اندیشکده برهان - سه گام تا تحقق یک مدل بومی  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی اندیشکده برهان/ محمود زمانی؛ پیشرفت درون زا با باوری انتقادی نسبت به روایت های کلان توسعه، قصد دارد تا با تعیین راهکار پیشرفت برمبنای نگاه به داخل و مطابقت با نیازها و فرهنگ منطقه، الگویی بومی از پیشرفت ارائه دهد. در این میان، ارائۀ یک الگو برای نهادسازی و سازمان دهی، ضروری می نمایاند. در این مرحله، تعیین موضوع، فراهم کردن مبانی و ابزارهای آن و انجام تحقیقات و عملیاتی ساختن یافته ها مدنظر است. در اردیبهشت 1386 با طرح بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، توجه به سیر نظر تا عمل و عملیاتی ساختن چنین ایده ای در قالب مراحل گفتمان سازی تا نهادسازی دنبال شد. در این مدت، سخن از گفتمان سازی بسیار شده است، اما در عمل سازمان سازی بر امر گفتمان سازی و نهادسازی تفوق یافته است. در این نوشتار قصد آن داریم تا با تمرکز بر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، مسیر گفتمان سازی تا نهادسازی را تبیین نماییم.گام اول گفتمان سازیهنگام سخن گفتن از گفتمان سازی، بحث عاملیت و نقش کارگزاران اجتماعی هویدا می شود. اینکه چگونه می توان گفتمان را ایجاد کرد، نقطۀ عزیمتی برای عاملان اجتماعی است و از اراده ای سخن می گوید که با مفصل بندی های نوین و کاربرد استراتژی برجسته سازی می تواند به ایجاد یک گفتمان بپردازد و هویت هایی نوین بنا سازد. شاید توجه به نظریۀ پیشرفت درون زا و حتی به کارگیری واژۀ پیشرفت به جای توسعه، خود نشان دهندۀ همین قصد و ارادۀ عاملان اجتماعی باشد که با نگاه انتقادی به روایت های کلان توسعه، قصد دارند تا روایتی نوین ارائه دهند و بر این مبنا و برای برجسته ساختن آن، حتی در به کارگیری واژگان نیز می کوشند.مقام معظم رهبری به مثابۀ بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن چنان که می فرمایند: «لازمۀ تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است.»تکوین و تأسیس گفتمان پیشرفت، خود نخستین گام در راه تحقق این امر است. چه اینکه استراتژی، تاکتیک و ابزار پیشرفت، درون گفتمان، انتظام و معنا می یابند. نظریه ای برای پیشرفت داشتن، خود به تنهایی نمی تواند زمینۀ کافی برای رشد را فراهم آورد، بلکه باید این نظریه در قالب یک دامنۀ معنایی نظم پیدا کند و دال های شناور و تهی در منظومۀ گفتمانی را مفصل بندی نماید و برمبنای دامنۀ معنایی و همان شرایط و مختصات فرهنگی که الگوی بومی پیشرفت را ضروری می سازد، واژه ها و ابزارها را معنابخشی نماید. بنابراین زمانی که نظریه ای برای پیشرفت ارائه می شود، نیاز دارد تا تعمیق یابد، منظومۀ معنایی پیدا کند و بتواند انتظام دهد، سامان ببخشد و هویت های تازه خلق کند؛ چراکه تا زمان گفتمان سازی نمی توان به انسجام مطلوب و گزاره های سامان بخش دست یافت. بنابراین گفتمان سازی، کنشی اساسی برای گذار از عرصۀ نظری به عملی است که موجب می شود نظریۀ پیشرفت درون زا هویت یابد و تعمیق گردد. مقام معظم رهبری به مثابۀ بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن چنان که می فرمایند: «لازمۀ تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان سازی آن در جامعه است.»[1] برمبنای مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که بر چهار عرصۀ فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه می کند و در آن، اهمیت حوزۀ فکری بنیانی تر محسوب شده و حتی در اولویت قرار گرفته است، می توان به اهمیت گفتمان سازی پی برد. چراکه گفتمان می تواند تعیین کننده یا در سطح پایین تر، تأثیرگذار بر موضوع فکر باشد. مسئله را شکل دهد و حتی راه آن را در قالب خویش تعریف و معنا کند. مهم تر اینکه معنایی که الگوی پیشرفت می یابد، در داخل منظومۀ گفتمانی است که قدرت تعیین می کند. بر این مبناست که می توان گفتمان پیشرفت را خرده گفتمانی متعلق به گفتمان حاکم تصور کرد و از سویی نیز این خرده گفتمان خود در این مرحله، تعیین کنندۀ راه می شود و به چگونگی ها پاسخ می دهد. چرایی ها را با رجوع به گفتمان حاکم و چگونگی ها را در درون خود می جوید. برای نمونه، براساس سخنان مقام معظم رهبری در طراحی الگوی پیشرفت، باید مبانی اسلامی به صورت جامع و دقیق مدنظر قرار گیرد و در این خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.[2] ایشان طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را ارائۀ محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همۀ عرصه ها برمبنای تفکر و اندیشۀ اسلام معرفی می نمایند و بنابراین، افق کار بلندمدت و همراه با افزایش عمق، برای آن متصور می شوند. این همان تبیینی است که گفتمان سازی را ضروری می سازد و به آن اشاره نیز شد. گام دوم تسری گفتمانتسری گفتمان با رشد گفتمان قرابت دارد؛ رشدی که در اینجا باز هم قصد و عاملیت پشت آن دیده می شود. بدین معنا که هم گفتمان خود قابلیت تسری به بخش نخبه و تودۀ جامعه را دارد و هم برای تسری یافتن آن از استراتژی استفاده می شود. یعنی گفتمان به آن حدی از قابلیت دسترسی و اعتبار دست می یابد که بتواند هویت های بیشتری را دربربگیردو در واقع هژمون شود. این امر به قابلیت گفتمان در ظرفیت و چگونگی معنابخشی به مفاهیم و واژگان بازمی گردد. گفتمان پیشرفت نیاز دارد تا معنایی شفاف و صریح به مفاهیم ببخشد و از سازمان دهی و انسجام مطلوب برخوردار باشد. سپس برای رشد خود، به پویایی نیاز دارد؛ فرایندی که از واسازی و بازسازی عبور می نماید. در مرحلۀ تسری، گفتمان از لایه ها و منفذهای متعدد باید عبور نماید و سطوح متعدد جامعه را درگیر سازد. تسری گفتمان، موجبات تحکیم جایگاه و وضعیت هژمون برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می شود. چگونگی این امر به مرحلۀ تفسیر و تبیین و بسط گفتمان توسط نخبگان نیاز دارد.در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصۀ مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصۀ فکر، پیشرفت در عرصۀ علم، پیشرفت در عرصۀ زندگی و در مرتبۀ آخر، معنویت. به نظر می رسد مرحلۀ تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به سمت توده سرریز شود.در واقع تلاش برای چرایی ها و چگونگی الگوی پیشرفت، می تواند به بسط و تسری آن کمک کند. با توجه به مجموع سخنان و اظهارات مقام معظم رهبری، می توان تسری گفتمان را به معنای تبدیل آرمان ها، ارزش ها و اصول به عنوان روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آن ها در شیوۀ زندگی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگ های حیات اجتماعی دانست. گویی که از این معنا می توان به فرایند اقناع مخاطب پی برد. مرتبه ای که در آن هویت های تازۀ گفتمانی ایجاد می شوند و فرد حاکمیت گفتمان را می پذیرد. در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصۀ مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصۀ فکر، پیشرفت در عرصۀ علم، پیشرفت در عرصۀ زندگی و در مرتبۀ آخر معنویت.[3] به نظر می رسد مرحلۀ تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به سمت توده سرریز شود. اما مرتبۀ نخست، یعنی فکر، مهم ترین گام است. زمانی که گفتمان بتواند به افکار نخبه و تودۀ جامعه سرایت و نفوذ کند و مقبولیت یابد، تفکر و میل پیشرفت در قالب الگوی اسلامی-پیشرفت به یک تفکر و اجماع جمعی بدل می شود و سپس می توان در سایر عرصه ها، شاهد این سرایت الگو بود. این امر نیازمند به کارگیری رسانه ها و سایر ابزار و وسایل ارتباط جمعی و سازمان هاست که خود دل در گرو نهاد دارند. مرحلۀ بعد، مرحلۀ تثبیت و نهادی ...

ادامه مطلب  

روحانی برای جذب افکار عمومی بازی گفتمانی کرد/دولت ائتلافی قرار نیست که تا دم پاستور ائتلافی باشد و از دم پاستور به بعد، غیرائتلافی  

درخواست حذف این مطلب
دولت اصلاحات با گفتمان توسعه سیاسی وارد بافت قدرت شد و مفاهیمی مانند توسعه سیاسی و جامعه مدنی را از خود برجای گذاشت.جمهوریت؛دولت اصلاحات با گفتمان توسعه سیاسی وارد بافت قدرت شد و مفاهیمی مانند توسعه سیاسی و جامعه مدنی را از خود برجای گذاشت. عملکرد اصلاح طلبان در بازه 76تا 84 را تا چه اندازه موفق می دانید و به نظر شما اصلاح طلبان چه درس هایی از این مقطع تاریخی بگیرند؟یک معنای موسع توسعه سیاسی به توسعه در بسیاری از کنش ها، واکنش ها، نمادها، کردها، نهادها، رفتارها و فرهنگ سیاسی اطلاق می شود. در یک معنای کلاسیک پذیرفته شده جامعه ای توسعه دارد که در آن جامعه فرهنگ سیاسی رشدیابد، در روابط میان قوا، تفکیک قوا حکمرانی کند، مجالی برای فعالیت نهادهای مدنی فراهم شود و امکانی برای تبدیل شدن انسان ها به سوژه های سیاسی وجود داشته باشد. سوژه هایی که به صورت خودآیین فعالیت می کنند و محصور در فضای متصلب نیستند و هریک می توانند برای خودشان و به زبان خودشان سخن بگویند. به تعبیر دکارتی؛ جامعه ای دارای توسعه سیاسی است که از صغارت خودکرده و دیگرکرده خارج بشود و به بلوغی برسد که بدون نیاز به نمایندگی دگر بزرگی، خود، خود را نمایندگی بکند و به گونه ای خودآگاهی سیاسی رسیده باشد که بداند در هر شرایط چه کنش و واکنش سیاسی را انجام دهد. طبیعتا توسعه سیاسی به همین عرصه خلاصه نمی شود و بخشی از آن به این نکته برمی گردد که آیا جامعه دارای نهادهای عقلایی سیاسی هست؟ چه اندازه رفتار سیاسی جامعه از عقلانیت و یا احساسات نشات می گیرد؟ چه اندازه نهادها در قالب احزاب توانستند شکل بگیرند؟ تا چه اندازه، دگرپذیری دارند؟ چقدر منطق تکثر را پذیرا هستند؟ با وجود کثرت، تا چه اندازه توان تحمل یکدیگر را دارند؟ میزان تحمل سیاسی تا چه اندازه بالاست؟ چه اندازه انسان ها می توانند نقد سیاسی بر خود و دیگران را جاری بکنند؟ همه اینها نماد و نمود توسعه سیاسی هستند. اما از نظر من توسعه سیاسی نیازمند یک نوع زیربناست. نمی خواهم با منطق مارکسی صحبت بکنم، اما توسعه سیاسی برای اینکه مانا و پویا باشد به فرهنگ سیاسی توسعه یافته نیاز دارد. زمانی که ما فقر فرهنگ سیاسی داریم یا یک فرهنگ سیاسی نابالغ بر جامعه حکمفرماست، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که یک توسعه سیاسی بالغ داشته باشیم و احزابمان فارغ از نام، دارای یک گونه ای از توسعه سیاسی باشند و تبدیل به محفل و یا پاتوق نشوند. همچنین نمی توانیم انتظار داشته باشیم انسان هایی که از دموکراسی کثرت گرایی صحبت می کنند، خود دیکتاتور توتالیتر قهاری نباشند. بدون فرهنگ سیاسی، جامعه صرفا صورتک توسعه سیاسی را بر چهره می گذارد. ماسکی خواهد بود که انسان ها چهره کریه مستبد توتالیتر خود را در پشت آن، مخفی می کنند. چنین توسعه سیاسی ای، چندان دوام نمی آورد، براین اساس در جامعه ما مجالی برای شکل گرفتن فرهنگ سیاسی و نشت و رسوب آن مهیا نشده است و به همین دلیل، معمولا توسعه سیاسی در جوامعی مانند ما عقیم می ماند. در جامعه ما توسعه سیاسی سینوسی عمل می کند و خطی نیست، چراکه با فراز و نشیب همراه است و گهی به تعطیلات دراز می رود و گهی توفنده می شود و خود را به روح زمانه تبدیل می کند، گاهی به حاشیه می رود و گاهی به متن می آید. دلیل اصلی این موضوع، فقدان یک فرهنگ سیاسی توسعه یافته در جامعه ماست. توسعه سیاسی و دولت حامل این مفهوم، یعنی دولت اصلاحات، نیاز، روح و تقاضای زمانه ما بود. چون دولت اصلاحات، نیاز و تقاضای تاریخ و زمانه ما بود، به رغم همه موانع توانست چتر گفتمانی خود را در جامعه پهن کند، در عرصه سیاسی جامعه ما مسلط شود و به عنوان یک گفتمان هژمونیک، نقش آفرینی کند، بسیاری از دقایق گفتمانی خود را در جامعه نشت و رسوب دهد، جامعه را به شکل خودش در بیاورد و روح سیاسی جامعه ما بشود. دولت اصلاحات تا حدی در ایجاد یک جامعه با نشاط سیاسی موفق بود اما نتوانست همه دقایق گفتمانی خود را اجرایی کند. عوامل داخلی و خارجی موجب شد که این دفتر تا آخر گشوده، انشای این دفتر تا پایان خوانده و مشق این دفتر تا فرجام نوشته نشود. بنابراین فضایی بود که شکل گرفت و متاسفانه دستی از برون و دستی از درون مانع موفقیت کامل این گفتمان شدند. دست بیرونی که نمی خواست این گفتمان هژمونیک باقی بماند، کوشید که این گفتمان را خاکستری و کدر کند. دستی از درون نیز، گروه های توسعه نیافته ای بودند که فرهنگ سیاسی اصلاح طلب و توسعه یافته را نداشتند، اما نام اصلاح طلب را یدک می کشیدند و گفتمان اصلاح طلبی را بر دوش می کشیدند و شعار توسعه سیاسی را می دادند و چون خود، کنش ها و واکنش های توسعه یافته سیاسی نداشتند، موجب شدند که گفتمان اصلاح طلبی در بسیاری از سطوح، ناکام باقی بماند.کشور، بعد از هشت سال اصلاحات، هشت سال سختی را تجربه کرد و پس از آن به دولت روحانی رسیدیم. اساسا این پرسش مطرح می شود که آیا روحانی، دغدغه توسعه سیاسی ندارد یا اینکه صرفا برای او اولویت ندارد؟ عملکرد دولت او در توسعه سیاسی چگونه بوده است؟من دولت روحانی را یک دولت بوروکرات می دانم که کارکردهایش بیشتر معطوف به زندگی روزمره ما بود. درفضای گفتمانی چنین جریانی، جایی برای توسعه معرفتی، فرهنگی و سیاسی دیده نمی شود.دولت روحانی اقتضای زمان ما نبود؟بی تردید سرکار آمدن چنین دولتی تا حدی اقتضای زمان ما بود. اما فراموش نکنیم که در آن تصویر گفتمانی کمپین روحانی، جایی برای توسعه سیاسی، آزادی انسان ها، نقد، بلوغ سیاسی، سوژه سیاسی فردی، فعالیت های آزادانه و هوشیارانه احزاب وجود داشت. اما در فردای کسب قدرت، روحانی تغییر گفتمانی انجام داد و گفتمان دولت به سرعت از فضای سیاسی و فرهنگی عبور و جامه اقتصادی بر تن کرد و صورتکی اقتصادی بر چهره گذاشت. پس نمی توان گفت این دولت، اقتضای تاریخی زمان ما بود، چراکه مردم ما به یک گفتمان کاملا اقتصاد محور معطوف به زندگی مادی روزمره رأی ندادند. برای همین، نقد هایی که اکنون به این جریان و گفتمان وارد می شود همان دقایق مغفول مانده ای است که روحانی، آنها را برجسته کرد تا افکار عمومی را از آن خود بکند. همان ها به حاشیه کشیده شده اند. طبیعت چنین گفتمان و اشخاصی اقتضا می کند که آنها نتوانند در کنار توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، فرهنگی و معرفتی جامعه را هم داشته باشند. البته نکته اصلی اینجاست که گفتمانی به نام اعتدال وجود ندارد. اما اگر با مسامحه این چارچوب را یک گفتمان فرض کنیم، در این گفتمان، هیچ جایگاهی برای درنظر گرفتن توسعه سیاسی و فرهنگی وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، حاملان و عامل این گفتمان استعداد توسعه سیاسی را ندارند، بنابراین دولت کنونی به صورت فزاینده ای تمام توان خود را بر مسائل سیاسی خواهد گذاشت و از مسائل سیاسی و فرهنگی، دور خواهد شد.به نظر شما، روحانی به اقتضای شرایط تغییر کرده است یا شعارهای او صرفا برای جلب رأی مردم بود؟من عملکرد فعلی روحانی را بازگشت به اصل خویش می دانم. روحانی در انتخابات 96 به قول مولانا از نیستان ببریده شد و در یک فضایی قرارگرفت که چندان با طبیعت خودش همگون نبود. در انتخابات های 92 و 96 فضایی ایجاد شد که روحانی لاجرم در دفتر گفتمانی خود، تجدیدنظر کرد. اوراقی به آن افزود و آن را رنگین نمود. روحانی بدون اینکه هیچ گاه در جریان اصلاح طلبی تعریف شود، متعلق به جریانی بود که عقبه اصولگرایی داشت اما در یک شرایط خاصی، به اقتضایی، شکلی از گفتمان را ارائه کرد که لزوما نمی توان گفت او به همه دقایق گفتمانی باور داشت، و درواقع، روحانی برای جذب افکار عمومی بازی گفتمانی کرد. اساسا گفتمانی به نام اعتدال وجود ندارد که بخواهد اصل یا فرع ماهیت یا هویتی داشته باشد. معذالک روحانی به شخصیت خود برگشته و جای تعجبی نیست. قبلا هم گفتم دوستانی بر اساس تحلیلی که عقلایی می دانستند بیان کردند که ما سهمی از روحانی نمی خواهیم و چک سفید امضا به دولت دادند. آنها هنگامی که دیدند دولت در حال نادیده گرفتن اصلاحات است به نقد دولت پرداختند.آیا اصلاح طلبان در حمایت بی قید و شرط از دولت، اشتباه کردند؟در یک سیاست توسعه یافته، سخن از حرکت ائتلافی متضمن دولت ائتلافی است. قرار نیست که تا دم پاستور ائتلافی باشد و از دم پاستور به بعد، غیرائتلافی. کدام منطق و عقلانیت سیاسی چنین حکم می کند که از حیاط تا بام خانه متعلق به اصلاح طلبان و از بام تا ثریا متعلق به دیگران باشد؟ بازی سیاسی همه کشورهای دموکراتیک را نگاه کنید؛ هنگامی که حزبی با بیست درصد آرا با حزب دیگری ائتلاف می کند، بیست درصد در کابینه آتی نقش دارد. این موضوع، دموکراتیک ترین و توسعه یافته ترین شکل کنش سیاسی است. با این وجود، برخی، رودربایستی هایی به خرج دادند و بازی های تقوا گونه ای راه انداختند، اما هنگامی که دیدند حذف آنان، اتفاق افتاد، با قلم های تیز بیان کردند که سهم ما کجاست؟ چه شد که چند اصلاح طلب را نیز به حاشیه راندید؟ این ادبیات، توسعه نایافتگی سیاسی را می رساند. نباید چک سفید امضایی را به یک نفر داد و با تمام توان و بدون هیچ محاسبه، ملاحظه و عقلانیتی، وارد عرصه سیاسی شد و سپس بعد از حادثه به تخریب پرداخت. تعادل جزئی از عقلانیت سیاسی است. باید مسائل را پیش بینی کرد و برای هر یک از احتمالات، سناریویی نوشت. نباید حک ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - ضرورت توجه به تربیت اسلامی در نظام آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی – اجتماعی اندیشکده برهان/ محمد آقابیگی کلاکی؛ نظام آموزشی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای آموزشی جامعه شناخته می شود که برخی از مهم ترین رسالت های اجتماعی بر عهده ی آن گذارده و کارکردها و انتظارات خاصی بر آن مترتب می شود. این نظام آموزشی در جامعه ی ایران در 2 سطح آموز ش های پایه و نظام آموزش عالی قابل تقسیم است.این 2 حوزه اگرچه از یکدیگر مجزا و قابل انفکاک نیستند، اما از لحاظ ساختاری و اداری مجزا هستند و تحت اداره ی 2 وزارتخانه ی متفاوت قرار دارند. علی رغم این مسئله، یعنی پیوستگی این 2 سطح از آموزش و غیرقابل انفکاک بودن آن ها، این گفتار در صدد است رسالت های متوجه نظام آموزشی جامعه را در سطوح پایه، با توجه به اهداف جامعه و نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار دهد و وضعیت کنونی عملکرد این نظام را با توجه به آن نقش ها و رسالت ها مورد نقد قرار دهد. آنچه در اینجا گفته می شود با شدت بیشتری به نظام آموزش عالی نیز قابل تعمیم می باشد.برای این منظور، با توجه به ماهیت گفتمانی نظام آموزشی کنونی جامعه و با توجه به مقتضیات تاریخی و اجتماعی در کنار بررسی گفتمان اسلامی مابعد انقلاب ایران، سعی شده است اهداف نظام آموزشی و انقلاب اسلامی در 2 سطح خرد (با تأکید بر سطوح فردی) و کلان (با تأکید بر اهداف اجتماعی، فرهنگی و تمدنی) مقایسه شود و انطباق یا اختلاف آن ها در معرض قضاوت قرار گیرد.گفتمان نظام آموزشی مدرن ایران و زمینه های پیدایش آنآموزش و پرورش در هر جامعه ای، فارغ از اهداف و ارزش های آن، پاره ای از رسالت های مشترک را بر عهده دارد؛ با این حال قابل توجه است که کیفیت و چگونگی انجام این رسالت ها، می تواند بر حسب ارزش ها و اهداف جوامع، متفاوت باشد. از جمله ی این رسالت ها و کارکردهای مشترک باید به جامعه پذیر کردن افراد، انتقال فرهنگ از نسل های پیشین و آماده کردن افراد برای ایفای نقش های منطبق با ارزش ها و باورهای جامعه برای نیل به آن اهداف در سطوح مختلف اشاره کرد.البته قابل ذکر است که این نقش ها و رسالت ها در جوامع مدرن در یک چارچوب رسمی و نظام وار برای نظام آموزشی طرح ریزی شده است؛ چرا که آموزش و پرورش در اجتماعات سنتی و به ویژه در نظام آموزش های دینی، رسالت های دیگری را بر عهده دارد و کارکردهای متفاوتی را برآورده می ساخته است. رسالت های و کارکردهایی که اکنون در نظام آموزشی انتظار آن می رود، در اجتماعات پیشامدرن عمدتاً از طرق غیررسمی و در فرآیند زندگی روزمره محقق می شده است. در نتیجه، نظام های آموزشی در این جوامع در انطباق با دین و رسالت های آن تعریف می شده است. به عبارت دیگر، نظام آموزشی در اجتماعات پیشامدرن صورت و قالبی دینی داشته و وظایف آن بر همین مبنا شکل می گرفته است.اما با حرکت جوامع به سوی مدرن شدن، که با پیچیدگی روابط و در هم ریخته شدن روابط و اجتماعات سنتی، تغییر فرآیندهای کار و تولید، تحول در نقش و جایگاه خانواده و بسیاری دیگر از تغییرات اجتماعی و نهادی همراه است، نظام آموزشی ای ضرورت پیدا می کند که بتواند نیازها و الزامات این جامعه ی جدید را برآورده کند و ضمن پر کردن خلأهای کارکردی نهادهایی که در اثر این تغییرات ساختاری استحاله شده اند یا ناتوان از عملکرد مثبت در جهت خواسته ها و انتظارات این جامعه هستند، جایگزین آن ها شوند.بر این اساس، نظام آموزشی نوین، ضمن برآورده کردن فرآیندهای جامعه پذیری و انتقال فرهنگ، جایگزین نظام آموزشی دینی پیشامدرن می شود و در جهانی که قرار است دین دیگر در آن نقشی نداشته باشد، متعهد به برآورده ساختن همه ی ملزومات جامعه برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان های آن می گردد. در این تحول، از نظام آموزشی انتظار می رود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی و لازمه ی پیشرفت اجتماعی با انتقال فرهنگ[1] و جامعه پذیر کردن[2]افراد و تأمین مبانی مشروعیت نظم و قانون آن جامعه، که اکنون جایگزین دین و نظم دینی یا شبه دینی شده است،[3]افراد جامعه را برای پذیرفتن نقش های متناسب[4]با الزامات این جامعه و در ساختارهای آن آماده و مهیا سازد. جامعه ی ایران نیز، با ورود به فرآیند فاصله گیری از جامعه ی سنتی و قدم نهادن در مسیر مدرنیزاسیون، نظام آموزشی خود را به التزام و خواسته ها و اقتضائات این فرآیند شکل داده و در راستای نیل به اهداف جدیدی، که مدرنیته وعده ی آن ها را داده بود، سازمان دهی و صورت بندی نموده است.مقدمه ی ایجاد این نظام آموزشی نوین به تأسیس دارالفنون در سال 1228 هجری شمسی بازمی گردد، اما شکل گیری مدون و نظام مند این سیستم آموزشی را باید در دوره ی رضاخان به عنوان عامل مدرنیزاسیون جامعه ی ایران جست وجو کرد که با همراهی منورالفکران غرب زده و نیروهای استعماری انگلستان و برخی دولت های دیگر غربی در صدد تغییر ساخت اجتماعی جامعه ی ایران در همه ی وجوه آن برآمده بود.در حقیقت اگرچه تا زمان انقلاب مشروطه مدارس چندی در قالب، ساختار و محتوای آموزشی جدید آن از سوی افراد مختلفی با انگیزه های متفاوت پی ریزی و ایجاد شده بود، اما قدم های اصلی برای ایجاد ساختار نوین آموزش و پرورش ایران را باید در دوره ی حکومت استبدادی ـ استعماری پهلوی اول مورد توجه قرار داد.اگرچه در این دوره عمده ی تمرکز دولت اقتدارگرا بر تقویت و تجدید سازمان ارتش و تبلیغ ناسیونالیسم، به عنوان منبعی برای مشروعیت بخشی به این رژیم و تحکیم وحدت ملی و پیامد آن، استقرار یک حکومت مرکزی قدرتمند استوار است و کمتر توجهی به آموزش و پرورش می شود، اما با حضور منورالفکران و تأثیرهای آنان، قدم های اولیه برای تأسیس این نظام آموزشی برداشته می شود که زمینه ساز اقدامات بعدی قرار می گیرد.در این دوره، برنامه ی تحصیلات ابتدایی و متوسطه (شامل 6 سال دوره ی تحصیلات ابتدایی و 6 سال دوره ی تحصیلات متوسطه) تدوین می شود که به موجب آن، در آخر هر 6 سال، می بایست امتحانات نهایی عمومی به عمل می آمد. تأسیس دانش سراها ی مقدماتی و بالاخره تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 هجری شمسی اساس این اقدامات را فراهم می آورد.[5]وقوع جنگ جهانی دوم و به دنبال آن اشغال ایران به وسیله ی نیروهای متفقین، این نظام آموزشی را نیز همانند سایر ابعاد جامعه متأثر ساخت و ادامه ی کار مدارس و نظام آموزش و پرورش نوین ایران را مختل ساخت؛ اما پس از پایان این آشوب ها و ادامه ی روند مدرنیزاسیون جامعه و تبعات آن، در سال 1322 هجری شمسی، قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید که به موجب آن، دولت ملزم به تعمیم آموزش ابتدایی اجباری و همگانی طی 10 سال شد؛ هرچند قابل توجه است که این قوانین در عمل با مشکلاتی مواجه شده اند و نتوانسته اند محقق شوند.اما مسئله ی اساسی تری که در تعیین وضعیت امروز نظام آموزش و پرورش جامعه ی ایران و همگرایی یا واگرایی آن با اهداف، مقاصد و انتظارات انقلاب اسلامی مؤثر واقع می شود، به محتوا و جهت گیری این نظام آموزشی بازمی گردد که بی تردید نمی توانسته است فارغ از روند مدرنیزاسیون جامعه ی ایران باشد. برای این منظور، توجه به این نکته ضروری است که چه گفتمانی برای برساخت هویت اجتماعی ایران و ایرانی در آن برهه از زمان حاکم بوده و خط مشی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه را تعیین کرده و در صدد اعمال تغییرات مورد نظر بوده است.در حالی که بسیاری از طراحان و مروجان گفتمان هویتی این دوره همان منورالفکران دور ه ی مشروطه هستند و یا اینکه پایگاه اقتصادی و اجتماعی مشابهی با آن ها دارند، اما گفتمان این دوره تفاوت هایی با دوره ی قبلی آن دارد که تا پیش از روی کار آمدن رضاخان ادامه داشته است.منورالفکران در دوره ی مشروطه مروج گفتمانی هستند که با نفی وضعیت موجود جامعه ی ایرانی و تشخیص و معرفی دین اسلام به عنوان عامل این وضع و مسبب عقب ماندگی و عدم ترقی جامعه (به همان نحو که روشن فکران غربی مسیحیت را عامل انحطاط و و عقب ماندگی غرب می پنداشتند)، منش اجتماع غرب را راه برون رفت از همه ی گرفتاری ها و عقب ماندگی ها معرفی کردند و آن را نسخه ی بی بدیل درمان دردهای جامعه پنداشتند.در باب دین ستیزی، این گفتمان قابل توجه است که صورت بندی آنان از مشکلات دینی و چگونگی تأثیر دین اسلام در عقب ماندگی جامعه ی ایران، کاملاً به نقد متفکران غربی از مسیحیت اتکا و ارجاع دارد. آن ها در عین اینکه همانند غربیان نقد دین را اولین و اساسی ترین اقدام برای برون رفت از عقب ماندگی می دانستند، بدون توجه به تفاوت های اسلام و مسیحیت، دین اسلام را از همان وجوهی مورد نقد قرار می دادند که روشن فکران و انتلکتوئل های غربی مسیحیت را نقد می کردند.منورالفکران در دوره ی مشروطه مروج گفتمانی هستند که با نفی وضعیت موجود جامعه ی ایرانی و تشخیص و معرفی دین اسلام به عنوان عامل این وضع و مسبب عقب ماندگی و عدم ترقی جامعه، منش اجتماع غرب را راه برون رفت از همه ی گرفتاری ها و عقب ماندگی ها معرفی کردند.از این منظر، کل تاریخ اسلام و به ویژه تشیع در جامعه ی ایران به عنوان دوره ای از انحطاط و در صورت و سیمای قرون وسطایی بازنمایی می شود که در کنار ترسیم دوره ی ماقبل اسلام، به عنوان عصری از شکوفایی فرهنگی و تمدنی جامعه ی ایران و تاریخ سازی برای این تمدن ـ که به ویژه در دوره ی بعد پیگیری می شود و در اینجا صرفاً بنای آن گذاشته می شود ـ ضرورت مدرنیزاسیون و قدم گذاشتن در مسیر غربی شدن و سر تا پا فرنگی شدن و الگوگیری از ملل مترقیه ی غربی را برای آنان اجتناب ناپذیر می سازد.اما این منورالفکران تا پیش از روی کار آمدن حاکمیت استبدادی و استعماری رضاخان، امکانی برای تأثیرگذاری اجتماعی و عملیاتی ساختن آرا و اندیشه هایشان و اعمال تغییرات اجتماعی نداشتند. این مسئله از آنجا ناشی می شود که به جهت پایگاه سیاسی و اجتماعی آنان، که عمدتاً برخاسته از متن دربار بودند، امکان هم جوشی و همراه شدن با متن توده ی جامعه برای آنان فراهم نمی شد؛ اما از سوی دیگر عامل مهم تری نیز وجود دارد که مانع از فراگیری این گفتمان می شود و آن مغایرت ارزشی و اعتقادی آن ها با اعتقادات، باورها و ارزش های جامعه است که عمدتاً بر دین و آموزه های دینی تکیه دارد.علاوه بر آنچه گفته شد، به سبب جایگاه حاشیه ای این افراد در دربار، که موجب موضع اپوزیسیونی آن ها نسبت به حاکمیت می شود، امکان بهره گیری آن ها از ظرفیت دربار و ابزارهای سیاسی برای اعمال تغییرات مورد نظرشان از بین می رفت. اما وضعیت این منورالفکران در دوره ی استبداد رضاخانی متفاوت شد. در این دوره نیز اگرچه آن ها از پایگاه اجتماعی مناسبی در میان توده های مردم به دلایل ذکرشده برخوردار نبودند، اما از لحاظ سیاسی سیاست گذار و دست اندرکار اعمال سیاست های استبدادی و استعماری شدند. علاوه بر این گفتمانی که در این دوره شکل گرفت و تبلیغ شد، از لحاظ محتوایی نیز تفاوت های چندی با گفتمان پیش از حکومت پهلوی دارد.مؤلفه های این دوره نیز همچون دوره ی پیشین مشتمل بر تأکید بر ناسیونالیسم و پیشرفت به مثابه ی آنچه در غرب روی داده است، به عنوان زنجیره های ایجابی،[6]و معرفی دین اسلام و به ویژه مذهب شیعه به عنوان عامل انحطاط و عقب ماندگی جامعه ی ایران، به مثابه ی زنجیره ی سلبی[7]آن، می باشد. اما تفاوت اساسی ای که از لحاظ کیفی در این گفتمان روی می دهد.این است که در حالی که در گفتمان پیشین تأکید اصلی بر نیل به ترقی و پیشرفت از مسیر غربی شدن قرار گرفته بود، اما در این دوره تأکید اصلی بر مؤلفه ی ناسیونالیسم و آرمانی سازی از تاریخ باستان ایران استوار می شود و مدرنیزاسیون غربی به عنوان ابزاری برای احیای شکوه از دست رفته ی ایران باستان تعریف می گردد و ضرورت می یابد.بر اساس مقارنت زمانی طرح این گفتمان ها با تغییر شکل و ساختار آموزش و پرورش ایران و نیز حاکمیت این گفتمان بر برنامه ریزی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه ، بدون شک نظام آموزشی نوین ایران نمی تواند مبرا و منفک از تأثیرات این گفتمان باشد، بلکه در مقابل، باید بر اساس ارزش ها و گزاره های آن شکل گیرد و ملتزم به برآورده ساختن مقاصد و منویات آن باشد.اما در شکل گیری و گسترش نظام آموزشی جدید، با این شکل و ساختار و با محتوایی که در نگاهی عمیق در تضاد با اعتقادات و ارزش های دینی مردم قرار داشت، نمی توانست در فضایی آرام به ثمر بنشیند. در این مسیر، علاوه بر آنکه استبداد حاکمیت سیاسی نقش اساسی در هدم نظام آموزش های دینی جامعه و جایگزینی آن با نظام آموزشی مدرن دارد، باید به نحوه ی مواجهه ی نیروهای سنتی جامعه و به ویژه عالمان مذهبی در مقابل این تغییر اشاره داشت.عالمانی که در مقابل تهدیدات نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استعمار همواره سردمدار مبارزه با آن بوده اند، در تحلیل این تغییر، با معادله ی پیچیده تری مواجه هستند که شرایط را برای تصمیم صحیح و عملکرد مناسب آنان با دشواری و صعوبت همراه می سازد. در اینجا سخن از واژه ی مقدس «علم» در میان است و علم از منظر این عالمان، شرقی و غربی و دینی و غیردینی ندارد؛ آموختن آن بر اساس تعالیم و آموزه های دینی فریضه ای است که بر دوش هر مرد و زن مسلمانی نهاده شده است و باید آن را آموخت، حتی اگر بیخ چین باشد و باید آن را اخذ کرد، حتی اگر از اهل نفاق و شرک باشد و...ورود غرب با پوشش و در لوای علم، امکان مواجهه با آن را دشوار می سازد و این دشواری تا بدان حد می رسد که عالمان شیعه در این برهه استحاله ی ارزشی و انحرافات آشکارشده در دانش آموختگان این نهاد آموزشی نوین را به نحوه ی اداره ی این مدارس و نه محتوای علم ارجاع می دهند و برای جلوگیری از بروز چنین انحرافاتی خود دست به تأسیس مدارس جدید می زنند و یا از تأسیس آن ها تحت مدیریت افراد متعهد و مؤمن حمایت می کنند. به عنوان نمونه، می توان از شیخ فضل الله نوری نام برد که علی رغم آنکه در خط مقدم مواجهه با غرب قرار دارد، اما در شرح احوالات او عنوان شده است که از کمک های مالی برای تأسیس مدارس جدید دریغ نمی کرده است.در نتیجه ی همه ی این عوامل، نظام آموزشی ای شکل گرفت که با مشروعیتی فراگیر، ضمن هدم و نابودی کامل نظام آموزشی سنتی حداقل در سطوح پایه ی آن، با گذشت بیش از یک قرن از پیدایش اولین نمونه های آن، اکنون کلیه ی سطوح آموزش و پرورش جامعه ی ایران متأثر از آن است و مؤلفه های گفتمانی مؤثر در آن هنوز و علی رغم تحولات عظیم اجتماعی ای چون پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی همچنان بر آن حاکم است و اهداف خرد و کلان جامعه را تعیین می کند.این فراگیری تا بدان حد است که علی رغم وجود نظام آموزشی دینی در سطوح عالی آن در حوزه های علمیه، اما حتی این نظام آموزشی نیز در سطوح مقدماتی و آموزش های پایه متکی بر نظام آموزشی مدرن جامعه می باشد و ورودی های خود را از خروجی این نظام آموزشی می پذیرد؛ مسئله ای که در کنار مواجهه ی غیرنقادانه ی ما با علم و نظام آموزشی مدرن، می تواند در تغییر نگرش و رویکرد حوزه های علمیه تحت تأثیر گفتمان مدرن دخیل واقع شود و آن را از مسیر اصلی خود دور کند و روزنه ای برای ورود مبانی علم سکولار به معارف دینی فراهم آورد؛ مسئله ای که امروز می توان نمونه ها و مواردی از آن را مشاهده کرد.علی رغم وجود نظام آموزشی دینی در سطوح عالی آن در حوزه های علمیه، اما حتی این نظام آموزشی نیز در سطوح مقدماتی و آموزش های پایه متکی بر نظام آموزشی مدرن جامعه می باشد و ورودی های خود را از خروجی این نظام آموزشی می پذیرد.گفتمان انقلاب اسلامی و نظام آموزش ...

