اصول و مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok  

درخواست حذف این مطلب
در این بخش اصول و مبانی وفرایندهای مدیریت پروژه ارائه می گردد. توجه شود که این مطالب بیشتر بر اساس استاندارد pmbok به دلیل فراگیر بودن آن تهیه شده است. در آینده مفاهیم پایه ای و فرایندهای سایر استانداردها از جمله prince2 ارائه خواهد گردید.برخی مفاهیم اولیه:مدیریت پورتفولیو:پورتفولیو به مجموعه ای(یک سبد) از پروژه ها گفته می شود. مدیریت مجموعه ای از پروژه ها یا طرح ها بصورت یکپارچه به نحوی که بهینه ترین استفاده از منابع سازمانی در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی صورت گیرد. مدیریت طرح:به چند پروژه که از نظر اهداف یا خروجی نهایی یکسان هستند. یعنی هر کدام از آن پروژه ها بصورت جداگانهُ خروجی یا محصول کاملی را اراپه نخواهند کرد. مثلا دو پروژه احداث تونل انحرافی و ساخت تاج سد در یک طرح احداث سد را در نظر بگیرید. این مفاهیم در بخش تاریخچه و مفاهیم توصیف شده اند. در این قسمت تنها ارتباط و جایگاه آنها را منطبق بر شکل روبرو مشاهده می نمایید.فاز های پروژه: بخش های مختلف یک پروژه که تحویل شدنی های مشخصی را ارائه می کند. مثلا یک پروژه ممکن است دارای فازهای طراحی اولیه، طراحی مفهومی، اجرا باشد. و یا می توان از فازهای شکل گیری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل و اختتام نام برد. کلا مفهوم فازهای پروژه برای تقسیم بندی بهتر و قابل کنترل تر پروژه مطرح شده است.دفتر مدیریت پروژه(pmo)(project management office):یک واحد، بخش سازمانی است که برای ایجاد نگاه یکپارچه به کل سیستم مدیریت پروژه بسته به سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ای سازمان ، در سطوح مختلف ساختار سازمانی قرار می گیرد. مسئولیتهای یک دفتر مدیریت پروژه می تواند دامنه ای شامل پشتیبانی مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را در بر گیرد.دفتر مدیریت پروژه، مسئول هماهنگ نمودن برنامه ریزی ها, اولویت بندی ها و اجرای پروژه ها با اهداف تجاری سازمان می باشد.وظایف اصلی pmo شامل:تدوین دستورالعملها، رویه ها، استانداردها، آموزش مدیریت پروژه، توسعه متدولوژی مدیریت پروژه در کارکردهای پروژه محورتحلیل منابع و سبد پروژه ها، مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان، تعیین سازمان و ساختار پروژه ها، مدیریت اثربخش هزینه پروژه ها در کارکردهای سازمان محورفاکتورهای تاثیرگذار محیطی (enterprise environmental factors)(eefs) اشاره به شرایط محیطی دارد که بر همه جنبه های پروژه تاثیر می گذارد لذا در تدوین کلیه فرایندها و تعیین استراتژی های مدیریتی پروژه مد نظر قرار گیرند.(یکی از ورودیهای کلیه فرایندها می باشد) از جمله :فرهنگ سازمانیتوزیع جغرافیایی منابع و تسهیلاتشرایط و استانداردهای صنعتزیرساختهای شرکتسرمایه های انسانی موجودسیستم تفویض اختیار شرکتشرایط بازارملاحظات سیاسیبانکهای اطلاعاتیسیستم اطلاعاتی مدیریت پروژهسرمایه های فرایندی سازمان (organizational process َََassets)(opas):شامل کلیه فرایندها، رویه ها، برنامه ها و ساختار دانشی است که در سازمان جاری است. این مورد نیز یکی از ورودیهای کلیه فرایندهای سازمانی است. برخی از این موارد شامل:فرایندها و رویه هااستانداردهای سازمانسیستمهای کنترلیبانکهای اطلاعاتی دانشیدرسهای آموخته(مستندات دانشی) از سایر پروژه ها(که در pmbok بسیار مورد توجه است)فرمت ها(فرم و دستورالعمل و ...)مهارت های مورد نیاز مدیر پروژه:بکارگیری یک مدیر پروژه توانا، اهمیت زیادی در میزان موفقیت پروژه دارد. نیازهای پروژه ما را ملزم می سازد تا مهارتها و شایستگی های مدیر پروژه را متناسب با میزان پیچیدگی های پروژه تعیین کنیم. با این اوصاف، مجموعه مهارت های ذیل تاثیر زیادی را در به خدمت گرفتن مدیر پروژه دارند.مهارت های فردی: کل نگر، تفکر سیستمی، انعطاف پذیری، آشنایی فرهنگیمهارت های مدیریت پروژه ای: برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و پایش.مهارت های اجتماعی: رهبری، روابط عمومی، ایجاد انگیزش و ایجاد تیم.مهارت های فنی: توانایی های مهندسی و علمی، توانایی در علم ریاضیات، تجربیات خاص پروژه.مهارت های مدیریتی و تجاری: بصیرت سازمانی، مدیریت تجاری عمومی و اصول برنامه ریزی، بودجه بندی و مالی.فرایندها و حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbokجدول ماتریسی زیر جایگاه کلیه فرایندها و حوزه های دانشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok را نشان می دهد. معمولا در ابتدا درک چگونگی کارکرد این فرایندها و ارتباط آنها با هم کمی سخت است. جهت توضیح توجه نمایید که همانطور که در شکل مفهومی ابتدای این بخش توضیح داده شد، از نظر زمانی ابتدا فرایندهایی که در زیر دسته آغازین قرار می گیرند(به مانند تهیه منشور پروژه) شروع می گردند. سپس فرایندهای برنامه ریزی و فرایندهای اجرایی و کنترلی همزمان اتفاق می افتند. در پایان هم فرایندهای اختتام.اما در فرایندهای برنامه ریزی، ترتیب تهیه برنامه های مختلف در حوزه های دانشی مختلف تقریبا بر طبق ماتریس ارائه شده از بالا به پایین و پشت سر هم است. اما از آنجاییکه حتی برنامه ریزی های مختلف هم در طول پروژه دائما باید به روز شده و احتمالا تغییر کنند، نمی توان همواره این توالی را در نظر گرفت.این مطالب بدین دلیل مطرح شد که اساسا ذهن ما علاقه مند است که بداند بترتیب و پشت سر هم چه کارهایی را باید انجام دهد. اما کلا یک مساله مهم را در نظر داشته باشید که استاندارد pmbok متدولوژی محور نیست. یعنی متدولوژی دقیقی ارائه نمی دهد. یعنی می گوید توالی انجام کارها را حسب نیاز پروژه خودتان انجام دهید و تمرکز اصلی آن بر روی رعایت کردن یکسری اصول و قواعد و فرایندهای مختلف است. اما استاندارد prince2 متدولوژی ارائه می دهد. بهمین دلیل بسیاری از مشاورین پیشنهاد می کنند که این دو استاندارد را با هم استفاده نمایید.ماتریس جایگاه فرایندها و حوزه های دانشی مدیریت پروژه بر اساس pmbokپنج فرآیند اصلی مدیریت پروژه 1- آنچه باید انجام دهد به طور دقیق درک کند(آغاز) 2- در مورد نحوه انجام آن به طور دقیق تصمیم بگیرد(برنامه ریزی) 3- آن را انجام دهد(اجرا) 4- مطمئن شود که دقیقا انجام شده است(کنترل) 5- تایید نهایی آن را بگیرد.(اختتام) مرحله آغاز، فرایند تایید یک پروژه جدید و تصویب پیشبرد آن است.بهتر است آغاز یک پروژه، هر چند به طور خلاصه، مکتوب و ثبت شودتهیه مستندات مفهومی اولیه پروژه و منشور پروژهتعیین معیارهای موفقیت پروژهتعیین و ثبت محدودیت های پروژهتعیین و ثبت فرضیات پروژهانجام آنالیز هزینه- سود.برنامه ریزی، مهمترین فرآیند در مدیریت پروژه استبرنامه ریزی شامل مشخص نمودن یک هدف خاص، تعیین اهداف و منابع مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مربوطه و نحوه رسیدن به هدف، قبل از شروع پروژه استبا شروع اجرا برنامه ریزی متوقف نمی شود چرا که طرح ها باید بر طبق اطلاعات جدید تنظیم شودبرای اجرای یک پروژه موفقیت آمیز، باید اطلاعات صحیح را در زمان مناسب، به افراد مناسب ارایه دهید. کار ژروهی اثر بخش است و ارتباطاط، بسیار مهم هستند.ممکن است، تیم پروژه آنقدر در پروژه ای مشغول شوند که اعضای آن متوجه نشوند که از هزینه های برنامه ریزی شده فراتر رفته اند، یا از زمان بندی مورد نظر عقب افتاده اند و یا حتی از خصوصیات اولیه محصول فاصله گرفته اند. این امر، دلیلی برای کنترل و اجرای همزمان پروژه است.اتمام پروژه بسیار مهم است زیرا فقط زمانی پروژه تمام می شود که آماده قبول پروژه دیگری باشید و یا بتوانید به فاز بعدی پروژه بپردازید. اتمام پروژه مستلزم پایان پروژه و کسب تایید نهایی آن است.فرایند آغازین حوزه مدیریت یکپارچگی (توسعه منشور پروژه)منشور پروژه یک سند واضح ومشخص است که برای آغاز و ابلاغ رسمی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. منشور پروژه اولین اقدام در مرحله آغازین پروژه است و فلسفه اصلی آن این است که همه بدانند چه پروژه ای با په مشخصاتی در سازمان شروع شده است. فلسفه اصلی آن هم ایجاد هماهنگی و همکلامی کل سازمان در اجرای پروژه مذکور است.اهم موارد مندرج در منشور از دیدگاه pmbok:اهداف پروژهاهداف جزیی قابل اندازه گیری پروژه و معیارهای پذیرش آن هانیازمندیهای سطح بالامفروضات و محدودیتهاتوصیف کلان(سطح بالا) پروژه و حدود آنریسکهای سطح بالاخلاصه مایلستونهای زمان بندیخلاصه و سرفصلهای بودجهلیست ذینفعان اصلینیازمندیهای توجیه و تایید پروژه(شرایط موفقیت پروژه، چه کسی تصمیم می گیرد که پروژه موفق بوده است، امضاهای مجاز در پروژه متعلق به چه کسانی است)تعیین و تخصیص مدیر پروژه بهمراه مسئولیتها و سطوح اختیارات وینام و اختیارات حامی پروژه(فردی که در سازمان مدیر پروژه را تعیین و حمایت می کند)نمونه سرفصلهای یک منشور کامل:1- هدف پروژه(project goal):2- اهداف قابل سنجش و معیارهای موفقیت پروژه(project objectives):زمانی:هزینه ای:محدوده ای:کیفی:3- دلایل انتخاب پروژه(selection criteria) (اهداف استراتژیک سازمان از انتخاب این پروژه):4- الزامات سطح بالای پروژه(product requirements and acceptance criteria):الف- الزامات ناشی از عوامل محیطی سازمانی:ب- الزمات ناشی از قرارداد و اسناد و مدارک اولیه:5- الزامات تصویب پروژه (چه چیزی موفقیت پروژه را تشکیل می­دهد، چه کسی تصمیم می­گیرد که پروژه موفق است و چه کسی پروژه را تصویب می­کند):6- توصیف سطح بالای پروژه( شرح مختصر پروژه)(project description):کارفرما:مشاور طرح و دستگاه نظارت:نشانی محل اجرا:موقعیت و توصیف محل اجرا:برآورد تقریبی هزینه عملیات اجرایی پروژه (قیمت اولیه): ریالنوع قرارداد: e p c ec pc epc سایر...........نحوه پرداخت صورت وضعیت: فهرست بها یا لیست قیمت (فهرست بهای خاص) یا متر مربع زیر بنا یا lump sum نوع پروژه: عمرانی غیر عمرانیتاریخ عقد قرارداد: تاریخ عقد آن //می باشد.وضعیت تعدیل: □ مشمول تعدیل می باشد □ مشمول تعدیل نمی­باشد. شاخص مبنای پیمان بر اساس بخشنامه 173073/101 مورخ 15/9/82 معاونت برنامه ریزی و راهبردی کشور سه ماهه ... سال ... می­باشد.نوع و تاریخ برگزاری مناقص ...

ادامه مطلب  

گزارش مفصل متنی و تصویری «موسیقی ایرانیان» از نشست خبری پروژه موسیقایی-نمایشی «سی»  

درخواست حذف این مطلب
نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاندست اندرکاران پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» ضمن تشریح جزئیات تولید و اجرای این پروژه از دشواری های و شرایط تولید یک اثر مرتبط با شاهنامه فردوسی در سال های اخیر سخن گفتند. به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» و به نقل از مهر، امیرحسین ماحوزی دراماتورژ پروژه نمایشی موسیقایی «سی» در ابتدای این نشست رسانه ای که یکشنبه شب ۲۸ خرداد ماه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد با اشاره به انگیزه ها و دغدغه های راه اندازی این پروژه توضیح داد: چندی پیش با سهراب پورناظری مشغول صحبت بودیم که درباره ضرورت های پرداخت موسیقایی به شاهنامه حرف هایی به میان آمد که به نوعی آغازی برای راه اندازی این پروژه شد. از آنجا که طی سال های اخیر پرداختن به موضوع شاهنامه در عرصه های گوناگون کمتر دیده می شود همین موضوع باعث شد تا به ماجرا جدی تر نگاه کنیم.شاهنامه فردوسی در ایران بحران زده ناجی زبان فارسی شدوی ادامه داد: شاهنامه فردوسی در زمان بحران و آشوب در ایران توانست زبان فرسی را زنده نگه دارد و حالا که فکر می کنم در یکی دوران حساس ایران زمین هستیم کماکان این اسطوره ها را می توانیم الگو قرار دهیم. از نظر من شاهنامه فردوسی کتاب جنگ نیست چرا که پس از این جنگ ها و نبردهای فراوانی که در طول داستان های مختلف آن مشاهده می کنیم مهر استوار شده است؛ موضوعی که از دیده ها غایب است و چنین پروژه هایی می تواند دوباره آن را به یاد مخاطب بیندازد.ماحوزی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای پروژه «سی» آغازی برای نگاه دوباره شاهنامه فردوسی باشد، بیان کرد: ما در این پروژه تلاش کردیم از اجرای داستان زال و رودابه مفهوم عشق، داستان رستم و اسفندیار مفهوم آزادی و داستان رستم و سهراب تقابل عشق و میهن را در معرض گوش دیداری و شنیداری مخاطب قرار دهیم که امیدوارم در این راه موفق باشیم.تلاش برای حذف نقطه کور تماشا! محمدحسین توتونچیان مدیر پروژه «سی» هم در این مراسم بیان کرد: پروژه «سی» از ۱۵ مردادماه امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران آغاز می شود و با توجه به محتوای برنامه ای که ارائه خواهد شد بلیت ها از ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان از طریق سامانه های «ایران کنسرت» و «می رسی» عرضه می شود که تمام تلاش ها بر این است تا میانگین قیمت بلیت جایگاهی حمایتی از مخاطب داشته باشد.وی ادامه داد: در طول سال های گذشته که کنسرت هایی در فضای باز برگزار می شد نارضایتی در تماشاگران به جهت نحوه اجرای برنامه و نوع چینش صندلی ها پیش می آمد که ما در این کنسرت تلاش کردیم با دقت بسیار زیاد فضای برگزاری کنسرت را به شکلی طراحی کنیم که تماشاگران در هر جایی می نشینند از اجرای برنامه لذت ببرند. این امیدواری وجود دارد که هیچ نقطه کوری برای تماشای برنامه وجود نداشته باشد تا تماشاگران کنسرت ما را با خاطره خوبی ترک کنند.این پروژه نه تئاتر است نه موسیقی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریاننغمه ثمینی نویسنده این پروژه نمایشی هم در این نشست گفت: قریب به ۹ ماه پیش سهراب پورناظری با اشتیاق بسیار فراوانی که داشت برای اولین بار درباره پروژه «سی» با من صحبت کرد. بعد از برگزاری جلسات پی در پی به شکلی از اجرا رسیدیم که می توان آن را به نوعی «درام موسیقایی» نامید. پروژه ای که نه به طور کامل موسیقی است و نه به طور کامل می توان آن را تئاتر نامید، بلکه به نظر من می تواند فضایی برای متصل شدن موسیقی و تئاتر در کنار یکدیگر باشد. ما نگارش پروژه را از داستان زال و رودابه آغاز کردیم و کار را با داستان های دیگر ادامه دادیم تا امروز که متن نمایش داغِ داغ به مرحله نهایی رسیده است.وی ادامه داد: نگارش پروژه «سی» دومین اثر اقتباسی من بعد از نگارش نمایشنامه «اسب های آسمان خاکستری می بارد» است که حدود ۱۰ سال پیش روی صحنه های تئاتر حضور داشت و حالا بسیار خوشحالم که این تجربه دوم که همایون شجریان آتش اشتیاق آن را برای من آورد دستمایه تولید یک اثری شد که تابستان امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به صحنه می رود.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.حس یک تفاوت اساسی در یک فضای جدیدعلی اصغر دشتی کارگردان پروژه «سی» در این نشست رسانه ای که با نظم و ترتیب خوبی برگزار شد، درباره تجربه حضورش گفت: حضور من در این پروژه با آثاری که قبلا در مقام کارگردان حضور داشتم تفاوت های اساسی دارد. در پروژه های قبلی این منِ کارگردان بودم که در تمامی کارهای اثرم تصمیم گیرنده بودم اما وقتی با پیشنهاد همایون شجریان و سهراب پورناظری برای کارگردانی پروژه مواجه شدم متوجه حضور در فضای جدیدی شدم که برایم جذاب بود.وی ادامه داد: پروژه «سی» اجرایی است که در یک تعامل سعی می کند یک اثر چند رسانه ای واحد را به تماشاگر ارائه دهد. به هر حال روند آغاز کار ما از دی ماه با ورود به مرحله پیش تولید شروع شده و امیدوارم در این روزهایی که متن نمایش هم به مرحله نهایی رسیده بتوانیم در ۱۵ مرداد ماه فضای قابل قبولی را برای مخاطبان علاقه مند موسیقی و تئاتر ارائه دهیم.این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بازیگران در این نمایش به عنوان خواننده حضور ندارند، گفت: در این پروژه تمام تلاش این بوده که یک هم نشینی مناسب در تئاتر، موسیقی و ویدیومپینگ اتفاق بیفتد، یعنی اثر واحدی که نباید آن را از همدیگر تفکیک نکنیم و دیالوگ نویسی نیز به شکلی است که لحن آهنگین دارد و بازیگران می توانند براساس موسیقی ارائه شده به توصیف فضایی برسند که موسیقی نمایش نیز با آن همراه است.دولتشاهی، پاکدل، جدیدی و شاهنامه فردوسی نشست پروژه موسیقایی-نمایشی «سی» با حضور همایون شجریانسحر دولتشاهی بازیگر نقش رودابه تاکید کرد: حضور من در این پروژه باعث شد که نسبت به شاهنامه فردوسی دغدغه مندتر شوم و به این اثر ارزشمند ادبیات فارسی کشورمان بسیار متمرکز تر نگاه کنم.مهدی پاکدل هم که قرار است در پروژه «سی» ایفاگر نقش رستم باشد، توضیح داد: بسیار خوشحالم که در کشورم ایران شاهد اجرای پروژه ای به این گستردگی و جذابیت هستم و بی نهایت خوشحال تر که سازندگان اثر سراغ گنجینه ای از ادبیات فارسی ایران رفتند که من جزوی از آنها هستم.امیر جدیدی نیز گفت: امیدوارم این کار بتواند حرکتی باشد تا مردم سرزمین ما با تمام وجودشان با موضوع آفرینش شاهنامه آشنا شوند.«ابر می بارد» و «آهای خبردار» در پروژه «سی» همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی هم در این مراسم که در حضور پرتعداد اهالی رسانه برگزار شد با بیان اینکه نقطه مرکزی پروژه «سی» شاهنامه فردوسی است، عنوان کرد: شما در این اثر شاهد اجرای اثری برگرفته از شاهنامه فردوسی خواهید بود. ما در این مجال کوشش کردیم علاوه بر اجرای تصنیف ها و موسیقی های مختلف و اشعار بزرگان ادبیات فارسی قطعه هایی چون «ابر می بارد» و «آهای خبردار» را هم در درون کار بگنجانیم که بی ارتباط با موضوع و محتوای در نظر گرفته شده نیست چرا که برای اجرای این پروژه سورپرایزهایی داریم که ترجیح می دهم تا روز اجرا به آن اشاره ای نکنیم.وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است کاری کنیم که نسل های مختلف مخاطبان از شنیدن موسیقی مرتبط با شاهنامه فردوسی با تمام وجود لذت ببرند و شما در کنسرت ما خواهید دید که فرم های موسیقی انتخاب شده هم در این راستا بوده که امیدوارم سنین مختلف مخاطبان از شنیدن و دیدن آن لذت ببرند. به هر حال پروژه «سی» برای من پروژه بسیار بزرگی است که قطعا با کنسرت های قبلی ام تفاوت دارد چرا که کار نویی است و من واقعا هیجان زده هستم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. البته از اینکه فضای کنسرت در جایی همچون مجموعه سعدآباد اجرا می شود خوشحالم زیرا این کار فقط می توانست در چنین فضایی اجرا شود که جا دارد از همکاری مسئولان این مجموعه قدردانی کنم.علاقه فرزند ۱۰ ساله همایون شجریان به «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگر از صحبت های ها خود گفت: من هیچ مرزی برای کارهایم قائل نیستم زیرا چندان جذاب نیست که یک فرم دائما تکرار شود. البته خودم همواره توجه به فرم های موسیقی اصیل ایرانی را به عنوان یک ضرورت مدنظر داشته ام چرا که خودم در این فضا پرورش یافته و بزرگ شده ام. من در این پروژه دوست دارم با یک روحیه متفاوت وارد کار شوم. ضمن اینکه دختر ۱۰ ساله من و اصولا نسل آنها هر زمان به موسیقی های من گوش می دهد با «آرایش غلیظ» و «چرا رفتی» ارتباط بهتری می گیرند و اساسا این موفقیت ماست که به سهم خود کاری می کنیم که این نسل کارهای ما را گوش می کند.شجریان درباره قیمت گران بلیت هم تاکید کرد: حضور اسپانسر این برنامه در ماجرای بلیت فروشی تاثیر نداشته که بخواهیم بگوییم قیمت ۱۹۵ هزار تومان پروژه به همین جهت بوده است. البته بخش هایی از هزینه های این پروژه برای ما واقعا غیرقابل تحمل بود کما اینکه تمام تمهیدات ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها ع ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها ع ...

ادامه مطلب  

اتمام پروژه های نیمه تمام چقدر خرج دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وضعیت این پروژه ها به گونه ای بود که دولت در آغاز فعالیت خود در دوره یازدهم وعده کرد که با تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، بخش عمده ای از این طرح ها را به پایان برساند؛ بااین حال همچنان در بسیاری از استان ها پروژه های نیمه تمام به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و وعده دولت هم دردی دوا نکرده است. برخی می گویند که تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام کنونی در کشور با توجه به محدودیت های اعتباری بیشتر از سه دهه زمان می برد و برخی هم این بازه زمانی را حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اعلام می کنند؛ هرچه که هست گویا به این زودی نباید منتظر تکمیل این پروژه ها بود. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود.نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند.در دولت یازدهم استاندار کرمان که در ابتدای حضورش در کرمان سعی می کرد تمام مواردی که می تواند به خلق ثروت در استان منجر شود را به سرانجام برساند توجه خاصی به این پروژه نشان داد و پیگیری ها و تلاش خود در سطح استان و در سطوح ملی برای باز کردن دریچه صنایع مرتبط با پتروشیمی در کرمان آغاز کرد.در همین راستا با حضور مسئولان در کرمان استارت ابتدایی ساخت مجتمع پتروشیمی در کرمان زده شده و تابلوهایی در میادین اصلی شهر در خصوص این پروژه نصب شد حتی صحبت هایی از سفر مسئولان ارشد دولت به کرمان برای آغاز کلنگ زنی بر سر زبان ها افتاد اما حالا که دولت یازدهم نیز به اتمام رسیده است عملاً این پروژه هیچ گاه رنگ واقعیت را به خود ندید و روزهاست که حتی صحبتی هم در خصوص این پروژه شنیده نمی شود.دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اع ...

ادامه مطلب  

روایتی از پروژه های نیمه تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ ها خوب نشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حکایت پروژه های نیمه تمام در استان های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه هایی که بخشی از آن ها ملی و تعدادی هم استانی است. برخی از این پروژه ها دولت های مختلف را تجربه کرده اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه ها آن قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده اند چون اعتماد مردم به وعده های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.برخی پروژه های ملی که میان چند استان مشترک هستند مشکلات جدی بر سر راه پیشرفتشان ایجادشده و داستان های متفاوتی را از سر گذرانده اند.پروژه های استانی نیمه تمام از قبیل ورزشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه ها گاه آن ها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.به حداقل ۲۰ سال زمان نیازمندیم! اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف اعلام می شود به طوری که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارد؛ پروژه هایی که در بخش های مختلف تعریف شده است.به عنوان مثال وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود چهار هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور گفته است: اتمام این تعداد پروژه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی با یادآوری اینکه با همگرایی دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص داده شده است، وعده کرده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه این پروژه ها به بهره برداری برسد. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق هم گفته است که تکمیل طرح های نیمه تمام در صنعت آب و برق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز استسید حسن حسینی نماینده مردم و شاهرود در این رابطه گفته است: نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است. وی بابیان اینکه اگر با روند فعلی تخصیص اعتبارات عمرانی کشور حرکت کنیم بدون در نظر گرفتن تورم، نزدیک به ۲۰سال طول می کشد تا این پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد، افزود: مجلس در نظر گرفته است تا این پروژه ها برای زودتر به بهره برداری رسیدن به بخش خصوصی واگذار شود.عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: به موجب قانون برنامه توسعه پنجم که در برنامه توسعه ششم نیز تمدید و برای آن تسهیلات بهتری در نظر گرفته شد بسیاری از پروژه های عمرانی با توجه به وضعیت اعتباری کشور که دولت توان اتمام آن را ندارد، با شرایط خاص و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود. نیاز به اعتبارات هزاران میلیاردیبه عنوان نمونه در استان لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته است که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است. علی هادی چگنی که بر ضرورت اجرای سیاست های اصل ۴۴برای تکمیل این پروژه ها تأکید دارد، اظهار داشت: همواره مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت واگذاری این پروژه ها تأکید دارند و این امر نیز در شورای عالی اقتصاد موردتوجه و تأکید است. وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره برداری از این دو استخر شد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه های اجرایی استان برای واگذاری پروژه های نیمه تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده اند. در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. قصه پر غصه پروژه های بخش انرژیاما در این میان برخی پروژه های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن ها در استان چالش برانگیز شده است که پتروشیمی ها از آن جمله هستند. داستان پتروشیمی در استان های مختلف در نوع خود بی نظیر است، قصه ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به عنوان مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶زمین گیر شده و مردم را در باران وعده ها، تشنه خوش قولی نگه داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود. این طرح پنج ساله تعریف شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی ها در کشور و مشکلاتی که برای آن ها در سایر استان ها پیش آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به عنوان یادگاری برای دولت بعد به جا گذاشتند. دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم انتظار ورود سرمایه گذاران هستند.صنعت پتروشیمی از اشتغال زاترین صنایع محسوب می شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می تواند فضایی قابل توجه برای ایجاد مجتمع های پتروشیمی باشد.وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می دهد.بااین همه هم اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می تواند برای سرمایه گذاری های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه گذاران بر روی پروژه های صنعتی نیمه تمام استان، امیدوار بود؟ مصائب تأمین اعتبار پروژه های راهپروژه های حوزه راه هم از دیگر پروژه هایی هستند که نیمه تمام ماندن آن ها علاوه بر تبعات اقتصادی موجب خسارات جبران ناپذیر به سرمایه انسانی شده است به طوری که در تصادف های مختلف شاهد مرگ تعداد زیادی از هم وطنان به دلیل استاندارد نبودن برخی محورها هستیم. به عنوان مثال استان مرکزی ازجمله استان هایی بوده که دارای تعدادی ازاین دس ...

