اصول و مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok  

درخواست حذف این مطلب
در این بخش اصول و مبانی وفرایندهای مدیریت پروژه ارائه می گردد. توجه شود که این مطالب بیشتر بر اساس استاندارد pmbok به دلیل فراگیر بودن آن تهیه شده است. در آینده مفاهیم پایه ای و فرایندهای سایر استانداردها از جمله prince2 ارائه خواهد گردید.برخی مفاهیم اولیه:مدیریت پورتفولیو:پورتفولیو به مجموعه ای(یک سبد) از پروژه ها گفته می شود. مدیریت مجموعه ای از پروژه ها یا طرح ها بصورت یکپارچه به نحوی که بهینه ترین استفاده از منابع سازمانی در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی صورت گیرد. مدیریت طرح:به چند پروژه که از نظر اهداف یا خروجی نهایی یکسان هستند. یعنی هر کدام از آن پروژه ها بصورت جداگانهُ خروجی یا محصول کاملی را اراپه نخواهند کرد. مثلا دو پروژه احداث تونل انحرافی و ساخت تاج سد در یک طرح احداث سد را در نظر بگیرید. این مفاهیم در بخش تاریخچه و مفاهیم توصیف شده اند. در این قسمت تنها ارتباط و جایگاه آنها را منطبق بر شکل روبرو مشاهده می نمایید.فاز های پروژه: بخش های مختلف یک پروژه که تحویل شدنی های مشخصی را ارائه می کند. مثلا یک پروژه ممکن است دارای فازهای طراحی اولیه، طراحی مفهومی، اجرا باشد. و یا می توان از فازهای شکل گیری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل و اختتام نام برد. کلا مفهوم فازهای پروژه برای تقسیم بندی بهتر و قابل کنترل تر پروژه مطرح شده است.دفتر مدیریت پروژه(pmo)(project management office):یک واحد، بخش سازمانی است که برای ایجاد نگاه یکپارچه به کل سیستم مدیریت پروژه بسته به سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ای سازمان ، در سطوح مختلف ساختار سازمانی قرار می گیرد. مسئولیتهای یک دفتر مدیریت پروژه می تواند دامنه ای شامل پشتیبانی مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را در بر گیرد.دفتر مدیریت پروژه، مسئول هماهنگ نمودن برنامه ریزی ها, اولویت بندی ها و اجرای پروژه ها با اهداف تجاری سازمان می باشد.وظایف اصلی pmo شامل:تدوین دستورالعملها، رویه ها، استانداردها، آموزش مدیریت پروژه، توسعه متدولوژی مدیریت پروژه در کارکردهای پروژه محورتحلیل منابع و سبد پروژه ها، مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان، تعیین سازمان و ساختار پروژه ها، مدیریت اثربخش هزینه پروژه ها در کارکردهای سازمان محورفاکتورهای تاثیرگذار محیطی (enterprise environmental factors)(eefs) اشاره به شرایط محیطی دارد که بر همه جنبه های پروژه تاثیر می گذارد لذا در تدوین کلیه فرایندها و تعیین استراتژی های مدیریتی پروژه مد نظر قرار گیرند.(یکی از ورودیهای کلیه فرایندها می باشد) از جمله :فرهنگ سازمانیتوزیع جغرافیایی منابع و تسهیلاتشرایط و استانداردهای صنعتزیرساختهای شرکتسرمایه های انسانی موجودسیستم تفویض اختیار شرکتشرایط بازارملاحظات سیاسیبانکهای اطلاعاتیسیستم اطلاعاتی مدیریت پروژهسرمایه های فرایندی سازمان (organizational process َََassets)(opas):شامل کلیه فرایندها، رویه ها، برنامه ها و ساختار دانشی است که در سازمان جاری است. این مورد نیز یکی از ورودیهای کلیه فرایندهای سازمانی است. برخی از این موارد شامل:فرایندها و رویه هااستانداردهای سازمانسیستمهای کنترلیبانکهای اطلاعاتی دانشیدرسهای آموخته(مستندات دانشی) از سایر پروژه ها(که در pmbok بسیار مورد توجه است)فرمت ها(فرم و دستورالعمل و ...)مهارت های مورد نیاز مدیر پروژه:بکارگیری یک مدیر پروژه توانا، اهمیت زیادی در میزان موفقیت پروژه دارد. نیازهای پروژه ما را ملزم می سازد تا مهارتها و شایستگی های مدیر پروژه را متناسب با میزان پیچیدگی های پروژه تعیین کنیم. با این اوصاف، مجموعه مهارت های ذیل تاثیر زیادی را در به خدمت گرفتن مدیر پروژه دارند.مهارت های فردی: کل نگر، تفکر سیستمی، انعطاف پذیری، آشنایی فرهنگیمهارت های مدیریت پروژه ای: برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و پایش.مهارت های اجتماعی: رهبری، روابط عمومی، ایجاد انگیزش و ایجاد تیم.مهارت های فنی: توانایی های مهندسی و علمی، توانایی در علم ریاضیات، تجربیات خاص پروژه.مهارت های مدیریتی و تجاری: بصیرت سازمانی، مدیریت تجاری عمومی و اصول برنامه ریزی، بودجه بندی و مالی.فرایندها و حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbokجدول ماتریسی زیر جایگاه کلیه فرایندها و حوزه های دانشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok را نشان می دهد. معمولا در ابتدا درک چگونگی کارکرد این فرایندها و ارتباط آنها با هم کمی سخت است. جهت توضیح توجه نمایید که همانطور که در شکل مفهومی ابتدای این بخش توضیح داده شد، از نظر زمانی ابتدا فرایندهایی که در زیر دسته آغازین قرار می گیرند(به مانند تهیه منشور پروژه) شروع می گردند. سپس فرایندهای برنامه ریزی و فرایندهای اجرایی و کنترلی همزمان اتفاق می افتند. در پایان هم فرایندهای اختتام.اما در فرایندهای برنامه ریزی، ترتیب تهیه برنامه های مختلف در حوزه های دانشی مختلف تقریبا بر طبق ماتریس ارائه شده از بالا به پایین و پشت سر هم است. اما از آنجاییکه حتی برنامه ریزی های مختلف هم در طول پروژه دائما باید به روز شده و احتمالا تغییر کنند، نمی توان همواره این توالی را در نظر گرفت.این مطالب بدین دلیل مطرح شد که اساسا ذهن ما علاقه مند است که بداند بترتیب و پشت سر هم چه کارهایی را باید انجام دهد. اما کلا یک مساله مهم را در نظر داشته باشید که استاندارد pmbok متدولوژی محور نیست. یعنی متدولوژی دقیقی ارائه نمی دهد. یعنی می گوید توالی انجام کارها را حسب نیاز پروژه خودتان انجام دهید و تمرکز اصلی آن بر روی رعایت کردن یکسری اصول و قواعد و فرایندهای مختلف است. اما استاندارد prince2 متدولوژی ارائه می دهد. بهمین دلیل بسیاری از مشاورین پیشنهاد می کنند که این دو استاندارد را با هم استفاده نمایید.ماتریس جایگاه فرایندها و حوزه های دانشی مدیریت پروژه بر اساس pmbokپنج فرآیند اصلی مدیریت پروژه 1- آنچه باید انجام دهد به طور دقیق درک کند(آغاز) 2- در مورد نحوه انجام آن به طور دقیق تصمیم بگیرد(برنامه ریزی) 3- آن را انجام دهد(اجرا) 4- مطمئن شود که دقیقا انجام شده است(کنترل) 5- تایید نهایی آن را بگیرد.(اختتام) مرحله آغاز، فرایند تایید یک پروژه جدید و تصویب پیشبرد آن است.بهتر است آغاز یک پروژه، هر چند به طور خلاصه، مکتوب و ثبت شودتهیه مستندات مفهومی اولیه پروژه و منشور پروژهتعیین معیارهای موفقیت پروژهتعیین و ثبت محدودیت های پروژهتعیین و ثبت فرضیات پروژهانجام آنالیز هزینه- سود.برنامه ریزی، مهمترین فرآیند در مدیریت پروژه استبرنامه ریزی شامل مشخص نمودن یک هدف خاص، تعیین اهداف و منابع مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مربوطه و نحوه رسیدن به هدف، قبل از شروع پروژه استبا شروع اجرا برنامه ریزی متوقف نمی شود چرا که طرح ها باید بر طبق اطلاعات جدید تنظیم شودبرای اجرای یک پروژه موفقیت آمیز، باید اطلاعات صحیح را در زمان مناسب، به افراد مناسب ارایه دهید. کار ژروهی اثر بخش است و ارتباطاط، بسیار مهم هستند.ممکن است، تیم پروژه آنقدر در پروژه ای مشغول شوند که اعضای آن متوجه نشوند که از هزینه های برنامه ریزی شده فراتر رفته اند، یا از زمان بندی مورد نظر عقب افتاده اند و یا حتی از خصوصیات اولیه محصول فاصله گرفته اند. این امر، دلیلی برای کنترل و اجرای همزمان پروژه است.اتمام پروژه بسیار مهم است زیرا فقط زمانی پروژه تمام می شود که آماده قبول پروژه دیگری باشید و یا بتوانید به فاز بعدی پروژه بپردازید. اتمام پروژه مستلزم پایان پروژه و کسب تایید نهایی آن است.فرایند آغازین حوزه مدیریت یکپارچگی (توسعه منشور پروژه)منشور پروژه یک سند واضح ومشخص است که برای آغاز و ابلاغ رسمی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. منشور پروژه اولین اقدام در مرحله آغازین پروژه است و فلسفه اصلی آن این است که همه بدانند چه پروژه ای با په مشخصاتی در سازمان شروع شده است. فلسفه اصلی آن هم ایجاد هماهنگی و همکلامی کل سازمان در اجرای پروژه مذکور است.اهم موارد مندرج در منشور از دیدگاه pmbok:اهداف پروژهاهداف جزیی قابل اندازه گیری پروژه و معیارهای پذیرش آن هانیازمندیهای سطح بالامفروضات و محدودیتهاتوصیف کلان(سطح بالا) پروژه و حدود آنریسکهای سطح بالاخلاصه مایلستونهای زمان بندیخلاصه و سرفصلهای بودجهلیست ذینفعان اصلینیازمندیهای توجیه و تایید پروژه(شرایط موفقیت پروژه، چه کسی تصمیم می گیرد که پروژه موفق بوده است، امضاهای مجاز در پروژه متعلق به چه کسانی است)تعیین و تخصیص مدیر پروژه بهمراه مسئولیتها و سطوح اختیارات وینام و اختیارات حامی پروژه(فردی که در سازمان مدیر پروژه را تعیین و حمایت می کند)نمونه سرفصلهای یک منشور کامل:1- هدف پروژه(project goal):2- اهداف قابل سنجش و معیارهای موفقیت پروژه(project objectives):زمانی:هزینه ای:محدوده ای:کیفی:3- دلایل انتخاب پروژه(selection criteria) (اهداف استراتژیک سازمان از انتخاب این پروژه):4- الزامات سطح بالای پروژه(product requirements and acceptance criteria):الف- الزامات ناشی از عوامل محیطی سازمانی:ب- الزمات ناشی از قرارداد و اسناد و مدارک اولیه:5- الزامات تصویب پروژه (چه چیزی موفقیت پروژه را تشکیل می­دهد، چه کسی تصمیم می­گیرد که پروژه موفق است و چه کسی پروژه را تصویب می­کند):6- توصیف سطح بالای پروژه( شرح مختصر پروژه)(project description):کارفرما:مشاور طرح و دستگاه نظارت:نشانی محل اجرا:موقعیت و توصیف محل اجرا:برآورد تقریبی هزینه عملیات اجرایی پروژه (قیمت اولیه): ریالنوع قرارداد: e p c ec pc epc سایر...........نحوه پرداخت صورت وضعیت: فهرست بها یا لیست قیمت (فهرست بهای خاص) یا متر مربع زیر بنا یا lump sum نوع پروژه: عمرانی غیر عمرانیتاریخ عقد قرارداد: تاریخ عقد آن //می باشد.وضعیت تعدیل: □ مشمول تعدیل می باشد □ مشمول تعدیل نمی­باشد. شاخص مبنای پیمان بر اساس بخشنامه 173073/101 مورخ 15/9/82 معاونت برنامه ریزی و راهبردی کشور سه ماهه ... سال ... می­باشد.نوع و تاریخ برگزاری مناقص ...

ادامه مطلب  

عکس های خانوادگی امین زندگانی و همسرش و بیوگرافی وی  

درخواست حذف این مطلب
بیوگرافی کامل امین زندگانیعکس های خانوادگی امین زندگانی و همسرش و زندگینامهامین زندگانی در سال 1351 در تهران متولد شد. از سال 1370 با ورود به دانشگاه هنر و تحصیل در رشته تئاتر وارد عرصه ی هنر شد و به ترتیب در نمایش های «همسرایی مختار» (محمود عزیزی)، «خروسک پریشان» (داوود کیانیان)، «بازی تابلوی آخر» (نصرالله قادری)، «به من دروغ بگو» (امین زندگانی)، «دو مرد بر یک نیمکت» (بهاء صدر)، «سرخ سوزان» (چستا ثیری)، «مرغ دریایی» (اکبر زنجانپور) به فعالیت پرداخت. از سال 1374 با بازی در سریال «وکلای جوان» (بهرام کاظمی)، کار در مقابل دوربین را آغاز کرد و در سریال های «به سوی پیروزی» (سیروس مقدم)، «راه سوم» (قاسم جعفری)، «روزگار جوانی» (اصغر توسلی)، «همسفر» (قاسم جعفری)، «چند دقیقه زندگی» (حسینی خواه)، «معصومیت از دست رفته» (داوود میرباقری)، «نوعروس» (بیژن میرباقری)، «طلسم شده» (داریوش فرهنگ) به ایفای نقش پرداخت. او همچنین در فیلم های سینمایی «زن شرقی»، «آدمکها» و «بازیگر» حضور یافت. زندگانی در سال 1374 جایزه ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره ی تئاتر فجر را دریافت کرد و در سال 1380 دومین بازیگر منتخب مردم از بین سریال های پخش شده (در طول 4 سال) از شبکه سوم سیما شدامین در خانواده ای هنرمند و آشنا با موسیقی متولد شدپدرش از اساتید برتر موسیقی بود که در سال ۱۳۸۸جمع صمیمی خانواده را ترک گفته و به دیار باقی شتافت برادرش (امید) نیز مدت هاست که درعرصه موسیقی فعالیت میکند و آلبومی را نیز باصدای خود روانه بازار کرده است، اما امین به دلیل مشغله های کار و تحصیل به این هنر علاقه چندانی (البته برای* فراگیری) نشان نداد، تا این که بالاخره به فراگیری نواختن (فلوت) و نیز (گیتار) پرداخت وهم اکنون نیز به عنوان یکی از خوانندگان گروه*هفت* فعالیت میکند. امین زندگانی چند سال قبل با مینا لاکانی (بازیگر) ازدواج میکنند . این دو که در فیلم زن شرقی همبازی بودند پس از مدتی از هم طلاق میگیرند.فیلم شناسیتئاتربنگاه تئاترال، هادی مرزبان، تماشاخانه سنگلج، ۱۳۹۶.تانگوی تخم مرغ داغ، هادی مرزبان، تالار وحدت ۱۳۹۳جاده طولانی مارپیچ، رضا گوران، تئاتر شهر ، ۱۳۹۱پایین گذر سقاخانه، هادی مرزبان، تالار وحدت، ۱۳۸۵یک زن، یک مرد ، آزیتا حاجیان، تئاتر شهر ، ۱۳۸۴.به من دروغ بگو، امین زندگانیسینمایینیمکت (۱۳۹۵ فلورا سام)۲۴ سپتامبر (۱۳۹۴ مریم ابراهیم وند)شهابی از جنس نور (۱۳۹۲ محمد رضا اسلاملو)فصل فراموشی فریبا (۱۳۹۲ عباس رافعی)اختاپوس (۱۳۹۰ سید جواد هاشمی)راه بهشت (۱۳۹۰ مهدی صباغ زاده)گلوگاه شیطان (۱۳۸۹ حمید بهمنی)خانواده ارنست (۱۳۸۸ محسن دامادی)ملک سلیمان (۱۳۸۷ شهریار بحرانی)من و دبورا (۱۳۸۴ سیدضیاءالدین دری)آدمک ها (۱۳۸۲ علی قوی تن)بازیگر (۱۳۷۸ محمدعلی سجادی)زن شرقی (۱۳۷۶ رامبد لطفی)در عنوان بندی نیامدهدرخشش پنهان (۱۳۸۷)ژرفا (۱۳۸۷)شهرآشوب ...

ادامه مطلب  

امین حیایی و نیلوفر خوش خلق؛ زوج بی حاشیه ی سینما  

درخواست حذف این مطلب
ماهنامه دیده بان - شهرزاد بابایی: زوجی هنری که سال هاست در کنار هم با تفاهم کامل زندگی می کنند؛ یکی پرکار در سینما و دیگری گزیده کار. گاهی در خانه، با یکدیگر نقش آفرینی می کنند که شاید یک جورهایی تمرین بازیگری باشد. دو هنرمند که با وجود تمام جنب و جوشی که دارند، وقت رفتن به سینما را پیدا نمی کنند! آن دوبا خانواده هایشان ارتباط زیادی دارند و ترجیح می دهند زندگی آرام و دور از حاشیه ای داشته باشند؛ امین حیایی و نیلوفر خوش خلق.امین؛ صبور و صمیمیشهرزاد بابایی: زمان کودکی با دوستان در محله شان سیاه بازی راه می انداخت و در مدرسه هم پانتومیم اجرا می کرد. طی اجرای این پانتومیم ها در زمان خدمت سربازی بود که برای نخستین بار دیده شد و از او برای گروه تئاتر نیروی هوایی دعوت کردند.او متولد 19 خرداد 1349 در بیمارستان شهدای تجریش و فرزند بزرگ خانواده است. برادر کوچک ترین امید نام دارد که در زمینه موسیقی فعالیت می کند. امین حیایی خوش مشرب و خوش محضر است و شوخ طبعی معتدلی در رفتارش دیده می شود. خودش تاکید دارد دنبال پول نیست و نقش ها را به این خاطر انتخاب نمی کند؛ پس باید بگوییم او عاشق بازیگری است و پرکاری اش گواه همین احساس! می گوید از همان بچگی عاشق پیشه بوده و تا زمان ازدواجش زیاد عاشق می شده!هرچند او در سنین پایین علاقه مند به دانستنی ها و فیلم های کمیک بوده و عشقی هم به سینما نداشته است، ولی اولین باری که به تنهایی به سینما رفت، 9 سال بیشتر نداشت. آن زمان در تجریش زندگی می کردند و او بعد از مدرسه به سینما آستارا رفته که مطمئنا تجربه جالبی برایش بوده است. شاید هرگز فکر نمی کرد روزی مردم برای دیدن نقش آفرینی های او بلیت سینما تهیه کنند! امین 9 ساله شلوغی های زمان انقلاب را از پنجره خانه شان که در بالاترین طبقه یک آپارتمان بوده، تماشا می کرده و بیشتر سال های کودکی تا جوانی اش را در تجریش و قیطریه گذرانده. در سال هفتاد در نمایشی برای کودکان، به کارگردانی ثریا قاسمی بازی کرد. بزرگترها حتما او را در مجموعه تلویزیونی «آپارتمان» به خاطر دارند؛ اولین سریالش که در کنار بزرگان بازیگری، ایفای نقش کرده است.او در بیست و چهار سالگی با مونا بانکی پور ازدواج کرد که زندگی شان بیشتر از یک سال دوام نیاورد. بعد از جدایی از همسر اولش، تا مدت ها سوژه روزنامه های زرد بود. مشکلات و از دست دادن دو تن از عزیزانش باعث شد در امین یک تحول درونی به وجود بیاید و این درست همزمان شد با نقش آفرینی اش در پروژه «قرمز». تا جایی که مجبور به انصراف از ادامه همکاری شد. بعد از آن بود که حتی به انزوا رفت و روی خودش کار کرد تا اشتباهاتی را که تا آن زمان در زندگی داشتند تکرار نکند. رابطه امین با خدا نزدیکتر شد و فرصت خلوت با خود را پیدا کرد. «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی اولین فیلمی بود که داشت نقش اول آن را بازی می کرد. حتی بیست دقیقه هم در آن ایفای نقش کرد. در سکانس آخر نسخه نهایی، بیننده سایه او را روی دیوار می بیند، نه محمدرضا فروتن! ترانه «عاشقم من» را هم خودش را گیتار اجرا کرد که بعدا حذف شد. حدود چهار سال بعد از ازدواج اولش بود که با نیلوفر خوش خلق پیمان زناشویی بست. نیلوفر در تمام روزهای سخت در کنارش بود. پس از فیلم «سیب سرخ حوا» روند کاری امین حیایی تغییر کرد، به طوری که مرتبا نقش های اول به او پیشنهاد می شد، ولی بعد از بازی در فیلم «قلاده های طلا» تا مدت ها توسط تهیه کنندگان، بایکوت شد و هیچ پیشنهاد از طرف آنان نداشت.زندگی مشترک: عاشقانه و پرهیجاندو دوست! بله چیزی که به بهترین نحو رابطه آنها را توصیف می کند. اولین دغدغه امین در زندگی، همسرش است که با هم بسیار رفیق هستند و زندگی مشترک را در شرایطی سخت و از زیر صفر شروع کرده اند. اصلا اهل سانسور کردن خودشان نیستند و صادقانه حرف هایشان را می زنند.سر پروژه فیلم «بوی بهشت» با هم ازدواج کردند. (شاید بعضی ها هنوز به خاطر داشته باشند که نیلوفر خوش خلق فعالیت هنری اش را با نام نیلوفر حیایی شروع کرد.) همه اطرافیان شان می دانند که این دو به شدت به هم وابسته اند. البته همشه همه چیز گل و بلبل نیست و آن دو هم مثل هر زن و شوهری دعوایشان می شود اما بیشتر مانند دعوای یکی از والدین با فرزندشان! امین و نیلوفر پا به پای هم در زندگی گام بر می دارند و از کنار هم بودن لذت می برند.آن دو با هم آشپزی می کنند ولی وقتی که میهمان دارند، از بیرون غذا می گیرند. نه این که دست پخت شان خوب نباشد، یا به آشپزی بی علاقه باشند، فقط می خواهند همه وقت را در کنار میهمان شان بگذرانند. امین در کارهای خانه به همسرش کمک می کند و ظرف شستن را دوست دارد. حتی می گوید در طالعش آمده رابطه خوبی با آب دارد. «دو خردادی تنوع طلب». این اعترافی است که خودشان می کنند. یکنواختی را دوست ندارند و هر دو سرشار از انرژی اند. همیشه اکتیو هستند و در عین حال جدی و تا حد زیادی عاشق بچه ها. روی ...