ادامه مطلب  

شبکه های اجتماعی بستر جاری شدن سیل گفتمان های تازه  

درخواست حذف این مطلب
بی تردید در دنیای امروز و با حضور پر رنگ شبکه های اجتماعی و خلق رسانه هایی که فاصله وقوع یک رویداد با انتشار خبر آن را به حداقل زمان ممکن کاهش داده اند، «تفسیر» در بازتعریف نقش مطبوعات و سایر رسانه های نوشتاری که به نوعی از عنصر تازگی اخبار جا می مانند، نقشی تعیین کننده دارد. به بیان دیگر هیچ مخاطبی روزنامه یا هفته نامه و ماه نامه را برای خواندن اخبار منقضی شده روز قبل مطالعه نمی کند و حتی مخاطب عام نیز انتظار دارد تفسیر و تحلیل رویدادهای مهمی که خبر شده اند در رسانه ها ببیند و بخواند، اما نکته قابل تأمل اینجاست که تفسیرهای منتشر شده در رسانه های مکتوب تا چه اندازه توانایی آن را دارند تا به بستری برای «زایش گفتمان» تبدیل شوند؟ از سوی دیگر تحت چه شرایطی «گفتمان هایی که در بستر تفسیرهای رسانه ای شکل می گیرد»، می توانند بسط یافته و به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شوند؟ همچنین وقتی از «گفتمان» صحبت می کنیم دقیقاً منظورمان چیست؟ آیا گفتمان هایی که موجب تغییرات بنیادین در جوامع شده اند؛ نظیر گفتمان انقلاب اسلامی در سطح ملی یا گفتمان های بین المللی در حوزه هایی نظیر حقوق بشر یا محیط زیست با تفاسیر رسانه ای توانسته اند به این سطح برسند و به گفتمان مسلط تبدیل شوند یا عوامل دیگری در «زایش، تکامل و بسط» اینگونه گفتمان ها تأثیر داشته است. دکتر عباس اسدی، استاد روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله ای تحت عنوان « نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان» در کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر به نقش تفسیر رسانه ها از اخبار و تبدیل یک خبر در جریان تفسیرهای رسانه ای به گفتمان پرداخته است. بر طبق این مقاله «تنها رویدادهایی می توانند آبستن گفتمان باشند که بتوانند خود را از طریق تفسیرها معنا کنند و به تکامل برسند»، هر چند «حدود گسترش و اداره گفتمان از شرایط جامعه، ظرفیت رویداد و زمان تبعیت می کند.» «تفسیرها خاسته از اندیشه مفسران است»، اما افراد در عقاید و نظرهای خود تحت تأثیر ایدئولوژی قرار دارند، بنابراین «تفسیرها کانون تمرکز و ذخیره گاه ایدئولوژی هستند.» از سوی دیگر مفسران مطابق با الزام ها، سیاست ها، خط مشی و در یک کلام ایدئولوژی حاکم بر هر جامعه ای اجازه پدید آمدن و انتشار دارند. مطابق ایدئولوژی پیش ساخته «تفسیرها مشروعیت ده و پاسدار وضع موجود و مروجان نظام حاکمند» و مطابق با ایدئولوژی پیش خواسته « عوامل درون سازمانی و خط مشی هر رسانه چارچوب نگارش و انتشار تفسیرها را مشخص می کند» همین مسئله هم موجب می شود تا «مفسرها تسلیم ایدئولوژی رسانه شوند و در مواقعی نیز در کشمکش با تفسیر نادرست یک رویداد قرار می گیرند». در چنین شرایطی بدیهی است همه رویدادهایی که به وقوع می پیوندند و قابلیت ذاتی و درونی تبدیل به گفتمان را هم دارند به واسطه ایدئولوژی حاکم و خط مشی های رسانه ای شانس آن را ندارند که به گفتمان غالب تبدیل شوند؛ این اساسی ترین نقدی است که می توان به این مقاله وارد دانست. بگذریم از اینکه به رغم انتقاد نویسنده از نبود تعریفی مشخص از گفتمان، با مطالعه مقاله مزبور، مخاطب معنای واضحی از مفهوم «گفتمان» نزد وی را در نمی یابد. با پذیرش «گفتمان» در معنای عام و پ ...

ادامه مطلب  

آیا «گفتمان بسیجی» برای دغدغه های پیش روی امروز مردم پاسخی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
ابوالحسن توفیقیان/ گروه سیاسی برهان؛ گفتمان به مثابه یکی از روش های تحلیلی در دنیای امروز، در عین ضعف هایی که به لحاظ مبانی با آن درگیر است، از ظرفیت و استعداد فراوانی در تبیین مسایل موجود سیاسی و اجتماعی برخوردار است. در این نوشتار سعی داریم «بسیج و فرهنگ بسیجی» را به مثابه یک گفتمان در نظر بگیریم و با الهام از سخنان حکیمانه ی مقام معظم رهبری، به ویژه سخنرانی ایشان در میان مردم کرمانشاه به تبیین آن در برخی از عرصه های سیاست داخلی و خارجی بپردازیم.لازم است در ابتدا پاره ای توضیحات پیرامون گفتمان ارایه شود. «روش گفتمان» از جمله روش های پست مدرن است. این روش در دنیای امروز و در عرصه ی مباحث سیاسی و اجتماعی، در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. روش اشاره شده به ما می گوید که در دنیای خارج، همواره گفتمان های متعددی وجود دارد که در درگیری و رقابت با یک دیگر هستند. در این میان، برخی موفق به کنار زدن برخی دیگر و مسلط شدن بر شرایط و اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه می شوند. در مقابل، گفتمان های به حاشیه رانده شده نیز به راحتی حاضر به ترک صحنه و یا حذف از صحنه نیستند. به همین جهت، همواره در تلاش هستند گفتمان مسلط را با شکست مواجه سازند.شکست گفتمان ها نیز در زمانی صورت می گیرد که با رویگردانی از سوی «مردم» و «اذهان اجتماعی» مواجه شوند. بهترین و مؤثرترین روش در این امر، بازی های زبانی است؛ بدین معنا که اگر یک گفتمان، بخواهد گفتمان دیگری را از عرصه ی رقابت حذف کند، بهترین ابزاری که می تواند به کار برد، ابزار «زبان» و «بازی های زبانی» است. گفتمان ها در درگیری با یک دیگر، همواره در صدد آن هستند که از راه های مختلفی هم چون «واژه سازی»، «حاشیه رانی» و «برجسته سازی» تصویری زیبا، به روز و کارآمد از خود نشان دهند و ظرفیت های وجودی خود را به صورت برجسته به جامعه و اذهان اجتماعی تفهیم کنند. اقبال و پذیرش این تصویر از سوی اذهان اجتماعی، در واقع به معنای پیروزی گفتمان هامی باشد. بنابراین زمانی اذهان اجتماعی به سمت این تصویر و مفاهیم برخواسته از آن اقبال می کنند که این تصویر از دو ویژگی «قابلیت دسترسی» و «اعتبار» برخوردار باشد. قابلیت دسترسی در گفتمان ها به معنای آن است که مفاهیم و تصویری را که گفتمان ها به ترسیم آن می پردازند و وعده ی آن را به افراد می دهند، به گونه ای نباشد که امکان دسترسی و دستیابی به آن ممکن نباشد. در این میان گفتمان هامی بایست به گونه ای تصویر سازی کنند که اذهان اجتماعی، توان دستیابی به آن را در خود ببینند.«اعتبار» نیز به معنای آن است که گفتمان ها از مفاهیم و مؤلفه هایی استفاده نمایند که از ارزش و اعتبار کافی برای مردم و اذهان اجتماعی برخوردار باشد. بر این اساس در میان یک جامعه ی مذهبی می بایست از مفاهیم و مباحثی سخن راند که در مقابل و رو در روی مفاهیم مذهبی نباشد، بلکه در راستای تحقق آرمان های دینی و مذهبی به شمار آید. مقام معظم رهبری، از «بسیج» به عنوان یک منطق رفتاری و منظومه ی فکری یاد کرده اند که به تعبیری دیگر می توان از آن به یک گفتمان تحت عنوان «گفتمان بسیج» یاد کرد. گفتمان بسیج در کنار سایر گفتمان ها، به ایفای نقش در متن جامعه مشغول است. این گفتمان نیز خود و نحوه ی عملکرد خود را تابعی از درگیری گفتمانی در جامعه می داند و متناسب با آن ظاهر می شود، بدین صورت که در هر برهه از 30 سال انقلاب، اولویت های خاصی را دنبال می کرد و هر زمان، مطابق شرایط و مقتضیات خاص آن زمان ظاهر می شد:رهبر انقلاب در سخنان خود، از «بسیج» به عنوان یک منطق رفتاری و منظومه ی فکری یاد کرد که به تعبیری دیگر می توان از آن به یک گفتمان تحت عنوان «گفتمان بسیج» یاد کرد، ایشان «اخلاص» را مفهوم محوری و مرکزی گفتمان بسیجی می‏دانند.«در آذر 58 امام بسیج را اعلام [و] تشکیل دادند؛ تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج، همین نگاه اهتمام ورزانه را داشتند .... البته بسیجى که در سال 58 تشکیل شد، نیازهاى آن روز را تأمین می کرد - این یک نیاز بود - امروز بسیج نوع نیازهاى دیگرى را برآورده می کند. مسایلى که امروز مطرح است، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه ى علم، در زمینه ى ابتکار، در زمینه ى نوآورى، پیشرو است. این هم هنر امام بود. امام در همین نوشته اى که در آذر 67 مرقوم کردند ....از دانش جویان و طلاب می خواهند که بسیج تشکیل بدهند؛ بسیج دانش جو و بسیج طلبه. این نشان دهنده ى این است که نیازى که کشور به روحیه ى بسیجى دارد، مربوط می شود به همه ى زمینه ها، از جمله زمینه هایى که در قلمرو حوزه هاى علمیه است و زمینه هایى که در قلمرو دانشگاه هاست.... آن روز این پیشرفت هاى علمى نبود. اول انقلاب، همّ و غمّ نظام و بسیج و سپاه و همه ى مسؤولین کشور و انقلاب این بود که این موجودیت جدید را حفظ کنند؛ این نهالى که تازه از سرزمین این مملکت روییده بود، نگذارند از بین برود و برکنده شود.... بسیج این است. بسیج، حرکت برخاسته ى از ایمان، از عشق، از اعتماد به نفس و توأم با ابتکار است.»گفتمان ها از مفاهیم و مؤلفه های مختلفی تشکیل شده اند. برخی از این مفاهیم، نقش محوری دارند که از آ ...

ادامه مطلب  

اندیشه دولت-ملت در ایران با یک تقلید ناقص از غرب شگل گرفت  

درخواست حذف این مطلب
میری: قرائتی که "پیوست فرهنگی" را برجسته نماید برای آینده ایران مفیدتر است/ حاجی زاده: خاورمیانه با زبان قرآن و اسلام صاحب زبان و کلام شد/ اسعدی: اندیشه دولت-ملت در ایران با یک تقلید ناقص از غرب شگل گرفت گفتمان تمدن ساز باید دارای ایدئولوژی، جهان بینی، استراتژی و اهداف بوده و حوزه تمدنی خود را بر مبنای اهداف تعیین شده تشکیل دهد.گروه بین الملل آناج: میزگردی با عنوان "نقد گفتمان ایرانشهری" با حضور جواد میری مینق، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی "پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" ، آصف حاجی زاده دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه، امیررضا اسعدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه و با محوریت "وجود گفتمان تمدن ساز قبل از اسلام در حوزه تمدنی خاورمیانه"، " بررسی گفتمان اساسی و هویتی وحدت بخش در ایران" برگزار شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:آناج: با توجه به تنوع قومی و مذهبی موجود در ایران کدام گفتمان اساسی و هویتی می تواند برای جامعه ایران وحدت بخش باشد؟میری: برای اینکه این سوال شما را پاسخ دهیم چون نام و عنوان این میزگرد نقد گفتمان ایران شهری است نکته ای را باید ابتدا به ساکن گفت آن هم درمورد خود مفهوم ایران شهر است. همانطور که ما از روی خود مفهوم می توانیم ببینیم این مفهوم از دو قسمت ایران و شهر ساخته شده است. شهر هم در ادبیات ایرانی در زبان های باستان و در زبان های فارسی یک معنای امروزی همین شهر و دیگری هم معنای مصطلح کشور یا سرزمین را دارد.واقع امر این است که در ارتباط با خود این مفهوم یعنی کشور ایران یا سرزمین ایران مشکلی وجود ندارد چون در ادبیات و در گفتمان امروز یا در عرصه عمومی امروز برخی گروه ها و برخی از متفکرین اینگونه وانمود کرده اند که سید جواد میری نه تنها با مفهوم ایرانشهری مخالفت دارد بلکه با خود ایران هم مخالفت دارد ولی واقعیت این است، کسانی که در حوزه تاریخ و علوم انسانی و اجتماعی تحقیق کرده باشند این نکته را دریافته اند که اساسا در تاریخ یا در علوم انسانی ما وقتی صحبت از یک مفهوم یا گفتمان می کنیم اساسا روایتی از آن مفهوم ارائه می کنیم."جواد میری"به عبارتی دیگر ما وقتی در مورد ایرانشهری و یا ایران صحبت می کنیم در عرصه عمومی روایتی را از یک منظری می کنیم. اگر کسانی به عنوان مثال یک روایت و خوانشی از مفهوم ایرانشهری دارند که در آن خوانش اقوام مختلف ایرانی، مذاهب مختلف ایرانی، ادیان مختلف ایرانی جناح ها و گرایش های مختلف ایرانی که در حال حاضر در ایران زندگی می کنند با زبان های مختلف، با مذاهب مختلف، باسلایق مختلف اگر بتواند این قرائت یا این خوانش از ایرانشهری چتری باشد برای اینکه بتواند همه این گروه ها را در ذیل خود تعریف و تبیین کرده و جایگاه آن ها را مشخص نماید آن گفتمان، گفتمان خوبی است.گفتمانی است که به نفع ایران، به سود این ملت و برای آینده این مملکت می تواند مناسب باشد. هر گفتمانی به هر نحوی به هر صورتی سعی در تحدید و تهدید اقوام، گروه ها، مذاهب و سلایق مختلف، اعم از سیاسی و فرهنگی نماید این گفتمان، گفتمان "فاشیستی" است یا گفتمانی است که به نفع توسعه ایران نیست. از این منظر لازم می باشد ما یک مقدار روی خود مفهوم ایرانشهری تحقیق کنیم.یکی از رویکرد های بسیار سازنده و سازگار با هویت ایرانی رویکردی است که استاد مطهری در کتاب "خدمات متقابل ایران اسلام" مطرح می کند و ما از آن به عنوان هویت ایرانی-اسلامی یاد می کنیماما در پاسخ به پرسش شما یک واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه از دو دهه آخر دوران ناصرالدین شاه تا به اوایل انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۵۷ بود سلسله حوادثی در ایران اتفاق می افتد که بواسطه شکست های ایران از روسیه و به تبع آن معاهده ترکمنچای، معاهده گلستان و معاهده پاریس، منجر به تجزیه وحدت سرزمینی ایران و کوچک شدن مرزهای ایران می شود. در پی مداخلاتی که استعمار گران در منطقه داشته اند، مواجهه ای که اساسا ایرانیان با اروپا یا فرنگ پیدا می کند سیل گفتمان هایی در کشور ایجاد می شود.یکی از این گفتمان ها این بود که اساسا راه نجات ایران این است که از این دورانی که دوران اسلامی بوده بیرون آمده و یک برگشتی بکند به دوران باستان.به باور طرفداران این گفتمان اگر ایران بتواند به دوران باستان پلی بزند و بتواند آن دوران را احیا کند هویت ایرانی یک هویت مدرن و بسیار غنی خواهد شد. در این بین برخی آمدند این حرکت یا این گفتمان را برجسته کردند و تلاش کردند ملیت ایرانی را به جای این که به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و مذهبی آن و ابعادی که در طول تاریخ تکوین پیدا کرده بود آن ها را مؤلفه های اصلی قرار دهند؛ آمدند زبان فارسی را در کنار گفتمان باستان گرایی قرار دادند و مدعی شدند که ایرانیت از این دو مؤلفه ساخته می شود. در کنار این برخی آمدند دوران باستان را نقد کردند و گفتند هویت شیعی و زبان فارسی می تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.ولی واقع امر این است که شاید یکی از رویکرد های بسیار سازنده و سازگار با هویت ایرانی رویکردی است که استاد مطهری در کتاب "خدمات متقابل ایران اسلام" مطرح می کند. یعنی این که ایرانیت و اسلامیت در تضاد با همدیگر نبوده اند بلکه مانند ترکیب آب و شکر بوده اند که جدا کردن هر دو از یکدیگر غیر ممکن است و ما از آن به عنوان هویت ایرانی-اسلامی یاد می کنیم. نکته دیگری می توان اشاره کرد این است که ما وقتی می خواهیم در مورد مؤلفه هویت ملی ایران صحبت کنیم و بگوییم کدام قرائت و خوانش می تواند برای توسعه مملکت برای وحدت و یکپارچگی مملکت مفید باشد ایده "پیوست فرهنگی" است. یعنی آنچه که یک بلوچ را به یک ترک و یک ترک را به یک لر و یک لر را به یک فارسی وصل می کند در این جغرافیای سیاسی در ذیل مفهوم پیوست فرهنگی معنا پیدا می کند.فکر می کنم قرائت و خوانشی که مفهوم "پیوست فرهنگی" را برجسته نماید می تواند برای آینده ایران مفیدتر باشد.آناج: آیا قبل از اسلام در حوزه تمدنی خاورمیانه تمدنی هم سطح غرب باستان(یونان) وجود داشته است؟ آیا مصادیق دستگیری برای مقایسه وجود دارد؟حاجی زاده: در رابطه با این بحث لازم است چند نکته بیان شود و آن هم اینکه بنظر می رسد قبل از اسلام در خاورمیانه در مجموع گفتمان تمدن سازی وجود نداشته است. گفتمان تمدن سازی که در یونان باستان بوده با شاخصه های ویژه خود ملموس است در منطقه خاورمیانه وجود نداشته است. شاید بعضی ها به وجود شهرها، سیستم آبیاری،اهرام ثلاثه و تاسیساتی دیگر اشاره نمایند که البته غیرقابل انکار است.ولی رویه حاکمیتی بر مبنای روش غلبه بوده یعنی هرکس زورش بیشتر بود قدرت حاکمیتی و سیاسی ...

ادامه مطلب  

مطالبه کاربران از وزیر ارتباطات با هشتگ #نه_به_تلگرام  

درخواست حذف این مطلب
پایان مهلت قانونی فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی و تمدید مجدد زمان آن، سبب شد تا کاربران با هشتگ های #اغتشاش_گرام و #نه_به_تلگرام خطاب به وزیر ارتباطات از خواسته خود بگویند.گروه گوناگون تیتریک، کاربران فضای مجازی در زیر پست های آذری جهرم ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی با ارتقای فرهنگ کار و کارگر  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان؛ از مهم ترین موضوعاتی که دین مبین اسلام همواره بدان توجه داشته ، عرصه کار و تولید و ایجاد اشتغال مولد و مبارزه با هرگونه بیکاری و فقر و فقدان درآمد حاصل از آن بوده است. توجه و تأمل در روایاتی که از ائمه معصومین (ع) و سیره عملی و سبک زندگی نقل شده است، گویای این فرهنگ و تفکر متعالی و هدفمند می باشد چنانکه می توان دین مبین اسلام را تنها دینی دانست که در نظام فکری و ارزشی خود، به عرصه مهم اقتصاد توجه خاص داشته و دارای اندیشه اقتصادی نظام مند و مرتبط با ساحت های دیگر زندگی فردی و اجتماعی انسان می باشد. دلیل توجه به این موضوع و اهمیت دادن به آن، به دلیل جایگاه و ارزش خاصی است که تولید و اشتغال در ساختار قدرت و استحکام نظامی اسلامی داشته و از سوی دیگر از بروز معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و دینی بسیاری که جامعه اسلامی را تهدید می کند، جلوگیری می نماید. علاوه بر این، با رشد و پویایی بنیان های اقتصادی جامعه اسلامی، زمینه های وابستگی و نیز تسلط قدرت های غیر اسلامی یعنی کفار و مشرکان در هر عصری بر جامعه اسلامی محو می شود.بنابراین یکی از مبانی اصیل فرهنگ ساز در زمینه حمایت از تولید کالای ایرانی، تبیین مبانی اندیشه اقتصادی اسلام در زمینه حمایت از مفهوم کار و نیز جایگاه کارگر به عنوان نیروی تولید داخلی است که می تواند ارزش های وجودی این جایگاه را تقویت و توجه به خواسته ها و مطالبات آنان با هدف بهینه سازی تولید را در پی داشته باشد. ازاین رو در این نوشتار ، ضمن پرداختن به برخی توصیه ها و فرمایشات ائمه معصومین در رابطه با ارزش کار و جایگاه رفیع کارگر، به تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری و توصیه های راهبردی ایشان در رابطه با کار و کارگر که موجب تقویت تولید و حمایت از کالای ایرانی می باشد، می پردازیم.ارتقا فرهنگ و ارزش کار و کارگر با ترویج تعالیم و آموزه های اسلامیاهمیت کار و تولید در جامعه اسلامی، در فرهنگ و آموزه های اسلامی برجسته بوده بطوریکه در سبک و سیره زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان بزرگوار شیعه (ع) همواره به این موضوع توصیه و تأکید شده و بر جایگاه کارگر و فردی که برای طلب روزی خود و خانواده خود تلاش و کوشش نموده و خود را مسئول و متعهد می داند، ارج نهاده شده است. چراکه کار از یکسو فضائل اخلاقی فردی و اجتماعی همچون عزت و توانگری را در وجود انسان افزایش می دهد، و از سوی دیگر ارزش های اخلاقی و اجتماعی کار را در جامعه ترویج می نماید. در این جهان بینی، کار به مثابه عبادت تلقی شده و هم رتبه با «جهاد درراه خدا»[1] دانسته شده است؛ چنان که پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: «عبادت 70 جزء دارد برترین آن ها کار و کوشش براى به دست آوردن روزى حلال است.»[2] همچنین امام رضا (ع) مى‏فرماید: «آن مردى که دنبال مال حلال است که زن و بچه‏اش را اداره کند، پیش خدا از رزمنده در جبهه ثوابش بیشتر است.»[3]سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان بزرگوار (ع) در این زمینه به نحوی بوده که بخش عظیمی از اوقات و فعالیت های آن بزرگواران را به خود اختصاص می داده است. چنانکه در روایتی از امام هفتم (ع) نقل شده است که می فرمود: «پیامبر خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و پدران بزرگوارم کسانی بودند که با دست های خود کار می کردند و کار و کارگری سیره انبیاء و صالحان بوده است.»[4]در این رابطه از امام صادق (ع) دراین باره می فرماید: «رسول خدا براى خانواده اش شیر مى دوشید و امیر مؤمنان (ع) هیزم (از باغ و صحرا) مى آورد و سقایى براى مردم مى کرد و (خانه را) جاروب مى نمود و حضرت فاطمه (س) آرد را خمیر می کرد و نان مى پخت. همچنین علی بن حمزه مى گوید: «موسی بن جعفر (ع) را دیدم در زمین خود کار مى کرد و عرق از بدنش مى ریخت، عرض کردم: جانم به قربانت مردها کجا مى باشند که آن ها کار کنند؟ فرمود: اى على با دست خود کار کرده در زمین خود کسی که از من و پدر من بهتر بوده است. گفتم: چه کسى؟ فرمود: رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و پدرانم تمام آن ها با دست خود کار مى کردند و این عمل پیامبران و فرستادگان و اوصیاء و صالحان بوده است.»[5] همچنین محمد بن منکدر مى گوید: «امام باقر (ع) را در روز گرمى مى دیدم که کار مى کرد و عرق از او مى ریخت، با خود گفتم: سبحان الله. پیرمردى از بزرگان قریش با این حالت و در این وقت گرما در طلب دنیاست، باید او را نصیحت کنم، خدمتش رفتم و بعد از سلام گفتم: خدا شما را اصلاح کند. بزرگى از بزرگان قریش بااین حال و در این وقت در طلب دنیا (باید) باشد؟ آیا فکر نمى کنى در این حالت مرگت فرا برسد؟ فرمود: اگر در این حال مرگم برسد، در وقتى رسیده که در یکى از طاعت هاى خدا مى باشم.»[6]این توجه به جایگاه کارگر به اندازه ای است که رسول گرامی اسلام (ص) بر درستان زحمت کش او بوسه زده و می فرماید: «این دستى است که هرگز آتش به آن نمی رسد.»[7]بنابراین این سیره و عملکرد بزرگان دین به ما می آموزد که با توجه و اهمیت دادن به جایگاه کار و کارگر و حمایت از این نیروی مهم پیشرفت کشور، فرهنگ کار و اشتغال و تولید را ارتقاء بخشیم و پیشرفت همه جانبه را محقق سازیم.حمایت از کالای ایرانی با حمایت از کارگر ایرانییکی از عوامل مهم فرهنگ­ساز از سوی مردم و مسئولین امر در تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کار و کارگر و ارج نهادن به جایگاه این قشر زحمتکش که چرخ های صنعت پیشرفت کشور را به حرکت درمی آورند، می باشد؛ چراکه از یک سو حمایت از کارگران باعث بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت تولید کالای داخلی می شود و از سوی دیگر حمایت مردم از تولید داخلی و کالای ایرانی، حمایت از کارگران و بنگاه های داخلی و نیز افزایش اشتغال و ارتقاء جایگاه آنان را موجب می شود. در این راستا توجه به جایگاه کار کارگران در رابطه با حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در منظومه فکری مقام معظم رهبری قابل بررسی و تبیین است؛ چنانکه ایشان همواره به این مسئله تذکر داده اند که «از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجّه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیط های کارگری و جامعه ی کارگری.»[8] همچنین معتقدند: «کار و کارگر بایستی در جامعه به عنوان ارزش شناخته شود؛ ...

ادامه مطلب  

تلویزیون در بخش بین الملل چگونه با استکبار مبارزه می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
سینماپرس: رسانه های برون مرزی صدا و سیما با وجود هزینه های ناچیز خود را به عنوان رسانه جایگزین و گفتمان اسلام سیاسی و استکبار ستیزی را به عنوان یک گفتمان آلترناتیو مطرح کنند. به گزارش سینماپرس، تفسیر نقش عمده ای در بسط و گسترش گفتمان ها ایفا می کند و هر میزان یک گفتمان توانمند بیشتر در معرض توجه و نظر قرار بگیرد، دامنه آن گسترده تر می شود. در تعریف گفتمان برخی آن را پدیده ای زبانی دانسته اند و عده ای نیز از حیث نشانه ها به آن پرداخته اند اما در واقع گفتمان محصول رفت و برگشت پدیده ها و تفاسیر آن ها است و هر میزان این تکرار بیشتر و عمیق تر شود گفتمان نیز بسیط تر می شود. گفتمان ها در عرصه بین الملل متأثر از عوامل متعددی هستند که مختصات آنها را مشخص می کنند. برآیند این عوامل در واقع نتیجه مواجهه گفتمان ها را تعیین می کند. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار، رسانه های بین المللی هستند. آنطور که لاسول، محقق آمریکایی ارتباطات اشاره می کند، رسانه های بین المللی با انتشار مستمر آرای مختلف در خصوص پدیده ها، به تعمیق و تکثیر تفاسیر کمک می کنند و هر میزان یک گفتمان رسانه ای تر شود، بسته به پتانسیل های آن، عمیق تر و ماناتر می شود.تبیین گفتمان ها از مهمترین عوامل بسط آن ها به شمار می رود؛ اصلاً یک گفتمان زمانی موفق است که پرسش های مخاطبانش را بشنود و پاسخی قانع کننده برای آن ها داشته باشد و بتواند این پاسخ ها را به آن ها برساند. افراد به میزان پاسخی که برای سوالاتشان می یابند یک گفتمان را می شناسند و آن را می پذیرند. در جریان این پروسه، گفتمان ها شنیده می شوند، مورد پرسش قرار می گیرند، نظرات در کنار هم قرار می گیرند، آرای جدید شکل می گیرد و گفتمان گسترش می یابد. هرچه مخاطبان بیشتر در جریان یک گفتمان قرار گیرند و هر میزان که فهم عمیق تری پیدا کنند، تضارب بیشتری در ایده ها و نظرات شکل می گیرد و گفتمان وسیع تر می شود. در زمان ما هیچ عرصه و ابزاری بهتر از رسانه ها این کار را نمی توانند انجام دهند.کشورهای غربی که طی دهه های گذشته گفتمان غالب جهان را داشتند، به خوبی از تحولات بین المللی و توان رسانه ها استفاده کردند و توانستند با ایجاد یک تصویر روشن و گاها غیرواقعی، دایره گفتمانی خود را توسعه دهند. هر چند طی سالیان اخیر با شکل گیری رسانه های مستقل و تحولات نظام بین الملل از م ...

ادامه مطلب  

دولت ها چشم طمع به منابع تامین اجتماعی دوخته اند/بسیج همگانی برای حمایت از کالای ایرانی  

درخواست حذف این مطلب
علی بیگی گفت: دولت، تولیدکننده و کارگر مهم ترین مخاطبان شعار حمایت از کالای ایرانی هستند. مهم ترین دغدغه های کارگران، فقدان امنیت شغلی و فاصله معیشت آنها با مزد واقعی است. اگر دکتر ربیعی قراردادهای موقت کار را نتواند سامان دهی کند، وزارت وی بی فایده خواهد بود. به گزارش خبرنگار ایلنا، اولیاء علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران) با اشاره به نام گذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی، می گوید: اگر دقت کنید، همواره ایشان در نام گذاری سال ها به مسائل اقتصادی توجه خاصی داشته و از این دریچه ورود کرده اند. این مبین آن است که مباحث اقتصادی باید بیشتر مورد التفات ما قرار گیرند. فکر می کنم امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تحول اقتصادی است. بیکاری یک دغدغه بزرگ خانواده های ایرانی است. وقتی بیکاری وجود داشته باشد، فقر هم هست و طبیعتا معیشت خانوارها نیز به خطر می افتد. باتوجه به این نام گذاری، یک بسیج همگانی لازم است بین آحاد مردم و مسئولان شکل بگیرد و همه باید تلاش کنیم با مصرف کالای ایرانی از کارگر ایرانی حمایت کنیم. بنابراین مصرف کالای ایرانی به رونق اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده جویای کار منجر خواهد شد. این امر نیازمند اتحاد ملی بین مردم و مسئولان است. هم مردم و هم مسئولان باید به یک وفاق ملی در این زمینه برسند.دولت، تولیدکننده و کارگر؛ مهم ترین مخاطبان شعار امسالوی افزود: در این زمینه هم دولت، هم تولید کننده و هم کارگر مسئولیت دارند. این سه گروه، مهم ترین مخاطبان شعار امسال هستند. دولت از تولیدکننده واقعی و کارآفرینی که در داخل کشور به امر تولید می پردازد، باید حمایت کند، نه از کسانی که کالا را از چین به نام کالای ایرانی وارد کرده و در بازار داخل عرضه می کنند. در گذشته پول زیادی به تولید تزریق شد، اما چون هدفمندی شده و تحت نظارت نبود، وارد فعالیت های دیگری از قبیل دلالی، انبوه سازی و آپارتمان سازی شد که درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم شد. بیشترین آسیب را با این تزریق پول بدون هدف، تولیدکنندگان واقعی و کارگران خوردند. دولت باید کارآفرینان واقعی را شناسایی کرده، مورد حمایت و مساعدت قرار دهد و با نظارت و حفظ نیروی کار موجود، کمک به نقدینگی در این واحدها کند.تکلیف تولیدکننده؛ ارائه کالای باکیفیتعلی بیگی سپس به وظایف کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت و گفت: تولیدکننده تلاش اش باید متمرکز بر ارائه کالای تولیدی با کیفیت بالا باشد چراکه محصول باکیفیت خود تولید سود می کند و این قابلیت را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد که در بازار داخلی و بین المللی رقابت کنند. اگر بخواهیم مردم را ترغیب به مصرف کالای ایرانی بکنیم باید این حق را هم به آنها بدهیم که بخواهند کالای باکیفیت را استفاده کنند. نمی توان حق انتخاب را از مردم سلب نموده و مصرف کالای نامرغوب را به آنها تحمیل کرد. تولیدکننده نباید صرفا به دنبال کسب سود باشد. سود واقعی باید حفظ شود.نظم و وجدان کاری کارگر؛ ضامن تولید باکیفیتوی در ادامه صحبت هایش به نقش کارگران در تحقق رشد و رونق تولید داخلی پرداخت: کارگران در این بخش می توانند کمک کنند که ما به سمت تولید باکیفیت برویم. کارگر باید با نظم و وجدان کاری اش شرایطی را فراهم آورد که تولیدکننده نتواند از کار و کارگر سوءاستفاده کرده و کالای بی کیفیت تحویل جامعه دهد. کارگر با وجدان کاری اش باید ناظر بر عملکرد کارآفرین باشد. اگر صاحب صنایع خواست از مواد اولیه بی کیفیت و یا تکنولوژی های فرسوده برای تولید استفاده کند، کارگر باید جلویش را بگیرد. کارش را نیز باید به گونه ای انجام دهد که باکیفیت باشد. بنابراین کارگر با انضباط و وجدان کاری می تواند عامل مهمی برای تولید باکیفیت شود. همه این ها زمینه ساز رغبت مردم برای مصرف کالای باکیفیت و ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.فقدان کیفیت مطلوب، عدم تمایل به خرید کالای ایرانیوی افزود: با مصرف کالای ایرانی رونق اقتصادی به وجود می آید. با ایجاد رونق اقتصادی؛ کارآفرین هم دیگر دغدغه تولید و فروش ندارد. یکی از مشکلات کنونی ما، عدم همخوانی عرضه و تقاضا است. وقتی در سطح بازار داد و ستد وجود داشته باشد، رونق اقتصادی حاصل می شود. وقتی عرضه و تقاضا به اندازه کافی صورت نگیرد، تولیدات هم در کارخانه دپو می شوند. اما اگر کیفیت در تولید به خوبی لحاظ شود، هر ایرانی ای با افتخار کالای ایرانی را خریداری خواهد کرد. یکی از دلایل عدم تمایل به خرید کالای ایرانی، فقدان کیفیت مطلوب است. هفته کار و کارگر؛ فرصت طرح مطالبات کارگری و کارفرماییرئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در ادامه به مناسبت هفته کارگر و ماهیت آن پرداخت و گفت: نام گذاری این ایام به هفته کار و کارگر فرصتی را فراهم خواهد آورد که تشکل های کارگری و حتی تشکل های کارفرمایی در این ایام مطالبات و دغدغه هایشان را به سمع و نظر مسئولان برسانند.وی تاکید کرد: در این زمان، شرایط تبیین کرامت نیروی کار فراهم می شود. در جامعه اسلامی ای که ما در آن زندگی می کنیم براساس باورها و اعتقادات دینی، برای کار و کارگر جایگاه ویژه ای قائل هستند. در تاریخ اسلام آمده است زمانی که پیامبر اکرم (ص) با سعد انصاری روبرو می شود و در حین دست دادن با وی متوجه زبری دست او می شود، علت را جویا می شود. سعد نیز اشاره می کند که وی برای امرار معاش و تامین مایحتاج خود و خانواده اش، مرتبا با بیل و طناب کار می کند. پیامبر با شنیدن پاسخ وی خم شده، و بر دست او که به دنبال کسب رزق و روزی حلال است، بوسه می زند. این مساله مبین ارزشی است که دین اسلام برای کار و کارگر قائل است. کرامت نیروی کار از نظر اسلام اهمیت دارد. کارگر در این دین واژه مقدسی است. بنابراین ما باید برای نیروی کار به عنوان موتور تحرک و توسعه ارزش قائل باشیم. حرکت پیامبر به آیندگان اعلام می کند اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد و جامعه هستید، برای نیروی کار باید ارزش قائل باشید.توصیه پیامبر اکرم (ص) به رعایت حقوق کارگروی با طرح این پرسش که آیا امروز شان و کرامت نیروی کار در جامعه ما حفظ می شود، تصریح کرد: براساس آموزه های اسلام برای نیروی کار باید احترام قائل بشویم. پیامبر توصیه به رعایت حقوق کارگر کرد که از این طریق شان و منزلت آنها نیز حفظ شود. به زعم من، در اسلام (به عنوان یک دین کامل و جامع) جایگاه و کرامت نیروی کار تبیین شده است. ولی متاسفانه دیگران بیش از ما به این توصیه ها پرداخته، و عمل می کنند و ما از آنها غافل بوده و جایگاهی را که کارگران مستحق آن هستند، به آنها اعطا نکرده ایم. آیا کارگر ایرانی دارای کرامت است؟ آیا معیشت حداقلی را برای کارگر فراهم کرده ایم؟ هفته کارگر این فرصت را ایجاد می کند که به این موضوع پرداخته شود که شان و جایگاه نیروی کار باید تقدیس شود. این تقدس بخشی هم نه با شعار، بلکه با فراهم آوردن شرایط حفظ عزت و کرامت نیروی کار ممکن است.مهم ترین دغدغه کارگران؛ فقدان امنیت شغلیوی در ادامه گفت: هفته کارگر این فرصت را برای تشکل های کارگری به وجود می آورد که مطالبات و خواسته های جامعه کارگری را با مسئولان دولتی و حاکمیتی در میان بگذارند. امیدوارم مسئولان هم آنها را در دستور کار قرار دهند تا شرایط کارگران به سمت بهبودی برود. به نظر من در دوران کنونی، مهم ترین دغدغه کارگران فقدان امنیت شغلی است. زیبنده جمهوری اسلامی نیست که داعیه برقراری عدالت نه تنها در ایران، بلکه در جهان را دارد اما درخصوص کارگران نتواند عدالت را جاری کند. امروز فقدان امنیت شغلی، کرامت نیروی کار را مخدوش کرده است و آزادگی را از تشکل های کارگری گرفته است. کارگران بسیاری داریم که 10-15 سال سابقه کار دارند و با آنها قراردادهای سه ماهه و حتی یک ماهه بسته می شود.تامین امنیت شغلی، یک ضرورت واقعی برای جامعه کارگریوی تاکید کرد: ما جزء 50 کشوری هستیم که زودتر از دیگر کشورها عضو سازمان بین المللی کار شدند. طبیعتا هم باید توصیه های این سازمان را مورد توجه قرار دهیم. عضویت به تنهایی کفایت نمی کند. می توانیم به کشورهای توسعه یافته برویم و بررسی کنیم آنها با نیروی کارشان چگونه رفتار می کنند. یکی از رویه های خوب در این کشورها اینست که اگر کارگر سه سال در جایی مشغول به کار باشد، کار وی ماهیت مستمر می یابد، یا در بعضی کشورها به کارفرما تکلیف می شود که حداقل با هفتاد درصد از کارکنانش باید قرارداد دائم داشته باشد. بنابراین زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست که کارگرش بعد از سی و نه سال که از عمر این نظام می گذرد، احساس امنیت شغلی نداشته باشد. لذا تامین امنیت شغلی یک ضرورت واقعی برای جامعه کارگری ایران است. ما از مسئولان، به خصوص مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم ساماندهی قراردادهای موقت را در دستور کار قرار دهند و آن را با حمایت از دولت و مجلس انجام دهند.امنیت شغلی، ضامن ارتقای بهره وری در محیط کاررئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اظهار داشت: باید بین کار دائم، فصلی و موقت تفکیک قائل شد. خواسته ما به عنوان کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خواسته ناصواب و غیرمنطقی ای نیست. کاری که ماهیت مستمر دارد باید قرارداد دائم داشته باشد. کاری که فصلی است، کارگر فصلی در آن کار کند. کاری هم که متکی به پروژه است و یا موقتی است، کار موقت در آن صورت گیرد. ما نمی گوئیم کاری که موقت است، حتما باید در آن قرارداد دائم بسته شود. اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم، امنیت شغلی باید فراهم شود. نمی توان محصول باکیفیت را به مدد کارگری که دلبستگی به کار و کارگاهش ندارد، تولید کرد. راهکار تولید باکیفیت، ایجاد حس امنیت و دلبستگی در کارگر در محیط کار است. لذا در هفته کار و کارگر این مطالبه حتما باید از سوی کارگران طرح شود و مسئولین هم به آنها باید توجه کنند.معیشت کارگران؛ دیگر دغدغه جامعه کارگریعلی بیگی با ذکر اینکه دومین دغدغه مهم کارگران، معیشت آنها است، اظهار داشت: امروز خانوارهای کارگری در شرایط دشواری دارند زندگی می کنند. ما حدیثی از پیامبر اکرم (ص) داریم "کادالفقر ان یکون کفرا"، بیم آن است که فقر به کفر انجامد. مسئولان باید به معیشت خانوارهای کارگری توجه ویژه ای داشته باشند. ورود واقع بینانه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث تعیین دستمزد امسال جای تقدیر دارد چراکه نسبت به سال های گذشته حرکت خوب رو به جلویی بود. در مذاکرات امسال شورای عالی کار دموکراسی واقعی وجود داشت و خواسته جامعه کارگری از طرف نماین ...