ادامه مطلب  

تحلیل ناکارآمدی روش تبلیغ دینی از منظر روش تحقیق  

درخواست حذف این مطلب
روش تحقیق در تبلیغدر امر تبلیغ نیز مانند تحقیق و آموزش راه های مختلفی وجود دارد که در هر کدام از این راه ها، از مدل ها و شیوه های خاصی می توان استفاده کرد. اینکه مدل و شکل تبلیغ یک مبلغ چیست؟ بستگی به روش تحقیقی دارد که یک مبلغ برای رسیدن به محتوای تبلیغی خود از آن بهره می برد و برای دستیابی به آن می توان از طریق مهندسی معکوس اقدام و به آن دست یافت؛ چرا که تبلیغ، یک معادله دو طرفه است، یعنی هم می توان از طریق روش تحقیق به شیوه و شکل تبلیغی مبلغ دست یافت و هم بوسیله مهندسی معکوس می توان از شیوه و شکل تبلیغی به روش تحقیق آن مبلغ رسید. روش تبلیغبدیهی است که تبلیغ بدون روش صورت نمی گیرد، هر چند تبلیغ را صرفا نوعی بمباران اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای مختلف بدانیم تا به نوعی بی هدفی و کاتوره ای بودن آن را نشان دهیم؛ زیرا وقتی گامی به عقب برمی گردیم، می بینیم که این بمباران اطلاعاتی نمی تواند بی جهت بوده باشد بلکه حتما در راستای یک انگیزه و لو به صورت ناخودآگاه، هدفمند بوده است و بارش اطلاعاتی نیز در واقع شیوه تبلیغی و رسانه مورد استفاده در این بارش اطلاعاتی نیز، ابزار آن می باشد.روش تبلیغ سنتیدر روش تبلیغ سنتی که میراث دار گذشتگان و شیوه پیامبران و امامان معصوم ما می باشد آن چه به معنای واقعی وجود داشت، حضور در بطن زندگی مردم بصورت نظری و عینی بوده است، از طرفی منبر را به عنوان ابزار و رسانه برای تصحیح اعتقادات و اطلاع رسانی از کَند و کاوهای نظری خود قرار می دادند و به این وسیله مردم را به لحاظ تئوری اقناع می کردند و از طرف دیگر با حضور در جامعه و بررسی مشکلات عموم مردم و درک آن مشکلات از نزدیک و ابراز همدردی با آنها رفع مشکلات آنها در حد توانایی، دوشادوش مردم به پیش می رفتند. مردم نیز طعم لذت این حضور را می چشیدند و به معنای واقعی فعل عالم را دلیل و برهان قاطع افعال خویش می دانستند و او را به عنوان الگو در زندگی خود می پذیرفتند. این روش تبلیغ، یعنی حضور توامان تبلیغ در میدان عمل و نظر، در سبک و روش زندگی مردم زمانه خود تأثیر به سزایی داشت و این شدت حضور به نحوی بوده است که امکان تخطی از مباحث نظری کم بوده است و یا حضور بالعیان مبلغین در منش افراد به گونه ای بوده که با صدور یک فتوا به راحتی معادلات کشوری و شاهنشاهی به هم می ریخته است مثل فتوای علما در جنگهای ایران و روس، فتوای میرزا مسیح مجتهد (که منجر به قتل لیاخوف روسی شد) در آزادی زنان گروگان گرفته شده توسط سربازان روسی، فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی و...روش تبلیغ موجودبسیاری به اشتباه تبلیغ موجود را به گونه ای تبلیغ سنتی می پندارند در حالیکه شیوه تبلیغی حال حاضر در جامعه ما فقط بخشی از شیوه تبلیغی گذشتگان و علمای سلف ما را در بر دارد و آن هم بخش منبر و وعظ و خطابه آن است. یعنی صرفا بخش نظری مسائل محل دقت قرار می گیرد در حالیکه تبلیغ سنتی دارای دو چهره نظری و عملی بوده است. اینکه چرا و چگونه تبلیغ سنتی به این شکل درآمده است، مجال دیگری را می طلبد. در زمان حاضر، حضور روحانیت در بین مردم بسیار کمرنگ شده و با عقب نشینی مبلغین از فضای عمومی جامعه، رسانه های دیگر جای آن ها را گرفته است و بدین نحو، تأثیر گذاری اجتماعی مبلغین کمتر و کمتر می شود و اثر پذیری جامعه از دیگر رسانه ها بیشتر و بیشتر می شود که نتیجه آن در برخی از نمودهای اجتماعی جامعه به شدت مشهود است مثل تبلیغ ماه رمضان. در سال های نه چندان دور مردم، در ماه رمضان پس از خواندن نمازهای واجب در مسجد به دعا و نیایش می پرداختند و در ضمن موعظه وعاظ نیز رونق خوبی داشت ولکن در دهه اخیر و با توجه به رشد روز افزون فضای رسانه ای و در عین حال عقب ماندن تکنولوژیکال روحانیت از رسانه، فضای مطلوب از مسجدها و حسینیه ها رخت بربسته و به رسانه قدرتمندی چون تلویزیون قید خورده است در این شرایط، منبرها و مراسم ماه رمضان با توجه به برنامه های موجود در رسانه هماهنگ می شود.آسیب شناسی روش تحقیق تبلیغ موجوددر تبلیغی که مبتنی بر روش تحقیق کتابخانه ای و یا تک بعدی است عرصه عمل تبلیغ محدود به ظرفیت همان روش تحقیق است به طور مثال در روش تحقیق کتابخانه ای، مبلغ یک فضای مطلوبی را جدا از فضای موجود ایجاد می کند که به دلیل فاصله امور نظری از امور عملی نیاز به واسطه ای بین تئوری هایی که ناشی از اطلاعات کتابخانه ای شکل می گیرد با واقعیتی است که در ...

ادامه مطلب  

اجرای موسیقایی رستم و سهراب این بار توسط همایون شجریان/اسم تمام قاچاقچی های تلویزیونی هوشنگ و رستم است+عکس  

درخواست حذف این مطلب
نشست رونمایی پروژه «سی» با حضور همایون شجریان، سهراب پورناظری، نغمه ثمینی(نویسنده) علی اصغر دشتی (کارگردان) سحر دولتشاهی، امیر جدیدی و مهدی پاکدل (بازیگران) و نماینده شرکت سامسونگ به عنوان اسپانسر برنامه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ماهوزی دراماتورژ پروژه "سی"با بیان اینکه در شرایط حساس امروزی پرداختن به متنی مانند شاهنامه ضروری است، گفت: شاهنامه در زمان بحرانی و آشوب در ایران نوشته شد و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را زنده نگه داشت. ما از خود پرسیدیم ضرورت نگاه دوباره به شاهنامه چیست؟ آیا هم اکنون با پرداختن به شاهنامه می توانیم در شرایطی که در منطقه پرآشوبی هستیم فرهنگ ایران زمین را از نوع بازسازی کنیم؟در دوره پرآشوب امروز، اسطوره های شاهنامه ما را نگهداری می کنندماهوزی ادامه داد: در طوفان های این سرزمین هر شاعری که آمده تا انسان را بازسازی کند روی شاهنامه تکیه کرده است. اکنون یکی از حساس ترین دوران ایران زمین است که گرفتار آشوب شده و بر آن اساس اسطورها می توانند ما را نگه دارند چراکه اسطوره ها آیینه هایی هستند که خود را در آن به نظاره می نشینیم.این دراماتورژ ادامه داد: تعارض اصلی که شاهنامه مطرح می کند را در این پروژه مدنظر قرار داده ایم. شاهنامه کتاب جنگ نیست بلکه بر مهر استوار شده و فرهنگ این سرزمین را بازتعریف کرده است. در نتیجه در پروژه «سی» روی اولین مفهوم یعنی مهر تمرکز کردیم چراکه ایران تنها سرزمینی ست که کلیدواژه اش مهر است.ماهوزی همچنین خاطرنشان کرد: در این پروژه مفهوم عشق را در داستان زال و رودابه، مفهوم آزادی را در داستان رستم و اسفندیار و تقابل عشق به میهن و عشق به خانواده را در داستان رستم و سهراب ارایه می کنیم.آغاز بلیت فروشی پروژه «سی» از هفته آینده/ اجرا در کاخ سعدآبادحسین توتونچیان (مدیر برگزاری پروژه) نیز در این نشست اظهار داشت: این پروژه از 15 مرداد در کاخ سعدآباد تهران آغاز می شود که فروش بلیت آن در هفته آتی انجام می گیرد.توتونچیان قیمت بلیت های پروژه سی را از 25 تا 195 هزار تومان عنوان کرد و گفت: چیدمان صندلی ها در این مجموعه طوری است که هیچ نقطه کوری وجود نداشته باشد.نغمه ثمینی (نویسنده کار) نیز گفت: حدود 10 ماه پیش برای اولین بار سهراب پورناظری با من درباره ایده ای حرف زد که می خواست یک پروژه روی شاهنامه باشد. در صحبت های زیادی که با هم داشتیم به شکل درام موسیقایی رسیدیم که ترکیبی از درام، نمایشنامه و موسیقی بود؛ درواقع این پروژه نه کنسرت است نه تئاتر بلکه به هم متصل است.ثمینی؛ پروژه «سی» را دومین اقتباس خود از شاهنامه خواند و گفت: بخش تحقیقی این پروژه را در پاییز و زمستان سال گذشته انجام داده و در بهار نسخه اولیه آن نوشته شده است.آغاز تمرین رسمی نمایش-کنسرت «سی» از ابتدای تیرماهعلی اصغر دشتی (کارگردان این پروژه) نیز با بیان اینکه پروژه سی برای من به عنوان کارگردان و سایر تئاترهایی که تاکنون کار کرده ام تفاوت اساسی دارد، گفت: ما به عنوان کارگردان تصمیم گیرنده هستیم که پروژه ای را روی صحنه ببریم که انتخاب نمایشنامه تا هرچیز دیگرش در اختیار ماست. اما پروژه «سی» پیشنهادی بود که از سوی سهراب پورناظری و همایون شجریان به من ارایه شد.دشتی ادامه داد: بخش جذاب و جالب این پروژه برای من این است که برای نخستین بار تعدادی آرتیست گردهم آمده اند و در یک تعامل، اثر واحدی را به تماشاگر ارایه می کنند. پیش تولید این پروژه از دی ماه شروع شد و تا امروز مراحل نهایی را پشت سر گذاشته و از تیر ماه وارد تمرین رسمی پروژه خواهیم شد.سحر دولتشاهی (بازیگر پروژه سی) هم گفت: وقتی این پروژه به من پیشنهاد شد خودم را به داستان های شاهنامه نزدیک احساس نمی کردم اما در پروسه شکل گیری اثر دغدغه مندتر کنار گروه قرار گرفتم.دولتشاهی یادآور شد: پروسه تمرین ها تا امروز تحلیلی بوده و سعی کردیم به نگاه مشترکی در کار برسیم اما نمی توانم در این مرحله با اطمینان بگویم که این اثر چه فرقی با تجربه های قبلی ام در تئاتر خواهد داشت.مهدی پاکدل (دیگر بازیگر کار) نیز گفت: خوشحالم چنین پروژه ای در کشور اجرا می شود که از بزرگترین گنجینه ادبیات ایران یعنی شاهنامه استفاده کرده که بسیاری از مواقع از آن غافل بوده ایم.پاکدل در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه اجرای دکلمه و تجربه اجرای یک اثر موسیقیایی گفت: تاکنون نمایش های متفاوتی کار کرده ام که بین آنها بحر طویل و نمایش موزیکال هم بوده است اما چنین تجربه ای را تاکنون نداشته ام و مشتاقم که هرچه زودتر شروع شود تا ببینم با چه چیزی طرف خواهم بود. پروژه سی برایم جذاب و بدیع و نو است و امیدوارم برای منی که در موسیقی تجربه و تخصصی ندارم؛ این پروژه باعث یادگیری ام باشد.امیر جدیدی (دیگر بازیگر این پروژه) هم خاطرنشان کرد: فکر می کنم اتفاق بزرگی که افتاده این است که عامه مردم مانند خود من که کمتر با شاهنامه آشنا هستند می توانند از طریق این پروژه با این اثر بیشتر آشنا شوند.جدیدی با بیان اینکه «طرفدار همایون شجریان و سهراب پورناظری هستم» ادامه داد: امیدوارم ترکیب تئاتر و موسیقی در این پروژه بسیار جذاب باشد و آن اتفاقی که باید بیفتد یعنی بهره برداری درست مردم از شاهنامه و ادبیات پارسی؛ در نتیجه اجرای این پروژه محقق شود.مدیر مارکتینگ شرکت سامسونگ که در این نشست حاضر بود نیز گفت: هنر و فناوری کنار همدیگر سبک زندگی ما را متحول کرده است و تاکید این دو را امروز به بهترین شکل ممکن در پروژه سی می توان دید.احتمال اجرای قطعه های «ابر می بارد» و «آهای خبردار» همایون شجریان (خواننده و تهیه کننده) در این برنامه با بیان اینکه نقطه مرکز پروژه شاهنامه فردوسی است، گفت: چه برای اشعاری که برای موسیقی انتخاب شده و چه متن نمایشی و دیالوگ ها از شاهنامه استفاده کرده ایم اما تنها به اشعار فرودسی بسنده نکردیم بلکه با استفاده از موسیقی ها و تصنیف های مختلف از اشعار دیگر بزرگان هم استفاده کردیم.شجریان خاطرنشان کرد: شاید قطعه های «ابر می بارد» و «آهای خبردار» را به واسطه استقبال که از آنها شده در این پروژه اجرا کنیم چراکه هدف اصلی من و سهراب پورناظری برای این پروژه این بوده که بتوانیم نسل های مختلف را کنار هم در این کنسرت بنشانیم و کاری خلق کنیم از چند نسل شنونده و بیننده داشته باشد تا بتوانیم پیام شاهنامه را به آنها برسانیم. برای همین طرح های موسیقی و نمایشی این پروژه همه در این راستا هستند که افرادی با سلایق، سنین و با فرهنگ های مختلف از آن لذت ببرند و این لذت باعث شود که به شاهنامه نگاه دوباره داشته باشند.شجریان خاطرنشان کرد: پروژه سی پروژه نو و بزرگی است و با کنسرت هایی که تاکنون داشتیم تفاوت دارد؛ بسیار هیجان زده هستم که ببنیم چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد.به گفته شجریان در این پروژه نقش های زال، رودابه، رستم، اسفندیار و با نگاهی به رستم و سهراب و همچنین حضور یک منجم و یک پری خواهد بود.دولت وظیفه دارد روی چنین پروژه هایی کار کند اما در ایران مسوولیت به عهده هنرمندان استسهراب پورناظری (آهنگساز و تهیه کننده) نیز در این نشست اجرای پروژه «سی» را تحقق یک رویا خواند و گفت: اگر همایون شجریان نبود این پروژه تا این اندازه پیش نمی رفت.او با بیان اینکه نیاز به این بود که روی پروژه ای ملی کار کنیم که اثرش را در جامعه ببنیم، گفت: شاید اگر دولت و حکومت که وظیفه دارند روی پروژه های این چنینی کار کنند این همکاری را می کردند خروجی این پروژه بهتر از این می شد. اما در ایران مسوولیت برعهده هنرمندان است. البته سازمان میراث فرهنگی را در کنار خود داریم.پورناظری یادآور شد: وقتی پروژه های چرارفتی و آیینه ها را با همایون شجریان کار می کردیم به این فکر کردیم که چرا نباید شب هایی برای حافظ و مولوی برگزاری کنیم که در کنارش موسیقی و تصویر باشد؟ جلسه ای با حمید نعمت الله گذاشتیم و او پیشنهاد داد که تئاتر و سینما را به این پروژه ذهنی اضافه کنیم و قرار شد که نعمت الله یک فیلم سی دقیقه ای بسازد و پرده ای داشته باشیم که بازیگران روی صحنه بیایند و موسیقی به طور مستقل حضور داشته باشد.این تهیه کننده و آهنگساز خاطرنشان کرد: در پی آن جلسه ای با حضور نغمه ثمینی برگزار کردیم که طرح را پذیرفت ولی این اتفاقات با فیلم شعله ور حمید نعمت الله مصادف شد که علیرغم این که قرار بود آذر ماه تمام شود هنوز ادامه دارد و در نتیجه ما از امتیاز هنر سینما محروم شدیم.پورناظری ادامه داد: در ادامه با نشستی که با اهالی تئاتر داشتیم اصغر دشتی به ما معرفی شد و بعد بازیگرها اضافه شدند و تصمیم به استفاده از ویدئو مپینگ گرفته شد. در ادامه پیشنهاد اسپانسری را به شرکت سامسونگ دادیم و این توافق حاصل شد.هدف این پروژه بازسازی هویت ملی استپورناظری با بیان اینکه هدف این پروژه بازسازی هویت ملی است، گفت: شاید حرف بزرگی باشد اما فکر کردیم همانطور که در پروژه های قبلی شعر ایرانی و غزل معاصر را بین مردم ترویج دادیم حالا موقع آن است که گام بلندتری برداریم و امیدوارم در این زمینه موفق شویم تا حسن های آن بتواند ایرادهایش را پوشش دهد.این آهنگساز با اشاره به موسیقی این پروژه گفت: در این گردآوری از موسیقی نواحی، سنتی، معاصر ایران و آواز کلاسیک غربی در این کار خواهیم داشت و امیدوارم همنشینی این موسیقی ها شیمیایی باشد نه فیزیکی و همه اینها با هم ترکیب شود.همایون شجریان با بیان اینکه چرا فقط به اشعار فردوسی در این اثر نپرداخته اند؟ گفت: علت این امر محدودیت ...

ادامه مطلب  

روش تحقیق و مأخذشناسی تشریح شد  

درخواست حذف این مطلب
انتشارات فرانما کتاب «روش تحقیق و مأخذشناسی» را راهی بازار نشر کرده است. این اثر ضمن ارائه فرایند انجام تحقیق علمی، نگارش گزارش تحقیق را آموزش می دهد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «روش تحقیق و مأخذشناسی» به قلم محمدعلی کریمی و سعید اسماعیلی به رشته تحریر درآمده است. دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، بانکداری، اقتصاد و تمام رشته های مشابه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مخاطبان این اثر را تشکیل می دهند. این اثر در سیزده فصل «مقدمه ای بر روش تحقیق»، «عناصر تحقیق علمی»، «فرایند انجام تحقیق علمی»، «موضوع تحقیق»، «روش تحقیق علمی»، «گردآوری اطلاعات»، «تحقیق کیفی»، «تحقیق آزمایشی»، «تحقیق پیمایشی»، «نمونه گیر»، «تحلیل های آماری»، «نگارش گزارش تحقیق» و «جمله بندی و نشانه گذاری» تنظیم شده است. مخاطبان با مطالعه این اثر با پیش نیازهای تحقیق علمی، دیدگاه های مطرح درباره علم، ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی، منابع گوناگون شناخت، نقش تحقیق در مدیریت اثربخش سازمان ها، ملاک های ارزشیابی مفاهیم، انواع متغیر، نقش نظریه در پژوهش، فرایندهای نظریه پردازی و نظریه آزمایی، فهرست نیازهای اطلاعاتی و تعیین راهبرد تحقیق و منابع و مراجع برای انتخاب موضوع تحقیق آشنا می شوند. از دیگر مطالب ارائه شده در این اثر می توان به رویکردهای تحقیقی، ویژگی های مسأله پژوهش و چگون ...

ادامه مطلب  

پیشرانه ی ابرخودروی مرسدس amg رونمایی شد  

درخواست حذف این مطلب
مرسدس amg از فناوری سیستم انتقال قدرت ابرخودروی آینده خود، پروژه ۱ که در نمایشگاه خودروی فرانکفورت در ماه سپتامبر رونمایی می شود، پرده برداری کرد. خودرویی با فناوری فرمول ۱ که مجوز تردد در خیابان را دارد. سخت افزاری که زیر بدنه جای دارد، نسخه نهایی amg مجهز به سیستم انتقال قدرت پیچیده ی ماشین های مسابقه ای گرند پریکس مرسدس است که به کمک موتورهای الکتریکی اضافی تغذیه کننده ی چرخ های جلو، باعث می شود خروجی سیستم به ۱۰۰۰ اسب بخار برسد. قلب خودرو را توربوشارژ ۱.۶ لیتری v6 تشکیل می دهد و بر اساس همان موتوری است که به لوئیس همیلتون راننده حرفه ای فرمول ۱ مرسدس کمک کرد تا به قهرمانی جهان در مسابقات ۲۰۱۵ برسد. سرسیلندرها و بلوک سیلندر مانند قبل هستند ولی پیستون ها و میل لنگ برای کاهش نسبت فشرده سازی و آلایندگی خودرو تغییر کرده اند. دور موتور مدل مسابقه ای v6 در حالت قرمز، به ۱۳۵۰۰ دور بر دقیقه می رسد در حالی که پروژه ۱ به ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه محدود شده است؛ دور آرام موتور مدل مسابقه ای ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور بر دقیقه است که این عدد برای پروژه ۱ به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کاهش پیدا کرده است. واحد انتقال گشتاور به جعبه دنده ی ۸ سرعته اتوماتیکی متصل شده است که چرخ های عقب را به حرکت در می آرود.مهندسین amg می گویند از سیستم انتقال دو کلاچ استفاده نکرده اند؛ چون در این صورت با اضافه وزن مواجه می شده اند که توانایی همراهی با دور موتور زیاد پیشرانه را نداشته است. موتور درون سوز به کمک یک توربوشارژ و دو موتور الکتریکی حدود ۷۰۰ اسب بخار قدرت تولید می کند. هرچند که amg این اعداد را تایید نکرده است؛ ساختار توربوشارژ به کار رفته مشابه خودروی فرمول ۱ مرسدس است. توربین اگزوز در پشت بلوک و کمپرسور در جلوی بلوک قرار دارد و این دو به کمک یک میله که به واسطه شکل v موتور کار می کند به هم وصل شده اند. موتور الکتریکی ۱۰۷ اسب بخاری mgu-h با فناوری (motor generator unit-heat) به صورت هم مرکز روی میله نصب شده است تا باعث چرخش دائم توربو شده، انرژی مازاد تولیدی توسط اگزوز را دریافت کرده و تحویل باتری پک دهد.جان فیوستل، مهندس توسعه مرسدس amg می گوید: در این سیستم، با وجود اندازه توربو شارژر موتور پاسخ یک مدل طبیعی v۸ را دارد. کل ۱۰۷ اسب بخار توان برای چرخاندن توربو استفاده نمی شود. (درجه قدرت موتور هم به عنوان عاملی برای انرژی قابل بازیابی آن مطرح است)توبایس موئز، ریاست مرسدس amg در این خصوص می گوید:اگر قرار بود تمام انرژی موتور صرف چرخش توربو شود می توانست کوچکتر باشد.دومین موتور الکتریکی که زیر موتور اصلی نصب شده است، mgu-k مخفف (motor generator unit-kinetic) نام دارد. این موتور که ۱۶۱ اسب بخار قدرت دارد، مستقیما به میل لنگ وصل شده است و عملکردی مشابه موتور خودروهای مسابقه ای فرمول ۱ دارد؛ یعنی در مواقع لازم انرژی را بالا می برد. در یک خودروی فرمول ۱ مرسدس این نیرو فقط برای مدت کوتاهی در دسترس است ولی پروژه ۱، توان اضافی را برای مدت زمان بیشتر و بر اساس پارامتر های عملی وسیع تری ارائه می دهد. راه رسیدن به این توانایی یک باتری پک ۸۰۰ ولتی با ظرفیتی ۴ برابر بیشتر از باتری پک خودروهای فرمول ۱ است. بدون این ظرفیت این باتری تفاوتی با مدلی که در پیست استفاده می شود، ندارد. ظرفیت اضافی باتری برای قدرت دادن به موتورهای ۱۶۱ اسب بخاری هم که به هر کدام از چرخ های جلو متصل شده اند استفاده می شود. مشابه آکورا nsx، پروژه ۱ از این موتورها برای ارسال گشتاور متغیر به هر کدام از چرخ ها جهت عملکرد تیزتر در پیچ ها استفاده می کند. سیستم amg خیلی ساده تر از مدل هوندا است؛ ولی ساختار داخلی موتورها شبیه mgu-k بوده و مثل موتور v6، آن ها هم خیلی جمع و جور هستند. موئز می گوید: باور نمی کنید این باتری چه هزینه ای دارد!کل سیستم انتقال قدرت پروژه ۱، ۴۲۰ کیلوگرم وزن دارد که از این مقدار ۱۰۰ کیلوگرم به باتری اختصاص دارد. با ۳۲۲ اسب بخار نیرویی که موتورهای الکتریکی به چرخ های جلو وارد می کنند؛ پروژه ۱ را می توان با خاموش کردن موتور درون سوز هم راند در حالی که برد خالص ۲۴ کیلومتری آن رضایت بخش نیست و پروژه ۱ برای رفت و آمد روزمره طراحی نشده است. بر خلاف بوگاتی شیرون، برای دسترسی به حداکثر کارایی خودرو، نیازی به کلید مخصوص نیست. علاوه بر سیستم انتقال قدرت، amg گفته است که پروژه ۱ با بدنه ی پیچیده خودروهای مسابقه ای، ارتفاع تعلیق قابل تنظیم برای عقب و جلو، ترمزهای بزرگ کربن سرامیک و چرخ های آلیاژی مجهز به قفل مرکزی (۴۸/۲۶ سانتی متر جلو و ۵۰/۸ سانتی متر عقب) عرضه می شود. تایرهای مخصوص این خودرو را گروه میشلان (michelin) برای تحمل نیروی عمودی سنگینی که خودرو تولید می کند، طراحی کرده است. پروژه ۱ در حالت پیست، ارتفاع خود را تا نزدیک آسفالت کم می کند. (شبیه فورد gt) موئز می گوید:غیرممکن است که سیستم انتقال قدرت خودرویی پیچیده باشد ولی آیرودینامیک پیچیده ای برای آن در نظر نگرفته نشده باشد. برای رانندگان فرمول ۱ فاکتور صدا، لرزش و خشونت خودرو اهمیت چندانی ندارد و با توجه به این مهم موتور v6 بهترین گزینه نیست.آوردن فناوری استاندارد فرمول ۱ به خیابان، همواره به عنوان یک رقابت مطرح بوده است؛ مهم ترین چالش ها شامل بهینه سازی موتور درون سوز سنگین آن برای تولید آلایندگی در سطح استاندارد جهانی، موتورهای الکتریکی که به عنوان یک عنصر حیاتی در کارایی خودرو مطرح اند و در آخر بزرگترین مسئله، کاهش صدا و لرزش خودرو می شود. به عنوان یک خودروی مسابقه ای فرمول ۱، موتور پروژه ۱ تشکیل دهنده ساختار شاسی آن به حساب می آید که از جلو به کابین گرد فیبر کربنی خودرو و تا پشت آن جایی که سیستم انتقال و تعلیق عقب قرار دارد وصل شده است.پروژه ۱ از لحاظ فنی محدودیت های یک خودروی جاده ای را دارد و پس از ۴۸۰۰۰ کیلومتر نیاز به نوسازی سیستم جعبه دنده، با هزینه ی زیاد دارد؛ که البته برای مشتریان این رنج قیمتی مشکلی به حساب نمی آید و تنها سوالی که آن ها می پرسند این است که آیا برای راندن این خودرو به یک تیم مهندسان و سرویس کاران فرمول ۱ نیاز داریم. موئز در این خصوص تاکید می کند که کافیست خودتان دکمه استارت را بزنید و شروع به حرکت کنید.amg برای ساخت ۲۷۵ نسخه از ابرخودروی خود برنامه ریزی کرده است که از این تعداد ۵۰ خودرو به ایالات متحده خواهد رفت و بقیه پیش فروش شده اند. قیمت ...

