوشم اما بیشتر دوستانم برند می پوشند.آیا به آینده امیدوارید؟ قصد مهاجرت دارید؟امیدوارم، برای کار قصد مهاجرت دائم به اکراین را دارم.علاقه دارید در آینده به کجا برسید؟خواننده جهانی رپاز چه چیزهایی ترس دارید؟اتفاقی که قرار است بعد از مرگ بیافتد و از آن خبر ندارم.رابطه شما با پدر مادرتان چطور است؟ چقدر در زندگی شما نقش دارند و شما را کنترل می کنند؟صمیمی، روی من کنترلی ندارند و آزادِ آزاد هستم.روابط شما با دوستانتان چطور است؟ در رابطه هایتان به دنبال چه چیزهایی هستید؟دوستی هایم عمیق است و معرفت برای من خیلی مهم است، دوستی سطحی با کسی ندارم.آیا برای شما دیدگاه سیاسی و دینی دوستانتان مهم است؟بله مهم است.نظر شما درباره رابطه با جنس مخالف چیست؟ برای ازدواج تصمیمی دارید؟تا حدی آزاد، فعلا قصد ازدواج ندارم.آزادی برای شما چه معنایی دارد؟اینکه کسی جلوی من را نگیرد و کاری به من نداشته باشد.این آزادی که برای شما مهم است چقدر در جامعه وجود دارد؟ آیا آزادی اولویت شما و نزدیکانتان است؟آزادی هست اما خارج از کشور وضعیت خیلی بهتر است. آزادی و اقتصاد هر دو خیلی اهمیت دارد.چقدر به مسائل سیاسی کشور اهمیت می دهید؟خیلی کممهم ترین خبر چند وقت اخیر چه چیزی بوده است؟تجمعات دی ماهدر انتخابات 96 به کدام کاندید رای دادید؟ احزاب اصلاح طلب و اصولگرا چقدر برای شما فرق دارند؟روحانی. برای من فرقی ندارد فقط برای اینکه شناسنامه ام مهر بخورد رای می دهم.چقدر تلوزیون نگاه می کنید؟ از بین صدا و سیما، رسانه های ماهواره ای و فضای مجازی به کدام بیشتر اعتماد دارید؟خیلی کم.به فضای مجازی بیشتر اعتماد دارم.به نظر شما مهم ترین مساله کشور چیست؟نمی دانماحساس شما در مورد اختلاف طبقاتی در کشور چیست؟ دیدن خودورهای لوکس و... چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ آیا ممکن است این مساله موجب اعتراض در شما و دوستانتان شود؟احساس بدی ندارم، نوش جانشان! بیشتر دوستانم هم نظرشان همین است و اختلاف طبقاتی موجب اعتراض نمی شود.چقدر مسائل اعتقادی و اخلاقی را در زندگی اجتماعیتان تاثیر می دهید؟صدر در صد.نظر شما در مورد تجمعات اخیر کشور چیست؟ علت آن را چه می دانید؟الکی است. شاید سی درصد مساله اقتصادی باشد ولی بیشتر، مردم الکی بیرون می آیند، چون سن اکثر آن ها پایین است و دهه 70 ای هستند.سمانه ناظری- دروازه بان تیم ملی "اسکیت هاکی" ایران- مقام سوم آسیا- کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان شغل مورد علاقه شما چیست؟عکاسی تبلیغاتی، فعالیت های هنری- صنعتیچقدر مسائل اقتصادی و پول برای شما اهمیت دارد؟اولویت اصلیآیا از خانواده خرجی دریافت می کنید؟ درصورت دریافت احساس نارضایتی می کنید؟بله. استقلال برای من خیلی اهمیت دارد.آیا به تحصیلات علاقه مند هستید و قصد ادامه تحصیل دارید؟بله زیادمهم ترین سرگرمی شما چیست؟ورزش های غیر از رشته تخصصی خودم، نقاشی، سرگرمی های هنریچه مدت از وقت خود را روزانه در فضای مجازی می گذرانید؟۳ ساعتمعمولا در چه جمع هایی حضور پیدا می کنید؟بیشتر در جمع های خانوادگی، زیاد در جمع های صمیمی دوستانه شرکت نمی کنم.آیا به مطالعه علاقه دارید؟ آیا کتاب می خوانید؟علاقه دارم، ولی نمی خوانم.بهترین و آخرین فیلمی که دیدید و کتابی که خوانده ید چیست؟فیلم: نفس (نرگش آبیار) کتاب: دختری که رهایش کردی (جوجو مویز)به چه موسیقی هایی علاقه مند هستید؟بی کلام، پاپ، رضا یزدانیچقدر مساله مُد برای شما مهم است؟