ادامه مطلب  

از خلاقیت ها و سعه صدر در نیروهای خبرگزاری حوزه تشکر میکنم / برای تحول در حوزه نیازمند گفتمان سازی هستیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری پیش از ظهر امروز در نشست شورای دبیران خبرگزاری«حوزه»، از فعالیت های یکسال اخیر در خبرگزاری حوزه به خصوص از نوآوریها ، خلاقیت ها، حفظ آرامش و سعه صدر در رسانه حوزه تشکر کرد.وی همچنین اعیاد شعبان المعظم را گرامی داشت و با اشاره به خاطره ای از یکی از اندیشمندان مصری نسبت به مناجات شعبانیه گفت: جلسه ای با یکی از اندیشمندان مصری داشتم که این فرد علاقه مند به مباحث سنی و شیعه شده بود و مطالعات زیادی در مورد مباحث اختلافی سنی و شیعه داشت. تفسیر المیزان را مطالعه می کرد و در بسیاری از مباحث اختلافی، حق را به شیعه می داد.مدیرعامل خبرگزاری حوزه افزود: این اندیشمند مصری، حدود 10 سال مطالعه اختلافی را دنبال می کرد و در جلسه ای به او گفتم از دنبال کردن این مباحث خسته نمی شوید گفت، « بارها به این فکر افتادم که این مباحث را رها کنم، اما در میان مطالعات به مباحثی مانند منابع غنی اهل بیت(ع)، سخنان و ادعیه برخورد کردم، نمی توانستم رها کنم و در حقیقت مرا مجذوب وشیفته کرده است.منابع غنی اهل بیت(ع) بسیار غنی استوی اظهار داشت: این اندیشمند ادامه داد، در این مطالعات به این مرحله رسیدم که این سخنان و ادعیه ها، نمی تواند از زبان انسان معمولی باشد و از میان همه ادعیه، دعای مناجات شعبانیه را زیاد می خواندم و حتی آن قدر زیبا بود که روزی سه بار می خواندم.حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهساری گفت: این اندیشمند سنی مذهب، وقتی فرازهای دعا را در همان جلسه می خواند، طوری عاشقانه می خواند که که از گریه و منقلب شدن او، من هم منقلب شده و گریه می کردم.منابع شیعه پر از معنویت، اخلاقیت، فکر وعقلانیت استمدیر مسئول هفته نامه افق حوزه ادامه داد: در یکی از گفتگوهای دیگر به من گفت، شما شیعیان از منابع غنی اهل بیت(ع) غفلت کردید و بدرستی از آنها استفاده نمی کنید، با این دعاها و منابع بایدخیلی با مذاهب دیگر فرق کنید، چون منابع شیعه پر از معنویت، اخلاقیت، فکر و عقلانیت است و همین مسئله فرق عمده شما با سایر مذاهب است.برای انتقال و ترویج سخنان اهل بیت(ع) از این منابع غفلت شده است مسئول ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه بابیان اینکه در میان ادعیه، کمتر دعاهای است که همه اهل بیت(ع) به آن ملتزم بودند که مناجات شعبانیه از جمله این دعا است عنوان کرد: حتی از رهبر انقلاب نقل شده که از امام راحل توصیه و سفارشی را خواستم، امام راحل اشاره و توصیه به خواندن به مناجات شعبانیه کردند. برای تمدن سازی جامعه، تلاش بیشتری صورت گیردحجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهساری در ادامه با اشاره به نقش رسانه در تمدن سازی و با تأکید بر اینکه تمدن سازی در عرصه رسانه نیازمند اقتضائاتی است افزود: تمدن سازی، نیازمند فرایندی است؛ باید مراحلی طی شود تا تمدن به وجود بیاید و اگر به مراحل تمدن سازی توجه نشود، رویکرد تمدنی تنها در حد شعار، تشریفاتی و بدون ثمر باقی خواهند ماند.مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه گفت: در فضای کاملا دینی، اسلامی، حوزوی و رسانه ای در حال فعالیت هستیم و همین فضا مسئولیت ما را برای تمدن سازی سنگین کرده است؛ اولین مرحله تمدن سازی، معرفت و نظریه پردازی است. معرفت می تواند تبدیل به ایمان و باور قلبی تبدیل شود و این مرحله اول برای رسیدن به تمدن سازی است.مدیرعامل خبرگزاری حوزه افزود: مرحله دوم این است که معرفت می تواند تبدیل به گفتمان شود. برای گفتمان سازی لازم است، شرایطی ایجاد شود. اگر معرفتی مورد پذیرش جمعی قرار گیرد و جمعی به عنوان معرفت متعالی به آن نگاه کنند، قطعا دلباخته می شوند و در این جمع تفکر غالب می شود، به عنوان نمونه در دنیا امروزی گفتمان آزادی خواهی و دموکراسی، گفتمان است. اگر بخواهند حرف بزنند طوری حرف می زنند که با دموکراسی و غیره مطابقت داشته باشد.مدیر مسئول هفته نامه افق حوزه بابیان اینکه یکی از فضای هدف، جامعه حوزه است و متأسفانه در جامعه حوزوی گفتگوی تمدن خواه، گفتمان نیست، اظهار داشت: بسیاری از حوزویان این موضوع را یا نپذیرفته اند یا نمی دانند چه چیزی است؛ اگر هم می دانند، در حد یک چیز جزئی می دانند، به همین دلیل نمی توان گفت گفتمان تمدنی در حوزه شکل گرفته است؛ حوزه به عنوان رویکرد گفتمان سازی به این موضوع توجه نکرده است.وی ابراز داشت: بنابراین موضوع چه زمانی تبدیل به گفتمان می شود، زمانی که پیامی بعد از پذیرش جمعی از افراد و احساس علقه عاطفی همراه با احساسات باشد. بعد از تسلط افراد، آن موضوع تبدیل به گفتمان می شود و همین گفتمان سازی الزاماتی دارد. اگر بخواهیم گفتمان ساز شود در خیلی از مقولات ...

ادامه مطلب  

سرگردانی میان دولت و مجلس، ایرادات اساسی لایحه اصلاح قانون کار  

درخواست حذف این مطلب
بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می شود.اقتصاد گردان - فرناز قلعه دار: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است. به اعتقاد وحید حاجی زاده مشاور وزیر کار و دیگر کارشناسان فعال حوزه حقوق، این لایحه بدون کارشناسی و توجه به نظرات شرکای اجتماعی تدوین شده است، به نحوی که پس از بررسی متوجه خواهیم شد قانون کار فعلی با تمام ایرادات، به مراتب بهتر از این لایحه است. اما برخی ایراداتی که بر این لایحه وارد است و باید در تدوین آتی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:حذف تبصره 1 از ماده 7تبصره 1 ماده 7 اعلام می دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت 20 سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می شود که جای بسی سؤال دارد.اضافه شدن تبصره مجهول به ماده 17:تبصره جدید تصریح می دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت هایی را در قانون داریم که حتی در حساس ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می شوند این یعنی برخی مجازات ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و... نکته حائز اهمیت بازداشت های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی شود از این قاعده مستثنی شوند.موارد الحاقی به ماده 21بند ح: توافق بین کارگر و کارفرمادر خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی ماند.متن جایگزین ماده 23 قانون فعلیدر متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.متن اضافه شده به ماده 24 قانون کاراین متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه های دولتی دیگر نمی توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند. موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به عنوان مزایای پایان کار تلقی می شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می توان به عنوان پرداخت علی الحساب محسوب کرد.اصلاح ماده 27 قانون کاررسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم گیری است و در کنار آن بی توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.حذف شرط سنی از ماده 12 قانون کاردر قانون فعلی شرط سنی کارآموزان 15 تا 18 سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.حذف ماده 115 قانون کاراین حذف هم در ادامه اصلاح ماده 112 است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.نخستین قانون کار پس از انقلاب اسلامی ایران حدود 27 سال قبل تصویب شد. هر چند به اعتقاد کارگران و کارفرمایان، این قانون اشکالات بسیاری دارد و با شرایط اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد اما هر تغییر و اصلاحی نیز که در طول این مدت در مواد آن صورت گرفت مشکلات را بیشتر کرد تا حدی که طبق نظر سازمان جهانی کار، قانون کار ایران را یکی از سختگیرانه ترین قوانین کار در دنیا می دانند. با وجود این انگار هنوز هم برای اصلاح و بازنگری در این قانون راه به جایی نبرده ایم. در حال حاضر بیشترین ایرادی که کارشناسان بر این قانون وارد دانسته اند در بحث قراردادها و سپس تشکل های صنفی بوده است. هر چند برخی معتقدند قانون فعلی خوب است و با چند اصلاح و تغییر در چند ماده می توان به نتیجه مطلوبی دست یافت اما برخی دیگر مشکل را در نبود ضمانت اجرا برای همین قانون می دانند و عده ای نیز به دنبال تصویب قانونی جدید هستند تا شاید مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران را ریشه ای حل کنند. چند سالی است که موضوع اصلاح قانون کار و تدوین لایحه ای در این باره در دستور کار دولت قرار گرفته است اما روند پر فراز و نشیبی طی کرده و همچنان بلاتکلیف میان دولت و مجلس سرگردان است.عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی و وکیل پایه یک دادگستری در همین رابطه دکتر عباس بشیری- حقوقدان- به «ایران» می گوید: در قانون کار تعریف مفهوم کارگر، کارفرما و کارگاه آمده است. از سوی دیگر در این قانون قراردادها را به دو دسته قراردادهای کتبی و شفاهی تقسیم کرده اند اما این یکی از نقاط ضعف قانون کار است چرا که برای کشوری مثل ایران که می خواهیم به کنوانسیون های بین المللی قانون کار ملحق شویم وجود قراردادهای شفاهی مشکل ساز است و باید قراردادهای شفاهی را از قانون حذف کنیم و به کارگران یاد دهیم در هر کارگاهی که برای کار وارد می شوید باید با نظارت اداره کار قرارداد کتبی منعقد شود.وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار می گوید: هدف از این لایحه تولید کار است. این لایحه می خواهد کاری کند که کارفرما به خاطر ترس از تعهد در پرداخت حق و حقوق و سنوات کارگرها قید استخدام کارگر و کارآفرینی را نزند. اما بهتر است در این لایحه کارگران را به فنی و غیر فنی و ماهر و نیمه ماهر و حرفه ای تقسیم کنیم تا هم کارگر در مورد حق و حقوقش آگاهی پیدا کند و هم کارفرما تکلیفش را بداند.این حقوقدان همچنین به موضوع قراردادهای سفید امضا اشاره کرده و می گوید: طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، استفاده از قرارداد سفید امضا جرم است و اداره کار باید به عنوان ناظر این را بپذیرد که هر کارگری تسویه حساب می کند یک برگ از تسویه او به عنوان حمایت در اداره کار ثبت شود همانند بیمه. بدین ترتیب اگر ریز تمام پرداختی ها مانند حق لباس، حق شیفت، اضافه کاری، شب کاری، مرخصی و تعطیلات بر اساس ماده 64 قانون کار و ماده61 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها، در اداره کار ثبت شود می توان مطمئن بود دیگر حقی از او ضایع نمی شود. یکی از مشکلات فعلی قانون کار این است که به کارفرما اجازه می دهد کارگر را برای مدت های طولانی در شرایط قرارداد موقت نگه دارد اما دکتر بشیری معتقد است:ما نباید کارگر را در طول 30 سال خدمتش در قرارداد موقت نگه داریم. قانون کار باید به گونه ای اصلاح شود که به عنوان مثال پیش بینی کند بعد از 10 سال تمام کارگرها رسمی می شوند.وی همچنین یکی از معایب لایحه مورد نظر را نپرداختن به موضوع حوادث کار بیان کرده و می گوید: ما دو گونه حوادث داریم حوادثی که به بدن انسان آسیب می زند واصل و منشأ حادثه خارج از اراده شخص آسیب دیده است و نوع دیگر حادثه ناگهانی است که تشخیص آن در حیطه صلاحیت بازرسان کار است. ما اگر بتوانیم برای پیشگیری از حوادث کار دوره های آموزش بگذاریم بسیار مفید است اما متأسفانه در حال حاضر چنین آیین نامه ای نداریم که به کارگر و کارفرما تعلیم و آموزش دهیم. این امر فقط با بازرسی کار قوی انجام می شود. یعنی اگر پلیس کار داشته باشیم و هفته ای یک بار بازرسان سرزده وارد کارگاه شوند خیلی از مشکلات کارگر را حل می کند.این حقوقدان با اشاره به موضوع پاداش و بهره وری که قرار است در این قانون بررسی شود می گوید: اگر با تهیه آیین نامه و دستورالعمل در این امر شفاف سازی شود تولید نیز بالا رفته و دیگر در شرایطی که 3 میلیون ایرانی بیکار هستند شاهد اشتغال افغانستانی ها به جای آنها نخواهیم بود. همچنین در این لایحه قرار است در مورد ماده 26 قانون کار که مربوط به تغییر شرایط و محل کار کارگر است بعد از 27 سال تعیین مصداق شود. یعنی کمیسیونی تشکیل دهند و برای تغییر و جابه جایی کارگر مصداق تعیین کنند تا کارفرما دیگر نتواند به عنوان مثال یک شبه کارگر را از تهران به کرج بفرستد. وی همچنین معتقد است باید در این لایحه درباره مفاهیمی نظیر تعلیق و اخراج و... بازنگری شود و نباید اجازه داد قرارداد کار به سادگی خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود بخصوص در مورد کارگران زن به عنوان مثال کارفرما نباید حق اخراج یک کارگر زن را در دوران بارداری و زایمان داشته باشد البته در این لایحه به این موارد اشاره شده است که جای امیدواری است.دکتر بشیری می گوید: اگر در این لایحه سه جانبه نگری رعایت شود بسیار خوب است. در حال حاضر ما از دید حمایتی به کارگر نگاه می کنیم اما هرگز نرفته ایم در کارگاه ها و شرایط موجود کار او را از نظر سلامت و میزان برخورد با مواد شیمیایی بررسی کرده باشیم. برای کارگری که در کارگاه تولید مواد شوینده کار می کند و سلامت جسمی اش در خطر است فقط دادن حق سختی کار کافی نیست. ...

ادامه مطلب  

هاشم نژاد: بریز و بپاش نکنند/ صالحی: سوال سخت نپرس!/ بابایی: البرز را به جایگاه حداقلی برسانند/ کولیوند: معیشت و اشتغال را مطالبه می کردم/ اقبال?  

درخواست حذف این مطلب
شبکه خبری تحلیلی تیتریک به مناسبت 17 مرداد، در اقدامی جالب جایگاه مسئولین و خبرنگاران را تغییر داده و مشکلات البرز را از زبان مسئولین در گزارشی فراهم آورده است.به گزارش گروه استانی تیتریک، امروز هفدهم مرداد ماه و روز خبرنگار بوده و مزین به نام شهیدی (محمود صارمی) است که غریبانه و با مظلومیت تمام به اسارت طالبان درآمد و به این مقام شامخ نائل شد. اگر چه به مناسبت این روز مسئولین فرصتی را به خبرنگاران برای انعکاس مشکلات مردم همانند دیگر ایام سال خواهند داد و بعضا پای درد و دل آنها می نشینند اما شبکه خبری تحلیلی تیتریک در اقدامی جالب جایگاه مسئولین و خبرنگاران را تغییر داده و مشکلات البرز را از زبان مسئولین در گزارشی فراهم آورده است. در ادامه واکنش مسئولین استان البرز را درباره این سوال که اگر شما خبرنگار بودید چه مطالبه ای از مسئولین داشتید، خواهید خواند: محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی: در بحث ملی دفاع از تولید کننده، آرامش برای تولید و اشتغال در کشور را از مسئولین مطالبه می کردم چرا که با معیشت مردم مستقیما در ارتباط است. کشاورزی، حمل و نقل عمومی و وضعیت آموزشی و پرورشی کشور را حتما پیگیری می کردم. دفاع از مردم در فضای کسب و کار مطالبه دیگر من است، اگر این عرصه امنیت نداشته باشد به گره خواهیم خورد. در فضای کلی ملی کشور، 6 بحث دفاع از تولید داخل، امنیت کسب و کار و سهل کردن قوانین برای دستگاه های خصوصی، حمایت از تولید کننده ها، کشاورزی و دام پروری، آموزش و پرورش و اشتغال را باید اساسی پیگیری کرد. حمل و نقل عمومی یکی از مشکلات اساسی استان البرز است چرا که وضعیت خیلی خوبی را در این زمینه شاهد نیستیم و قطار شهری کرج واقعا با مشکل مواجه بوده و سرعت کار آن فوق العاده پایین است، لذا شورای شهر، شهرداری، دولت و پیمانکار باید در این راستا همت کنند. تخصیصی آب استان البرز 55 میلیون متر مکعب است که 35 میلیون آن از سد طالقان و 20 میلیون از سد امیرکبیر خواهد بود و سایر منابع آن مرتبط با چاه است و 150 میلیون متر آن به کرج اختصاص دارد. کل استان البرز بالای 450 میلیون متر مکعب در سال مصرف می کند لذا تنظیم این مقدار برای کشاورزی، صنعت، شرب و ... نشان می دهد که به چه اندازه در مقوله آب با مشکل مواجه هستیم. فضاهای آموزشی ما از نظر فیزیکی تخریبی بوده و تخریب بازسازی بسیار زیاد است. فرسودگی مدارس ما وحشتناک بوده و غالبا 35 سال عمر دارند و در وضعیت خوبی به سر نمی برند. بهداشت و درمان البرز نرمال بوده و معیشت و اشتغال را نیز باید در البرز پیگیری کرد. میر اسماعیل صدیق، رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان کرج: با خنده می گوید: چه کار سختی! به واسطه ترافیک در پل سلطانی مردم گرفتارند. سامان دهی دستفروشان خوب انجام نمی شود و کارهای نیمه کار موجب آتش سوزی اخیر شد. مبالغ بالای عوارض صنفی کسبه را خیلی اذیت می کند و گهگاه این واحد پلمب می شود و فرصتی به کسبه داده نمی شود. مالیات ها منطقی اخذ نمی شود، مبدا و ماخذی وجود ندارد تا با انجام تحقیقات، از کسی که درآمد پایینی دارد مبلغ کمتری دریافت کنند. ساز و کاری وجود ندارد و مردم نیز از خوداظهاری می ترسند و نمی توانند آن چیزی که هست را بازگو کنند. مالیات ها در اصناف مشکل ساز است، عوارض های دریافتی از واحد صنفی نبش خیابان با عوارض یک واحد صنفی در داخل کوچه و گاراژ یکی است و تفاوتی بین این دو قائل نخواهند شد. انتشار داریم مسئولین این مباحث را پیگیری کنند و نامه نگاری نیز انجام داده ایم. در بحث حمایت از کالاهای داخلی، کسی از واحدهای صنفی حمایت نمی کند و درباره عوارض تابلو و ... تا کنون اتفاقی صورت نگرفته است و با وجود نامه نگاری های متعدد به جایی نمی رسیم، درحالیکه غالب مسئولین پشت تریبون از محصول داخلی حمایت می کنند اما عملا اتفاقی را شاهد نبودیم. حجت الاسلام محمد صالحی مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز: سوال سخت نپرس! (با خنده) کار شما بسیار سخت است، فی البداهه که نمی دانم، مطالبات زیاد است اما در حال حاضر نمی دانم چه بگویم. خبرنگاران مسئولیت سنگینی دارند. زمانیکه خودم را جای خبرنگار می گذارم متوجه می شوم مباحث چقدر زیاد است و نمی دانم چه بگویم! واقعا سخت است. اسدالله حیدری مدیر کل بهزیستی استان البرز: اگر خبرنگار بودم حتما در جهت بسط و گسترش فرهنگ، مسئولیت اجتماعی را در قالب تلاش برای این تحقق این مهم مطالبه می کردم. به حکم انسان بودن و برخورداری از یک زندگی اجتماعی، نیازمندیم در قبال زیست اجتماعی اقداماتی را انجام دهیم ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - سازش یا مقاومت؛ مسئله این است!  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی اندیشکده برهان/ مصطفی بخشی؛ گفتمان انقلاب اسلامی ایران گفتمانی برآمده از آرمان ها و ارزش های بلند اسلامی و دینی است. در این گفتمان، شاخص هایی چون استقلال، آزادی، ظلم ستیزی، عدالت، توجه به مستضعفین و محرومان، معنویت، اخلاق و... جایگاه ویژه ای دارند که راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در هر مقطعی می بایست بر این مبانی استوار باشد. این آرمان ها و ارزش ها در طول حیات انقلاب همیشه با حمایت قاطع مردم همراه بوده اند و امروز در دهه ی چهارم انقلاب، این حمایت مردمی که مبتنی بر مقاومت و ایستادگی بر آرمان هاست، همچنان با قوت روزافزون ادامه دارد.اما در مقابل این گفتمان متعالی، از ابتدای انقلاب تا کنون، رویکردی زاویه دار با آرمان های انقلاب به عنوان «خط سازش» وجود داشته است که یا اساساً اعتقادی به این شاخص ها نداشته و یا اگر هم اعتقادی داشته، در آن پایدار و مقاوم نبوده است. مرور عقبه ی این جریان از ابتدای انقلاب نشان می دهد که خط سازش برآمده از گروه ها و گرایش های مختلفی است. از عمده جریان های آن در دهه ی اول انقلاب می توان به «جریان مهندس بازرگان، جریان بنی صدر، ملی مذهبی ها و نهضت به اصطلاح آزادی، مجاهدین خلق (منافقین)، لائیک ها و مارکسیست ها (حزب توده و فدایی ها)»؛ در دهه ی دوم به «حلقه ی کیان و سروش، تکنوکرات ها و حزب کارگزاران»؛ در دهه ی سوم به «جریان دوم خرداد، اصلاح طلبان، حزب مشارکت» و در دهه ی چهارم نیز به «تلفیقی از جریان های گذشته و خط انحراف جدید» اشاره کرد.در این نوشتار، ضمن مرور مبانی «خط سازش»، چالش های فکری و عملی این جریان و پیامدها و عواقب آن را بررسی می نماییم و در ادامه، فرصت ها و ظرفیت های گفتمان مقاومت را در راستای نقد بهتر خط سازش مرور می کنیم.مبانی خط سازشمبانی خط سازش، بر اساس آنچه جریان های فکری متعلق به آن در ظاهر بیان می کنند، تعامل و ارتباط با قدرت ها و دولت های جهانی (مشخصاً کشورهای غربی) است و اینکه برای توسعه ی کشور، ناچار از ارتباطی همراه با تسامح و تساهل با آن ها هستیم. حامیان این خط معتقدند باید به جای تقابل و درگیری نظری و عملی با غرب، تعاملی دوطرفه و مبادله ای و به دور از تعارض، تنش و درگیری داشته باشیم تا در این ارتباط هر دو طرف به منافع مورد نظر خود دست یابیم.این تفکر شاید در وهله ی اول منطقی به نظر رسد، چرا که هر ایرانی مسلمان عاقلی بر اینکه در دنیای امروز برای اداره ی حکومت و ارتقای وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه باید با سایر کشورها تعامل و ارتباط داشت اذعان دارد، اما وقتی وارد عمق دیدگاه این جریان می شویم، چالش های متعدد فکری و عملی بروز می کند که همان ایرانی مسلمان عاقل را در برابر این نوع رویکرد با سؤال های جدی روبه رو می سازد.چالش های خط سازشچالش های فکری خط سازش از آنجا بروز می کند که این جریان ناچار است برای تعامل مورد نظر خود با غرب از خط قرمز ها، آرمان ها و شاخص هایی که جزء لاینفک گفتمان متعالی انقلاب اسلامی است کوتاه بیاید؛ چرا که تعامل دو طرف زمانی می تواند به منفعت و سود دوطرفه منتهی شود که هر دو طرف در شرایط و موضع برابر و مساوی قرار داشته باشند، اما امروز در حالی دهه ی چهارم انقلاب را طی می کنیم که تجربه ی قریب به 34 سال برتری طلبی غرب و آمریکا در پیش روی ما نشان می دهد غرب نه تنها ذره ای از موضع برتری جویانه ی خود کوتاه نیامده، بلکه همواره در صدد اعمال دشمنی های متعدد، مختلف و متنوع علیه نظام و مردم ایران اسلامی بوده است.ماهیت نظام مادی گرا و قدرت طلب جهانی، ماهیتی سلطه طلب و استکباری است که هر نوع تعاملی با دیگران، به ویژه ایران اسلامی را از موضع بالا به پایین می خواهد و لذا خط سازش برای پیاده کردن سیاست های خود، می بایست آرمان ها، ارزش ها و شاخص های نظام اسلامی را وجه المصالحه ی تعاملی با غرب قرار دهد که در این به اصطلاح تعامل، نظام اسلامی از مواضع و شاخص هایی که آن ها قبول ندارند کوتاه بیاید و در مقابل نیز غربی ها بخشی از الگوها، سیاست ها و شاخص های توسعه خود را، که به تعبیر رهبر فرزانه ی انقلاب دانشی دست چندم و دست مالی شده است[1] صمیمانه به ما تقدیم کنند!تفاوت تعامل با سازشتعامل بین المللی دولت ها و ملت ها باید در قالب روابط و ضوابط بین المللی بگنجد. این روابط مجموعه ای از اقدامات و کنش های متقابل واحدهای حکومتی و نهادهای غیردولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت هاست که در اصطلاح، روابط بین الملل نام دارد.[2] در این روابط، اصول و ضوابطی باید حاکم باشد که هر گاه از طرف دولت ها و جوامع بین المللی رعایت و اجرا شوند، می توان گفت تعاملی دوسویه و مبتنی بر منافع دولت ها و ملت ها شکل گرفته است. برخی از این اصول عبارت اند از:[3]احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل؛ احترام متقابل و رعایت نزاکت بین المللی دولت ها؛ احترام به استقلال سیاسی دولت ها و حاکمیت ارضی کشورها؛ عدم دخالت دولت ها در امور داخلی همدیگر؛ توسعه ی همکاری دوستانه ی بین المللی دولت ها به منظور حل مشکلات؛ همکاری دوستانه ی دولت ها با سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی وابسته به آن؛ احترام به ادیان، مذاهب، عقاید بشردوستانه و آزادی های اساسی و طبیعی افراد بشر و غیره.این در حالی است که تجربه ی 34ساله انقلاب اسلامی نشان می دهد طرف مقابل ما (با محوریت آمریکا) هیچ گاه پایبند به رعایت حقوق و اصول و ضوابط حاکم بر یک روابط دوسویه و تعاملی نبوده اند. دخالت های وسیع، مکرر و بی منطق در امور داخلی ایران، بسیج رسانه های پرقدرت بین المللی با پشتوانه ی صهیونیسم برای تئوریزه کردن این دخالت ها، عدم احترام به استقلال، آزادی، مذهب و عقاید ملت ایران اسلامی، اجماع مستکبرانه در حمایت از حمله ی نظامی هشت ساله ی عراق به ایران، تصویب تحریم های گسترده در حوزه های مختلف علیه ایران برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی، به کارگیری انواع حربه های کینه جویانه ی نرم و سخت برای مقابله با ایران و گفتمان انقلاب اسلامی و... بخش عمده ای از عدم رعایت حقوق و اصول و ضوابط حاکم بر تعامل و روابط است و این سیاست کینه توزانه امروز همچنان از طرف غرب علیه ما ادامه دارد و در واقع به یک رویه تبدیل شده است!علی رغم دشمنی های آشکار غرب علیه بنیان های فکری، عقیدتی و گفتمانی انقلاب اسلامی و علم حامیان خط سازش داخلی بر چنین رویه ای، به دلایل مختلف آن ها همچنان به دنبال تئوریزه کردن «سازش» در محافل مرتبط با خود هستند تا به نوعی بتوانند این خط را در سیاست های کلان خارجی نظام وارد کنند.مرور و نقد مصادیق عینی خط سازشبرای مثال، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت حسن روحانی، دارای پنج معاونت پژوهشی است که دو تا از معاونت ها با عنوان «روابط بین الملل» و «سیاست خارجی»، با داشتن گروه های پژوهشی، مباحث استراتژیک مختلف بین المللی را بررسی می کنند و نتایج آن را در قالب گزارش های راهبردی، نشست های تخصصی و مقالات مختلف، تجزیه وتحلیل و ارائه می نمایند. برآیند خط فکری غالب پروژه ها و دستاوردهای این معاونت ها در حوزه ی سیاست خارجی و بین الملل، نگاهی سازش گر و انفعالی را که حاصل استحاله ی فکری و کوتاه آمدن از آرمان ها و ارزش های انقلاب است، به صورت بسیار نرم و در لفافه ی ادبیات مدرن و مغالطه آمیز تئوریزه می کند.به عنوان نمونه، در دو کنفرانسی که این مرکز در اسفندماه 1386 با عنوان «کنفرانس ملی چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا» و در دی ماه 1391 با عنوان «کنفرانس تحولات سیاست خارجی در پرتو سند چشم انداز» برگزار کرده است، به وضوح می توان انگاره های خط سازش را از محتوا و محور مقالات ارائه شده در آن ها مشاهده کرد. محور اکثر مقالات بر مبنای توسعه با مفهوم رایج غربی است، در حالی که این توسعه الزامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... خاص خود را به همراه دارد. لذا برای رسیدن به اهداف مورد نظر در پارادایم این نوع توسعه، ناچار از پذیرفتن الزامات آن خواهیم بود. مثلاً الزامات توسعه بر مبنای فلسفه ی غربی، اولویت اقتصادی، منفعت و سود اقتصادی را بر سایر حوزه ها طلب می کند؛ موضوعی که در مقالات این کنفرانس به جد به آن پرداخته شده است و لازمه ی سیاست خارجی توسعه گرا را داشتن دیپلماسی اقتصادی (که در تعریف، اولویت قرار دادن اقتصاد بر سایر حوزه هاست) عنوان می کند.از دیگر الزامات توسعه ی غربی، داشتن تعامل بین المللی همراه با واقع گرایی و پرهیز از تنش است. در مقالات کنفرانس نیز صراحتاً به واقع گرایی و پرهیز از هر گونه تنش و تصویرسازی مناسب از کشور اشاره شده است. در واقع این دیدگاه در خوش بینانه ترین حالت، یک نوع نگاه حداقلی به آرمان ها و ارزش ها را تئوریزه می کند. با این دیدگاه، پافشاری بر آرمان ها نباید منجر به تعارض و تنش شود و لذا چنانچه نظا ...