ادامه مطلب  

راهنمای کامل تحقیقات بازاریابی  

درخواست حذف این مطلب
تحقیق بازاریابی فرایندی است که هدف آن شناسایی و تعیین فرصت ها و مشکلات بازار، سنجش و زیرنظرگرفتن فعالیت ها و عملکردهای بازار است. یافته ها و تفسیرهای حاصل از تحقیقات بازاریابی به مدیران انتقال داده می شود تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. انجام بهتر تحقیقات بازاریابی در موفقیت یک کسب وکار تأثیر شایان توجهی دارد، زیرا خروجی تحقیقات بازاریابی به شناسایی مشتریان احتمالی، درک درست از رفتار مشتریان فعلی، فرصت های ترفیع و هشیاری نسبت به رقبا کمک می کند. در این نوشته قصد داریم فرایند اجرایی تحقیقات بازاریابی را گام به گام توضیح دهیم.مقاله مرتبط: فواید بازاریابی شبکه ای چیست؟این مراحل را به ترتیب برای شما شرح خواهیم داد، با این حال شما می توانید خلاقیت به خرج بدهید و بر اساس نیاز های کسب وکار خودتان مراحل مناسب را به کار ببرید. می توان برخی گام ها را هم زمان به مرحله ی اجرا درآورد تا تحقیقات بازاریابی سریع تر پیش برود.گام ۱: مشکل را تشریح کنیدفرمول بندی مشکل اولین قدم در فرایند تحقیقات بازاریابی است. در بسیاری مواقع این مواجهه ی مدیریت با یک مشکل است که ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی را مطرح می کند. مشکل را باید درک کرد، دلیل آن را تشخیص داد و راه حل آن را پیدا کرد.هرچند، تحقیق کردن پیرامون بیشترِ مشکلات مدیریتی کار راحتی نیست. در ابتدا باید مشکل موجود را به زبان تحقیق بازتعریف کرد. زمانی می توانید راه حل مشکلی را پیدا کنید که به آن از زاویه ی روش تحقیق نزدیک شوید. برای نمونه، عبارت «میزان فروش بالا نرفته است» یک مشکل مدیریتی است؛ برای اینکه این مشکل را به زبان تحقیقات بازاریابی بررسی کنیم ممکن است لازم باشد انتظارات و تجربیات چندین گروه را مورد مطالعه قرار دهیم: مشتریان احتمالی، افرادی که برای اولین بار محصول را می خرند، و خریداران تکراری. در این صورت متوجه می شویم که کمبود فروش در اثر کدام مورد است:انتظارات کم که به فقدان تمایل برای خرید منجر شده است.تجربه ی نامناسب از محصول که به عدم تمایل خرید مجدد منتهی شده است.پس تفاوت بین مشکل مدیریتی و مشکل تحقیقاتی چنین است. مشکل مدیریتی روی یک عمل تمرکز می کند: باید بیشتر تبلیغ کنیم؟ باید پیام تبلیغی مان را تغییر بدهیم؟ آیا باید شکل بندی محصولی که عملکرد لازم را ندارد تغییر بدهیم؟ و اگر این چنین است، چطور این کار را انجام بدهیم؟در عوض، مشکل تحقیقی اطلاعاتی را فراهم می کند که برای حل مشکل مدیریتی به آن نیاز دارید.مقاله مرتبط: انواع بازاریابی؛ معرفی ۴۷ استراتژی که ضامن افزایش مشتریان شماستگام ۲: روش های جست وجوروش علمی الگوی استانداردی برای جست وجوست. روش علمی فرصتی فراهم می کند که جست وجوگری خود را، با تکیه بر اطلاعات موجود، به عنوان نقطه ی شروع، آغاز کنید و بی طرفانه پیش بروید. روش علمی شامل مراحل زیر است:صورت بندی مسئله؛پروردن یک فرضیه؛حدس زدن بر مبنای فرضیه؛طراحی آزمونی برای ارزیابی فرضیه؛انجام آزمون؛تحلیل نتایج.این مجموعه اصطلاحات شبیه به مراحل فرایند تحقیقی است. هرچند، در نحوه ی اجرای این مراحل تفاوت های ظریفی وجود دارد. برای نمونه، روش علمی عینی است اما در فرایند تحقیقی ممکن است با موارد غیرعینی رو به رو باشیم.تکیه ی تحقیقات عینی (تحقیقات کمی) بر تحلیل بی طرفانه است. در تحقیق عینی اولویت با واقعیت های مسلّم است.در نقطه ی مقابل، در تحقیقات غیرعینی (تحقیقات کیفی) برای جمع آوری و تحلیل داده ها روی قضاوت شخصی محقق تأکید می شود.گام ۳: روش تحقیقدر کنار انتخاب روش جست وجوی اطلاعات (عینی یا غیرعینی)، باید یک روش تحقیقی نیز انتخاب کنید.برای پاسخ گویی به هر پرسش تحقیقی دو شیوه ی اولیه قابل به کار گیری است: تحقیق تجربی و تحقیق غیرتجربی.تحقیق تجربی به شما امکان می دهد متغیرهای نامربوط را کنترل کنید و یک یا دو متغیر را که بر فرایند تأثیر می گذارند دست کاری کنید.در تحقیقات غیرتجربی مشاهده جایز است اما دست کاری و مداخله نه. در تحقیق غیرتجربی مشاهده می کنید و یافته های خود را گزارش می کنید.مقاله مرتبط: راهنمای تدوین اهداف بازاریابیگام ۴: طرح تحقیقطرح تحقیق یعنی برنامه یا چهارچوب کاریِ انجام تحقیق و جمع آوری داده ها. در اینجا باید روش خاص تحقیق و فرایند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز را مشخص کنید.گام ۵: تکنیک های جمع آوری داده هابا تعیین روش انتخابی، طرح تحقیق شما شکل می گیرد. روش های متعددی برای جمع آوری داده ها وجود دارد. مصاحبه و مشاهده، دو روش مهم هستند.در مصاحبه شما باید سؤال بپرسید و پاسخ را دریافت کنید.روش های معمول برقراری ارتباطات تحقیقی شامل مصاحبه هایی است که رودررو، پُستی، تلفنی، با ایمیل یا از طریق اینترنت انجام می شوند. این طبقه بندی گسترده از تکنیک های تحقیقی را به عنوان تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) می شناسند.این تکنیک ها هم در تحقیقات تجربی و هم غیرتجربی به کار می روند.روش دیگر برای جمع کردن داده ها مشاهده است. با مشاهده ی رفتار گذشته یا حال یک شخص یا شرکت می توان تصمیمات خرید آینده شان را تخمین زد. تکنیک های جمع آوری اطلاعات از رفتارهای گذشته می تواند شامل تحلیل بایگانی های شرکت و مرور مطالعات منتشرشده توسط منابع خارج سازمانی باشد.برای تحلیل اطلاعاتی که از روش های مصاحبه یا مشاهده به دست آورده اید، باید نتایج را ثبت کنید. اندازه گیری و کار روی داده ها مستقیما به روشی برمی گردد که برای جمع آوری اطلاعات از آن استفاده کرده ای ...

ادامه مطلب  

تحقیق و تفحص دوباره از شهرداری تهران  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه ایران: طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران که اسفند ماه سال گذشته با 90 رأی موافق و 132 رأی مخالف، کنار گذاشته شده بود، بار دیگر با 9 امضای جمع آوری شده به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می شود تا آن طور که مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس در توئیتر خود نوشته است، «این طرح که زمانی به دلایل مختلف ناکام مانده بود، در این دوره به سرانجام برسد.»طرح تحقیق و تفحص در آن زمان چندان هم بدون حاشیه، نبود. چه آن زمان که به علت واگذاری املاک نجومی با تخفیف و تقسیط های حاشیه ساز شهرداری تهران به مدیران شهری و برخی از اعضای شورای شهر بر سر زبان ها افتاده بود و چه آن وقت که به گفته برخی، با لابی گری های شهرداری تهران و برخوردهای سیاسی کنار گذاشته شد. همان وقت هم بسیاری معتقد بودند این طرح که با ماجرای «افشا شدن املاک نجومی» و «فسادهای دنباله دار در شهرداری تهران» گره خورده است، به طور حتم در دور اول، ناکام خواهد ماند. با این حال آنچه که به عنوان دلایل مخالفت برای طرح تحقیق و تفحص در مجلس نام برده می شد، همه آن چیزی نبود که انتظار شنیده شدن آن می رفت. کمیسیون عمران مجلس که به عنوان یکی از مخالفان اصلی این طرح معرفی می شود، در واقع هزینه های میلیاردی تحقیق و تفحص را بهانه اصلی رد این طرح اعلام کرده، اما نطق های مکرر نمایندگانی همچون محمود صادقی که در همان زمان در نشست علنی مجلس به صراحت از لابی ها و رایزنی های شهرداری تهران پرده برداشته بود، حکایت دیگری از ماجرا را نشان می داد. حالا با گذشت تقریباً 3 ماه از مسکوت کردن طرح پر سرو صدای تحقیق و تفحص در شهرداری تهران، بازهم بوی پیگیری این طرح به مشام می رسد، آن هم در شرایطی که دولت دوازدهم روی کار آمده، شهردار تهران کمتر از دو ماه دیگر با پست 12 ساله خود خداحافظی می کند و شورای اصلاح طلب پنجم هم جایگزین شورای نیمه اصولگرای چهارم می شود!فضا برای رأی آوری مثبت استمحمد صادقی، نماینده مجلس و به عنوان یکی از طراحان طرح قبلی، اگرچه درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص جدید، اظهار بی اطلاعی می کند، اما درباره رد این طرح در سال گذشته، به «ایران» این طور توضیح می دهد: طرح تحقیق و تفحص در سال گذشته با 90 رأی موافق، رد شد، یعنی ما نسبتاً رأی خوبی داشتیم و تنها 15 رأی کم داشتیم که آن هم به این علت بود که تعدادی از نمایندگان در مجلس حضور نداشتند و روزهای آخر مجلس بود. از طرفی تعداد زیادی از نمایندگان با این طرح موافق بودند، اما با طرح آن در روزهای آخر دولت و پیش از انتخابات ریاست جمهوری موافق نبودند. در کمیسیون عمران هم در واقع یکی از علل مخالفتشان همین موضوع بود. آنها هم معتقد بودند که باید بعد از انتخابات به این طرح پرداخت. بنابراین من فکر می کنم الان زمان مناسبی برای طرح دوباره این موضوع باشد.این نماینده مجلس، با بیان اینکه در چند ماهی که روی بحث تحقیق و تفحص در شهرداری تهران کار می کردند به نکات و مسائل قابل توجهی دست پیدا کردند، می گوید: «هرچقدر که بیشتر به این مسائل رسیدیم در انجام تحقیق و تفحص مصمم تر می شدیم. البته برخی ها هم وارد برخوردهای سیاسی شده و شروع به لابی گری کردند.»صادقی همچنین به جلسه اخیر منتخبان شورای پنجم شهر و همین طور تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرده و می گوید که در این جلسه اعضای شورای شهر، مصر به پیگیری این طرح بودند و حتی خواستار این شدند تا مجلس دوباره طرح تحقیق و تفحص را به جریان بیندازد. فوریت هم از آن جهت بود که اعلام می کردند، شهردار تهران قرار است چه شهرداری ای و با چه شرایطی را به شهردار بعدی تحویل دهد. اخیراً پرونده گسترده ای از بعضی مسائل و ابهام های شهرداری تهران با بعضی نهادها، فاش شده که هم اکنون هم در دادسرای مربوطه در حال رسیدگی است. البته شواهد آن را قبلاً پیدا کرده بودیم. همچون قراردادهای کلی در طرح های مختلف شهری که با یکی از این نهادهای نظامی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بسته بودند بدون آنکه روال قانونی آن طی شود. ظاهراً نیمی از این مبلغ را هم خود شهرداری تهران تأمین کرده است.بنابراین ضرورت دارد که همه این موارد بررسی شود.وی درباره کلید خوردن دوباره طرح تحقیق و تفحص هم می گوید: طبق صحبتی که آقای کواکبیان در همین جلسه اخیر داشتند، این طرح با 9 امضا قرار است به هیأت رئیسه تقدیم شود. به هرحال این طرح باید مراحل خود را طی کند و به رأی گذاشته شود، اما فکر می کنم که فضا برای رأی آوری مثبت باشد.به شکل رسمی چیزی درباره طرح تحقیق و تفحص نشنیده ایممحمد دامادی، دیگر نماینده مجلس هم با بیان اینکه هنوز طرحی از سوی هی ...

ادامه مطلب  

تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان می افتد  

درخواست حذف این مطلب
طرح تحقیق و تفحص در آن زمان چندان هم بدون حاشیه، نبود. چه آن زمان که به علت واگذاری املاک نجومی با تخفیف و تقسیط های حاشیه ساز شهرداری تهران به مدیران شهری و برخی از اعضای شورای شهر بر سر زبان ها افتاده بود و چه آن وقت که به گفته برخی، با لابی گری های شهرداری تهران و برخوردهای سیاسی کنار گذاشته شد. همان وقت هم بسیاری معتقد بودند این طرح که با ماجرای «افشا شدن املاک نجومی» و «فسادهای دنباله دار در شهرداری تهران» گره خورده است، به طور حتم در دور اول، ناکام خواهد ماند. با این حال آنچه که به عنوان دلایل مخالفت برای طرح تحقیق و تفحص در مجلس نام برده می شد، همه آن چیزی نبود که انتظار شنیده شدن آن می رفت.کمیسیون عمران مجلس که به عنوان یکی از مخالفان اصلی این طرح معرفی می شود، در واقع هزینه های میلیاردی تحقیق و تفحص را بهانه اصلی رد این طرح اعلام کرده، اما نطق های مکرر نمایندگانی همچون محمود صادقی که در همان زمان در نشست علنی مجلس به صراحت از لابی ها و رایزنی های شهرداری تهران پرده برداشته بود، حکایت دیگری از ماجرا را نشان می داد. حالا با گذشت تقریباً 3 ماه از مسکوت کردن طرح پر سرو صدای تحقیق و تفحص در شهرداری تهران، بازهم بوی پیگیری این طرح به مشام می رسد، آن هم در شرایطی که دولت دوازدهم روی کار آمده، شهردار تهران کمتر از دو ماه دیگر با پست 12 ساله خود خداحافظی می کند و شورای اصلاح طلب پنجم هم جایگزین شورای نیمه اصولگرای چهارم می شود!فضا برای رأی آوری مثبت استمحمود صادقی، نماینده مجلس و به عنوان یکی از طراحان طرح قبلی، اگرچه درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص جدید، اظهار بی اطلاعی می کند، اما درباره رد این طرح در سال گذشته، به «ایران» این طور توضیح می دهد: طرح تحقیق و تفحص در سال گذشته با 90 رأی موافق، رد شد، یعنی ما نسبتاً رأی خوبی داشتیم و تنها 15 رأی کم داشتیم که آن هم به این علت بود که تعدادی از نمایندگان در مجلس حضور نداشتند و روزهای آخر مجلس بود. از طرفی تعداد زیادی از نمایندگان با این طرح موافق بودند، اما با طرح آن در روزهای آخر دولت و پیش از انتخابات ریاست جمهوری موافق نبودند. در کمیسیون عمران هم در واقع یکی از علل مخالفتشان همین موضوع بود. آنها هم معتقد بودند که باید بعد از انتخابات به این طرح پرداخت. بنابراین من فکر می کنم الان زمان مناسبی برای طرح دوباره این موضوع باشد.این نماینده مجلس، با بیان اینکه در چند ماهی که روی بحث تحقیق و تفحص در شهرداری تهران کار می کردند به نکات و مسائل قابل توجهی دست پیدا کردند، می گوید: «هرچقدر که بیشتر به این مسائل رسیدیم در انجام تحقیق و تفحص مصمم تر می شدیم. البته برخی ها هم وارد برخوردهای سیاسی شده و شروع به لابی گری کردند.»صادقی همچنین به جلسه اخیر منتخبان شورای پنجم شهر و همین طور تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرده و می گوید که در این جلسه اعضای شورای شهر، مصر به پیگیری این طرح بودند و حتی خواستار این شدند تا مجلس دوباره طرح تحقیق و تفحص را به جریان بیندازد. فوریت هم از آن جهت بود که اعلام می کردند، شهردار تهران قرار است چه شهرداری ای و با چه شرایطی را به شهردار بعدی تحویل دهد. اخیراً پرونده گسترده ای از بعضی مسائل و ابهام های شهرداری تهران با بعضی نهادها، فاش شده که هم اکنون هم در دادسرای مربوطه در حال رسیدگی است. البته شواهد آن را قبلاً پیدا کرده بودیم. همچون قراردادهای کلی در طرح های مختلف شهری که با یکی از این نهادهای نظامی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بسته بودند بدون آنکه روال قانونی آن طی شود. ظاهراً نیمی از این مبلغ را هم خود شهرداری تهران تأمین کرده است.بنابراین ضرورت دارد که همه این موارد بررسی شود.وی درباره کلید خوردن دوباره طرح تحقیق و تفحص هم می گوید: طبق صحبتی که آقای کواکبیان در همین جلسه اخیر داشتند، این طرح با 9 امضا قرار است به هیأت رئیسه تقدیم شود. به هرحال این طرح باید مراحل خود را طی کند و به رأی گذاشته شود، اما فکر می کنم که فضا برای رأی آوری مثبت باشد.به شکل رسمی چیزی درباره طرح تحقیق و تفحص نشنیده ایممحمد دامادی، دیگر نماینده مجلس هم با بیان اینکه هنوز طرحی از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون عمران ارجاع نشده به «ایران» می گوید: ما در کمیسیون عمران به شکل رسمی چیزی درباره طرح دوباره تحقیق و تفحص نشنیده ایم، البته اگر به هیأت رئیسه تقدی ...

ادامه مطلب  

سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»  

درخواست حذف این مطلب
پروژه «سی» با حمایت شرکت سامسونگ و با حضور بهترین های حوزه موسیقی و نمایش در اواسط تابستان امسال به روی صحنه خواهد رفت. برگزارکنندگان این پروژه تلاش دارند با تلفیق هنر موسیقی و نمایش با فناوری های روز، روایتی نوین از اشعار و روایت های حماسی شاهنامه ارایه کنند.سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»نشست خبری پروژه «سی» عصر روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۹۶ در هتل «اسپیناس پالاس تهران» برگزار شد. در این نشست همایون شجریان (تهیه کننده و خواننده)، سهراب پورناظری (تهیه کننده و خواننده)، نغمه ثمینی (نمایش نامه نویس)، علی اصغر دشتی ( کارگردان)، سحر دولتشاهی، امیر جدیدی، مهدی پاکدل (بازیگران پروژه) و فرهاد هجرت، مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ حضور داشتند.همایون شجریان در مورد اهداف اصلی این پروژه گفت:«هدف اصلی من و سهراب پورناظری در این پروژه این بود که بتوانیم نسل های مختلف را در این کنسرت کنار هم بنشانیم و کاری را خلق کنیم که از چند نسل شنونده و بیننده داشته باشد و پیام شاهنامه را به آنها برسانیم.»سامسونگ در کنار بزرگان موسیقی و نمایش؛ نشست خبری پروژه «سی»این خواننده ی برجسته ی موسیقی سنتی ادامه داد: «پروژه سی برای خود من پروژه نویی است و با کنسرت هایی که همیشه داشتیم تفاوت دارد. بسیار هیجان زده هستم که ببینم چه اتفاقی رخ خواهد داد.»فرهاد هجرت، مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ الکترونیکس نیز گفت: « فرهنگ ایرانی چندین هزار سال فراز و نشیب را از سر گذراند تا به نقطه کنونی رسید. پدربزرگان و شاید خیلی از پدران ما اشعار شاهنامه را اولین بار از نقالان پیر و پرده های نقاشی شان شنیدند. اما دنیای امروز ما، دنیای فناوری هایی است که هر روز و هر لحظه تغییر می کنند و این یعنی هر روز ما روشی جدید برای روایت همان داستان های حماسی و حفظ این فرهنگ اصیل در اختیار خواهیم داشت.»او در مورد انگیزه های سامسونگ برای حمایت از این پروژه گفت: «تلاش همیشگی شرکت سامسونگ تمرکز بر نوآوری است و آنچه که بیش از هر عامل دیگری ما را ترغیب به همراهی با پروژه «سی» کرده است، ایده نوآورانه این پروژه بود. حضور ما در این پروژه نمادی است از حمایت سامسونگ از هنرمندان توانمند و خلاق این سرزمین، که با تعریف چنین پروژه منحصر به فردی، نه تنها گامی جدید در عرصه فرهنگ و هنر برداشته اند، بلکه همگام با روندهای جهانی، دنیای دیجیتال امروز را به دنیای فرهنگ و هنر پیوند زده اند.»سهراب پورناظری، تهیه کننده و آهنگساز پروژه «سی» در این نشست گفت:«در جلسات ابتدایی که داشتیم قرار بود فیلم ۳۰ دقیقه ای از داستان های شاهنامه بسازیم و پرده ای در اجرا داشته باشیم که با تکنولوژی بازیگران روی صحنه بیایند و موسیقی هم به صورت مستقل حضور داشته باشد. جلسه ای با خانم ثمینی برگزار شد و خانم ثمینی د ...

ادامه مطلب  

بازجویی از متهم  

درخواست حذف این مطلب
اولین وظیفه در تحقیق از متهم احراز هویت متهم است. در بسیاری از اوقات متهمان حرفه ای نام و نام فامیل واقعی خود را پنهان و برای عدم دسترسی به سوابق آنها یا عدم ایجاد سابقه با نام و نام فامیلی دیگری خود را معرفی می کنند بنابراین با گرفتن شناسنامه و کارت شناسایی معتبر و یا با شیوه اطمینان بخش دیگری قاضی از هویت متهم مطمئن می شود. همچنین آدرس محل اقامت و محل کار وی را دقیق می پرسد به نحوی که مطمئن شود آدرس اقامتگاه درست و واقعی است تا احضاریه ها به آنجا ارسال شود. همچنین قاضی به متهم گوشزد می کند که در صورت تغییر آدرس اقامتگاه موضوع را به دادگاه م ...

ادامه مطلب  

چگونگی هزینه کرد منابع محور تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی است  

درخواست حذف این مطلب
سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است چراکه بنابر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه ای وجود دارد که باید روشن و شفاف سازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک های پردرآمد حذف شده اند افزود: تراز افزایش ...