به تیپ و ست کردن لباس هایم اهمیت می دهم، اما مُد و برند برایم اهمیت ندارد. در بین دوستانم افراد زیادی هستند که فقط برند می پوشند.آیا به آینده امیدوارید؟ قصد مهاجرت دارید.؟به آینده امید دارم، اما غیر قابل پیش بینی است. برای ادامه تحصیل قصد مهاجرت دارم.علاقه دارید در آینده به کجا برسید؟موفقیت در عکاسی و ورزش.از چه چیز هایی ترس دارید؟از دست دادن هرچیزی.رابطه شما با پدر مادرتان چطور است؟ چقدر در زندگی شما نقش دارند و شما را کنترل می کنند؟رابطه صمیمی. تا حدی خانواده روی من کنترل دارند.روابط شما با دوستانتان چطور است؟ در رابطه هایتان به دنبال چه چیز هایی هستید؟اکثر روابطم عمیق و صمیمی نیست. دو تا دوست صمیمی دارم که از خودم چند سال بزرگتر هستند.آیا برای شما دیدگاه سیاسی و دینی دوستانتان مهم است؟اصلا مهم نیست و این مسائل را در روابطم تاثیر نمی دهم.نظر شما درباره رابطه با جنس مخالف چیست؟ برای ازدواج تصمیمی دارید؟رابطه با جنس مخالف تا حدی و با رعایت شرایطی مشکلی ندارد. به هر حال دختر ها متوجه رفتار پسران می شوند. برای ازدواج تصمیم جدی ندارم.آزادی برای شما چه معنایی دارد؟آزادی که چهارچوب داشته باشد و قید و شرط هایی را در نظر بگیرد.این آزادی که برای شما مهم است چقدر در جامعه وجود دارد؟ آیا آزادی اولویت شما و نزدیکانتان است؟خوب است. اولویت با اقتصاد است تا آزادی.چقدر به مسائل سیاسی کشور اهمیت می دهید؟اصلامهم ترین خبر چند وقت اخیر چه چیزی بوده است؟تجمعات دی ماهدر انتخابات ۹۶ به کدام کاندید رای دادید؟ احزاب اصلاحطلب و اصولگرا چقدر برای شما فرق دارند؟روحانی. نمی دانم که اصلاح طلب و اصولگرا چیست.چقدر تلوزیون نگاه می کنید؟ از بین صدا و سیما، رسانه های ماهواره ای و فضای مجازی به کدام بیشتر اعتماد دارید؟کم. نظری ندارم.به نظر شما مهم ترین مساله کشور چیست؟اقتصاد.احساس شما در مورد اختلاف طبقاتی در کشور چیست؟ دیدن خودور های لوکس و... چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ آیا ممکن است این مساله موجب اعتراض در شما و دوستانتان شود؟من بیشتر لذت می برم که چه چیز زیبایی دیدم تا اینکه حس بدی داشته باشم و اصلا قضاوت نمی کنم. این مساله موجب اعتراض نمی شود.چقدر مسائل اعتقادی و اخلاقی را در زندگی اجتماعیتان تاثیر می دهید؟متوسط.نظر شما در مورد تجمعات اخیر کشور چیست؟ علت آن را چه می دانید؟نظری ندارم. امیر حسین باقری (امیر فرمانده). چهار دوره نفر اول کشور در رشته "ایروبیک حرفه ای". متولد ۷۴. بازیگر تئاتر. فعالیت در هیپ هاپ (پارکور، گرافیتی و...)شغل مورد علاقه شما چیست؟شغل مرتبط با حقوق (وکالت و ...).چقدر مسائل اقتصادی و پول برای شما اهمیت دارد؟اولویت اول.آیا از خانواده خرجی دریافت می کنید؟ درصورت دریافت احساس نارضایتی می کنید؟خیر. با این مساله مشکل دارم.آیا به تحصیلات علاقه مند هستید و قصد ادامه تحصیل دارید؟بله. ولی اکثر دوستان علاقه ای ندارند.مهم ترین سرگرمی شما چیست؟ورزش.چه مدت از وقت خود را روزانه در فضای مجازی می گذرانید؟۱ ساعت روزانه.معمولا در چه جمع هایی حضور پیدا می کنید؟بیشتر جمع های مرتبط با رشته ورزش خودم.آیا به مطالعه علاقه دارید؟ آیا کتاب می خوانید؟علاقه دارم، ولی نمی خوانم.بهترین و آخرین فیلمی که دیدید و کتابی که خوانده ید چیست؟فیلم: شاتر آیلند.به چه موسیقی هایی علاقه مند هستید؟موسیقی فانک، بی کلام.چقدر مساله مُد برای شما مهم است؟مد هیپ هاپ، به مد کلی جامعه اهمیت نمی دهم.آیا به آینده امیدوارید؟ قصد مهاجرت دارید؟امیدوارم، تا به حال به مهاجرت فکر نکرده ام.