ادامه مطلب  

اگر تئاتری به طبقه کارگر بپردازد اداره سانسور به او گیر می دهد  

درخواست حذف این مطلب
قطب الدین صادقی می گوید: طبقه کارگر جایی در تئاتر امروز ما ندارد چون هم هنرمند و هم قشر مرفه نوکیسه ای که امروز مخاطب اصلی تئاتر ما شده؛ دنبال تفنن و سرگرمی است نه تماشای مسائل اجتماعی. او این مساله را امری جهانی دانسته و ادامه می دهد: آرمان گرایی ایدئولوژیک از جهان رخت بر بسته است. در کشورهای دیگر هم خبری از حضور طبقه کارگر در تئاتر نیست برای اینکه همه به طرف بورژوازی می روند و این دوره پایان عصر ایدئولوژی است. به گزارش خبرنگار ایلنا، طبقه کارگر بخش گسترده ای از جامعه هر کشوری را تشکیل می دهد اما آیا کارگران به همان میزان سهمی هم در هنر و به خصوص در تئاتر دارند؟ تئاترهایی که در ایران مسائل اجتماعی را دستمایه پرداخت نمایشی خود قرار داده اند؛ برای نمایاندن مشکلات و سبک زندگی کارگران چه کرده اند؟ اینها سوالاتی است که از قطب الدین صادقی (مدرس دانشگاه و کارگردان تئاتر) پرسیده ایم تا به درک روشن تری از تصویر طبقه کارگر در آیینه تئاتر دست پیدا کنیم.مدت هاست شبی نزدیک به صد تئاتر در تهران روی صحنه می رود؛ چه بخشی از جریان تئاتر کشور ما به کارگر و موضوعات مرتبط با این گروه اختصاص دارد؟ چنین طبقه ای به عنوان تماشاچی نه در تئاتر وجود داشته و نه تاثیری در تئاترهای کارگری و کم و کیف آن دارد اما درباره پرداخت نمایشی با موضوع کارگران باید بگویم طبقه کارگر مفهوم سیاسی دارد. اینکه کارگر به عنوان یک طبقه سیاسی مخاطب قرار بگیرد بیشتر کار نهادهایی است که وابسته به تفکر چپ هستند یعنی هم به مطالبات سندیکایی و هم به مطالبات طبقاتی می پردازد و این موضوع البته در تئاتر ما خیلی کم است. یا در واقع چنین چیزی اصلا وجود ندارد. البته اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت اما به سرعت جمع شد برای اینکه نظام جمهوری اسلامی هیچ نزدیکی با تفکر سوسیالیست ندارد؛ نه در تعریف نه در ساختار و نه در اهداف اقتصادی و سیاسی. بنابراین کارگران شانس حضور در موضوع های تئاتر را نداشتند و کمتر به آنها پرداخته شده است. البته گهگاهی به عنوان مظلوم مورد توجه قرار گرفته اند؛ مثلا در آثار اکبر رادی یا دیگران. اما همین مباحث هم در حد مسائل قلبی و انسانی شان مطرح شده نه اینکه به عنوان یک طبقه بررسی شده باشند. ما در این زمینه بسیار فقیر هستیم.فقری که از آن یاد می کنید برمی گردد به اینکه ادبیات نمایشی و نمایشنامه هایمان هم در این زمینه کم کار بوده اند؟نه، در دهه ۴۰ و حتی دهه ۵۰ (چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب) هم بوده اما از دهه ۶۰ به بعد با مسائل جنگ و به خصوص بعد از دوره اصلاحات وجه غالب تئاتر ما تولید نمایشنامه های توام با تفنن برای پولدارهای بی مساله شد. امروز به هر کدام از سالن های تئاتر که سر بزنید، آثاری را می بینید که آتراکسیون هستند؛ یعنی پر از رقص و آواز و شوخی های عمدتا جنسی و فقط برای اینکه تماشاگر بخندد؛ آن تماشاگری که از قشر پولدار و نوکیسه ای است که منتقد اوضاع فعلی نیست بلکه این شرایط به سود اوست و به او امکانات و رفاه و مقام داده است. در نتیجه این تماشاگر می آید و سطح تفنن و سرگرم کنندگی تئاتر را تقویت می کند. درواقع هم تولیدکنندگان تئاتر ما برای اینکه پول دربیاورند به فکر تفنن هستند و هم افراد مرفه جامعه دنبال سرگرم شدن هستند و در نتیجه کارگر و مشکلات او هیچ جایی در تئاتر امروز ما ندارد. یعنی مخاطب ندارند چون مردم حوصله این مسائل را ندارند.فکر می کنید کدامیک زمینه ساز رشد دیگری بوده؟ اینکه مخاطب حوصله دیدن تئاتری با مسائل اجتماعی و کارگری ندارد یا اینکه هنرمند از این قضیه دور شده است؟جامعه عوض شده. جامعه یک بورژوازی تولید کرده و یک قشر نوکیسه پولدار به وجود آمده است؛ به خصوص بعد از اصلاحات و دوره اوجش الان است. این قشر پول را برای تفریح و تفنن و سرگرم شدن خرج می کند نه برای مسائل انتقادی و سیاسی و اجتماعی. مگر هنرمند ما فرشته است؟ او هم جزو همین جامعه است؛ نه زیاد کتاب می خواند، نه متفکر است و نه تحصیلات عالی دارد. تمام تلاشش این است که زودتر وارد این تئاتر تجاری مزخرف شود. بنابراین اغلب کارها بی محتوا، بی سروته، گنگ و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از جامعه و اقتصاد ایران هستند. یک چیز تقلبی جعلی است؛ چه به شکل این کمدی های جلف و سبک و چه به شکل کارهای قرتی شبه خارجی همه به دنبال تفنن هستند. به صورت پراکنده آثاری هستند که کارشان جدی است و همچنان به آن تعریف اجتماعی و فرهنگی تئاتر معتقدند و می خواهند کار فرهنگی و هنری کنند اما خیلی کم اند.فکر می کنید دلیل عدم پرداخت به طبقه کارگر فقط به همین وجه تمایل به سرگرمی خلاصه می شود؟نه، اگر هم بخواهند به طبقه کارگر بپردازند بلافاصله اداره سانسور به آنها گیر می دهد. حتی آثار «برشت» که در راستای این ایدئولوژی است و چند کار در سال های گذشته مجوز گرفته و از آن اجرا شده و من دیده ام تمامش تبدیل به جفنگیات شده بود. اصلا برشت را از جوهر خودش خالی کرده اند.نمونه های خارجی چطور؟به طورکلی آرمان گرایی ایدئولوژیک از جهان رخت بر بسته است. یک زمانی، یعنی بعد از سقوط جناح راست و فاشیست های اروپا که گرایش های چپ بسیار وسیع شد، نویسندگان و کارگردانان بزرگی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشتند و سبک های فوق العاده ای به وجود آمد ولی به مرور همه اینها فروکش کرد. در کشورهای دیگر هم خبری از حضور طبقه کارگر در تئاتر نیست برای اینکه همه به طرف بورژوازی می روند و این دوره پایان عصر ایدئولوژی است. جنگ جهانی دوم به مرور ثابت کرد ایدئولوژی های بزرگ مزخرف اند و اسطوره هایی مثل استالین، هیتلر و موسلینی چقدر تقلبی هستند و حالا همه به سمت یک رفاه نسبی روی آورده اند. هرچند اروپا در یک زمینه هایی، دیگر انقلاب را از طبقه کارگر گرفته است. الان یک کارگر اروپایی از یک مهندس جهان سوم خوشبخت تر است. انقلاب کند که چه به دست بیاورد؟ مفهوم انقلاب طبقاتی چپ سقوط کرده است. اصلا ایدئولوژی های بزرگ سقوط کرده است. درحالی که در پرتو آرمان گرایی سیاسی است که این نوع آثار تولید می شود. دیگر کسی مثل برشت به وجود نمی آید که بخواهد با تئاتر انقلاب کند و به یاری طبقه کارگر و با اتکا به ایدئولوژی و زحمت او بیاید. حالا آثاری را بیشتر می بینیم که انتقادی اند اما بیشتر نمایش هایی که نوشته می شود در حوزه بحران های عاطفی و روابط زوجین است یا فوقش روایت ناکوکی های فرد است با جامعه. اما انقلاب و رنج های طبقه کارگر و ایدئولوژی های آنچنانی در تئاتر دیگر تمام شده و نیست.در همان دوره ای که چنین آثاری در جهان نوشته و اجرا می شد مثلا همان برشت که از آن یاد کردید، مخاطب این آثار خودِ کارگران هم بودند؟بله، تشکیلاتی به وجود آورده بودند که با طبقه کارگر در ارتباط باشد. مثلا در فرانسه از طریق سیستم د ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - تأملی جامعه شناختی بر زمینه های خردوکلان فتنه ی 88  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی برهان؛ ١- امام خمینی (ره) از آغازین سال های شکل گیری نهضت اسلامی برضدّ نظام شاهنشاهی، هدف و مطالبه ی خویش را آشکارا بیان نمود: «برقراری حکومت عدل اسلامی». اما ایشان استقرار نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلامی را هدف غایی خود قلمداد نمی کردند، بلکه آن را به مثابه بستر و زمینه ای برای گسترش باورها، ارزش های اسلامی و وصول انسان به مقام قرب الهی می انگاشتند. از این رو، جوهر و ماهیّت انقلاب اسلامی را «تعالیم و حقایق اسلامی» تشکیل می داد. در دوران نهضت اسلامی امام خمینی (ره) در دهه های 40 و 50 شمسی، این نهضت به سبب ماهیت و آرمان خود، از سوی «سه جبهه ی معارض» تهدید می گردید:اول) «رژیم طاغوت» که به تحقق پیوستن نهضت اسلامی را مترادف با انحلال خود می شمرد.دوم) «جریان های فکری و سیاسی لیبرالیستی و مارکسیستی» که تفکر اسلامی را بر نمی تابید و خواهان برقراری یک نظام سیاسی سکولار (متمایل به راست یا چپ اعتقادی) بودند.سوم) «قدرت های بیگانه» که سالیان متمادی، بساط سلطه ی خود را در ایران پهن کرده و قلدرمآبانه، مطامع اقتصادی و منافع سیاسی خود را جست وجو می کردند، دریافته بودند که نهضت اسلامی، سر سازگاری و تمکین نخواهد داشت و به سیطره ی آن ها پایان خواهد داد. نهضت اسلامی با رهبری پیامبرگونه ی امام راحل، بیداری مؤمنانه ی مردم ایران و امدادهای غیبی، سرانجام توانست سه جبهه ی معارض یاد شده را پشت سر گذارده و طرحی نو درافکند.٢- پیروزی نهضت اسلامی و وقوع انقلاب اسلامی به معنای عبور همیشگی از تنگناها، چالش ها و آزمون های نفس گیر نبود، بلکه با مستقر گردیدن نظام سیاسی مبتنی بر دین، فصل تازه ای از ستیزها و کشمکش ها آغاز گردید. جریان مارکسیستی به سرعت از انقلاب فاصله گرفت و به خط مقدّم معارضین پیوست. این جریان، با تکیه بر ترورهای هدف مند یا کور، گزندها و جراحت های عمیق و پردوامی را بر پیکر انقلاب وارد ساخت. در آن سو، جریان لیبرالیستی ـ که درخوش بینانه ترین تحلیل ها، تنها نقش اندکی درتحقق انقلاب اسلامی ایفا کرده بود ـ عهده دار تشکیل دولت موقت شد، اما به تدریج که ماهیت التقاطی و غربزده ی خود را آشکار ساخت، از قطار انقلاب پیاده شد.قدرت های بیگانه به ویژه آمریکا نیز، پس از آن که دریافتند انقلاب مردم ایران نه تنها در امتداد زیاده طلبی ها و سیطره جویی های آن ها قرار ندارد، بلکه قصد ایجاد سنگرهای مبارزه و مقاومت جهانی در برابر دولت های مستکبر را دارد؛ توطئه گری های براندازانه را در دستور کار خود قرار دادند. برجسته ترین طرح شیطانی آنان، رقم زدن جنگ تحمیلی 8 ساله بود که هدفی فروتر از برافکندن نهال انقلاب اسلامی دنبال نمی کرد. ولی تجربه نشان داد که رویارویی نظامی و پنجه درافکندن با نسل انقلاب اسلامی و فرزندان امام خمینی (ره) در عرصه ی «جنگ سخت»، از همان ابتدا، طرحی خام و نسنجیده بوده که نتیجه ای جز فربه ساختن بنیه ی انقلاب در پی نخواهد داشت. رویداد مهم دیگر، پیدایش نوعی «دگردیسی فکری» و «تحول اعتقادی» در پاره ای از نسل اول و نسل دوم انقلاب اسلامی بود.٣- در سال های پایانی دهه ی 60 و پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی، دو رویداد تعیین کننده و آینده پرداز، پا به عرصه ی وجود گذاشتند:اول) قدرت های بیگانه و به خصوص دولت آمریکا، پس از ناکامی در صحنه ی نبرد سخت و رویارویی نظامی، ساحتی دیگر را برای از پا درآوردن انقلاب اسلامی برگزیدند؛ ساحت «فرهنگ». در همین برهه بود که مقام معظم رهبری با هوشیاری و باریک بینی امام گونه ی خویش، این واقعیت نامحسوس و نوپدید را دریافت و زبان به انذار گشود. ایشان با تعبیر «شبیخون فرهنگی» بر این نکته اصرار ورزیدند که دشمن، از نبرد و ستیز نا امید نگشته و بی کار ننشسته و دست دوستی به سوی انقلاب دراز نکرده، بلکه به عرصه و قلمرو دیگری برای جدال و تضادّ روی آورده است. در این طرح، انقلاب به صورتی خزنده و فرسایشی، از درون پوک و تهی می شود؛ یعنی باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی که رمز پیروزی این انقلاب بودند، به تدریج، منزوی و مطرود می شوند و ارزش ستیزی، بی اعتقادی و اباحی گری جایگزین آن ها می گردد. در نتیجه، انقلاب همچون درختی آفت زده و رنجور، به آسانی بر خاک نیستی و نابودی می افتد. رهبر معظم انقلاب، توان بسیاری را صرف قبولاندن این واقعیت مخاطره آمیز به مسؤولان و توده های مردم کردند تا انقلاب اسلامی ـ این میراث گران سنگ امام راحل و شهدا ـ از دست نرود.دوم) رویداد مهم دیگر، در دورن جامعه ی ایران به وقوع پیوست و مبدأ و منشأ تحولات عمیقی گردید که در دهه های بعدی، نظام اسلامی را با چالش ها و تلخی های بسیاری روبه رو ساخت. این رویداد، پیدایش نوعی «دگردیسی فکری» و «تحول اعتقادی» در پاره ای از نسل اول و نسل دوم انقلاب اسلامی بود. کسانی که یا در وقوع انقلاب اسلامی، مشارکت چشم گیر داشته و رنج ها و دشواری هایی را در این مسیر به جان خریده بودند و یا در عرصه ی دفاع مقدس، از خود رشادت و ایثار نشان داده بودند، اینک به دلایلی، گذشته را به فراموشی سپرده و اسیر استحاله ی معرفتی شده بودند. موقعیت نظری این افرادچنان بود که نه می توانستند خود را تابع اصالت های بنیادی انقلاب سازند و نه می خواستند در صف ضدّ انقلاب درآیند. از این رو، «هویت التقاطی و چند پاره» یافتند. آن ها دگردیسی خود را با این شبه استدلال توجیه کردند که انقلاب بنا بر اقتضائات و الزامات زمانه ی نو، محتاج «تجدید نظر» است و می بایست قرائتی دگراندیشانه از خط انقلاب و راه امام(ره) ساخت و پرداخت. وسعت این تحول طلبی نشان می داد که انقلاب می باید منقلب گردد، حال آن که با تعبیر «اصلاح» و «اصلاحات»، ابعاد واقعی این جریان قدری در لفافه، پنهان ماند.در ابتدا، تجدید نظرطلبان در بخش هایی از دولت سازندگی رسوخ یافته و طرح ها و غایات خود را تعقیب کردند، ولی با استقرار «دولت اصلاحات»، پهنه ای بسیار فراخ برای جولان دهی خویش فراهم دیدند. به این سبب، در برهه ی حاکمیت دولت اصلاحات، گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و ارزش های مندرج در آن، به حاشیه کشانده و مهجور شدند. آن ها دگردیسی خود را با این شبه استدلال توجیه کردند که انقلاب بنا بر اقتضائات و الزامات زمانه ی نو، محتاج «تجدید نظر» است و می بایست قرائتی دگراندیشانه از خط انقلاب و راه امام(ره) ساخت و پرداخت. وسعت این تحول طلبی نشان می داد که انقلاب می باید منقلب گردد، حال آن که با تعبیر «اصلاح» و «اصلاحات»، ابعاد واقعی این جریان قدری در لفافه، پنهان ماند.٤-دیری نپایید که لایه های ناپیدای تفکر تجدید نظر طلبانه آشکار گردید و ناکارآمدی و عجز گفتمان اصلاحات از تدبیر جامعه، بر افکار عمومی واضح شد. تنش طلبی مستمر اصلاح طلبان، گام های بلند آن ها را در مسیر ارزش زدایی و ارزش ستیزی، غفلت از اولویت های جامعه ی ایران و در صدر قرار دادن علایق روشنفکرانه و سیاست بازانه، وانهادن معیشت عمومی به حال خویش و... سبب گردید که توده های مردم میان غایات خود و غایات اصلاح طلبان، فاصله و شکافی بس وسیع بیابند و به زودی از آن ها روی گردانند. برجسته ترین نمود این روگردانی، برگزیده شدن «گفتمان عدالت خواهانه و اسلام مدار» در انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٤ بود. در این انتخابات، جریان ها و گفتمان های اصلی سیاسی در کشور، هر یک به طور مستقل نامزدی را به عرصه آوردند و تمام تلاش خویش را مصروف برگزیده شدن او کردند، اما حاصل انتخابات چنان شد که شگفتی بسیار آفرید. توده های مردم پس از سرخوردگی از طیف های مختلف گفتمان سازندگی و گفتمان اصلاحات، این بار به گفتمانی که بیش ترین همخوانی و همسویی را با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و تفکر امام خمینی (ره) داشت روی آوردند.اما به قدرت رسیدن این گفتمان، آغاز رقم خوردن صفحاتی تازه و باورناپذیر از تاریخ انقلاب را به دنبال داشت. دولت نهم به دلیل عناصر و ذاتیات گفتمانی خویش، به صورت مستقیم در تضادّ با دو حوزه ی قدرت قرار گرفت:اول) در عرصه ی خارجی، ظلم ستیزی و رویارویی با خوی زورمداری دولت های مستکبر، سبب شدت یافتن تهاجمات و اقدامات تخریبی آن ها گردید. موضع تهاجمی و ابتکار عمل انقلابی در قلمرو سیاست خارجی و سیاست جهانی، بر خشم استکبارگران افزود و آن ها را به تکاپویی ذلیلانه واداشت.دوم) در عرصه ی داخلی، مرزبندی های سیاسی قدری تغییر یافت و آرایش سیاسی تازه ای پدیدار گشت. در این آرایش جدید، «موافقت یا مخالفت با دولت نهم»، معیار شکاف بندی میان نیروها و جریان سیاسی شد به گونه ای که برخی رقبای دیروز، به منظور از پا درآوردن این دولت، در صف واحد قرار گرفته و ساز مخالف خوانی و توطئه پردازی را کوک کردند. بخش های مختلف این جبهه ی سیاسی، به دلایل گوناگونی به یک دیگر پیوسته و دولت قانونی مستقر را به چالش طلبیدند:الف) برخی با روی کار آمدن دولت نهم، امکان حضور خود را در قدرت سیاسی منتفی می دانستند؛ زیرا در نقطه ی مقابل و متضّاد گفتمان این دولت قرار داشتند.ب) برخی که یا خود دارای توان و توشه ی نامشروع اقتصادی بودند و یا با مافیای اقتصادی، سروسرّی داشتند؛ رویکرد عدالت خواهانه و فساد ستیزانه ی دولت نهم را برباد دهنده ی ثروت های باد آورده ی خود دیدند و به روشنی دریافتند که با تداوم یافتن این دولت در قدرت سیاسی، نه تنها مجالی برای فربه شدن نخواهند داشت، بلکه آن چه را که حاصل دست اندازی آنان به بیت المال و قانون شکنی بود نیز در معرض تهدید و رسوایی قرار گرفته است. تنش طلبی مستمر اصلاح طلبان، گام های بلند آن ها را در مسیر ارزش زدایی و ارزش ستیزی، غفلت از اولویت های جامعه ی ایران و در صدر قرار دادن علایق روشنفکرانه و سیاست بازانه، وانهادن معیشت عمومی به حال خویش و... سبب گردید که توده های مردم میان غایات خود و غایات اصلاح طلبان، فاصله و شکافی بس وسیع بیابند و به زودی از آن ها روی گردانند.ج) افراد خاص و شناخته شده ای نیز بودند که برانگیزاننده ی عمده ی آن ها در راستای ضربه زدن به دولت و برانداختن آن، حسادت و کینه جویی شخصی بود. حسادت ها وحقارت های به جا مانده و رسوب کرده در عمق وجود این افراد از نتایج به دست آمده ی انتخابات ریاست جمهوری، به مرور عفونی تر و متورم تر گردید و در آستانه ی انفجار قرار گرفت. د) گروهی نیز بی پروا، در پی استحاله ی نظام از درون بودند و قصد داشتند پروژه ی ناتمام اصلاحات را در گذار از حکومت دینی به حکومت سکولار تحقق بخشند.٥- م ...

ادامه مطلب  

گفتمان اصلاح طلبی دچار"اعوجاج" شده/اصلاح طلبان بدون خجالت، از ولایت فقیه حمایت و از استکبار جهانی اعلام برائت کنند - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل که عصر امروز (دوشنبه 30 مرداد) در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، طی سخنانی در رابطه با پایبندی به حاکمیت، اظهار داشت: حاکمیت یک وجه اجتماعی دارد و مفهومی است که وجهی زمینی و همچنین وجه آسمانی دارد که تجلی وجه زمینی آن برقراری حکومت است.وی افزود: آنچه که مهم است به لحاظ تحلیل گفتمان حفظ چارچوب عناصر گفتمان است که ما از ابتدا برای آن انقلاب کردیم و در آن چارچوب قانون اساسی نوشتیم. مشروعیت همه میثاق ها در حکومت حفظ کلان گفتمان انقلاب بوده است.وکیلی گفت: ما کلان گفتمانی به نام انقلاب اسلامی داریم که در مسیر استقرار گفتمانی به نام جمهوری اسلامی ایجاد شده که همین جمهوری اسلامی نهادهایی را برای اداره امور تشکیل داده که این نهادها مشروعیت خود را در چارچوب حاکمیت، برگرفته از انقلاب اسلامی کسب می کنند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای سلامی با بیان این که تسلط بر حاکمیت ما را در چرخه زمان به بن بست می رساند، تصریح کرد: در نقطه مقابل تعهد به حاکمیت در شرایطی که با محتویات زمان به روز شویم باعث شکوفایی می شود، که گفتمان دوم همان گفتمان و دکترین امام است.وی با اشاره به این که کلان گفتمان انقلاب اسلامی به دو خرده گفتمان اصلاح طلب و اصولگرا تبدیل شده است، گفت: معتقدم هیچ اشکالی ندارد که این دو خرده گفتمان به بی نهایت خرده گفتمان تبدیل شود به شرط آن که تمام آنها در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی تعریف شود. اگر خرده گفتمان ها در عناصر شناور تفاوت داشته باشند نشان از رویش در حاکمیت دارد و نشان می دهد که نهادهای تاسیسی ما به سمت نوگرایی و به روزاندیشی حرکت می کند.وکیلی با بیان این که ما نیاز داریم که در خرده گفتمان ها با هم رقابت کنیم تا ببینیم که کدام تفسیر مردم را به ولایت فقیه نزدیک و کدامیک دور می کند، تصریح کرد: به اعتقاد ما تفکر اصلاح طلبی باعث نزدیک تر شدن مردم به ولایت فقیه شده که علت آن هم تفکر اصلاح طلبی به نوگرایی است. به اعتقاد ما هیچ جریانی حق ندارد ولایت فقیه را برای خود مصادره کند و مصادره کردن اصول پایدار نظام یک خیانت بزرگ است. باید بدانیم آنچه را که فکر می کنیم تعصب ما به نظام است گاهی اوقات باعث سرکوب نظام می شود.وی افزود: انقلاب اسلامی به آن ظرفیتی که امام و قانون اساسی به منصه ظهور رسانده ظرفیتش نه تنها در چارچوب دو جریان محدود است بلکه در حدی بوده که هر ایرانی بتواند در عین مصونیت به اعلان موضع و تبیین گفتمان خودش بپردازد و ما باید اجازه دهیم هر ایرانی بدون لکنت روایت خود از شکل حکومت را بیان کند چرا که شکل حکومت باید با گفت وگو و همکاری تمامی گروه ها ایجاد شود. البته بیان این تفکرات باید در چارچوب ارز ش های نظام باشد.نماینده مر ...

ادامه مطلب  

اقتصاد مقاومتی زیر چتر قرآن کریم منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: محمد صادقیکتاب اقتصاد مقاومتی زیر چتر قرآن کریم شامل هزار و 500 نکته و راهکار اقدام و عمل به نویسندگی امیر حسین زاده و مگان معظمی گودرزی منتشر شد. مؤلفین در مقدمه این کتاب تأکید کرده اند که حاصل 20 سال پژوهش در حوزه قرآن و عترت به نیت یاری امام زمان(عج) مجموعه 313 جلدی آداب بندگی است که هر جلد آن شامل 313 نکته قرآنی حدیثی و اخلاقی است. مؤلفان کتاب موضوعات و نکته های مربوط به اقتصاد مقاومتی را در هر کدام از سوره های قرآن کریم استخراج و براساس ترتیب سوره های قرآن در کتاب منتشر کرده اند. برای نمونه در صفحه 12 این کتاب با عنوان اقتصاد مقاومتی در س ...

ادامه مطلب  

وزیر بهداشت دستش را از جیب کارگران درآورد  

درخواست حذف این مطلب
در اجتماع بزرگ کارگران مقابل خانه کارگر مطرح شد: به گزارش خبرگزاری تهران؛ با آنکه به نظر می رسد مجوزی از سوی مسئولان ذیربط برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر صادر نشده است اما کارگران برای رساندن صدای خود به مسئولان به صورت خودجوش با پیاده شدن در خیابان های کارگر و حافظ به سمت خانه کارگر در حال حرکت هستند. حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تشریح شرایط سخت کارگران در کشور گفت: این چه منطقی است که به کارگران در روز خودشان؛ مجوزی برای راهپیمایی و بیان خواسته ها و مطالباتشان نمی دهند. این فعال کارگری در جمع کارگران اظهار داشت: برخی کارگران قصد داشتند برای انجام راهپیمایی به سمت وزارت بهداشت بروند تا وزیر میلیاردر بهداشت دستش را از جیب کارگران بردارد. اگر سیاست این است که همه منابع به سمت دولت برود، یعنی تمام منابع کشور را فدای طرح بند "ز" خواهند کرد و آخرش هم خواهید دید که چه خواهد شد. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی رئیس جمهور در روز معرفی کارگران نمونه عنوان می کند 52 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی به کارگران بازنشسته پرداخت می شود یادمان باشد منظور ایشان کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیست و این به سایر صندوق ها ارتباط دارد. شما بهتر از من می دانید بیش از 146هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت است که تا امروز صفر نشده است. صادقی گفت: آنچه دریافت می کنیم چیزی است که از عرق جبین کارگران به حساب تامین اجتماعی ریختیم تا در آینده دستمان را بگیرد. این از وزیر بهداشت و آن هم از برخی مراجع ذیربط که نمی گذارند ما راهپیمایی کنیم. آقایان کارفرمایی که دل پری از تامین اجتماعی دارید، به خاطر یک ارزن شهر را نفروشید. سازمان تامین اجتماعی چرا با قوانین غیرکارآمد، کارآمدی را از تامین اجتماعی گرفتند؟ چرا این قوانین را اصلاح نمی کنید؟ چرا ماده 7 را اصلاح نمی کنید و دولت دو تبصره آن را نمی بیند و همسانی بین دستمزد کارگران و بازنشستگان را ایجاد نمی کنید؟ وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنهایی که تصور می کنند جامعه کارگری تو سری خور است و باید گرسنه نگه داشته شوند و مورد ظلم قرار بگیرند، بدانند که این تصور خلاف دیدگاه امام و رهبری است. امام جمله ای را گفتند که در هیچ یک از مجامع بین المللی به آن نرسیدند. ایشان فرمودند که خداوند عالم نیز کارگر است. آقای نماینده مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق تذکرات رهبری را یکبار دیگر یادآور می شوم که فرمودند آقایان نماینده و دولت قوانینی را تصویب کنید که جنبه دفاع از مظلوم در آن پررنگ باشد. وی گفت: آیا این قوانین اینگونه است بعد در این شرایط هم اعلام می کنند ما ولایتمدار هستیم. ما روز جهانی کارگر را با نیت انجام تظاهرات برگزار کردیم که آن را هم اجازه ندادند. اعلام می کنم کارگر ضدانقلاب و مخالف نظام نیست و توده کارگر پیرو و وفادار نظام و انقلاب است. کارگران زندگی شرافتمندانه و امنیت شغلی می خواهند و حداقل رفاه را خواهان هستند. این حداقل ها را در ابتدای انقلاب گفتیم. چرا پس از 40 سال امروز شاهد حرکت های ناپخته از مجلس و دولت هستیم؟ اگر حفظ انقلاب و استمرار نظام را می خواهید رضایت کارگران را جلب کنید. صادقی افزود: تصویب قوانینی که به تامین اجتماعی تحمیل شده این سازمان را به گِل می نشاند و چالشی در حوزه اجتماعی شکل می گیرد که برای کشور مشکل ساز می شود. پیشنهاد می کنم در عرصه حوزه کارگران شاغل و بازنشسته بازنگری داشته باشید و ظلمی که به تامین اجتماعی و کارگران کردید را برطرف کنید. حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز با بیان اینکه کارگران ستون فقرات جامعه هستند، گفت: روز 11 اردیبهشت بهانه ای شده است تا کارگران دورهم جمع شوند و ندای حق خواهی و مطالبات خود را به گوش جهانیان برسانند. کارگران ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ما ضمن گرامیداشت کشته شدگان حادثه شیکاگو مطالبات به حق و قانونی و انسانی خود را طلب می کنیم. وی با بیان اینکه وظیفه دولت ها این است که زندگی درخور شان انسانی را برای مردم فراهم کنند، خاطرنشان کرد: جامعه کارگری ایران در این سال ها جز رنج و ملامت چیز دیگری ندیدند و امروز ما در این مکان جمع شده ایم تا بگوییم اگر خودمان می خواهیم تصمیم گیرنده باشیم و امروز جمع شدیم تا با اتحاد در مقابل مشکلاتی که به ما تحمیل می شود، بایستیم. وی ادامه داد: مقصر اصلی مشکلات جامعه کارگری نه تنها دولتمردان و کارفرمایان بلکه خود ما هستیم چراکه نماینده مجلس تعیین می کنیم اما بعد او را رها کرده و رصد نمی کنیم. چند نفر از ما عملکرد نمایندگان مجلس را رصد می کنند؟ حبیبی با اشاره به بند ز تبصره 7 لایحه بودجه گفت: نمایندگانی که در مقابل این تبصره محافظه کارانه عمل کردند و سازش کردند؛ باید با آنها برخورد کرد و آنها را شناسایی کنیم و در دوره بعد به آنها رای ندهیم. باید در جلوی مجلس و هر جایی که مناسب است؛ تجمع کنیم و از این نمایندگان بازخواست کنیم. ما دولت و قوه قضائیه را رصد نمی کنیم و نشسته ایم که همه برای ما تصمیم بگیرند الا خودمان. وی با تاکید بر وحدت و همبستگی جامعه کارگری ایران گفت: اصلی ترین مطالبه ما امنیت شغلی است. قرارداد موقت کارگران را در پست ترین شرایط قرار می دهد. قراردادهای یک ماهه سه ماهه و شش ماهه و گاها سفید امضا و بحث استاد و شاگردی موضوعاتی است که در جامعه کارگری ایران دیده شده و شرایط را برای کارگران سخت و تحقیرآمیز می کند. آیا وقت آن نرسیده در بر ابر این قانون نامبارک دست به اعتراض بزنیم؟ حبیبی با بیان اینکه زندگی کارگران باید شایسته شان آنها باشد، گفت: دستمزد عادلانه از مسائل اصلی کارگران است که نباید به حاشیه برود. کسانی که این شان و کرامت را از جامعه کارگری می گیرند، چه دولتمرد چه نماینده مجلس و چه در قوه قضائیه باشند در اردوگاه سرمایه داری قرار دارند و باید از جامعه محو شوند. ما کارگران و بازنشستگان بدون هر گونه گرایش دست به دست هم داده و بر علیه کسانی که قوانین ناعادلانه را به ما تحمیل می کنند می ایستیم. سهیلا جلودارزاده (نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری) نیز در این مراسم گفت: هرجایی که ظلم و ستمی بود کارگران حضور داشتند چه در روزهایی که کارگران شرکت نفت شیرهای نفت را به روی بیگانگان بستند چه روزی که اعتصاب کردند و سنگ بنای انقلاب مردمی را در ایران بنا کردند. همه ما این روزها و روزهای قبل و آینده نگران صنعت و تولیدی هستیم که غارت کردند. کارخانجات را خواباندند، تعطیل کردند، خریدند و فروختند. هر لحظه همه جامعه کارگری نگران بود تا این ثروت به تاراج نرود. این نماینده مجلس افزود: ما به عنوان جامعه کارگری انقلاب کردیم و در 10 سال دفاع مقدس شرکت داشتیم و شرکت ها و کارخانجات ما کارگران و شهیدان زیادی داشتند. آیا نمی توانیم یک مشت تنبل، دزد، غیرمدیر را به جای خود بنشانیم؟ اگر هر سال اجازه می دادید که دزد و کاسب و خیانتکار را معرفی کنیم این اتفاقات نمی افتاد. هرچقدر دهان ما را ببندید دهان افراد خورنده مملکت بازمی شود. هر چقدر کارگر بتواند حرف بزند جلوی غارت ها گرفته می شود. صبر ملت ها روزی به سر می رسد. ما می خواهیم خلاف ها را فریاد بزنیم. این نماینده مجلس گفت: اعلام می کنیم به کسانی که نمی گذارید حرف بزنیم اجازه بدهید یا نه کارگران بیدار هستند و مسائل را رصد می کنند. تحمل کردیم اما دیگر اقرار می کنیم اجازه نمی دهیم کارخانجات تعطیل شود و پول های ملت نابود شوند. هشت سال در دولت قبل (دولت احمدی نژاد) همه دارایی های کشور معلوم نیست کجا فرستاده شد. به مسوولان دولتی اعلام می کنیم خودتان را آماده کنید زیرا قانون اساسی به ما اجازه راهپیمایی داده است. مسوولان دلسوز می دانند اگر مردم در صحنه باشند مشکلی پیش نمی آید زیرا نمی خواهند خرابکاری کنند. این مردم (کارگران) سازنده هستند پس چرا اجازه نمی دهید در حمایت از منافع کشور حرف های خودمان را بزنیم؟ چقدر کارخانجات را واگذار کردید و کارگران آنها و به دلیل اینکه نمی توانستند معیشت فرزندان و همسران خود را تامین کنند خودکشی کردند؟ اجازه بدهید جامعه کارگری حرف بزند. چراکه در همه دنیا این حق را دارند. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در روز جهانی کارگر بعد از تجمع کارگران در مقابل خانه کارگر گفت: دولت با منابعی که در اختیار دارد باید همانطور که به بازنشستگان لشکری و کشوری کمک می کند به حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنسستگان نیز کمک کند و آن را به سطح قابل قبولی برساند. وی با بیان اینکه حداقل بگیران تامین اجتماعی از ما ناراضی هستند، گفت: این افراد گلایه دارند چراکه پایین ترین مبلغ را دریافت می کنند و ترمیم آن تنها از طریق کمک های دولت باید انجام شود. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به همسان سازی گفت: قانون برنا ...

ادامه مطلب  

ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی  

درخواست حذف این مطلب
پرسش بنیادی کتاب این است که دلایل ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی چیست؟ چرا ستاره اقبال اجتماعی این گفتمان به رغم برخورداری از پایگاه اجتماعی و نفوذ سیاسی گسترده و اقبال عمومی پرشمار افول کرد؟جریان های فکری و گروه های سیاسی، با توجه به گرانیگاه نظری خویش، همواره پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده اند. با این حال، بیشتر پاسخ ها در سطح رویکردهای ساختاری و تحلیل های جامعه شناختی باقی مانده و جواب نظری قانع کننده ای برای آن تمهید و فراهم نشده است.نویسنده کتاب برای یافتن پاسخ این سوال، بر اساس گرایش نظری خود، رهیافتی فکری ـ فلسفی برگزیده است تا از این رهگذر به یافته های نظری و پاسخ های بنیادی برای این مساله دست یابد. بنابراین، فرضیه پژوهش بر مبنای اصالت اندیشه طراحی شده است.فرضیه اصلی پژوهش این است که ناسازه های نظری و فقدان انسجام درونی در گفتمان اصلاح طلبی موجب تضعیف پایگاه اجتماعی و ناکامی سیاسی آن شد. به تعبیر دیگر، ناسازه های نظری و فقدان انسجام درون منطقی در گفتمان اصلاح طلبی، باعث افول اجتماعی تدریجی آن شد و ناکامی سیاسی آن را رقم زد.در این راستا، در بخش اول کتاب، روش شناسی و چهارچوب نظری پژوهش معرفی می شود و نقش ناسازه های نظری گفتمان اصلاح طلبی در ناکامی سیاسی آن بررسی و تبیین می گردد. در این بخش، سه فصل «گفتار در روش» ، «تبارشناسی گفتمان اصلاح طلبی» و «انسجام نظری در گفتمان اصلاح طلبی» ، چهارچوب نظری مناسب، کارآمد و شایسته ای برای تبیین ناسازه های نظری و رابطه آن با ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی فراهم می نمایند. در بخش دوم، ناسازه های نظری چهارگانه گفتمان، یعنی «جامعه مدنی دینی» ، «مردم سالاری دینی» ، «حقوق بشر اسلامی» و «قانون گذاری اسلامی» تبیین می گردد. هر یک از این گزاره های ناسازه در فصلی مستقل مورد بررسی قرار می¬گیرند و با رویکردی انتقادی ارزیابی می شوند.ابتدا چیستی هر یک از این مولفه ها از دیدگاه رویکردهای متفاوت نوگرایی دینی، تجددگرایی و سنتی تبیین و سپس با نقدهای متجدد و سنتی، ناسازه بودن آنها تایید می شود. زیرا هر دو دیدگاه، با پذیرش اصالت نصّ کت ...

ادامه مطلب  

مطالبه گری؛ باید ها و نباید ها  

درخواست حذف این مطلب
با جا انداختن تفکر مطالبه گری و عدالت طلبی گام مهمی در پیشرفت نظام برداشته ایم؛ و با جریان گفتمان عدالت خواهی عرصه بر مسئولینی که گرایش به غرب دارند و یا از دایره نفوذ دشمن مصون نمانده اند تنگ می شود تا آنجا که از سمت های مهم نظام کناره گیری کنند؛ یا مجبور به حفظ ظاهر و رسیدگی به مطالبات حقه ی مردم شوند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ "لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا؛ خداوند بدگویی بلند و آشکار را دوست ندارد جز برای کسی که بر او ستم رفته باشد، و خداوند همواره شنوا و داناست."1 این آیه شریف، مؤید آنست که مردم در مقابل ظلم ظالم و ستم ستمگران سکوت نکرده، تن به ذلت، خواری و خفت ندهند، و در هر زمان و مکانی از مطالبه ی حق غافل نگردند. مطالبه [ م ُ ل َ ب َ / ل ِ ب ِ ] به معنای دیگری خواستن چیزی یا حق خود را از کسی است2 که در جامعه اسلامی با توجه به هجمه های دشمنی دشمنان قسم خورده و نفوذ نفوذیان عقل و قلب مهر خورده غرب، اهمیت چند برابری پیدا می کند. مطالبه گری حق، در واقع همان مطالبه عدالت است و مطالبه کردن یا داعیه داشتن در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است که با حمایت و پشتوانه عقلانیت همراه بوده، و با دشمنی کردن با مسئولین مغایرت دارد. همان گونه که شخص مظلوم حق فریاد دارد، مردم جامعه ای که مورد ظلم مسئولین خود قرار می گیرند نیز باید فریاد حق طلبی سر دهند و آنجا که مسئولین عمدا و یا سهوا سیاست هایی در جهت اضمحلال و استحاله نظام حاکم در جامعه را در پیش گیرند، به طریق قیاس اولویت در اینجا دادخواهی مظلوم از ظالم بیشتر می شود. به علاوه باید دانست که برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، مطالبه گری علاوه بر آنکه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است از اوجب واجبات نیز شمرده شده است. امام خمینی "ره" سال 1362 در بخشی از سخنان خود در جمع مسئولان نظام می فرمایند: "امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ریزى مى ‏کنند؛ براى اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامى و جمهورى اسلامى را شکست بدهند و نابود کنند. و این یک تکلیف الهى است براى همه که اهمّ تکلیف هایى است که خدا دارد؛ یعنى حفظ جمهورى اسلامى از حفظ یک نفر _ولو امام عصر باشد_ اهمیتش بیشتر است؛ براى اینکه امام عصر هم خودش را فدا مى‏ کند براى اسلام. همه انبیا از صدر عالَم تا حالا که آمدند، براى کلمه حق و براى دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند."3 لذا بر خلاف برخی تفکرات حاکم، مطالبه ی عدالت علاوه بر آنکه به ارکان نظام ضرری وارد نمی سازد بلکه باعث تقویت ارکان نظام ...