ادامه مطلب  

پای ایتالیایی ها هم به قطار سریع السیر اصفهان ـ تهران باز شد - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نزدیک به 40 سال پیش ایده راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان- تهران شکل گرفت و توسط یک شرکت ژاپنی دنبال شد، اما بعد از مدتی این طرح مسکوت ماند.در سال 82 بار دیگر مسئولان به این فکر افتادند تا این پروژه را زنده کنند و کار احداث آن را از سرگرفتند. از سال 86 مسیر حرکت قطار تعیین شد و کارهای مربوطه توسط مسئولان استانی و دولتی پیگیری شد.این پروژه در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در سال 89 به بهره برداری برسد، اما با گذشت 5 سال و روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 93 توسط رئیس جمهور یکبار دیگر گلنگ زنی شد.بر اساس برآوردها این پروژه به طول 410 کیلومتر ساخته می شود که طول مسیر حدفاصل تهران تا قم 164 کیلومتر و قم تا اصفهان244 کیلومتر خواهد بود.بر همین اساس مقرر شد با راه اندازی این خط آهن با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت، زمان سفر بین تهران تا اصفهان به دو ساعت کاهش یابد، جالب اینجاست که این پروژه تا کنون بیش از 2 بار آغاز عملیات اجرایی خود را جشن گرفته است.ابهامات پروژه 40 سالهاما اکنون این پروژه ملی با ابهاماتی مواجه شده به نحوی که رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری هم دست به قلم شده و در نامه ای به آخوندی درباره این پروژه هشدار داده و از تعیین تکلیف نشدن بسیاری از ایرادهای اساسی مطرح شده درباره پروژه قطار سریع السیر تهران ـ اصفهان انتقاد کرده است.اما در حالی سکاندار ساختمان دادمان افتتاح پروژه قطار سریع السیر تهران- اصفهان در دولت یازدهم را وعده داده که ویسه معتقد است اجرای این طرح همچنان با ابهاماتی روبه رو است و در صورت پیشبرد آن دولت روحانی با یک گره کور و اساسی مواجه می شود.با وجود این، راه آهن که به تازگی مسئولیت پیشبرد این پروژه را برعهده گرفته، مدعی است که مستندات لازم درخصوص قطار سریع السیر تهران - اصفهان را هنوز از شرکت ساخت به صورت کامل دریافت نکرده است.یزدانی، معاون فنی و زیربنایی راه آهن با بیان این که شرکت ساخت به مرور و تکه ای، مستندات و اطلاعات لازم درخصوص این پروژه را به راه آهن ارائه داده است، گفت: هنوز بسیاری از اطلاعات لازم درخصوص این پروژه همچون مسائل زیست محیطی و نحوه عبور آن در دریاچه نمک را دریافت نکرده ایم.به گفته وی، حدود 2 ماه بعد از دریافت این اطلاعات می توان ایرادهای وارد به این طرح را که از سوی معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری مورد انتقاد قرار گرفته کارشناسی دقیق کرد و پاسخ روشنی به آنها داد.اما ابراز بی اطلاعی در رابطه با جزئیات پروژه قطار سریع السیر تهران - اصفهان از سوی متولی جدید آن درحالی مطرح می شود که ویسه در نامه خود با انتقاد از برطرف نشدن برخی از ایرادات اساسی وارد شده به طرح، آورده است: کامل نشدن مهندسی و نقشه طرح و تغییرات مکرر در ابعاد آن، اختلاف نظر میان دستگاه های دخیل در پروژه در مسائل اجرایی طرح مانند تعداد ایستگاه ها و جانمایی آنها و سرعت قطار، مشخص نبودن نحوه عبور پروژه از دریاچه نمک و نداشتن تأییدیه زیست محیطی در این خصوص، مشخص نبودن نحوه تأمین اعتبار پروژه، مازاد بر فاینانس و موارد دیگر سبب می شود تا در صورتی که تعیین تکلیف نشوند، تبعات غیرقابل دفاعی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی به وجود بیاید.اما معاون جهانگیری در نامه خود از آخوندی می خواهد تا در این پروژه مداخله جدی، مشکلات آن را مرتفع و آخرین اقدامات انجام شده را به این معاونت ارایه کند.قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان از کجا کلید خورد؟قطار پرسرعت اصفهان ـ قم ـ تهران از جمله طرح های ملی و اولویت دار است که ضرورت اجرای آن از سال ها بسیار قبل احساس می شد.مسئولان استانی و دولتی در سال 82 به فکر راه اندازی این پروژه ملی افتادند، بنابراین طی سال 86 با تعیین مسیر حرکت قطار، اقدامات لازم توسط افراد مسئول پیگیری شد.با آغاز این طرح ملی در دولت دهم، مقرر شد که در سال 89 پروژه به بهره برداری برسد، اما با گذشت 5 سال و روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 93 یکبار دیگر توسط رئیس جمهور کلنگ زنی شد.به این ترتیب احداث خط ریلی اصفهان- قم- تهران و اجرای طرح قطار پرسرعت از مرکز کشور تا پایتخت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.تأمین اعتبار خارجی برای اجرای این پروژه در سال 89 میان ایران و چین بررسی و تصویب شد، اما در طی سال های گذشته زیرسازی طرح در مسیر قم- اصفهان فقط حدود 65 درصد پیشرفت داشته است.پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران در دولت یازدهم از جهات فنی و حجم سرمایه گذاری و مسایل سیاسی که همواره با طرح های مهم و اساسی اصفهان پیوند خورده مواجه شد.پس از توافق برجام، پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان عملیاتی شد و چینی ها نیز وارد آن شدند و پس از گشایش اسناد اعتباری، با افزایش طول مسیر و تعداد ایستگاه ها، در بخش اول قرارداد 22 میلیارد دلار برای این پروژه در نظر گرفته شد.اختصاص 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار در سال 94استاندار اصفهان در آیین افتتاح پروژه بهسازی ایستگاه راه آهن اصفهان که اسفند سال 94 برگزار شد، تکمیل طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران را یکی از دو برنامه مهم ریلی استان معرفی کرد و از اختصاص 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار برای آن خبر داد.وی در این آیین گفت: از 300 کیلومتر مسیر در استان فقط احداث و آماده سازی 30 کیلومتر آن باقی مانده که در چند ماه گذشته مناقصه مربوط به آن انجام شده است.اما در بررسی روند اجرایی این طرح، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه قطار پرسرعت اصفهان - تهران علاوه بر ایجاد سفر ایمن برای شهروندان، می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کند، گفت: با وجود اینکه تامین مالی پروژه از طریق فاینانس خارجی انجام می شود، هنوز این پروژه با مشکلاتی روبه رو است که اجرای پروژه را دچار نوسان کرده است.مسعود گلشیرازی تاکید کرد: برای اجرای پروژه های بزرگ مانند قطار پر سرعت اصفهان - تهران، باید مطالبه گری در اصفهان شکل گیرد؛ زیرا بی توجهی به اجرای این پروژه ها که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد باعث زیان و خسران مردم است.پای ایتالیایی ها هم به قطار سریع السیر اصفهان- تهران باز شدمجری طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از امضای قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیرتهران-قم- اصفهان با یک کنسرسیوم ایرانی- ایتالیایی طی سال گذشته، گفت: هزینه فاز اول این پروژه 1.7 میلیارد یورو برآورد شده است.مسعود نصرآزادانی از امضای قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم خبر داد و اظهار داشت: قرارداد مشاور کارفرمای این پروژه با شرکت «ایران استن» و جوینت خارجی آن که یک شرکت ایتالیایی با عنوان «ایتارسر» است، به امضا رسید.وی با بیان اینکه این اولین قراردادی است که برای مدیریت طرح و پیشبرد پیمانکار سازنده ساخت راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان منعقد می شود، افزود: امیدواریم با عقد این قرارداد و حضور کارشناسان راه آهن ایتالیا و شرکت مشاور ایتارسر بتوانیم روند بررسی و تثبیت طرح های طرف چینی را سریع تر انجام دهیم و عملیات اجرایی این طرح را شتاب دهیم.این مقام مسئول ادامه داد: قرارداد پروژه راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان به صورت طرح و ساخت است و به موازات اینکه عملیات طراحی انجام می شود، علمیات اجرایی هر کدام از بخش های که فاز طراحی آن به اتمام رسیده، شروع می شود.وی با بیان اینکه مقدمات کار در سه جبهه حد فاصل تهران- قم، قم و اصفهان ایجاد شده است، اظهار داشت: متناسب با پیشرفت بخش های مهندسی، عملیات اجرایی در بخش ها و از جمله اصفهان در حال انجام است.نصرآزادانی با بیان اینکه در بخش گشایش ال سی که 1.7 میلیارد یورو یا 13.66 میلیارد یوان تامین شده است، ادامه داد: این رقم مربوط به فاز یک این پروژه است و همانطور که گفتم باید طراحی کامل شود تا بتوانیم برآورد کلی طرح را داشته باشیم.تامین اعتبار 2.5 میلیارد یورویی برای قطار سریع السیراصفهان- تهرانبر اساس این گزا ...

ادامه مطلب  

پژو چگونه با پول ایرانی ها یک مدل به محصولات خود اضافه کرد  

درخواست حذف این مطلب
شرکت پژو در سال های اخیر بیش از ۲۰ میلیارد دلار در بازار ایران فروش داشته است. جالب این است که این شرکت حتی یک ریال هم در صنعت خودروی ایران سرمایه گذاری نکرده بود و همواره قبل از ارسال قطعات، پول آن را دریافت می کرد.تا زمانی که شرکت های فعال در صنعت خودروی کشور نیاز جدی برای ارتقا و توسعه محصولات خود را احساس نکنند، تولید محصول با کیفیت فعلی ادامه خواهد یافت و تنها بخشی که در آن تغییری احساس می شود، تیراژ و تعداد محصولات خواهد بود. قابل انکار نیست آنچه فعالان این صنعت را به جایگاه فعلی رسانده است، نبود واحدهای تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری نکردن در این حوزه است.بر این اساس عادل پیرمحمدی، مدیرعامل پیشین ساپکو پس از بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و کشورهای صنعتی در خودروسازی در بخش نخست گفت وگو با «دنیای خودرو»، در دومین بخش به مشکلات موجود در مسیر ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه ای در شرکت ها و همچنین دلایل نبود کیفیت مناسب در محصولات تولیدی در این صنعت کشور پرداخت.چرا در صنعت خودروی کشور همواره تمرکز زیادی در مورد افزایش تیراژ تولید وجود دارد اما به نسبت افزایش تولید، شاهد افزایش کیفیت نیستیم؟رشد تولید لازمه شکوفایی و رشد صنعتی و اقتصادی است ولی استمرار رشد تولید، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه برای ارائه محصولات جدید و توسعه محصول مطابق نیاز مشتریان داخلی و خارجی است.در شرایط کنونی، صنعت خودروی ایران بیشتر از آنکه نیازمند افزایش تولید باشد، نیازمند توسعه محصول به معنای واقعی با در نظر گرفتن توسعه مراکز r&d (تحقیق و توسعه) در تولیدکنندگان قطعات و مجموعه ها و همچنین خودروسازان است.تا مدت ها قبل یکی از موضوعاتی که در تولید صنایع مختلف در دنیا اهمیت داشت، بحث «رضایت مشتری» و این مفهوم تا حدود دهه های ۷۰ و ۸۰ بسیار حائز اهمیت بود.به این معنی که محصول از نظر کیفیت در سطحی قرار داشت که رضایت مشتری را به همراه داشته باشد. اما امروز مفهوم رضایت مشتری، معنای گذشته خود را از دست داده است. چون بالا بودن کیفیت محصول دیگر یک گزینه نیست و به اجباری تبدیل شده است که باید وجود داشته باشد.آنچه امروزه اهمیت بسیار زیادی یافته، اصطلاحا «مشعوف شدن مشتری» است. در واقع محصولات امروز غیر از کیفیت، باید از گزینه هایی برخوردار باشد که به کار بردن آنها، مشتری را متعجب و مشعوف کند.بنابراین برای رسیدن به دو هدف افزایش نرخ تولید و کسب رضایت و شعف مشتری، تولیدکننده نیاز به مراکز پیشرفته تحقیق و توسعه (r&d) دارد. این همان نقطه ضعفی است که در صنعت خودروی ما وجود دارد. یعنی مساله تولید باید با بحث مشعوف شدن مشتری توام باشد.آنطور که گفته می شود، کشورهای صنعتی و پیشرفته بخش قابل توجهی از سود خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند.بله. برای مثال طبق گزارش های موجود، فروش کل صنعت خودروی آلمان در سال ۲۰۰۷، حدود ۳۳۱ میلیارد یورو بوده، در همان زمان این کشور حدود ۱۸ میلیارد یورو هم صرف تحقیق و توسعه کرده است.همچنین هزینه های تحقیق و توسعه در صنعت خودروی آلمان در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۰ میلیارد یورو بوده است. در حالی که این کشور در همین سال حدود ۳۵۰ میلیارد یورو فروش داشته است.در واقع در این زمینه، تولیدکننده به میزان سود حاصل از فروش خود در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است و همین باعث مشعوف شدن مشتری و افزایش فروش محصول می شود.در واقع کشورهای توسعه یافته هر سال نیاز به سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه را بیشتر احساس می کنند. در مقابل متاسفانه سرمایه گذاری خودروسازان ایرانی در زمینه تحقیق و توسعه ناچیز است.دلیل اینکه جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ما مانند جایگاه آن در سایر کشورها نیست، چیست؟فرایند توسعه در ایران از سال ۱۹۴۸ آغاز شده است. در حالی که این فرایند در کشور هند از سال ۱۹۵۱، در چین از سال ۱۹۵۳، در تایلند از سال ۱۹۶۱، در کره جنوبی از ۱۹۶۲، در ترکیه از سال ۱۹۶۳ و در مالزی از سال ۱۹۶۶ آغاز شده است.اینجا مساله مهم این است، چرا ما نتوانستیم مثل این کشورها در زمینه توسعه خوب عمل کنیم. دلیل اصلی این است که بحث تحقیق و توسعه در خودروسازی ما جایگاهی که بایدداشته باشد، نداشته است.ارزش و اهمیت فعالیت صنعت خودرو در یک کشور چیست؟در ارتباط با صنعت خودرو، برخی صنایع پیشین و یک سری صنایع پسین وجود دارد. ارزش افزوده ای که این صنعت برای صنایع پیشین خود ایجاد می کند، به ازای هر واحدی که در این صنعت ارزش افزوده ایجاد می شود، بر اساس بانک مرکزی تقریبا ۲ و ۲۹ صدم هم ارزش افزوده برای صنایع پیشین خود ایجاد می کند.صنایع پیشین یا بالادستی صنعت خودرو شامل صنایع فولاد، چدن، فلزات، سوخت، پلاستیک، لاستیک، شیشه و الکترونیک هستند. صنایع پایین دستی صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این صنایع شامل خدمات پس از فروش، لیزینگ ها، بانک ها و تعمیرگاه ها هستند.جالب این است که بررسی ها نشان می دهد پس از انقلاب بعد از صنایع غذایی، مزیت هیچ صنعتی در ایران به اندازه خودروسازی نبوده است. به این دلیل که خودروسازی ارزش افزوده صنایع پیشین خود را نیز افزایش می دهد. بنابراین ما برای اینکه به یک توسعه بلندمدت دست پیدا کنیم، الزاما باید یک استراتژی محکم و واقع بینانه در این زمینه داشته باشیم.آخرین استراتژی صنعت خودروی ما در سال ۱۳۹۳ تدوین، بازنگری و منتشر شد. اما استراتژی های واقع بینانه ای نیستند. مثلا در آن سند نوشته شده است صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید سه میلیون دستگاه تولید داشته باشد که یک میلیون دستگاه آن هم صادر شود. همچنین بر اساس آن استراتژی تا هشت سال دیگر باید به ارزش ۶ میلیارد دلار صادرات قطعه داشته باشیم. حالا فرض کنید اصلا ما همین الان سه میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم. از این تعداد، چه میزان می تواند در داخل کشور استفاده شود؟در خوشبینانه ترین حالت یک و نیم میلیون دستگاه خودرو از این تولیدات در داخل نیاز است و استفاده می شود. بیش از این هم ظرفیت مصرف خودرو نداریم. بعد یک و نیم میلیون دستگاه خودرو باقی می ماند که ناچار باید آن را صادر کنیم.سوال این است که اساسا آیا امکان صادرات این خودروها با این پلت فرم و با این کیفیت وجود دارد؟ حتی اگر پاسخ مثبت باشد، این میزان دستگاه را باید به کدام کشور صادر کنیم؟ یا در آن سند بر صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه تاکید شده است. استراتژی اگر واقع بینانه باشد باید به این سوال هم جواب بدهد که کدام قطعه را با این ارزش به کجا صادر کنیم؟بر این اساس می توان گفت سند استراتژی که در حال حاضر ملاک عمل صنعت خودرو است، واقع بینانه نیست.بهترین پیشنهاد برای اصلاح استراتژی موجود در این صنعت چیست؟پیشنهاد می شود تدابیر بلندمدت و هدفگذاری سالانه به عنوان سند ملی برای صنعت خودرو تدوین شود تا مدیران از آن پیروی کنند و سالانه پاسخگوی آن باشند. در اغلب موارد سیاست گذاری ها یا تصمیم گیری های فردی که توسط مسئولان بالادستی بر صنعت خودرو تحمیل شده، صدمات جبران ناپذیری به بار آورده است که از آن جمله می توان به تاسیس کارخانه های خودروسازی در خارج کشور و سرمایه گذاری در آن کشورها و امضای قرارداد مونتاژ خودروی چینی در ایران اشاره کرد. به صراحت می توان گفت راهی که صنعت خودروی ایران تاکنون طی کرده، تحت تاثیر سلیقه های شخصی بوده و از یک آرمان ملی تبعیت نکرده است.منافع اشخاص واردکننده خودرو نیز از طرفی همواره به این صنعت ضربه زده است و پشت پرده تشویش افکار عمومی که عمدتا توسط رسانه ها به مردم القا می شود، همین واردکنندگان خودرو قرار دارند.وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه نبود سرمایه گذاری مناسب در توسعه برند ملی و سوءاستفاده افراد فرصت طلب از مسائل کیفی خودروهای تولید داخل است. به جرات می توان گفت در صورتی که صنعت خودرو در کشور با توسعه برند داخلی شکوفا شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی ازجمله بیکاری کاهش چشمگیری خواهد یافت و علاوه بر بازارهای داخلی، نقش مهمی در تجارت خارجی به خصوص با همسایگان خود ایفا خواهد کرد.آن طور که اشاره کردید، اگر یک استراتژی مناسب و واقع بینانه نباشد، چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟استراتژی نامناسب دو ایراد مهم دارد. نخست آنکه صنعت را گمراه می کند و اجازه رسیدن به هدف اصلی را نمی دهد و دوم اینکه چون استراتژی خودمان خوب نیست، مجبور می شویم از استراتژی های دیگران پیروی کنیم. یعنی همین اتفاقی که الان در حال وقوع است.بنابراین چنین برنامه ریزی و استراتژی چرا و بر چه اساسی تدوین شده است؟به نظر من استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو، یک سند ظاهری و دستوری است که توسط کارشناسان ستادی که از واقعیت های نظام اقتصادی کشور اطلاعات دقیق ندارند، نوشته می شود و به همین دلیل دست یافتنی نیست. استراتژی ها در صنایع بزرگ مانند خودروسازی از استراتژی های کلان بانکی ...

ادامه مطلب  

گشایشی جدید در درمان بیماری ام اس با کشف داروهای تاثیرگذار (بخش دوم و پایانی)  

درخواست حذف این مطلب
در ادامه ی گزارش مربوط به درمان ام اس با داروهای جدید به بررسی بیشتر روند اقدامات دانشمندان در این مسیر خواهیم پرداخت.در بخش اول این نوشته به تلاش دانشمندان برای توسعه ی داروی جدید برای درمان بیماری ام اس پرداختیم. در ادامه و در بخش دوم و پایانی گزارش نحوه ی به ثمر رسیدن تلاش های آنان را ارائه کرده ایم.به امید مشاهده ی کم ترین تاثیر دارودر ابتدا به نظر می رسید که دکتر هاوزر شانس آورده است. در سال و زمانی که گروه تحقیقاتی دکتر هاوزر در حال تشکیل بود سازمان غذا و داروی آمریکا برای اولین بار دارویی را تایید کرد که منحصرا سلول های b سیستم ایمنی را هدف قرار می داد. این دارو با نام ریتوکسیماب در واقع یک آنتی بادی مهندسی شده از لحاظ ژنتیکی است که توسط شرکتژن تکو شریک او یعنی شرکت داروسازیآیدک عرضه شد.این دارو برای بیماری لنفوم غیرهوچکین تایید شده است. این موضوع به این معنی بود که دکتر هاوزر و همکارانش اکنون ابزاری برای مطالعه ی نظریه ی خود در مورد نقش سلول های b در بروز ام اس در دست داشتند. از این رو آنها با تکیه بر مقالات متعددی که در مورد تحقیق خود در ژورنال ها چاپ کرده بودند از انیستیتو ملی سلامت آمریکا درخواست پشتیبانی مالی برای انجام مطالعه ی آزمایشی در مورد اثر ریتوکسیماب بر بیماران ام اس کردند.درخواست آنها از سوی انسیتیتو ملی سلامت رد شد. دلیل رد درخواست دکتر هاوزر این گونه اعلام شد: از لحاظ بیولوژیکی غیرقانع کننده و با احتمال موفقیت کم. اما در عوض انیستیتو ملی سلامت آمریکا به دکتر هاوزر پیشنهاد کرد که تحقیق خود را روی سلول های t متمرکز کنند اما این بار تیم تحقیقاتی این پیشنهاد را رد کرد. دکتر هاوزر در مورد این پیشنهاد می گوید:در دنیای پزشکی زمانی که شما به ایده ای می رسید خیلی سخت از آن ایده دست می کشید.در سال دکتر هاوزر درخواست پشتیبانی مالی از تحقیق خود را به شرکت ژن تک ارائه کرد. در ابتدا درخواست او با مقاومت روبرو شد. شرکت ژن تک برای بررسی این درخواست یک گروه از متخصصان خارج از شرکت را استخدام کرد. آنها اعلام کردند که احتمال موفقیت چنین تحقیقی کم تر از درصد است. اما بعضی از افراد بلندپایه ی شرکت به موفقیت این تحقیق باور داشتند. در نهایت در سال بعد از ماه بحث در این مورد ژن تک با درخواست محققان موافقت کرد.درست بعد از این که ژن تک با درخواست تیم دکتر هاوزر موافقت کرد خبر نگران کننده ی دیگری رسید. شرکت بیوژن که در آن سوی کشور و در ساحل شرقی ایالات متحده قرار دارد و بازیگر اصلی در بازار داروهای ام اس به شمار می آید اعلام کرد که با شرکت آیدک ادغام خواهد شد. از آن جا که شرکت آیدک نیز بخشی از حقوق داروی ریتوکسیماب را در اختیار داشت این ادغام باعث شد تا شروع تحقیق با تاخیر بیشتری مواجه شود.اما مانع بعدی سازمان غذا و داروی آمریکا بود چرا که این سازمان نیز باید با انجام تحقیق موافقت می کرد. برنامه ی هاوزر و همکارانش برای انجام تحقیق چنین بود: مشارکت کنندگان دو مرحله تزریق ریتوکسیماب با فاصله ی ماه از شروع تحقیق دریافت خواهند کرد اما بعضی از مشارکت کنندگان تزریق مصنوعی و ساختگی دریافت خواهند کرد (یعنی در تزریق آنها دارویی وجود نخواهد داشت پلاسیبو) تا اثرات دارو روی افرادی که تزریق واقعی دریافت کرده اند مشخص شود. این تحقیق بر اساس پیشنهاد هاوزر و همکاران یک سال به طول می کشید. آنها در این تحقیق سعی می کردند تا تاثیر داروی ریتوکسیماب را در تشکیل نواحی آسیب دیده ی جدید در اثر بیماری ام اس را با استفاده از تصاویر ام آر آی ارزیابی کنند. محققان عقیده داشتند که تاثیر دارو بر التهاب مغزی به صورت تدریجی خواهد بود بنابراین حداقل یک سال برای بررسی اثر دارو نیاز خواهد بود.اما سازمان غذا و دارو معتقد بود که منتظر نگه داشتن بیماران مبتلا به بیماری ام اس عودشونده ی فعال که تزریقات واقعی دریافت نمی کردند آن هم به مدت یک سال غیراخلاقی خواهد بود. در عوض این سازمان اجازه داد که بیماران تنها یک مرحله تزریق دریافت کنند و اثرات آن را در عرض هفته ارزیابی شود. به همین دلیل امید دکتر هاوزر و همکاران به موفقیت تحقیق کم تر شد. او در این مورد به یاد می آورد:ما در آن زمان امیدواریم بودیم تا کم ترین اثر دارو را مشاهده کنیم تا دیگران را برای ادامه تحقیقات بالینی قانع کنیم.در این تحقیق بیمار مشارکت داشتند که نفر از آنها داروی ریتوکسیماب دریافت کردند. دکتر هاوزر به یاد می آورد که در یک جمعه ی سرد و خشک ماه سپتامبر بود که نتیاج داده ها به دست او رسید. چیزی که دکتر هاوزر پیش روی خود دید او را شگفت زده کرد. آسیب دیدگی بافت های مغزی در بیمارانی که داروی ریتوکسیماب دریافت کرده بودند درحدود درصد نسبت به بیماران دیگر کاهش نشان می داد. طبق گفته ی هازور این میزان کاهش فعالیت بیماری در میان تمام روش های درمانی بی سابقه بوده است. این مطالعه نشان داد که نه تنها سلول های b نقشی تاثیرگذار در بیماری ام اس ایفا می کنند بلکه زمانی که میزان این سلول ها توسط دارو پایین آورده می شود التهاب مغزی تقریبا به صورت کامل متوقف می شود.البته به دست آوردن تاییدیه ی سازمان غذا و دارو برای انجام مرحله ی سوم آزمایش به زمان بیشتری نیاز داشت اما دکتر هاوزر معتقد بود که داروی ریتوکسیماب تا سال در اختیار بیماران ام اس قرار خواهد گرفت.ژن تک نقشه ی دیگری داشتدر این میان شرکت ژن تک ایده های دیگری داشت. به عقیده ی آنها ریتوکسیماب یک داروی قدیمی بود و علاوه بر آن مباحث ایمنی پیرامون این دارو کم نبود. دکتر پیتر چین مدیر بخش عصب شناسی ژن تک در مورد مطالعه ی آزمایشی می گوید:ما دریافتیم که نتایج این مطالعه در مورد بیماری ام اس بسیار مهم هستند. این تحقیق اولین شواهد بالینی در مورد نقش مهم سلول های b در بیماری ام اس را در اختیار ما قرار داد. اما ما مولکول مناسب تری برای ادامه ی کار در ذهن داشتیم.این مولکول اکرلی زوماب بود. داروی اکرلی زوماب از یک جهت بر داروی ریتوکسیماب برتری دارد. ریتوکسیماب مانند آنتی بادی های مونوکلونال دیگر سال ها پیش و در اوایل پیشرفت تکنولوژی پزشکی توسعه یافته بود. بخشی از این دارو از پروتئین های انسانی و بخشی دیگر از پروتئین های حیوانی ساخته شده است. از این رو با گذر زمان سیستم ایمنی برخی از بیماران آن قسمتی از دارو که از موش ها به دست آمده است را به عنوان عناصر خارجی شناخته و پاسخ ایمنی تدارک می بیند. نتیجه ی پاسخ دادن سیستم ایمنی بدن به داروی ریتوکسیماب چیزی نیست جز کاهش اثر دارو و بروز ...

ادامه مطلب  

عقب نشینی مبلغین از فضای عمومی جامعه  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام محمد صالحیگروه دین و زندگی : در امر تبلیغ نیز مانند تحقیق و آموزش راه های مختلفی وجود دارد که در هر کدام از این راه ها، از مدل ها و شیوه های خاصی می توان استفاده کرد.اینکه مدل و شکل تبلیغ یک مبلغ چیست؟ بستگی به روش تحقیقی دارد که یک مبلغ برای رسیدن به محتوای تبلیغی خود از آن بهره می برد و برای دستیابی به آن می توان از طریق مهندسی معکوس اقدام و به آن دست یافت؛ چرا که تبلیغ یک معادله دو طرفه است، یعنی هم می توان از طریق روش تحقیق به شیوه و شکل تبلیغی مبلغ دست یافت و هم بوسیله مهندسی معکوس می_توان از شیوه و شکل تبلیغی به روش تحقیق آن مبلغ رسید. بدیهی است که تبلیغ بدون روش صورت نمی گیرد، هر چند تبلیغ را صرفا نوعی بمباران اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای مختلف بدانیم تا به نوعی بی هدفی و کاتوره ای بودن آن را نشان دهیم؛ زیرا وقتی گامی به عقب برمی_گردیم، می بینیم که این بمباران اطلاعاتی نمی تواند بی جهت بوده باشد بلکه حتما در راستای یک انگیزه و لو به صورت ناخودآگاه هدفمند بوده است و بارش اطلاعاتی نیز در واقع شیوه تبلیغی و رسانه مورد استفاده در این بارش اطلاعاتی نیز، ابزار آن می باشد.در روش تبلیغ سنتی که میراث دار گذشتگان و شیوه پیامبران و امامان معصوم ما می باشد آن چه به معنای واقعی وجود داشت، حضور در بطن زندگی مردم بصورت نظری و عینی بوده است، از طرفی منبر را به عنوان ابزار و رسانه برای تصحیح اعتقادات و اطلاع رسانی از کَند و کاوهای نظری خود قرار می دادند و به این وسیله مردم را به لحاظ تئوری اقناع می کردند و از طرف دیگر با حضور در جامعه و بررسی مشکلات عموم مردم و درک آن مشکلات از نزدیک و ابراز همدردی با آنها رفع مشکلات آنها در حد توانایی، دوشادوش مردم به پیش می رفتند. مردم نیز طعم لذت این حضور را می چشیدند و به معنای واقعی فعل عالم را دلیل و برهان قاطع افعال خویش می دانستند و او را به عنوان الگو در زندگی خود می پذیرفتند. این روش تبلیغ، یعنی حضور توامان تبلیغ در میدان عمل و نظر، در سبک و روش زندگی مردم زمانه خود تأثیر به سزایی داشت و این شدت حضور به نحوی بوده است که امکان تخطی از مباحث نظری کم بوده است و یا حضور بالعیان مبلغین در منش افراد به گونه ای بوده که با صدور یک فتوا به راحتی معادلات کشوری و شاهنشاهی به هم می ریخته است مثل فتوای علما در جنگهای ایران و روس، فتوای میرزا مسیح مجتهد (که منجر به قتل لیاخوف روسی شد) در آزادی زنان گروگان گرفته شده توسط سربازان روسی، فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی و…بسیاری به اشتباه تبلیغ موجود را به گونه ای تبلیغ سنتی می پندارند در حالیکه شیوه تبلیغی حال حاضر در جامعه ما فقط بخشی از شیوه تبلیغی گذشتگان و علمای سلف ما را در بر دارد و آن هم بخش منبر و وعظ و خطابه آن است. یعنی صرفا بخش نظری مسائل محل دقت قرار می گیرد در حالیکه تبلیغ سنتی دارای دو چهره نظری و عملی بوده است. اینکه چرا و چگونه تبلیغ سنتی به این شکل درآمده است، مجال دیگری را می طلبد.در زمان حاضر حضور روحانیت در بین مردم بسیار کمرنگ شده و با عقب نشینی مبلغین از فضای عمومی جامعه، رسانه های دیگر جای آن ها را گرفته است و بدین نحو، تأثیر گذاری اجتماعی مبلغین کمتر و کمتر می شود و اثر پذیری جامعه از دیگر رسانه ها بیشتر و بیشتر می شود که نتیجه آن در برخی از نمودهای اجتماعی جامعه به ش ...