ادامه مطلب  

امین حیایی و نیلوفر خوش خلق؛ زوج بی حاشیه ی سینما  

درخواست حذف این مطلب
ماهنامه دیده بان - شهرزاد بابایی: زوجی هنری که سال هاست در کنار هم با تفاهم کامل زندگی می کنند؛ یکی پرکار در سینما و دیگری گزیده کار. گاهی در خانه، با یکدیگر نقش آفرینی می کنند که شاید یک جورهایی تمرین بازیگری باشد. دو هنرمند که با وجود تمام جنب و جوشی که دارند، وقت رفتن به سینما را پیدا نمی کنند! آن دوبا خانواده هایشان ارتباط زیادی دارند و ترجیح می دهند زندگی آرام و دور از حاشیه ای داشته باشند؛ امین حیایی و نیلوفر خوش خلق.امین؛ صبور و صمیمیشهرزاد بابایی: زمان کودکی با دوستان در محله شان سیاه بازی راه می انداخت و در مدرسه هم پانتومیم اجرا می کرد. طی اجرای این پانتومیم ها در زمان خدمت سربازی بود که برای نخستین بار دیده شد و از او برای گروه تئاتر نیروی هوایی دعوت کردند.او متولد 19 خرداد 1349 در بیمارستان شهدای تجریش و فرزند بزرگ خانواده است. برادر کوچک ترین امید نام دارد که در زمینه موسیقی فعالیت می کند. امین حیایی خوش مشرب و خوش محضر است و شوخ طبعی معتدلی در رفتارش دیده می شود. خودش تاکید دارد دنبال پول نیست و نقش ها را به این خاطر انتخاب نمی کند؛ پس باید بگوییم او عاشق بازیگری است و پرکاری اش گواه همین احساس! می گوید از همان بچگی عاشق پیشه بوده و تا زمان ازدواجش زیاد عاشق می شده!هرچند او در سنین پایین علاقه مند به دانستنی ها و فیلم های کمیک بوده و عشقی هم به سینما نداشته است، ولی اولین باری که به تنهایی به سینما رفت، 9 سال بیشتر نداشت. آن زمان در تجریش زندگی می کردند و او بعد از مدرسه به سینما آستارا رفته که مطمئنا تجربه جالبی برایش بوده است. شاید هرگز فکر نمی کرد روزی مردم برای دیدن نقش آفرینی های او بلیت سینما تهیه کنند! امین 9 ساله شلوغی های زمان انقلاب را از پنجره خانه شان که در بالاترین طبقه یک آپارتمان بوده، تماشا می کرده و بیشتر سال های کودکی تا جوانی اش را در تجریش و قیطریه گذرانده. در سال هفتاد در نمایشی برای کودکان، به کارگردانی ثریا قاسمی بازی کرد. بزرگترها حتما او را در مجموعه تلویزیونی «آپارتمان» به خاطر دارند؛ اولین سریالش که در کنار بزرگان بازیگری، ایفای نقش کرده است.او در بیست و چهار سالگی با مونا بانکی پور ازدواج کرد که زندگی شان بیشتر از یک سال دوام نیاورد. بعد از جدایی از همسر اولش، تا مدت ها سوژه روزنامه های زرد بود. مشکلات و از دست دادن دو تن از عزیزانش باعث شد در امین یک تحول درونی به وجود بیاید و این درست همزمان شد با نقش آفرینی اش در پروژه «قرمز». تا جایی که مجبور به انصراف از ادامه همکاری شد. بعد از آن بود که حتی به انزوا رفت و روی خودش کار کرد تا اشتباهاتی را که تا آن زمان در زندگی داشتند تکرار نکند. رابطه امین با خدا نزدیکتر شد و فرصت خلوت با خود را پیدا کرد. «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی اولین فیلمی بود که داشت نقش اول آن را بازی می کرد. حتی بیست دقیقه هم در آن ایفای نقش کرد. در سکانس آخر نسخه نهایی، بیننده سایه او را روی دیوار می بیند، نه محمدرضا فروتن! ترانه «عاشقم من» را هم خودش را گیتار اجرا کرد که بعدا حذف شد. حدود چهار سال بعد از ازدواج اولش بود که با نیلوفر خوش خلق پیمان زناشویی بست. نیلوفر در تمام روزهای سخت در کنارش بود. پس از فیلم «سیب سرخ حوا» روند کاری امین حیایی تغییر کرد، به طوری که مرتبا نقش های اول به او پیشنهاد می شد، ولی بعد از بازی در فیلم «قلاده های طلا» تا مدت ها توسط تهیه کنندگان، بایکوت شد و هیچ پیشنهاد از طرف آنان نداشت.زندگی مشترک: عاشقانه و پرهیجاندو دوست! بله چیزی که به بهترین نحو رابطه آنها را توصیف می کند. اولین دغدغه امین در زندگی، همسرش است که با هم بسیار رفیق هستند و زندگی مشترک را در شرایطی سخت و از زیر صفر شروع کرده اند. اصلا اهل سانسور کردن خودشان نیستند و صادقانه حرف هایشان را می زنند.سر پروژه فیلم «بوی بهشت» با هم ازدواج کردند. (شاید بعضی ها هنوز به خاطر داشته باشند که نیلوفر خوش خلق فعالیت هنری اش را با نام نیلوفر حیایی شروع کرد.) همه اطرافیان شان می دانند که این دو به شدت به هم وابسته اند. البته همشه همه چیز گل و بلبل نیست و آن دو هم مثل هر زن و شوهری دعوایشان می شود اما بیشتر مانند دعوای یکی از والدین با فرزندشان! امین و نیلوفر پا به پای هم در زندگی گام بر می دارند و از کنار هم بودن لذت می برند.آن دو با هم آشپزی می کنند ولی وقتی که میهمان دارند، از بیرون غذا می گیرند. نه این که دست پخت شان خوب نباشد، یا به آشپزی بی علاقه باشند، فقط می خواهند همه وقت را در کنار میهمان شان بگذرانند. امین در کارهای خانه به همسرش کمک می کند و ظرف شستن را دوست دارد. حتی می گوید در طالعش آمده رابطه خوبی با آب دارد. «دو خردادی تنوع طلب». این اعترافی است که خودشان می کنند. یکنواختی را دوست ندارند و هر دو سرشار از انرژی اند. همیشه اکتیو هستند و در عین حال جدی و تا حد زیادی عاشق بچه ها. روی ...

ادامه مطلب  

امین حیایی و نیلوفر خوش خلق؛ زوج بی حاشیه ی سینما  

درخواست حذف این مطلب
زوجی هنری که سال هاست در کنار هم با تفاهم کامل زندگی می کنند؛ یکی پرکار در سینما و دیگری گزیده کار. گاهی در خانه، با یکدیگر نقش آفرینی می کنند که شاید یک جورهایی تمرین بازیگری باشد. دو هنرمند که با وجود تمام جنب و جوشی که دارند، وقت رفتن به سینما را پیدا نمی کنند! آن دوبا خانواده هایشان ارتباط زیادی دارند و ترجیح می دهند زندگی آرام و دور از حاشیه ای داشته باشند؛ امین حیایی و نیلوفر خوش خلق.امین؛ صبور و صمیمیشهرزاد بابایی: زمان کودکی با دوستان در محله شان سیاه بازی راه می انداخت و در مدرسه هم پانتومیم اجرا می کرد. طی اجرای این پانتومیم ها در زمان خدمت سربازی بود که برای نخستین بار دیده شد و از او برای گروه تئاتر نیروی هوایی دعوت کردند.او متولد 19 خرداد 1349 در بیمارستان شهدای تجریش و فرزند بزرگ خانواده است. برادر کوچک ترین امید نام دارد که در زمینه موسیقی فعالیت می کند. امین حیایی خوش مشرب و خوش محضر است و شوخ طبعی معتدلی در رفتارش دیده می شود. خودش تاکید دارد دنبال پول نیست و نقش ها را به این خاطر انتخاب نمی کند؛ پس باید بگوییم او عاشق بازیگری است و پرکاری اش گواه همین احساس! می گوید از همان بچگی عاشق پیشه بوده و تا زمان ازدواجش زیاد عاشق می شده!هرچند او در سنین پایین علاقه مند به دانستنی ها و فیلم های کمیک بوده و عشقی هم به سینما نداشته است، ولی اولین باری که به تنهایی به سینما رفت، 9 سال بیشتر نداشت. آن زمان در تجریش زندگی می کردند و او بعد از مدرسه به سینما آستارا رفته که مطمئنا تجربه جالبی برایش بوده است. شاید هرگز فکر نمی کرد روزی مردم برای دیدن نقش آفرینی های او بلیت سینما تهیه کنند! امین 9 ساله شلوغی های زمان انقلاب را از پنجره خانه شان که در بالاترین طبقه یک آپارتمان بوده، تماشا می کرده و بیشتر سال های کودکی تا جوانی اش را در تجریش و قیطریه گذرانده. در سال هفتاد در نمایشی برای کودکان، به کارگردانی ثریا قاسمی بازی کرد. بزرگترها حتما او را در مجموعه تلویزیونی «آپارتمان» به خاطر دارند؛ اولین سریالش که در کنار بزرگان بازیگری، ایفای نقش کرده است.او در بیست و چهار سالگی با مونا بانکی پور ازدواج کرد که زندگی شان بیشتر از یک سال دوام نیاورد. بعد از جدایی از همسر اولش، تا مدت ها سوژه روزنامه های زرد بود. مشکلات و از دست دادن دو تن از عزیزانش باعث شد در امین یک تحول درونی به وجود بیاید و این درست همزمان شد با نقش آفرینی اش در پروژه «قرمز». تا جایی که مجبور به انصراف از ادامه همکاری شد. بعد از آن بود که حتی به انزوا رفت و روی خودش کار کرد تا اشتباهاتی را که تا آن زمان در زندگی داشتند تکرار نکند. رابطه امین با خدا نزدیکتر شد و فرصت خلوت با خود را پیدا کرد. «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی اولین فیلمی بود که داشت نقش اول آن را بازی می کرد. حتی بیست دقیقه هم در آن ایفای نقش کرد. در سکانس آخر نسخه نهایی، بیننده سایه او را روی دیوار می بیند، نه محمدرضا فروتن! ترانه «عاشقم من» را هم خودش را گیتار اجرا کرد که بعدا حذف شد. حدود چهار سال بعد از ازدواج اولش بود که با نیلوفر خوش خلق پیمان زناشویی بست. نیلوفر در تمام روزهای سخت در کنارش بود. پس از فیلم «سیب سرخ حوا» روند کاری امین حیایی تغییر کرد، به طوری که مرتبا نقش های اول به او پیشنهاد می شد، ولی بعد از بازی در فیلم «قلاده های طلا» تا مدت ها توسط تهیه کنندگان، بایکوت شد و هیچ پیشنهاد از طرف آنان نداشت.زندگی مشترک: عاشقانه و پرهیجاندو دوست! بله چیزی که به بهترین نحو رابطه آنها را توصیف می کند. اولین دغدغه امین در زندگی، همسرش است که با هم بسیار رفیق هستند و زندگی مشترک را در شرایطی سخت و از زیر صفر شروع کرده اند. اصلا اهل سانسور کردن خودشان نیستند و صادقانه حرف هایشان را می زنند.سر پروژه فیلم «بوی بهشت» با هم ازدواج کردند. (شاید بعضی ها هنوز به خاطر داشته باشند که نیلوفر خوش خلق فعالیت هنری اش را با نام نیلوفر حیایی شروع کرد.) همه اطرافیان شان می دانند که این دو به شدت به هم وابسته اند. البته همشه همه چیز گل و بلبل نیست و آن دو هم مثل هر زن و شوهری دعوایشان می شود اما بیشتر مانند دعوای یکی از والدین با فرزندشان! امین و نیلوفر پا به پای هم در زندگی گام بر می دارند و از کنار هم بودن لذت می برند.آن دو با هم آشپزی می کنند ولی وقتی که میهمان دارند، از بیرون غذا می گیرند. نه این که دست پخت شان خوب نباشد، یا به آشپزی بی علاقه باشند، فقط می خواهند همه وقت را در کنار میهمان شان بگذرانند. امین در کارهای خانه به همسرش کمک می کند و ظرف شستن را دوست دارد. حتی می گوید در طالعش آمده رابطه خوبی با آب دارد. «دو خردادی تنوع طلب». این اعترافی است که خودشان می کنند. یکنواختی را دوست ندارند و هر دو سرشار از انرژی اند. همیشه اکتیو هستند و در عین حال جدی و تا حد زیادی عاشق بچه ها. رویای مشترکی دارند؛ ...

ادامه مطلب  

گزارش مفصل متنی و تصویری «موسیقی ایرانیان» از نشست خبری پروژه موسیقایی-نمایشی «سی»  

درخواست حذف این مطلب
نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاندست اندرکاران پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» ضمن تشریح جزئیات تولید و اجرای این پروژه از دشواری های و شرایط تولید یک اثر مرتبط با شاهنامه فردوسی در سال های اخیر سخن گفتند. به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» و به نقل از مهر، امیرحسین ماحوزی دراماتورژ پروژه نمایشی موسیقایی «سی» در ابتدای این نشست رسانه ای که یکشنبه شب ۲۸ خرداد ماه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد با اشاره به انگیزه ها و دغدغه های راه اندازی این پروژه توضیح داد: چندی پیش با سهراب پورناظری مشغول صحبت بودیم که درباره ضرورت های پرداخت موسیقایی به شاهنامه حرف هایی به میان آمد که به نوعی آغازی برای راه اندازی این پروژه شد. از آنجا که طی سال های اخیر پرداختن به موضوع شاهنامه در عرصه های گوناگون کمتر دیده می شود همین موضوع باعث شد تا به ماجرا جدی تر نگاه کنیم.شاهنامه فردوسی در ایران بحران زده ناجی زبان فارسی شدوی ادامه داد: شاهنامه فردوسی در زمان بحران و آشوب در ایران توانست زبان فرسی را زنده نگه دارد و حالا که فکر می کنم در یکی دوران حساس ایران زمین هستیم کماکان این اسطوره ها را می توانیم الگو قرار دهیم. از نظر من شاهنامه فردوسی کتاب جنگ نیست چرا که پس از این جنگ ها و نبردهای فراوانی که در طول داستان های مختلف آن مشاهده می کنیم مهر استوار شده است؛ موضوعی که از دیده ها غایب است و چنین پروژه هایی می تواند دوباره آن را به یاد مخاطب بیندازد.ماحوزی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای پروژه «سی» آغازی برای نگاه دوباره شاهنامه فردوسی باشد، بیان کرد: ما در این پروژه تلاش کردیم از اجرای داستان زال و رودابه مفهوم عشق، داستان رستم و اسفندیار مفهوم آزادی و داستان رستم و سهراب تقابل عشق و میهن را در معرض گوش دیداری و شنیداری مخاطب قرار دهیم که امیدوارم در این راه موفق باشیم.تلاش برای حذف نقطه کور تماشا! محمدحسین توتونچیان مدیر پروژه «سی» هم در این مراسم بیان کرد: پروژه «سی» از ۱۵ مردادماه امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران آغاز می شود و با توجه به محتوای برنامه ای که ارائه خواهد شد بلیت ها از ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان از طریق سامانه های «ایران کنسرت» و «می رسی» عرضه می شود که تمام تلاش ها بر این است تا میانگین قیمت بلیت جایگاهی حمایتی از مخاطب داشته باشد.وی ادامه داد: در طول سال های گذشته که کنسرت هایی در فضای باز برگزار می شد نارضایتی در تماشاگران به جهت نحوه اجرای برنامه و نوع چینش صندلی ها پیش می آمد که ما در این کنسرت تلاش کردیم با دقت بسیار زیاد فضای برگزاری کنسرت را به شکلی طراحی کنیم که تماشاگران در هر جایی می نشینند از اجرای برنامه لذت ببرند. این امیدواری وجود دارد که هیچ نقطه کوری برای تماشای برنامه وجود نداشته باشد تا تماشاگران کنسرت ما را با خاطره خوبی ترک کنند.این پروژه نه تئاتر است نه موسیقی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاننغمه ثمینی نویسنده این پروژه نمایشی هم در این نشست گفت: قریب به ۹ ماه پیش سهراب پورناظری با اشتیاق بسیار فراوانی که داشت برای اولین بار درباره پروژه «سی» با من صحبت کرد. بعد از برگزاری جلسات پی در پی به شکلی از اجرا رسیدیم که می توان آن را به نوعی «درام موسیقایی» نامید. پروژه ای که نه به طور کامل موسیقی است و نه به طور کامل می توان آن را تئاتر نامید، بلکه به نظر من می تواند فضایی برای متصل شدن موسیقی و تئاتر در کنار یکدیگر باشد. ما نگارش پروژه را از داستان زال و رودابه آغاز کردیم و کار را با داستان های دیگر ادامه دادیم تا امروز که متن نمایش داغِ داغ به مرحله نهایی رسیده است.وی ادامه داد: نگارش پروژه «سی» دومین اثر اقتباسی من بعد از نگارش نمایشنامه «اسب های آسمان خاکستری می بارد» است که حدود ۱۰ سال پیش روی صحنه های تئاتر حضور داشت و حالا بسیار خوشحالم که این تجربه دوم که همایون شجریان آتش اشتیاق آن را برای من آورد دستمایه تولید یک اثری شد که تابستان امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به صحنه می رود.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.دولتشاهی، پاکدل، جدیدی و شاهنامه فردوسی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریانسحر دولتشاهی بازیگر نقش رودابه تاکید کرد: حضور من در این پروژه باعث شد که نسبت به شاهنامه فردوسی دغدغه مندتر شوم و به این اثر ارزشمند ادبیات فارسی کشورمان بسیار متمرکز تر نگاه کنم.مهدی پاکدل هم که قرار است در پروژه «سی» ایفاگر نقش رستم باشد، توضیح داد: بسیار خوشحالم که در کشورم ایران شاهد اجرای پروژه ای به این گستردگی و جذابیت هستم و بی نهایت خوشحال تر که سازندگان اثر سراغ گنجینه ای از ادبیات فارسی ایران رفتند که من جزوی از آنها هستم.امیر جدیدی نیز گفت: امیدوارم این کار بتواند حرکتی باشد تا مردم سرزمین ما با تمام وجودشان با موضوع آفرینش شاهنامه آشنا شوند.«ابر می بارد» و «آهای خبردار» در پروژه «سی» همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی هم در این مراسم که در حضور پرتعداد اهالی رسانه برگزار شد با بیان اینکه نقطه مرکزی پروژه «سی» شاهنامه فردوسی است، عنوان کرد: شما در این اثر شاهد اجرای اثری برگرفته از شاهنامه فردوسی خواهید بود. ما در این مجال کوشش کردیم علاوه بر اجرای تصنیف ها و موسیقی های مختلف و اشعار بزرگان ادبیات فارسی قطعه هایی چون «ابر می بارد» و «آهای خبردار» را هم در درون کار بگنجانیم که بی ارتباط با موضوع و محتوای در نظر گرفته شده نیست چرا که برای اجرای این پروژه سورپرایزهایی داریم که ترجیح می دهم تا روز اجرا به آن اشاره ای نکنیم.وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است کاری کنیم که نسل های مختلف مخاطبان از شنیدن موسیقی مرتبط با شاهنامه فردوسی با تمام وجود لذت ببرند و شما در کنسرت ما خواهید دید که فرم های موسیقی انتخاب شده هم در این راستا بوده که امیدوارم سنین مختلف مخاطبان از شنیدن و دیدن آن لذت ببرند. به هر حال پروژه «سی» برای من پروژه بسیار بزرگی است که قطعا با کنسرت های قبلی ام تفاوت دارد چرا که کار نویی است و من واقعا هیجان زده هستم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. البته از اینکه فضای کنسرت در جایی همچون مجموعه سعدآباد اجرا می شود خوشحالم زیرا این کار فقط می توانست در چنین فضایی اجرا شود که جا دارد از همکاری مسئولان این مجموعه قدردانی کنم.علاقه فرزند ۱۰ ساله همایون شجریان به «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگر از صحبت های ها خود گفت: من هیچ مرزی برای کارهایم قائل نیستم زیرا چندان جذاب نیست که یک فرم دائما تکرار شود. البته خودم همواره توجه به فرم های موسیقی اصیل ایرانی را به عنوان یک ضرورت مدنظر داشته ام چرا که خودم در این فضا پرورش یافته و بزرگ شده ام. من در این پروژه دوست دارم با یک روحیه متفاوت وارد کار شوم. ضمن اینکه دختر ۱۰ ساله من و اصولا نسل آنها هر زمان به موسیقی های من گوش می دهد با «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» ارتباط بهتری می گیرند و اساسا این موفقیت ماست که به سهم خود کاری می کنیم که این نسل کارهای ما را گوش می کند.شجریان درباره قیمت گران بلیت هم تاکید کرد: حضور اسپانسر این برنامه در ماجرای بلیت فروشی تاثیر نداشته که بخواهیم بگوییم قیمت ۱۹۵ هزار تومان پروژه به همین جهت بوده است. البته بخش هایی از هزینه های این پروژه برای ما واقعا غیرقابل تحمل بود کما اینکه تمام تمهیدات ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها ع ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها ع ...