ادامه مطلب  

۱۰ کشور برتر در زمینه استفاده از ربات های صنعتی  

درخواست حذف این مطلب
موبنا – معیار «تراکم رباتیک»، معیاری است که به تعداد ربات های صنعتی به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند اشاره می کند. طبق بررسی های فدراسیون بین المللی رباتیک که در فوریه ی سال جاری میلادی منتشر شده، داده های جمع آوری شده تا انتهای سال ۲۰۱۶ نشانگر گسترش استفاده از ربات های صنعتی است. به نظر می رسد صنایع مختلف در پاسخ به نیازهای تولیدی خود، دست به خودکارسازی و استفاده از ربات های صنعتی زده اند.میانگین تراکم رباتیک در جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۷۴ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند بوده است. این معیار در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۶ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند بوده که نشان می دهد طی یک سال استفاده از ربات های صنعتی در بخش تولید با افزایش روبه رو بوده است. اگر بخواهیم نگاهی به بخش های مختلف جهان داشته باشیم، میزان تراکم رباتیک در قاره ی اروپا به عدد ۹۹ می رسد. این رقم برای قاره ی آمریکا معادل ۸۴ است و در آسیا به ۶۳ ربات به ازای هر ۱۰ هزار دستگاه محدود است.کشورهایی با تراکم رباتیک بالاتر از میانگین جهانیفدراسیون بین المللی رباتیک در گزارش خود لیست ۱۰ کشور برتر در زمینه ی استفاده از ربات های صنعتی را منتشر کرده است. کره ی جنوبی، سنگاپور، آلمان، ژاپن، سوئد، دانمارک، ایالات متحده، ایتالیا، بلژیک و تایوان کشورهایی هستند که در این لیست قرار دارند.در میان این کشورها، ژاپن تنها کشوری است که با کاهش سالانه ی تراکم رباتیک روبه رو بوده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این کشورها و تغییرات تراکم رباتیک در آن ها. امیدواریم تا انتها زومیت را همراهی کنید.۱. کره ی جنوبیتراکم رباتیک: ۶۳۱ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمندتراکم رباتیک در کره ی جنوبی هشت برابر بیشتر از میانگین تراکم رباتیک جهان است. در سال ۲۰۱۶، در کره ی جنوبی به ازای هر ۱۰ هزار کاربر از ۶۳۱ ربات صنعتی استفاده می شده است. شایان ذکر است که این عدد در سال ۲۰۱۵ معادل ۵۳۱ دستگاه بوده که نشان دهنده ی افزایش ۱۰۰ واحدی است.خط تولید خودروهای هیوندای در کره ی جنوبیجالب اینجا است که این کشور آسیایی از سال ۲۰۱۰ همواره رتبه ی اول در زمینه ی تراکم رباتیک را در اختیار داشته است. رشد قابل توجه استفاده از ربات ها در کره ی جنوبی حاصل استقبال از آن ها در صنایع الکترونیک و خودروسازی است. در سال ۲۰۱۶، وزارت تجارت کره ی جنوبی اعلام کرد که طی پنج سال بودجه ای ۴۵۰ میلیون دلاری را به افزایش کاربرد ربات های صنعتی در این کشور اختصاص خواهد داد. بخش اعظم این بودجه صرف تحقیقات در این حوزه خواهد شد.۲. سنگاپورتراکم رباتیک: ۴۸۸ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمندسنگاپور با ۴۸۸ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند رتبه ی دوم را در این لیست به دست آورده است. به گزارش فدراسیون جهانی رباتیک، ۹۰ درصد ربات ها در سنگاپور در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته اند. تراکم رباتیک در سنگاپور در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۹۸ واحد بود و در آن زمان نیز این کشور رتبه ی دوم را در اختیار داشت. در این کشور کوچک آسیایی ربات ها در زمینه های دیگری مانند صنایع بهداشتی، صنعت ساختمان و دیگر بخش های خدماتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.سنگاپور؛ ربات بسته بندیسنگاپور در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده که مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار را طی مدت سه سال به برنامه ی ملی رباتیک اختصاص خواهد داد. این بودجه می تواند موجب پیشرفت قابل توجه رباتیک در این کشور باشد.۳. آلمانتراکم رباتیک: ۳۰۹ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمندآلمان برترین کشور از نظر خودکارسازی (اتوماسیون) در اروپا است. به گزارش فدراسیون جهانی رباتیک، در این کشور به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند، ۳۰۹ ربات صنعتی مورد استفاده قرار می گرفته اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۰۱ ربات بود؛ اما همین افزایش ۸ واحدی باعث شده آلمانی ها از رتبه ی چهارم در سال ۲۰۱۵ به رتبه ی سوم این لیست در سال ۲۰۱۶ سعود کنند.خط تولید خودروهای مرسدس بنز در آلمانفدراسیون جهانی رباتیک پیش بینی می کند که طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، عرضه ی سالانه ی ربات ها به میزان ۵ درصد در هر سال افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش حاصل گسترش صنعت خودروسازی و دیگر صنایع در این کشور است.۴. ژاپنتراکم رباتیک: ۳۰۳ ربات به ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمندژاپن در سال ۲۰۱۶ ربته ی چهارم را در این لیست به دست آورده است. این در حالی است که این کشور برترین کشور جهان در زمینه ی تولید ربات های صنعتی است و در سال ۲۰۱۶ توانسته ۱۵۳ هزار ربات صنعتی تولید کند. به گزارش فدراسیون جهانی رباتیک، ژاپنی ها ۵۲ درصد از ربات های صنعتی جهان را تامین می کنند.ربات صنعتی ژاپنی؛ محصول شرکت رباتیک fanucمردم سرزمین آفتاب تابان، در سال ۲۰۱۵ با ۳۰۵ ربات با ازای هر ۱۰ هزار کارگر و کارمند رتبه ی سوم را در اختیار داشتند؛ اما در سال ۲۰۱۶ جایگاه خود را به آلمانی ها دادند. یکی از دلائل افت به کارگیری ربات ها در ژاپن، کاهش گسترش صنعت خودروسازی در خاک این کشور است. شرکت های خودروسازی ژاپنی تدریجا در حال گسترش واحدهای تولیدی خود خارج از خاک ژاپن و به ویژه در چین، ایالات متحده، مکزیک و دیگر کشورهای آسیایی هستند. به علاوه، شرکت های قطعه سازی خودرو نیز ترجیح می دهند مجتمع های تولیدی خود را به کشورهایی منتقل کنند که در آن ها خودروهای خود را به فروش می رسانند.ژاپنی ها ۵۲ درصد از ربات های صنعتی جهان را تامین می کننداز سوی دیگر، تولید کنندگا ...

ادامه مطلب  

روز کارگر روز دفن سلطه ابرقدرت ها است  

درخواست حذف این مطلب
گروه حماسه و جهاد دفاع پرس: روز اول ماه مه 1886 اعتصاب و تظاهرات کارگران در چند شهر آمریکا از جمله نیویورک و شیکاگو صورت گرفت. معترضین آن روز توسط پلیس به گلوله بسته شدند. در این میان کارگرانی جان باختند و تعداد فراوانی زخمی شدند. سه روز بعد (سوم ماه مه 1886) در حالی که کارگران مشغول مراسم تدفین یاران خود در قبرستان بودند، ناگهان به محاصره پلیس در آمده و تعدادی کشته و زخمی می شوند. در جهت یادبود این کارگران، روزی را به نام «کارگر» در تقویم نام گذاری شد.از آنجا که بار سنگین انقلاب اسلامی را عمده نیروهای فعال و پر توان و در عین حال محروم و مستضعف کارگران و کشاورزان بر دوش کشیدند و پس از پیروزی انقلاب هم نقش عمده ای در راه اندازی چرخ عظیم اقتصاد، رشد تولیدات داخلی و خنثی کردن توطئه های آمریکایی داشتند و دارند، زیبنده بود که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران روزی به آنان اختصاص یابد و «به روز کارگر» عنوان گیرد.از آنجا که انقلاب ایران با مشخصه و پایگاه عقیدتی اسلام مرزهای جغرافیایی، خونی و نژادی و … را نمی شناسد و مدعی پشتیبانی از انقلاب ها و جنبش های اصیل مردمی است، به نشانه همبستگی با جنبش های مردمی جهان، 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر نام گرفت. رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در خصوص کار و کارگر فرمودند: مفهوم کار و کارگر در نگاه واقع بین امام (ره)اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات باشد والا هر روز، روز کارگری و کارگران است. اینکه ما یک روز را به کارگر اختصاص بدهیم مثل این است که یک روز را به نور اختصاص دهیم، یک روز را به خورشید اختصاص بدهیم. هر روز نور هست و هر روز خورشید است.کار به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی شود. روز کارگر روز همه ملت است نه بخشش خاصی از آن.کارگر در همه جا هست، موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد، و چه موجودات طبیعی باشد و چه موجودات بعد از طبیعت همه از کارگر پیدا شده است. کار نظیر وجود است که در همه شئون عالم دخالت دارد، عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیت هایی که بعضی موجودات دارند.خدا، مبدا کار و کارگری استحق تعالی مبدا کارگری و کارگر است. موجودات عالم غیب با فعالیت غیبی تحقق پیدا کرده اند، موجودیت عالم طبیعت هر جا که، شما ملاحظه کنید هر قشری از اقشار را که ملاحظه کنید چون موجوداتی که بنظر ما در پست ترین مراتب وجودند مثل معادن و زمین ها و جامدات چه آنهایی که بعد از این مرتبه موجودند مثل نباتات اشجار و چه آنهایی که بعد از این ها موجودند مثل حیوانات و چه آنهایی که مافوق این هاست مثل انسان، همه جلوه کارند و همه کارگر، کارگرها این ها را درست کرده اند، کارگری بر همه موجودات احاطه دارد، عالم ما بعدالطبیعه، جنت و نار هم از کار و کارگری پیدا شده است، بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است و در کار انسان که با عمل صالح است، یا کار خوب است که مبدا تحقق بهشت است یا اعمال غیر صالح و فاسد است که مبدا دوزخ است کار مثل جلوه حق تعالی می ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است.همه موجودات کار در آنها هست و با کار درست شد ه اند تا همه ذرات وجود کارگراند حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، این ها کارگر هستند و با هوشیاری همه ذرات عالم فعال اند و هوشیارند لکن ما گمان می کنیم که هوشیار نیستند.کارهای تخریبی و کارگران مخربازین عموم استثناء می شود کارهای تخریبی و کارگران مخرب. همان ها که به اسم طرف داری از کارگان از کار آنان جلوگیری می کنند و پشت نقاب طرفداری از دهقانان خرمن های آنان را که حاصل دسترنج یک ساله آنان است به آتش می کشند و زیر ماسک خدمت برای کارگران در کارخانه ها با تمام توان اخلال می کنند این روز از آنان نیست.کارگر و کشاورز در عصر ستمشاهیکارگری و کشاورزی، این دو جلوه اقتصادی که اساس اقتصاد کار آن دو گروه (کارگر و کشاورز) است، در زمان رژیم سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که چگونه با اسم اصلاحات ارضی بکلی از بین بردند. ایران که باید در کشاورزی صادرات داشته باشد یک استان ایران مثل استان آذربایجان یا خراسان که قادر به تامین محصولات کشاورزی کشور است ولی این ها کاری کردند که ایران بازاری برای آمریکا شد و هر چه ما بخواهیم باید از آمریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم. کارگرهای ما را هم طوری کردند که زندگی آنها زندگی اضطراری و کار آنها هم در خدمت دشمن باشد. شما کارگران محترم و کشاورزان محترم، شما برادران که اساس اقتصاد ایران دست شماست در سابق تحت نظارت طاغوت بودید و کارهای شما نادیده گرفته می شد.کارفرما سالاری انفجار آفرین استآقایان صاحب کارخانه ها باید وضعشان را یک قدری از آن رژیم سابق تغییر بدهند، برای اینکه در رژیم سابق که مردم آن را رژیم اسلامی نمی دانستند و طاغوتی می دانستند اگر کاری می شد می گفتند که در رژیم طاغوتی شده است و اگر یک ناراحتی هایی برای آنها پیدا می شد یک تحریکاتی می شد که این ها اعتصاب کنند، شورش کنند.آنها با فشار و اگر چنانچه نوبت به روحانیان می رسید با موعظه، اما الان با آن وقت فرق دارد. الان ما این ادعا را داریم که یک مملکت اسلامی است و روی احکام اسلام باید عمل بشود. اگر خدای ناخواسته در یک مملکت اسلامی طوری بشود که در کارخانه ها کارگرها بواسطه اینکه درست بهشان رسیدگی نمی شود انفجار حاصل بشود این انفجار از محیط یک مملکتی است که مدعی اسلام است، نه روحانی می تواند این را خاموش کند و نه کس دیگر، برای اینکه روحانی آنوقت می تواند کار بکند که بگوید خوب یک اشخاص غیر اسلامی این کارها را کرده اند اما اگر مملکت اسلامی باینکه اسلامی است یک طوری بشود که انفجار در کارگرها حاصل بشود این انفجار دیگر قابل کنترل نیست و این یک خطری است که بر همه شماها و بر همه ما هست و همه ما را تهدید می کند. از این جهت است که باید صاحبان کارخانه ها توجه باین داشته باشند که با کارگرها نظیر سابق عمل نکنند.کارفرما سالاری در حکومت اسلامی عامل یاس کارگران از نظام اسلامی استاگر یاس از حکومت اسلامی باشد و انفجار پیدا بشود، هیچ چیز نمی تواند جلویش را بگیرد. بر خلاف آنجایی که انفجار حاصل بشود و پناه به اسلام بخواهند بیاورند. آن قابل کنترل است. اما اگر یک مملکتی اسلامی شد باز بساط همان بساط سابق باشد، که لفظ، لفظ اسلامی است، عمل، عمل طاغوتی باشد و خدای ناخواسته انفجار حاصل بشود. با این همه تحریکاتی که می بینید الان هست، توطئه هایی که الان هست اگر انفجاری بشود، انفجار بر ضد اسلام است، یک همچنین انفجاری، انفجاری است که از باطن یک مملکتی که مدعی اسلام است پیدا شده و مایوس از اسلام شده اند، همچنین مایوس از برنامه های اسلام شده اند، یک همچنین انفجاری را هیچکس نمی تواند جلویش را بگیرد.مصالح سیاسی ـ صنفی هم کارفرما سالاری را طرد می کند. من حالا که عرض می کنم از جهت سیاسیش می گویم که جهت سیاسی برای خود کارخانه دارها و برای خود کارفرماها جهت سیاسی اقتضاء می کند که خودشان فکر بکنند و این مسائل را بین خودشان حل کنند.اگر خدای ناخواسته این ها (کا ...

ادامه مطلب  

محمدجواد فاضلیان تشریح کرد: تأکید اسلام بر حفظ کرامت کارگران  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری ایکنا نوشت: روزهای پنجم تا تا یازدهم اردیبهشت ماه در ایران با عنوان هفته کارگر شناخته می‎شود. این هفته فرصتی برای بیان حقوق کارگران به عنوان یکی از اقشار اصلی زحمت کش در جامعه و عوامل اصلی کار و تولید در کشور است. در دین مبین اسلام نیز تأکید بسیاری بر حقوق کارگر صورت گرفته و پیامبر اسلام(ص) دست کارگر را می بوسند که این اقدام نشان از جایگاه والای کارگر در دین مبین اسلام است. براساس دستورات دین اسلام در مورد حقوق کارگر، یک کارفرما باید در اسرع وقت، دستمزد وی را پرداخت کرده و کرامت او نیز حفظ شود اما متأسفانه مناسبات اقتصادی امروز به گونه ای شده که کارگرانی که بیشترین زحمت را در اقتصاد کشور می‎کشند، عمدتا در بدترین جایگاه و موقعیت اقتصادی قرار دارند؛ وضعیتی که با آموزه‎های دین مبین اسلامی در مورد جایگاه کارگر سازگار نیست.در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تلاش بسیاری صورت گرفته که کارگران بتوانند به جایگاه درخور و شایسته‎ای برسند و این مسئله همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. ایشان در اردیبهشت ۱۳۹۵ در دیدار با کارگران، بر نقش مهم آنان در اقتصاد مقاومتی تأکید کرده و فرمودند: کارگر چه کار کند تا در اقتصاد مقاومتی بتواند سهیم باشد؟ همه نقش دارند؛ کارگر هم نقش دارد، کارفرما هم نقش دارد، دولت هم نقش دارد، مسئولین گوناگون هم همه نقش دارند. نقش کارگر در درجه ی اوّل احساس مسئولیّت است؛ یعنی کارگر در آن کاری که به او محوّل است باید احساس مسئولیّت کند -همه مان باید احساس مسئولیّت کنیم- و کاری را که به او سپرده شده است باید مسئولانه انجام بدهد؛ کیفیّت را باید افزایش بدهد. همه ی آحاد کارگری باید در فکر این باشند، درصدد این باشند که کیفیّت کار را بالا ببرند؛ این برکت ایجاد میکند، هم برای خود او، هم برای جامعه. در بازار بزرگ مشهد کفّاشی بود که معروف بود کفشهایی که میسازد، چرم کفش و کف کفش پاره میشود امّا دوخت کفش از بین نمی رود؛ یعنی محکم کاری این جوری است. کاری کنیم که دوخت ما، آن کاری که دست ما است، درست و با کیفیّت و با استحکام انجام بگیرد؛ این وظیفه ی کارگر است. خب، گفتن این [حرف ] آسان است، عمل کردنش چه جوری است؟ اینکه خدای متعال از زبان پیغمبر(ص) فرمود: رَحِمَ اللهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَحکَمَه(۴) -که بنده این حدیث را شاید دَه ها بار تا حالا خوانده ام- رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام میدهد و آن را محکم انجام می‎دهد، محکم کاری می کند، خب این الزاماتی دارد.سیدمحمدجواد فاضلیان، پژوهشگر مسائل دینی و اقتصاد اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره جایگاه و حقوق کارگر در قرآن کریم و همچنین سیره پیامبر و ائمه(ع) اظهار کرد: ابتدا در خصوص جایگاه کار و گارگر به آیه‎ای از قرآن کریم اشاره می‎کنم که خداوند در این آیه می فرماید: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند» (الذاریات/ ۵۱). خداوند متعال در این آیه به اهمیت عبادت اشاره کرده و در روایات متعددی اشاره شده که بالاترین عبادت در دین مبین اسلام، کسب روزی حلال است.اهمیت کار و تولید ثروت در اسلاموی ادامه داد: در برخی از روایات آمده است که خداوند متعال، عبادت را ده جزء قرار داده که مهم‎ترین آن کسب حلال است. در روایت دیگری هم آمده است که عبادت دارای هفتاد جزء است که برترین آن، درآمد حلال و تولید ثروت است؛ بنابراین می‎توانیم «لیعبدون» را به فرهنگ کار برای خدا هم معنا کنیم.این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در قرآن کریم در آیات فراوانی توصیه به انفاق شده است. خداوند می‎فرماید ای کسانی‎که ایمان آورده‎اید در راه خدا انفاق کنید. این یک حکم عقلی است که اگر کار و تلاش و تولید ثروت نباشد، اصلا انفاق معنا پیدا نمی کند. به تعبیر عمومی تر، با جیب خالی که نمی‎توان انفاق کرد؛ بنابراین انسان باید آنقدر تولید ثروت داشته باشد که همواره بتواند دیگران را در اموال خود شریک کرده و کاستی‎هایی جامعه را به وسیله انفاق که محصول کارکرد و فعالیت اقتصادی است، جبران کند.جایگاه کار و کارگر در نزد ائمه(ع)فاضلیان یادآور شد: مولوی یک بیت شعر دارد که می‏ گوید «گر چه آورد انفقوا را مطلق او. تو بخوان که اکسبوا ثم انفقوا». یعنی اگرچ ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

لازمه گفتمان دینی اثرگذار در جامعه وحدت حوزه و دانشگاه است  

درخواست حذف این مطلب
کرم سیاوشی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، در گفت وگو با ایکنا؛ حوزه گفتمان های دینی را با مشکلات متعددی روبرو دانست و گفت: امروز به دلیل نبود گفت و گوهای دینی صحیح و کاربردی، جامعه از وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی رنج می برد. بسیاری از گفتمان های دینی به دلیل اینکه در شرایط مناسبی برگزار نمی شود، نمی تواند اثرگذار باشد.وی بر ضرورت ایجاد جذابیت برای مخاطبان از سوی متولیان گفتمان های دینی تأکید و تصریح کرد: بحث خردورزی در گفتمان های دینی باید مورد توجه قرار گیرد، متاسفانه در دوره های اخیر تفکرات خردورزانه را با مشکل مواجه کردیم و نگاهی که به برگزاری گفتمان ها داشته ایم نگاه ها ی عاطفی، تعصب آمیز و یک سویه بوده است؛ این مسئله موجب شده که گفتمان های دینی کارا و سازنده نباشد. گفت وگو های دینی برای اینکه از کارایی برخوردار باشند باید به شکل مهرورزانه و مدارا جویانه برگزار شود.عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اینکه در برگزاری گفتمان های دینی باید از هر گونه نگاه بالا به پایین دوری کنیم، گفت: گفتمان دینی باید به شکلی عادلانه و منصفانه برگزار شود، در گفتمان های دینی باید از نگاه های بالا به پایین و نگاه های یک سویه و حاکمیتی پرهیز کرد، چون مبنا بر این است که در این جلسات به سوالات، شبهات و مشکلات مخاطبان پاسخ بدهیم و باید از هرگونه عمل یک سویه، غیرخردورزانه، غیرعادلانه و نگاه حاکمیتی از بالا به پایین دوری کنیم. عملکردهایی به این شکل در گفتمان های دینی کار را به پیش نمی برد و موجبات حل مسائل را فراهم نمی کند. شخصی که گفتمان دینی را برگزار می کند باید از زبان تند و پرخاشگرانه حذر کند.سیاوشی با بیان این مسئله که اگر گفتمان های دینی به صورت اخلاقی برگزار شود به طور حتم می تواند آثار مثبت خود را بر جامعه بگذارد، اظهار کرد: مسئله اخلاق مسئله گم شده جامعه امروز ما است؛ این در حالی است که یکی از جهت گیری های اصلی ادیان از ابتدا بحث اخلاق بوده است. اخلاق بالاتر از قانون است و می تواند همه چیزرا پوشش دهد. وقتی گفتمان دینی به شکل اخلاقی برگزار شود به طور حتم تاثیراتش را بر جامعه می گذارد. مسئله نیت ها که در دین به آن اشاره و گفته شده است که اگر با نیت خوب کاری را انجام بدهید اثر خود را می گذارد در این مورد نیز کاربرد دارد، اگر گفتمان ها و گفتارها نیز بر مبنای علمی، دینی و اخلاقی برگزار شوند می توانند تأثیرگذار باشند. افرادی که در گفتمان های دینی شرکت می کنند باید بیان روشن و شفاف و بدون ابهامی داشته باشند و از عبارات و تعابیر سخت استفاده نکنند.وی با تأکید بر این مسئله که حوزه های علیمه باید در باز آفرینی خود اقدام جدی کنند تا به جایگاه پر افتخاری که در گذشته داشته اند برسند، گفت: به طور عمده انتظار می رود که گفتمان دینی از سوی روحانیت برگزار شود اما در دوره های اخیر حوزه های علمیه نتوانستند آن طور که باید در این زمینه نقش آفرینی کنند، این در حالی است که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در این حیطه موفق تر عمل کرده اند. بهره گیری از روحانیت در برگزاری گفتمان های دینی یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. بنابراین حوزه های علمیه می توانند نقش بسیار مهمی در برگزاری گفتمان های دینی ایفا کنند. اگر برخی از تحصیل کردگان حوزوی با داشتن ویژگی های لازم در مسجد، صدا وسیما و. ...

ادامه مطلب  

گزارشی از اهداف و ضرورت شکل گیری دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری«حوزه»، دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی نیمه ی دوم مردادماه ۱۳۹۶ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با حضور نخبگانی از حوزه و دانشگاه در مجتمع فرهنگی وسف قم برگزار می گردد.معرفی گفتمان نخبگان علوم انسانی هدف اصلی دورۀ آموزشی گفتمان ایجاد ظرفیت علمی ‎لازم در دانشجویان نخبه علوم انسانی برای ورود فعال به عرصۀ گفتمان سازی، آموزش، پژوهش و نظریه پردازی در مطالعات انتقادی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی ‎می ‎باشد.هدف و ضرورت شکل گیری گفتمان بنیادهای علوم انسانی مدرن، مطالعات انتقادی علوم انسانی، فلسفه علم، ارزیابی انتقادی تاریخ تحول شکل گیری علوم انسانی، نسبت علوم انسانی با سایر لایه های فرهنگی و تمدنی مدرنیته، نسبت دین و علوم انسانی، علم دینی و علوم انسانی اسلامی و ... از جمله موضوعاتی هستند که در برنامه های آموزشی معمول علوم انسانی در دانشگاه های ما چندان مورد توجه نیستند.از طرف دیگر در هر یک از رشته های تخصصی علوم انسانی نیز برنامه آموزشی به نحوی طراحی نشده است که دانشجو را با نگاه فرهنگی تمدنی به علوم انسانی آشنا نماید یا وی را با یک رویکرد انتقادی به گونه ای آموزش دهد که توانمندی نقد و نظریه پردازی در وی ارتقا دهد. دانشجویان علوم انسانی حتی نخبگان آنها در نام آموزشی فعلی بدون آشنایی و آگاهی از بسترهای فرهنگی تمدنی و مبانی و مبادی فلسفی علوم انسانی مدرن با لایه های سطحی تر این علوم آشنا می شوند و به هیچ عنوان توانایی تحلیل و ارزیابی و همچنین نسبت سنجی این علوم بابسترهای معرفتی بومی و اسلامی را ندارند. بنابراین خلأ فهم عمیق و بنیادین علوم انسانی هم به طور کلی و هم در هر یک از رشته های علوم انسانی کاملاً محسوس است.آشنایی با لایه های عمیق تر علوم انسانی مدرن که در واقع چارچوب و غایت آن را تعیین و روشن می نماید، به اشراف بر برخی معارف فکری و فلسفی نیازمند است که آموزش آنها در دیسیپلین فعلی آموزش رسمی در شرایط فعلی غیر ممکن می نماید. بنابراین نیاز است که این موضوعات به شکل موازی به نخبگان علوم انسانی آموزش داده شوند. از آنجا که پراکندگی در آموزش این اولویت ها به لحاظ معرفتی مشکلاتی را ایجاد می نماید، آموزش نظام مند، منسجم و مرحله مرحلة این آموزه ها ضروری است و چنین آموزشی به یک برنامة آموزشی جامع و واجد استانداردهای کیفی نیازمند است. همچنین در بسیاری از رشته های علوم انسانی با توجه به فضای شکل گرفته در دانشکده های علوم انسانی، رویکردهای نظری قدیمی تر به دانشجویان آموزش داده می شود و دانشجو از آشنایی با آخرین دست آوردهای رشته تخصصی خود محروم است. فرهنگ ایرانی اسلامی علاوه بر موارد فوق ضرورت تناسب علوم انسانی با بستر فرهنگ اسلامی - ایرانی از مسائل جدی است که به خصوص در دهه اخیر اذهان علمی و مدیریتی جامعه را به خود مشغول نموده است، به گونه ای که تحول در علوم انسانی یکی از اولویت های اول جامعه علمی کشور تلقی می گردد. بر این اساس، خلأ آموزش متناسب با هدف تحول در علوم انسانی برای دانشجویان علوم انسانی کاملاً محسوس است.موارد بالا به خوبی روشن می کند که آموزش موضوعات و مسائل بیان شده در یک قالب منسجم برای دانشجویان نخبه علوم انسانی کاملاً ضروری است، اما با توجه به برنامه مفصل آموزشی در هر یک از رشته های علوم انسانی، نیاز است که این برنامه به صورت موازی و هماهنگ با برنامه آموزش رسمی دانشگاه ارائه گردد. از طرف دیگر لازم به ذکر است که آموزش این موضوعات قبل از متصلب شدن نظام فکری دانشجویان باید انجام گیرد، چرا که بعد از آن، قدرت نقد و ارزیابی پارادایم حاکم در دانشجو ضعیف یا حتی غیرممکن می گردد. بنابراین بهتر است از ابتدای دوران کارشناسی، آموزش نظام مند این موضوعات دنبال گردد. همچنین لازم است طراحی سرفصل ها و نظام محتوایی آموزش موازی، کاملاً مدبرانه باشد تا دانشجویان ضمن آموزش جامع و کیفی رشته های تحصیلی خود به آموزش موازی بپردازند. چرا که یکی از مهم ترین ملاحظات قدرت تحلیل و نظریه پردازی فهم مسلط و دقیق آموزش های رسمی است. یکی از آسیب های جدی آموزش های انتقادی علوم انسانی این است که انگیزه فراگیری علوم انسانی مدرن را در مخاطب کاهش بدهد. لذا برای گرفتار نشدن به این آسیب باید برنامه آموزش موازی به گونه ای تدوین گردد که هم به لحاظ انگیزشی و هم به لحاظ معرفتی، ضرورت فراگیری آموزش های رسمی علوم انسانی مدرن به دانشجویان نخبه القا گردد.یک نخبه علوم انسانی باید هم به مسائل و موضوعات علوم انسانی مدرن اشراف کامل داشته باشد و هم با رویکردهای انتقادی این علوم آشنا باشد. از طرف دیگر، چنین دانشجویی باید با تسلط نسبی بر معارف دینی و سنت اسلامی، ظرفیت بازخوانی و نقد اندیشه های مدرن را از منظر اسلامی دارا باشد.آشنایی نخبه علوم انسانی با اندیشه اسلامی نباید محدود به معارف اولیه و اصول عقاید باشد، بلکه وی باید از زاویه علوم تخصصی به واکاوی و فهم اندیشه اسلامی بپردازد. لذا آموزش مجازی باید به گونه ای طراحی گردد که ظرفیت های علمی و معرفتی گفته شده به تدریج در مخاطبین ایجاد گردد. برنامه های آموزشی بدون تردید آموزش موازی باید با جنبه های انگیزشی کافی همراه باشد، چرا که برنامه آموزشی جدید نیاز به تلاش مضاعف دانشجویان دارد و این تلاش به تقویت دائمی انگیزه مخاطبین نیازمند است. از طرف دیگر در فاز اول برنامه باید کسانی مخاطب طرح باشند که از توان هوشی و ظرفیت علمی بیشتری برخوردار هستند.این برنامه آموزشی برای رسیدن به اهداف گفته شده باید حداقل در یک افق 6 ساله تعریف گردد و شامل دوره های آموزشی تابستان و دوره های آموزشی در طول سال تحصیلی باشد. افق 6 ساله متناسب با تحصیل یک دانشجوی علوم انسانی در نظر گرفته می شود که تا پایان مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل خود ادامه می دهد. آموزش موازی باید تا این زمان، ظرفیت لازم برای انجام فعالیت های جدی پژوهشی و پایان نامه را در موضوعات انتقادی و با جهت گیری بومی و دینی در رشته های تخصصی علوم انسانی، برای وی فراهم نماید. همچنین این آموزش موازی باید زمینه بهتر و کیفی تر ورود اندیشمندانه به دوره دکتری را برای مخاطبین طرح فراهم نماید.نظام محتوایی برنامة آموزشی، هم شامل موضوعات مبنایی و عمومی ناظر به کلیة رشته های علوم انسانی خواهد بود، و هم موضوعات و مسائل تخصصی هر یک از رشته های علوم انسانی را در بر خواهد گرفت. لذا از سال اول تا سال ششم به تدریج موضوعات عمومی کمتر می شود و موضوعات تخصصی معطوف به رشته های تحصیلی بیشتر می گردد.علاوه بر موارد فوق برخی از عناوین آموزشی به صورت پیش نیاز و درازمدت ارائه خواهد شد.موضوعاتی چون حکمت و عرفان اسلامی، فلسفه غرب، مطالعات کلامی-روایی اسلامی و فلسفه علم از این دست هستند.تسلط بر این موضوعات برای ورود جدی در نقد و ارزیابی و همچنین تولید علوم انسانی اسلامی ضروری است. پرواضح است که این موضوعات را نمی توان به صورت خلاصه آموزش داد و نیاز به آموزش تدریجی و بلند مدت دارد.گفتمان نخبگان علوم انسانی، طرحی است که برای پوشش فقدان آموزش موازی با دغدغه های ذکرشده ارائه گردیده است. هدف اصلی این طرح، آموزش نظام مند ...

ادامه مطلب  

متولیان گفتمان دینی خود باید عامل باشند/ دین برای حل همه مشکلات راه حل دارد  

درخواست حذف این مطلب
لاله افتخاری، عضو هئیت علمی دانشگاه شاهد در گفت وگو با ایکنا عامل بودن به قرآن را مهم ترین ویژگی متولیان برگزاری گفتمان های دینی خواند و گفت: کسانی که در زمینه گفتمان سازی دینی و قرآنی فعالیت می کنند باید به مسائل مربوط به گفتمان سازی دینی آشنا باشند. متولیان این امور باید به قرآن تسلط داشته باشند و با آن انس بگیرند تا بتوانند به فهم درستی از قرآن دست پیدا کنند. متولیان گفتمان سازی دینی خود باید عامل به قرآن باشند و به اصول دینی پای بند باشند، آثار سوء گفتمان دینی بیشتر از آثار مثبت آن خواهد بود.این فعال قرآنی درباره نقش روحانیت در شکل گیری و تداوم گفتمان های دینی، بیان کرد: طبقه روحانیت به علت تریبون دار بودن در جامعه می توانند، بیشترین نقش را در شکل گیری گفتمان های دینی داشته باشند. روحانیت به خاطر آشنایی که با قرآن و معارف دینی دارند، شاید بهتر بتوانند در زمینه برگزاری گفتمان دینی نقش ایفا کنند. دیگر افرادی هم که جزء جامعه قرآنی محسوب می شوند می توانند در این راستا به برگزاری اصولی گفتمان کمک کنند.افتخاری با بیان این مسئله که نباید با شعار از کالای ایرانی حمایت کنیم، افزود: در قرآن آیاتی است که افراد(مسلمانان) را به کوتاه کردن دست بیگانگان از کشورها و جامعه اسلامی سفارش می کند. آیاتی که در جهت استقلال و خود کفایی است و می گوید که نباید بیگانگان را دوست بگیرید. این آیات در حقیقت سلطه بیگانگان در کشورهای ...

ادامه مطلب  

موفقیت در سال جدید  

درخواست حذف این مطلب
به راستی چه عاملی باعث دستیابی به موفقیت می شود؟ چگونه است که بعضی از افراد به اوج موفقیت می رسند و بعضی دیگر در همان پله های اول درجا می زنند؟موفقیت در زندگی بدون برنامه ریزی حساب شده حاصل نمی شود. بهترین راه به دست آوردن موفقیت تعیین اهداف و سپس برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به آنهاست. آنلاین :به راستی چه عاملی باعث دستیابی به موفقیت می شود؟ چگونه است که بعضی از افراد به اوج موفقیت می رسند و بعضی دیگر در همان پله های اول درجا می زنند؟موفقیت در زندگی بدون برنامه ریزی حساب شده حاصل نمی شود. بهترین راه به دست آوردن موفقیت تعیین اهداف و ...

ادامه مطلب  

نقش کالای ایرانی در رشد اقتصادی، خودکفایی و عزت ملی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی علم الهدی، آیت الله سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد ظهر امروز، 14 اردیبهشت ماه در خطبه های نماز جمعه این هفته در حرم مطهر امام رضا(ع)، ضمن تقدیر از مردم مشهد برای حضور در اجتماع منتظران ظهور در روز نیمه شعبان، اظهار کرد: از حضور همه شما، از عشق، ارادت و احساسی که به ساحت ولایتمدار حضرت بقیه الله(عج) در روز چهارشنبه در راهپیمایی عظیم میدان شهدا تا حرم و شرکت در آن جشن باشکوه حریم مطهر امام هشتم داشتید، متشکرم و امیدوارم قدم شما عزیزان بر صراط نلرزد.سال 97، سال تقدیر و حمایت از محصول وجودی کارگرامام جمعه مشهد مقدس اظهار کرد: این هفته هم هفته معلم است و هم هفته کارگر، دو قشر عظیمی که تعیین کننده بار سرنوشت جامعه اند، معلم فداکار و معتقدی که نسل آینده را تربیت می کند، عرصه هنرمندی اش در انسان سازی، سازنده جامعه آینده است و بازوی توانمند و فعال کارگر متدینی که در تأمین سرنوشت اقتصاد جامعه، ثروت و عزت برای جامعه آینده ما به بار می آورد، کار سخت ما در آینده بر دوش این دو قشر بزرگوار است.وی، سال 97 را سال تقدیر و حمایت از وجود کارگر دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبری هم که امسال را سال حمایت از تولید و کالای ایرانی اعلام فرمودند، در حقیقت سال تقدیر و حمایت از محصول وجودی قشر عظیم فعال و کارگر در این کشور و در جامعه ما هست که ان شاءالله با همت شما مردم و حسن ابتکار مسؤولان نظام، دستور و فرمان مقام معظم رهبری در شعار امسال، تحقق کامل پیدا کند.آیت الله علم الهدی به بیان نقش متقابل کارگر و کالای ایرانی در توسعه و رشد اقتصاد کشور پرداخت و گفت: کارگر و کالای ایرانی، دو نقش دارد، یعنی توسعه کالای ایرانی در حقیقت پرورش استعداد و ابتکار کارگر است، کارگر نیز با تولید و ایجاد کالای ایرانی، سه خصوصیت را به وجود می آورد.وی در همین زمینه اضافه کرد: خصوصیت اول، توسعه اقتصاد اجتماعی است، رشد اقتصادی کشور است؛ به هرحال، رشد اقتصادی ما در سایه تولید است، تمام دادوستدها، تجارت ها و لابی گری های اقتصادی، تابع آن واقعیتی است که در درون جامعه ما چه در عرصه کشاورزی و چه در عرصه صنعت به وجود می آید، ریشه و بنیان تمام فعالیت های اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور، این محصول و فرآورده داخلی کشور ما هست که عامل و بنیان گذار اصلی اش، فعالیت عرصه کشاورزی و بازوان توانا، حسن ابتکار، ذوق و استعداد کارگران هستند.نقش کالای ایرانی در رشد اقتصادی، خودکفایی و عزت ملیوی تصریح کرد: این که مقام معظم رهبری می فرمایند باید دست هنرمند کارگر را بوسید، به خاطر این که تمام حقایقی که در سه عرصه، رشد اقتصادی، خودکفایی و عزت ملی به وجود می آید، محصول این دست هنرمندی است که کالای ایرانی تولید می کند. اگر بنا باشد تولید نداشته باشیم، عزیزان ما در عرصه تولید فعال نباشند، در هیچ عرصه دیگری در عرصه علم، دانش، فعالیت های دانش بنیان، اگر به تولید نرسد، فعالیت ها، زحمت ها و ابتکارات از بین رفته است.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به بیان دومین عرصه تأثیر تولید کارگر ایرانی پرداخت و اظهار کرد: تولید عامل رشد اقتصادی کشور است، ثانیاً عامل خودکفایی است. در استقلال ما نقش هیچ عنصری بالاتر از خودکفایی نیست، این که دست ما پیش کسی دراز نباشد، چشممان به در خانه بیگانه نباشد، این که نظر ما و طمع ما به دروازه های کشورهای متعدد نباشد، خودمان با خودمان باشیم، روی پای خودمان بایستیم و همه شئون زندگی و حیات خودمان را اداره کنیم، این یک امر نشدنی نیست، کاملاً تحقق بخش است.وی تأکید کرد: 80 میلیون انسان هستیم، یعنی 80 میلیون استعداد، ابتکار، مغز و فکر، دست و بازو و 80 میلیون نفس کشی که امروز روی کره زمین به عنوان برترین ملت ها شناخته شدیم، ملت کمی نیستیم، با این انبوه استعداد، فکر و قدرت و نوآوری هایی که در نسل جوان ما موجود است، هر نسلی از ما به دنیا می آید، تحولی در عرصه های مختلف زندگی و فرهنگ ما ایجاد می کند و این تحول و تدبر در هیچ ملتی به اندازه ملت ما نیست. آیت الله علم الهدی ادامه داد: آنچه همه این ها را به سرمایه خودکفایی مبدل می کند، تولید، دست کارگر و بازوی کارگر است، وقتی به عرصه تولید می رسد، همه ت ...