علاقه دارید در آینده به کجا برسید؟دوست دارم به رفاه اقتصادی برسم تا بتوانم بیشتر به ورزش و سرگرمی مشغول باشم.از چه چیز هایی ترس دارید؟از دست دادن خانوادهرابطه شما با پدر مادرتان چطور است؟ چقدر در زندگی شما نقش دارند و شما را کنترل می کنند؟رابطه خوب، خانواده در زندگی من نقش زیادی ندارند و کنترل نمی کنند، برای من حریم شخصی بسیار مهم است و خانواده از جزئیات زندگی من خبر ندارند.روابط شما با دوستانتان چطور است؟ در رابطه هایتان به دنبال چه چیز هایی هستید؟رابطه ام با دوستانم بسسیار سطحی است و اصلا اعتمادی وجود ندارد. اطرافیان من هم همین شرایط را دارند.آیا برای شما دیدگاه سیاسی و دینی دوستانتان مهم است؟اصلا؛ فقط اینکه انسان خوبی باشند.نظر شما درباره رابطه با جنس مخالف چیست؟ برای ازدواج تصمیمی دارید؟رابطه با جنس مخالف با رعایت شرایطی مجاز است. قصد ازدواج دارم.آزادی برای شما چه معنایی دارد؟آزادی در حیطه فعالیتم؛ نه اینکه فقط کاری به کارم نداشته باشند بلکه باید حمایت هم بشود و این حمایت بخشی از آزادی مد نظر من است.این آزادی که برای شما مهم است چقدر در جامعه وجود دارد؟ آیا آزادی اولویت شما و نزدیکانتان است؟نیمی از آزادی وجود ندارد، مثلا در جامعه ما کسی به هیپ هاپ کاری ندارد، اما حمایت هم نمی شود. آزادی اولویت اول است.چقدر به مسائل سیاسی کشور اهمیت می دهید؟اصلا.مهم ترین خبر چند وقت اخیر چه چیزی بوده است؟نمی دانم. سیاست فقط ضرر دارد.در انتخابات ۹۶ به کدام کاندید رای دادید؟ آحزاب اصلاح طلب و اصولگرا چقدر برای شما فرق دارند؟روحانی، اصلا نمی دانم اصلاح طلب و اصولگرا چیست، فرقی ندارد.چقدر تلوزیون نگاه می کنید؟ از بین صدا و سیما، رسانه های ماهواره ای و فضای مجازی به کدام بیشتر اعتماد دارید؟اصلا. به هیچکدام اعتماد ندارم، هر رسانه ای گاهی راست می گوید گاهی دروغ.به نظر شما مهم ترین مساله کشور چیست؟تحریم ها، اقتصاد.احساس شما در مورد اختلاف طبقاتی در کشور چیست؟ دیدن خودور های لوکس و... چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ آیا ممکن است این مساله موجب اعتراض در شما و دوستانتان شود؟اختلاف طبقاتی خیلی زیاد شده است، از دیدن چنین صحنه هایی ناراحت نمی شوم، ممکن است موجب تنفر شود، اما موجب اعتراض نمی شود.چقدر مسائل اعتقادی و اخلاقی را در زندگی اجتماعی تان تاثیر می دهید؟شرایط اجتماعی و شغلی مهم تر است.نظر شما در مورد تجمعات اخیر کشور چیست؟ علت آن را چه می دانید؟پیگیری نمی کنم.کوروش ثباتی، مبتکر و طراح خودرو (تیونینگ ظاهری)، متولد ۷۰، مبدع اولین طرح تیونینگ ظاهری خودور های مرسدس و بی ام دبلیو در ایران، مهندس معمار.شغل مورد علاقه شما چیست؟طراح تیونینگ خودرو.چقدر مسائل اقتصادی و پول برای شما اهمیت دارد؟اولویت اول نیست، برای من اولویت اصلی علاقه و کیفیت کار است.آیا از خانواده خرجی دریافت می کنید؟ درصورت دریافت احساس نارضایتی می کنید؟خیر. جبهه گیری نمی کنم.آیا به تحصیلات علاقه مند هستید و قصد ادامه تحصیل دارید؟یادگیری فن رو بیشتر از تحصیلات آکادمیک دوست دارم، با خواندن مشکل دارم، به یادگیری زبان هم علاقه مند هستم.مهم ترین سرگرمی شما چیست؟تنیس، اسکی، بازی کامپیوتری.چه مدت از وقت خود را روزانه در فضای مجازی می گذرانید؟برای مسائل کاری دائم آنلاین هستم.معمولا در چه جمع هایی حضور پیدا می کنید؟در این مورد انعطاف زیادی دارم. بیشتر در جمع های خانوادگی هستم، در کل با جمع قاطی نمی شوم، از رفتن با جمع به رستوران لذت می برم.آیا به مطالعه علاقه دارید؟ آیا کتاب می خوانید؟عاشق کتاب های صوتی هستم.بهترین و آخرین فیلمی که دیدید و کتابی که خوانده اید چیست؟آخرین فیلم: قاتل اهلی، بهترین فیلم: میان ستاره ایکتاب (صوتی): کیمیاگربه چه موسیقی هایی علاقه مند هستید؟به موسیقی خاصی علاقه ندارم، همه موسیقی ها را گوش می دهم.چقدر مساله مُد برای شما مهم است؟به مد علاقه شدیدی دارم و برند می پوشم، دوستان و اطرافیان من هم همینطور هستند.آیا به آینده امیدوارید؟ قصد مهاجرت دارید.بله امیدوارم، نا امیدی رکود می آورد، در فرانسه دوره دیده ام، اما هرگز قصد مهاجرت ندارم، چون ایران را دوست دارم.علاقه دارید در آینده به کجا برسید؟زندگی آرام و بی حاشیه در کانون گرم خانواده، سلامتی.از چه چیز هایی ترس دارید؟الان از هیچ چیزی نمی ترسم، چون باید در دل ترس رفت، قبلا شدیدا از مار می ترسیدم، اما الان از مار نگه داری می کنم.رابطه شما با پدر مادرتان چطور است؟ چقدر در زندگی شما نقش دارند و شما را کنترل می کنند؟صمیمانه، خانواده در زندگی من نقش دارند و بسیار نگران من هستند و من را کنترل می کنند.روابط شما با دوستانتان چطور است؟ در رابطه هایتان به دنبال چه چیز هایی هستید؟رابطه ام با دوستانم عمیق نیست بیشتر برای گذراندن وقت است، البته چندتا دوست نسبتا صمیمی دارم، ولی کلا در روابطم بسیار محتاط هستم، در روابط آدم ها حسادت زیاد به چشم می آید.آیا برای شما دیدگاه سیاسی و دینی دوستانتان مهم است؟اصلا.نظر شما درباره رابطه با جنس مخالف چیست؟ برای ازدواج تصمیمی دارید؟عادی، به افراد و شرایط بستگی دارد. برای ازدواج تصمیم جدی دارم و ازدواج را کار فوق العاده خوبی می دانم.آزادی برای شما چه معنایی دارد؟آرامش.این آزادی که برای شما مهم است چقدر در جامعه وجود دارد؟ آیا آزادی اولویت شما و نزدیکانتان است؟بستگی به خود آدم دارد نه جامعه. سلامتی اولویت بیشتری دارد.چقدر به مسائل سیاسی کشور اهمیت می دهید؟اصلا.مهم ترین خبر چند وقت اخیر چه چیزی بوده است؟برایم مهم نیست.در انتخابات ۹۶ به کدام کاندید رای دادید؟ آحزاب اصلاح طلب و اصولگرا چقدر برای شما فرق دارند؟سوال اولتان را جواب نمی دهم. در همه انتخابات ها رای می دهم، اما احزاب برایم فرقی ندارند.چقدر تلوزیون نگاه می کنید؟ از بین صدا و سیما، رسانه های ماهواره ای و فضای مجازی به کدام بیشتر اعتماد دارید؟خیر. به همه رسانه ها بی اعتماد هستم.به نظر شما مهم ترین مساله کشور چیست؟بیکاری تحصیل کرده ها، اشتغال.احساس شما در مورد اختلاف طبقاتی در کشور چیست؟ دیدن خودور های لوکس و... چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ آیا ممکن است این مساله موجب اعتراض در شما و دوستانتان شود؟نه تنها احساس بدی پیدا نمی کنم بلکه خوشحال هم می شوم وقتی می بینم کسی شرایط اقتصادی خیلی خوبی دارد، الان خودم ماشین مدل بالا سوار می شوم، ولی آن موقع که سوار نمی شدم هم احساس بدی نداشتم. اختلاف طبقاتی زیاد است، اما موجب اعتراض نمی شود.چقدر مسائل اعتقادی و اخلاقی را در زندگی اجتماعی تان تاثیر می دهید؟صد در صد. اصول انسانی از همه چیز مهم تر است.نظر شما در مورد تجمعات اخیر کشور چیست؟ علت آن را چه می دانید؟بسیار ناراحتم، اشتباه بزرگی بود، به نظر من مردم این قضیه را خیلی شلوغ کردند، آسیب زدن به اموال عمومی کار درستی نیست. سیستم در کل ایراد ندارد و گفتگو راه حل این مسائل است. علت وقوع تجمعات را فشار های اقتصادی می دانم. پویا راودگر، مدافع حرم، متولد ۷۲، ۶ ماه حضور داوطلبانه در سوریه، کاردانی عمران.شغل مورد علا ...