ادامه مطلب  

اتمام پروژه های نیمه تمام چقدر خرج دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اع ...

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امین رستمی به نام ای باورم  

درخواست حذف این مطلب
خانه/آخرین پست ها/دانلود آهنگ امین رستمی به نام ای باورمگل رز 1 روز agoآخرین پست ها آهنگ امین رستمی29 بازدید دانلود آهنگ جدید امین رستمی بنام ای باورم download new music amin rostami ey bavaram ترانه : علیرضا پیروزی و سالار زنگنه آهنگ : امین رستمی تنظیم : مهران خالصی متن آهنگ جدید امین رستمی بنام ای باورم : وقتی غرق اضطرابم یا نمی تونم بخوابم فکر چشمای تو آرامشمه وقتایی که خیلی تنهام خسته از تموم دنیا لمس رویای تو آرامشمه ای باورم بال و پرم بیتابی چشم ترم آرامشه بی دلهره دنیای من از تو پره تو رو دوست دارم مثل یه آسمون پر از ستاره تو رو دوست دارم مثل لحظه ای که بارون میباره تو رو دوست دارم مثل یه آسمون پر از ستاره تو رو دوست دارم مثل لحظه ای که بارون میباره آهنگ جدید امین رستمی بنام ای باورم تو اومدی تو زندگیم دنیامو آفتابی کنی تنها بودم اومدی تا زندگیمو آبی کنی تو رو دوست دارم مثل یه آسمون پر از ستاره تو رو دوست دارم مثل لحظه ای که بارون میباره تو رو دوست دارم مثل یه آسمون پر از ستاره تو رو دوست دارم مثل لحظه ای که بارون میباره دانلود آهنگ امین رستمی به نام ای باورمپست مر ...

ادامه مطلب  

عمو و برادرزاده قتل را گردن هم انداختند  

درخواست حذف این مطلب
عمو و برادرزاده که در جریان سرقت موتور مرتکب قتل شده بودند اتهام را گردن هم انداختند.به گزارش خبرنگار ما شامگاه 29 مردادماه سال 91 بود که بازپرس ویژه قتل تهران از مرگ مشکوک پسری نوجوان در یکی از بیمارستان های غرب شهر با خبر و در محل حاضر شد. بررسی ها حکایت از این داشت که پسری 17 ساله به نام امین با ضربه چاقو مجروح شده و بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داده است. رضا دوست مقتول که شاهد ماجرا بود در شرح ماجرا گفت: من سوار موتور امین بودم و داشتیم در محله سعادت آباد دور می زدیم که متوجه شدم دو پسرموتورسوار دارند تعقیبمان می کنند. آنها از ما سبق ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود. نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند. دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها علاوه بر تبعات اقتصادی موجب خسارات جبران ناپذیر به سرمایه انسانی شده است به طوری که در تصادف های مختلف شاهد مرگ تعداد زیادی از هم وطنان به دلیل استاندارد نبودن برخی محورها هستیم. به عنوان مثال استان مرکزی ازجمله استان هایی بوده که دارای تعدادی ازاین دس ...

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امین رستمی بنام شمال » سرگرمی  

درخواست حذف این مطلب
خانه/آخرین پست ها/دانلود آهنگ امین رستمی بنام شمالگل رز 9 ساعت agoآخرین پست ها, آهنگ, امین رستمی3 بازدید دانلود آهنگ جدید امین رستمی بنام شمال با بالاترین کیفیت download new music amin rostami – shomal ترانه: مهرزاد امیرخانی , موزیک و تنظیم: امین رستمی متن آهنگ جدید امین رستمی بنام شمال : هنوز زنگ میزنم به تلفن خاموش بد این سال جات خالی من بازم دارم تنها میرم شمال جاده ها دلشون تنگه واسه ما دوتا عشق من برگرد من نیستم مال این بازیا بهت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز بهت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز دانلود آهنگ جدید امین رستمی بنام شمال یه لحظش یه سال یه سال و چجور طاغت آورد دلت عشق من خوب بیا بگو چی بوده مشکلت چی شده مگه میشه تموم بشه اون عشق از دلت چجوری یه دفعه یهو پر زدش بهت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز بهت وابستم هنوز به تو دل بستم هنوز کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسوز دانلود آهنگ امین رستمی بنام شمالپست مرتبط:دانلود آهنگ امین رستمی بنام دلت ...

ادامه مطلب  

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب  

درخواست حذف این مطلب
مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۲منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آبمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب توصیه می شود؟مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته اند.۲) در این نوع کتاب ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:کتاب های تکدرس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب :در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال ها و تست ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.ویژگی های بارز بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.گرایش های رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب سراسری و آزاد عبارتند از:کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبیکارشناسی ارشد مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد مهندسی هواشناسی کشاورزیمنابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع زبان عمومی۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.۶- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۷- saheli, mohamad, vocabulary for toefl and ma candidates of toefl. koye kosar press.۸- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب (english for the students of water sciences and engineering)، مولفان عباس ستوده نیا، علی کبیری جهان آبادی، پویان دانش کار و پیمان دانش کار، انتشارات سمت. ۲- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب (special english for the students of water engineering sciences)، تالیف علی مهبودی، انتشارات رزبار.۳- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): آبیاری علیرضا سپاسخواه، دانشگاه تهران.۴- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد چهارم: آبیاری علیرضا سپاسخواه، حسن رحیمی، علی اصغر موحد دانش، حسین صدقی، علی خلیلی، امین علیزاده، جواد فرهودی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب زبان تخصصی کشاورزی: ویژه رشته آبیاری، تالیف واحد انتشارات دیباگران، انتشارات دیباگران تهران.۶- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (english for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.۷- کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.۸- کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.۹- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب دانشگاه تهران.۱۰- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۱- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – آب موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۲- جزوه زبان تخصصی مهندسی آب سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع ریاضیات۱- کتاب ریاضیات (۱ و ۲ و ۳)، تالیف خالد احمدالی، زیر نظر عبدالحسین هورفر، انتشارات شهرآب، آینده سازان.۲- کتاب ریاضیات مهندسی صنایع غذایی، تالیف سید علی مرتضوی، انتشارات آییژ.۳- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.۴- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی.۵- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز.۶- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف ریچارد سیلورمن، مترجم علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی.۷- کتاب ریاضی عمومی ۱، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.۸- کتاب ریاضی عمومی ۱ و۲، تالیف فرزین حاجی جمشیدی، انتشارات تاخ.۹- کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲، تالیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات آزاده.۱۰- کتاب ریاضی ۱ و ۲، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی، انتشارات میعاد.۱۱- کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب.۱۲- جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳- جزوه ریاضی دانشگاه تهران.۱۴- جزوه ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۵- جزوه ریاضی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۶- جزوه ریاضی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع هیدرولیک و هیدرولیک انهار۱- کتاب هیدرولیک کانال های روباز، مولف جلیل ابریشمی و سید محمود حسینی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۲- کتاب هیدرولیک کانال ها، مولف نصرت الله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب هیدرولیک، ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی و زهرا آهنگ، انتشارات دانش.۴- کتاب مکانیک سیالات، تالیف بنجامین وایلی و ویکتور لایل استریتر، مترجم بهرام پوستی و محبوبه مسگر تهرانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۵- کتاب هیدرولیک جریان در کانال های روباز، تالیف علیرضا مسجدی، انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.۶- کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک کانال های باز: پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی، مولف علی داننده مهر، انتشارات دیباگران تهران.۷- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار، دانشگاه تهران.۸- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار دانشگاه مشهد.۹- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع رابطه آب و خاک و گیاه۱- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، تالیف افشین سلطانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).۲- کتاب رابطه آب با خاک و گیاهان، تالیف امید علیزاده، انتشارات آییژ.۳- کتاب اصول مهندسی آبیاری، روابط آب و خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، مولف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد.۵- کتاب رابطه آب، خاک و گیاه، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۶- کتاب رابطه آب و خاک و گیاه ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد، تالیف سمیه باقری، انتشارات دیباگران تهران.۷- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه تهران.۸- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه مشهد.۹- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع سیستم های آبیاری۱- کتاب آبیاری سطحی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۲- کتاب اصول آبیاری عمومی، تالیف عبدالله طاهری تیزرو، هوشنگ قمرنیا و علیجان بافکار، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.۳- کتاب آبیاری تحت فشار، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۴- کتاب هیدرولوژی کاربردی، تالیف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری، تالیف تیمور سهرابی و زهرا پایدار، انتشارات دانشگاه تهران.۶- کتاب هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل، تالیف ابوالفضل شمسایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).۷- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۸- کتاب اصول زهکشی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۹- کتاب طراحی سیستمهای آبیاری، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۱۰- کتاب آبیاری قطره ای، تالیف بیوک صحاف امین و علی اصغر فرشی، انتشارات آموزش کشاورزی.۱۱- کتاب اصول و عملیات آبیاری قطره ای، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).۱۲- کتاب طراحی سیستمهای آبیاری بارانی، تالیف رحمان رحیم زادگان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳- کتاب اصول آبیاری، تالیف علیرضا شکوهی، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).۱۴- کتاب اصول، روشها و طراحی سیستم های آبیاری علیرضا شکوهی، ؛ پیمان دانش کار آراسته، دیباگران تهران.۱۵- جزوه سیستمهای آبیاری دانشگاه تهران.۱۶- جزوه سیستم های آبیاری دانشگاه مشهد.۱۷- جزوه سیستمهای آبیاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۸- جزوه سیستم های آبیاری موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۹- جزوه سیستمهای آبیاری سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع مهندسی زهکشی۱- کتاب زهکشی و اصلاح خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب زهکشی اراضی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۳- کتاب اصول زهکشی، تالیف محمد شایان نژاد، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.۴- کتاب اصول زهکشی و کاربرد آن (۴ جلدی)، تالیف انستیتوبین المللی اصلاح واحیااراضی، ترجمه حسین فرداد، انتشارات دانش و فن.۵- کتاب زهکشی جدید (برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سیستم های زهکشی)، تالیف لمبرت اسمیدما، ویلم فردریک ولوتمن، دیوید رای گرافت، ترجمه امین علیزاده، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع).۶- کتاب مهندسی زهکشی، تالیف بهروز مصطفی زاده، انتشارات کنکاش.۷- کتاب زهکشی: اصول و مبانی، مهندسی زهکشی، مولفان علیرضا شکوهی لنگرودی و پیمان دانش کارآراسته، انتشارات دیباگران تهران.۸- کتاب خلاصه درس آبیاری و زهکشی، تالیف مریم کاظمی زاده و فرامرز جودی، انتشارات شهرآب، آینده سازان.۹- کتاب اصول مهندسی زهکشی، تالیف فرید اجلالی و مریم دهقانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.۱۰- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه تهران.۱۱- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه اصفهان.۱۲- جزوه مهندسی زهکشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۳- جزوه مهندسی زهکشی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۴- جزوه مهندسی زهکشی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع هیدرولوژی و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی۱- کتاب کتاب هیدرولوژی کاربردی ۱ و ۲ ، مولف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، مولف امین علیزاده، انتشارات آستان قدس.۳- کتاب هیدرولوژی کاربردی، مولفان ون ته چاو، دیوید آر، لاری دبلیو میز و مید منت، مترجم فائزه فروزنده، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۴- کتاب هیدرولوژی آبهای سطحی، تالیف محمودرضا بهبهانی، انتشارات دانشگاه تهران.۵- کتاب هیدرولوژی پیشرفته، مولفان شهاب عراقی نژاد و محمد کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).۶- کتاب هیدرولوژی کاربردی: آموزش نکات و مطالب مهم در قالب سوالات با پاسخنامه تشریحی به انضمام مجموعه ی سوالات کنکور سراسری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری، مولف ریحانه مسعودی و قاسم مرتضایی فریزهندی، انتشارات جهاد دانشگاهی.۷- کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.۸- جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه تهران. ۹- جزوه هیدرولوژی کاربردی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه هیدرولوژی کاربردی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه هیدرولوژی کاربردی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع مکانیک خاک۱- کتاب مکانیک خاک (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر محمدکاظم بهنیا و دکتر امیرمحمد طباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک (مکانیک خاک) (جلد ۱و ۲)، تالیف براجاام داس، مترجم اردشیر اطیابی، انتشارات کتاب دانشگاهی.۳- کتاب اصول نظری و عملی مکانیک خاک، تالیف رضا ابن جلال و محمود شفاعی بجستان، انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز).۴- کتاب مکانیک خاک، تالیف رضا برون، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).۵- کتاب مکانیک خاک، تالیف ساسان امیرافشاری و حسین فراهانی، انتشارات سیمای دانش.۶- کتاب مکانیک خاک، تالیف مهراب جسمانی، انتشارات پوران پژوهش.۷- کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک خاک، تالیف مهدی امیری بهقدم، انتشارات دانشگاهی کیان.۸- جزوه مکانیک خاک، دانشگاه تهران.۹- جزوه مکانیک خاک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه مکانیک خاک موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه مکانیک خاک سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع ساختمان های انتقال و توزیع آب۱- کتاب سازه های انتقال آب، تالیف محمدکریم بیرامی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.۲- کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانال ها، تالیف علی اکبریان، انتشارات دانشگاه تبریز.۳- کتاب طراحی کانال های آبیاری و سازه های وابسته، تالیف ابراهیم امیری تکلدانی و محمد کاظم سیاهی، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی، تالیف حسین محمد ولی سامانی، انتشارات سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی.۵- کتاب سازه های انتقال آب، مولف اکبر کیاسالاری، انتشارات دیباگران تهران.۶- کتاب طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب، مولفان عبدالرضا کبیری سامانی و سارا باقری، انتشارات ارکان دانش.۷- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه تهران.۸- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه اصفهان.۹- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه ساختمان های انتقال و توزیع آب سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب – منابع آمار و احتمالات۱- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).۲- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.۴- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمد ...

ادامه مطلب  

اجرای موسیقایی رستم و سهراب این بار توسط همایون شجریان/اسم تمام قاچاقچی های تلویزیونی هوشنگ و رستم است+عکس  