ادامه مطلب  

انواع قراردادهای کار و شرایط مربوط به آنها  

درخواست حذف این مطلب
ایجاد رابطه ی حقوقی بین کارگر و کارفرما مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می آید و به موجب آن حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می گردد.قبل از آنکه به ماهیت قرارداد کار بپردازیم و سپس به انواع آن اشاره کنیم باید به اطراف قرارداد کار بپردازیم؛ منظور از اطراف، کسانی هستند که قرارداد را منعقد می کنند. پس این نوشته را بخوانید تا با انواع قراردادهای کار و اطلاعات دیگری که در این زمینه باید بدانید، آشنا شوید.مقاله های مرتبط:همان طور که از نام قرارداد کار به ذهن متبادر می شود، یک طرف این قرارداد کارگر و دیگری کارفرماست ولی از دیدگاه قانون کار، کارگر چه کسی است؟ کارگر در ماده ی ۲ قانون کار تعریف شده است و به طور کلی باید گفت شخص حقیقی است و به عبارت روشن تر یک انسان است، کارش جنبه ی تبرعی و مجانی ندارد یعنی در قبال کار، مزد دریافت می‫کند حال این مزد می‫تواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ ویژگی آخر اینکه تحت تبعیت و به دستور کارفرما کار را انجام می دهد. در مقابل، کارفرما می‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد، کارفرما حتما لازم نیست نظارت مستقیم بر کار داشته باشد. چه بسا کارفرما از مدیرکارگاه برای نظارت بر کار استفاده کند.اکنون که طرفین قرارداد کار را شناختیم باید بگوییم که ماده ی ۷ قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. با توجه به اینکه قرارداد کار در قانون تعریف شده است، پس این قرارداد معین محسوب می شود؛ قرارداد معین است یعنی شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و بر خلاف برخی شرایط آن نمی شود توافق کرد ازجمله آنچه در ماده ی ۸ قانون کار آمده مبنی بر اینکه تغییرات بعدی در قرارداد کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.باتوجه به مواد قانونی، در حال حاضر سه نوع قرارداد کار وجود دارد:قرارداد کار با مدت موقت؛قرارداد کار با مدت غیرموقت؛قراداد کار برای انجام کار معین.در ادامه در خصوص این قراردادها و نحوه ی خاتمه ی آنها توضیح خواهیم داد. ولی در اینجا به طور کلی مندرجات و نحوه ی تنظیم قرارداد کار بیان می شود.اول اینکه باید دقت کنیم قرارداد کار جز عقود رضایی است یعنی تشریفات خاصی برای انعقاد آن لازم نیست، حتی لازم نیست که قرارداد کتبی باشد. پس قرارداد کار اعم است از کتبی و شفاهی.به موجب ماده ی ۱۰ قانون کار، مندرجات قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکات زیر باشد:الف. نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛د. محل انجام کار؛ه. تاریخ انعقاد قرارداد؛و. مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد؛ر. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛ح. الحاقی ۱۳۸۷ شرایط و نحوه ی فسخ قرارداد کار.در خصوص بند ح باید این توضیح را بدهیم که در سال ۱۳۸۷ به موجب بند ب ماده ی ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، برای طرفین قرارداد کار این امکان به وجود آمد که حق فسخ در قرارداد کار پیش بینی کنند در حالی که پیش از این، طرفین قرارداد حق فسخ نداشتند و با توجه به آمره بودن قانون کار اگر هم حق فسخی پیش بینی می شد، بی اثر بود. فسخ قرارداد کار بدین معنی است که هریک از کارگر و کارفرما می توانند در تمامی انواع قراردادهای کار، شرایط خاصی را مثل عدم رضایت کارفرما از عملکرد کارگر و… مقرر کنند، که در صورت حصول آن شرایط قرارداد کار خاتمه پیدا می کند. آنچه که در خصوص پیش بینی حق فسخ در قرارداد کار باید دقت شود، نحوه ی فسخ قرارداد و اعلام اراده ی فسخ کننده به طرف مقابل است چون از تاریخ ابلاغ اراده مبنی بر فسخ، آثار حقوقی فسخ جاری خواهد شد.قرارداد کار با مدت موقتدر این قراردادها، خاتمه ی قرارداد در آن ذکر می شود، و با پایان زمان آن قرارداد خاتمه می یابد. در صورتی که قرارداد موقت به موقع تمدید نشود و تعیین تکلیف نشود و کارگر همچنان به کار خویش ادامه دهد، کارگر می تواند ادعا کند که شفاها قرارداد تمدی ...

ادامه مطلب  

دیدار سردار کارگر با شهید زنده لرستانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایکنا از لرستان، بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سه شنبه، پنجم تیرماه با شهید زنده لرستانی سید نور خدا موسوی و خانواده وی دیدار و گفت وگو کرد.سید نور خدا موسوی متعلق به همه مردم استرئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این دیدار اظهارکرد: زحمات و پرستاری های همسر شهید زنده «سید نور خدا موسوی» جای تقدیر دارد؛ پایبندی زنان به زندگی بسیار بیشتر است و نیاز است کتابی در مورد زندگی این شهید و فداکاری، صبر و استقامت همسرش نوشته و به زبان های مختلف ترجمه شود تا دنیا ب ...

ادامه مطلب  

سرلشکر صفوی: گفتمان انقلابی تبدیل به گفتمان غالب جهان اسلام شده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره از انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری برگزار شد.سرلشکر صفوی در این مراسم در سخنانی با موضوع تاثیر نویسنده و کتاب بر تعمیق اقتدار فرهنگی و تمدن نوین اسلامی با اشاره به مولفه های تمدن اسلامی گفت: فرهنگ و تمدن دو مولفه اساسی برای حفظ هویت ملی و ارزشهای فرهنگی و اسلامی ملت بزرگ و تمدن ساز ایران است.وی ادامه داد: هویت انسان ها و هر جامعه ای متاثر از فرهنگ، تاریخ و ارزشها و هنرهای آن جامعه است.سرلشکر صفوی با اشاره به مفهوم هویت ملی گفت: هویت ملی یک مفهوم پویا و پیش رونده است و جوامع مختلف بر اساس دریافتهای فرهنگی و علمی و هنری و شعر و ادبیات هویت خود را می سازند.بیشتر بخوانید:وی ادامه داد: پیدایش علوم مختلف و باورهای انسانی و اعتقادی در طول زمان دستمایه شکل دهی اندیشه و تبدیل آن به سازه های انسانی و معماریهای بزرگ از طریق کتاب شده است.سرلشکر صفوی افزود: مفاهیم اخلاقی و انسانی و تاثیر آن بر فضای فکری جامعه و رشد ارزشها و فضائل اخلاقی جامعه متاثر از آثار مکتوب انسانهای متعالی و خردمند و عارفان بحق است که جامعه را بسوی دوری از رذایل اخلاقی و تقرب به اخلاق و رفتار اجتماعی توام با مهربانی، گذشت و ایثار سوق می دهند و تولید کتاب و آثار ادبی، هنری و شعر وحماسه درگذشت زمان باعث بهبود شاخص های زندگی فرهنگی انسان ها می شود.سرلشکر صفوی با اشاره به تاثیر متقابل خدمات نشر کتاب و بعد فرهنگی جامعه گفت: اگر به تاثیر متقابل خدمات نشر کتاب و بعد فرهنگی هر جامعه و تاثیر آن بر هویت ملی اذعان داشته باشیم بایستی بگوئیم اگر جامعه ای فاقد تولیدات نشر (کتاب و مقالات و نشریات) باشد به نا چار از فضای فکری و مرجع فکری بیگانگان تاثیر می پذیرد که در درازمدت مغلوب فرهنگی می شود.دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه با گریزی بر گفتمان های حاکم در بعد ملی و منطقه غرب آسیا و جهان اسلام طی دو قرن گذشته گفت: طی دو قرن گذشته در مقیاس ملی در داخل کشور و در مقیاس منطقه غرب آسیا و در مقیاس جهان اسلام سه نوع گفتمان فرهنگی سیاسی رایج شده است.وی افزود: گفتمان غرب گرایی با این استدلال که غرب با برتری اقتصادی ، فناوری و نظامی به قدرت برتر جهان تبدیل شده است چاره ای جز تسلیم شدن و یا پیروی از غرب نمی دیدید. از سوی دیگر گفتمان دیگری به نام اصلاحات در جهان اسلام در پی به روز کردن نظام آموزشی و بهبود شرایط اقتصادی خصوصا در حوزه تولید و تکنولوژی و تعامل سازنده با بلوک غرب بوده است و در ایران مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر پیشتاز این طیف گفتمان و در قرن حاضر امثال مرحوم مهندس بازرگان از چهره های شاخص گفتمان اصلاحات و تلفیق اسلام با ع ...

ادامه مطلب  

«سیر گفتمان سلفیگری»  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس، «سیر گفتمان سلفیگری» عنوان کتابی است که به بررسی مهم ترین سازمان های وابسته به سلفیگری در دوران معاصر می پردازد. نویسنده که خود در ارتباط نزدیک با بدنه بعضی از این سازمان ها بوده، کوشیده به تحلیل علل و اسباب و عوامل مؤثر منطقه ای و جهانی این تغییر گفتمان در دو سطح فکری و عمل سیاسی بپردازد و شاخص های این تغییر را مشخص کند.باتوجه به حرکت امروزی فرقه های جهادی خشونت گرا از یک سو، و تبلیغات هماهنگ فرهنگی ـ رسانه ای و سیاسی غرب در جهت اسلام هراسی از سوی دیگر، اطلاع محققان حوزه های سیاسی و سایر شاخه های علوم اجتماعی و معارف و تبلیغ اسلامی از روند مزبور مفید ضروری به نظر می رسد.قسمتی از متن کتاب:«سیر گفتمان سَلَفی ـ جهادی، فکر سیاسی جدیدی را مطرح می کند که با گفتمان سلفی سنتی متفاوت است. این گفتمان به باور طرفدارانش کوشیده تا معایب و نقایص گفتمان پیشین را برطرف کند. این گفتمان کارِ گروهی، جنبشی، سیاسی و جهادی را ...

ادامه مطلب  

عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل مشکلات «اعتقادی» مسئولین است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ هادی رضایی- سینا سنجری: درسال های اخیر، انقلابی بودن و انقلابی گری تبدیل به یکی از کلیدواژه های مهم در فرمایشات رهبرمعظم انقلاب شده است. ایشان بارها از امام خمینی(ره) با عنوان «امامِ انقلابی» یاد کرده اند و همین صفت را علت اصلی عصبانیت دشمنان انقلاب از ایشان دانسته اند. این درحالی است که برخی سابقون انقلاب و مدعیان خط امام که روزگاری تب تند انقلابی داشتند و هرگز عدول از مرزهای ترسیم شده امام برای انقلاب را برنمی تابیدند، امروز همراه با طعنه و کنایه و با ژستی روشنفکرمآبانه بگونه ای سخن می گویند که برداشت عمومی از انقلابی گری، همان تندروی و افراطی گری باشد.برای اولین گفتگوی تفصیلی حجت الاسلام حاجی صادقی در کسوت نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان به دفترش رفتیم. یکی از افرادی که می تواند از انقلابی گری پاسداران انقلاب سخن بگوید.حاجی صادقی ۱۳ اسفندماه سال گذشته طی حکمی از سوی رهبرمعظم انقلاب، بعنوان نماینده ولی فقیه در سپاه منصوب شد. او در اوایل جنگ تحمیلی طلبه ای بود که به مناطق جنگی بخصوص خرمشهر اعزام می شد و سال ۱۳۵۹ رسما وارد سپاه شد.عضویت در هیات علمی دانشکده شهید محلاتی نمایندگی ولی فقیه سپاه در قم، نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام حسین(ع) و جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه از جمله مهمترین مسئولیت های سابق حجت الاسلام حاجی صادقی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.در ابتدای گفتگو از حجت الاسلام حاجی صادقی در خصوص چرایی تغییر نگرش برخی مسئولین فعلی کشور، که روزگاری از انقلابیون مطرح بحساب می آمدند، نسبت به شعارهای انقلابی امام و ضرورت انقلابی گری پرسیدیم. وی گفت: «در صدر اسلام هم کسانی را داشتیم که در یک دوره در کنار پیامبر اکرم(ص)، افرادی مجاهد و مبارز بودند اما یک زمان پیش آمد که گفتند دوران انقلابی بودن تمام شده است».وی ادامه داد: «برخی می گویند رهبری تند می روند در حالی که رفتار رهبری تندروی نیست بلکه روحیه انقلابی است. همین تعابیر درباره علی علیه السلام هم به کار برده می شد. عده ای پیش رسول خدا(ص) می رفتند و می گفتند: "ای رسول خدا! علی انسان خشن و غیر قابل گفتگویی است».حاجی صادقی نگاه برخی مسئولین کشور در مواجهه با جریان استکبار را دیدگاهی ساده انگارانه توصیف و به تشبیهی که عده ای از سیاسیون درباره آمریکا و استکبار بکار می بندند اشاره کرد و گفت: «برخی درکشور فکر می کنند استکبار گاو است! و می گویند چرا با شاخ های گاو درگیر می شوید، بیاید و آنها را بدوشید! حرف ما این است چرا استکبار را گاو می بینید!؟ باید استکبار را گرگ ببینید».نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه گفتگوی تفصیلی خود با خبرگزاری مهر به ماجرای برجام هم اشاراتی داشت. وی معتقد است: «در مسئله مذاکرات هسته ای برجام ما هرکجا محکم ایستاده ایم دشمن عقب رفته است، آنها اگر از ما مقاومت ببینند عقب نشینی می کنند».حاجی صادقی با اشاره به تجربه ناموفق در اعتماد به آمریکا در جریان برجام و تکرار این تجربه نافرجام در تعامل با اروپا گفت: «اوایل برجام می گفتند اگر کدخدا را دیدید اروپا دیگر کاره ای نیست! اما امروز از کدخدا مایوس شدند و به اروپا چسبیده اند».نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اظهار داشت: شعار اقتصاد مقاومتی، چند سال است که گفته می شود اما محقق نمی شود. من دلیل آن را مشکلات اعتقادی می دانم، آقایانی که کتاب «اقتصاد کنزی» را ترجمه و مبنا قرار می دهند و به دنبال پیاده کردن مدل اقتصاد چین و ژاپن در کشور هستند، هیچگاه پیاده کننده اقتصاد مقاومتی نیستند. من به برخی گفتم ای کاش شما در تقلیدتان هم به صورت کامل تبعیت می کردید.وی افزود: مثلا از گاندی تبعیت می کردید که با وجود اینکه آتش پرست است، گفت برای استقلال کشورمان پا برهنه در خیابان راه می رویم ولی کفش انگلیسی نمی پوشیم. اما متاسفانه نگاه برخی مسئولان این است که راه حل مشکلات کشور ما پیوند با دنیاست و دنیایی که معنا می کنند کشورهایی است که شک نداریم اگر دستی دراز کردند خنجری در آستین دارند، تصور من این است که در بخش عدالت گام های بسیار بزرگی باید برداریم. در ادامه گفتگو به بخشی از فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه "انقلابی گری به معنای تخریب و ویرانگری نیست" اشاره کردیم و به ماجرای یک جریان انقلابی نما، که اخیرا با حمله به ارکان جمهوری اسلامی درصدد به کرسی نشاندن حرف خود هستند، پرداختیم.نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، انقلابی بودن را همپای گفتمان امام و رهبری حرکت کردن توصیف کرد و گفت: «به همان میزان که فاصله گرفتن از روحیه انقلابی برای کشور مضر است، از رهبری انقلابی تر بودن هم خطرناک است».وی ادامه داد: «کسانی که انقلابی گری را محدود به نظام، ولایت و جمهوری اسلامی نمی دانند، دو گروه هستند. این ها یک بدنه دارند و یک راس. من بدنه این گروه را بچه های خوبی می دانم اما سران آنها دنباله رو این جمع نیستند و به دنبال فتنه می گردند و از این جمع ارزشی سوء استفاده کرده و هیچ اعتقادی به آنها ندارند».متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:یکی از ویژگی های بارز امام خمینی مقاومت و استکبارستیزی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی به ویژه آمریکا است، اما امروز برخی مسئولان کشور که در دوران ابتدای انقلاب از انقلابیون مطرح به حساب می آمدند، تفکرات امام در موضوع استکبارستیزی را مناسب وضع موجود نمی دانند و انقلابی گری را به معنای افراطی گری تلقی می کنند، این تغییر نوع نگاه به شعارها، پیام ها و اندیشه های حضرت امام(ره) چه اثراتی را در جامعه و کشور داشته است؟ و اینکه آیا نوع تفکر امام با توجه به گذشت چهل سال و تغییر نسل آیا امکان تحقق دارد و مناسب امروز جامعه است؟ در مقدمه باید بگویم حضرت امام خمینی(ره) حق حیات به گردن ملت ما دارد، خداوند در قرآن می فرماید؛ پیامبر با آوردن اسلام به شما حیات می دهد، یعنی اسلام آمده است به انسانها حیات بدهد و امام اسلام ناب را زنده کرد، ایشان با احیای اسلام مردم را زنده کرد. اگر از من بپرسند بزرگترین کار امام چه بود نمی گویم انقلاب اسلامی؛ ایشان اسلام را معنا و تفسیر کرد و از تحریف و بدبینی نجات داد و اندیشه های اسلام همان است که امام راحل بیان کردند.اسلام دینی است که جنبه ایجابی و سلبی دارد و در کنار تاکید بر پرستش خدا، تاکید بر دوری از طاغوت دارد. اسلام دینی است که تولی و تبری را دو روی یک سکه می داند و رحمانیت آن در کنار اشداء علی الکفار معنا می شود و این به آن معناست که قرآن به همان مقدار که به بحث توحید می پردازد به بحث شرک هم می پردازد. یک مثال بزنم بنی امیه مردم را در مسائل ایمانی آزاد می گذاشتند و می گفتند هرچه می خواهید درباره خدا سخن بگوئید و مطلب بیاموزید اما نمی گذاشتند درباره شرک بحث کنند، مانند این چیزی که امروزه برخی می گویند از اسلام رحمانی سخن بگوئید، چرا از تندی ها سخن می گویید. امام صادق(ع) در این باره می فرماید: «بنی امیه برای این از اسلام رحمانی سخن می گفتند و به مردم اجازه نمی دادند که از کفر بگویند، که زمانی که آنها را به سمت کفر می بردند کسی متوجه نشود.»امام برای اینکه یک نظام برپایه حاکمیت دین و خدا برپا کند باید در ابتدا طاغوت ستیزی می کرد، باید «یکفر بالطاغوت» می آمد و بعد «یومن بالله»؛ این تفکر امام بود. بعد از ایشان آن کسی که پرچم را در دست گرفتند مقام معظم رهبری بودند.دشمنان ما می گویند چرا ما نتوانستیم بعد از امام خمینی(ره) ریل انقلاب اسلامی را عوض کنیم؟ ببینید پیامبر اکرم (ص) مراتب بسیار بالایی دارند و امام نسبت به پیامبر قطره ای از اقیانوس هستند، اما چرا بعد از پیامبر(ص) کفار می گویند توانستیم روی مسلمانان تاثیر بگذاریم و کاری کنیم تا آنها اسلام کُش و امام کُش بشوند، اما نتوانستند بعد از امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را منحرف کنند؟ پاسخ این است؛ چون بعد از امام کسی راس کار آمد که از جنس خود امام بود.عده ای زمانی انقلابی دو آتیشه بودند اما امروز می گویند دوران انقلابی گری تمام شده است! حرف من این است؛ آنچه انقلاب را ۴۰ سال نگه داشته اصول امام است و اگر انقلاب از اصول اصلی خودش دست بردارد مرگش فرا می رسد. یکی از اصول انقلاب روحیه استکبار ستیزی و فرهنگ نه گفتن به استکبار و گفتمان مقاومت و ایستادگی است. آنچه که انقلاب اسلامی را بعد از چهل سال پویا، زنده و تاثیر گذار کرده است انعطاف و انفعال نبوده بلکه مقاومت بوده است. اینکه برخی اینگونه فکر نکنند جای تعجب ندارد، از قرآن برایتان مثال بزنم. قرآن می گوید «ایمان آوردن سخت اما بر ایمان مقاوم ماندن سخت تر است» بسیاری افراد وارد صراط مستقیم می شوند و به قول شما روزی انقلابی دو آتیشه بودند اما امروز رفتار دیگری دارند، آنچه موجب می شود بعضی در صراط مستقیم نمانند، ایمان سست و تشکیک در وعده های خداوند است. خداوند در آیه ۱۵ سوره شریفه حجرات می فرماید «مومن کسی است که ایمان آورده و در وسط راه دچار شک و شبهه نشود، ایمان خود را از دست نداده باشد و متزلزل نشده و باور خود را از دست نداده باشد» در صدر اسلام هم کسانی را داشتیم که در یک دوره در کنار پیامبر اکرم(ص)، افرادی مجاهد و مبارز بودند اما یک زمان پیش آمد که گفتند دوران انقلابی بودن تمام شده است. این همان حرفی است که عده ای امروز می زنند. می گویند دوران انقلابی گری تمام شده و دوران گفتمان منطقی است. باید به آنها گفت که با چه کسی می خواهند گفتمان منطقی داشته باشند؟ طرف شما کیست؟ آیا آنها اهل گفتمان هستند؟ باید به آنها گفت طرف مقابل بردگی شما را می خواهد و قصد دارد شما را به گذشته برگرداند. بعد شما می خواهید با گفتمان منطقی مسائل را حل کنید!؟ این رفتار در صدر اسلام در برخی افراد وجود داشت. این عده در مقطعی به جمع بندی رسیدند که با علی(ع) نمی توان اسلام را حفظ کرد، آنها گفتند با علی نمی شود ولی با معاویه می شود. امروز هم در جامعه ما عده ای هستند که در ابتدای انقلاب با امام خمینی(ره) بودند اما امروز گرفتار شدند و از ادامه راه صراط مستقیم انقلاب به دلیل شبهه علمی و غلط بودن تحلیل باز مانده اند. دلیل لغزش انسانها این است که اعتقادات آنها بر اساس منطق و اصول نیست بلکه آنها برمعیار احساس شان عمل می کنند. پس دلیل اول، نداشتن اعتقاد راسخ است. دسته ای دیگر به دلیل نداشتن روحیه جهادی و نبود حال مبارزه از انقلابی گری فاصله می گیرند. در صدر اسلام عده ای بودند که می گفتند حق با علی(ع) است اما مشکل ما با علی(ع) این است که اگر با او باشیم باید هرروز بجنگیم اما ما حال جنگ نداریم. سخنان آنها در نهج البلاغه آمده، که به حضرت علی علیه السلام می گفتند زمستان است و زمان مناسبی برای جنگ نیست و به هر بهانه ای از اجرای فرمان امام سر باز می زدند. برخی درکشور فکر می کنند استکبار گاو است! می گویند چرا با شاخ های گاو درگیر می شوید؟! بیاید و آنها را بدوشید!من معتقدم نه تنها اقتضای زمان این نیست که از اصول حضرت امام خمینی(ره) فاصله بگیریم؛ بلکه باور ما این است که اصول امام کارساز و راهگشای ما در شرایط مختلف است و امروز بیش از هر زمانی نیاز جامعه ما عمل به اصول امام در مقابل دنیای گرگ صفت استکبار است. تجربه به ما نشان داده هر کشور و ملتی و حتی خود ما هر کجا در مقابل دشمنان انعطاف نشان دادیم، یعنی در مقابل تندی آنها نرمی کرده ایم؛ آنها پیش آمده و بر زیاده خواهی خود افزوده اند. قرآن به ما می گوید در مقابل دشمنان مراقب باشید! به تعبیر من، شما را چه شده است؟ به آنها دست دراز می کنید اما آنها با شما دست نمی دهند! شما با آنها محبت می کنید اما آنها با شما مهربان نیستند! هرگاه ما انعطاف نشان داده ایم پیش روی کرده اند و هر زمانی که محکم ایستاده ایم عقب رفته اند. دلیل این ویژگی آنها گرگ صفتی شان است. اشکالی که ما به برخی دوستان داریم این است که آنها فکر می کنند استکبار گاو است! و می گویند چرا با شاخ های گاو درگیر می شوید! بیاید و آنها را بدوشید! این حرف را محمد مرسی هم بعد از انقلاب مصر می گفت.انقلاب مصر کار بسیار بزرگی بود اینکه بتوان حسنی مبارک را سرنگون کرد اقدام عظیمی بود که می توانست تاثیر بسیاری در کشور های منطقه بگذارد. مرسی گفت:" من اشتباه ایران را نمی کنم و با همه مستکبران غرب و شرق درگیر نمی شوم، مصر به پول حاکم عربستان و حمایت آمریکا نیاز دارد، پس راه خودم را می روم و با آمریکا و عربستان دشمنی نمی کنم. " اما عاقبت کار اورا همه دیدند.حرف ما این است چرا استکبار را گاو می بینید!؟ استکبار را گرگ ببینید. گرگ اگر قوت و قدرت دید عقب نشینی می کند. شما او را به گاو تشبیه نکنید. تاریخ نشان داده کسانی که رفتند شیر این گاو را بخورند، زهر در شیر بود و مسموم شدند. آقای مرسی در مصر می خواست از استکبار بهره مند شود اما لطمه بسیار بزرگی به انقلاب مصر زد. بیش از ۷۰۰ شخصیت انقلابی که هرکدام در حد یک رهبر بودند، همه آنها به دلیل اشتباهات مرسی نابود شدند. اما ببینید که چطور حزب اللهِ کوچک مقاومت کرد و توانست پیروز شود و امروز چه تاثیر مهمی در منطقه دارد. این نشان می دهد که انفعال کارساز نیست و نتیجه ای جز شکست در پی ندارد. اوایل برجام می گفتند اگر کدخدا را دیدید اروپا دیگر کاره ای نیست! اما امروز از کدخدا مایوس شدند و به اروپا چسبیده انددر مسئله مذکرات هسته ای برجام ما هر کجا محکم ایستاده ایم دشمن عقب رفته است. مشکل این است که ما فکر کرده ایم با یک دنیای اهل منطق، گفتگو و مذاکره عقلانی طرف هستیم. نه خیر! به این شکل نیست، طرف ما خوی استکباری و برتربینی دارد. شما رفتار وزیر امور خارجه آمریکا را دیدید که ۱۲ دستور خطاب به کشور ما داد! حرف ما این است که شما اعتماد به آمریکا را تجربه کردید. یادتان می آید آن اوایل آنها می گفتند ما با کدخدا می بندیم، اگر کدخدا را دیدید این بچه ها [اروپایی ها]، دیگر کاره ای نیستند! اما امروز از کدخدا مایوس شدند و به ار ...

ادامه مطلب  

بازآفرینی شهری امنیت را به شهرها بازگردانده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا ، محمدسعید ایزدی شامگاه سه شنبه در آیین بهره برداری از خانه گفتمان شهر و معماری استان کرمان افزود: در طرح بازآفرینی شهری به حلقه های مفقوده کیفیت شهری که در دوره های گذشته کمتر مورد توجه بود، تاکید شده است.وی اظهار داشت: طرح بازآفرینی شهری، تعیین پهنه های گسل و مراقبت از عرصه برای ایجاد امنیت در شهر کرمان طی هفته گذشته اجرایی شده است.معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: امن ترین منطقه تهران هسته مرکزی و منطقه 12 این شهر است زیرا هیچ گسلی در این منطقه مشاهده نمی شود اما با توسعه شهرها در دهه های اخیر سکونتگاهها در گسل ها ایجاد شده است.وی افزود: سازه های مسکن مهر نطنز برروی گسل ساخته شده است لذا نبود تخصص شهری نا امنی با تاب آوری پایین بوجود آورده است.وی تصریح کرد: پیش از این شهرها و بنیان های شهری به درستی شناخته نشده و این امر بدلیل نداشتن درک صحیح از بنیان ها رخ داده است.ایزدی گفت: مرکز تحقیقات و شهرسازی کشور با اسناد مکمل، ازجمله با جلوگیری از ساخت و ساز و فعالیت کلیدی روی پهنه های حادثه خیز، این نقیصه ها را جبران می کند.وی افزود: تاب آوری نیاز شهرها است و اینکه شهرها با رخداد یک حادثه، آسیب بسیاری می بیند ناشی از بی توجهی به کیفیت ها است.وی اضافه کرد: طرح های تفصیلی و جامع در نسل های ابتدایی عمر خود مزایایی داشته است اما اینک زمان تجدید نظر اساسی رسیده است و بطور جدی نظام طرح ریزی شهری در تمامی شهرها اجرایی می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح های جامع و تفصیلی کمتر به کیفیت توجه می شود.**وزارت راه و شهرسازی از دیدبان های شهری حمایت می کندوی افزود: باید گروه های دیدبان در شهرها تشکیل شوند و این وزارت آمادگی حمایت از این دیدبان ها برای رسیدن به نظامی هدفمند و سیستمی پاسخگو را دارد.ایزدی با بیان اینکه خانه گفتمان و معماری استان کرمان باید دیدبان این شهر باشد ابراز کرد: باید گروه هایی را به دیدبانی تشویق کرد و این افراد با نظارت بر شهرها تمامی دستگاه های متولی را یاری می کنند و با دیدبانی از فضاهای موجود شهری مراقبت شود.وی گفت: کرمان بر ...

ادامه مطلب  

قوانین جدید نقل و انتقالات در فصل جدید لیگ برتر ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران نیوز، تغییرات اساسی در قوانین نقل و انتقالاتی از امروز (جمعه) اجرایی می شود و پس از انجام قرعه کشی لیگ برتر برای فصل جدید، لازم است که باشگاه ها و بازیکنان نسبت به این امور آشنایی داشته باشند.بر همین اساس در ادامه به بررسی قوانین جدید نقل و انتقالات در فصل جدید لیگ برتر ۹۷/۹۸ می پردازیم؛ با دراپ بال همراه باشید.دکتر علی خطیر کارشناس ارشد مدیریت فوتبال از فیفا، مطلبی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که عیناً در زیر می خوانید:در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷ فیفا و اتحادیه جهانی بازیکنان (فیفپرو) به یک توافق همه جانبه ۶ ساله رسیدند تا روابط بین این دو ارگان مهم ورزشی را مستحکم کنند و مدیریت فوتبال حرفه ای در دنیا را بهبود بخشند.در میان این توافق، چندین تغییر و اصلاحات در ارتباط با دعوای حقوقی میان بازیکنان و باشگاه ها بطور خاص در ارتباط با تصمیمات و جرایم انضباطی به دلیل پرداخت با تاخیر (overdue payable) و قوانین جدید به منظور جلوگیری از عملکرد سوءاستفاده گرانه (abusive conduct) بازیکن و باشگاه دیده می شود. در راستای اجرای این توافقات، اتحادیه جهانی بازیکنان حاضر شده است تا شکایت خود علیه فیفا را در اتحادیه اروپا پس بگیرد.بعضی از این تغییرات توافق شده از نوامبر ۲۰۱۷ مانند ثبت عضویت بانون فوتبالیست در سامانه نقل و انتقالات فیفا tms به مرحله اجرا گذاشته شده و در ادامه این اصلاحات، فیفا در تاریخ ٢۶ آپریل ۲۰۱۸ دستورالعمل شماره ١۶٢۵ که شامل تغییرات اساسی دیگر در قوانین نقل و انتقالات است را اعلام کرده که از تاریخ اول جون ۲۰۱۸ (امروز- جمعه) اجرایی خواهد شد.در این گزارش به بررسی و توضیح این تغییرات اساسی پرداخته خواهد شد.۱٫ ماده جدید با عنوان ماده ٢۴ دوم (۲۴bis) – اجرای تصمیمات مالی۲٫ ماده ١۴ دوم (۱۴bis) و اصلاح ماده ١٨- قیود پرداخت های با تاخیر۳٫ ماده ١۴- عملکرد سو استفاده گرانه۴٫ ماده ١٧- پارامترهای جدید برای جبران خسارت بازیکنانماده جدید ٢۴ دوم:قبل از اصلاح قوانین، اجرای تصمیمات مالی علیه باشگاه، بازیکن یا مربی از طریق تهدید اعمال جرایم انضباطی توسط فیفا انجام می شده است. این منطق هم اکنون با این قانون جدید هم به قوت خود باقی خواهد ماند، ولیکن در حال حاضر وقتی که ارکان قضایی فیفا مانند کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف تصمیمی را می گیرند، باید تعیین کنند که اگر این تصمیم از طرف باشگاه یا بازیکن اجرا نشود چه جرایمی در ادامه برای آنها به دنبال خواهد داشت.این جرایم برای باشگاه که از تعهدات مالی خود سرباز زند محرومیت از ثبت بازیکن تا سه پنجره از نقل و انتقالات خواهد بود و برای بازیکن هم محرومیت از بازی های رسمی تا شش ماه به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که جرایم فوق در صورتی که طرف بدهکار تا ظرف ۴۵ روز، تصمیم فیفا را نسبت به تعهدات مالی خود عمل نکند و درخواست تجدید نظر خواهی به دادگاه عالی ورزش ندهد، به صورت فوری قابل اجراست. هر زمانی که تعهدات مالی انجام گیرد، جرایم فوق الذکر برداشته خواهد شد.در واقع در این جرایم جدید، با توجه به اینکه فیفا محرومیت ثبت قرارداد باشگاه را تا سه پنجره افزایش داده است، می تواند تا حدی در جهت حمایت از بازیکنان تلقی شود ولیکن این فرایند در کل به نفع منافع هر دو طرف قرارداد (باشگاه و بازیکن) خواهد بود.در قوانین قبلی، کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا تنها دستور پرداخت تعهدات مالی را صادر می کردند و اگر طرف بدهکار به تعهدات خود عمل نمی کرد، طرف طلبکار باید به کمیته انضباطی فیفا مراجعه و درخواست اعمال جرایم انضباطی می کرد که این فرایند تا حدی زمان بر می شد و خیلی از بدهکاران از این شرایط به نفع خود و برای خرید زمان جهت پرداخت استفاده می کردند؛ ولیکن در قوانین جدید، جرایم انضباطی توسط کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا بصورت مستقیم تعیین و در صورت عدم پرداخت تا ۴۵ روز سریعا اعمال می شود.ماده ١۴ دوم و ماده اصلاح شده ١٨- قیود پرداخت های با تاخیر:ماده جدید ١۴ دوم در واقع مفهوم “دلیل موجه” (just cause) را واضح تر تعریف می کند که به واسطه این قانون، بازیکنان می توانند قرارداد خود را به صورت یک طرفه، در صورتی که باشگاه حقوق بازیکنان را برای دو ماه متوالی پرداخت نکند، فسخ کنند.این در واقع یک تغییر مهم در قوانین نقل و انتقالات به نفع بازیکنان است زیرا اولا قوانین نقل و انتقالات سابق ماده مشخص که”دلیل موجه” را تعریف کند نداشته است؛ ثانیا مطابق رویه قضائی فیفا و دادگاه عالی ورزش “دلیل موجه” به صورت کلی برای بازیکنانی اطلاق می شده است که باشگاه نتوانسته حقوق سه ماه متوالی آنها را پرداخت کند. به همین دلیل کم کردن این بازه زمانی از سه ماه به دو ماه در واقع یک پیروزی برای بازیکنان است.تنها شرطی که لازم است برای اینکه بازیکن قادر باشد تح ...