ادامه مطلب  

بی خوابی باعث چه بیماری هایی می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایسنا، رییس مرکز تحقیقات اختلالات خواب ضمن تشریح بیماری ها و اختلالات خواب، در عین حال وقفه تنفسی را از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری های خواب عنوان کرد؛ بیماری که مهم ترین نشانه آن خروپف است.دکتر خسرو صادق نیت، فلوشیپ طب خواب در گفت وگو با ایسنا، درباره اختلالات خواب گفت: خواب یکی از نیازهای ضروری زندگی است و هرگونه اختلالی در خواب عوارض زیادی را در پی خواهد داشت. مثلا آزمایش های بی خوابی مطلق بر روی برخی از حیوانات انجام و مشاهده شد بی خوابی برای چند روز حتی باعث مرگ برخی از آنان شد.بی خوابی باعث چه بیماری هایی می شود؟وی در ادامه گفت: خواب سالم به پیش شرط های متعددی نیاز دارد و هر فرد باید با رعایت بهداشت خواب، این شرایط را برای خویش فراهم کند. از طرفی باید به خاطر داشت بیماری های خواب می تواند موجب ایجاد یا بروز بیماری های مختلف و متعددی نظیر فشارخون، افسردگی، چاقی و مشکلات قلب-عروقی، کاهش تمرکز و قدرت یادگیری، افزایش احتمال خطا و اشتباه، افزایش احتمال حوادث شغلی و تصادفات مرگبار رانندگی و افزایش بروز سکته های مغزی و قلبی شود. بنابراین باید این بیماری ها به موفع شناخته و به درستی درمان شوند.صادق نیت، نظم خواب، محیط خواب مناسب از نظر نور و صدا و دما، عدم مصرف مواد خوراکی محرک پیش از خواب، عدم فعالیت های هیجانی قبل از خواب یا پرهیز از تماشای تلویزیون، گوش دادن موسیقی، مطالعه و امثال آن در رختخواب را از موارد مهم بهداشت خواب برشمرد و تاکید کرد که فقط برای خوابیدن باید به رختخواب رفت.این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره علائم اختلالات و بیماری های خواب گفت: افرادی که دچار مشکلات خواب هستند در بسیاری از موارد خودشان متوجه مشکل نمی شوند و ممکن است این مشکلات در زمانی رخ دهند که فرد خواب است و هوشیاری ندارد؛ مثل خروپف یا حرکات غیر طبیعی. در این موارد باید اطرافیان فرد این موضوع را جدی گرفته و به فرد تذکر بدهند.وی افزود: در خیلی از موارد بیماری های خواب، فرد گمان می کند این اختلالات خواب ناشی از بیماری های دیگر است و بر همین اساس به خود بیماری خواب توجهی نمی کند. برای مثال فردی که فشار خون دارد در درجه اول مشکلات خوابش را به این بیماری ربط نمی دهد، در حالی که ممکن است مشکل وی با درمان بیماری آپنه حین خواب، به طور اساسی حل شود.صادق نیت درباره تشخیص علائم اختلال خواب گفت: یک سری از علائم هستند که خود فرد می تواند متوجه آن ها شود مانند بی خوابی که دارای چندین نوع است؛ مانند کسانی که در شروع خواب مشکل دارند یا طی خواب به طور مکرر بیدار می شوند یا خیلی زود از خواب بیدار می شوند (با وجود اینکه به خواب بیشتری احتیاج دارند) و یا کسانی که با وجود خواب کافی ( ۸ساعت در شبانه روز) در طول روز خسته و خواب آلود هستند.خروپف نشانه چه بیماری است؟وی در ادامه گفت: در عین حال خیلی از مشکلات و علائم هستند که خود فرد متوجه آن نمی شود مثل خروپف که شاید هرگز خود فرد یا اطرافیان او خروپف را یک بیماری خواب ندانند و فکر کنند خروپف علامت یک خواب عمیق است؛ در حالی که این تفکر اشتباه است و در بسیاری موارد نشانه ابتلای فرد به یک بیماری مهلک است.این فلوشیپ طب خواب با اشاره به اینکه خروپف علامت خطر ابتلا به بیماری خواب است، گفت: یکی از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری های خواب، وقفه تنفسی است که مهم ترین نشانه آن خروپ ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب زن و همسر و تعبیر خواب پارگی پرده بکارت دختران چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