درخواست حذف این مطلب
نشست رونمایی پروژه «سی» با حضور همایون شجریان، سهراب پورناظری، نغمه ثمینی(نویسنده) علی اصغر دشتی (کارگردان) سحر دولتشاهی، امیر جدیدی و مهدی پاکدل (بازیگران) و نماینده شرکت سامسونگ به عنوان اسپانسر برنامه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ماهوزی دراماتورژ پروژه "سی"با بیان اینکه در شرایط حساس امروزی پرداختن به متنی مانند شاهنامه ضروری است، گفت: شاهنامه در زمان بحرانی و آشوب در ایران نوشته شد و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را زنده نگه داشت. ما از خود پرسیدیم ضرورت نگاه دوباره به شاهنامه چیست؟ آیا هم اکنون با پرداختن به شاهنامه می توانیم در شرایطی که در منطقه پرآشوبی هستیم فرهنگ ایران زمین را از نوع بازسازی کنیم؟در دوره پرآشوب امروز، اسطوره های شاهنامه ما را نگهداری می کنندماهوزی ادامه داد: در طوفان های این سرزمین هر شاعری که آمده تا انسان را بازسازی کند روی شاهنامه تکیه کرده است. اکنون یکی از حساس ترین دوران ایران زمین است که گرفتار آشوب شده و بر آن اساس اسطورها می توانند ما را نگه دارند چراکه اسطوره ها آیینه هایی هستند که خود را در آن به نظاره می نشینیم.این دراماتورژ ادامه داد: تعارض اصلی که شاهنامه مطرح می کند را در این پروژه مدنظر قرار داده ایم. شاهنامه کتاب جنگ نیست بلکه بر مهر استوار شده و فرهنگ این سرزمین را بازتعریف کرده است. در نتیجه در پروژه «سی» روی اولین مفهوم یعنی مهر تمرکز کردیم چراکه ایران تنها سرزمینی ست که کلیدواژه اش مهر است.ماهوزی همچنین خاطرنشان کرد: در این پروژه مفهوم عشق را در داستان زال و رودابه، مفهوم آزادی را در داستان رستم و اسفندیار و تقابل عشق به میهن و عشق به خانواده را در داستان رستم و سهراب ارایه می کنیم.آغاز بلیت فروشی پروژه «سی» از هفته آینده/ اجرا در کاخ سعدآبادحسین توتونچیان (مدیر برگزاری پروژه) نیز در این نشست اظهار داشت: این پروژه از 15 مرداد در کاخ سعدآباد تهران آغاز می شود که فروش بلیت آن در هفته آتی انجام می گیرد.توتونچیان قیمت بلیت های پروژه سی را از 25 تا 195 هزار تومان عنوان کرد و گفت: چیدمان صندلی ها در این مجموعه طوری است که هیچ نقطه کوری وجود نداشته باشد.نغمه ثمینی (نویسنده کار) نیز گفت: حدود 10 ماه پیش برای اولین بار سهراب پورناظری با من درباره ایده ای حرف زد که می خواست یک پروژه روی شاهنامه باشد. در صحبت های زیادی که با هم داشتیم به شکل درام موسیقایی رسیدیم که ترکیبی از درام، نمایشنامه و موسیقی بود؛ درواقع این پروژه نه کنسرت است نه تئاتر بلکه به هم متصل است.ثمینی؛ پروژه «سی» را دومین اقتباس خود از شاهنامه خواند و گفت: بخش تحقیقی این پروژه را در پاییز و زمستان سال گذشته انجام داده و در بهار نسخه اولیه آن نوشته شده است.آغاز تمرین رسمی نمایش-کنسرت «سی» از ابتدای تیرماهعلی اصغر دشتی (کارگردان این پروژه) نیز با بیان اینکه پروژه سی برای من به عنوان کارگردان و سایر تئاترهایی که تاکنون کار کرده ام تفاوت اساسی دارد، گفت: ما به عنوان کارگردان تصمیم گیرنده هستیم که پروژه ای را روی صحنه ببریم که انتخاب نمایشنامه تا هرچیز دیگرش در اختیار ماست. اما پروژه «سی» پیشنهادی بود که از سوی سهراب پورناظری و همایون شجریان به من ارایه شد.دشتی ادامه داد: بخش جذاب و جالب این پروژه برای من این است که برای نخستین بار تعدادی آرتیست گردهم آمده اند و در یک تعامل، اثر واحدی را به تماشاگر ارایه می کنند. پیش تولید این پروژه از دی ماه شروع شد و تا امروز مراحل نهایی را پشت سر گذاشته و از تیر ماه وارد تمرین رسمی پروژه خواهیم شد.سحر دولتشاهی (بازیگر پروژه سی) هم گفت: وقتی این پروژه به من پیشنهاد شد خودم را به داستان های شاهنامه نزدیک احساس نمی کردم اما در پروسه شکل گیری اثر دغدغه مندتر کنار گروه قرار گرفتم.دولتشاهی یادآور شد: پروسه تمرین ها تا امروز تحلیلی بوده و سعی کردیم به نگاه مشترکی در کار برسیم اما نمی توانم در این مرحله با اطمینان بگویم که این اثر چه فرقی با تجربه های قبلی ام در تئاتر خواهد داشت.مهدی پاکدل (دیگر بازیگر کار) نیز گفت: خوشحالم چنین پروژه ای در کشور اجرا می شود که از بزرگترین گنجینه ادبیات ایران یعنی شاهنامه استفاده کرده که بسیاری از مواقع از آن غافل بوده ایم.پاکدل در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه اجرای دکلمه و تجربه اجرای یک اثر موسیقیایی گفت: تاکنون نمایش های متفاوتی کار کرده ام که بین آنها بحر طویل و نمایش موزیکال هم بوده است اما چنین تجربه ای را تاکنون نداشته ام و مشتاقم که هرچه زودتر شروع شود تا ببینم با چه چیزی طرف خواهم بود. پروژه سی برایم جذاب و بدیع و نو است و امیدوارم برای منی که در موسیقی تجربه و تخصصی ندارم؛ این پروژه باعث یادگیری ام باشد.امیر جدیدی (دیگر بازیگر این پروژه) هم خاطرنشان کرد: فکر می کنم اتفاق بزرگی که افتاده این است که عامه مردم مانند خود من که کمتر با شاهنامه آشنا هستند می توانند از طریق این پروژه با این اثر بیشتر آشنا شوند.جدیدی با بیان اینکه «طرفدار همایون شجریان و سهراب پورناظری هستم» ادامه داد: امیدوارم ترکیب تئاتر و موسیقی در این پروژه بسیار جذاب باشد و آن اتفاقی که باید بیفتد یعنی بهره برداری درست مردم از شاهنامه و ادبیات پارسی؛ در نتیجه اجرای این پروژه محقق شود.مدیر مارکتینگ شرکت سامسونگ که در این نشست حاضر بود نیز گفت: هنر و فناوری کنار همدیگر سبک زندگی ما را متحول کرده است و تاکید این دو را امروز به بهترین شکل ممکن در پروژه سی می توان دید.احتمال اجرای قطعه های «ابر می بارد» و «آهای خبردار» همایون شجریان (خواننده و تهیه کننده) در این برنامه با بیان اینکه نقطه مرکز پروژه شاهنامه فردوسی است، گفت: چه برای اشعاری که برای موسیقی انتخاب شده و چه متن نمایشی و دیالوگ ها از شاهنامه استفاده کرده ایم اما تنها به اشعار فرودسی بسنده نکردیم بلکه با استفاده از موسیقی ها و تصنیف های مختلف از اشعار دیگر بزرگان هم استفاده کردیم.شجریان خاطرنشان کرد: شاید قطعه های «ابر می بارد» و «آهای خبردار» را به واسطه استقبال که از آنها شده در این پروژه اجرا کنیم چراکه هدف اصلی من و سهراب پورناظری برای این پروژه این بوده که بتوانیم نسل های مختلف را کنار هم در این کنسرت بنشانیم و کاری خلق کنیم از چند نسل شنونده و بیننده داشته باشد تا بتوانیم پیام شاهنامه را به آنها برسانیم. برای همین طرح های موسیقی و نمایشی این پروژه همه در این راستا هستند که افرادی با سلایق، سنین و با فرهنگ های مختلف از آن لذت ببرند و این لذت باعث شود که به شاهنامه نگاه دوباره داشته باشند.شجریان خاطرنشان کرد: پروژه سی پروژه نو و بزرگی است و با کنسرت هایی که تاکنون داشتیم تفاوت دارد؛ بسیار هیجان زده هستم که ببنیم چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد.به گفته شجریان در این پروژه نقش های زال، رودابه، رستم، اسفندیار و با نگاهی به رستم و سهراب و همچنین حضور یک منجم و یک پری خواهد بود.دولت وظیفه دارد روی چنین پروژه هایی کار کند اما در ایران مسوولیت به عهده هنرمندان استسهراب پورناظری (آهنگساز و تهیه کننده) نیز در این نشست اجرای پروژه «سی» را تحقق یک رویا خواند و گفت: اگر همایون شجریان نبود این پروژه تا این اندازه پیش نمی رفت.او با بیان اینکه نیاز به این بود که روی پروژه ای ملی کار کنیم که اثرش را در جامعه ببنیم، گفت: شاید اگر دولت و حکومت که وظیفه دارند روی پروژه های این چنینی کار کنند این همکاری را می کردند خروجی این پروژه بهتر از این می شد. اما در ایران مسوولیت برعهده هنرمندان است. البته سازمان میراث فرهنگی را در کنار خود داریم.پورناظری یادآور شد: وقتی پروژه های چرارفتی و آیینه ها را با همایون شجریان کار می کردیم به این فکر کردیم که چرا نباید شب هایی برای حافظ و مولوی برگزاری کنیم که در کنارش موسیقی و تصویر باشد؟ جلسه ای با حمید نعمت الله گذاشتیم و او پیشنهاد داد که تئاتر و سینما را به این پروژه ذهنی اضافه کنیم و قرار شد که نعمت الله یک فیلم سی دقیقه ای بسازد و پرده ای داشته باشیم که بازیگران روی صحنه بیایند و موسیقی به طور مستقل حضور داشته باشد.این تهیه کننده و آهنگساز خاطرنشان کرد: در پی آن جلسه ای با حضور نغمه ثمینی برگزار کردیم که طرح را پذیرفت ولی این اتفاقات با فیلم شعله ور حمید نعمت الله مصادف شد که علیرغم این که قرار بود آذر ماه تمام شود هنوز ادامه دارد و در نتیجه ما از امتیاز هنر سینما محروم شدیم.پورناظری ادامه داد: در ادامه با نشستی که با اهالی تئاتر داشتیم اصغر دشتی به ما معرفی شد و بعد بازیگرها اضافه شدند و تصمیم به استفاده از ویدئو مپینگ گرفته شد. در ادامه پیشنهاد اسپانسری را به شرکت سامسونگ دادیم و این توافق حاصل شد.هدف این پروژه بازسازی هویت ملی استپورناظری با بیان اینکه هدف این پروژه بازسازی هویت ملی است، گفت: شاید حرف بزرگی باشد اما فکر کردیم همانطور که در پروژه های قبلی شعر ایرانی و غزل معاصر را بین مردم ترویج دادیم حالا موقع آن است که گام بلندتری برداریم و امیدوارم در این زمینه موفق شویم تا حسن های آن بتواند ایرادهایش را پوشش دهد.این آهنگساز با اشاره به موسیقی این پروژه گفت: در این گردآوری از موسیقی نواحی، سنتی، معاصر ایران و آواز کلاسیک غربی در این کار خواهیم داشت و امیدوارم همنشینی این موسیقی ها شیمیایی باشد نه فیزیکی و همه اینها با هم ترکیب شود.همایون شجریان با بیان اینکه چرا فقط به اشعار فردوسی در این اثر نپرداخته اند؟ گفت: علت این امر محدودیت ...

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ امین حبیبی بنام کوه قاف  

درخواست حذف این مطلب
دانلود آهنگ جدید امین حبیبی بنام کوه قاف با بالاترین کیفیت download new music amin habibi – koh ghafترانه ، آهنگ ، تنظیم ، میکس و مسترینگ: امین حبیبی متن آهنگ جدید امین حبیبی بنام کوه قاف :از وقتی که دیدمت دلم آرومهعاشق شدم و عشق تو چشام معلومهخوب شد که تو، توی فال من افتادیعاشق شدن و فقط تو یادم دادیدستامو که می گیری دلم می لرزهدستای تو یه دنیا برام می اَرزهاین حالِ قشنگ و به چشات مدیونمممنونم ازت که پیشمی، ممنونمبدونِ تو یه لحظه، نه بهار و نه تابستون و نه این دنیای داغون و نمی خوامبدونِ تو یه لحظه، نه پائیز و نه زمستون و نه یه قطره بارون و نمی خوامبدونِ تو یه لحظه، کوه قاف و همه برفاش و کویر و شبِ زیباش و نمی خوامبدونِ تو یه لحظه، من شمال و لبِ دریاش و جنوب و تبِ گرماش و نمی خوام آهنگ جدید امین حبیبی بنام کوه قاف من حالت چشمای تو رو دوست دارماز زندگی بدونِ تو بیزارمقلبم واسه تو می تپه توی سینه محتی توی خوابمم تو رو می بینممن با تو شدم این که همه می شناسن ...

ادامه مطلب  

پیشرانه ی ابرخودروی مرسدس amg رونمایی شد  

درخواست حذف این مطلب
مرسدس amg از فناوری سیستم انتقال قدرت ابرخودروی آینده خود، پروژه ۱ که در نمایشگاه خودروی فرانکفورت در ماه سپتامبر رونمایی می شود، پرده برداری کرد. خودرویی با فناوری فرمول ۱ که مجوز تردد در خیابان را دارد. سخت افزاری که زیر بدنه جای دارد، نسخه نهایی amg مجهز به سیستم انتقال قدرت پیچیده ی ماشین های مسابقه ای گرند پریکس مرسدس است که به کمک موتورهای الکتریکی اضافی تغذیه کننده ی چرخ های جلو، باعث می شود خروجی سیستم به ۱۰۰۰ اسب بخار برسد. قلب خودرو را توربوشارژ ۱.۶ لیتری v6 تشکیل می دهد و بر اساس همان موتوری است که به لوئیس همیلتون راننده حرفه ای فرمول ۱ مرسدس کمک کرد تا به قهرمانی جهان در مسابقات ۲۰۱۵ برسد. سرسیلندرها و بلوک سیلندر مانند قبل هستند ولی پیستون ها و میل لنگ برای کاهش نسبت فشرده سازی و آلایندگی خودرو تغییر کرده اند. دور موتور مدل مسابقه ای v6 در حالت قرمز، به ۱۳۵۰۰ دور بر دقیقه می رسد در حالی که پروژه ۱ به ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه محدود شده است؛ دور آرام موتور مدل مسابقه ای ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور بر دقیقه است که این عدد برای پروژه ۱ به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کاهش پیدا کرده است. واحد انتقال گشتاور به جعبه دنده ی ۸ سرعته اتوماتیکی متصل شده است که چرخ های عقب را به حرکت در می آرود.مهندسین amg می گویند از سیستم انتقال دو کلاچ استفاده نکرده اند؛ چون در این صورت با اضافه وزن مواجه می شده اند که توانایی همراهی با دور موتور زیاد پیشرانه را نداشته است. موتور درون سوز به کمک یک توربوشارژ و دو موتور الکتریکی حدود ۷۰۰ اسب بخار قدرت تولید می کند. هرچند که amg این اعداد را تایید نکرده است؛ ساختار توربوشارژ به کار رفته مشابه خودروی فرمول ۱ مرسدس است. توربین اگزوز در پشت بلوک و کمپرسور در جلوی بلوک قرار دارد و این دو به کمک یک میله که به واسطه شکل v موتور کار می کند به هم وصل شده اند. موتور الکتریکی ۱۰۷ اسب بخاری mgu-h با فناوری (motor generator unit-heat) به صورت هم مرکز روی میله نصب شده است تا باعث چرخش دائم توربو شده، انرژی مازاد تولیدی توسط اگزوز را دریافت کرده و تحویل باتری پک دهد.جان فیوستل، مهندس توسعه مرسدس amg می گوید: در این سیستم، با وجود اندازه توربو شارژر موتور پاسخ یک مدل طبیعی v۸ را دارد. کل ۱۰۷ اسب بخار توان برای چرخاندن توربو استفاده نمی شود. (درجه قدرت موتور هم به عنوان عاملی برای انرژی قابل بازیابی آن مطرح است)توبایس موئز، ریاست مرسدس amg در این خصوص می گوید:اگر قرار بود تمام انرژی موتور صرف چرخش توربو شود می توانست کوچکتر باشد.دومین موتور الکتریکی که زیر موتور اصلی نصب شده است، mgu-k مخفف (motor generator unit-kinetic) نام دارد. این موتور که ۱۶۱ اسب بخار قدرت دارد، مستقیما به میل لنگ وصل شده است و عملکردی مشابه موتور خودروهای مسابقه ای فرمول ۱ دارد؛ یعنی در مواقع لازم انرژی را بالا می برد. در یک خودروی فرمول ۱ مرسدس این نیرو فقط برای مدت کوتاهی در دسترس است ولی پروژه ۱، توان اضافی را برای مدت زمان بیشتر و بر اساس پارامتر های عملی وسیع تری ارائه می دهد. راه رسیدن به این توانایی یک باتری پک ۸۰۰ ولتی با ظرفیتی ۴ برابر بیشتر از باتری پک خودروهای فرمول ۱ است. بدون این ظرفیت این باتری تفاوتی با مدلی که در پیست استفاده می شود، ندارد. ظرفیت اضافی باتری برای قدرت دادن به موتورهای ۱۶۱ اسب بخاری هم که به هر کدام از چرخ های جلو متصل شده اند استفاده می شود. مشابه آکورا nsx، پروژه ۱ از این موتورها برای ارسال گشتاور متغیر به هر کدام از چرخ ها جهت عملکرد تیزتر در پیچ ها استفاده می کند. سیستم amg خیلی ساده تر از مدل هوندا است؛ ولی ساختار داخلی موتورها شبیه mgu-k بوده و مثل موتور v6، آن ها هم خیلی جمع و جور هستند. موئز می گوید: باور نمی کنید این باتری چه هزینه ای دارد!کل سیستم انتقال قدرت پروژه ۱، ۴۲۰ کیلوگرم وزن دارد که از این مقدار ۱۰۰ کیلوگرم به باتری اختصاص دارد. با ۳۲۲ اسب بخار نیرویی که موتورهای الکتریکی به چرخ های جلو وارد می کنند؛ پروژه ۱ را می توان با خاموش کردن موتور درون سوز هم راند در حالی که برد خالص ۲۴ کیلومتری آن رضایت بخش نیست و پروژه ۱ برای رفت و آمد روزمره طراحی نشده است. بر خلاف بوگاتی شیرون، برای دسترسی به حداکثر کارایی خودرو، نیازی به کلید مخصوص نیست. علاوه بر سیستم انتقال قدرت، amg گفته است که پروژه ۱ با بدنه ی پیچیده خودروهای مسابقه ای، ارتفاع تعلیق قابل تنظیم برای عقب و جلو، ترمزهای بزرگ کربن سرامیک و چرخ های آلیاژی مجهز به قفل مرکزی (۴۸/۲۶ سانتی متر جلو و ۵۰/۸ سانتی متر عقب) عرضه می شود. تایرهای مخصوص این خودرو را گروه میشلان (michelin) برای تحمل نیروی عمودی سنگینی که خودرو تولید می کند، طراحی کرده است. پروژه ۱ در حالت پیست، ارتفاع خود را تا نزدیک آسفالت کم می کند. (شبیه فورد gt) موئز می گوید:غیرممکن است که سیستم انتقال قدرت خودرویی پیچیده باشد ولی آیرودینامیک پیچیده ای برای آن در نظر نگرفته نشده باشد. برای رانندگان فرمول ۱ فاکتور صدا، لرزش و خشونت خودرو اهمیت چندانی ندارد و با توجه به این مهم موتور v6 بهترین گزینه نیست.آوردن فناوری استاندارد فرمول ۱ به خیابان، همواره به عنوان یک رقابت مطرح بوده است؛ مهم ترین چالش ها شامل بهینه سازی موتور درون سوز سنگین آن برای تولید آلایندگی در سطح استاندارد جهانی، موتورهای الکتریکی که به عنوان یک عنصر حیاتی در کارایی خودرو مطرح اند و در آخر بزرگترین مسئله، کاهش صدا و لرزش خودرو می شود. به عنوان یک خودروی مسابقه ای فرمول ۱، موتور پروژه ۱ تشکیل دهنده ساختار شاسی آن به حساب می آید که از جلو به کابین گرد فیبر کربنی خودرو و تا پشت آن جایی که سیستم انتقال و تعلیق عقب قرار دارد وصل شده است.پروژه ۱ از لحاظ فنی محدودیت های یک خودروی جاده ای را دارد و پس از ۴۸۰۰۰ کیلومتر نیاز به نوسازی سیستم جعبه دنده، با هزینه ی زیاد دارد؛ که البته برای مشتریان این رنج قیمتی مشکلی به حساب نمی آید و تنها سوالی که آن ها می پرسند این است که آیا برای راندن این خودرو به یک تیم مهندسان و سرویس کاران فرمول ۱ نیاز داریم. موئز در این خصوص تاکید می کند که کافیست خودتان دکمه استارت را بزنید و شروع به حرکت کنید.amg برای ساخت ۲۷۵ نسخه از ابرخودروی خود برنامه ریزی کرده است که از این تعداد ۵۰ خودرو به ایالات متحده خواهد رفت و بقیه پیش فروش شده اند. قیمت ...

ادامه مطلب  

الهام امین زاده، چهره ای که این روزها برای وزارت علوم خیز برداشته را بهتر بشناسید »  

درخواست حذف این مطلب
با تشدید گمانه زنی ها بر سر گزینه ی مورد نظر رئیس جمهور برای وزارت علوم، برخی چهره ها تلاش های بسیاری را برای کسب این کرسی کلید زده اند. در این میان، نام الهام امین زاده بعنوان یکی از افرادی که منتهای سعی و تقلای خود را به نمایش گذاشته، به چشم می خورد.به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب»؛ امین زاده که این اواخر به شدت فعال شده، سعی دارد خود را بعنوان گزینه ی اصلی دکتر روحانی مطرح کند. او از یک سو با استفاده از مطالبه ی جامعه برای معرفی وزیر زن از سوی رئیس جمهور و از سوی دیگر با دیدارهای پی در پی خود با مسئولان و همچنین چهره های منتفذ دینی در تلاش است که خود را در بین گزینه های مورد نظر رئیس جمهور برای وزارت علوم قرار دهد.برخلاف این روزها که امین زاده چهره ی فعالی از خود به نمایش گذاشته، این معاون حقوقی و دستیار رئیس جمهور در دولت یازدهم در امور حقوق شهروندی نه تنها به قول دکتر روحانی جز کسانی بود که «گیوه ها را ور نکشید» بلکه با عدم پاسخگویی اش نسبت به انتقادات مطرح شده از سوی رقبای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در بحث حقوق شهروندی، در زمین آن ها بازی کرد، بازی که به نظر می آید شاید از روی علاقه به کاندیداهای جناح مقابل بوده باشد.در این راستا، در بحبوحه اتهام زنی های فراوان علیه دولت در انتخابات، خبرنگار «انتخاب» با امین زاده گفتگویی تلفنی کرد، به این خیال که او بتواند از دستاوردهای دولت حداقل در حوزه ای که رئیس جمهور او را مامور به آن کرده بود، دفاع کند. برخلاف انتظاری که از او می رفت تا باتوجه به حملات کاندیداهای رقیب به روحانی در بحث حقوق شهروندی، پاسخ های دقیق و مناسبی ارائه دهد، اما در طول مصاحبه آنچنان محافظه کارانه و خنثی سخن گفت که مخاطب پس از خواندن متن مصاحبه نمی توانست تشخیص دهد این فرد در کدام طرف میدان قرار دارد. پس از مصاحبه نیز، با تلاش های فراوان، سعی شد تیتری مصداقی از میان سخنان او انتخاب شود، اما همان تیتر نیز با انتقاد دفتر امین زاده مواجه شد و خواستار تغییر آن به «تیتری کلی» شدند.اما این علاقه و دین امین زاده به جری ...