ادامه مطلب  

چگونه از دانشگاه امام حسین(ع) پروژه کسری خدمت بگیریم؟+سوالات متداول  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،در این گزارش قصد داریم به متقاضیان دریافت پروژه کسری خدمت از دانشگاه جامع امام حسین(ع) توضیحاتی را ارائه نماییم.به گزارش خبرنگار صنفی_آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اکثر جوانان و علی الخصوص دانشجویان به دنبال راهی برای معافیت از سربازی و یا حداقل کاهش آن هستند. برخی از طریق معافیت های پزشکی، برخی با استفاده از قوانین کفالت، برخی با غیبت و امید به خرید آن در سال های آینده، برخی به مدد ایثارگری پدران خود در سال های دفاع مقدس و غیره سعی می کنند طول دوران سربازی را کوتاه کنند. با این حال برخی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی راهی دیگری را انتخاب می کنند و تلاش می کنند نان علم و دانش خود را بخورند و با دریافت پروژه کسری خدمت هم طول دوران سربازی خود را کوتاه می کنند و هم اگر پژوهش آنها استاندارد انجام شود، موجب پیشرفت کشور خواهند شد. در این گزارش قصد داریم به متقاضیان دریافت پروژه کسری خدمت از دانشگاه جامع امام حسین(ع) توضیحاتی را ارائه نماییم.*** تعریف پروژه کسری خدمتانجام یک پروژه، تحقیق، پژوهش یا بخشی از آن توسط افراد قبل یا حین خدمت نظام وظیفه(خارج از وقت موظف اداره) است که می تواند جایگزین کمینه 2 ماه یا بیشتر از زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزشی رزم مقدماتی شود و می تواند بیشینه 2 دوره در دو بازه زمانی متفاوت و به صورت غیرهمزمان باشد.*** مراحل دریافت پروژه کسری خدمتمراحل دریافت پروژه کسری خدمت از دانشگاه جامع امام حسین(ع) مطابق شکل زیر صورت می گیرد.* تذکر: یادآور می شود اخیراً روند به کارگیری پروژه کسر خدمت در دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تغییراتی جزئی پیدا کرده است.* نکات مهم:- پژوهشگر نمی تواند همزمان دو پروژه در هیچ یک از دانشگاه ها و مراکز وابسته به نیروهای مسلح را داشته باشد.- دریافت پروژه برای افرادی که امریه دارند منوط به موافقت سازمان و یا اداره ای است که امریه از آن دریافت شده است.*** سوالات متداول درباره کسری خدمت* متقاضیان استفاده از مزایای این طرح باید حائز چه شرایطی باشند؟الف- نخبگان: باید دارای شرایط احراز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان باشند.ب- همکاران تحقیقاتی: افراد با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد که توان انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاه جامع امام حسین(ع) را داشته باشند می توانند در این طرح مشارکت نمایند.* راه های ارتباطی با دانشگاه امام حسین(ع) چیست؟پرسش و پاسخ: [email protected] آدرس: تهران - اتوبان شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین(ع) - موقعیت مرکزی - ساختمان u - امور پژوهشگران معاونت پژوهشی* آیا افراد فارغ التحصیل مشمول، در حین خدمت سربازی می توانند از مزایای این طرح استفاده نمایند؟بله.* آیا متقاضی می تواند خودش پروژه ای را پیشنهاد دهد؟بله می تواند پیشنهاد دهد، لیکن پذیرش یا رد پروژه در اختیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) است.* آیا انجام پایان نامه مشمول این طرح می شود؟پایان نامه از قبل تهیه شده خیر، ولی هماهنگ با دانشگاه پروژه می تواند به شکل پایان نامه دریافت و اجرا شود.* حداقل و حداکثر مدت کسر خدمت که به ازای انجام طرح تحقیقاتی تعلق می گیرد چند ماه می باشد و بر چه اساسی محاسبه می گردد؟بر حسب ارزش انجام کار از 3 تا 18 ماه به هر مورد پروژه کسر خدمت تعلق می گیرد.* آیا این موضوع با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح مرتبط می باشد؟دانشگاه جامع امام حسین(ع) این طرح را هماهنگ با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام می دهد. پایان هر طرح با تأیید دانشگاه جامع امام حسین(ع)، گواهی کسر و یا جایگزین خدمت سربازی توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان نظام وظیفه اعلام می گردد.* دانشجویان چه رشته هایی می توانند در این طرح شرکت کرده و از مزایای آن برخوردار باشند؟در حال حاضر به جزء کشاورزی، پزشکی، بازرگانی، تمامی رشته ها مورد نیاز است، به جهت کثرت رشته های مورد نیاز امکان درج آنها میسر نیست. لیکن به جهت هدایت درست دانشجویان عزیز که در سایت ثبت نام کرده اند برحسب اولویت و نیاز توسط دانشکده ها و مراکز دعوت به همکاری می شوند.* آیا دانشجویان می توانند در موضوعاتی غیر از رشته تحصیلی خودشان پژوهش انجام دهند؟مشروط به توانایی انجام پروژه می توانند غیر رشته خودشان مشارکت نمایند.* آیا متقاضیان باید گزینش شوند؟نیازی به گزینش نیست، شرط بکارگیری افراد در پروژه های عادی عدم اشتهار به مسائل منفی است و در پروژه های دارای طبقه بندی در دانشگاه استعلامات لازم انجام می گیرد.* چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است؟- نخبگان: گواهی احراز نخبگی بنیاد ملی نخبگان و نامه معرفی بنیاد ن ...

ادامه مطلب  

مدیریت ریسک چیست آشنایی با مراحل انجام و اهمیت آن  

درخواست حذف این مطلب
هر پروژه در طول عمر خود (از ابتدای شروع کار تا انتهای آن و رسیدن به اهداف تعیین شده) با فرصت ها و ریسک هایی روبه رو می شود. ریسک ها همان عوامل خطرسازی هستند که می توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند و باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. این مقاله را بخوانید تا ببینید مدیریت ریسک چیست و چرا از اهمیت زیادی برخوردار است.مقاله مرتبط: فارکس چیست و سرمایه گذاری در آن چه ریسک هایی دارد؟مدیریت ریسک چیست؟مدیریت ریسک به فرایند شناسایی تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به درستی انجام شود می تواند با کنترل وقایع آینده از خطرات احتمالی پیش گیری کند.برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید:فرض کنید برای انجام یک فعالیت در شبکه به توسعه ی فناوری جدیدی نیاز است. مدیر پروژه یک برنامه ی زمان بندی شش ماهه برای آن تنظیم می کند اما نظر کارکنان فنی این است که این کار حداقل به ماه زمان نیاز دارد. اگر مدیر پروژه فردی پیشگام باشد و به موقع دست به کار شود تیم پروژه می تواند بلافاصله یک برنامه ی اضطراری تدوین کند. در این صورت پیش از موعد مقرر مشکل زمان حل خواهد شد. در غیر این صورت تیم پروژه (که هیچ برنامه ی اضطراری ای تدوین نکرده است) نمی تواند کاری انجام بدهد. در حالی که بسیاری از کارها ناتمام مانده است مهلت انجام پروژه به پایان می رسد و مدیر پروژه تازه به فکر مدیریت بحران می افتد. به این ترتیب وقت ارزشمند اعضای تیم به سادگی هدر می رود.مدیریت صحیح ریسک نه تنها احتمال رخ دادن آن بلکه دامنه ی تأثیرات آن را نیز کاهش خواهد داد.سیستم های مدیریت ریسکسیستم های مدیریت ریسک علاوه بر شناسایی ریسک ها و تعیین کیفیت شان می توانند تأثیراتی را که بر پروژه می گذارند نیز پیش بینی کنند. پذیرش یا عدم پذیرش ریسک معمولا به سطح تاب آوری (tolerance level) مدیر پروژه بستگی دارد.اگر مدیریت ریسک به طور منظم برای شناسایی مشکلات احتمالی و یافتن راه حل آنها انجام شود به راحتی فرایندهای دیگر ازجمله سازمان دهی برنامه ریزی بودجه و کنترل هزینه را کامل خواهد کرد. مدیر پروژه ای که در این زمینه پیشگام باشد می تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقات غیرمنتظره در طول عمر پروژه پیش گیری کند.مدیریت ریسک یک فرایند مستمر استمدیریت ریسک نه تنها در ابتدای پروژه که باید در سراسر طول عمر پروژه انجام شود. به عنوان مثال اگر مدت زمانی که برای انجام یک پروژه برآورد شده سه ماه است ارزیابی ریسک حداقل باید در پایان ماه اول و پایان ماه دوم صورت گیرد. در هر مرحله از عمر پروژه باید ریسک های جدید را پس از شناسایی و تعیین کیفیت ارزیابی و مدیریت کرد.پس از آنکه تیم پروژه تمام ریسک های احتمالی را که ممکن است موفقیت پروژه را به خطر بیندازد شناسایی کردند حال باید ریسک هایی را که احتمال رخ دادن آنها بیشتر است انتخاب کنند. این انتخاب باید بر اساس تجربیات گذشته آموخته ها اطلاعات موجود و نظایر آنها صورت گیرد.معمولا اوایل کار یک پروژه ریسک های زیادی وجود دارد و هرچه پروژه جلوتر می رود به آن ریسک ها نزدیک تر می شود. بنابراین مدیریت ریسک باید از همان ابتدای کار آغاز شود و پا به پای پروژه پیش برود.نکته ی مهمی که در اینجا وجود دارد این است که به طورکلی فرصت و ریسک در طی برنامه ریزی پروژه (ابتدای چرخه ی عمر پروژه) در سطح نسبتا بالایی باقی می مانند. اما به دلیل اینکه میزان سرمایه گذاری در این مرحله پایین است مقدار مخاطره ی مالی اندک خواهد بود. در مقابل در طی اجرای پروژه سطوح ریسک به تدریج به کمترین میزان خود می رسد چراکه موارد ابهام آمیز کم کم شناسایی می شوند. اما از آنجا که منابع سرمایه گذاری شده ی موردِنیاز برای تکمیل پروژه افزایش می یابد میزان مخاطره ی مالی نیز افزایش می یابد.پاسخ به ریسکپاسخ به ریسک به طور کلی شامل موارد زیر است:اجتناب: از بین بردن ریسک یا تهدیدی خاص با از بین بردن علت آن تعدیل: کاهش ارزش مالی مورد انتظار یک ریسک از طریق کاهش امکان وقوع آن پذیرش: پذیرش عواقب ناشی از ریسک این کار اغلب از طریق توسعه ی یک برنامه ی اضطراری برای رویدادی که ممکن است رخ بدهد صورت می گیرد.برنامه ی اضطراریبرنامه ای است که در آن اعضای تیم روی فرایند حل مشکل احتمالی کار می کنند. نتیجه ی نهایی طرحی است که درست در لحظه ی وقوع ریسک چاره ساز خواهد بود.هدفی که تیم پروژه برای دستیابی به آن تلاش می کند توانایی مقابله با موانع و محدودیت هایی است که اجازه نمی دهند کار پروژه (به دلیل اتمام زمان یا بودج ...

ادامه مطلب  

نشست خبری پروژه سی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر نشست خبری پروژه سیتصاویر ن ...

ادامه مطلب  

همدان از افسرده ترین شهرهای کشور - افسردگی - اعصاب و روان  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی و عمرانی شورای شهر همدان پیاده راه بوعلی را به عنوان نخستین تجربه پیاده راه موفق در کشور معرفی کرد و گفت: هدف از اجرای پروژه پیاده راه، توسعه گردشگری و رفاه عمومی شهروندان بوده است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، حمیدرضا طبی مسرور دوشنبه 23 مرداد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان که به منظور بررسی مباحث اجتماعی و پیوست های فرهنگی اجرای پروژه پیاده راه میدان امام(ره) و خیابان اکباتان برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه از سال 82 به تصویب رسیده و براساس طرح تفصیلی شهر همدان مصوب شده بود که علت تأخیر اجرای آن تا کنون به سبب عدم توجه به مقوله فرهنگی و گردشگری این پروژه و عدم تخصیص بودجه های مورد نیاز آن در برنامه های توسعه ای بوده که در سال 95 بودجه آن مصوب و در سال 96 به اجرا درآمد.وی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه پیاده راه، توسعه گردشگری و رفاه عمومی شهروندان بوده است، افزود: جلسه حاضر به منظور تقویت مدت نحوه اجرا و کاهش زمان اجرای این پروژه برگزار شده که کم و کاستی های موجود شناسایی و رفع شود.طبی مسرور پیاده راه بوعلی را به عنوان نخستین تجربه پیاده راه موفق در کشور معرفی کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم آسیب ها و معضلات اجرای چنین پروژه هایی را به حداقل برسانیم باید با هم افزایی شورا و شهرداری و مدیریت شهری زیرساخت های لازم برای اجرای این پروژه و ارتقای حوزه های گردشگری شهر همدان ایجاد کنیم تا در سطح جهانی مطرح باشد.وی پروژه پیاده راه را دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری و زیرساختی معرفی کرد و یادآور شد: رضایتمندی که این پروژه به دنبال خواهد داشت میزان موفقیت پروژه را مشخص خواهد کرد.حسین قره باغی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه آسیب های اجتماعی اجرای این پروژه را می توان به حداقل رساند، گفت: باراندازها و بنکداری های واقع در خیابان اکباتان باید بهتر از پروژه خیابان بوعلی انجام شود.ابراهیم مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز اظهار کرد: در تمام شهرهایی که چنین پروژه هایی اجرا شده است، ترکیبی از مجموعه های مدیریت شهری به ارتقای کیفیت و بهبود شرایط و فضاهای شهری کمک کرده اند و همچنان که پیاده راه بوعلی فضای شهر را زنده کرده، میدان امام(ره) و خیابان اکباتان نیز چنین کارکرد اجتماعی را در پی خواهد داشت.علی رحیمی فر، از دیگر اعضای شورای چهارم نیز خیابان اکباتان را با توجه به وجود مسجدجامع و بازار به عنوان هسته اولیه تشکیل شهر معرفی کرد و گفت: این خیابان قدمت تاریخی دارد و یکی از شاخصه های پایداری محیط زیست نیز پایداری شهرها است.وی پروژه پیاده راه را براساس تصویب اسناد بالادستی عنوان کرد و افزود: تا کنون زیرساخت های اجرای این پروژه آماده نشده بود در صورتی که اجرای پروژه پیاده راه میدان امام و اکباتان نیز در سال 95 تصویب نشده و کلنگ زنی دقیقه نودی نیست بلکه از جمله پروژه هایی است که در سال 82 به تصویب رسیده و تا کنون اجرایی نشده بود.رحیمی فر، پیاده راه بوعلی را فاخرترین پروژه اجرایی در دوره شورای چهارم اعلام کرد و یادآور شد: امیدوارم شورای پنجم نیز از ادامه انجام این پروژه حمایت کند.محمدعلی پرزاد، عضو دیگر شورای شهر همدان نیز چهار نگاه و کاربرد برای پیاده راه مطرح کرد و گفت: مباحث فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی صرف در پروژه های پیاده راه بیش از سایر پروژه ها از دیدگاه مردم بسیار دارای اهمیت است.وی پیشرفت عمرانی و سرعت اجرای پروژه پیاده راه بوعلی را خوب ارزیابی کرد و افزود: کارکرد اجتماعی و فرهنگی این پروژه بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و این موضوع به عنوان خام فروشی مطرح است.وی وجود نارضایتی در خیابان اکباتان را بیشتر از خیابان بوعلی دانست و خاطرنشان کرد: نباید به خاطر گردشگرانی که دو ماه از سال به این شهر می آیند، زمینه نارضایتی شهروندان خودمان را ایجاد کنیم.رضا غلامی خجسته، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز از شهرداران، معاونان و اعضای شورای شهر دور سوم و چهار تشکر کرد و با اشاره به ساخت 25 فرهنگسرا گفت: تعدادی از پروژه ها نیمه کاره است و تعدادی نیز آماده اجرا که امیدواریم با حمایت شورای پنجم انجام شود.وی وجود پیوست فرهنگی برای اجرای پروژه ها را به عنوان کاری تخصصی معرفی و اظهار کرد: همچنان که برای پروژه های عمرانی نیاز به پیمانکار داریم، اجرای پروژه های فرهنگی را نیز باید به پیمانکاران بسپاریم.علی اکبر نظری، دیگر عضو شورای چهارم نیز خاطرنشان کرد: اگر شهرداران خوب کار کنند 90 درصد نارضایتی های مردم مرتفع می شود.وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهر را با دیگران قسمت نکنید، افزود: نقش شورا به عنوان نماد مردم سالاری مطرح بوده و از بین بردن تنش ها به عنوان وظیفه اصلی موردنظر است.نظری از مدیران شهری و مجریان پروژه پیاده راه امام و اکباتان خواست قدمت تاریخی میدان امام خمینی(ره) را مورد توجه قرار دهند و تصریح کرد: این میدان به عنوان محور تعاملات دینی در شهر همدان مورد توجه است و وجود کلیسا، آرامگاه استر و مردخای و مسجد جامع را به عنوان تعاملات دینی باید به گردشگران نمایش دهیم.وی با تأکید بر اینکه با توسعه صنعت گردشگری می خواهیم زمان ماندگاری گردشگران در شهر را افزایش دهیم، عنوان کرد: کلنگ زنی های اخیر یک شبه اتفاق نیفتاده و با تأخیر 15 ساله در حال اجرا است.امیر فتحیان نسب، شهردار منطقه یک همد ...

ادامه مطلب  

نمایش بایگانی برای یک مساله شخصی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک مساله شخصیتصاویر نمایش بایگانی برای یک ...

ادامه مطلب  

رونمایی از پروژه سی با حمایت سامسونگ: تلفیق موسیقی و نمایش برای زنده کردن گنجینه ادبیات ایران  

درخواست حذف این مطلب
دیروز یکشنبه 28 خرداد ماه و ساعاتی قبل از افطار، نشست خبری پروژه سی با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد. این یکی دیگر از تلاش های قابل تقدیر سامسونگ در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی است.پروژه کنسرت-نمایش سی، همانطور که از نامش پیداست، تلفیقی از دو هنر موسیقی و نمایش است که قرار است مردادماه امسال در کاخ سعدآباد به اجرا درآید. نام این اثر، یعنی «سی» نیز برگرفته از چهار واژه «سیمرغ»، «پارسی»، «فردوسی» و «سال سی» است.در این نشست، آقایان همایون شجریان (خواننده)، سهراب پورناظری (آهنگساز)، مهدی پاکدل (بازیگر)، امیرجدیدی (بازیگر)، اصغر دشتی (کارگردان)، پوریا سوری (نماینده میراث فرهنگی)، فرهاد هجرتی (مدیر مارکتینگ سامسونگ) و خانم ها سحر دولتشاهی (بازیگر) و نغمه ثمینی (نویسنده)، پس از توضیحاتی درمورد ماهیت پروژه، به سوالات خبرنگاران، پاسخ دادند.قبل از شروع رسمی نشست، امیرحسین ماحوزی، دراماتورژ اثر در مورد لزوم توجه به شاهنامه و ادبیات کهن ایران زمین، صحبت کرد. وی اذعان داشت:ما در یکی از حساس ترین دوران های ایران قرار داریم. ایران زمین در حال حاضر دچار بحران است. ما با شاهنامه می توانیم خودمان را نگه داریم. شاهنامه یک کتاب جنگ نیست، بلکه کتابی است که بر مهر استوار شده. در پس پشت صحنه های حماسی شاهنامه، مهر عمیقی نهفته است و ایران یعنی مهر. ما داستان «زال و رودابه» را به همین منظور انتخاب کردیم.پس از آن، حسین توتونچیان، تهیه کننده پروژه سی ، در مورد تاریخ و هزینه اجرای این اثر چنین گفت:پروژه «سی» از ۱۵ مرداد ماه امسال در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران آغاز می شود. قیمت بلیت ها از ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان متغیر است و عقلامندان می توانند از طریق دو سایت «ایران کنسرت» و «می رسی»، بلیت ها را تهیه کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر، نرخ کمترین قیمت بیلت در کنسرت ها از 50 هزار تومان آغاز می شود، تمام تلاش ما بر این بود تا قیمت بلیت ها به گونه ای باشد که مخاطبانی مانند دانشجویان هم بتوانند از آن بهره مند شوند.پس از شروع رسمی نشست، تریبون اول در خدمت نغمه ثمینی، نویسنده پروژه سی قرار گرفت. ثمینی در مورد داستان شروع پروژه سی گفت:همه چیز از 9 ماه پیش آغاز شد و زمانیکه سهراب پورناظری برای اولین بار در مورد چنین پروژه ای با من صحبت کرد. پس از جلسات مکرری که با هم داشتیم، به شکل درام موسیقایی رسیدیم، شکلی که نه کاملا موسیقی است و نه کاملا تئاتر. مراحل تحقیقی کار در پاییز و زمستان انجام شد. ما از داستان زال و رودابه آغاز کردیم و حالا متن کار، داغ داغ و آماده است.پس از آن، اصغر دشتی،کارگردان اثر اظهار داشت:پروژه سی با کارهای قبلی من تفاوت دارد. در کارهای قبلی من به عنوان کارگردان، تصمیم گیرنده بودم، اما در این پروژه، فضای جدیدی رقم خورده که برایم بسیار جذاب است. در این اثر، سعی ما بر آن است تا همنشینی مناسبی میان موسیقی، تئاتر و ویدئومپینگ رخ دهد، به گونه ای که اثر واحدی داشته باشیم که اجزای آن درهم تنیده شده باشند. در همین راستا، حتی دیالوگ بازیگران هم، لحنی آهنگین دارد تا فضای اثر، یکدست تر شود.در ادامه بازیگران پروژه سی در چند جمله، نظر خود را در مورد حضور در این اثر بیان کردند:مهدی پاکدل: بسیار خوشحالم که چنین پروژه ای در کشورمان عملی می شود و بسیار خوشحالم که عوامل این پروژه به سراغ گنجینه ی ادبیات ایران رفتندسحر دولتشاهی: من خیلی خودم را به شاهنامه و داستان هایش نزدیک نمی دانستم، اما حالا دغدغه مندتر در کنار گروه هستم و حضور در پروژه سی برای من باعث افتخار استامیرجدیدی: امی ...

ادامه مطلب  

مدیریت پروژه چابک حلقه مفقوده صنعت ساختمان  

درخواست حذف این مطلب
محمد مهدی منایی کارشناس مهندسی عمران، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اشتنبایس برلین و دانشجوی دکترای مدیریت اجرایی واحد علوم و تحقیقات است. وی از مدیران خوشفکر و ایده پرداز و مدیر عامل گروه ساختمانی"من سان" است. وی معتقد است نگرش نوآورانه، اصولی، تکنولوژیک و هنرمندانه به ساخت و ساز و سیستم های اجرایی و مهندسی پایه گذاری شده در گروه ساختمانی"من سان"، پروژه هایی را با تفاوت هایی آشکار، چه از منظر کیفیت ساخت و چه از منظر مدرن و شیک بودن فراهم نموده است. در آستانه برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و برای آشنایی بیشتر با مدیریت مجموعه موفق و ارزشمند «گروه ساختمانی من سان» به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید. ۵۵آنلاین :هنر ما ساخت و ساز با کیفیت و ارائه محصولات منحصر بفرد استاهتمام ویژه ای به ساخت «ساختمانهای سبز» داریممحمد مهدی منایی کارشناس مهندسی عمران، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اشتنبایس برلین و دانشجوی دکترای مدیریت اجرایی واحد علوم و تحقیقات است. وی از مدیران خوشفکر و ایده پرداز و مدیر عامل گروه ساختمانی"من سان" است. وی معتقد است نگرش نوآورانه، اصولی، تکنولوژیک و هنرمندانه به ساخت و ساز و سیستم های اجرایی و مهندسی پایه گذاری شده در گروه ساختمانی"من سان"، پروژه هایی را با تفاوت هایی آشکار، چه از منظر کیفیت ساخت و چه از منظر مدرن و شیک بودن فراهم نموده است. در آستانه برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و برای آشنایی بیشتر با مدیریت مجموعه موفق و ارزشمند «گروه ساختمانی من سان» به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.آقای مهندس لطفا درباره گروه ساختمانی من سان توضیح دهید؟از حدود 10 سال قبل این مجموعه را راه اندازی کردیم. سعی کردیم از ابتدا زیر ساخت ها را مهندسی شده تعریف کنیم. اولین چیزی که به آن توجه کردیم سیستماتیک بودن کارها و انجام استاندارد فرآیندها بود و توجه ویژه ای داشتیم که یک قدم در بحث های آموزشی، فنی و اجرایی جلوتر از سایرین باشیم. بدین منظور برنامه ریزی مدونی صورت گرفت و در ابتدا آموزش پرسنل در فرآیندهای ساختمانی، طراحی و مباحث فنی را مدنظر قرار دادیم که خروجی آن، مجموعه ای از تیم های منسجم بود که شکل جدیدی از ساختمان سازی را دنبال می کرد. در سیستم های خود علاوه بر انجام امور مطابق با استانداردها، به دنبال نواوری در کلیه فرآیندها و بخش ها و در نهایت مدرن سازی کل سیستم ها بوده ایم و این تفاوت را در عمل ایجاد کرده‏ایم؛ شاهد این موضوع پروژه های اتمام یافته و استقبال گسترده مخاطبان این ساختمان ها و در نهایت تامین رضایت کارفرمایان و مصرف کنندگان آن است.ساختار شرکت را به گونه ای طراحی کرده ایم که کمترین میزان خطا را در فرآیندهایمان داشته باشیم. به این منظور اطلاعات و داده ها را قبل از رسیدن به فاز اجرا کنترل می‏کنیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد، آن را با گذاشتن جلسات متعدد با مشاوران و طراحان پروژه رفع می‏کنیم.گروه ساختمانی من سان در چه زمینه هایی فعالیت می‏کند؟گروه ساختمانی من سان در قالب یک پیمانکار عمومی ساختمانی علاوه بر ساخت پروژه هایی با کاربری مسکونی (ویلا تا بلند مرتبه) و اداری- تجاری، تیم های ویژه ای را جهت اجرای تخصصی مراکز تفریحی و اقامتی مانند هتل و مجموعه های درمانی و بیمارستانی جذب و آموزش داده است. در قسمت مسئولیت اجتماعی افتخار حضور در احداث بخشی از ساختمان پیوند بیمارستان مسیح دانشوری و یک مسجد در هشتگرد بصورت عام المنفعه را داشته ایم.موضوعات مهمی که در پروژه ها مدنظر قرار می‏دهید را ذکر کنید؟به اعتقاد بنده مهمترین حلقه مفقوده در پروژه های ساختمانی در ایران، موضوع مدیریت پروژه چابک و هوشمندانه است. در این مجموعه علاوه بر تمرکز به بخش های زیرمجموعه مدیریت پروژه شامل مدیریت کیفیت، زمان، محدوده، منابع انسانی، تدارکات، هزینه و ...، توجه خاصی به مقوله مدیریت یکپارچگی پروژه project integration management داشته ایم. موضوع دیگری که امروزه بسیار حائز اهمیت است، بهینه سازی مصرف است. برای رعایت این موضوع سعی کردیم در پروژه های شرکت ساختمانی من سان، در بخش های آغازین پروژه و قبل از هرگونه تصمیم گیری پیرامون مصالح و اجناس مصرفی، آنالیز دقیقی از روش هایی که به صورت عمومی و اختصاصی برای هر پروژه امکان بهینه سازی داشته باشد انجام می‏شود.در فاز نهایی پروژه و پس از تحویل این ساختمان ها تا یکسال خدمات رایگان مدیریتی و مهندسی ارائه می‏کنیم. خدماتی از جمله مونیتورینگ کامل تجهیزات و ملزومات و دستگاه های نصب شده و رفع عیب ه ...