در این قسمت از تاپ ناز تعبیر خواب زن و همسر را گرداوری کرده ایم. این تعابیر مربوط به تعبیر خواب معتبر شرقی و غربی است. در ادامه این مطلب تعبیر خواب بکارت و پارگی پرده بکارت را هم گرداوری کرده ایم تا اگر چنین خوابی دیدید با معنای آن بیشتر آشنا شوید. خوب انسان اطلاعاتی از درون انسان و اتفاقات دنیای بیرون را به ما رائه می کند.تعبیر خواب زن و همسر و معنی آنتعبیر خواب زن «معبرین اسلامی»امام صادق «ع» تعبیر های زن عبارتند از= شادی و مقصود و خواسته= دنیا= کار و شغل دنیا= فراوانی و فراخی نعمت= قحطی و کمبود= ثروتمندیدیدن زن در خواب بـه صورت های مختلف: زن غریبه یا آشناابن سیرین میگوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا میباشد، جابر نیز می گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا اسـت.زن جوانابن سیرین میگوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود میباشد.پیرزنابن سیرین می گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن بـه خواسته می باشد. تعبیر پیرزن سال خورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام میباشد، ولی تعبیر پیرزن سال خورده مسلمان، مال و اموال حلال اسـت. اگر ببینی با پیرزن خیلی سال خورده ای آمیزش کرده ای، بـه خواسته دنیوی خودت می رسی.جابر مغربی میگوید:اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، بدنیا دلبستگی پیدا کرده ای. اگر ببینی پیرزن غریبه ای بـه تـو درود می کند، بخت و اقبال دنیوی تـو خوب می شود.زن شاد و آراستهابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته های دنیوی میباشد.زن خوب و چاقابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می باشد.زن زشت و لاغرابن سیرین میگوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می باشد.زن فاحشهجابر مغربی میگوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات میباشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری اسـت.زن زیباحضرت دانیال «ع» می فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا ها و قصر های متعددی اسـت و زن زیبایی تـو رابه طرف خودش فرا می خواند، در آخرت بـه بهشت و حورالعین می رسی و بـه درجه شهیدان نائل می شوی.ابراهیم کرمانی میگوید:اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می باشی، ولی زنی پیش تـو آمد و بخاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و بطرف او رفتی، فریب دنیا را می خوری و دین و ایمان تـو ضعیف می شود و راه خیر و خوبی را رها میکنی.جابر مغربی می گوید:اگر ببینی زنی بـه تـو درود میکند، از کسی شاد و خوشحال می شوی.تعبیر خواب دیدن زن خودم «همسر»ابن سیرین می گوید: اگر ببینی زن یا فرزند تـو گمشده اسـت، تعبیرش ضرر و زیان می باشد. اگر ببینی زن خودت را فروخته ای، حرمت و بزرگی تـو از بین می رود و بد نام می شوی، مگر این کـه بـه غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، کـه در اینصورت تعبیرش این اسـت کـه کار تـو دوباره درست و برقرار میشود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته ای، کسی بـه تـو ظلم خواهد کرد.جابر مغربی میگوید:اگر ببینی مرد ها از زن ها فرار میکنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می شوی. اگر مردی در خواب ببیند کـه کسی بـه زن او دست درازی کرده اسـت، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می شوند.مطیعی تهرانی می گوید:ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد اسـت و گرفتاری های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریباً همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس میگفت: زن در خواب برای مرد هدف اسـت و برای زن دشمن و حریف. دیدن زن شناخته شده و مشهور در خواب هیچ تعبیری ندارد.