ادامه مطلب  

بستر تک نرخی شدن ارز فراهم است  

درخواست حذف این مطلب
در سال 91 همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز مسئولان دولتی برای کنترل بازار مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کردند و این موضوع موجب شد تا ارز سه نرخی شود که انتقادهای فراوانی را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور باید تک نرخی شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان دولتی اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولویت های مهم اقتصادی این دولت است، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. این در شرایطی است که در دهه های ۷۰ و ۸۰ ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک نرخی بود، اما در پی افزایش نرخ تورم، ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل کنترل تورم در نرخ ارز، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، شاهین شایان آرانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می گوید: «در دولت یازدهم و با تلاش تیم اقتصادی آقای روحانی، مهار تورم که کار بسیار دشواری بود انجام شد و التهاب بستر اقتصادی را از بین برد. از طرفی برجام تحریم ها را لغو کرد و دولت با موفقیت توانست قیمت ارز را مهار و در محدوده مشخصی نگه دارد.نمی توان انتظار داشت که یکسان سازی نرخ ارز یک شبه انجام شود.»سال 81 موفق شدیم که یکسان سازی ارز را به خوبی انجام دهیم، اما از آن زمان این یکسان سازی در حد حرف مانده و عملی نمی شود. چه مشکلاتی وجود داشته است و چه بخش هایی از این مشکلات حل شده است که باعث می شود به این یکسان سازی نزدیک باشیم؟زمانی که فضای کسب و کار و فعالیت های مالی توام با تلاطم باشد و آینده ابهام داشته باشد، بازیگران بازار پیش بینی روشنی از آینده ندارند. در این شرایط ریسک های مالی بالا می رود و در چنین فضایی خاصه با داشتن یک اقتصاد متوسط، ارز کشور مدیریت نخواهد شد. در این شرایط مدیریت ارز در یک بازه و محدوده مهار و کنترل نمی شود و ثبات نسبی ارز امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر حفظ و ثبات ارز در کشوری که دستخوش تلاطم های اقتصادی است و دورنمای آن با چالش مواجه است و اقتصاد آن نسبت به اقتصاد جهانی نسبتا متوسط است، بسیار سخت خواهد بود. این مشکل برای کشور ترکیه، پاکستان، امارات، اندونزی، مالزی و سایر کشورهای در این شرایط هم وجود دارد. کشور ما از سال 81 به بعد دچار تلاطم های بسیار بود. اولین تلاطم جدی در کشور ما که امکان یکسان سازی نرخ ارز را فراهم نمی کرد، مربوط به بحث تورم بود. تورم شروع به رشد کرد و به 38 درصد رسید. این تورم دورنمای آینده کشور را دچار ابهام می کند و کسی نمی داند نرخ ها و قیمت ها در آینده چگونه خواهد بود. قیمت خرید مواد اولیه و قیمت فروش کالا ها پیش بینی ناپذیر است که این باعث نوسان قیمت ارز می شود. عامل دیگر عدم ثبات ناشی از تلاطم وجود تحریم ها بود. تحریم ها فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرد که برنامه ریزی برای آینده را دشوار و مبهم ساخته بود. در دولت یازدهم و با تلاش تیم اقتصادی آقای روحانی، مهار تورم، که کار بسیار دشواری بود انجام شد و التهاب بستر اقتصادی از بین رفت. از طرفی برجام تحریم ...

ادامه مطلب  

سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»  

درخواست حذف این مطلب
پروژه «سی» با حمایت شرکت سامسونگ و با حضور بهترین های حوزه موسیقی و نمایش در اواسط تابستان امسال به روی صحنه خواهد رفت. برگزارکنندگان این پروژه تلاش دارند با تلفیق هنر موسیقی و نمایش با فناوری های روز، روایتی نوین از اشعار و روایت های حماسی شاهنامه ارایه کنند.سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»نشست خبری پروژه «سی» عصر روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۹۶ در هتل «اسپیناس پالاس تهران» برگزار شد. در این نشست همایون شجریان (تهیه کننده و خواننده)، سهراب پورناظری (تهیه کننده و خواننده)، نغمه ثمینی (نمایش نامه نویس)، علی اصغر دشتی ( کارگردان)، سحر دولتشاهی، امیر جدیدی، مهدی پاکدل (بازیگران پروژه) و فرهاد هجرت، مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ حضور داشتند.همایون شجریان در مورد اهداف اصلی این پروژه گفت:«هدف اصلی من و سهراب پورناظری در این پروژه این بود که بتوانیم نسل های مختلف را در این کنسرت کنار هم بنشانیم و کاری را خلق کنیم که از چند نسل شنونده و بیننده داشته باشد و پیام شاهنامه را به آنها برسانیم.»سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»این خواننده ی برجسته ی موسیقی سنتی ادامه داد: «پروژه سی برای خود من پروژه نویی است و با کنسرت هایی که همیشه داشتیم تفاوت دارد. بسیار هیجان زده هستم که ببینم چه اتفاقی رخ خواهد داد.»فرهاد هجرت، مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ الکترونیکس نیز گفت: « فرهنگ ایرانی چندین هزار سال فراز و نشیب را از سر گذراند تا به نقطه کنونی رسید. پدربزرگان و شاید خیلی از پدران ما اشعار شاهنامه را اولین بار از نقالان پیر و پرده های نقاشی شان شنیدند. اما دنیای امروز ما، دنیای فناوری هایی است که هر روز و هر لحظه تغییر می کنند و این یعنی هر روز ما روشی جدید برای روایت همان داستان های حماسی و حفظ این فرهنگ اصیل در اختیار خواهیم داشت.»او در مورد انگیزه های سامسونگ برای حمایت از این پروژه گفت: «تلاش همیشگی شرکت سامسونگ تمرکز بر نوآوری است و آنچه که بیش از هر عامل دیگری ما را ترغیب به همراهی با پروژه «سی» کرده است، ایده نوآورانه این پروژه بود. حضور ما در این پروژه نمادی است از حمایت سامسونگ از هنرمندان توانمند و خلاق این سرزمین، که با تعریف چنین پروژه منحصر به فردی، نه تنها گامی جدید در عرصه فرهنگ و هنر برداشته اند، بلکه همگام با روندهای جهانی، دنیای دیجیتال امروز را به دنیای فرهنگ و هنر پیوند زده اند.»سهراب پورناظری، تهیه کننده و آهنگساز پروژه «سی» در این نشست گفت:«در جلسات ابتدایی که داشتیم قرار بود فیلم ۳۰ دقیقه ای از داستان های شاهنامه بسازیم و پرده ای در اجرا داشته باشیم که با تکنولوژی بازیگران روی صحنه بیایند و موسیقی هم به صورت مستقل حضور داشته باشد. جلسه ای با خانم ثمینی برگزار شد و خانم ثمینی د ...

ادامه مطلب  

بسته جامع آموزش طراحی سایت و برنامه نویسی با زبان php  

درخواست حذف این مطلب
اطلاعات کلی وضعیت محصول : غیر رایگان سطح آموزش : مبتدی تا پیشرفتهنوع آموزش : تصویریزبان : فارسیتاریخ : ۲۶ شهریور ۱۳۹۶زبان برنامه نویسی php را می توان هم برای طراحی وب و هم به عنوان یک زبان عمومی استفاده کرد.زبان هایی مثل php تحولی نوین در وب ایجاد کرده است.زبان php یک زبان اسکریپتی یکپارچه است و با هردو سیستم ویندوز و یونیکس همخوانی دارد، لذا بیشتر کاربران ترجیح می دهند که از این زبان استفاده کنند. همچنین به کاربر اجازه می دهد که بدون هیچ مشکلی، وب سایت خود را مدیریت و گسترش دهد.ویژگی های زبان برنامه نویسی php:php یک زبان کاربرپسند است، یادگیری آن ساده و میزان گستردگی آن را می توان افزایش داد.انعطاف پذیری و داینامیک بودن آن بالاست.هزینه استفاده، مطلوب و مقرون به صرفه است.با استفاده از زبان php شما می توانید سرعت عملکرد و اجرای برنامه ها را افزایش دهید.اوپن سورس است.سرعت عملکرد و اجرای برنامه ها بالاست.php یک زبان سریع است که باعث صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.و….مزایای پکیج آموزش php:تسلط برنامه نویسی با زبان php را از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش دیده و کاملاً مسلط و حرفه ای شوید.باکیفیت ترین آموزش های php کشور، با توجه به سرفصل و محتوای ارائه شدهآموزش متناسب با بازار کار برنامه نویسی ایرانکاملا پروژه محور و کاربردیمتمرکز روی تحلیل و کدنویسی استاندارد پروژه۲۳۹ ساعت آموزشمشمول تخفیف ویژه به دلیل تجمیع دوره ها در قالب پکیجو……………………………………………………..آموزش هایی را که با کمک این پکیج آموزشی فرا می گیرید…………………………………………………..با کلیک بر روی عنوان هر دوره ، میتوانید جزئیات آن دوره را مشاهده کنید .– ناگفته های برنامه نویسی تجاری موفق در ایراناگر می خواین پاسخ سوال های مبهمی مثل سوال های زیر که توی ذهن شما و سایر برنامه نویسان هست رو دریافت کنین، در این دوره با ما همراه باشین.برنامه نویسی شغل سختیه ؟چطوری کدها و پروژه های خود را تجاری کنیم و وارد بازار کار برنامه نویسی بشیم؟چطوری قراردادهای حقوقی مربوط به پروژه ها رو تنظیم کنیم که با مشکل مواجه نشیم؟توی دوره های آموزشی مختلفی شرکت کردم ولی به نتیجه دلخواه نرسیدم چیکار کنم؟فرایند تولید یک نرم افزار حرفه ای چیه؟شرکت های برنامه نویسی چه مسیرا را طی می کنن تا نرم افزارشان به بازار کار برسد؟مسائل حقوقی و مالی قرارداد های نرم افزار و برنامه های تجاری چیه؟جزئیات گام های تولید نرم افزار تجاری چیه؟چه نکاتی در استخدام برنامه نویسان و نیروهای کاری شرکت باید رعایت شود؟– دوره کاربردی آموزش پایه برنامه نویسی، الگوریتم و فلوچارتپیش از شروع برنامه نویسی با هر زبان برنامه نویسی، شما باید قدرت درک و تحلیل مسئله و تبدیل آن به الگوریتم و فلوچارت را داشته باشید. به همین دلیل یادگیری و تسلط بر مفاهیم الگوریتم و فلوچارت در برنامه نویسی قبل از هر کاری لازم است. سپس شما می توانید زبان موردعلاقه خود را انتخاب کنید. یادگیری این موضوع هرچند ساده به نظر می رسد اما موضوعی حیاتی و مهم برای افرادی است که می خواهند برنامه نویسی را شروع و به صورت حرفه ای از آن در تحصیل، شغل و حرفه خود استفاده کنند.–آموزش تبدیل فایل psd به html به صورت کاملاً responsive – پروژه محورpsd فرمت اختصاصی نرم افزار فوتوشاپ photoshop است که به طرح لایه بازشناخته می شود. به لطف این فرمت گرافیست ها می توانند کارهای خود را همان گونه که در فوتوشاپ وارد کرده اند با این فرمت ذخیره کرده و بدون هیچ کم کاستی در اختیار دیگر افراد قرار دهند تا آنان نیز از عناصر گرافیکی در دسترس وموجود در آن در کارهای خود از قبیل ساخت پوستر ، قالب و پوسته وبسایت ، تصاویر مربوط به متون وب مستر ها و… بهره برند.آنهایی که صاحب سایت هستند قالب های وب که توسط طراحان طراحی شده است را خریداری می کنند و برای اینکه قالب را در وب سایت خود قرار دهند باید آن را به html تبدیل کنند.از وقتی که فتوشاپ امکان طراحی قالب را به راحتی هر چه تمام تر در اختیار مخاطبان خود گذاشته تا به صورت فایل های psd ذخیره کنند این تکنیک در چندین سال اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. فایل های psd اساساً برای طراحی وب استفاده می شوند و فقط بعد از تبدیل آنها به html مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه، صفحات وب به راحتی قابل مشاهده می باشند.– معرفی دوره مهندسی وبمهندسی وب یک فرآیند استفاده شده برای ایجاد سیستم ها و کاربردهای مبتنی بر وب، باکیفیت بالا که یک مجموعه آرایه از مضامین و کارکردها را برای یک قشر وسیعی از کاربران نهایی می رساند، می باشد.در این بخش مطالب مقدماتی و مفیدی را عنوان می کنیم که برای شروع یادگیری هر فرد نیاز به آن دارد.-دوره جامع آموزش مهندسی وبدر ۵ فصل ابتدایی این دوره مباحث مقدماتی و تا حدودی متوسط بیان می شود . البته همان طور که خواهید دید مهندسی وب شامل مباحث جدیدی هست که در طول دوره با آن ها برخورد خواهید کرد.در بخش اول، به صورت مقدماتی با html، css، javascript، jquery و bootstrapp آشنا می شوید و در بخش دوم که شامل ۳ فصل می باشد، تلاش شده است مفاهیم اساسی سمت سرور بررسی شوند. به این صورت که با مفاهیم کاربردی xml و مدل dom آشنا می شوید و تا حد متوسط آمادگی کار با انواع خوراک سایت مثل rss و atom و وب سرویس ها را پیدا می کنید.همچنین با زبان php آشنا می شوید این بخش شامل تمام مباحث کاربردی مقدماتی و متوسط می باشد. خیلی تلاش شده است که همگام با آموزش چند پروژه هم بررسی شود که می تواند برای شما عزیزان مفید باشد.در نهایت هم مباحث کاربردی mysql بیان شده که برای تازه کارها بسیار مفید است.– دوره آموزش مقدماتی php و شی گراییدر این دوره که دوره ی مناسبی برای افراد تازه کار است، با هدف شروع برنامه نویسی وب به معرفی ۴۷ مبحث رد این حوزه پرداخته می شود.– پکیج کامل آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی مشابه دیجی کالا با phpهمان طور که می شناسید، دیجی کالا مرجع تخصصی نقد و بررسی و فروش اینترنتی کالا در ایران است و در طی این آموزش شما توانایی های بسیاری در برنامه نویسی و ایجاد یک فروشگاه اینترنتی با php کسب می کنید.امیدواریم این آموزش ، بتواند تمام نیازهای شما در زمینه برنامه نویسی را رفع کند.نیازهایی از قبیل :۱- یادگیری زبان برنامه نویسی php و تحت وب ۲- طراحی یک فروشگاه اینترنتی از صفرتا صد ۳- طراحی یک فروشگاه اینترنتی با امکانات بسیار زیاد ۴- ورود به بازار کار حرفه ای و کاربردی ۵- کسب درآمد از طریق اینترنت و فروشگاه های اینترنتی و بسیاری موارد دیگر–آموزش طراحی سایت با php مشابه سایت شیپور در این آموزش نحوه طراحی سایتی مشابه سایت شیپور با استفاده از زبان php مورد بررسی قرار میگیرد.– آموزش symfony در قالب پروژه وبسایت کاریابیاین دوره، یکی از دوره های حرفه ای مربوط به زبان برنامه نویسی php و فریم ورک محبوب سیمفونی است که در قالب یک پروژه کاریابی پیاده سازی می گردد.پروژه کاریابی یک سایت برای افرادیست که به دنبال نیرو برای شرکت یا خدمات خود هستند یا افراد متخصصی که به دنبال شغل مناسبی می گردند.– دوره کامل آموزش فریم ورک codeigniterدر این دوره به شکل پروژه محور فریم ورک codeigniter را بررسی خواهیم کرد و پس از آشنایی نسبی با قسمت های مختلف این framework به ساختن یک سیستم مدیریت محتوای ساده در قالب یک پروژه خواهیم پرداخت.– دوره آموزش فریم ورک لاراولفریم ورک به فارسی معنی چارچوب رو میده، یعنی یک سری استانداردهای تعریف شده که برنامه نویس رو ملزم به اجرای این استاندارد ها و حرکت در مسیر تعبیه شده میکنهفریمورک های برنامه نویسی معمولا چیزی فراتر از این چهارچوب رو همراه خودشون دارند مثل توابع و کلاس های پرکاربرد از پیش نوشته شده و استاندارد شده طبق ساختار فریمورک ، البته خود این توابع هم با اضافه شدن به فریمورک جزئی از چهارچوب و ساختار فریمورک میشن که شما ملزم به رعایت اونها هستید ، هدف کلی از این توابع هم سرعت بیشتر در توسعه برنامه هست.– آموزش کار با api اینستاگرام در phpهمانطور که می دانید اینستاگرام شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو است. در سال های اخیر رشد فوق العاده ای در جذب کاربران داشته است و به یکی از شبکه های اجتماعی بسیار محبوب در بسیاری از کشورها از جمله ایران تبدیل شده است.در این دوره با تمامی موارد اینستاگرام آشنا می شوید و همچنین می توانیم از داخل سایت خودمان داخل اینستاگرام لاگین کنیم و پست های دیگر کاربران را بخوانیم و یا پست جدید داخل اینستاگرام ارسال کنیم ….–دوره جامع آموزش طراحی و ساخت روبات برای تلگرام با phpحتما همه شما با روبات های تلگرام آشنایی دارید و نیاز به معرفی نداره ولی این که این دوره چه کاربردی برای ما داره رو سعی می کنم یکم توضیح بدمشما با طراحی یک روبات برای وب سایت این امکان رو به کاربران تلگرامتون میدین که یک سری از امکاناتی که مد نشرتون هست رو به صورت اتومات به کاربرانتون بدین…لازم به ذکر است، نرم افزارها و کامپوننت های مورد نیاز، همراه این پکیج در اختیار شما قرار داده خواهد شد.نکته قابل توجه اینکه این مجموعه ارزشمند چکیده و حاصل تلاش و تجربه چندین ساله ما در حوزه آموزش برنامه نویسی متناسب با بازار کار ایران می باشد و سعی شده است بهترین مطالب از بهترین و با تجربه ترین اساتید جهت برخورداری شما عزیزان ارائه شود.سرفصل های هر دوره به شرح زیر می باشد: ناگفته های برنامه نویسی تجاری موفق در ایراننحوه ورود به بازار کار حرفه ای های برنامه نویسی چطور پروژه دریافت کنیم و با مشتری قرارداد ببندیم مشتری با چه افراد یا شرکت هایی قرارداد میبندند؟ نکات مهم در تنظیم قرارداد بند هایی که در قرارداد لازم است قید شود شیوه های پرداخت مبلغ قرارداد ثبت راه های دریافت خسارت بحث های حقوقی قرارداد مثل بیمه و مالیات که اکثر شرکت ها با ان مشکل دارند ثبت حقوق مالکیت مادی و معنوی پروژه در قرارداد نحوه قیمت گذاری نرم افزار روش های قیمت گذاری صحیح نرم افزار بند های تاثیر گذار در قیمت نرم افزار نحوه به دست آوردن درامد پایدار با برنامه نویسی پشتیبانی نرم افزار چیست؟ چگونه میتوان با برنامه نویسی به درامد پایدار رسید قیمت گذاری خدمات پشتیبانی نرم افزار به چه صورت می باشد چه نوع پروژه هایی انجام دهیم تا به درامد های میلیونی برسیم برای خودمان پروژه بنویسیم یا برای مشتری چگونه پروژه خود را حرفه ای شروع کنیم نکات مهم در تعیین افراد تیم برنامه نویسی چگونه یک تیم را حرفه ای مدیریت کنیم ابزار های مدیریت تیم های برنامه نویسی git, tfs تعامل و همکاری بین همکاران با trello , taskulu نکات مهم در کد نویسی برنامه های تجاری فاز های تولید نرم افزار تجاری تحلیل(آنالیز) همه میتوانند برنامه نویس شوند ولی همه نمیتوانند یک برنامه نویس خوب شوند اکثر شرکت ها دنبال تحلیلگر خوب هستند تا برنامه نویس یک تحلیلگر خوب یک برنامه نویس خوب هم هست اما برعکس آن همیشه صادق نیست تحلیل نرم افزار به چه شکل باید انجام شود تحلیل نیاز های نرم افزار با مصاحبه، مشاهده و مطالعه استفاده از چه نوع متدولوژی در تحلیل نرم افزار(rup,uml,scrum) زمانبندی پروژه و انجام ان بر پایه زمانبندی تعیین شده طراحی(دیزاین- دمو) قبل از کد نویسی دمو پروژه باید تعیین شود چگونه فرم های اصلی حرفه ای برای پروژه طراحی کنیم چه محتوایی در فرم های اصلی باید قرار گیرد نقش فرم اصلی در قیمت گذاری نرم افزار ویژگی های دمو تجاری تعیین زبان, بانک اطلاعاتی، تکنولوژی و ابزار های مناسب برای پروژه کد نویسی نقش زبان برنامه نویسی در تولید نرم افزار های تجاری چگونه استاندارد و حرفه ای کد نویسی کنیم چگونه برای کد نویسی خود مستندات حرفه ای بسازیم نقش کد نویسی شی گرا در برنامه های تجاری تست(اهمیت تست صحیح) تست ui , ux تست کارایی و سرعت تست امنیت تست با هدف یافتن باگ های پروژه نسخه های نرم افزار نحوه مدیریت نسخه ها و ورژن های نرم افزار معرفی بخش های ورژن معرفی نسخه الفا و بتا نرم افزار و ویژگی های هر کدام نحوه استقرار پروژه در شرکت مقصد نکات مهم در انتقال پروژه به شرکت مقصد چگونه مشتریان قبلی خود را حفظ کنیم چگونه برنامه های خود را به درستی پشتیبانی کنیم چه عواملی باعث می شود تا درامد پایدار برنامه نویسی خود را از دست بدهیم چه عواملی باعث می شود تا بقیه شرکت ها نرم افزار ما را کنار زده و محصول خود را به مشتری بدهند دوره کاربردی آموزش پایه برنامه نویسی، الگوریتم و فلوچارتتحلیل مسئله، آشنایی با الگوریتم و حل چند مسئله برای آشنایی بهتر با نحوه اجرای برنامه توسط سیستم. آشنایی با فلوچارت، نمادهای استاندارد فلوچارت و رسم آن به همراه حل مسئله. آشنایی با آرایه و لیست و مفاهیم مرتبط با آن به همراه حل مسئله. آشنایی با لیست دوبعدی به همراه حل مسئله جهت تشریح بهتر. مرتب سازی و جستجوی اطلاعات، آشنایی با روش های جستجوی خطی (ترتیبی) و جستجوی دودویی و روش های مرتب سازی حبابی و درجی به همراه حل مسئله. آشنایی با مفهوم زیر الگوریتم به همراه حل مسئله برای درک بهتر تقسیم مسئله بزرگ به چند مسئله کوچک و اهمیت آن. معرفی دوره مهندسی وبآشنایی با html و بررسی یک پروژه عملی. آشنایی با css و طراحی layout یک شبکه خبری ساده. آشنایی با javascript و بررسی چند نکته کاربردی. آشنایی با انواع مسائل کاربردی و نو در فضای وب. مطالب کاربردی، ضروری و مفید برای jquery و کار با xml و json و بررسی این دو موضوع. کار با یک cms مشابه وردپرس که می تواند خیلی مهم و کاربردی باشد و یک ضلع دیگر کسب کار راحت برای کاربران باشد. آشنایی با عبارت های منظم و کاربردهای مهم آن در فضای کسب وکار. آشنایی با jquery و بررسی یک پروژه عملی و نگاه تازه به کسب کار. بررسی bootstrap و پروژه عملی. بررسی xml و آشنایی با regular expression. آشنایی با wordpress و کار با چند پروژه عملی. بخش های مربوط به برنامه نویسی سمت سرور و قسمت حرفه ای html 5 و css3 و همچنین مفهوم وسیع و مهم برنامه نویسی موبایل. برنامه نویسی php و mysql به صورت مقدماتی و متوسط به همراه پروژه های ساده. برنامه نویسی mobile app و نکات مربوط به آن. html5 و css3 و تحلیل دقیق تمام کاری که با html5 می شود، انجام داد. آشنایی خوب با python و طرح مباحث تکمیلی به همراه یک پروژه کاربردی. آشنایی با زبان روبی و ریلز و یم کدل برنامه نویسی قوی به همراه چندین پروژه. آشنایی با ruby و بررسی چند مثال عملی. کار با ruby on rails و کار با چند پروژه عملی. آشنایی با مباحث عمیق جاوا اسکریپت و آشنایی با nodejs به همراه انگولار به همراه مثال های عملی. بررسی توانایی های javascript برای مدل bom و dom و … و تمام آن چیزی که به عنوان کاربر حرفه ای می تواند از این زبان بهره ببرید. بررسی حرفه ای php و mysql آشنایی با js و angularjs و بررسی چند مثال عملی در پایان بررسی چندین پروژه عملی و کاربردی به صورت مختصر و مفید بابیان نکات مهم. آموزش تبدیل فایل psd به html به صورت کاملاً responsive – پروژه محورمعرفی دوره معرفی اجمالی دوره در قالب پاورپوینت معرفی تلکنولوژی های مورد نیاز دوره دانلود ابزار ها و نرم افزارهای مورد نیاز دوره آماده سازی ابزارها برای استفاده در پروژه کد نویسی تگ های html سایت کد نویسی تگ های css سایت کد نویسی jquery سایت انیمیشن سازی سایت بررسی مشکلات سایت و حل آن ها بررسی responsive بودن سایت روی مرورگر های مختلف دوره جامع آموزش مهندسی وبفصل اول – html: مقدمه دوره html چیست؟ تگ های عنوان پاراگراف ها قالب بندی لیست ها تگ تصویر فرم ها بررسی تگ لینک بررسی جداول و خصوصیات اولیه آن ها شاخصه ها در html تگ iframe و کاربرد آن بررسی تگ div طراحی رسپانسیو فصل دوم – css: مقدمه دوره css چیست؟ شیوه بکار بردن css – درون خطی شیوه بکار بردن css – درون صفحه مفهوم id و کلاس تگ div و کاربرد آن کدهای رنگ عناصر شناور (floating) مکان یابی عناصر انواع حاشیه margin و padding خط حاشیه بندی با border فوت و قالب دهی متن تراز بندی متن پس زمینه تغییر ظاهر لینک تغییر ظاهر لیست ظاهر عناصر بررسی یک پروژه سایت خبری در پنج قسمت بررسی انواع سلیکتور کلاس های کاذب و در انتها عناصر کاذب را بررسی می کنیم فصل سوم – java script: مقدمه دوره مقدمه بر جاوا اسکریپت چگونگی استفاده از کدهای جاوا اسکریپت دسترسی به عناصر صفحه پاسخ به رویداد کلیک تغییر محتویات وب مخفی کردن عناصر تعریف متغیر تعریف آرایه شروط اشیاء کار با اعداد math تبدیل انواع داده حلقه ها توابع یکی از توانایی های قوی در جاوا اسکریپت مثال عملی ۱ کار با اشیاء صفحه مثال عملی ۲ کار با اشیاء صفحه مدل bom قسمت اول مدل bom قسمت دوم مدل dom قسمت اول فصل چهارم – jquery و jquery ui: معرفی jquery اصول اولیه این فریم ورک سلکتور ها برخورد با رویدادها اسلاید شو ها انیمیشن ها و شیوه تعریف آن ها آشنایی مقدماتی با jquery ui – draggable droppable resizable selectable-sortable accordion buttons مفهوم سلکتور ها بررسی تغیر محتوا در jquery بررسی مباحث موردنیاز پروژه پروژه ی code player فصل پنجم – bootstrap: معرفی بوت استرپ مفهوم گرید سیستم تگ هایی که توسط بوت استرپ override شدند بررسی typography فرم ها معرفی کنترل ها بخش اول معرفی کنترل ها بخش دوم معرفی کنترل ها بخش سوم معرفی کنترل ها بخش چهارم معرفی کنترل ها بخش پنجم بررسی چند پلاگین tooltips, popover, scrollspy, affix ساخت یک landing page app بعلاوه تعاریف لازم فصل ۶ – xml: آشنایی با xml و اینکه چرا باید از این بستر استفاده کرد. آشنایی با اسناد xml و شیوه تعریف آن ها آشنایی با ساختار و نام گذاری عناصر تعریف عناصر و صفات تعریف فضای نام و تشریح کاربرد آن معرفی dtd و ساختار اولیه تعریف عناصر در dtd تعریف صفات در dtd معرفی مدل dom و مفاهیم اولیه دسترسی به نودها در مدل dom دست کاری نودها در مدل dom شی ء سند در مدل dom کار با صفات در مدل dom ساخت عناصر و نودهای متنی در مدل dom متدهای نودهای متنی در مدل dom ساخت عناصر و چسباندن تگ های گوناگون ساخت جدول توسط مدل dom بررسی xml dom فصل ۷ – php: معرفی زبان php ایجاد و اضافه کردن کدهای php به سند وب متغیرها و ثوابت چطور تعریف می شوند؟ انواع داده در php تعریف آرایه ها اشیاء و مقادیر تهی نوع داده منابع توابع رشته ایی دستورات شرطی if else switch بررسی انواع حلقه های تکرار توابع و کاربردهای آن ها بررسی query string و کار با متدهای get و post توابع مربوط به آرایه ها کار با email بررسی code injection بررسی یک مثال عملی “ریجستر کردن” نوع داده datetime و timespan متغیرهای سراسری و استاتیک آرایه های توضیحات تکمیلی بررسی یک مثال عملی و کار با $_server include, required چه کاربردی دارند؟ کار با فایل ها پروژه هواشناسی آپلود فایل چگونه صورت می گیرد؟ کار با کوکی ها مدیریت خطاها کار با session ها و تفاوت آن ها با کوکی ها مقدمه ای بر پایگاه داده آشنایی با دستورات sql اتصال به پایگاه داده توسط php پروژه کار با فرم ها شیءگرایی هدرها و شیوه ساختن لینک دانلود فصل ۸ – mysql: معرفی پایگاه داده و کاربرد آن انواع داده ها در mysql ساخت پایگاه داده و جدول کار با mysql workbench بررسی دستور select و where خواندن اطلاعات از جداول و کار با where, orderby و limit ایجاد و حذف شرطی پایگاه داده ساخت جداول به همراه تنظیم engine crud چیست؟ تنظیم انواع تغییرات بعد از ساخته شدن جداول alter table نرمال سازی پایگاه داده چیست؟ بررسی انواع کلیدها و ارزیابی کاربرد آن ها بررسی و کاربرد join ها بررسی عمیق select - دوره آموزش مقدماتی php و شی گراییملاک های انتخاب زبان برنامه نویسی ، بررسی http, client, server نصب xampp بر روی سیستم عامل ویندوز (شبیه ساز سرور) بررسی سینتکس دستورات php قسمت اول بررسی سینتکس دستورات php قسمت دوم بررسی انواع داده متغیر ها ثابت ها بررسی عملگرها ، زبان ها با نوع داده های static و dynamic کنترل ساختار (if, else) کنترل ساختار (if, not, or, and) کنترل ساختار (if, else if) کنترل ساختار (switch) کنترل ساختار (حلقه for) کنترل ساختار (حلقه while, do while) بررسی آرایه ها و دستور foreach بررسی آرایه های انجمنی توابع دربرگرفتن محتوای فایل html در یک فایل php فرم ها (قسمت اول) فرم ها (قسمت دوم) به همراه دستورات isset , empty کوکی ها سیشن طراحی فرم آپلود فایل توابع پردازش رشته ها کار با فایل ها (خواندن و نوشتن) نصب پایگاه داده mysql بررسی پایگاه داده ، آشنایی با نرم افزار navicat جهت مدیریت پایگاه داده ایجاد ارتباط php با پایگاه د ...