ادامه مطلب  

تاریخچه کامل مصاف های استقلال و پرسپولیس  

درخواست حذف این مطلب
تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار با یکدیگر دیدار کرده اند و سهم آبی ها ۲۴ برد و سهم سرخ پوشان ۲۳ برد بوده است. تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار به مصاف یکدیگر رفته اند که آبی ها ۲۴ بار و سرخ ها ۲۳ بار پیروز شده اند و ۳۸ بازی نیز مساوی شده است. تاریخچه کامل داربی های پایتخت به شرح زیر است:دیدار نخست، ۱۶ فروردین ۱۳۴۷استقلال صفر - پرسپولیس صفرترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، علی محمد کاردان، مهدی لواسانی، احمد رحیمی، اونیک کاراپتیان، احمد منشی زاده، کامبیز جمالی ( کاپیتان)، علی جباری، حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، مرتضی شرکا.سرمربی: علی دانایی فرترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، عزت الله وطنخواه، کاظم رحیمی، همایون بهزادی (کاپیتان)، بهمن نوروزی، ناظم گنجاپور، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: پرویز دهداریداور: عبدالرضا موزون===========================دیدار دوم، ۲۰ دی ماه ۱۳۴۷پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ( کاپیتان )، عزت الله وطنخواه، مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، فریدون معینی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، همایون بهزادی، رضا وطن خواه.ترکیب استقلال: مهدی کشاورز، منصور پورحیدری، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، اونیک کاراپتیان، حسین فرامرزی، کاروحق وردیان، جلال طالبی ) کاپیتان)، اکبر افتخاری، داریوش مصطفوی.داور: بهادر خان ( پاکستان (===========================دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۸استقلال ۳ - ۱ پرسپولیسترکیب پرسپولیس: مهدی عسکر خانی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ) کاپیتان )، رضا وطنخواه، فریدون معینی، اصغر ادیبی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، حسین کلانی، ناظم گنجاپور، فریدون ممبینی.ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، منصورپور حیدری، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی زاده، کارو حق وردیان، علی جباری، غلام حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، اکبر افتخاری.داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسنگل ها: احمد منشی زاده در دقیقه ۸، علی جباری در دقیقه ۴۳ و کارو حق وردیان دردقیقه ۸۹ برای استقلال و ناظم گنجاپور در دقیقه ۷۲ برای پرسپولیس.===========================دیدار چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۴۸استقلال ۱ - صفر پرسپولیس- تا دقیقه ۸۲ (در نهایت استقلال ۳- صفر پرسپولیس)ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، مجتبی ضرابی، رضا اکبری، علی قاضی شعار، سعید کامیاب، رضا تقدسی، محمود خوردبین، عباس رجبی فرد، بهمن رحمت شاهی، مهدی تهرانی، مسیح مسیح نیا، احمد حسن زاده، علی سلیمی.سرمربی: رجبعلی فرامرزیاستقلال: حسین قاضی شعار، پرویز قلیچ خانی ( کاپیتان )، اکبر کارگرجم، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، کارو حق وردیان، احمد منشی زاده، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی، اکبر افتخاری، علی جباری.سرمربی: علی دانایی فردداور: ابوالقاسم حاج ابوالحسناخراج: عزیز اصلیاین بازی تا دقیقه ۸۲ با تک گل غلامحسین مظلومی به سود استقلال بود اما به دلیل سیلی عزیز اصلی به صورت داور مسابقه، این دیدار از دقیقه ۸۲ نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار پنجم، سوم مهر سال ۱۳۴۹/ دیدار دوستانهپرسپولیس ۲ - ۳ استقلالگل ‏ها: جواب قراب ۷۳، کارو حق وردیان ۸۷، عباس مژدهی ۸۸ برای استقلال و علی پروین ۷ و حسین کلانی ۲۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی (منصور رشیدی)، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان - صفر ایرانپاک)، داریوش مصطفوی (محمود خوردبین(، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (عزت جانملکی)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، منصور پورحیدری، نصرالله عبداللهی، حسین فرزامی، علیرضا حاج قاسم (غلامحسین مظلومی)، کارو حق وردیان، عباس مژدهی (جواد قراب)، مهدی حاج محمد (عباس مژدهی(سرمربی: رایکوفداور: ارتو طغرل دیلک (ترکی)===========================دیدار ششم، ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس - تا دقیقه ۸۰گل ها: عباس مژدهی در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقیقه ۲ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، اکبر محمدی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، اصغر ادیبی، فریدون معینی، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی ( کاپیتان )، رضاوطن خواه.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: فرهنگ بادکوبه، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، اکبر کارگر جم، جلال طالبی، کارو حق وردیان، علی جباری، جواد قراب ( عباس مژدهی )، غلامحسین مظلومی، مهدی حاج محمد.سرمربی: رایکوفداور: ارشد برازندهاخراج: همایون بهزادی مهدی لواسانی حسین کلانیاین دیدار به دلیل اعتراض ترکیب پرسپولیس به داور و درگیری فیزیکی عزیز اصلی با داور نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار هفتم، ۲۸ خرداد ۱۳۵۰پرسپولیس ۱ - ۱ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۳۱ و صفر ایرانپاک دردقیقه ۹۰ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، داریوش مصطفوی، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان - اسماعیل حاج رحیمی پور) محمود خوردبین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (منصور پورحیدری)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، علی جباری، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی (عباس مژدهی)، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم.سرمربی: رایکوفداور: بهرام اف (شوروی(علی جباری===========================دیدار هشتم، ۱۵ بهمن ۱۳۵۰استقلال ۱ - ۴ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقایق ۴۳و۹۰، صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۶ و محمود خوردبین در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی (منصور رشیدی)، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، منصور پورحیدری، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی (مسعود مژدهی)، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم (مهدی حاج محمد.(سرمربی: رایکوفداور: داود حیدری===========================دیدار نهم، سوم فروردین ۱۳۵۱پرسپولیس ۲ - ۰ استقلالگل ها: صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و حسین کلانی در دقیقه ۸۹ترکیب پرسپولیس: هادی طاوسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، علیرضا حاج قاسم، مسعود معینی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی )مهدی حاج محمد) منصورپورحیدری، کارو حق وردیان، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پاپا واسیلی (یونان(===========================دیدار دهم، ۱۱ اسفند ۱۳۵۱پرسپولیس ۰ - ۲ استقلالگل ها: علی جباری در دقایق ۸۷ و۴۰ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکرخانی، کاظم رحیمی، فریدون معینی، ایرج سلیمانی )حسین بهاریان)، عزت الله وطنخواه (کاپیتان)، مجید تشرفی، اسماعیل حاج رحیمی پور، مهراب شاهرخی، محمود خوردبین، اکبر افتخاری، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی، محمدرضا عادلخانی (غلامحسین مظلومی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، حسن روشن، کارو حق وردیان (عباس نوین روزگار)، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: داود نصیری===========================دیدار یازدهم، ۲۵ خرداد ۱۳۵۲استقلال ۱ - ۰ پرسپولیسگل: رضا عادلخانی در دقیقه سومترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، فریدون معینی، مهراب شاهرخی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، حسن نگارش (منصور پورحیدری)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، عزت جانملکی، حسن روشن، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (پرویز مظلومی).سرمربی: رایکوف===========================دیدار دوازدهم، ۱۶ شهریور ۱۳۵۲پرسپولیس ۶ - ۰ استقلالگل ها: همایون بهزادی در دقایق ۵۰، ۹۰ ، ۸۶ ، ایرج سلیمانی در دقایق ۴۵ و ۵۶ ، حسین کلانی در دقیقه ۳۲.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی، ایرج سلیمانی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی (ناصر حجازی)، محمدرضا عادلخانی، نصرالله عبداللهی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، حسن روشن (هادی نراقی)، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (مسعود مژدهی)سرمربی: رایکوفداور: نیکولای پتری چیانو (رومانی(===========================دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه۷۰ برای استقلال و همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان صفر ایرانپاک)، مهراب شاهرخی، ایرج سلیمانی )محمدرضا خلعتبری).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (حسن روشن).سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار چهاردهم، چهارم خرداد ۱۳۵۳پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: حسن روشن در دقیقه ۸۸.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، محمد دستجردی، محمود خوردبین (صفر ایرانپاک)، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی (هادی نراقی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی (غلامحسین مظلومی)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، حسن روشن.سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳استقلال ۱ - ۲ پرسپولیسگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی پور در دقیقه۷۰.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، جواد الله وردی، فریدون معینی، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی (محمدرضا خلعتبری)، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی (محمد دستجردی).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، منصور پورحیدری (عباس نوین روزگار)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن نگارش، غلامحسین مظلومی، هادی نراقی (مهرداد زمان زاده)، آندرانیک اسکندریان، حسن روشن.سرمربی: رایکوف===========================دیدار شانزدهم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ - ۳ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقایق ۱۱ و ۶۲ و مسعود مژدهی در دقیقه ۴۷ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، محمد دستجردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، محمد دادکان، اصغر ادیبی (محمد زادمهر)، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی (عباس نوین روزگار)، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن ابراهیمی، غلامحسین مظلومی (هادی نراقی)، محمدرضا عادلخانی، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی سرمربی: رایکوفداور: هاشم حکیم (هندوستان)===========================دیدار هفدهم، ۲۵ مهر ۱۳۵۴استقلال ۰ - ۲ پرسپولیسگل ها: جهانگیر فتاحی در دقیقه ۲۲ و اسماعیل حاج رحیمی پور دردقیقه ۳۸.ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علیپروین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، حسن نظری، اکبر کارگر جم، علیجباری (کاپیتان عباس نوین روزگار)، کارو حق وردیان، جواد قراب، غلامحسینمظلومی (محمدرضا عادلخانی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پیت آندرسون (مجارستان)===========================دیدار هجدهم، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ - ۱ استقلالگل ها: مسعود مژدهی در دقیقه۲۰ برای استقلال و محمود خوردبین در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، محمد رضا خلعتبری (اسماعیل حاج رحیمی پور)، علی پروین، رضا وطنخواه (فریدون معینی)، علیرضا عزیزی، محمد دستجردی، محمودخوردبین.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: منصور رشیدی، حسن ابراهیمی، حسن نظری، اکبر کارگر جم (کاپیتان)، عزت جانملکی، کارو حق وردیان، جواد قراب، جهانگیر کوثری (هادینراقی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: محمد صالحیاخراج: مسعود مژدهی (استقلال)===========================دیدار نوزدهم، ۲ مهر ۱۳۵۵استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: هادی نراقی در دقیقه ۲۶ برای استقلال و علی پروین در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جواد اللهوردی، یعقوب فاطمی مقدم، محمد رضا خلعتبری، علی پروین (کاپیتان(، صفرایرانپاک، علیرضا عزیزی، اصغر ادیبی (محمد دستجردی)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: کونوفترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی (منصور رشیدی)، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی، عزت جانملکی (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، جهانگیر کوثری، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: جک تیلور (انگلستان)===========================دیدار بیستم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶پرسپولیس ۰ - ۳ استقلالگل ها: محرم عاشری در دقیقه ۴۵ ، حسن روشن در دقیقه ۸۳ و سعید مراغه چیان در دقیقه ۸۸ .ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جمشیدرشیدی، یعقوب فاطمی مقدم، پرویز قلیچ خانی، علی پروین (کاپیتان)، محمدمایلی کهن (حسن شفیع نیا)، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین (محمد زادمهر)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: منصور امیرآصفیترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی )هوشنگ زرین کمر محرم عاشری)، ایرج دانایی فرد، عباس نوین روزگار، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: شوایلر (آلمان)===========================دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶استقلال ۱ - ۲ پرسپولیسگل ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جوادالله وردی، آلن ویتل، صفر ایرانپاک، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حمید ملک احمدی، هادی نراقی (رضا نعلچگر)، حسن نظری، مصطفی مسلمی، ایرج دانایی فرد، جهانگیر کوثری، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، (محرم عاشری)، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: آدولف پورکاپ (آلمان)===========================دیدار بیستم ودوم، ۲۵ آبان ۱۳۵۸پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۴۲.این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند ( این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد)ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، محمد پنجعلی، محمد دادکان، ابراهیم طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا حیدری (محمود خوردبین)، جواد حسن زاده (مجید درزی)، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حجت الله خاکسار تهرانی، رضا فروزانی، اکبر میثاقیان، غلامرضا فتح آبادی، غلامرضا برهان زاده، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضانعلچگر، شاهرخ بیانی (مجید سلیم پور)، محمد خضرایی، سعید مراغه چیان (کاپیتان)سرمربی: عباس رضویداور: هروس باغومیان===========================دیدار بیستم و سوم، ۱۳ تیر ۱۳۵۹استقلال صفر - صفر پرسپولیسترکیب پرسپولیس: بهرام مودت (وازگن صفریان)، جعفر کاشانی (امیر خانی)، رضا وطنخواه (جواد الله وردی)، ابراهیم کیان طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ناصر نورایی، محمود خوردبین (مجید سبزی)، علیرضا عزیزی (عباس کارگر)، صفر ایرانپاک (کاپیتان غلامرضا فتح آبادی)، مهدی شاهمرادی.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی، حسین فرزامی (عبدالعلی چنگیز)، اکبر کارگر جم (پرویز مظلومی)، مصطفی مسلمی، کارو حق وردیان (شاهرخ بیانی)، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، علی جباری (کاپیتان غلامرضا برهان زاده)، ایرج دانایی فرد، سعید مراغه چیان.سرمربی: منصور پورحیدریداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.سرمربی: حسن عضدیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و پنجم، ۱۷ دی ۱۳۶۱استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۱۰ برای پرسپولیس و بهتاش فریبا در دقیقه ۸۷ برای استقلال.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، محمددادکان (جواد حسن زاده)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (مجید سبزی)، غلامرضا فتح آبادی، ناصرمحمدخانی (عباس کارگر)سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (حمید فرد علی نیا)، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، احمد حیدرخان (غلامرضا برهان زاده)، پرویز مظلومی (حسن روشن)، رضا احدی، عبدالعلی چنگیز.سرمربی: ناصر حجازیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و ششم، ۱۵ مهر ۱۳۶۲پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: پرویز مظلومی در دقیقه ۵۹.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، حسین کاشی نژاد، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (مجید سبزی)، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (عباس کارگر)، غلامرضا فتح آبادی، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، رضا نعلچگر، شاهرخ بیانی (عبدالعلی چنگیز)، حمید فرزام نیا، پرویز مظلومی (بیژن طاهری)، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: حمید خوشخوان===========================دیدار بیستم و هفتم، ۲۵خرداد ۱۳۶۵استقلال ۰ - ۳ پرسپولیسگل ها: شاهرخ بیانی در دقایق ۱۲ (پنالتی) و۵۲ و ناصر محمد خانی در دقیقه ۶۲.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، شاهرخ بیانی، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان رحیم یوسفی)، محمد حسن انصاری فرد، ضیا عربشاهی، حمید درخشان، فرشاد پیوس (عباس کارگر)، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، عبدالعلی چنگیز، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (بیژن طاهری)، بهتاش فریبا (پرویز مظلومی)، مجید نامجومطلق، رسول غنی زاده، غلامرضا فتح آبادی، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: عباس رضویداور: منوچهر نظری===========================دیدار بیستم و هشتم، ۷ فروردین ۱۳۶۶پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، غلام برزگر (ابراهیم کیان طهماسبی)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان)، عباس کارگر، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، فرشاد پیوس، کورش لرستانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، سعید جانفدا، حمید فرزام نیا، محمدرضا شکورزاده، اصغر حاجیلو (کاپیتان)، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، علی شوری (پرویز مظلومی)، بیژن طاهری، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: بهمن بهلولی===========================دیدار بیستم و نهم، ۱۸ شهریور ۱۳۶۷استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: جعفر مختاری فر در دقیقه ۶۰ برای استقلال و فرشاد پیوس در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری (فریبرز مرادی)، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی (محمد مایلی کهن)، فرشاد پیوس، محمد حسن انصاری فرد.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، مصطفی اردستانی، حمید فرزام نیا، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (محمود کلهر)، رضا جلولی، جعفر مختاری فر ...

ادامه مطلب  

تاریخچه کامل دربی پایتخت  

درخواست حذف این مطلب
تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار به مصاف یکدیگر رفته اند که آبی ها ۲۴ بار و سرخ ها ۲۳ بار پیروز شده اند و ۳۸ بازی نیز مساوی شده است.به گزارش ایسنا، تاریخچه کامل داربی های پایتخت به شرح زیر است:دیدار نخست، ۱۶ فروردین ۱۳۴۷استقلال صفر – پرسپولیس صفرترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، علی محمد کاردان، مهدی لواسانی، احمد رحیمی، اونیک کاراپتیان، احمد منشی زاده، کامبیز جمالی ( کاپیتان)، علی جباری، حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، مرتضی شرکا.سرمربی: علی دانایی فرترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، عزت الله وطنخواه، کاظم رحیمی، همایون بهزادی (کاپیتان)، بهمن نوروزی، ناظم گنجاپور، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: پرویز دهداریداور: عبدالرضا موزون===========================دیدار دوم، ۲۰ دی ماه ۱۳۴۷پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ( کاپیتان )، عزت الله وطنخواه، مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، فریدون معینی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، همایون بهزادی، رضا وطن خواه.ترکیب استقلال: مهدی کشاورز، منصور پورحیدری، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، اونیک کاراپتیان، حسین فرامرزی، کاروحق وردیان، جلال طالبی ) کاپیتان)، اکبر افتخاری، داریوش مصطفوی.داور: بهادر خان ( پاکستان (===========================دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۸استقلال ۳ – ۱ پرسپولیسترکیب پرسپولیس: مهدی عسکر خانی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ) کاپیتان )، رضا وطنخواه، فریدون معینی، اصغر ادیبی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، حسین کلانی، ناظم گنجاپور، فریدون ممبینی.ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، منصورپور حیدری، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی زاده، کارو حق وردیان، علی جباری، غلام حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، اکبر افتخاری.داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسنگل ها: احمد منشی زاده در دقیقه ۸، علی جباری در دقیقه ۴۳ و کارو حق وردیان دردقیقه ۸۹ برای استقلال و ناظم گنجاپور در دقیقه ۷۲ برای پرسپولیس.===========================دیدار چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۴۸استقلال ۱ – صفر پرسپولیس- تا دقیقه ۸۲ (در نهایت استقلال ۳- صفر پرسپولیس)ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، مجتبی ضرابی، رضا اکبری، علی قاضی شعار، سعید کامیاب، رضا تقدسی، محمود خوردبین، عباس رجبی فرد، بهمن رحمت شاهی، مهدی تهرانی، مسیح مسیح نیا، احمد حسن زاده، علی سلیمی.سرمربی: رجبعلی فرامرزیاستقلال: حسین قاضی شعار، پرویز قلیچ خانی ( کاپیتان )، اکبر کارگرجم، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، کارو حق وردیان، احمد منشی زاده، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی، اکبر افتخاری، علی جباری.سرمربی: علی دانایی فردداور: ابوالقاسم حاج ابوالحسناخراج: عزیز اصلیاین بازی تا دقیقه ۸۲ با تک گل غلامحسین مظلومی به سود استقلال بود اما به دلیل سیلی عزیز اصلی به صورت داور مسابقه، این دیدار از دقیقه ۸۲ نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار پنجم، سوم مهر سال ۱۳۴۹/ دیدار دوستانهپرسپولیس ۲ – ۳ استقلالگل ‏ها: جواب قراب ۷۳، کارو حق وردیان ۸۷، عباس مژدهی ۸۸ برای استقلال و علی پروین ۷ و حسین کلانی ۲۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی (منصور رشیدی)، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – صفر ایرانپاک)، داریوش مصطفوی (محمود خوردبین(، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (عزت جانملکی)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، منصور پورحیدری، نصرالله عبداللهی، حسین فرزامی، علیرضا حاج قاسم (غلامحسین مظلومی)، کارو حق وردیان، عباس مژدهی (جواد قراب)، مهدی حاج محمد (عباس مژدهی(سرمربی: رایکوفداور: ارتو طغرل دیلک (ترکی)===========================دیدار ششم، ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس – تا دقیقه ۸۰گل ها: عباس مژدهی در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقیقه ۲ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، اکبر محمدی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، اصغر ادیبی، فریدون معینی، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی ( کاپیتان )، رضاوطن خواه.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: فرهنگ بادکوبه، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، اکبر کارگر جم، جلال طالبی، کارو حق وردیان، علی جباری، جواد قراب ( عباس مژدهی )، غلامحسین مظلومی، مهدی حاج محمد.سرمربی: رایکوفداور: ارشد برازندهاخراج: همایون بهزادی مهدی لواسانی حسین کلانیاین دیدار به دلیل اعتراض ترکیب پرسپولیس به داور و درگیری فیزیکی عزیز اصلی با داور نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار هفتم، ۲۸ خرداد ۱۳۵۰پرسپولیس ۱ – ۱ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۳۱ و صفر ایرانپاک دردقیقه ۹۰ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، داریوش مصطفوی، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – اسماعیل حاج رحیمی پور) محمود خوردبین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (منصور پورحیدری)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، علی جباری، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی (عباس مژدهی)، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم.سرمربی: رایکوفداور: بهرام اف (شوروی(علی جباری===========================دیدار هشتم، ۱۵ بهمن ۱۳۵۰استقلال ۱ – ۴ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقایق ۴۳و۹۰، صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۶ و محمود خوردبین در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی (منصور رشیدی)، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، منصور پورحیدری، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی (مسعود مژدهی)، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم (مهدی حاج محمد.(سرمربی: رایکوفداور: داود حیدری===========================دیدار نهم، سوم فروردین ۱۳۵۱پرسپولیس ۲ – ۰ استقلالگل ها: صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و حسین کلانی در دقیقه ۸۹ترکیب پرسپولیس: هادی طاوسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، علیرضا حاج قاسم، مسعود معینی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی )مهدی حاج محمد) منصورپورحیدری، کارو حق وردیان، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پاپا واسیلی (یونان(===========================دیدار دهم، ۱۱ اسفند ۱۳۵۱پرسپولیس ۰ – ۲ استقلالگل ها: علی جباری در دقایق ۸۷ و۴۰ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکرخانی، کاظم رحیمی، فریدون معینی، ایرج سلیمانی )حسین بهاریان)، عزت الله وطنخواه (کاپیتان)، مجید تشرفی، اسماعیل حاج رحیمی پور، مهراب شاهرخی، محمود خوردبین، اکبر افتخاری، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی، محمدرضا عادلخانی (غلامحسین مظلومی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، حسن روشن، کارو حق وردیان (عباس نوین روزگار)، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: داود نصیری===========================دیدار یازدهم، ۲۵ خرداد ۱۳۵۲استقلال ۱ – ۰ پرسپولیسگل: رضا عادلخانی در دقیقه سومترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، فریدون معینی، مهراب شاهرخی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، حسن نگارش (منصور پورحیدری)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، عزت جانملکی، حسن روشن، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (پرویز مظلومی).سرمربی: رایکوف===========================دیدار دوازدهم، ۱۶ شهریور ۱۳۵۲پرسپولیس ۶ – ۰ استقلالگل ها: همایون بهزادی در دقایق ۵۰، ۹۰ ، ۸۶ ، ایرج سلیمانی در دقایق ۴۵ و ۵۶ ، حسین کلانی در دقیقه ۳۲.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی، ایرج سلیمانی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی (ناصر حجازی)، محمدرضا عادلخانی، نصرالله عبداللهی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، حسن روشن (هادی نراقی)، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (مسعود مژدهی)سرمربی: رایکوفداور: نیکولای پتری چیانو (رومانی(===========================دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه۷۰ برای استقلال و همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان صفر ایرانپاک)، مهراب شاهرخی، ایرج سلیمانی )محمدرضا خلعتبری).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (حسن روشن).سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار چهاردهم، چهارم خرداد ۱۳۵۳پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: حسن روشن در دقیقه ۸۸.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، محمد دستجردی، محمود خوردبین (صفر ایرانپاک)، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی (هادی نراقی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی (غلامحسین مظلومی)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، حسن روشن.سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳استقلال ۱ – ۲ پرسپولیسگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی پور در دقیقه۷۰.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، جواد الله وردی، فریدون معینی، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی (محمدرضا خلعتبری)، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی (محمد دستجردی).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، منصور پورحیدری (عباس نوین روزگار)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن نگارش، غلامحسین مظلومی، هادی نراقی (مهرداد زمان زاده)، آندرانیک اسکندریان، حسن روشن.سرمربی: رایکوف===========================دیدار شانزدهم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ – ۳ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقایق ۱۱ و ۶۲ و مسعود مژدهی در دقیقه ۴۷ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، محمد دستجردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، محمد دادکان، اصغر ادیبی (محمد زادمهر)، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی (عباس نوین روزگار)، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن ابراهیمی، غلامحسین مظلومی (هادی نراقی)، محمدرضا عادلخانی، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی سرمربی: رایکوفداور: هاشم حکیم (هندوستان)===========================دیدار هفدهم، ۲۵ مهر ۱۳۵۴استقلال ۰ – ۲ پرسپولیسگل ها: جهانگیر فتاحی در دقیقه ۲۲ و اسماعیل حاج رحیمی پور دردقیقه ۳۸.ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علیپروین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، حسن نظری، اکبر کارگر جم، علیجباری (کاپیتان عباس نوین روزگار)، کارو حق وردیان، جواد قراب، غلامحسینمظلومی (محمدرضا عادلخانی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پیت آندرسون (مجارستان)===========================دیدار هجدهم، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ – ۱ استقلالگل ها: مسعود مژدهی در دقیقه۲۰ برای استقلال و محمود خوردبین در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، محمد رضا خلعتبری (اسماعیل حاج رحیمی پور)، علی پروین، رضا وطنخواه (فریدون معینی)، علیرضا عزیزی، محمد دستجردی، محمودخوردبین.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: منصور رشیدی، حسن ابراهیمی، حسن نظری، اکبر کارگر جم (کاپیتان)، عزت جانملکی، کارو حق وردیان، جواد قراب، جهانگیر کوثری (هادینراقی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: محمد صالحیاخراج: مسعود مژدهی (استقلال)===========================دیدار نوزدهم، ۲ مهر ۱۳۵۵استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: هادی نراقی در دقیقه ۲۶ برای استقلال و علی پروین در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جواد اللهوردی، یعقوب فاطمی مقدم، محمد رضا خلعتبری، علی پروین (کاپیتان(، صفرایرانپاک، علیرضا عزیزی، اصغر ادیبی (محمد دستجردی)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: کونوفترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی (منصور رشیدی)، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی، عزت جانملکی (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، جهانگیر کوثری، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: جک تیلور (انگلستان)===========================دیدار بیستم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶پرسپولیس ۰ – ۳ استقلالگل ها: محرم عاشری در دقیقه ۴۵ ، حسن روشن در دقیقه ۸۳ و سعید مراغه چیان در دقیقه ۸۸ .ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جمشیدرشیدی، یعقوب فاطمی مقدم، پرویز قلیچ خانی، علی پروین (کاپیتان)، محمدمایلی کهن (حسن شفیع نیا)، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین (محمد زادمهر)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: منصور امیرآصفیترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی )هوشنگ زرین کمر محرم عاشری)، ایرج دانایی فرد، عباس نوین روزگار، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: شوایلر (آلمان)===========================دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶استقلال ۱ – ۲ پرسپولیسگل ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جوادالله وردی، آلن ویتل، صفر ایرانپاک، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حمید ملک احمدی، هادی نراقی (رضا نعلچگر)، حسن نظری، مصطفی مسلمی، ایرج دانایی فرد، جهانگیر کوثری، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، (محرم عاشری)، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: آدولف پورکاپ (آلمان)===========================دیدار بیستم ودوم، ۲۵ آبان ۱۳۵۸پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۴۲.این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند ( این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد)ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، محمد پنجعلی، محمد دادکان، ابراهیم طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا حیدری (محمود خوردبین)، جواد حسن زاده (مجید درزی)، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حجت الله خاکسار تهرانی، رضا فروزانی، اکبر میثاقیان، غلامرضا فتح آبادی، غلامرضا برهان زاده، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضانعلچگر، شاهرخ بیانی (مجید سلیم پور)، محمد خضرایی، سعید مراغه چیان (کاپیتان)سرمربی: عباس رضویداور: هروس باغومیان===========================دیدار بیستم و سوم، ۱۳ تیر ۱۳۵۹استقلال صفر – صفر پرسپولیسترکیب پرسپولیس: بهرام مودت (وازگن صفریان)، جعفر کاشانی (امیر خانی)، رضا وطنخواه (جواد الله وردی)، ابراهیم کیان طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ناصر نورایی، محمود خوردبین (مجید سبزی)، علیرضا عزیزی (عباس کارگر)، صفر ایرانپاک (کاپیتان غلامرضا فتح آبادی)، مهدی شاهمرادی.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی، حسین فرزامی (عبدالعلی چنگیز)، اکبر کارگر جم (پرویز مظلومی)، مصطفی مسلمی، کارو حق وردیان (شاهرخ بیانی)، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، علی جباری (کاپیتان غلامرضا برهان زاده)، ایرج دانایی فرد، سعید مراغه چیان.سرمربی: منصور پورحیدریداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.سرمربی: حسن عضدیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و پنجم، ۱۷ دی ۱۳۶۱استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۱۰ برای پرسپولیس و بهتاش فریبا در دقیقه ۸۷ برای استقلال.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، محمددادکان (جواد حسن زاده)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (مجید سبزی)، غلامرضا فتح آبادی، ناصرمحمدخانی (عباس کارگر)سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (حمید فرد علی نیا)، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، احمد حیدرخان (غلامرضا برهان زاده)، پرویز مظلومی (حسن روشن)، رضا احدی، عبدالعلی چنگیز.سرمربی: ناصر حجازیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و ششم، ۱۵ مهر ۱۳۶۲پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: پرویز مظلومی در دقیقه ۵۹.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، حسین کاشی نژاد، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (مجید سبزی)، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (عباس کارگر)، غلامرضا فتح آبادی، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، رضا نعلچگر، شاهرخ بیانی (عبدالعلی چنگیز)، حمید فرزام نیا، پرویز مظلومی (بیژن طاهری)، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: حمید خوشخوان===========================دیدار بیستم و هفتم، ۲۵خرداد ۱۳۶۵استقلال ۰ – ۳ پرسپولیسگل ها: شاهرخ بیانی در دقایق ۱۲ (پنالتی) و۵۲ و ناصر محمد خانی در دقیقه ۶۲.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، شاهرخ بیانی، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان رحیم یوسفی)، محمد حسن انصاری فرد، ضیا عربشاهی، حمید درخشان، فرشاد پیوس (عباس کارگر)، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، عبدالعلی چنگیز، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (بیژن طاهری)، بهتاش فریبا (پرویز مظلومی)، مجید نامجومطلق، رسول غنی زاده، غلامرضا فتح آبادی، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: عباس رضویداور: منوچهر نظری===========================دیدار بیستم و هشتم، ۷ فروردین ۱۳۶۶پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، غلام برزگر (ابراهیم کیان طهماسبی)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان)، عباس کارگر، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، فرشاد پیوس، کورش لرستانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، سعید جانفدا، حمید فرزام نیا، محمدرضا شکورزاده، اصغر حاجیلو (کاپیتان)، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، علی شوری (پرویز مظلومی)، بیژن طاهری، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: بهمن بهلولی===========================دیدار بیستم و نهم، ۱۸ شهریور ۱۳۶۷استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: جعفر مختاری فر در دقیقه ۶۰ برای استقلال و فرشاد پیوس در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری (فریبرز مرادی)، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی (محمد مایلی کهن)، فرشاد پیوس، محمد حسن انصاری فرد.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، مصطفی اردستانی، حمید فرزام نیا، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (محمود کلهر)، رضا جلولی، جعفر مختاری فر (کاپیتان)سرمربی: غلامحسین مظلومیداور: محمد صالحی===========================د ...

ادامه مطلب  

جایگاه مطالبه گری حوزویان  

درخواست حذف این مطلب
بی تردید در این زمانه متشنج از بازی های سیاسی دول غربی که بر سر اقتصاد جامعه اسلامی ایران سایه شوم تحریم را گسترانیده بیش از هر چیز به سلامت عبور کردن از بزنگاه های تاریخی انقلاب اسلامی مهم و حیاتی می نماید. بزنگاه هایی چون سیاست یک بام و چند هوای آمریکا که با دستی برجام را پاره می کند و با دست دیگر دعوت به مذاکره می کند (گاه با پیش شرط و گاه بدون پیش شرط) و اگر طرف مقابل این دعوت را نپذیرد تهدید به جنگ می کند، تنها یکی از این بزنگاه های تاریخی و البته تکراری است که جمهوری اسلامی ایران این بار کمی شدیدتر با آن روبه روست.هر چند که رهبر معظم انقلاب در بیانات 22 مرداد امسال در جمع اقشار مختلف مردم با چند سخن کوتاه خط بطلانی بر نقشه ها و تلاش های چندین ساله تمامی اتاق فکرهای دشمنان کشیدند؛ اما نمی توان منکر رواج تفکری نابجا با محوریت «راه نجات ایران، مذاکره با آمریکا» شد. باید دید چرا و چگونه برخی از مسئولین بی بصیرت که دل در گرو «جنتلمنیزم منورالفکرگونه» دارند و قبله آمال و اعمال را مجسمه آزادی آمریکا می دانند؛ تبدیل به تریبون مذاکره با آمریکا شده اند. باید دید چگونه به این خیال خام متفکرند که راه نجات ایران، از جاده دو طرفه واشنگتن تل آویو به سر منزل مقصود می رسد. باید دید چگونه فراموش کرده اند ترس به جان افتاده از حضور دشمنان را حالا چه از پاستور تا جماران، یا از شام تا کربلا .بزنگاه رابطه با آمریکا که در قالب سه محور«اعتماد دوباره به آمریکا» «مذاکره با آمریکا با چشم انداز بی اعتمادی» و «بی اعتمادی به دشمن همیشگی» شکل گرفت یکی از مهمترین چالش های 40 سال اخیر ایران اسلامی است.پذیرش این اصل مهم که آمریکا همواره در نقطه مقابل پیشرفت ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن قرار دارد کار دشواری نیست. کافیست به تاریخ معاصر ایران نیم نگاهی کنیم. حضور آمریکا پس از کودتای 28 مرداد بیش از پیش دیده می شود. کاپیتولاسیون، تبدیل ملی بودن صنعت نفت به آمریکایی شدن آن، تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) با الگویی عین به عین از موساد، اف بی آی، سیا و سازمان امنیت ملی توسط آمریکا، واگذاری کامل حمل و نقل ایران به آمریکا و تبدیل ایران به اجرا کننده نقشه های توسعه طلبانه آمریکا در اقیانوس هند در پیش از انقلاب مؤید این نکته است که آمریکا هیچ گاه خیرخواه ملت ایران نبوده حال آنکه دولت و رژیم سابق نیز موافق با سیاست های او عمل می کرده است.حوزه انقلابی، با تفکر مطالبه گر، پرچم دار جنگ با این طرز تفکر است. طلبه حوزه انقلابی می کوشد با گفتمان سیاسی و دینی توأمان، نقدی منصفانه به برخی تلاش های مذبوحانه این چنینی کند. طلبه انقلابی منتقد با انصاف باید از تخریب افراد به سوی تصحیح رفتار مقابل حرکت کند.امام خامنه ای در این باره می فرماید: جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشویق بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب کردن یک شعار نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیری کردن، مطالعه کردن، درباره ی مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راهِ کارِ اجرائی را برای آن جستجو کردن، برای طرحش با مراکز دست اندرکار و مجری تلاش کردن و فعالیت کردن و بالاخره خود وارد میدان کار شدن، اینها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک کند؛ در کنار آن مطالبه و طلبکاری و مدعا داشتن که عرض کردیم(17/7/96)پرسشگری به عنوان اصلی ترین وظیفه افراد جامعه در برابر پاسخگویی به عنوان اصلی ترین وظیفه دولت ها قرار می گیرد پس به درجه اولی حوزه علمیه به عنوان بخشی از مردم که وظیفه هدایت و رشد جامعه اسلامی را بر عهده دارد در مقام پرسشگری می تواند اعمال و رفتار دولت و بخش های دولتی را به بوته نقد و آزمون بکشاند.ورای جدل های موجود در باب ماهیت و وظیفه حوزه در چندین روز گذشته، حوزه علمیه به عنوان مأمن جوانان آگاه به سیاست و دین می کوشد طلبه طراز انقلاب اسلامی را مطالبه گر، ناقد و آگاه به وضعیت زمانه پرورش دهد. رویش طلاب پرتلاش در حوزه نقادی و پرسشگری از دولت، مراجع تصمیم گیری های کلان و دستگاه قضا، موید این نکته ارزشمند است که هدف و غایت حوزه، افزون بر تعلیم لمعه و مکاسب و خارج، تولید فکر در عرصه سیاست و تفکر انقلابی مطالبه گر است.بزنگاه اقتصادی به عنوان بزرگترین چالش این روزهای ایران اسلامی هر چند که به اتفاق نظر بسیاری از اقتصاددانان جهان با شکست دوباره آمریکا روبرو خواهد بود؛ اما آزمایشی در خور توجه برای اقتصاد ...

ادامه مطلب  

علی شریعتی و سنت گفتمانی زمانه ی او  

درخواست حذف این مطلب
رحیم محمدی، مدرس رشته جامعه شناسی به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت مرحوم علی شریعتی یادداشتی را در اختیار خبرگزاری کتاب ایران قرار داده و به گفتمان هایی پرداخته که در زمانه شریعتی و با کوشش های او و همعصرانش به گفتمان سنت گرا ـ چپ گرا تبدیل شد.خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ رحیم محمدی، مدرس رشته جامعه شناسی، مدیر حلقه مطالعاتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: مسلماً شریعتی هم از دانش ها و افکار و گفتمان های زمانه خود در داخل و خارج ایران دریافتی داشت که به وی امکان اندیشیدن و گفتن می داد، تا بتواند توضیحی از اوضاع زمانه و جامعه خود و جوامع دیگر ارائه کند. شریعتی در زمانه ای می زیست و می آموخت و می اندیشید و سخن می گفت که از مدت ها پیش از یک سو مدرنیته و تجدد آغاز شده بود و از سوی دیگر چند گفتمان ایدئولوژیک در قبال مدرنیته و تجدد در جهان و ایران شکل گرفته بود و او نیز اجباراً به جانب یکی از آنها که در ایران سنتی داشت، سوق یافت و به آن پیوست. به دیگر سخن شریعتی تربیت شده ی زمانه خویش بود و از تربیت زمانه هم نتوانست فاصله بگیرد تا از دور در زمانه خود بنگرد و در آن بیندیشد. سنت گفتمانی که از سنت های مشهور زمانه او بود، یک گفتمان ترکیبی سنت گرا ـ نوگرا بود که از یک سو علاقه به سنت داشت و برخی مواد آن را از نو احیا می کرد و می پرورید و از سوی دیگر علاقه به تجدد داشت و می خواست آن را به میل خویش و بر سبیل آرزوهای خود از نو سامان دهد. اما این گفتمان در زمانه شریعتی و با کوشش های او و همعصرانش به گفتمان سنت گرا ـ چپ گرا تبدیل شد. به این معنا که از سنتْ ماده دین را گرفته بود و از مدرنیته مارکسیسم را. من در ادامه تبار این سنت گفتمانی را اندکی توضیح می دهم:تقریباً از ۱۵۰ سال پیش، مقدمات یک گفتمان روشنفکری توسط گروهی از نخبگان سنتی و تا حدودی نوگرای ایرانی و غیر ایرانی شروع شده بود و کسانی نظیر جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری آن را توسعه دادند و از این طریق دال های مرکزی و مفاهیم اصلی و دستگاه فکری آن تمایز و تشخّص یافت. این گفتمان از آغاز یک هویت ترکیبی سنت گرا ـ نوگرا داشت و به گفتار نخبگان و روحانیان و روشنفکران نوگرا و بعدها سوسیالیست تبدیل شد.گویشگران این گفتمان تا امروز بر این باور هستند که صورت و مناسک سنت در زمانه ی مدرن پایان یافته است و می توان صورت ها و مناسک جدیدی آفرید، اما ماده سنتْ پایدار و ماندنی است. ماده سنت هم شیوه ثابتی از تدیّن و عناصری از دین بود که همه زمانی و پایدار تلقی می شود. به عبارت دیگر گویشگران این گفتمانْ سنت را همزمان با اندکی تجدد، و محافظه کاری را با مقداری تحول می خواستند. اما اینان از آغاز هراس آن را هم داشتند که مدرنیته ماده ی سنت را نیز زایل گرداند. از این رو اینان مخالف و منتقد و معترضِ مدرنیته و تجدد و غرب هم شده بودند و به انحا مختلف در طرد مدرنیته و غرب و غربگرایی کوشیدند و آن ها را خصمانه بازنمایی کردند و گفتارهای اعتراض و مخالفت و مقاومت را پروریدند و در نهایت به گفتار غربزدگی و انقلاب و ایدئولوژی رسیدند.در فرجام کوشش های آنان به برساخت ایدئولوژی هایی برای جایگزینی تجدد در ایران منجر شد و کوشیدند با کنش انقلابی و توسل به مبارزه و انقلابْ بدیل تجدد را حاکم سازند. این گفتمان در مراحل بعدی پس از آنکه ایدئولوژی سوسیالیسم جهان گیر شد، به گفتمان سنت گرا ـ چپ گرا تبدیل شد و به تعریف و تمایز خود و غرب پرداخت و به برساخت و اشاعه بیگانه ستیزی و تضاد و مبارزه روی آورد و از موضع سنت اسلامی و گاه ترکیبی از اسلام و سوسیالیسم جایگزین هایی را برای تجدد ایرانی تدوین کرد و گفتار انقلاب و ایدئولوژی را به مهمترین و اصلی ترین راه نجات و بدیل تجدد تبدیل کرد. من در اینجا به شش مورد از مهمترین دال ها و گویشگران این گفتمان اشاره می کنم تا ویژگیهای آن اندکی بیشتر روشن شود:۱ـ مفهوم نیچریه یا ناتورالیسم؛ از نظر جمال الدین اسدآبادی (۱۲۱۷ ـ ۱۲۷۵ ش) نیچریه نوعی مادیگری و دهریه و زندقه است که مدرنیته و تجدد را با آنها وصف کرده بود. از نظر او زندقه و دهریه عارضه ای بود که در تاریخ اسلام و کلام اسلامی قدمت و سابقه داشت، اما مجدداً در غرب جدید سر برکشید و گسترش یافت. این رویکرد اولین تفسیر انتقادی منظم از تجدد بود که از موضع علوم قدیمه و از سوی یک روحانی دین مطرح شد. شریعتی در مورد جمال الدین اسدآبادی به وجه ستایش آمیزی گفته بود: «نخستین کسی که فریاد بیداری، در شرق خواب رفته، بود و کسی که هنوز هم اندیشه های مشکوک و دستهای آلوده حتی از سایه اش نیز می ترسند، حتی هنوز خاطره اش را هم بمباران می کنند .... و به قول فرانتز فانون او بر روی همه انسانهای مغضوب زمین اثر گذاشته است.» (مجموعه آثار ۵، ما و اقبال ص: ۳۰) همزمان مرتضی مطهری نیز «رساله نیچریه» او را در رد مادیگری از نظر اتقان بی سابقه توصیف کرده بود.۲ـ مفهوم فلسفه ی فراماسونری؛ این مفهوم رویکرد گروهی از نویسندگان و گویندگان سنت گرا و مدرن را نمایندگی می کرد که مدرنیته را بسط فلسفه فراماسونری تلقی کردند و آنرا یک «توطئه جهانی» می دانستند که از سوی گروه های انگلو ـ صهیونیسم تبلیغ و اشاعه یافت. از اینرو زمانی یک نوع جنبش ضد فراماسونری (ضد ماسونی) در برخی جوامع مسلمان شکل گرفت. (عبدالهادی حائری، ۱۳۶۸/ اسماعیل رائین، ۱۳۴۷)۳ـ مفهوم خود باختگی و تقلید؛ دو مفهوم خودباختگی و تقلید رویکرد اقبال لاهوری (۱۹۳۸ ـ۱۸۷۷م) شاعر و فیلسوف و روشنفکر مسلمان پاکستانی را نمایندگی می کند که بر «اسرار خودی و رموز بی خودی» تأکید مستمر داشت. اقبال که زمانی کشورش مستعمره بریتانیا بود و پیروان آئین هندو نیز بر مسلمانان هم وطن اش مسلط بودند، به نقش هویت اسلامی پی برد و به طرح «احیاء فکر دینی در اسلام» روی آورد و کتابی به همین نام از او به فارسی ترجمه شده است. او ...