ادامه مطلب  

تحلیل ذینفعان چیست و چگونه باید آن را انجام داد؟  

درخواست حذف این مطلب
بدون حضور ذینفعان، هیچ پروژه ای برای مدیریت وجود نخواهد داشت. ذینفعان همه ی طرف های دارای منفعت در پروژه اند: افرادی که در پروژه تأثیرگذارند و همچنین افرادی که از آن تأثیر می پذیرند. ذینفعان می توانند افرادی از سطوح بالای مدیریتی باشند. سطوحی که شامل مشاغلی بالاتر از کارهای روزمره است، افرادی مانند مدیر عامل شرکت، رئیس دانشگاه یا بنیان گذار آژانس شما. حتی ممکن است ذینفعان افرادی باشند که مرتبا با آنها کار نمی کنید مانند مردم عادی جامعه، ساکنان نزدیک محل پروژه ی ساخت وساز و البته، افرادی که رابطه ی نزدیکی با پروژه دارند، مشتری های کلیدی، رابط ها، مدیران و اعضای تیم هم ذینفع محسوب می شوند.بنابراین وقتی پروژه ای را شروع می کنید، تحلیل ذینفعان کاری ضروری است. این کار به مدیران پروژه و مدیران طرح کمک می کند تا ذینفعان اصلی هر ناحیه را به سرعت شناسایی کنند. همچنین بدانند هر کدام به چه اطلاعاتی نیاز دارند، باید از چه شیوه ای برای اطلاع رسانی بهره ببرند، چه زمانی باید این کار را انجام بدهند و غیره.در این مقاله درباره ی تحلیل و نگاشت ذینفعان مطالبی را توضیح خواهیم داد، همچنین اینکه چگونه می توانید تعیین کنید که هر کدام از عناصر پروژه به کدام ذینفع مربوط می شود و در آخر بهترین چیدمان پروژه و ذینفعان برای کسب نتایج عالی چیست.مقاله مرتبط: آشنایی با اصول ده گانه رهبری استراتژیکتحلیل ذینفعان چیست و نگاشت ذینفعان به چه معناست؟برای راضی نگه داشتن ذینفعان پروژه، ابتدا باید آنها را شناسایی کنید و بدانید که هر کدام به چه نوع اطلاعاتی و در چه زمانی نیاز دارند. مهم است که پیش از شروع پروژه ذینفعان تان را بشناسید و بر اساس میزان مشارکت، سرمایه گذاری مالی و عاطفی و سایر معیارهای مرتبط با پروژه، آنها را تحلیل و نگاشت شان را رسم کنید.تحلیل ذینفعان باید با جلسات طوفان فکری توسط گروه پروژه و در صورت تمایل، رهبری ارشد شرکت شروع شود. این گونه می توانید همه ی افرادی را که هنگام کار بر روی پروژه یا پس از اجرا، درگیر آن می شوند شناسایی کنید. وقتی که گروه بزرگ تری از ذینفعان شناسایی شدند می توانید آنها را بر حسب میزان سهم و مشارکت شان بر روی یک نمودار شبکه ای ساده مرتب کنید.نگاشت ذینفعان به معنای نمایش تجزیه وتحلیل ذینفعان به صورت تصویری است، به بیان دیگر سازمان دهی افراد با توجه به معیارهای کلیدی ای که بر اساس آن باید مدیریت شان کنید. معیارهایی مانند منافع، تأثیرپذیری، نفع مالی، نفع عاطفی و همچنین برخی از معیارهای فرعی که آن قدر مهم هستند که در نظر گرفته شوند. این کار را می توان بر روی صفحه ی شطرنجی یا نرم افزار صفحه گستره انجام داد.چه کسی ذینفع است؟ هرکس که منفعت مشخصی در پروژه داردفرض کنید در آژانس بازاریابی کار می کنید و شرکت تان شما را برای کار بر روی پروژه ای در زمینه ی تکنولوژی آژانس انتخاب می کند. این پروژه درباره ی به روزرسانی یکی از نرم افزارهای محبوب تولیدی شرکت است و شامل چند مرحله کار می شود که در مجموع بیش از شش ماه طول خواهد کشید. چند دسته از ذینفعانی که ممکن است در این مثال داشته باشید از این قرار است:خارجیمشتری، شامل تیم اصلی مشتریان، مدیران شان و سرپرست بخش آنها. به طور معمول یک یا دو ذینفع به عنوان رابط از طرف تیم مشتری انتخاب می شود.داخلیرهبران رده بالای آژانس شما، مدیر حمل ونقل، قسمت حسابداری و اعضای تیم اجرایی. همه ی کسانی که مسئول اجرای مؤثر و سودده پروژه هستند.داخلی/تیم پروژهتیمی که در آژانس شما، مسئول کار بر روی این پروژه است. افرادی مانند مدیر خدمات، مدیر تولید (در صورت نیاز)، مدیر پروژه و سایر منابع انسانی مانند طراحان، طراحان تجربه ی کاربری، توسعه دهنده ها، کپی رایترها و هر فرد دیگری که مهارت های مورد نیاز را برای موفقیت پروژه داراست.سایر افراداین دسته شامل افرادی است مانند جامعه ی توسعه دهنده ها، ترویج دهندگان تکنولوژی، افراد تأثیرگذار در حوزه ی تکنولوژی و حتی کاربران نهایی که منتظر به روزرسانی این نرم افزار هستند و به احتمال زیاد از آن استفاده خواهند کرد.مقاله مرتبط: برنامه ریزی استراتژیک چیست؟شخصیت های متداول ذینفعان چیست و چگونه نگاشت آنها را رسم کنید؟بعد از اینکه فهرست همه ی ذینفعان ممکن را نوشتید، باید نگاهی به نقش های افراد ذینفع بیندازید تا بتوانید به درستی نگاشت ذینفعان را رسم کنید. در هر پروژه، انواع مشخصی از ذینفعان مشارکت دارند که نقش های معینی را انجام می دهند.این نقش ها شامل این موارد است:حامی اجراییبر اساس تعریف دانشگاه کورنل، حامی اجرایی مدیری است که مسئول اصلی تخصیص مطمئن اختیارات و منابع پروژه به حساب می آید. طبق این تعریف، حامی اجرایی اهداف پروژه را تأیید می کند، از فعالیت های اصلی پروژه مطلع است و تصمیم گیرنده ی نهایی محسوب می شود. در مثال ما، این فرد ممکن است معاون بازاریابی و یا توسعه در شرکت مشتری باشد. در اغلب موارد آژانس شما با این افراد مراوده ندارد اما پذیرش ایجاد تغییرات و تأیید نهایی هر مرحله به دست این افراد انجام می شود.حامی پروژهاین ذینفع در موارد جزئی تر وارد نمی شود. حامی پروژه پیشرفت کارها را در مراحل نهایی دنبال می کند و بر کار مدیر پروژه نظارت دارد.خارجیبرخی از ذینفعان ارتباط مستقیمی با خود پروژه ندارند. ممکن است این افراد سهام داران شرکت، پیمانکاران، گروه های ناظر و غیره باشند. به طور معمول این ذینفعان نیاز به اطلاعات کمی دارند اما باید حس کنند حرف شان شنیده می شود.داخلیاین دسته شامل افرادی همچون: مدیریت آژانس و مدیریت مشتری، منابع انسانی هر دو طرف (که ممکن است در طول پروژه از آنها درخواست نیروی بیشتری شود)، افراد قسمت فناوری اطلاعات و توسعه دهنده ها برای ایجاد پروژه است.مقاله مرتبط: قانون ۸۰/۲۰ چیست؟شروع تحلیل ذینفعانوقتی که همه ی ذینفعان مرتبط با پروژه را شناختید، می توانید بر اساس معیارها نسبت به تحلیل و نگاشت آنها اقدامات تان را شروع کنید. در اینجا بسیار مهم است که سؤال های درستی بپرسید و تا حد امکان در ارزیابی ذینفعان و نیازهای شان صادق باشید. عوامل مهم زیر را باید در نظر داشته باشید:۱. کدام یک از ذینفعان بیشترین تأثیر را بر پروژه دارند؟ اغلب این افراد در طرف مشتری هستند: معمول ...

ادامه مطلب  

واکنش به حاشیه سازان افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی/مذاکره خودرویی با آلمان ها و ایتالیایی ها  

درخواست حذف این مطلب
معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در اظهاراتی به حواشی ایجاد شده پس از افتتاح دو فاز 17 و 18 پارس جنوبی در مورد سهم دولت دوازدهم در این پروژه ها واکنش نشان داد. وی همچنین از انجام مذاکرات جدید خودرویی با شرکت های آلمانی ، ایتالیایی و کره ای خبر داد.ابوالفضل کیانی بختیاری در گفت و گویی تفصیلی با ایسنا در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله تعریف ماموریت های کلان ایدرو پس از برجام، قراردادهای خودرویی، میزان بدهی های دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، توافق با 9 غول صنعتی، آخرین فعالیت ها در صنایع دریایی و ریلی، تامین 2000 دستگاه واگن، تولید بالگرد و سایر مسائل این سازمان صحبت کرد که مشروح آن در ذیل آمده است.- در ابتدای امر به جهت گیری، برنامه ها و اولویت های ایدرو بپردازید.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است که از سال 1346 تاسیس شده و نیم قرن از مدت زمان تاسیس آن می گذرد. فلسفه وجودی تاسیس این سازمان راهبری مگاپروژه ها و راه اندازی صنایع بزرگ بود و در جایی که بخش خصوصی توانمندی انجام این پروژه ها را نداشته و یا حتی اگر بخش خصوصی توانمند هم وجود داشت به دلیل بالا بودن ریسک راه اندازی صنایع بزرگ، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای ورود به پروژه ها مشاهده نشده، ایدرو ورود کرده است.با توجه به موارد فوق و ضرورت و تاکید بر توسعه صنعتی کشور در دهه 40 ، گروهی مامور می شوند تا سازمانی را به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با قانون تاسیس و اساسنامه خاص و حداکثر استقلال و آزادی عمل تاسیس کنند و از این طریق توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار می گیرد. از همان ابتدای تاسیس ایدرو، جهت گیری ها و تقابلاتی وجود داشت که چرا این سازمان باید از همه قیود بازدارنده و نظارت ها مبرا باشد، به همین دلیل کارشکنی هایی صورت می گرفت و اجازه نمی داد که این سازمان آن گونه که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در این مسیر با توجه به مقابله هایی که صورت گرفت سازمان استقلال خود را حفظ کرد و به اهداف بزرگی نیز دست یافت تا جایی که بزرگ ترین صنایع کشور از شرکت های ماشین سازی گرفته تا بسیاری از شرکت های کشتی سازی، ساخت تجهیزات در صنعت، نفت، گازو پتروشیمی، ماشین الات سنگین راهسازی و کشاورزی و غیره مدنظر قرار گیرند و ایدرو با سرمایه گذاری شرکت هایی را تاسیس کند و پس از مدتی آن ها را واگذار نماید و از سود و فروش همان شرکت ها بتوانند صنایع جدید را راه اندازی نماید.تا مقطعی کار به همین منوال پیش رفت اما پس از آن سازمان به پروژه های پیمانکاری بزرگ خصوصا در صنعت نفت و گاز ورود کرد که به طور مثال فازهای 1، 6، 7، 8، 14، 17 و 18 پارس جنوبی را شامل می شد و هدف این بود که بتوانیم با شرکت های بزرگ که صاحب تکنولوژی و برند بودند ارتباط برقرار کنیم و از این طریق انتقال دانش فنی و بومی سازی را داشته باشیم._ قبل از شرایط تحریم شرایط برای انجام ماموریت های سازمان چگونه بود؟قبل از شرایط تحریم عمده طرح های سرمایه گذاری صنعتی و پروژه های پیمانکاری در زمان مقرر به اتمام می رسید و با رقم استاندارد تعریف شده در قرارداد پروژه پایان می یافت. این یعنی اگر قرار بود پروژه ای با مبلغ مشخص در زمان مقرر به بهره برداری برسد، دقیقا همین اتفاق رخ می داد._ در زمان تحریم، سازمان با چه شرایط جدیدی روبه رو شد؟با ورود به دوره تحریم ارتباط با بسیاری از شرکت های خارجی قطع شد و با تحریم تجهیزات، پروژه های مدنظر مدت دار شد. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی و نقل و انتقال پول، شرکت ها نمی توانستند به موقع تامین تجهیزات و منابع داشته باشند که این مساله زیان و هزینه پروژه ها را دو تا سه برابر افزایش داد، بنابراین اگر قرار بود پروژه ای سه ساله به اتمام برسد به مدت هفت تا هشت سال طول کشید، این مسئله در خصوص رقم قرارداد نیز مطرح و به طور مثال اگر پیش بینی شده بود پروژه با رقمی معادل 1.5 تا 2 میلیارد دلار به اتمام برسد هزینه آن تا هفت الی هشت میلیارد دلار نیز ارتقا یافت.یکی از عمده اتفاقاتی که برای سازمان های توسعه ای در دوران تحریم رخ داد، این بود که منابع آن ها محدود شد و از سویی دیگر شرکت های تابعه این سازمان ها نیز براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری مواجه شدند، به طور مثال ایدرو حدود 102 شرکت را واگذار کرد و قرار بر این بود که اگر شرکتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار می شود، 70 درصد درآمد ناشی از واگذاری به سازمان های توسعه ای بازگردند تا بتوان فعالیت توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل محدودیت های مالی دولت، این منابع هم بازگشت داده نشد و ایدرو در حال حاضر حدود 4000 میلیارد تومان از دولت طلب دارد و هیچ یک از منابع تعریف شده به سازمان بازنگشته اند.در ماده 29 قانون مذکور مقرر گردیده که یکی از مصارف منابع حاصل از واگذاری ها، صرف اتمام طرح های نیمه تمام، توسعه مناطق محروم و توسعه صنایع های تک شود که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت طبیعی است که به هیچ یک از سازمان های توسعه ای منابعی تعلق نگرفت و اگر پرداختی هم انجام شد بسیار اندک بود تا این فعالیت های صنعتی نیز با رکود همراه گردد. در عمل اتفاق ناامید کننده ای که رخ داده این است که از یک سو محدودیت منابع مالی و از سوی دیگر وجود تحریم ها باعث شد سازمان های توسعه ای نحیف تر شده و توان اجرایی آن ها کاهش یابد._فاز جدید فعالیت های ایدرو پس از برجام کلید خورد، وضعیت شکل گرفته در این خصوص را توصیف کنید.در موج جدید فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با توجه به پیشینه قابل قبول و برند مورد اعتماد این سازمان شرایط پس از برجام موجب شد شرکت های بسیاری که از ایدرو شناخت داشتند به سمت این سازمان هجوم آورند و شرکت های خارجی که به کشور وارد می شدند سراغ اولین سازمانی را که می گرفتند ایدرو بود تا بتوانند پروژه های مشترک را در دستور کار قرار دهند.پس از برجام بیش از 20 تفاهم نامه و قرارداد همکاری با شرکت های معتبر خارجی به امضا رسید که شامل کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، آلمان، بلژیک، کره جنوبی، روسیه و کشورهایی از این دست بودند تا در زمینه های مختلف از جمله صنعت خودرو، واگن سازی، صنایع فولاد، ساخت بالگرد، صنعت کشتی سازی، تولید توربین های گازی و موتورهای بزرگ، تولید خودروهای برقی و ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز، تفاهمات و قراردادهای همکاری بسیار خوبی به امضا برسد.استراتژی نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف شده بود که ایدرو باید سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک و صادرات مشترک را در دستور کار قرار دهد و به عنوان یک هدف به آن برسد. اینگونه نبود که تنها بازاری ایجاد شود و هر کسی که می خواهد از بازار ایران استفاده کند بلکه باید هم انتقال و توسعه تکنولوژی و هم توسعه ساخت داخل اتفاق بیفتد. در تمامی این قراردادها به دو نکته توجه بسیاری شد که یک مورد پیوست فناوری بود که توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و دیگری تولید صادرات محور بود که در قراردادهای ما لحاظ شده است.طبیعی است سازمان هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و با راه اندازی شرکت های مشترک و تامین نیروی انسانی و نیز در نظر گرفتن بخشی از بازار از جانب ما و تامین منابع مالی به همراه دانش فنی از سوی طرف مقابل ارتباطی دو سویه برقرار کنند. در حال حاضر شرایط بسیار مطلوبی فراهم شده و بسیاری از شرکت های اروپایی نیز تمایل همکاری خود را اعلام کرده اند._ آخرین خبر از قرارداد ساخت بالگرد چیست؟سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از صنایع هدفی را که از دیرباز برای خود تعریف کرده، صنایع حمل و نقل شامل صنایع خودرو، صنایع دریایی و صنایع ریلی بوده است. در مورد صنایع پیشرفته و نوین نیز هدف گذاری هایی صورت گرفته و در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی خصوصا مقوله ساخت تجهیزات این صنعت هدف گذاری شده تا طی سال های اخیر در این مسیر حرکت کنیم و در استراتژی های جدید سازمان مقرر شده این سازمان توسعه دهنده این سه صنعت مهم و راهبردی کشور باشد. در ادامه و در حوزه هوایی به این جمع بندی رسیدیم که کشور نیاز به بالگرد دارد و می بینید که در حوادثی که رخ می دهد تا چه میزان خلا بالگرد احساس می شود. قرار شد پروژه ای به صورت تولید مشترک توسط ایدرو و یکی از شرکت های معتبر خارجی و بین المللی این صنعت تعریف شده تا در زمینه ی ساخت بالگرد گام برداریم. در این سرمایه گذاری مشترک تاکید ویژه ای بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی بسیار مناسب کشور در این حوزه وجود دارد تا با همکاری با شرکت های معتبر جهانی این صنعت، ضمن انتقال و توسعه تکنولوژی زمینه توسعه ساخت داخل نیز فراهم گردد.در این زمینه مذاکره با شرکت های خارجی صورت گرفته و تا این مرحله تفاهم نامه ای بین ایدرو با russian helicopters امضاء شده تا بتوانیم به عرصه ساخت و تولید بالگرد غیر نظامی ورود کنیم. این مساله نیاز به نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد و باید زیرساخت های موجود کشور در این زمینه توسعه یابد. پیش بینی کرده ایم تا از توان و ظرفیت تمامی متخصصان کشور استفاده کنیم و با راه اندازی شرکت مشترک، تیم سازی لازم صورت می گیرد.شرکت مورد نظر در تهران ایجاد شده و قاعدتا با راه اندازی سایت به تدریج توسعه طرح انجام خواهد شد. ما به عرصه صنعت هوایی که قبلا جزو صنایع مورد نظر نبود ورود کرده ایم و ابعاد طرح از جمله میزان نیاز کشور، نوع و کلاس وزنی بالگرد، ظرفیت تولید طرح و برنامه ساخت داخل تولید بالگردها نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این با توجه به این که نیاز داخلی در اولویت قرار دارد، طی چند ساله ابتدایی این مساله مدنظر قرار می گیرد و به احتمال بسیار زیاد پس از تامین نیاز داخل به مقوله صادرات نیز توجه خواهیم کرد. روس ها در این زمینه هم صاحب تکنولوژی و هم صاحب دانش فنی هستند و قرار است با سرمایه گذاری مشترک در این زمینه ورود کنند که در نهایت براساس آورده ایدرو و آورده شرکت روسی تولید محصول در دستور کار قرار می گیرد._ براساس مطالعات انجام شده 9 کلانشهر کشور نیازمند واگن های جدید هستند و طبق آمار اعلام شده کمبود حدود 2000 واگن در این شهرها محسوس است.در سال گذشته مصوبه ای توسط شورای اقتصاد صادر شد که براساس آن 2000 دستگاه واگن باید با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق کنسرسیومی متشکل از سازندگان داخلی و شرکت های معتبر خارجی تامین گردد و با بسیج سازندگان داخلی و همکاری وزارت کشور بعنوان کارفرما این پروژه در حال اجرا و پیگیری می باشد. شرکتی توسط ایدرو راه اندازی شده و این شرکت تیم سازی خود را آغاز کرده است که قرار است فعالیت ها را پیش ببرد تا این 2000 دستگاه واگن به ارزش دو میلیارد یورو به تدریج ساخته شوند. نقش ایدرو در این فرآیند مدیریت طرح است که در مسیر خود بهم رسانی کسب و کار و نظارت را انجام می دهد._ آیا پیش بینی صورت گرفته است که این 2000 دستگاه واگن ظرف چه مدت زمانی ساخته می شود؟این 2000 دستگاه واگن ظرف سه تا پنج سال ساخته خواهند شد و پروژه از سال گذشته کلید خورده است._ صحبت های مختلفی در ارتباط با توافق با 9 غول صنعتی پس از برجام توسط رییس سازمان مطرح شد، این توافقات را تا حد ممکن تشریح کنید.ورود آقای معظمی به سازمان همزمان با شرایط پسابرجام بود و ایشان نیز با تلاش بسیار زیادی که انجام داد توانست با برندهای مختلف مذاکره کند. با فرانسوی ها در پروژه های زیرساختی، ریلی و تولید انواع واگن توافقی را داشته ایم و علاوه بر این ایدرو با رنو مذاکرات خود را انجام داده و پیش بینی می کنیم به زودی قرارداد همکاری در این زمینه امضا شود. ایدرو برای اولین بار به طور مستقیم در قرارداد رنو با یک بنگاه وارد عمل شده و اهداف مختلفی را از جمله توسعه کیفیت و رقابت پذیری را دنبال می کند.همچنین سازمان در زمینه ی صنایع دریایی با کره ای ها وارد مشارکت شده که این شرکت در زمینه ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیکر و نفت کش ها فعا ...