ادامه مطلب  

پای ایتالیایی ها هم به قطار سریع السیر اصفهان ـ تهران باز شد - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نزدیک به 40 سال پیش ایده راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان- تهران شکل گرفت و توسط یک شرکت ژاپنی دنبال شد، اما بعد از مدتی این طرح مسکوت ماند.در سال 82 بار دیگر مسئولان به این فکر افتادند تا این پروژه را زنده کنند و کار احداث آن را از سرگرفتند. از سال 86 مسیر حرکت قطار تعیین شد و کارهای مربوطه توسط مسئولان استانی و دولتی پیگیری شد.این پروژه در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در سال 89 به بهره برداری برسد، اما با گذشت 5 سال و روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 93 توسط رئیس جمهور یکبار دیگر گلنگ زنی شد.بر اساس برآوردها این پروژه به طول 410 کیلومتر ساخته می شود که طول مسیر حدفاصل تهران تا قم 164 کیلومتر و قم تا اصفهان244 کیلومتر خواهد بود.بر همین اساس مقرر شد با راه اندازی این خط آهن با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت، زمان سفر بین تهران تا اصفهان به دو ساعت کاهش یابد، جالب اینجاست که این پروژه تا کنون بیش از 2 بار آغاز عملیات اجرایی خود را جشن گرفته است.ابهامات پروژه 40 سالهاما اکنون این پروژه ملی با ابهاماتی مواجه شده به نحوی که رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری هم دست به قلم شده و در نامه ای به آخوندی درباره این پروژه هشدار داده و از تعیین تکلیف نشدن بسیاری از ایرادهای اساسی مطرح شده درباره پروژه قطار سریع السیر تهران ـ اصفهان انتقاد کرده است.اما در حالی سکاندار ساختمان دادمان افتتاح پروژه قطار سریع السیر تهران- اصفهان در دولت یازدهم را وعده داده که ویسه معتقد است اجرای این طرح همچنان با ابهاماتی روبه رو است و در صورت پیشبرد آن دولت روحانی با یک گره کور و اساسی مواجه می شود.با وجود این، راه آهن که به تازگی مسئولیت پیشبرد این پروژه را برعهده گرفته، مدعی است که مستندات لازم درخصوص قطار سریع السیر تهران - اصفهان را هنوز از شرکت ساخت به صورت کامل دریافت نکرده است.یزدانی، معاون فنی و زیربنایی راه آهن با بیان این که شرکت ساخت به مرور و تکه ای، مستندات و اطلاعات لازم درخصوص این پروژه را به راه آهن ارائه داده است، گفت: هنوز بسیاری از اطلاعات لازم درخصوص این پروژه همچون مسائل زیست محیطی و نحوه عبور آن در دریاچه نمک را دریافت نکرده ایم.به گفته وی، حدود 2 ماه بعد از دریافت این اطلاعات می توان ایرادهای وارد به این طرح را که از سوی معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری مورد انتقاد قرار گرفته کارشناسی دقیق کرد و پاسخ روشنی به آنها داد.اما ابراز بی اطلاعی در رابطه با جزئیات پروژه قطار سریع السیر تهران - اصفهان از سوی متولی جدید آن درحالی مطرح می شود که ویسه در نامه خود با انتقاد از برطرف نشدن برخی از ایرادات اساسی وارد شده به طرح، آورده است: کامل نشدن مهندسی و نقشه طرح و تغییرات مکرر در ابعاد آن، اختلاف نظر میان دستگاه های دخیل در پروژه در مسائل اجرایی طرح مانند تعداد ایستگاه ها و جانمایی آنها و سرعت قطار، مشخص نبودن نحوه عبور پروژه از دریاچه نمک و نداشتن تأییدیه زیست محیطی در این خصوص، مشخص نبودن نحوه تأمین اعتبار پروژه، مازاد بر فاینانس و موارد دیگر سبب می شود تا در صورتی که تعیین تکلیف نشوند، تبعات غیرقابل دفاعی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی به وجود بیاید.اما معاون جهانگیری در نامه خود از آخوندی می خواهد تا در این پروژه مداخله جدی، مشکلات آن را مرتفع و آخرین اقدامات انجام شده را به این معاونت ارایه کند.قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان از کجا کلید خورد؟قطار پرسرعت اصفهان ـ قم ـ تهران از جمله طرح های ملی و اولویت دار است که ضرورت اجرای آن از سال ها بسیار قبل احساس می شد.مسئولان استانی و دولتی در سال 82 به فکر راه اندازی این پروژه ملی افتادند، بنابراین طی سال 86 با تعیین مسیر حرکت قطار، اقدامات لازم توسط افراد مسئول پیگیری شد.با آغاز این طرح ملی در دولت دهم، مقرر شد که در سال 89 پروژه به بهره برداری برسد، اما با گذشت 5 سال و روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 93 یکبار دیگر توسط رئیس جمهور کلنگ زنی شد.به این ترتیب احداث خط ریلی اصفهان- قم- تهران و اجرای طرح قطار پرسرعت از مرکز کشور تا پایتخت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.تأمین اعتبار خارجی برای اجرای این پروژه در سال 89 میان ایران و چین بررسی و تصویب شد، اما در طی سال های گذشته زیرسازی طرح در مسیر قم- اصفهان فقط حدود 65 درصد پیشرفت داشته است.پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران در دولت یازدهم از جهات فنی و حجم سرمایه گذاری و مسایل سیاسی که همواره با طرح های مهم و اساسی اصفهان پیوند خورده مواجه شد.پس از توافق برجام، پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان عملیاتی شد و چینی ها نیز وارد آن شدند و پس از گشایش اسناد اعتباری، با افزایش طول مسیر و تعداد ایستگاه ها، در بخش اول قرارداد 22 میلیارد دلار برای این پروژه در نظر گرفته شد.اختصاص 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار در سال 94استاندار اصفهان در آیین افتتاح پروژه بهسازی ایستگاه راه آهن اصفهان که اسفند سال 94 برگزار شد، تکمیل طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران را یکی از دو برنامه مهم ریلی استان معرفی کرد و از اختصاص 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار برای آن خبر داد.وی در این آیین گفت: از 300 کیلومتر مسیر در استان فقط احداث و آماده سازی 30 کیلومتر آن باقی مانده که در چند ماه گذشته مناقصه مربوط به آن انجام شده است.اما در بررسی روند اجرایی این طرح، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه قطار پرسرعت اصفهان - تهران علاوه بر ایجاد سفر ایمن برای شهروندان، می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کند، گفت: با وجود اینکه تامین مالی پروژه از طریق فاینانس خارجی انجام می شود، هنوز این پروژه با مشکلاتی روبه رو است که اجرای پروژه را دچار نوسان کرده است.مسعود گلشیرازی تاکید کرد: برای اجرای پروژه های بزرگ مانند قطار پر سرعت اصفهان - تهران، باید مطالبه گری در اصفهان شکل گیرد؛ زیرا بی توجهی به اجرای این پروژه ها که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد باعث زیان و خسران مردم است.پای ایتالیایی ها هم به قطار سریع السیر اصفهان- تهران باز شدمجری طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از امضای قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیرتهران-قم- اصفهان با یک کنسرسیوم ایرانی- ایتالیایی طی سال گذشته، گفت: هزینه فاز اول این پروژه 1.7 میلیارد یورو برآورد شده است.مسعود نصرآزادانی از امضای قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم خبر داد و اظهار داشت: قرارداد مشاور کارفرمای این پروژه با شرکت «ایران استن» و جوینت خارجی آن که یک شرکت ایتالیایی با عنوان «ایتارسر» است، به امضا رسید.وی با بیان اینکه این اولین قراردادی است که برای مدیریت طرح و پیشبرد پیمانکار سازنده ساخت راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان منعقد می شود، افزود: امیدواریم با عقد این قرارداد و حضور کارشناسان راه آهن ایتالیا و شرکت مشاور ایتارسر بتوانیم روند بررسی و تثبیت طرح های طرف چینی را سریع تر انجام دهیم و عملیات اجرایی این طرح را شتاب دهیم.این مقام مسئول ادامه داد: قرارداد پروژه راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان به صورت طرح و ساخت است و به موازات اینکه عملیات طراحی انجام می شود، علمیات اجرایی هر کدام از بخش های که فاز طراحی آن به اتمام رسیده، شروع می شود.وی با بیان اینکه مقدمات کار در سه جبهه حد فاصل تهران- قم، قم و اصفهان ایجاد شده است، اظهار داشت: متناسب با پیشرفت بخش های مهندسی، عملیات اجرایی در بخش ها و از جمله اصفهان در حال انجام است.نصرآزادانی با بیان اینکه در بخش گشایش ال سی که 1.7 میلیارد یورو یا 13.66 میلیارد یوان تامین شده است، ادامه داد: این رقم مربوط به فاز یک این پروژه است و همانطور که گفتم باید طراحی کامل شود تا بتوانیم برآورد کلی طرح را داشته باشیم.تامین اعتبار 2.5 میلیارد یورویی برای قطار سریع السیراصفهان- تهرانبر اساس این گزا ...

ادامه مطلب  

معرفی و مشخصات کامل خودروی جدید دنا پلاس  

درخواست حذف این مطلب
شرکت ایران خودرو قصد دارد در راستای جلب رضایت مشتریان خودروی جدیدی از خانواده دنا با نام دنا+ به بازار عرضه نماید. شرکت ایران خودرو قصد دارد در راستای جلب رضایت مشتریان خودروی جدیدی از خانواده دنا با نام دنا+ به بازار عرضه نماید.ھمانطور که میدانید لزوم توجه به انتظارات روزافزون مشتریان ایران خودرو از اھمیت ویژه ای برخوردار بوده و لذا حفظ و ارتقاء جایگاه خودرو دنا به عنوان خودرو نیمه لوکس برند داخلی دارای اھمیت خاصی می باشد.به ھمین خاطر شرکت ایران خودرو اقدام به تعریف پروژه ای برای عرضه یک محصول جدید تحت عنوان دنا + (دنا پلاس) نموده ...