حتی اگر زنی را در خواب ببینید کـه هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید کـه مثلاً او آن زن مشهور اسـت بازهم خواب شـما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود کـه مجهول و نا شناخته باشد و شـما در خواب فقط وی را بعنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود اسـت و برای زن حریف و دشمن.زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همینطور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن حریف و دشمن را حکایت می کند. معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلاً نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.از امام صادق علیه السلام نقل می کنند کـه زن در خواب شادی و مقصود اسـت و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی میشود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها رابه خود بینندگان خواب ها وا می گذاریم چرا کـه با درنظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص راحت میشود. این نکته نیز باید افزوده شود کـه زنان خویشاوند هم در زمره زنان مشهور هستند و تعبیری ندارند.تعبیر خواب زن معبرین غربی کارل گوستاو یونگدیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه «توجه بـه طبیعت» و عشق اسـت. بـه جنبه های زنانه ی شـما یا مادرتان اشاره دارد.تعبیر دیگر این اسـت کـه یک زن بیانگر وسوسه و گناه اسـت. اگر شـما زن را بشناسید، ممکن اسـت بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد کـه در موردش دارید.پیر زندیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شـما در مورد پیر شدن اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه پیر زن ممکن اسـت شکل نمونه اولیه باشد کـه نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه اسـت. اگر خواب ...

ادامه مطلب  

دیر خوابیدن کودک | تمام مشکلات خطرناکی که دیر خوابیدن برای کودک ایجاد می کنید  

درخواست حذف این مطلب
کودک باید به موقع بخوابد ار کودک شما دیر می خوابد شاید از تاریکی و تنهایی می ترسد که ممکن است باعث عوارضی مانند کوتاهی قد، افسردگی و کاهش تمرکز در درس خواندن شود که باید به آن توجه ویژه شود.انسان ها در سنین مختلف ساعات خواب مختلفی دارند مثلا کودکان بیشتر به خواب نیاز دارند و البته شاید خواب کودکان با هم تفاوت داشته باشد به طوری که یک کودک 4 ساله نیاز به 11 و نیم ساعت و کودک 11 ساله نیاز به 9 ساعت خواب داشته باشد.بعضی از کودکن مشکلات خواب زیادی دارند و در ساعات اول شب برای خوابیدن مشکل دارند و بی خوابی شبانه را تجربه می کنند. این مشکلات خواب در کودکان کوچکتر باعث بهانه گیر شدن و بد اخلاق شدن آنها می شود و در کودکان بزرگتر باعث می شود که خیلی احساس گرسنگی کنند و در یادگیری دروس هم مشکل داشته باشند.عوارضی که دیر خوابیدن ایجاد می کنددیر خوابیدن کودکان و مشکلاتی که ایجاد می کندبهتر است راهکارهایی که در این بخش تاپ ناز برای حل این مشکل در کودک ارائه داده ایم را اجرا کنید زیرا خواب برای کودک مانند تغذیه لازم و ضروری می باشد.در مورد خواب کودک سوالاتی وجود دارد که می توانید با پاسخ دادن به این سوالات کمی به مشکل خواب کودکتان کمک کنید.1- آیا کودکتان در ساعت مشخصی به خواب می رود ؟2- آیا تخت کودک شرایط لازم مانند تشک خوب برای خواب او را فراهم می کند؟ ویا محل خواب کودک از نظر دما و روشنایی مطلوب است؟3- آیا محل خواب کودکانتان با یکدیگر مشترک است و آن ها باعث بی خوابی یکدیگر می شوند؟4- آیا مسائل روز کودک مانند :هیجانات، دعوا و درگیری، فیلم های مهیج یا تولد بچه دیگرباعث درگیری فکر او می شود ودر خواب شبانه کودک اثر دارد؟5- آیا وجود صداهای زیاد موجب اختلال در خواب کودک شما می شود؟6- آیا کودک دوست دارد همراه میهمانان بیدار بماند؟