ادامه مطلب  

واکنش به حاشیه سازان افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی، مذاکره خودرویی با آلمان ها و ایتالیایی ها  

درخواست حذف این مطلب
معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در اظهاراتی به حواشی ایجاد شده پس از افتتاح دو فاز 17 و 18 پارس جنوبی در مورد سهم دولت دوازدهم در این پروژه ها واکنش نشان داد. وی همچنین از انجام مذاکرات جدید خودرویی با شرکت های آلمانی ، ایتالیایی و کره ای خبر داد.اقتصادگردان- ابوالفضل کیانی بختیاری در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله تعریف ماموریت های کلان ایدرو پس از برجام، قراردادهای خودرویی، میزان بدهی های دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، توافق با 9 غول صنعتی، آخرین فعالیت ها در صنایع دریایی و ریلی، تامین 2000 دستگاه واگن، تولید بالگرد و سایر مسائل این سازمان صحبت کرد که مشروح آن در ذیل آمده است. - در ابتدای امر به جهت گیری، برنامه ها و اولویت های ایدرو بپردازید.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است که از سال 1346 تاسیس شده و نیم قرن از مدت زمان تاسیس آن می گذرد. فلسفه وجودی تاسیس این سازمان راهبری مگاپروژه ها و راه اندازی صنایع بزرگ بود و در جایی که بخش خصوصی توانمندی انجام این پروژه ها را نداشته و یا حتی اگر بخش خصوصی توانمند هم وجود داشت به دلیل بالا بودن ریسک راه اندازی صنایع بزرگ، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای ورود به پروژه ها مشاهده نشده، ایدرو ورود کرده است.با توجه به موارد فوق و ضرورت و تاکید بر توسعه صنعتی کشور در دهه 40 ، گروهی مامور می شوند تا سازمانی را به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با قانون تاسیس و اساسنامه خاص و حداکثر استقلال و آزادی عمل تاسیس کنند و از این طریق توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار می گیرد. از همان ابتدای تاسیس ایدرو، جهت گیری ها و تقابلاتی وجود داشت که چرا این سازمان باید از همه قیود بازدارنده و نظارت ها مبرا باشد، به همین دلیل کارشکنی هایی صورت می گرفت و اجازه نمی داد که این سازمان آن گونه که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در این مسیر با توجه به مقابله هایی که صورت گرفت سازمان استقلال خود را حفظ کرد و به اهداف بزرگی نیز دست یافت تا جایی که بزرگ ترین صنایع کشور از شرکت های ماشین سازی گرفته تا بسیاری از شرکت های کشتی سازی، ساخت تجهیزات در صنعت، نفت، گازو پتروشیمی، ماشین الات سنگین راهسازی و کشاورزی و غیره مدنظر قرار گیرند و ایدرو با سرمایه گذاری شرکت هایی را تاسیس کند و پس از مدتی آن ها را واگذار نماید و از سود و فروش همان شرکت ها بتوانند صنایع جدید را راه اندازی نماید.تا مقطعی کار به همین منوال پیش رفت اما پس از آن سازمان به پروژه های پیمانکاری بزرگ خصوصا در صنعت نفت و گاز ورود کرد که به طور مثال فازهای 1، 6، 7، 8، 14، 17 و 18 پارس جنوبی را شامل می شد و هدف این بود که بتوانیم با شرکت های بزرگ که صاحب تکنولوژی و برند بودند ارتباط برقرار کنیم و از این طریق انتقال دانش فنی و بومی سازی را داشته باشیم._ قبل از شرایط تحریم شرایط برای انجام ماموریت های سازمان چگونه بود؟قبل از شرایط تحریم عمده طرح های سرمایه گذاری صنعتی و پروژه های پیمانکاری در زمان مقرر به اتمام می رسید و با رقم استاندارد تعریف شده در قرارداد پروژه پایان می یافت. این یعنی اگر قرار بود پروژه ای با مبلغ مشخص در زمان مقرر به بهره برداری برسد، دقیقا همین اتفاق رخ می داد._ در زمان تحریم، سازمان با چه شرایط جدیدی روبه رو شد؟با ورود به دوره تحریم ارتباط با بسیاری از شرکت های خارجی قطع شد و با تحریم تجهیزات، پروژه های مدنظر مدت دار شد. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی و نقل و انتقال پول، شرکت ها نمی توانستند به موقع تامین تجهیزات و منابع داشته باشند که این مساله زیان و هزینه پروژه ها را دو تا سه برابر افزایش داد، بنابراین اگر قرار بود پروژه ای سه ساله به اتمام برسد به مدت هفت تا هشت سال طول کشید، این مسئله در خصوص رقم قرارداد نیز مطرح و به طور مثال اگر پیش بینی شده بود پروژه با رقمی معادل 1.5 تا 2 میلیارد دلار به اتمام برسد هزینه آن تا هفت الی هشت میلیارد دلار نیز ارتقا یافت.یکی از عمده اتفاقاتی که برای سازمان های توسعه ای در دوران تحریم رخ داد، این بود که منابع آن ها محدود شد و از سویی دیگر شرکت های تابعه این سازمان ها نیز براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری مواجه شدند، به طور مثال ایدرو حدود 102 شرکت را واگذار کرد و قرار بر این بود که اگر شرکتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار می شود، 70 درصد درآمد ناشی از واگذاری به سازمان های توسعه ای بازگردند تا بتوان فعالیت توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل محدودیت های مالی دولت، این منابع هم بازگشت داده نشد و ایدرو در حال حاضر حدود 4000 میلیارد تومان از دولت طلب دارد و هیچ یک از منابع تعریف شده به سازمان بازنگشته اند.در ماده 29 قانون مذکور مقرر گردیده که یکی از مصارف منابع حاصل از واگذاری ها، صرف اتمام طرح های نیمه تمام، توسعه مناطق محروم و توسعه صنایع های تک شود که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت طبیعی است که به هیچ یک از سازمان های توسعه ای منابعی تعلق نگرفت و اگر پرداختی هم انجام شد بسیار اندک بود تا این فعالیت های صنعتی نیز با رکود همراه گردد. در عمل اتفاق ناامید کننده ای که رخ داده این است که از یک سو محدودیت منابع مالی و از سوی دیگر وجود تحریم ها باعث شد سازمان های توسعه ای نحیف تر شده و توان اجرایی آن ها کاهش یابد._فاز جدید فعالیت های ایدرو پس از برجام کلید خورد، وضعیت شکل گرفته در این خصوص را توصیف کنید.در موج جدید فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با توجه به پیشینه قابل قبول و برند مورد اعتماد این سازمان شرایط پس از برجام موجب شد شرکت های بسیاری که از ایدرو شناخت داشتند به سمت این سازمان هجوم آورند و شرکت های خارجی که به کشور وارد می شدند سراغ اولین سازمانی را که می گرفتند ایدرو بود تا بتوانند پروژه های مشترک را در دستور کار قرار دهند.پس از برجام بیش از 20 تفاهم نامه و قرارداد همکاری با شرکت های معتبر خارجی به امضا رسید که شامل کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، آلمان، بلژیک، کره جنوبی، روسیه و کشورهایی از این دست بودند تا در زمینه های مختلف از جمله صنعت خودرو، واگن سازی، صنایع فولاد، ساخت بالگرد، صنعت کشتی سازی، تولید توربین های گازی و موتورهای بزرگ، تولید خودروهای برقی و ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز، تفاهمات و قراردادهای همکاری بسیار خوبی به امضا برسد.استراتژی نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف شده بود که ایدرو باید سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک و صادرات مشترک را در دستور کار قرار دهد و به عنوان یک هدف به آن برسد. اینگونه نبود که تنها بازاری ایجاد شود و هر کسی که می خواهد از بازار ایران استفاده کند بلکه باید هم انتقال و توسعه تکنولوژی و هم توسعه ساخت داخل اتفاق بیفتد. در تمامی این قراردادها به دو نکته توجه بسیاری شد که یک مورد پیوست فناوری بود که توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و دیگری تولید صادرات محور بود که در قراردادهای ما لحاظ شده است.طبیعی است سازمان هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و با راه اندازی شرکت های مشترک و تامین نیروی انسانی و نیز در نظر گرفتن بخشی از بازار از جانب ما و تامین منابع مالی به همراه دانش فنی از سوی طرف مقابل ارتباطی دو سویه برقرار کنند. در حال حاضر شرایط بسیار مطلوبی فراهم شده و بسیاری از شرکت های اروپایی نیز تمایل همکاری خود را اعلام کرده اند._ آخرین خبر از قرارداد ساخت بالگرد چیست؟سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از صنایع هدفی را که از دیرباز برای خود تعریف کرده، صنایع حمل و نقل شامل صنایع خودرو، صنایع دریایی و صنایع ریلی بوده است. در مورد صنایع پیشرفته و نوین نیز هدف گذاری هایی صورت گرفته و در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی خصوصا مقوله ساخت تجهیزات این صنعت هدف گذاری شده تا طی سال های اخیر در این مسیر حرکت کنیم و در استراتژی های جدید سازمان مقرر شده این سازمان توسعه دهنده این سه صنعت مهم و راهبردی کشور باشد. در ادامه و در حوزه هوایی به این جمع بندی رسیدیم که کشور نیاز به بالگرد دارد و می بینید که در حوادثی که رخ می دهد تا چه میزان خلا بالگرد احساس می شود. قرار شد پروژه ای به صورت تولید مشترک توسط ایدرو و یکی از شرکت های معتبر خارجی و بین المللی این صنعت تعریف شده تا در زمینه ی ساخت بالگرد گام برداریم. در این سرمایه گذاری مشترک تاکید ویژه ای بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی بسیار مناسب کشور در این حوزه وجود دارد تا با همکاری با شرکت های معتبر جهانی این صنعت، ضمن انتقال و توسعه تکنولوژی زمینه توسعه ساخت داخل نیز فراهم گردد.در این زمینه مذاکره با شرکت های خارجی صورت گرفته و تا این مرحله تفاهم نامه ای بین ایدرو با russian helicopters امضاء شده تا بتوانیم به عرصه ساخت و تولید بالگرد غیر نظامی ورود کنیم. این مساله نیاز به نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد و باید زیرساخت های موجود کشور در این زمینه توسعه یابد. پیش بینی کرده ایم تا از توان و ظرفیت تمامی متخصصان کشور استفاده کنیم و با راه اندازی شرکت مشترک، تیم سازی لازم صورت می گیرد.شرکت مورد نظر در تهران ایجاد شده و قاعدتا با راه اندازی سایت به تدریج توسعه طرح انجام خواهد شد. ما به عرصه صنعت هوایی که قبلا جزو صنایع مورد نظر نبود ورود کرده ایم و ابعاد طرح از جمله میزان نیاز کشور، نوع و کلاس وزنی بالگرد، ظرفیت تولید طرح و برنامه ساخت داخل تولید بالگردها نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این با توجه به این که نیاز داخلی در اولویت قرار دارد، طی چند ساله ابتدایی این مساله مدنظر قرار می گیرد و به احتمال بسیار زیاد پس از تامین نیاز داخل به مقوله صادرات نیز توجه خواهیم کرد. روس ها در این زمینه هم صاحب تکنولوژی و هم صاحب دانش فنی هستند و قرار است با سرمایه گذاری مشترک در این زمینه ورود کنند که در نهایت براساس آورده ایدرو و آورده شرکت روسی تولید محصول در دستور کار قرار می گیرد._ براساس مطالعات انجام شده 9 کلانشهر کشور نیازمند واگن های جدید هستند و طبق آمار اعلام شده کمبود حدود 2000 واگن در این شهرها محسوس است.در سال گذشته مصوبه ای توسط شورای اقتصاد صادر شد که براساس آن 2000 دستگاه واگن باید با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق کنسرسیومی متشکل از سازندگان داخلی و شرکت های معتبر خارجی تامین گردد و با بسیج سازندگان داخلی و همکاری وزارت کشور بعنوان کارفرما این پروژه در حال اجرا و پیگیری می باشد. شرکتی توسط ایدرو راه اندازی شده و این شرکت تیم سازی خود را آغاز کرده است که قرار است فعالیت ها را پیش ببرد تا این 2000 دستگاه واگن به ارزش دو میلیارد یورو به تدریج ساخته شوند. نقش ایدرو در این فرآیند مدیریت طرح است که در مسیر خود بهم رسانی کسب و کار و نظارت را انجام می دهد._ آیا پیش بینی صورت گرفته است که این 2000 دستگاه واگن ظرف چه مدت زمانی ساخته می شود؟این 2000 دستگاه واگن ظرف سه تا پنج سال ساخته خواهند شد و پروژه از سال گذشته کلید خورده است._ صحبت های مختلفی در ارتباط با توافق با 9 غول صنعتی پس از برجام توسط رییس سازمان مطرح شد، این توافقات را تا حد ممکن تشریح کنید.ورود آقای معظمی به سازمان همزمان با شرایط پسابرجام بود و ایشان نیز با تلاش بسیار زیادی که انجام داد توانست با برندهای مختلف مذاکره کند. با فرانسوی ها در پروژه های زیرساختی، ریلی و تولید انواع واگن توافقی را داشته ایم و علاوه بر این ایدرو با رنو مذاکرات خود را انجام داده و پیش بینی می کنیم به زودی قرارداد همکاری در این زمینه امضا شود. ایدرو برای اولین بار به طور مستقیم در قرارداد رنو با یک بنگاه وارد عمل شده و اهداف مختلفی را از جمله توسعه کیفیت و رقابت پذیری را دنبال می کند.همچنین سازمان در زمینه ی صنایع دریایی با کره ای ها وارد مشارکت شده که این شرکت در زمینه ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیک ...

ادامه مطلب  

واکنش به حاشیه سازان افتتاح فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی  

درخواست حذف این مطلب
معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در اظهاراتی به حواشی ایجاد شده پس از افتتاح دو فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در مورد سهم دولت دوازدهم در این پروژه ها واکنش نشان داد. وی همچنین از انجام مذاکرات جدید خودرویی با شرکت های آلمانی ، ایتالیایی و کره ای خبر داد. ابوالفضل کیانی بختیاری در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله تعریف ماموریت های کلان ایدرو پس از برجام، قراردادهای خودرویی، میزان بدهی های دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، توافق با ۹ غول صنعتی، آخرین فعالیت ها در صنایع دریایی و ریلی، تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن، تولید بالگرد و سایر مسائل این سازمان صحبت کرد که مشروح آن در ذیل آمده است.- در ابتدای امر به جهت گیری، برنامه ها و اولویت های ایدرو بپردازید.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است که از سال ۱۳۴۶ تاسیس شده و نیم قرن از مدت زمان تاسیس آن می گذرد. فلسفه وجودی تاسیس این سازمان راهبری مگاپروژه ها و راه اندازی صنایع بزرگ بود و در جایی که بخش خصوصی توانمندی انجام این پروژه ها را نداشته و یا حتی اگر بخش خصوصی توانمند هم وجود داشت به دلیل بالا بودن ریسک راه اندازی صنایع بزرگ، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای ورود به پروژه ها مشاهده نشده، ایدرو ورود کرده است.با توجه به موارد فوق و ضرورت و تاکید بر توسعه صنعتی کشور در دهه ۴۰ ، گروهی مامور می شوند تا سازمانی را به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با قانون تاسیس و اساسنامه خاص و حداکثر استقلال و آزادی عمل تاسیس کنند و از این طریق توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار می گیرد. از همان ابتدای تاسیس ایدرو، جهت گیری ها و تقابلاتی وجود داشت که چرا این سازمان باید از همه قیود بازدارنده و نظارت ها مبرا باشد، به همین دلیل کارشکنی هایی صورت می گرفت و اجازه نمی داد که این سازمان آن گونه که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در این مسیر با توجه به مقابله هایی که صورت گرفت سازمان استقلال خود را حفظ کرد و به اهداف بزرگی نیز دست یافت تا جایی که بزرگ ترین صنایع کشور از شرکت های ماشین سازی گرفته تا بسیاری از شرکت های کشتی سازی، ساخت تجهیزات در صنعت، نفت، گازو پتروشیمی، ماشین الات سنگین راهسازی و کشاورزی و غیره مدنظر قرار گیرند و ایدرو با سرمایه گذاری شرکت هایی را تاسیس کند و پس از مدتی آن ها را واگذار نماید و از سود و فروش همان شرکت ها بتوانند صنایع جدید را راه اندازی نماید.تا مقطعی کار به همین منوال پیش رفت اما پس از آن سازمان به پروژه های پیمانکاری بزرگ خصوصا در صنعت نفت و گاز ورود کرد که به طور مثال فازهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را شامل می شد و هدف این بود که بتوانیم با شرکت های بزرگ که صاحب تکنولوژی و برند بودند ارتباط برقرار کنیم و از این طریق انتقال دانش فنی و بومی سازی را داشته باشیم._ قبل از شرایط تحریم شرایط برای انجام ماموریت های سازمان چگونه بود؟قبل از شرایط تحریم عمده طرح های سرمایه گذاری صنعتی و پروژه های پیمانکاری در زمان مقرر به اتمام می رسید و با رقم استاندارد تعریف شده در قرارداد پروژه پایان می یافت. این یعنی اگر قرار بود پروژه ای با مبلغ مشخص در زمان مقرر به بهره برداری برسد، دقیقا همین اتفاق رخ می داد._ در زمان تحریم، سازمان با چه شرایط جدیدی روبه رو شد؟با ورود به دوره تحریم ارتباط با بسیاری از شرکت های خارجی قطع شد و با تحریم تجهیزات، پروژه های مدنظر مدت دار شد. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی و نقل و انتقال پول، شرکت ها نمی توانستند به موقع تامین تجهیزات و منابع داشته باشند که این مساله زیان و هزینه پروژه ها را دو تا سه برابر افزایش داد، بنابراین اگر قرار بود پروژه ای سه ساله به اتمام برسد به مدت هفت تا هشت سال طول کشید، این مسئله در خصوص رقم قرارداد نیز مطرح و به طور مثال اگر پیش بینی شده بود پروژه با رقمی معادل ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار به اتمام برسد هزینه آن تا هفت الی هشت میلیارد دلار نیز ارتقا یافت.یکی از عمده اتفاقاتی که برای سازمان های توسعه ای در دوران تحریم رخ داد، این بود که منابع آن ها محدود شد و از سویی دیگر شرکت های تابعه این سازمان ها نیز براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری مواجه شدند، به طور مثال ایدرو حدود ۱۰۲ شرکت را واگذار کرد و قرار بر این بود که اگر شرکتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار می شود، ۷۰ درصد درآمد ناشی از واگذاری به سازمان های توسعه ای بازگردند تا بتوان فعالیت توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل محدودیت های مالی دولت، این منابع هم بازگشت داده نشد و ایدرو در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد و هیچ یک از منابع تعریف شده به سازمان بازنگشته اند.در ماده ۲۹ قانون مذکور مقرر گردیده که یکی از مصارف منابع حاصل از واگذاری ها، صرف اتمام طرح های نیمه تمام، توسعه مناطق محروم و توسعه صنایع های تک شود که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت طبیعی است که به هیچ یک از سازمان های توسعه ای منابعی تعلق نگرفت و اگر پرداختی هم انجام شد بسیار اندک بود تا این فعالیت های صنعتی نیز با رکود همراه گردد. در عمل اتفاق ناامید کننده ای که رخ داده این است که از یک سو محدودیت منابع مالی و از سوی دیگر وجود تحریم ها باعث شد سازمان های توسعه ای نحیف تر شده و توان اجرایی آن ها کاهش یابد._فاز جدید فعالیت های ایدرو پس از برجام کلید خورد، وضعیت شکل گرفته در این خصوص را توصیف کنید.در موج جدید فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با توجه به پیشینه قابل قبول و برند مورد اعتماد این سازمان شرایط پس از برجام موجب شد شرکت های بسیاری که از ایدرو شناخت داشتند به سمت این سازمان هجوم آورند و شرکت های خارجی که به کشور وارد می شدند سراغ اولین سازمانی را که می گرفتند ایدرو بود تا بتوانند پروژه های مشترک را در دستور کار قرار دهند.پس از برجام بیش از ۲۰ تفاهم نامه و قرارداد همکاری با شرکت های معتبر خارجی به امضا رسید که شامل کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، آلمان، بلژیک، کره جنوبی، روسیه و کشورهایی از این دست بودند تا در زمینه های مختلف از جمله صنعت خودرو، واگن سازی، صنایع فولاد، ساخت بالگرد، صنعت کشتی سازی، تولید توربین های گازی و موتورهای بزرگ، تولید خودروهای برقی و ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز، تفاهمات و قراردادهای همکاری بسیار خوبی به امضا برسد.استراتژی نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف شده بود که ایدرو باید سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک و صادرات مشترک را در دستور کار قرار دهد و به عنوان یک هدف به آن برسد. اینگونه نبود که تنها بازاری ایجاد شود و هر کسی که می خواهد از بازار ایران استفاده کند بلکه باید هم انتقال و توسعه تکنولوژی و هم توسعه ساخت داخل اتفاق بیفتد. در تمامی این قراردادها به دو نکته توجه بسیاری شد که یک مورد پیوست فناوری بود که توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و دیگری تولید صادرات محور بود که در قراردادهای ما لحاظ شده است.طبیعی است سازمان هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و با راه اندازی شرکت های مشترک و تامین نیروی انسانی و نیز در نظر گرفتن بخشی از بازار از جانب ما و تامین منابع مالی به همراه دانش فنی از سوی طرف مقابل ارتباطی دو سویه برقرار کنند. در حال حاضر شرایط بسیار مطلوبی فراهم شده و بسیاری از شرکت های اروپایی نیز تمایل همکاری خود را اعلام کرده اند._ آخرین خبر از قرارداد ساخت بالگرد چیست؟سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از صنایع هدفی را که از دیرباز برای خود تعریف کرده، صنایع حمل و نقل شامل صنایع خودرو، صنایع دریایی و صنایع ریلی بوده است. در مورد صنایع پیشرفته و نوین نیز هدف گذاری هایی صورت گرفته و در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی خصوصا مقوله ساخت تجهیزات این صنعت هدف گذاری شده تا طی سال های اخیر در این مسیر حرکت کنیم و در استراتژی های جدید سازمان مقرر شده این سازمان توسعه دهنده این سه صنعت مهم و راهبردی کشور باشد. در ادامه و در حوزه هوایی به این جمع بندی رسیدیم که کشور نیاز به بالگرد دارد و می بینید که در حوادثی که رخ می دهد تا چه میزان خلا بالگرد احساس می شود. قرار شد پروژه ای به صورت تولید مشترک توسط ایدرو و یکی از شرکت های معتبر خارجی و بین المللی این صنعت تعریف شده تا در زمینه ی ساخت بالگرد گام برداریم. در این سرمایه گذاری مشترک تاکید ویژه ای بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی بسیار مناسب کشور در این حوزه وجود دارد تا با همکاری با شرکت های معتبر جهانی این صنعت، ضمن انتقال و توسعه تکنولوژی زمینه توسعه ساخت داخل نیز فراهم گردد.در این زمینه مذاکره با شرکت های خارجی صورت گرفته و تا این مرحله تفاهم نامه ای بین ایدرو با russian helicopters امضاء شده تا بتوانیم به عرصه ساخت و تولید بالگرد غیر نظامی ورود کنیم. این مساله نیاز به نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد و باید زیرساخت های موجود کشور در این زمینه توسعه یابد. پیش بینی کرده ایم تا از توان و ظرفیت تمامی متخصصان کشور استفاده کنیم و با راه اندازی شرکت مشترک، تیم سازی لازم صورت می گیرد.شرکت مورد نظر در تهران ایجاد شده و قاعدتا با راه اندازی سایت به تدریج توسعه طرح انجام خواهد شد. ما به عرصه صنعت هوایی که قبلا جزو صنایع مورد نظر نبود ورود کرده ایم و ابعاد طرح از جمله میزان نیاز کشور، نوع و کلاس وزنی بالگرد، ظرفیت تولید طرح و برنامه ساخت داخل تولید بالگردها نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این با توجه به این که نیاز داخلی در اولویت قرار دارد، طی چند ساله ابتدایی این مساله مدنظر قرار می گیرد و به احتمال بسیار زیاد پس از تامین نیاز داخل به مقوله صادرات نیز توجه خواهیم کرد. روس ها در این زمینه هم صاحب تکنولوژی و هم صاحب دانش فنی هستند و قرار است با سرمایه گذاری مشترک در این زمینه ورود کنند که در نهایت براساس آورده ایدرو و آورده شرکت روسی تولید محصول در دستور کار قرار می گیرد._ براساس مطالعات انجام شده ۹ کلانشهر کشور نیازمند واگن های جدید هستند و طبق آمار اعلام شده کمبود حدود ۲۰۰۰ واگن در این شهرها محسوس است.در سال گذشته مصوبه ای توسط شورای اقتصاد صادر شد که براساس آن ۲۰۰۰ دستگاه واگن باید با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق کنسرسیومی متشکل از سازندگان داخلی و شرکت های معتبر خارجی تامین گردد و با بسیج سازندگان داخلی و همکاری وزارت کشور بعنوان کارفرما این پروژه در حال اجرا و پیگیری می باشد. شرکتی توسط ایدرو راه اندازی شده و این شرکت تیم سازی خود را آغاز کرده است که قرار است فعالیت ها را پیش ببرد تا این ۲۰۰۰ دستگاه واگن به ارزش دو میلیارد یورو به تدریج ساخته شوند. نقش ایدرو در این فرآیند مدیریت طرح است که در مسیر خود بهم رسانی کسب و کار و نظارت را انجام می دهد._ آیا پیش بینی صورت گرفته است که این ۲۰۰۰ دستگاه واگن ظرف چه مدت زمانی ساخته می شود؟این ۲۰۰۰ دستگاه واگن ظرف سه تا پنج سال ساخته خواهند شد و پروژه از سال گذشته کلید خورده است._ صحبت های مختلفی در ارتباط با توافق با ۹ غول صنعتی پس از برجام توسط رییس سازمان مطرح شد، این توافقات را تا حد ممکن تشریح کنید.ورود آقای معظمی به سازمان همزمان با شرایط پسابرجام بود و ایشان نیز با تلاش بسیار زیادی که انجام داد توانست با برندهای مختلف مذاکره کند. با فرانسوی ها در پروژه های زیرساختی، ریلی و تولید انواع واگن توافقی را داشته ایم و علاوه بر این ایدرو با رنو مذاکرات خود را انجام داده و پیش بینی می کنیم به زودی قرارداد همکاری در این زمینه امضا شود. ایدرو برای اولین بار به طور مستقیم در قرارداد رنو با یک بنگاه وارد عمل شده و اهداف مختلفی را از جمله توسعه کیفیت و رقابت پذیری را دنبال می کند.همچنین سازمان در زمینه ی صنایع دریایی با کره ای ها وارد مشارکت شده که این شرکت در زمینه ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیکر ...

ادامه مطلب  

اولین تاثیر شهردار جدید بر پایتخت  

درخواست حذف این مطلب
در چنین وضعیتی که مدیریت شهری پایتخت باید از یکسو از یک گردنه مالی برای ایجاد تغییر و تحول در اداره شهر تهران عبور کند و از سوی دیگر جنس پارلمان پنجم پایتخت که احتمالا از شهریورماه در ساختمان بهشت استقرار پیدا می کنند به گونه ای است که اعتقادی به تداوم اداره پایتخت از محل تراکم فروشی ندارند، حدود 8 هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری پایتخت به محل فروش تراکم و تغییر کاربری وابسته است. اما تیم جدید مدیریت شهری می تواند از یک مسیر جایگزین تحت شرایطی برای عبور از گردنه مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناسالم و ناپایدار شهری استفاده کند. این مسیر از طریق انتخاب گزینه نهایی شهردار تهران از میان پنج گزینه فعلی میسر است. از دیدگاه کارشناسان شهری از میان پنج نامزد نیمه نهایی انتخاب شهردار تهران، بهترین گزینه فردی است که بالاترین قدرت رایزنی با بالاترین سطوح دولتی را داشته باشد. قدرت رایزنی بالا با عالی ترین مقامات دولتی(رئیس جمهوری) سبب می شود مدیریت شهری بتواند بخشی از طلب کهنه شده پایتخت از دولت را وصول کند و از این طریق بتواند بخشی از بدهی پایتخت را پرداخت و همچنین وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد. بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان شورای شهر و شهرداری در سال های اخیر رقم طلب پایتخت از دولت را حدود 14 هزار میلیارد تومان عنوان می کند. البته از آنجا که مبدا رقم طلب مدیریت شهری تهران از دولت ادعایی است که برمبنای گزارش های تهیه شده از سوی شهرداری اعلام می شود، دولت بخشی از آن را قبول ندارد و عنوان می کند بخشی از قوانینی که در این گزارش ها مورد استناد کارشناسان شهرداری قرار گرفته تکالیفی را به دولت تحمیل نمی کند و فقط به دولت «اجازه» داده است. با وجود مناقشه دولت و شهرداری بر سر اصل رقم بدهی دولت به پایتخت، این بدهی در هر سطحی که باشد اگر انتخاب شهردار به گونه ای باشد که بتواند بالاترین قدرت رایزنی را برای وصول طلب 10 ساله پایتخت از دولت داشته باشد، کلیددار جدید شهرداری می تواند دست کم 7 هزار میلیارد تومان از این رقم را در سال اول دوره جدید مدیریت شهری از بابت مطالبات پایتخت از دولت به نفع شهر وصول کند و یک مسیر مالی تازه برای اداره شهر به وجود آورد. مسیری که کارشناسان شهری از آن به عنوان نفع اول پایتخت از شهردار جدید یاد می کنند و می تواند شهر تهران را از یک گردنه مالی مهم عبور دهد. گردنه مالی که هم اکنون دامنگیر شهر تهران شده است از سه بخش تشکیل می شود. بخش اول نیمه تمام یا معلق ماندن بخش زیادی از پروژه های در حال اجرا در پایتخت است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پایتخت از 2 هزار و 224 پروژه عمرانی و نگهداشت در حال اجرا پایتخت نشان می دهد: در حال حاضر علت اصلی تاخیر پروژه های شهری مربوط به کمبود نقدینگی است که طی پنج سال گذشته سهم این عامل در میان پنج عامل تاخیر پروژه ها شامل زمین، طراحی و برنامه ریزی، اجرا، پیمانکاران و مالی بیشتر شده است و موجب شده مجموعا همه پروژه ها دچار تاخیر 34 درصدی در اجرا شوند.براساس این گزارش، از مجموع 2 هزار و 224 پروژه شهری، معادل یک هزار و 589 پروژه(71درصد) در گروه پروژه های نگهداشت یا مستمر قرار دارند و در مقابل 635 پروژه در حوزه پروژه های عمرانی یا غیرمستمر دسته بندی شده اند که از این میان معادل 9 درصد پروژه های عمرانی از نوع پروژه های جدیدی هستند که به تازگی و برخلاف تاکید شورای شهر مبنی بر خودداری شهرداری از آغاز پروژه های عمرانی جدید که تعهدات مالی جدیدی را در پایان دوره برای مدیریت شهری ایجاد می کند، قرار دارد.بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی که از جمله پروژه های غیرحیاتی و غیرضرور شهری هستند اما در اولویت اول تخصیص منابع مالی از سوی شهرداری طی سال های گذشته قرار گرفته اند، حاکی از آن است که در پایان سال گذشته که میزان پیشرفت فیزیکی مورد انتظار برای این پروژه ها معادل 100درصد بود اما این پروژه ها به طور متوسط معادل 76درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، به تعبیر دیگر به لحاظ پیشرفت فیزیکی این پروژه ها حدود 24درصد با عقب ماندگی در اجرا مواجه بوده اند. در عین حال بررسی های کارشناسان شورای شهر از 635 پروژه عمرانی شهر تهران نشان می دهد این پروژه ها به لحاظ تعداد معادل 35درصد عقب تر از حد انتظار بوده اند. مقایسه وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه ها به لحاظ تعداد با نیمه نخست سال گذشته نیز بیانگر افزایش یک واحد درصدی عقب ماندگی است. نکته جالب در بررسی این نوع پروژه های عمرانی نیز آن است که با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت شهری کنونی حجم پروژه های عمرانی یا غیرمستمر که فعالیت اجرایی ندارند(معلق یا نیمه تمام مانده اند) بیشتر شده، طوری که معادل 16 درصد از پروژه های عمرانی هیچ گونه فعالیت اجرایی در آنها دیده نمی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در بررسی های کارشناسی از پروژه های مشخص شده که پنج عامل اصلی شامل زمین، اجرا، برنامه ریزی و طراحی، مسائل مربوط به پیمانکاران و موضوعات مالی در تاخیر روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها موثر بوده اند که از میان این عوامل سهم مربوط به تامین منابع مالی از جمله کمبود نقدینگی از همه بیشتر بوده و به حدود 43 درصد رسیده است.از سوی دیگر میانگین پیشرفت فیزیکی در گروه پروژه نگهداشت که سهم 71 درصدی از 2هزار و 224 پروژه در حال اجرا در سطح شهر داشته اند، معادل 57 درصد است. این پروژه ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی 43 درصد عقب تر از حد انتظار بوده اند که نشان دهنده سهم اندک پروژه های نگهداشت(عموما این پروژه ها به صورت مستمر در مناطق مختلف شهر در حال اجرا هستند و از آنجاکه با نیازهای حیاتی شهروندان در ارتباطند، جزو پروژه های ضروری و اولویت دار شهری محسوب می شوند) در مقایسه با پروژه های عمرانی از منابع مالی تخصیص یافته شهرداری است. در عین حال به لحاظ تعداد عقب ماندگی پروژه های نگهداشت وضعیت بحرانی تر را دارند. بررسی ه ...