ادامه مطلب  

برخورد با خریداران آثار هنری، به رونق اقتصادی آن ضربه می زند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایرنا، دهم مردادماه امسال «علی معلم دامغانی» رییس فرهنگستان هنر، در نوشتاری اعلام کرد: بیش از 500 تابلو از آثار نقاشان ایرانی که با تطمیع تاثیرگذاری در مدیران و بعضی کارمندان به بهانه نمایشگاه و غیره ، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده، در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان به سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است، که ادعاست و باید اثبات شود. عجالتا مال، مال الله است و متعلق به مردم و میهن اسلامی.شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از شرکت های مادرتخصصی وابسته به بانک پاسارگاد است که از سال 1387به بخش اقتصاد هنر ورود کرد و در سال های گذشته در عرصه خرید آثار هنرمندان معاصر و سرمایه گذاری در تولید آثار سینمایی مانند «جدایی نادر از سیمین» فعال بوده است.هرچند در هفته های گذشته هنرمندانی که آثار آنها در فهرست آثار هنری متعلق به شرکت پارس آریان دیده می شود، اعلام کرده اند این آثار را طبق قراردادهای روشن فروخته اند اما اختلاف فرهنگستان هنر و این شرکت به قوت خود باقی مانده و به گفته «علی اکبر امین تفرشی» مدیرعامل این شرکت و عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، پیگیری قضایی آن در دستور کار است.مدیرعامل این شرکت امروز(یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا به دلیل ورود این شرکت تخصصی به ساحت هنر که بیشتر در بخش های مالی، انرژی، معدنی و فناوری اطلاعات فعال بوده است، پرداخت و تاکید کرد شاید اختلاف نظر میان این شرکت و فرهنگستان هنر بر سر رقم تمدید اجاره سالن موسسه صبا برای امسال و انصراف این شرکت از تمدید آن، علت بروز این بحث باشد.وی گفت: همه آثار هنری متعلق به این شرکت طبق قراردادهای روشن و مشخص از هنرمندان یا گالری ها و حراجی ها خریداری شده و طرح موضوعاتی چون مجهول الهویه بودن یا فریب دادن هنرمندان برای فروش اثر بی اساس است و پیگیری قضایی می شود.به گفته وی، امور هنری کمتر از پنج درصد فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهد.امین تفرشی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای جهان بنگاه های بزرگ اقتصادی با توجه به مسئولیت های اجتماعی خود به عرصه های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی ورود و از آنها پشتیبانی می کنند؛ از این رو با توجه به تقاضاهایی که به بانک پاسارگاد برای حمایت از هنرمندان و خرید آثار آنها ارایه می شد، این بانک تصمیم گرفت به طور جدی به حوزه هنر معاصر ورود کند.امین تفرشی ادامه داد: در سال 87 بود که به دنبال بازدید از یک نمایشگاه از آثار هنرمندان جوان در موسسه صبا، نخستین آثار موزه بانک پاسارگاد خریداری شد و به دنبال آن خرید دیگر آثار تداوم یافت که البته در این سال ها با استقبال اهالی هنر نیز روبرو شد.وی گفت: با افزایش تدریجی ورود این شرکت به خرید آثار هنری، چشم انداز ایجاد موزه ای برای هنر معاصر ایران که حدود 90 سال عمر دارد، شکل گرفت و مقرر شد از هر هنرمند، عکاس و مجسمه ساز دستکم 2 اثر برای این موزه خریداری شود و بر همین روال موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد توانست آثار هنرمندان را جمع آوری کند.«از آنجا که در آغاز، ساختمان مشخصی در اختیار نداشتیم که استانداردهای موزه ای را داشته باشد، در قراردادهایی که همه ساله تمدید و با شرایط و ارقام جدید امضا می شد، یکی از سالن های موسسه صبا از سال 1387 یعنی یک سال پیش از تصدی ریاست فرهنگستان هنر از سوی آقای معلم به اجاره شرکت پارس آریان درآمد».امین تفرشی در پاسخ به اینکه چرا در این مدت بانک پاسارگاد ساختمانی را برای این کار اختصاص نداده است، گفت: نیاز به داشتن ساختمانی با ویژگی های موزه ای نظیر سقف های بلند، در دسترس بودن آن برای اهالی هنر و نیز افزایش یکباره قیمت زمین و مسکن در تهران سبب تاخیر در انجام این کار شد.وی ادامه داد: البته اکنون در یکی از پروژه های ساختمانی شرکت، سالن ویژه ای برای این کار دیده شده است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده آماده شود.عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با یادآوری اینکه آخرین قرارداد اجاره سالن موسسه صبا به سال 1395 باز می گردد، گفت: طبق قرارداد منعقد شده، صبا متعهد شده است همکاری لازم را برای ارایه خدمات نمایشگاهی و کنترل ورود و خروج آثار هنری به طوری که بدون مجوز رسمی پارس آریان و تایید مدیریت صبا امکان ورود و خروج آثار میسر نباشد، داشته باشد.امین تفرشی گفت: در همه این سال ها مبلغ اجاره به طور کامل به موسسه صبا پرداخت شده بود و انتظار داشتیم برای امسال نیز قرارداد جدید با افزایش 10 تا 15 درصدی دوباره منعقد شود اما فرهنگستان هنر رقم های غیرقابل توجهی را برای اجاره سالن پیشنهاد کرد که سبب شد بر سر قرارداد اجاره به توافق نرسیم و تیرماه گذشته انصراف شرکت پارس آریان از تمدید قرارداد اجاره به طور مکتوب به موسسه صبا اعلام شد.«وقتی اعلام کردیم قصد داریم موزه را تخلیه و آثار خود را خارج کنیم، رییس فرهنگستان هنر با انتشار یک اطلاعیه و انجام مصاحبه های تند علیه این شرکت، از انجام تعهدات خود مبنی بر بازگرداندن اموال سرباز زد».مدیرعامل این شرکت، مبلغ اجاره بهای سالن صبا در سال 1395 را سه میلیارد ریال اعلام کرد.امین تفرشی در پاسخ به اینکه چرا با موسسه صبا بر سر قیمت اجاره بها در سال جدید به توافق نرسیده است که این مشکلات ایجاد نشود، توضیح داد: رقم مورد نظر آنها به هیچ وجه برای ما مقرون به صرفه نبود زیرا آنوقت هزینه های اضافی به نگهداری این آثار تحمیل می شد و شاید کار به جایی می رسید اصلا کل کار فعالیت در عرصه هنر تعطیل شود.وی یادآوری کرد: رقم قرارداد اجاره برای سال 1394 نیز یک میلیارد و 800 میلیون ریال بود که در ملاقاتی که با آقای معلم برای تمدید آن برای سال 1395 داشتم، وی از لزوم حمایت از هنرمندان ...

ادامه مطلب  

برخورد با خریداران آثار هنری، به رونق اقتصادی آن ضربه می زند  

درخواست حذف این مطلب
مدیرعامل شرکت پارس آریان در واکنش به توقیف تابلوهای این شرکت از سوی فرهنگستان هنر گفت: اگر این موضوع به درستی تعیین تکلیف نشود، می تواند به مثابه ترمزی عمل کند که جلو ورود بخش خصوصی را به ساحت هنر و رونق این بخش بگیرد و در این صورت ضربه سنگینی به هنرمندان و اقتصاد هنر وارد می آید. به گزارش شمانیوز: دهم مردادماه امسال «علی معلم دامغانی» رییس فرهنگستان هنر، در نوشتاری اعلام کرد: بیش از 500 تابلو از آثار نقاشان ایرانی که با تطمیع تاثیرگذاری در مدیران و بعضی کارمندان به بهانه نمایشگاه و غیره ، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده، در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان به سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است، که ادعاست و باید اثبات شود. عجالتا مال، مال الله است و متعلق به مردم و میهن اسلامی.شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از شرکت های مادرتخصصی وابسته به بانک پاسارگاد است که از سال 1387به بخش اقتصاد هنر ورود کرد و در سال های گذشته در عرصه خرید آثار هنرمندان معاصر و سرمایه گذاری در تولید آثار سینمایی مانند «جدایی نادر از سیمین» فعال بوده است.هرچند در هفته های گذشته هنرمندانی که آثار آنها در فهرست آثار هنری متعلق به شرکت پارس آریان دیده می شود، اعلام کرده اند این آثار را طبق قراردادهای روشن فروخته اند اما اختلاف فرهنگستان هنر و این شرکت به قوت خود باقی مانده و به گفته «علی اکبر امین تفرشی» مدیرعامل این شرکت و عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، پیگیری قضایی آن در دستور کار است.مدیرعامل این شرکت امروز(یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا به دلیل ورود این شرکت تخصصی به ساحت هنر که بیشتر در بخش های مالی، انرژی، معدنی و فناوری اطلاعات فعال بوده است، پرداخت و تاکید کرد شاید اختلاف نظر میان این شرکت و فرهنگستان هنر بر سر رقم تمدید اجاره سالن موسسه صبا برای امسال و انصراف این شرکت از تمدید آن، علت بروز این بحث باشد.وی گفت: همه آثار هنری متعلق به این شرکت طبق قراردادهای روشن و مشخص از هنرمندان یا گالری ها و حراجی ها خریداری شده و طرح موضوعاتی چون مجهول الهویه بودن یا فریب دادن هنرمندان برای فروش اثر بی اساس است و پیگیری قضایی می شود.به گفته وی، امور هنری کمتر از پنج درصد فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهد.امین تفرشی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای جهان بنگاه های بزرگ اقتصادی با توجه به مسئولیت های اجتماعی خود به عرصه های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی ورود و از آنها پشتیبانی می کنند؛ از این رو با توجه به تقاضاهایی که به بانک پاسارگاد برای حمایت از هنرمندان و خرید آثار آنها ارایه می شد، این بانک تصمیم گرفت به طور جدی به حوزه هنر معاصر ورود کند.امین تفرشی ادامه داد: در سال 87 بود که به دنبال بازدید از یک نمایشگاه از آثار هنرمندان جوان در موسسه صبا، نخستین آثار موزه بانک پاسارگاد خریداری شد و به دنبال آن خرید دیگر آثار تداوم یافت که البته در این سال ها با استقبال اهالی هنر نیز روبرو شد.وی گفت: با افزایش تدریجی ورود این شرکت به خرید آثار هنری، چشم انداز ایجاد موزه ای برای هنر معاصر ایران که حدود 90 سال عمر دارد، شکل گرفت و مقرر شد از هر هنرمند، عکاس و مجسمه ساز دستکم 2 اثر برای این موزه خریداری شود و بر همین روال موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد توانست آثار هنرمندان را جمع آوری کند.«از آنجا که در آغاز، ساختمان مشخصی در اختیار نداشتیم که استانداردهای موزه ای را داشته باشد، در قراردادهایی که همه ساله تمدید و با شرایط و ارقام جدید امضا می شد، یکی از سالن های موسسه صبا از سال 1387 یعنی یک سال پیش از تصدی ریاست فرهنگستان هنر از سوی آقای معلم به اجاره شرکت پارس آریان درآمد».امین تفرشی در پاسخ به اینکه چرا در این مدت بانک پاسارگاد ساختمانی را برای این کار اختصاص نداده است، گفت: نیاز به داشتن ساختمانی با ویژگی های موزه ای نظیر سقف های بلند، در دسترس بودن آن برای اهالی هنر و نیز افزایش یکباره قیمت زمین و مسکن در تهران سبب تاخیر در انجام این کار شد.وی ادامه داد: البته اکنون در یکی از پروژه های ساختمانی شرکت، سالن ویژه ای برای این کار دیده شده است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده آماده شود.عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با یادآوری اینکه آخرین قرارداد اجاره سالن موسسه صبا به سال 1395 باز می گردد، گفت: طبق قرارداد منعقد شده، صبا متعهد شده است همکاری لازم را برای ارایه خدمات نمایشگاهی و کنترل ورود و خروج آثار هنری به طوری که بدون مجوز رسمی پارس آریان و تایید مدیریت صبا امکان ورود و خروج آثار میسر نباشد، داشته باشد.امین تفرشی گفت: در همه این سال ها مبلغ اجاره به طور کامل به موسسه صبا پرداخت شده بود و انتظار داشتیم برای امسال نیز قرارداد جدید با افزایش 10 تا 15 درصدی دوباره منعقد شود اما فرهنگستان هنر رقم های غیرقابل توجهی را برای اجاره سالن پیشنهاد کرد که سبب شد بر سر قرارداد اجاره به توافق نرسیم و تیرماه گذشته انصراف شرکت پارس آریان از تمدید قرارداد اجاره به طور مکتوب به موسسه صبا اعلام شد.«وقتی اعلام کردیم قصد داریم موزه را تخلیه و آثار خود را خارج کنیم، رییس فرهنگستان هنر با انتشار یک اطلاعیه و انجام مصاحبه های تند علیه این شرکت، از انجام تعهدات خود مبنی بر بازگرداندن اموال سرباز زد».مدیرعامل این شرکت، مبلغ اجاره بهای سالن صبا در سال 1395 را سه میلیارد ریال اعلام کرد.امین تفرشی در پاسخ به اینکه چرا با موسسه صبا بر سر قیمت اجاره بها در سال جدید به توافق نرسیده است که این مشکلات ایجاد نشود، توضیح داد: رقم مورد نظر آنها به هیچ وجه برای ما مقرون به صرفه نبود زیرا آنوقت هزینه های اضافی به نگهداری این آثار تحمیل می شد و شاید کار به جایی می رسید اصلا کل کار فعالیت در عرصه هنر تعطیل شود.وی یادآوری کرد: رقم قرارداد اجاره برای سال 1394 ن ...

ادامه مطلب  

دستور اجرایی ترامپ وضعیت مهاجران را وخیم تر می کند  

درخواست حذف این مطلب
کمیسیونر عالی امور پناهندگان سازمان ملل نسبت به وخیم تر شدن وضعیت مهاجران در پی امضای فرمان مهاجرتی جدید ترامپ ابراز نگرانی کرد. فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا علیه مهاجران موجی از واکنش ها را در پی داشته است. «فیلیپو گراندی» کمیسیونر عالی امور پناهندگان سازمان ملل روز سه شنبه نسبت به فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران و مسلمانان از شش کشور اسلامی به امریکا ابراز نگرانی کرد. وی در این باره گفت: «بسیار مایه نگرانی است که فرمان مهاجرتی جدید وضعیت نابسامان مهاجران را بدتر کند و بر رنج آنها بیفزاید.» گراندی در ...

ادامه مطلب  

ژورنال شیک ترین مدل مانتو جدید تابستانی 2017، 1396  

درخواست حذف این مطلب
مانت تابستانی, مانتو جدید, مانتو دخترانه, مدل مانتومدل مانتو جدید و شیک تابستانی ۲۰۱۷، ۱۳۹۶مدل مانتو جدید و شیک تابستانی زیباترین مدل مانتو تابستانیمدل مانتو تابستانی ۲۰۱۷ خرید یک مانتوی شیک و زیبا که هم مطابق مد باشد و هم متناسب با چهره و اندام ما میتواند کمی مشکل و پردردسر باشد، خیلی از مانتوها در ظاهر خوب و عالی است اما وقتی کار به پرو کردن آن میکشد نتیجه رضایت بخش نیست، مانتوهای بلند و گشاد برای افراد کوتاه قد و ریز نقش مناسب نیست ولی این افراد میتواند از مانتوهای کوتاه و مانتوهایی با اختلاف قد دامن استفاده کنند. در واقع با هر اندامی که باشید میتوانید مانتوی مناسب خودتان که به روز هم باشد را انتخاب کنید تنها باید در انتخابتان ظاهر خودتان را در نظر بگیرید. در این قسمت از سایت روزگار ما مجموعه ای از شیک ترین مدلهای مانتوی بلند، و همچنین مانتوهای کوتاه و با اختلاف قد دامن را آورده ایم که میتوانید بر حسب ظاهر و اندامتان از این مانتوها در انتخابتان ایده بگیرید. همانطور که در انتخاب مدل مانتو به اندام و قدتان توجه میکنید رنگ مانتو را نیز به گونه ای انتخاب کنید که برای رنگ پوستتان مناسب باشد. در رابطه با رنگ پوست بهترین انتخاب این است که شما از رنگهای مکمل پوستتان استفاده کنید. در واقع اگر رنگ پوستتان روشن است رنگهای روشن شما را رنگ پریده میکند و بهتر است از رنگهای تیره در لباستان استفاده کنید و اگر پوستتان برنزه و تیره هست از رنگهای روشن یا از رنگهایی با تناژ متوسط استفاده کنید تا جلوه و جذابیت چهره تان دوچندان شود. در صورتی که پوستتان متوسط و گندمی است انتخاب لباس هایی با رنگهایی روشنتر از رنگ پوستتان میتواند موجب شود که پوستتان روشنتر دیده شود. البته در صورت داشتن پوست گندمی شما انتخاب های بیشتری پیش رو دارید و در صورتی که آرایشتان را بخوبی با رنگ لباستان هماهنگ کنید میتوانید از رنگهای تیره هم استفاده کنید و از آن لذت ببرید. مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیباترینمدلهای مانتو در اینستاگرام، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو جلوباز، مدل مانتو بارداری جدید مجموعه مدل مانتو جدید تابستانی،مجموعه مدل مانتو جدید و شیکتابستانی، مدل مانتو جدید تابستانی، شیک ترین مدل مانتو مجلسی، مانتو اداری شیک و جدید، ژورنال مدلمانتو ۲۰۱۷، مدل مانتو جدید، مدل مانتو دخترانه شیک،مدل مانتو برای استریت استایل، جدیدترینمدل مانتوهای برند، زیبات ...

ادامه مطلب  

جشنواره کتاب هدهد همزمان با سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «جوان» با توجه به اینکه بسیاری از افراد به دلایل مختلف امکان حضور در سی امین نمایشگاه کتاب تهران و تهیه کتاب با تخفیف نمایشگاهی را ندارند بر همین اساس کتاب هدهد در طول برگزاری نمایشگاه کتاب این امکان را برای این گروه از مخاطبان فراهم کرده است که کتاب های باکیفیت و با محتوایی مناسب را با 10 درصد تخفیف از فروشگاه کتاب هدهد تهیه کنند. کتاب هدهد فروشگاهی وابسته به مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که افزون بر کارشناسی و گزینش کتاب های مناسب کودکان و نوجوانان از جهت فرم و محتوا این کتاب ها را در قالب فروشگاه مجازی و حقیقی در دسترس ...

ادامه مطلب  

تغییرات اقلیم به افزایش تلاطم ها در سفرهای هوایی منجر می شوند  

درخواست حذف این مطلب
اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که از تلاطم ها و تکان های شدید کابین هواپیما به هنگام سفرهای هوایی بیزارند پس احتمالاً از نتیجه مطالعات انجام گرفته توسط دکتر «پائول ویلیامز» در دانشگاه ریدینگ شکّه خواهید شد.گفتنی است دکتر «پائول ویلیامز» با کمک ابر رایانه خود موفق شده تأثیرات تغییر اقلیم روی تلاطم های هوایی را شبیه سازی کرده و به این نتیجه دست یابد که تغییر اقلیم به شدت باعث افزایش تلاطم ها خواهد شد به نحوی که احتمالاً نیاز است تا در آینده مسیرهای هوایی جدیدی توسعه یابند.احتمالاً در آینده مسیرهای هوایی تازه ای توسعه خواهند یافت لازم به ذکر ا ...

ادامه مطلب  

تغییرات اقلیم به افزایش تلاطم ها در سفرهای هوایی منجر می شوند  

درخواست حذف این مطلب
" ربات بازوی همکار" در مسابقات بین المللی ایران اپن ارائه شدمحقق ایرانی دانشگاه مینه سوتا: در ایران برای امروز و در آمریکا برای فردا تحقیق می کنندبه گزارش ایسکانیوز گفتنی است دکتر «پائول ویلیامز» با کمک ابر رایانه خود موفق شده تأثیرات تغییر اقلیم روی تلاطم های هوایی را شبیه سازی کرده و به این نتیجه دست یابد که تغییر اقلیم به شدت باعث افزایش تلاطم ها خواهد شد به نحوی که احتمالاً نیاز است تا در آینده مسیرهای هوایی جدیدی توسعه یابند.احتمالاً در آینده مسیرهای هوایی تازه ای توسعه خواهند یافتلازم به ذکر است شبیه سازی ها به نحوی طراحی شده اند تا مشخص ش ...