7- آیا کودکتان از تنهایی در اتاق خواب هراس دارد؟دلایل دیر خوابیدن کودک چیست؟عوارض دیر خوابیدن بچه هامطمئن شوید کودکانتان به اندازه کافی می خوابند زیرا برای رشد کلی آن ها مهم است خواب با کیفیت به اندازه تغذیه خوب مهم است. اهمیت داشتن خواب با کیفیت کم تر از تغذیه برای رشد کلی کودکان نیست. اگرچه این موضوع ممکن است واضح به نظر برسد، اما بسیاری از مردم به برنامه خواب کودکان و دیر وقت خوابیدن آنها فکر نمی کنند.سبک زندگی مدرن ما تاثیر زیادی بر این موضوع گذاشته است؛ افراد کم تر و کم تر می خوابند چون والدین بسیار مشغول کار هستند، کودکان فعالیت های مدرسه زیادی دارند و با وسایل الکترونیکی خیلی کار می کنند . موضوع نگران کننده این است که بسیاری از عواقب آن بی اطلاع هستند. اگرچه چرت نزدن یا دیر به خواب رفتن ممکن است به نظر بی ضرر برسد، اما این چیزها واقعا اثرات منفی دارند که می تواند یک عمر طول بکشد.تاثیر دیر خوابیدن روی زندگی کودکانچرا دیر خوابیدن کودکان این قدر بد است ؟ چه کاری می توانید برای تغییر آن انجام دهید ؟با توجه به اینکه بسیاری از والدین به این مساله توجه چندانی نمی کنند، در این بخش از نمناک تصمیم گرفتیم خطرات بزرگ و برخی نکات برای کمک به تغییر عادت های خواب کودکان را به اشتراک بگذاریم.چرا مهم است کودکان خوب بخوابند ؟ عوارض بی خوابی بچه ها چیست ؟قبل از این که جزئیات مربوط به عواقب دیر خوابیدن را به تفصیل شرح دهیم، مهم است به یاد داشته باشید چرا کودکان باید خوب بخوابند. اگرچه برخی از کودکان از زود خوابیدن امتناع می کنند، این عادت بسیار مهم تر از آن است که به نظر می رسد.استراحت خوب شب یکی از بهترین روش ها برای افزایش انرژی است، خوابیدن ” باتری ” مغز را شارژ می کند به این ترتیب می توانید عملکرد ذهنی بهینه در طول روز داشته باشید. بنابراین، ذهن کودک پس از خواب خوب شبانه هوشیار و آرام خواهد بود.از طرف دیگر، خواب نیز بر توانایی های فیزیکی تاثیر می گذارد. وقتی استراحت می کنید، ماهیچه ها تنش های روز را آزاد می کنند و آماده هستند تا با چالش های جدیدی روبرو شوند. البته کلیدی برای فعالیت های ورزشی و مدرسه کودکان است.» همچنین بخوانید : روش هایی برای سریع تر به خواب رفتناثرات مثبت خواب کافی کودکانخواب سالم چه معنایی دارد:خواب سالم نه تنها زود خوابیدن است بلکه :به اندازه کافی خوابیدن ( کم تر از 10 ساعت در شب )بدون وقفه خوابیدنچرت زدن به اندازه کافیبرنامه خوابی که با ریتم شبانه روزی کودک ( ساعت زیستی داخلی ) هماهنگ است.اگر یکی از موارد ذکر شده در بالا مورد بررسی قرار گیرد، می تواند علائم محرومیت از خواب را تحریک کند . خبر خوب این است که چندین عادت وجود دارند که می توانند به نگه داشتن آن ها در مسیر کمک کنند.به اندازه خوابیدن کودکاندلایل اینکه چرا دیر خوابیدن برای کودکان بد استیکی از سخت ترین کارها برای والدین این است که بچه هایشان را زودتر بخوابند. با این همه حواس پرتی، بچه ها نمی خواهند به رختخواب بروند اما نپرداختن به این موضوع می تواند به رشد آن ها آسیب برساند. اگرچه ممکن است بی ربط به نظر برسد، اما خواب بی کیفیت شب ممکن است باعث بسیاری از مشکلات آینده شود.دیر خوابیدن کودکان باعث سختی تمرکز می شود :خواب بی کیفیت تاثیرات منفی روی سلامت روانی کودک دارد. خواب ناکافی کودک باعث می شود هوشیاری و تمرکز پایین بیاید ؛ خواب بد شب ...

ادامه مطلب  

150 سر کروکودیل قشم را عجیب تر می کند  

درخواست حذف این مطلب
از وقتی کروکودیل ها پایشان به جزیره عجایب هفتگانه قشم بازشده کمتر کسی است که وقتی زندگی 150 سر کروکودیل در این جزیره را می شنود از تعجب میخکوب نشود! آری اینجا قشم است سرزمین گرم جنوب با کارآفرینانی که مثل خودِ جزیره عجیب و غریبند و کروکودیل پرورش می دهند! در میان همه کار ...

ادامه مطلب