ادامه مطلب  

تحقیق و پژوهش لازمه کار روحانیون و طلاب/ متاسفانه امروزه رویکرد عاطفی به دین از رویکرد عقلانی پیشی گرفته است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از یزد، امام جمعه موقت یزد در جمع معاونین پژوهش حوزه علمیه استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و یزد در دهستان طزرجان از توابع استان یزد با بیان اینکه برای ما لازم است که بسیاری از باورهای خود را به تحقیق تبدیل کنیم که این امر ریشه قرآنی نیز دارد و خداوند متعال در چهار آیه مختلف به آن اشاره دارد، گفت: پس با وجود قرآن کریم که از طرفدارانش برهان می طلبد، بایستی به تحقیق بپردازیم که آیا این باورهای ما قابل تثبیت و اثبات می باشد یا خیر و امر تحقیق بسیار ضرورتی است تا بتوانیم پاسخ معتقدات خود را بصورت دقیق و شفاف بیان کنیم.*تحقیق و پژوهش لازمه کار روحانیون و طلاب استحجت الاسلام والمسملین محمد حسن معزالدینی ادامه داد: در رساله های مراجع تقلید نیز به این مسئله اشاره شده که اعتقاد مسلمان به اصول دین باید از روی تحقیق باشد که امروزه گفته می شود اطمینان نیز در این امر کافی می باشد.وی با بیان اینکه ما که در سلک طلبگی و روحانیت هستیم و بیشتر از ابزار زبان و بیان استفاده می کنیم و همیشه باید در حرف ها محققانه صحبت کنیم تا برای عموم قابل فهم باشد، خاطرنشان کرد: خواجه عبدالله انصاری در جمله ای می فرماید: سخن گفتن جنایت است، تحقیق آن را مباه می کند؛ پس اگر قرار باشد روحانیون به عنوان مبلغین دین مبین اسلام سخنی را بر زبان خود جاری کنند باید از روی تحقیق و پژوهش باشد که اگر غیر از این کار صورت گیرد قطعا یک جنایت می باشد.امام جمعه موقت یزد افزود: چون صحبت بدون تحقیق ما ، بسیاری را به دنبال خود خواهد آورد و اگر تحقیق در آن نباشد اثرات منفی و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.حجت الاسلام والمسملی ...

ادامه مطلب  

ارائه ۳۰ هزار برگ سند از تخلفات بنیاد شهید دولت دهم به دادگاه  

درخواست حذف این مطلب
امیر خجسته، با اشاره به اظهارات وکیل مدافع زریبافان رییس بنیاد شهید دولت دهم مبنی بر اینکه هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه بنیاد شهید از سوی هیئت تحقیق و تفحص اثبات نشده لذا پرونده مختومه شده است، گفت: باید گفت که این خبر از اساس کذب است و نه دادگاه رأی خود را در این صادر کرده و نه هیئت تحقیق و تفحص نتیجه خود را به زریبافان اعلام کرده است، لذا هیچ حکم برائتی از سوی تیم تحقیق و تفحص اعلام نشده و ظاهرا وکیل مدافع زریبافان اصلا در جریان موضوعاتی که رخ داده نیست، بنابراین بهتر بود ابتدا اطلاعاتی کسب می کرد و سپس در این خصوص اظهارنظر می کرد.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حالی که در مجلس نهم به طرق متعدد افراد مختلف سعی داشتند که به موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ورود کرده و حتی سرمایه گذاری های کلانی برای به نتیجه رسیدن این پرونده داشتند و نمی خواستند که نتیجه تحقیق و تفحص در مجلس اعلام شود، اما تیم تحقیق و تفحص به این موضوع ورود جدی کرد و با رایزنی دکتر لاریجانی این پرونده برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.دستور دادستان تهران به شعبه هفتم بازپرسی برای بررسی سریع پروندهخجسته با بیان اینکه دستور صریح رئیس مجلس به دادستانی و قوه قضاییه این بود که 30 هزار برگ سند به دادگاه ارائه می شود، لذا قوه قضاییه باید دادگاه ویژه تشکیل داده و با سرعت این پرونده را بررسی کند، ادامه داد: 30 هزار برگ سند توسط هیأت تحقیق و تفحص به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد، همچنین اسناد و مدارک تحقیق و تفحص با دستور کتبی رئیس مجلس به دادستان تهران ارائه شد.وی با اشاره به اینکه دادستان تهران به شعبه هفتم بازپرسی دستور داد که این پرونده را به سرعت بررسی کند، یادآور شد: پس از مطالعه در شعبه هفتم به دلیل حجم بالا و گسترده ی تخلفات، اسناد و مدارک تخلفات به تیم های کارشناسی قضایی ارائه شد و در حال حاضر تیم های کارشناسی در حال بررسی این مدارک بوده که نتیجه آن را به شعبه هفتم بازپرسی ارائه می دهند، تا به مردم اعلام شود.پرونده سیر قضایی خود را در دادگاه طی می کنداین نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان هم اکنون پرونده سیر قضایی خود را در دادگاه طی می کند، افزود: هیچ حکمی در این زمینه صادر نشده است، علیرغم اینکه تخلفات زیاد بوده اما بسیاری از منابع مالی بازگردانده شده و برخی تخلفات دیگر در دادگاه در حال پیگیری است.وی ادامه داد: علیرغم فشار جناح های سیاسی که تلاش می ...

ادامه مطلب  

پیام آیت الله العظمی جوادی به سومین طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه» حضرت آیت الله جوادی آملی پیامی تصویری برای شرکت کنندگان در سومین طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی داشته اند که متن این پیام بدین شرح است:أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم‏«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‏ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی‏ جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلِین‏ وَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ الْمَهْدِیین سِیمَا خَاتَمُ الْأَنْبِیاءِ وَ خَاتَمُ الْأَوْصِیاء عَلَیهِما آلَافُ التَّحِیةِ وَ الثَّنَاء بِهِمْ نَتَوَلَّی‏ وَ مِنْ أَعْدَائِهِم‏ نَتَبَرَّأ إِلَی اللَّه».مقدم شما نخبگان، فرهیختگان، دانشوران، اندیشمندان و مسئولین وزین قطبِ بنیادهای نظری و نظامِ متقن علوم اسلامی را محترم می شماریم!آنچه درباره علوم انسانی و اسلامی گفته شد یا گفته می‎شود، محور اساسی آنها توحید خدا و تبیین ره آورد انبیای الهی است. نکته اوّل این است که ما اگر خواستیم علوم انسانی ـ اسلامی را بشناسیم، راه آن چیست؟ راه آن همان راه اصیلی است که گفتند تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. علم یک مجموعه مسائلی است که درباه سلسله اُموری بحث می‎کند. امتیاز این علوم به نظر بعضی‎ها گاهی گفته می‎شود که به أغراض و اهداف علوم است، گاهی گفته می‎شود به سنخ مسائلِ آن علوم است و گاهی هم آن‎چنان که معروف است، گفته می‎شود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. اصل این بحث در علوم عقلی، مثل منطق و فلسفه مطرح است که مرحوم بوعلی در برهان شفا و سایر حکمای الهی در بحث‎های منطقی خود که عوارضِ ذاتی موضوع را تبیین می‎کنند، طرح کردند.ممکن است در علوم اعتباری کسی در اصلِ داشتن موضوع تردید کند، چون در علوم اعتباری یک سلسله مسائل اعتباری که با هم تناسبی دارند، در یک‎جا گردآوری می‎شوند، یک نظمِ ضروری بین آنها نیست، ولی در علوم عقلی، مخصوصاً ریاضیات یک نظم دقیقی بین مسائل آنها برقرار است. در مسئله ریاضیات کمتر گفته می‎شود «کما سیأتی» به آینده ارجاع دهند، طرزی مسائل ریاضی سامان می‎پذیرد که بعدی به قبلی تکیه می‎کند و با قبلی حلّ می‎شود؛ لذا با «کما تقدم» روبه‎روست نه با «کما سیأتی».به هر تقدیر علوم از یکدیگر تمایزی دارند، نمی‎شود هر مسئله‎ای را در هر علمی طرح کرد. تمایز علوم به أغراض آنها نیست، زیرا أغراض مترتّب بر مسائل است و چیزی که فرع است و مترتّب نمی‎تواند مائز و ممیز باشد، چه اینکه نمی‎شود، تمایز علوم را به محمولات آنها دانست، زیرا محمول، متّکی به موضوع است؛ چیزی که به دیگری و به شیء دیگر تکیه دارد، نمی‎تواند ممیز اصلی باشد، چه اینکه تمایز علوم به تمایز مسائل آنها هم نیست، زیرا مسئله به دو یا سه عنصر محوری منحلّ می‎شود: موضوع است و محمول است و ربط؛ ربط تابعِ طرفین است. محمول، پیرو موضوع است، چون از إعراض و عوارض اوست، تنها تکیه‎گاه مسائل، موضوعات آن مسائل است، بنابراین اگر ما موضوعات را از یکدیگر جدا کردیم، مسائل از یکدیگر جدا می‎شوند، أغراض و اهداف از یکدیگر جدا می‎شوند؛ لذا بهتر از همه آن است که بگوییم تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست، این مطلب اوّل.علوم انسانی ـ اسلامی، اگر خواستیم ببینیم، چه علمی اسلامی است؟ باید موضوع آن را بررسی کنیم. علمی که اسلام تعلیم آن را واجب کرده است، آن اسلامی نیست، تعلّم آن اسلامی است نه خود علم؛ ممکن است خود علم اسلامی باشد ممکن است نباشد، بعضی از علوم را اسلام واجب کرده است که انسان فرا بگیرد، برای رهایی از خطر او، نه برای بهره‎برداری از منافع و منابع و قواعد و فضایل او، پس علمی اسلامی است که موضوع آن اسلامی باشد نه تعلّم آن تعلّم، معیار نیست. خیلی از علوم است که تعلّم آن واجب است، ولی اسلامی نیست، برای در امان ماندن از خطر آن باید او را فراگرفت، پس معیار اسلامی بودن علم، وجوب تعلّم نیست، این هم یک مطلب.مطلب دیگر برای اینکه روشن شود که چه علمی اسلامی است و چه علمی اسلامی نیست، موضوع آن را بررسی کرد؛ موضوع آن علم اگر اثبات ثبوت خدای سبحان، أسمای خدا، اوصاف خدا، اقوال خدا، افعال خدا و آثار خدا به هر حال خدا و مظاهر او، خدا و آیات او، خدا و جلوات او، خدا و ظهور‎ها و تجلّیات او باشد، این علم علم دینی و علم اسلامی است؛ امّا علمی که موضوع آن فعل انسان است؛ نظیر صنعت، نظیر هنر، نظیر کشاورزی، نظیر دامداری، نظیر داروسازی، نظیر رفتارها و گفتارهایی که انسان از خود نشان می‎دهد، علمی که موضوع آن فعل انسان است، این می‎تواند اسلامی باشد، می‎تواند غیر اسلامی، اگر مطابق با ره آورد دین باشد، می‎شود دینی، اگر مطابق با آن نباشد، می‎شود غیر دینی. بنابراین تمایز علوم به تمایز موضوعات است نه به أغراض و مسائل، این یک مطلب و علمی دینی است که موضوع آن خدا و شئون الهی باشد، این دو مطلب و دینی بودن علم، غیر از دینی بودن تعلّم آن است، این هم سه مطلب. حالا که روشن شد علمی دینی است که موضوع آن خدا و تجلّیات الهی باشد، بررسی درباره علوم انسانی دو قسم است: یک اینکه حقیقت انسان را بشناسیم و اگر خواستیم حقیقت انسان را بشناسیم، انسان‎شناسی این علمی است که موضوع او فعل خداست که انسان را چه کسی آفرید؟ چگونه آفرید؟ بدن آن چیست؟ روح آن چیست؟ پیوند بدن و روح چیست؟ دوام آن چیست؟ از کجا شروع شد، به کجا ختم می‎شود و چه باید کند و چه نباید کند؟ اینها علوم دینی است؛ امّا علومی که موضوع آن فعلِ خود انسان است، انسان چه کارهایی را می‎کند و چه کارهایی را نمی‎کند، این می‎تواند دینی باشد، می‎تواند غیر دینی.سرّ اینکه علمی دینی و اسلامی است که موضوع آن فعل خدا باشد، برای اینکه اسلام غیر از اینکه خدایی هست و جلواتی دارد، چیز دیگری که نیست! جهان یک جهان‎آفرینی دارد و یک جهان‎دانی دارد و یک جهان‎آرایی دارد و آن خداست و «لا غیر»! بنابراین اگر خواستیم علم دینی را از غیر دینی تمیز دهیم، باید موضوع آن را از هم جدا کنیم، این هم یک مطلب و اینکه گفته شد، علم یا علم أبدان است یا علم ادیان، آن علم ادیان در قبال این علم أبدان، یک تقسیم موردی است؛ مثل فقه و اخلاق و تفسیر، وگرنه بدن؛ چه بدن انسان، چه بدن حیوان و چه هر جرم و جسم دیگری و حتی آنها که بدن ندارند؛ مثل فرشته‎ها و مانند آن یا بدن مثالی دارند، مخلوق خداست و فعل خداست و بحث درباره اینها دینی است که خدا چگونه اینها را آفرید و برای چه آفرید. امّا بعد از اثبات اینکه انسان را خدا آفرید، انسان چه کاری باید بکند و چه علمی را باید بیاموزد، باید این را از انسان‎آفرین سؤال کرد که انسان چه علمی را فرا بگیرد و به چه خُلقی متخلّق باشد و چه عملی را انجام دهد؟ برای این کار دو راه دارد: یکی راه نقل؛ یکی راه عقل. این راه‎ها که گفته می‎شود، در حقیقت یکی راه است و یکی راهنما؛ آن که راه را تعیین می‎کند، آن مهندس راه است و آن خود شریعت است که صراط مستقیم است.براهین عقلی، تجربه‎های عقلی و حسّی و مانند آن، اینها سراج و چراغ هستند. انسان، راهنما را می‎بیند، راه را می‎بیند، راه را می‎شناسد، کارِ انسان مهندسی نظام خلقت نیست، هیچ عقلی آن توان را ندارد که برای انسان، صراط مستقیم ترسیم کند، زیرا نه این عقل از آغاز آفرینش باخبر است، نه از پایان خلقت باخبر است، نه از فراز و فرود این راه آگاه است، او راه‎شناس است؛ نه راه‎ساز، چه اینکه عقل هیچ حکیمی، هیچ فقیهی، هیچ اصولی و مانند آن، این قدرت را ندارد که از گذشته و آینده خبر دهد، این ساختار سه‎گانه؛ یعنی جهانی را جهان آفرید جهان‎دانی کرد و جهان‎آرایی، قبل از عقل این حکیم بود، بعد از مرگ این حکیم و زوال عقل این حکیم هم هست.بنابراین ما یک صراط داریم که انسان راهی این راه است و علوم انسانی ـ اسلامی بر بستر همین صراط و این راه‎شناسی است و یک سراج و چراغ داریم که این راه را نشان می دهد؛ یعنی خدا کیست و خلقت او چگونه است؟ این را از راه عقل می فهمیم و از راه نقل گاهی با آیات و روایات، کار خدا را می فهمیم، گاهی با عقل، کار خدا را می فهمیم؛ البته فهمیدن فعل خدا و قول خدا در درجه اوّل، مستقیماً از راه وحی است که وحی انبیا، چون شهودی است نه حصولی، چون حقیقت است نه مفهوم، چون معصوم و مصون از سهو و نسیان و خطا و خطیئه است، هیچ مقابل ندارد؛ عقل در مقابل وحی نیست، عقل علمش حصولی است و نه حضوری، خطاپذیر است نه معصوم، با مفهوم کار دارد نه با حقیقت، هم «منقطع الأوّل» است، هم «منقطع الآخر» است، نه از آغاز باخبر است نه از انجام، بنابراین عقل و براهین عقلی و فلسفه در برابر وحی نیست، در برابر نقل است.ادلّه نقلی، ما را به آنچه وحی مستقیم است آشنا می‎کند، چه اینکه دلیل عقلی هم می‎تواند ما را راهنمایی کند به اینکه انبیا چه آورده‎اند، پس دو اساس را نباید از نظر دور داشت: یکی اینکه در جهان صراطی است که کار خدا است و سراجی است که این سراج به ...

ادامه مطلب  

جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال؛ از سرمایه تا تحریم شورای امنیت  

درخواست حذف این مطلب
خبراقتصادی - معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرارداد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد.به گزارش فارس، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.این مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان بای بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم، یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم ها گفت: در این قرارداد پیش بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول شرکت توتال و در مرحله بعد شرکت cnpcبا تأیید دولت چین کنار خواهد رفت و پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می کند.وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش بینی هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می شود. معاون شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده 11 اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیأت تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضاء شد. منوچهری با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم 10 قرارداد را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، گفت: در قراردادهای بعدی به دلیل آنکه تجربه لازم را در قرارداد فاز 11 به دست آوردیم قطعاً سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و نقاط ضعف را شناسایی کرده و می توانیم با سرعت عمل بیشتری این قراردادها را اجرایی کنیم. این مقام مسئول در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت: این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می کنم که این قرارداد 100درصد سالم است. منوچهری تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از 10 قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمانبر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شد. وی تصریح کرد: شرکت های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند اما در مناقصه میادین آب تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا که برای فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نکردید، گفت: شما فازهای 14، 22، 23 و 24 را ملاحظه کنید که ما انتظار داشتیم فعالیت در این فازها هر چه سریع تر پیش برود اما از آینده آنها نگران هستیم. وی ادامه داد: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث هایی ایجاد نشد اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد.در فاز 11 نیز ما بررسی های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.این مقام مسئول در ادامه سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسیده بود هیأت نظارت بر اجرای این قرارداد تشکیل شده است یا خیر و اگر تشکیل شده اعضاء آن چه کسانی هستند، گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان های مختلف وجود دارد مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان حضور دارند. همچنین هیأت تطبیق که کار خود را انجام می دهد. از طرف دیگر وزارت نفت نیز که بر روند اجرای قراردادها نظارت دارد و به طور خاص در این پروژه شرکت pogc نماینده شرکت ملی نفت در این قرارداد است و کار نظارت را انجام می دهد. همچنین هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز بر روند اجرای این قرارداد نظارت خواهد کرد. حضور یک هیأت 5 نفره نیز بر اساس مصوبه قرارداد ipc تشکیل خواهد شد که اعضای آن نیز از متخصصین صنعت نفت هستند که با تأیید شرکت ملی نفت فعالیت خواهند کرد. ما نگران بدعهدی شرکت توتال نیستیم زیرا هیأت های نظارت قوی بر روند این قرارداد نظارت خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه چرا قراردادهای بین المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده و درفت قراردادی در اختیار عموم از قبیل رسانه ها و نمایندگان قرار می گیرد اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع رسانی شود اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه از هیچ پیمانکار ایرانی تحت فشار نیست، خاطرنشان کرد: ما قرار نیست از سوی پیمانکاران ایرانی تحت فشار باشیم که کار را به فلان پیمانکار بدهیم و قطعا منافع ملی را در نظر می گیریم و قراردادها را امضاء می کنیم.این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک جا در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می شود، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می آورد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز می تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.منوچهری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لای نفتی پارس جنوبی گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است ،در برآوردهای اولیه ما تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم اما مشخص شد که می توان رقم های بسیار بیشتری را تولید کرد.وی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت: 60 درصد از این میدان در اختیار قطری ها است و 40 درصد آن در اختیار ایران است. بنابر این ما باید فعالیت های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم و البته نگرانی هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز 11 هیچ پروژه ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی برد که اطلاعات دو طرف را جابه جا کند. کما اینکه ما قبلاً نیز با شرکت توتال در سال های 2000 و 2007 نیز پروژه اجرا کرده ایم.این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه اگر سند رشوه شرکت توتال رو شود، تصریح کرد: مراجع حقوقی می توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.غلامرضا منوچهری صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیرماه) در جمع خبرنگاران به تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی و قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ زیرا گاه عنوان می شود که ما برای این که نخستین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.وی با اشاره به راهبرد عمده وزارت نفت در میدان های بالادستی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که به تولید ملی و اشتغال اختصاص دارد، گفت: از جمله اهداف بالادستی نفت افزایش تولید میدان های نفت و گاز کشور برای ایفای تعهدهای برنامه ششم است.منوچهری با بیان این که اهداف شرکت ملی نفت ایران به برنامه ششم توسعه ختم نمی شود، تصریح کرد: قابلیت میدان های ایران براساس مطالعاتی که شرکت های بین المللی انجام داده اند و تایید شده است؛ افزایش حدود سه میلیون بشکه ای نفت در افق ۱۰ ساله است.وی، اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق ۱۰ ساله را بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: ما این هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف حداقلی ماست.فراهم شدن شرایط بازگشت نخبگان به کشورمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به طور طبیعی با ابعاد بزرگی که طرح های بالادستی نفت وگاز دارد؛ ایجاد اشتغال در این صنعت مستقیم و غیر مستقیم بسیار مهم است.وی با تاکید بر این که فرصت عمده ای برای شرکت های ایرانی با آغاز فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت ایجاد خواهد شد، افزود: به طور کلی آمدن سرمایه و شرکت های بین المللی به ایران، به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست بلکه فرصت های بسیار زیادی برای شرکت های ایرانی و کارشناسان ما در بخش نفت وگاز ایجاد می شود.منوچهری ادامه داد: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران که در سال های گذشته از ایران مهاجرت کرده، در قالب فعالیت ها و پروژه هایی که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی یا شرکت های بین المللی در ایران کار خواهند کرد، فراهم شود.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اجرایی شدن طرح های بالادستی صنعت نفت روند اشتغال و تولید را در کشور تسریع و فرصت مناسبی را در اختیار سازندگان ایرانی قرار می دهد.قابلیت صنعت نفت در جذب سرمایه خارجیمنوچهری در این نشست، به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.وی، قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه های بالادستی در مدل جدید قراردادی نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی های بانک مرکزی اضافه نمی کند.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نوع وام یا تامین مالی که در پروژه های بالادستی انجام می شود مطلوبیت بالایی دارد زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است.منوچهری گفت: بازپرداخت این گونه تسهیلات که از کانال شرکت های نفتی فراهم می شود از محل صرفا همان پروژه است وکسی دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت.فقر فناوریمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، انتقال فناوری را یکی از محورهای مهم مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در صنعت نفت و گاز ما، فقر تکنولوژی نسبت به آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، وجود دارد؛ به ویژه بحث ازدیاد برداشت که یک موضوع جدی و یک نقصان عمده در صنعت نفت ماست.وی تصریح کرد: بنابراین با ورود شرکت های بین المللی در کنار شرکت های ایرانی باید روش های ازدیاد برداشت را ارتقا دهیم و در واقع بعد از این است که شرکت های ایرانی می توانند این روش ها را توسعه داده و به قابلیت های بالاتری برسند.شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی محدودیتی ندارندمنوچهری، رشد «شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی» را بعنوان موضوع دیگر در این نشست مطرح کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ای که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی کرد توانستیم تا به حال بیش از ۱۲ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی را تایید کنیم که به عنوان شریک ذی صلاح در کنار شرکت های بین المللی فعالیت خواهند کرد.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی همین طور به طور مستقل می توانند توسعه میدان ها را براساس استعدادهای مالی و فنی که این شرکت ها از خودشان نشان می دهند و ارزیابی مجددی که شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد، توسعه دهند.وی با بیان این که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی می توانند شرکت های خارجی را به عنوان شریک دست دوم خودشان یا شریک غیراپراتور وارد پروژه ها کنند، تصریح کرد: بهرحال محدودیتی در کار شرکت های اکتشاف و تولید نیست و آنچه که در مصوبه دولت پیش بینی شده جایگاه معتبری برای شرکتهای اکتشاف وتولید ایرانی در نظر گرفته شده است.رشد فعالیت r&dمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به رشد فعالیت تحقیق و توسعه (r&d) در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ما در کنار هر یک از پروژه های بالادستی پیش بینی کردیم فعالیت های تحقیقاتی انجام شود به ویژه برای کارهای ازدیاد برداشت باید پایلوت های آزمایشگاهی، پایلوت هایی در سایت و محل پروژه داشته باشیم.وی تصریح کرد: در این زمینه مطالعه هریک از میدان ه ...

ادامه مطلب  

شرط اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی  

درخواست حذف این مطلب
سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: اگر عربستان خواسته های منطقی ایران را در مذاکرات بپذیرد اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی از سر گرفته خواهد شد. فارس: حمید محمدی با تاکید بر اینکه اگر عربستان خواسته های منطقی ایران را در مذاکرات بپذیرد اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی از سر گ ...

ادامه مطلب