ادامه مطلب  

چهاردهمین «کاشی ماندگار» بر سردر خانه قیصر امین پور نصب شد  

درخواست حذف این مطلب
چهاردهمین «کاشی ماندگار» چهارشنبه 25 مرداد 96 بر سردر خانه قیصر امین پور، شاعر توانای معاصر، در تهران نصب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در مراسم نصب چهاردمین «کاشی ماندگار»، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و پوریا سوری رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و آیه امین پور دختر قیصر امین پور حضور داشتند.پوریا سوری، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در حاشیه نصب این کاشی توضیحاتی درخصوص اهداف نصب «کاشی ماندگار» و کاشی هایی که تاکنون نصب شده است ارائه کرد.او گفت: «این کاشی درحقیقت یک پلاک است که نشان دهنده محل سکونت قیصر امین پور است و درواقع، هویت بخشی فرهنگی جدید به محل های سکونت این مفاخر است.»مسجد جامعی در این باره با قدردانی از این اقدام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «این یک اقدام زیبا و قابل تقدیر است و ارزش کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این است که از مفاخر زنده نیز با نصب ”کاشی ماندگار“ تجلیل می کند و یک اقدام نوآورانه است.»او ادامه داد: «تهران شهر بزرگی است و مفاخر بزرگی دارد. من چند وقت پیش تحقیق کردم و متوجه شدم که 4هزار انسان سرشناس در تهران وجود داشته که متعلق به دوران های مختلف است.»او درباره قیصر امین پور افزود: «امین پور شاعری بزرگ و توانمند است که یادش زنده است و مانند سایر مفاخر و هنرمندان شخصیت اجتماعی است. شعر امین پور بیان زمان خودش است.»مسجد ...

ادامه مطلب  

«کاشی ماندگار» بر سردر خانه قیصر امین پور نصب شد  

درخواست حذف این مطلب
چهاردهمین «کاشی ماندگار» امروز (چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۹۶) بر سردر خانه قیصر امین پور، شاعر فقید، در تهران نصب شد. ۵۵آنلاین :در مراسم نصب چهاردمین «کاشی ماندگار» بر سردر خانه قیصر امین پور، پوریا سوری، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توضیحاتی درخصوص اهداف نصب «کاشی ماندگار» و کاشی هایی که تاکنون نصب شده است ارائه کرد و گفت: «این کاشی درحقیقت یک پلاک است که نشان دهنده محل سکونت قیصر امین پور است و درواقع، هویت بخشی فرهنگی جدید به محل های سکونت این مفاخر است.»احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با قدردانی از این اقدام گفت: «این یک اقدام زیبا و قابل تقدیر است و ارزش کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این است که از مفاخر زنده نیز با نصب «کاشی ماندگار» تجلیل می کند و یک اقدام نوآورانه است.»او ادامه داد: «تهران شهر بزرگی است و مفاخر بزرگی دارد. من چند وقت پیش تحقیق کردم و متوجه شدم که چهارهزار انسان سرشناس در تهران وجود داشته که متعلق به دوران مختلف است.»مسجدجامعی درباره قیصر امین پور گفت: «امین پور شاعری بزرگ و توانمند است که یادش زنده است و مانند سایر مفاخر و هنرمندان شخصیت اجتماعی است. شعر امین پور بیان زمان خودش است.»او اضافه کرد: «در سال های گذشته پلاک هایی بر آثار تاریخی و بناهای فرهنگی نصب شد، اما نصب «کاشی ماندگار» سازمان میراث فرهنگی با هدف تجلیل ...

ادامه مطلب  

اعطای پناهندگی اسرائیل به روزنامه نگار فراری ایرانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، گاها برخی از افراد که در صدد مخدوش کردن امنیت جمهوری اسلامی ایران و خدمت به دشمن می باشند، به بهانه آزادی قلم با هجرت به کشورهای دیگر و گرفتن پناهندگی سیاسی توانایی های خود در راه خدمت به دشمن قرار داده و به سیاه نمایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران مشغول می شوند. در این میان می توان به افرادی مانند حقیقت نژاد اشاره کرد که در خدمت وب سایت «ایران وایر» که بنا بر برخی گمانه زنی ها از سوی سازمان مجاهدین خلق تغذیه می شود، قرار گرفته و به قلم زنی بر علیه جمهوری اسلامی ایران مشغول است. اما اخیرا یکی دیگر از این افراد خبر ساز شده است تا جائی که وزیر کشور اسرائیل و تمام رسانه های غربی پا پیش گذاشته اند.خانم «ندا امین» که به مدت سه سال است با ترک ایران، در ترکیه ساکن شده و با عنوان خبرنگار روزنامه تایمز آو رژیم غاصب اسرائیلی، در راستای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت می باشد، اخیرا به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی تهدید به اخراج از این کشور و بازگردانده شدن به ایران شد. این امر با واکنش وزیر کشور اسرائیل و اعلام اعطای پناهندگی به وی مواجه شد. در این میان رسانه های غربی به طور گسترده این خبر را تحت پوشش قرار دادند.بی بی سی در بخش فارسی وب سایت خود در خبری با عنوان «دولت اسرائیل برای روزنامه نگار ایرانی پناهندگی ویژه صادر می کند» نوشت: وزارت کشور اسرائیل امروز (یکشنبه ششم اوت) اعلام کرد که برای روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی ندا امین روادید ویژه صادر کند. خانم امین که اکنون ساکن ترکیه است می گوید با خطر اخراج اجباری از ترکیه به ایران روبرو است.این وب سایت در بخشی دیگر از خبر خود بیان داشت: خانم امین که سایت روزنامه تایمز اسرائیل او را "نویسنده، ژورنالیست و کُنشگر حقوق حیوانات" معرفی می کند برای این روزنامه مقالاتی به زبان فارسی نوشته است.رادیو فردا نیز در بخش فارسی وب سایت خود با عنوان «اسرائیل به بلاگر ایرانی در آستانه اخراج از ترکیه پناهندگی می دهد» نوشت: وزارت کشور اسرائیل به یک وبلاگ نویس ایرانی مستقر در ترکیه که در آستانه اخراج از این کشور قرار دارد، پناهندگی می دهد. ندا امین، وبلاگ نویس ایرانی که برای روزنامه تایمز آو اسرائیل وبلاگ فارسی می نویسد، از سه سال پیش ...

ادامه مطلب  

تلاطم پروژه ی جدید امین ایمانی  

درخواست حذف این مطلب
امین ایمانی یکی از بازیگران خوب و خوش آتیه ی سینما و تلوزیون است که مدتیست کمتر او را در قاب تلوزیون مشاهده کردیم .به بهانه ی اتمام پروژه ی جدیدش مصاحبه ای کوتاه را با او انجام دادیم. آنلاین : امین ایمانی یکی از بازیگران خوب و خوش آتیه ی سینما و تلوزیون است که مدتی ست کمتر او را در قاب تلوزیون مشاهده کردیم . به بهانه ی اتمام پروژه ی جدیدش مصاحبه ای کوتاه را با او انجام دادیم.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر علت کم کاری خود گفت: من بعد از فوت پدرم جلوی دوربین نرفتم و بعد از گذشت چند ماه وقتی بازی در سریال تلاطم به من پیشنهاد داده شد به خاطر شخصیت جذاب ا ...

ادامه مطلب  

نشست خبری پروژه سی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر ن ...

ادامه مطلب  

همدان از افسرده ترین شهرهای کشور - افسردگی - اعصاب و روان  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی و عمرانی شورای شهر همدان پیاده راه بوعلی را به عنوان نخستین تجربه پیاده راه موفق در کشور معرفی کرد و گفت: هدف از اجرای پروژه پیاده راه، توسعه گردشگری و رفاه عمومی شهروندان بوده است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، حمیدرضا طبی مسرور دوشنبه 23 مرداد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان که به منظور بررسی مباحث اجتماعی و پیوست های فرهنگی اجرای پروژه پیاده راه میدان امام(ره) و خیابان اکباتان برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه از سال 82 به تصویب رسیده و براساس طرح تفصیلی شهر همدان مصوب شده بود که علت تأخیر اجرای آن تا کنون به سبب عدم توجه به مقوله فرهنگی و گردشگری این پروژه و عدم تخصیص بودجه های مورد نیاز آن در برنامه های توسعه ای بوده که در سال 95 بودجه آن مصوب و در سال 96 به اجرا درآمد.وی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه پیاده راه، توسعه گردشگری و رفاه عمومی شهروندان بوده است، افزود: جلسه حاضر به منظور تقویت مدت نحوه اجرا و کاهش زمان اجرای این پروژه برگزار شده که کم و کاستی های موجود شناسایی و رفع شود.طبی مسرور پیاده راه بوعلی را به عنوان نخستین تجربه پیاده راه موفق در کشور معرفی کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم آسیب ها و معضلات اجرای چنین پروژه هایی را به حداقل برسانیم باید با هم افزایی شورا و شهرداری و مدیریت شهری زیرساخت های لازم برای اجرای این پروژه و ارتقای حوزه های گردشگری شهر همدان ایجاد کنیم تا در سطح جهانی مطرح باشد.وی پروژه پیاده راه را دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری و زیرساختی معرفی کرد و یادآور شد: رضایتمندی که این پروژه به دنبال خواهد داشت میزان موفقیت پروژه را مشخص خواهد کرد.حسین قره باغی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه آسیب های اجتماعی اجرای این پروژه را می توان به حداقل رساند، گفت: باراندازها و بنکداری های واقع در خیابان اکباتان باید بهتر از پروژه خیابان بوعلی انجام شود.ابراهیم مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز اظهار کرد: در تمام شهرهایی که چنین پروژه هایی اجرا شده است، ترکیبی از مجموعه های مدیریت شهری به ارتقای کیفیت و بهبود شرایط و فضاهای شهری کمک کرده اند و همچنان که پیاده راه بوعلی فضای شهر را زنده کرده، میدان امام(ره) و خیابان اکباتان نیز چنین کارکرد اجتماعی را در پی خواهد داشت.علی رحیمی فر، از دیگر اعضای شورای چهارم نیز خیابان اکباتان را با توجه به وجود مسجدجامع و بازار به عنوان هسته اولیه تشکیل شهر معرفی کرد و گفت: این خیابان قدمت تاریخی دارد و یکی از شاخصه های پایداری محیط زیست نیز پایداری شهرها است.وی پروژه پیاده راه را براساس تصویب اسناد بالادستی عنوان کرد و افزود: تا کنون زیرساخت های اجرای این پروژه آماده نشده بود در صورتی که اجرای پروژه پیاده راه میدان امام و اکباتان نیز در سال 95 تصویب نشده و کلنگ زنی دقیقه نودی نیست بلکه از جمله پروژه هایی است که در سال 82 به تصویب رسیده و تا کنون اجرایی نشده بود.رحیمی فر، پیاده راه بوعلی را فاخرترین پروژه اجرایی در دوره شورای چهارم اعلام کرد و یادآور شد: امیدوارم شورای پنجم نیز از ادامه انجام این پروژه حمایت کند.محمدعلی پرزاد، عضو دیگر شورای شهر همدان نیز چهار نگاه و کاربرد برای پیاده راه مطرح کرد و گفت: مباحث فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی صرف در پروژه های پیاده راه بیش از سایر پروژه ها از دیدگاه مردم بسیار دارای اهمیت است.وی پیشرفت عمرانی و سرعت اجرای پروژه پیاده راه بوعلی را خوب ارزیابی کرد و افزود: کارکرد اجتماعی و فرهنگی این پروژه بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و این موضوع به عنوان خام فروشی مطرح است.وی وجود نارضایتی در خیابان اکباتان را بیشتر از خیابان بوعلی دانست و خاطرنشان کرد: نباید به خاطر گردشگرانی که دو ماه از سال به این شهر می آیند، زمینه نارضایتی شهروندان خودمان را ایجاد کنیم.رضا غلامی خجسته، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز از شهرداران، معاونان و اعضای شورای شهر دور سوم و چهار تشکر کرد و با اشاره به ساخت 25 فرهنگسرا گفت: تعدادی از پروژه ها نیمه کاره است و تعدادی نیز آماده اجرا که امیدواریم با حمایت شورای پنجم انجام شود.وی وجود پیوست فرهنگی برای اجرای پروژه ها را به عنوان کاری تخصصی معرفی و اظهار کرد: همچنان که برای پروژه های عمرانی نیاز به پیمانکار داریم، اجرای پروژه های فرهنگی را نیز باید به پیمانکاران بسپاریم.علی اکبر نظری، دیگر عضو شورای چهارم نیز خاطرنشان کرد: اگر شهرداران خوب کار کنند 90 درصد نارضایتی های مردم مرتفع می شود.وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهر را با دیگران قسمت نکنید، افزود: نقش شورا به عنوان نماد مردم سالاری مطرح بوده و از بین بردن تنش ها به عنوان وظیفه اصلی موردنظر است.نظری از مدیران شهری و مجریان پروژه پیاده راه امام و اکباتان خواست قدمت تاریخی میدان امام خمینی(ره) را مورد توجه قرار دهند و تصریح کرد: این میدان به عنوان محور تعاملات دینی در شهر همدان مورد توجه است و وجود کلیسا، آرامگاه استر و مردخای و مسجد جامع را به عنوان تعاملات دینی باید به گردشگران نمایش دهیم.وی با تأکید بر اینکه با توسعه صنعت گردشگری می خواهیم زمان ماندگاری گردشگران در شهر را افزایش دهیم، عنوان کرد: کلنگ زنی های اخیر یک شبه اتفاق نیفتاده و با تأخیر 15 ساله در حال اجرا است.امیر فتحیان نسب، شهردار منطقه یک همد ...

ادامه مطلب  

اولین تاثیر شهردار جدید بر پایتخت  

درخواست حذف این مطلب
در چنین وضعیتی که مدیریت شهری پایتخت باید از یکسو از یک گردنه مالی برای ایجاد تغییر و تحول در اداره شهر تهران عبور کند و از سوی دیگر جنس پارلمان پنجم پایتخت که احتمالا از شهریورماه در ساختمان بهشت استقرار پیدا می کنند به گونه ای است که اعتقادی به تداوم اداره پایتخت از محل تراکم فروشی ندارند، حدود 8 هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری پایتخت به محل فروش تراکم و تغییر کاربری وابسته است. اما تیم جدید مدیریت شهری می تواند از یک مسیر جایگزین تحت شرایطی برای عبور از گردنه مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناسالم و ناپایدار شهری استفاده کند. این مسیر از طریق انتخاب گزینه نهایی شهردار تهران از میان پنج گزینه فعلی میسر است. از دیدگاه کارشناسان شهری از میان پنج نامزد نیمه نهایی انتخاب شهردار تهران، بهترین گزینه فردی است که بالاترین قدرت رایزنی با بالاترین سطوح دولتی را داشته باشد. قدرت رایزنی بالا با عالی ترین مقامات دولتی(رئیس جمهوری) سبب می شود مدیریت شهری بتواند بخشی از طلب کهنه شده پایتخت از دولت را وصول کند و از این طریق بتواند بخشی از بدهی پایتخت را پرداخت و همچنین وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد. بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان شورای شهر و شهرداری در سال های اخیر رقم طلب پایتخت از دولت را حدود 14 هزار میلیارد تومان عنوان می کند. البته از آنجا که مبدا رقم طلب مدیریت شهری تهران از دولت ادعایی است که برمبنای گزارش های تهیه شده از سوی شهرداری اعلام می شود، دولت بخشی از آن را قبول ندارد و عنوان می کند بخشی از قوانینی که در این گزارش ها مورد استناد کارشناسان شهرداری قرار گرفته تکالیفی را به دولت تحمیل نمی کند و فقط به دولت «اجازه» داده است. با وجود مناقشه دولت و شهرداری بر سر اصل رقم بدهی دولت به پایتخت، این بدهی در هر سطحی که باشد اگر انتخاب شهردار به گونه ای باشد که بتواند بالاترین قدرت رایزنی را برای وصول طلب 10 ساله پایتخت از دولت داشته باشد، کلیددار جدید شهرداری می تواند دست کم 7 هزار میلیارد تومان از این رقم را در سال اول دوره جدید مدیریت شهری از بابت مطالبات پایتخت از دولت به نفع شهر وصول کند و یک مسیر مالی تازه برای اداره شهر به وجود آورد. مسیری که کارشناسان شهری از آن به عنوان نفع اول پایتخت از شهردار جدید یاد می کنند و می تواند شهر تهران را از یک گردنه مالی مهم عبور دهد. گردنه مالی که هم اکنون دامنگیر شهر تهران شده است از سه بخش تشکیل می شود. بخش اول نیمه تمام یا معلق ماندن بخش زیادی از پروژه های در حال اجرا در پایتخت است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پایتخت از 2 هزار و 224 پروژه عمرانی و نگهداشت در حال اجرا پایتخت نشان می دهد: در حال حاضر علت اصلی تاخیر پروژه های شهری مربوط به کمبود نقدینگی است که طی پنج سال گذشته سهم این عامل در میان پنج عامل تاخیر پروژه ها شامل زمین، طراحی و برنامه ریزی، اجرا، پیمانکاران و مالی بیشتر شده است و موجب شده مجموعا همه پروژه ها دچار تاخیر 34 درصدی در اجرا شوند.براساس این گزارش، از مجموع 2 هزار و 224 پروژه شهری، معادل یک هزار و 589 پروژه(71درصد) در گروه پروژه های نگهداشت یا مستمر قرار دارند و در مقابل 635 پروژه در حوزه پروژه های عمرانی یا غیرمستمر دسته بندی شده اند که از این میان معادل 9 درصد پروژه های عمرانی از نوع پروژه های جدیدی هستند که به تازگی و برخلاف تاکید شورای شهر مبنی بر خودداری شهرداری از آغاز پروژه های عمرانی جدید که تعهدات مالی جدیدی را در پایان دوره برای مدیریت شهری ایجاد می کند، قرار دارد.بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی که از جمله پروژه های غیرحیاتی و غیرضرور شهری هستند اما در اولویت اول تخصیص منابع مالی از سوی شهرداری طی سال های گذشته قرار گرفته اند، حاکی از آن است که در پایان سال گذشته که میزان پیشرفت فیزیکی مورد انتظار برای این پروژه ها معادل 100درصد بود اما این پروژه ها به طور متوسط معادل 76درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، به تعبیر دیگر به لحاظ پیشرفت فیزیکی این پروژه ها حدود 24درصد با عقب ماندگی در اجرا مواجه بوده اند. در عین حال بررسی های کارشناسان شورای شهر از 635 پروژه عمرانی شهر تهران نشان می دهد این پروژه ها به لحاظ تعداد معادل 35درصد عقب تر از حد انتظار بوده اند. مقایسه وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه ها به لحاظ تعداد با نیمه نخست سال گذشته نیز بیانگر افزایش یک واحد درصدی عقب ماندگی است. نکته جالب در بررسی این نوع پروژه های عمرانی نیز آن است که با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت شهری کنونی حجم پروژه های عمرانی یا غیرمستمر که فعالیت اجرایی ندارند(معلق یا نیمه تمام مانده اند) بیشتر شده، طوری که معادل 16 درصد از پروژه های عمرانی هیچ گونه فعالیت اجرایی در آنها دیده نمی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در بررسی های کارشناسی از پروژه های مشخص شده که پنج عامل اصلی شامل زمین، اجرا، برنامه ریزی و طراحی، مسائل مربوط به پیمانکاران و موضوعات مالی در تاخیر روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها موثر بوده اند که از میان این عوامل سهم مربوط به تامین منابع مالی از جمله کمبود نقدینگی از همه بیشتر بوده و به حدود 43 درصد رسیده است.از سوی دیگر میانگین پیشرفت فیزیکی در گروه پروژه نگهداشت که سهم 71 درصدی از 2هزار و 224 پروژه در حال اجرا در سطح شهر داشته اند، معادل 57 درصد است. این پروژه ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی 43 درصد عقب تر از حد انتظار بوده اند که نشان دهنده سهم اندک پروژه های نگهداشت(عموما این پروژه ها به صورت مستمر در مناطق مختلف شهر در حال اجرا هستند و از آنجاکه با نیازهای حیاتی شهروندان در ارتباطند، جزو پروژه های ضروری و اولویت دار شهری محسوب می شوند) در مقایسه با پروژه های عمرانی از منابع مالی تخصیص یافته شهرداری است. در عین حال به لحاظ تعداد عقب ماندگی پروژه های نگهداشت وضعیت بحرانی تر را دارند. بررسی ه ...

ادامه مطلب