ادامه مطلب  

۱۱۰ مدرسه در سمنان میزبان برگزاری گفتمان های دینی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از سمنان، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید با همکاری اداره کل آموزش وپرورش ۱۱۰ مدرسه میزبان طرح گفتمان های دینی می شوند، اظهار داشت: ارتقای فرهنگی، دینی و علمی دانش آموزان هدف برگزاری این گفتمان ها است.معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه دانش آموزان پایه ششم تا دوازدهم متوسطه و با اولویت پایه های تحصیلی پایانی مخاطبان این طرح هستند، تصریح کرد: سلسله گفتمان های دینی تبلیغات اسلامی با موضوعاتی مانند حجاب و عفاف، شعار سال، فضای مجازی، بصیرت افزایی، اعتیاد، معضلات اجتماعی، سبک زندگی اسلامی، مهدویت و... برگزار می شود.وی بابیان اینکه این گفتمان ها در مراحل مختلف و در مدارس شهری و روستایی برگزار خواهد شد، افزود: گفتمان دینی ریشه تاریخی دارد و در قرآن از آن به وضوح در شیوه رسالت انبیا تبیین شده است.حجت الاسلام روحانی نژاد به اعزام روحانی و مبلغ بومی و غیربومی به ۱۱۰ مدرسه استان سمنان طی سال تحصیلی جدید اشاره داشت و خاطرنشان کرد: در انتخاب این مبلغان سعی شده تا کمترین فاصله سنی بین دانش آموزان و مدرس گفتمان رعایت شود تا نوجوانان و جوانان بتوانند ارتباط بهتری را برقرار کنند.وی پاسخگویی به مسائل شرعی را نیز یکی دیگر از بخش های گفتمان های دینی دانست و ...

ادامه مطلب  

محافظه کاران اکثریت پارلمان انگلستان را از دست دادند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، مردم انگلیس روز پنج شنبه هشتم ژوئن برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوقهای رأی رفتند؛ انتخاباتی که هیچ حزب نتوانست اکثریت ۳۲۶ کرسی برای تشکیل دولت یکپارچه را به دست آورد.*خبرنگار بی بی سی به نقل از منابعی در حزب محافظه کار گزارش داد علی رغم شکست این حزب در به دست آوردن اکثریت کرسی های پارلمان، «ترزا می» فعلا قصدی برای کناره گیری از سمت نخست وزیری ندارد.*نخست وزیر فرانسه در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی انگلیس: شگفت انگیز است اما درخواست برای خروج از اتحادیه اروپا(برگزیت) را زیر سوال نمی برد.*احتمالا جرمی کوربین که حزب متبوع وی ۲۶۲ کرسی در پارلمان انگلستان کسب کرده برای تشکیل دولت اقلیت تلاش خواهد کرد. طرفهای مذاکره وی در تشکیل ائتلاف، احزاب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ولز، حزب سبز و sdlp خواهند بود.*«پیر مسکوویچی» کمیسر روابط مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی انگلستان گفت: بی شک نتایج به دست امده بر روح مذاکرات برگزیت تأصثیرگذار خواهد بود. با این حال آنچه اتفاق افتاد روند آغاز برگزیت را زیر سوال نمی برد چرا که تقویم اختیاری نیست.*«گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه و منابع انسانی اتحادیه اروپا در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی انگلستان، درباره امکان آغاز مذاکرات برگزیت ابراز تردید کرد و گفت: ضعف مذاکره کننده بریتانیایی به نتیجه ای ضعیف منجر خواهد شد.*«برنی سندرز» نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، ضمن تبریک به جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلستان، از نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور ابراز رضایت کرد.*تا این لحظه حزب محافظه کار توانسته ۳۱۸ کرسی و حزب کارگر ۲۶۲ کرسی را کسب کرده است.*در حالیکه کوربین خواستار استعفای ترزا می است، نخست وزیر انگلستان همچنان بر وعده خود مبنی بر تجربه دوره ای از ثبات تأکید کرد.*ترزا می نخست وزیرانگلیس ساعت ۱۰ به وقت محلی سخنرانی خواهد کرد.*تا پیش از انتخابات پارلمانی انگلستان احتمال روند مذاکرات برگزیت در کوتاه مدت وجود داشت حال آنکه با تشکیل پارلمان معلق، احتمالا اتحادیه اروپا مذاکرات برگزیت را به تعویق خواهد انداخت.*نیکلا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند نتیجه انتخابات را برای حزب متبوع خود نا امید کننده و برای ترزا می نخست وزیر انگلستان فاجعه بار توصیف کرد.*جرمی کوربین رهبر حزب کارگر متعاقب نتایج پارلمان انگلستان خواهان استعفای ترزا می نخست وزیر شد.*فرانس پرس از تأیید تشکیل پارلمان معلق خبر داد.*شبکه بی بی سی خبر داد که محافظه کاران(توری) نتوانستند اکثریت آراء را به دست آورند.*بر اساس آخرین نتایج حزب محافظه کار ۳۱۱ کرسی، حزب کارگر ۲۶۰، حزب ملی اسکاتلند ۳۵، حزب لیبرال دموکرات ۱۲ کرسی را کسب کرده اند.*برخی منابع خبری به بی بی سی اعلام کرده اند احتمال استعفای «ترزا می» ۵۰ درصد است.*بر اساس گزارش شبکه بی بی سی بر اساس نتایج اعلام شده حزب محافظه کار به رهبری ترزا می در انتخابات پارلمانی تا کنون از مجموع ۶۵۰ کرسی، ۳۰۹ و حزب کارگر ۲۵۷ کرسی به دست آورده اند.*بر اساس آخرین شمارش آرای ۶۲۵ حوزه تعداد کرسی محافظه کاران از رقم ۳۰۳ کرسی گذشتوحزب کارگر نیز ۲۵۶ کرسی را کسب کرده است*حزب محافظه کار ۳۰۲ کرسی و حزب کارگر ۲۵۶ کرسی، حزب لیبرال دموکرات ۱۰ کرسی، حزب ملی اسکاتلند ۳۳ کرسی و بقیه احزاب ۲۱ کرسی کسب کرده اند. احزاب سبز و استقلال(یوکیپ) تا این لحظه موفق به کسب کرسی پارلمانی نشده اند.این نتیجه از افزایش ۲۳ درصدی محبوبیت حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» و کاهش حدود ۱۰ درصدی حزب محافظه کار به رهبری «ترزا می» حکایت دارد.حزب ملی اسکاتلند هم با شکست روبرو شد ،«الکس سالموند» رهبر پیشین حزب ملی اسکاتلند و «انگلس رابرتسون» رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس نیز کرسی های خود را در پارلمان این کشور از دست دادند.*آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات پارلمانی انگلیس تا این لحظه نشان می دهد که حزب حاکم محافظه کار ۲۹۰ کرسی و حزب کارگر انگلیس تا کنون ۲۵۰ کرسی در پارلمان به دست آورده اند.*با شمارش ۲۲۲ حوزه انتخابیه محافظه کاران از حزب کارگر پیشی گرفته اند. این اختلاف ۲ حوزه ای است و نشان از نزدیکی رقابت میان دو حزب سنتی انگلستان دارد.*تا این لحظه با شمارش آرای ۲۹۴ حوزه انتخابیه، حزب کارگر ۱۳۸ کرسی، حزب محافظه کار ۱۲۳ کرسی، حزب ملی اسکاتلند ۱۸ کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا (ایرلند شمالی) ۷ کرسی، و ...

ادامه مطلب  

مرگ کارگر 25 ساله زیر قطعات بتن  

درخواست حذف این مطلب
در غرب تهران کارگران مشغول ساخت بنای یک منزل قدیمی بودند که یک باره سقف طبقه بالایی به صورت قطعات ریز و درشت بتن تخریب شد و یک کارگر ۲۵ ساله افغانی زیر قطعات بتن محبوس شد با اعلام به آتش نشانان آن ها به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و بعد از تلاش کارگر ۲۵ ساله محبوس شده را پیدا کردند و از زیر آوار خارج کردند و سپس به اورژانس تحویل دادند که معلوم شد که کارگر افغانی همان لحظه فروریختن سقف به دلیل جراحت شدید جان خود را از دست داد در ادامه ماجرای مرگ کارگر ۲۵ ساله زیر قطعات بتن منزل ویلایی را بخوانید و عکس های خانه را مشاهده کنید.سید جلال ملکی با اعلام خبر ریزش مرگبار آوار در یک منزل قدیمی در غرب تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۵ روز گذشته یک مورد حادثه آوار در یک منزل قدیمی در مسیر شرق به غرب اتوبان تهران ـ کرج، شهرک دانشگاه، خیابان اردستانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش نشانان سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.همچنین بخوانید : مرگ نوزاد سه ماهه ...

ادامه مطلب  

دستورالعمل اقتصادی از امام صادق (ع)  

درخواست حذف این مطلب
شیعه نیوز: داستانی است که در کافی مرحوم کلینی در رابطه با امام صادق علیه السلام آمده است: یکی از اصحاب امام صادق شخصی به نام عبدالرحمان بن سیابه است.پدرش از اصحاب حضرت بود. می گوید: پدرم که از دنیا رفت، یک کسی از دوستان پدرم در خانه ما را زد. به من تسلیت گفت و سؤال کرد: آیا پدرت ارثی به جا گذاشته است؟ گفتم: نه، ما وضع مالی مان خوب نبود. هزار درهم به من داد و گفت: این را حفظ کن و با آن کاسبی کن و از سودش استفاده کن. نگذار سرمایه ات از دست برود.می گوید: نزد مادرم آمدم و گفتم و مادرم هم خوشحال شد. فردای آن روز رفتم یکی دیگر از دوستان پدرم را پیدا کردم. گفتم: یک چنین پولی به من رسیده است. او هم یک مقدار پارچه ابریشمی برایم خریداری کرد و یک مغازه ای برایم گرفت و روزی زیادی خدا نصیب ما کرد. پدر از دست رفته بود و این دو رفیق پدر یک کمکی کردند و وضع ما خیلی خوب شد.فصل حج که رسید به ذهنم رسید حج خانه خدا بروم. گفتم: حالا که اوضاع خوب است، پول حج هم داریم، به حج برویم. به مادر گفتم: تصمیم دارم حج بروم. گفت: پسرم اول هزار درهمی را که رفیق پدر داده تسویه کن و بعد به حج برو.سراغ رفیق پدرم آمدم، هزار درهم را دادم. نگاهی کرد و تعجب کرد. گفت: هزار درهم کم است؟ من بیشتر به تو بدهم؟ گفتم : نه پول با برکتی بود. وضع ما خوب شده است. می خواهم حج بیت الله بروم و آماده ام پول شما را پس بدهم. پول را دادم و با سود پول هایی که بدست آورده بودم به حج بیت الله الحرام رفتم.از حج که برگشتم به مدینه خانه امام صادق(علیه السلام) آمدم. جمعیتی نشسته بودند، من یک جوانی بودم و سن و سالی نداشتم. یک گوشه مجلس نشستم تا دیگران سؤالاتشان را از امام صادق(علیه السلام) بپرسند.جمعیت که رفتند و خلوت شد، حضرت به من اشاره کردند که سؤالی داری؟ خدمت حضرت رفتم و گفتم: من پسر فلانی هستم. پ ...

ادامه مطلب  

درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطق ...

ادامه مطلب  

چگونه گفتمان انقلاب را در دانشگاه غلبه دهیم؟ ۲۰ توصیه عملیاتی و مهم رهبر انقلاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، صدو یازدهمین شماره نشریه خط حزب الله در آستانه 16 آذر 1396 منتشر شد. بنابر این گزارش، در این شماره 20 توصیه عملیاتی مهم به تشکل های دانشجویی برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه آمده است.در ادامه به بازخوانی مأموریت جدید رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی در «نبرد اندیشه ها» در دانشگاه و همچنین این 20 توصیه می پردازیم.* مأموریت جدید رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی در «نبرد اندیشه ها» در دانشگاه/ گفتمان انقلاب را غلبه دهیددانشجویان هر سال، معمولا دو بار با رهبر انقلاب دیدار و گفت وگوی مستقیم دارند. یکی از این دیدارها در ماه مبارک رمضان است و دیگری در مهرماه. اولی، با تشکل های مختلف دانشجویی است و دومی با نخبگان علمی. دیدارهایی که معمولا بیش از سه ساعت هم به طول می انجامد. در این دیدارها، دانشجویان ضمن بیان مهم ترین دغدغه های خود، پای صحبت نقطه نظرات رهبر انقلاب نشسته و ایشان نیز به تبع آن، وظایف و مأموریت های جدید جریان دانشجویی را برای آنان بیان می کنند. دیدار دانشجویی تا آنجا برای رهبر انقلاب اهمیت دارد که تا به حال هیچگاه از برنامه ی رمضانی ایشان حذف نشده است. حتی دیدار امسال( 17 خرداد 96) باوجود آنکه درست چند ساعت قبل از آن، گروهک داعش به ساختمان مجلس حمله کرده و شرایط امنیتی فوق العاده ای در تهران ایجاد شده بود، باز هم طبق روال گذشته، سر ساعت برگزار شد. (در همین دیدار بود که رهبر انقلاب، کار این گروهک را به «ترقه بازی» تشبیه کردند که «در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت» و «ان شاءالله کَلَک اینها {هم} کنده خواهد شد.» پنج ماه بعد از این پیش بینی رهبر انقلاب، حاج قاسم در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، پایان داعش را به ایشان و ملت ایران تبریک گفت.)* غلبه گفتمان انقلاب اسلامی، وظیفه این استاما اگر بخواهیم بدانیم که چرا دیدار دانشجویی، تا به این حد، برای رهبر انقلاب اهمیت دارد، باید به این موضوع توجه کنیم که دانشجو مهم ترین «نیروی آینده ساز» کشور است. بدین ترتیب وضعیت آینده جامعه، ارتباط مستقیم پیدا می کند با شرایط علمی، مهارتی و صدالبته «جهان بینی» دانشجویان.گویی هرچه امروز در دانشگاه به دانشجویان تعلیم داده شود، فردای جامعه و کشور را رقم خواهد زد. در شرایطی که که عده ای سعی دارند دانشگاه و به تبع آن کشور را به فرهنگ غیرانقلابی و غیربومی آلوده کنند، وظیفه «جنبش دانشجویی»، دقیقا عکس آن است. یعنی وظیفه ای که رهبر انقلاب، در آخرین دیدار دانشجویی، از آن با عنوان «غلبه ی گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه» یاد کردند: « شنفتم این را که بعضی ها می گویند که «آقا، دیگر در دانشگاه نمی شود کاری کرد»؛ نه آقا، در دانشگاه خیلی می شود کار کرد، اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما.»(17 خرداد 96 ) آن هم در شرایطی که گفتمان انقلاب، دارای «جذابیت» های منحصر به فردی است که اتفاقا امام خمینی(ره) هم با تکیه بر همین عوامل جذابیت بود که توانست جوان نسل انقلاب را مجذوب خود کند: «بخشی از جذّابیت ها مربوط به اصولی بود که امام ارائه می کرد. مثلا ازجمله ی چیزهایی که امام به مردم ارائه می کرد، اسلام بود؛ اسلام ناب، اسلام ناب محمّدی. اسلام ناب یعنی اسلامی که نه اسیر و پابند تحجّر است، نه اسیر و پابند التقاط است... این برای جوان مسلمان، جذّاب بود.»(14 خرداد 96) با همه اینها اما غلبه دادن گفتمان انقلاب، دارای شروطی است که جریان دانشجویی ملزم به رعایت آن است:* افسر جوان مجهز به تعبد و عقلانیترهبر انقلاب دانشجوی مؤمن و انقلابی را در صحنه نبرد اندیشه ها و غلبه گفتمان ها، «افسر جوان جنگ نرم» می دانند. این افسر جوان اما با «خودسازی»، «حفظ تدین و تعبد در عمل و گفتار» و «عقلانیت» است که گفتمان انقلاب را در محیط دانشگاهی تبلیغ و ترویج می کند. البته در این مسیر حتی اگر دستگاه های مسئول فرهنگی و اندیشه ای کشور، دچار سستی، کاهلی یا تعطیلی شدند با اتکا به این شاقول هاست، که خود دست به اقدام خواهد زد.«من به همه آن هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً می گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار... آنجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریت کند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.»(17 خرداد 96)* به توئیتر اکتفا نکنیدبا ورود فضای رسانه ای نوین و شبکه های تعامل مجازی، بسیاری از اقدامات و فعالیت ها نظیر سخنرانی، تهیه و توزیع نشریه، و همچنین حلقه های اندیشه ای و مطالعاتی از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل و محدود شدند.این موضوع اگرچه ضروری بوده و هست، اما نباید به گونه ای شود که عرصه ی تعامل حقیقی و فیزیکی روزمره از آن خالی و تهی شود. امری که رهبر انقلاب از آن به عنوان «تخاطب واقعی» یاد کردند: «اهتمام به تخاطب واقعی. فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است امّا کافی نیست. بعضی ها چسبیده اند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- برای اینکه پیام هایشان را برسانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی لازم است، میزگرد لازم است، سخنرانی لازم است، نشریه لازم است، بحث های دونفره و سه نفره لازم است، جلسات تحلیل لازم است؛ این جور با مخاطبینتان بنشینید؛»(17 خرداد 96) از دل این حضور واقعی است، که دانشجوی انقلابی، از طرفی با نیازها، نقص ها و دغدغه های مخاطب آشنا شده و از سویی دیگر می تواند برای غلبه ی گفتمان انقلاب، بهتر و دقیق تر برنامه ریزی کند. در چنین شرایطی، اگر گفتمان انقلاب و اهداف آن به عنوان یک خواست همگانی و عمومی در دانشگاه مطرح و پذیرفته شود، آنگاه است که می توان پیش بینی کرد چند قدم به ساخت «جامعه اسلامی» نزدیک تر شده ایم. همان چیزی که امام درباره آن فرموده بود: «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح خواهد شد.» * 20 توصیه عملیاتی به تشکل های دانشجویی برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه شماره گذشته خط حزب الله در یادداشتی با عنوان «گفتمان انقلاب را غلبه دهید»، به چرایی اهمیت این موضوع از نظر رهبر انقلاب پرداخته شد. اما ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه می توان این موضوع را انجام داد؟ به همین دلیل، خط حزب الله در این شماره، به 20 توصیه کاربردی رهبر انقلاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی برای چگونگی تحقق «گفتمان انقلاب اسلامی» پرداخته است.1. آمادگی برای اقناع فکری مخاطب یکی از راه های تأثیرگذاری و جذّاب شدن تشکّل ها، اقناع فکری است؛ اقناع فکری؛ طرف را بتوانید قانع کنید. این، فرع بر این است که خودتان درست کار کرده باشید. خودتان درست کار کنید؛ حقیقتاً [وقتی] یک حقیقتی جزو فکر شما و ذهن شما شد، می توانید، قدرت اقناع پیدا می کنید، مخاطبتان را اقناع می کنید. (20 تیر 94)2. افزایش معرفت با مطالعات اسلامی سقف معرفت خودتان را، سایت های سیاسی و اوراق روزنامه ها و پرسه زدن در سایت های گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست... با ...

ادامه مطلب  

متن کامل گزارش دیده بان حقوق بشر درباره سرکوب شیعیان در عربستان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان "آنها برادران ما نیستند؛ گفتمان تنفرآمیز مسئولان سعودی" به بررسی ابعاد اقدامات نژادپرستانه این رژیم در انزوای جمعیت شیعیان پرداخته و جنایات صورت گرفته بر ضد این اقلیت مسلمان را محکوم کرده است. گزارش دیده بان حقوق بشر گرچه به محکومیت ظاهری اقدامات رژیم صهیونیستی بسنده کرده و ضمن مماشات با این اقدامات، هیچ راهکار ویژه ای برای الزام دولت سعودی در مجامع بین المللیبرای توقف این جنایت ها ارائه نداده، اما می تواند سندی رسمی از بخشی از جنایت هایی باشد که سعودی ها ضد شیعیان این کشور که دست کم 6 میلیون نفر هستند، روا می دارند.دیده بان حقوق بشر سازمانی بین المللی است که کارمندان زیادی در بیش از 40 کشور دنیا دارد. این سازمان در شهرهای آمستردام، بیروت، برلین، بروکسل، شیکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لس آنجلس، مسکو، نایروبی، نیویورک، پاریس، سان فرانسیسکو، توکیو، تورنتو، تونس، واشنگتن و زوریخ دفتر دارد.گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که چند روز پیش و اواخر سپتامبر گذشته منتشر شد، شامل خلاصه ای از اقدامات و تجاوزات صورت گرفته ضد شیعیان در عربستان سعودی است که با حمایت دستگاه حاکمه این کشور و مفتیان و موسسات وهابی همراه است. این گزارش توصیه هایی را به حاکمیت سعودی ها برای توقف این جنایت ها و توصیه هایی را نیز به دولت ایالات متحده آمریکا برای توقف هماهنگی های امنیتی و نظامی با این رژیم جنایتکار دارد.در این گزارش ضمن پرداختن به گفتمان نژادپرستانه و ضد شیعی حاکم بر موسسات رسمی، فضای الکترونیک و حتی کتاب های درسی در عربستان سعودی، بخش هایی از فتواها و بیانیه هایی صادر شده از سوی مفتیان سعودی و اظهارات خصمانه مسئولان رسمی عربستان ضد شیعیان گنجانده شده است.خلاصهتاسیس عربستان سعودی به توافق سال 1744 بین محمد بن عبدالوهاب رهبر دینی آن زمان و خانواده آل سعود بازمی گردد که به موجب آن جنبش وهابیت موفق شد با همکاری حکام آل سعود، آموزه های دینی مورد نظر خود را بسط و گسترش دهد. به مرور زمان موازنه های قدرت بین خاندان حاکم در عربستان و روحانیون و مفتیان تغییر پیدا کرد ، اما همچنان روحانیان به نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم خود در سیاست های دولت عربستان به ویژه در بخش های دادگستری و آموزش و پرورش ادامه دادند.حاکمیت سعودی از زمان تأسیس خود به روحانیون و علمای دینی این مجوز را داد که شیعیان را با واژه ها و صفاتی خفت بار توصیف کنند و در اسناد رسمی و احکام دینی خود آنها را تحقیر و مورد توهین قرار دهند. این موضوع تأثیر مستقیم در تصمیم سازی های حاکمیت عربستان داشته است.طی سال های گذشته مفتیان وابسته به حکومت و دیگر مؤسسات وهابی از اینترنت و سایت های ارتباط جمعی برای فتنه انگیزی میان مسلمانان شیعه و سنی و اقدامات تحریک آمیز ضد آنها استفاده می کنند. روحانیان دینی که از سوی حاکمیت عربستان تأمین مالی می شوند و بیشتر وابسته به مذهب حنبلی هستند ، به علت نسبت داشتن با محمد بن عبدالوهاب، وهابی یا سلفی نامیده می شوند. سلفیت جنبشی در درون اهل تسنن است که در نیمه اول قرن 18 میلادی در شبه جزیره عربستان منتشر شده و خواستار بازگشت به سنت های سلف صالح شده است.تغذیه تروریست های داعش و القاعده با آموزه های وهابیتدر رابطه با اصطلاحات استفاده شده در این رابطه مناقشه آکادمیک و سیاسی گسترده ای وجود دارد ، علاوه بر این که مناسبات میان این گروه و مجموعه ای از جنبش های دینی سیاسی در میان اهل تسنن وجود دارد. از جمله این مناسبات رویکردها و ایدئولوژی سلفی جهادی است که گروه های مسلح نظیر القاعده و دولت اسلامی (داعش) را تغذیه کرده است. این مناقشه خارج از چارچوب این گزارش است ، اما در این رابطه مطالب بیشتری در موارد مطرح شده در حاشیه این گزارش گنجانده شده است. این رویکرد که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است ، در میان مسلمانان تمام نقاط جهان تأثیرگذار بوده است، البته این موضوع که آنها به صورت مطلق شیعیان را رد می کنند ، اشتباه است. بخش زیادی از اهل تسنن این نوع نگاه به اسلام را متعصبانه و افراط گرایانه توصیف می کنند. از جمله این گروه ها صوفیه است که با شیعیان در بخشی از عادت ها و سنت های خود نظیر اکرام و احترام به اهل بیت پیامبر اکرم اسلام و اولیای صالحین اتفاق نظر دارند.قوانین بین المللی حقوق بشر هر نوع دعوت به نژادپرستی قومی یا دینی و اقدامات تحریک آمیز و تبعیض یا دشمنی یا خشونت را منع می کند. تعهد به این ممنوعیت از سوی کشورهای مختلف طی سال های مختلف تفاوت داشته است و در برخی موارد به عنوان بهانه ای برای محدود کردن آزادی بیان یا هدف قرار دادن برخی اقلیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.برای حل این مشکل، کارشناسان مسائل بین المللی طی سال های اخیر آزمونی که متشکل از شش بخش است را تدوین کرده اند که بر اساس آن می توان مشخص کرد گفتمان مشخصی در یک کشور محدود شده است تا نه. گفتمان روحانیان و مفتیان وهابی و سطح اظهارات آنها در این گزارش به صورت مستند بیان شده است، گفتمانی که تا حد اقدامات نژادپرستانه و تحریک آمیز و تبعیض نژادی ضد آنها نمی رسد، اما باید حاکمیت سعودی جلوی این اقدامات را بگیرد. با توجه به تأثیر گذاری مفتیان وهابی، اظهارات ضدشیعی آنها مبنا و اساس اجرای سیستمی در عربستان است که بین شهروندان شیعه تبعیض قائل می شود. این روند در زمینه های مختلف قابل مشاهده است. از جمله اینکه شیعیان نمی توانند مجوز ساخت عبادتگاه های ویژه خود در خارج از مناطق با اکثریت شیعه را بگیرند. رژیم قضایی جانب دارانه ای ضد شیعیان دنبال می شود و روش های آموزشی به شکلی است که به اعتقادات و سنت های دینی شیعیان توهین می کند.توهین مفتیان سعودی به شیعیانمفتیان وهابی در بسیاری از موارد شیعیان را با اصطلاحاتی توهین آمیز نظیر رافضی توصیف می کنند و اعتقادات و سنت های دینی آنها را تهدید می کنند. آنها همچنین اختلاط و ازدواج میان اهل تسنن و شیعیان را محکوم می کنند. یکی از اعضای کنونی هیئت علمای ارشد سعودی که بزرگ ترین هیئت دینی وهابیت در این کشور است ، طی جلسه علنی این هیئت در پاسخ به سؤالی در رابطه با مسلمانان شیعه می گوید: آنها برادران ما نیستند... آنها برادران شیطان هستند.عبدالعزیز بن باز مفتی سابق عربستان سعودی که در سال 1999 از دنیا رفت، شیعیان را در فتاوای متعددی محکوم کرده است. فتاوای بن باز و نوشته های وی در سایت اینترنتی کمیته دائمی مطالعات علمی و فتواها موجود است و تأثیرات زیادی در عربستان دارد و در بسیاری از موارد حتی تصمیمات دادگاه های سودی نیز متأثر از این نوشته ها است.برخی از مفتیان وهابی گفتمان توطئه آمیزی را در هنگام بررسی موضوع شیعیان عربستان در پیش می گیرند و آنها را ستون پنجم داخل عربستان وابسته به ایران و خائن توضیف می کنند. دولت عربستان حتی به روحانیان وهابی اجازه به کارگیری هواداران خود در تعداد بالا در سایت های اجتماعی و رسانه های جمعی را برای توهین به شیعیان می دهند، بدون این که این اقدامات مجازاتی در پی داشته باشد.تبعیض ضد شیعیان در دادگاه ها و مدارس سعودیعلاوه بر اظهارات مفتیان وهابی ، جانب داری و قضاوت یک طرفه ضد شیعیان در عربستان تا دستگاه قضایی این کشور که تحت حاکمیت موسسات دینی قرار دارد، نیز کشیده شده است. در بسیاری از ...

ادامه مطلب  

آموزش نژادپرستی ضد شیعیان در مدارس رسمی سعودی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صاحب نیوز؛ سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان “آنها برادران ما نیستند؛ گفتمان تنفرآمیز مسئولان سعودی” به بررسی ابعاد اقدامات نژادپرستانه این رژیم در انزوای جمعیت شیعیان پرداخته و جنایات صورت گرفته بر ضد این اقلیت مسلمان را محکوم کرده است. گزارش دیده بان حقوق بشر گرچه به محکومیت ظاهری اقدامات رژیم صهیونیستی بسنده کرده و ضمن مماشات با این اقدامات، هیچ راهکار ویژه ای برای الزام دولت سعودی در مجامع بین المللیبرای توقف این جنایت ها ارائه نداده، اما می تواند سندی رسمی از بخشی از جنایت هایی باشد که سعودی ها ضد شیعیان این کشور که دست کم 6 میلیون نفر هستند، روا می دارند.دیده بان حقوق بشر سازمانی بین المللی است که کارمندان زیادی در بیش از 40 کشور دنیا دارد. این سازمان در شهرهای آمستردام، بیروت، برلین، بروکسل، شیکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لس آنجلس، مسکو، نایروبی، نیویورک، پاریس، سان فرانسیسکو، توکیو، تورنتو، تونس، واشنگتن و زوریخ دفتر دارد.گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که چند روز پیش و اواخر سپتامبر گذشته منتشر شد، شامل خلاصه ای از اقدامات و تجاوزات صورت گرفته ضد شیعیان در عربستان سعودی است که با حمایت دستگاه حاکمه این کشور و مفتیان و موسسات وهابی همراه است. این گزارش توصیه هایی را به حاکمیت سعودی ها برای توقف این جنایت ها و توصیه هایی را نیز به دولت ایالات متحده آمریکا برای توقف هماهنگی های امنیتی و نظامی با این رژیم جنایتکار دارد.در این گزارش ضمن پرداختن به گفتمان نژادپرستانه و ضد شیعی حاکم بر موسسات رسمی، فضای الکترونیک و حتی کتاب های درسی در عربستان سعودی، بخش هایی از فتواها و بیانیه هایی صادر شده از سوی مفتیان سعودی و اظهارات خصمانه مسئولان رسمی عربستان ضد شیعیان گنجانده شده است.خلاصهتاسیس عربستان سعودی به توافق سال 1744 بین محمد بن عبدالوهاب رهبر دینی آن زمان و خانواده آل سعود بازمی گردد که به موجب آن جنبش وهابیت موفق شد با همکاری حکام آل سعود، آموزه های دینی مورد نظر خود را بسط و گسترش دهد. به مرور زمان موازنه های قدرت بین خاندان حاکم در عربستان و روحانیون و مفتیان تغییر پیدا کرد ، اما همچنان روحانیان به نفوذ و تأثیرگذاری مستقیم خود در سیاست های دولت عربستان به ویژه در بخش های دادگستری و آموزش و پرورش ادامه دادند.حاکمیت سعودی از زمان تأسیس خود به روحانیون و علمای دینی این مجوز را داد که شیعیان را با واژه ها و صفاتی خفت بار توصیف کنند و در اسناد رسمی و احکام دینی خود آنها را تحقیر و مورد توهین قرار دهند. این موضوع تأثیر مستقیم در تصمیم سازی های حاکمیت عربستان داشته است.طی سال های گذشته مفتیان وابسته به حکومت و دیگر مؤسسات وهابی از اینترنت و سایت های ارتباط جمعی برای فتنه انگیزی میان مسلمانان شیعه و سنی و اقدامات تحریک آمیز ضد آنها استفاده می کنند. روحانیان دینی که از سوی حاکمیت عربستان تأمین مالی می شوند و بیشتر وابسته به مذهب حنبلی هستند ، به علت نسبت داشتن با محمد بن عبدالوهاب، وهابی یا سلفی نامیده می شوند. سلفیت جنبشی در درون اهل تسنن است که در نیمه اول قرن 18 میلادی در شبه جزیره عربستان منتشر شده و خواستار بازگشت به سنت های سلف صالح شده است.تغذیه تروریست های داعش و القاعده با آموزه های وهابیتدر رابطه با اصطلاحات استفاده شده در این رابطه مناقشه آکادمیک و سیاسی گسترده ای وجود دارد ، علاوه بر این که مناسبات میان این گروه و مجموعه ای از جنبش های دینی سیاسی در میان اهل تسنن وجود دارد. از جمله این مناسبات رویکردها و ایدئولوژی سلفی جهادی است که گروه های مسلح نظیر القاعده و دولت اسلامی (داعش) را تغذیه کرده است. این مناقشه خارج از چارچوب این گزارش است ، اما در این رابطه مطالب بیشتری در موارد مطرح شده در حاشیه این گزارش گنجانده شده است.این رویکرد که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است ، در میان مسلمانان تمام نقاط جهان تأثیرگذار بوده است، البته این موضوع که آنها به صورت مطلق شیعیان را رد می کنند ، اشتباه است. بخش زیادی از اهل تسنن این نوع نگاه به اسلام را متعصبانه و افراط گرایانه توصیف می کنند. از جمله این گروه ها صوفیه است که با شیعیان در بخشی از عادت ها و سنت های خود نظیر اکرام و احترام به اهل بیت پیامبر اکرم اسلام و اولیای صالحین اتفاق نظر دارند.قوانین بین المللی حقوق بشر هر نوع دعوت به نژادپرستی قومی یا دینی و اقدامات تحریک آمیز و تبعیض یا دشمنی یا خشونت را منع می کند. تعهد به این ممنوعیت از سوی کشورهای مختلف طی سال های مختلف تفاوت داشته است و در برخی موارد به عنوان بهانه ای برای محدود کردن آزادی بیان یا هدف قرار دادن برخی اقلیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.برای حل این مشکل، کارشناسان مسائل بین المللی طی سال های اخیر آزمونی که متشکل از شش بخش است را تدوین کرده اند که بر اساس آن می توان مشخص کرد گفتمان مشخصی در یک کشور محدود شده است تا نه. گفتمان روحانیان و مفتیان وهابی و سطح اظهارات آنها در این گزارش به صورت مستند بیان شده است، گفتمانی که تا حد اقدامات نژادپرستانه و تحریک آمیز و تبعیض نژادی ضد آنها نمی رسد، اما باید حاکمیت سعودی جلوی این اقدامات را بگیرد.با توجه به تأثیر گذاری مفتیان وهابی، اظهارات ضدشیعی آنها مبنا و اساس اجرای سیستمی در عربستان است که بین شهروندان شیعه تبعیض قائل می شود. این روند در زمینه های مختلف قابل مشاهده است. از جمله اینکه شیعیان نمی توانند مجوز ساخت عبادتگاه های ویژه خود در خارج از مناطق با اکثریت شیعه را بگیرند. رژیم قضایی جانب دارانه ای ضد شیعیان دنبال می شود و روش های آموزشی به شکلی است که به اعتقادات و سنت های دینی شیعیان توهین می کند.توهین مفتیان سعودی به شیعیانمفتیان وهابی در بسیاری از موارد شیعیان را با اصطلاحاتی توهین آمیز نظیر رافضی توصیف می کنند و اعتقادات و سنت های دینی آنها را تهدید می کنند. آنها همچنین اختلاط و ازدواج میان اهل تسنن و شیعیان را محکوم می کنند. یکی از اعضای کنونی هیئت علمای ارشد سعودی که بزرگ ترین هیئت دینی وهابیت در این کشور است ، طی جلسه علنی این هیئت در پاسخ به سؤالی در رابطه با مسلمانان شیعه می گوید: آنها برادران ما نیستند… آنها برادران شیطان هستند.عبدالعزیز بن باز مفتی سابق عربستان سعودی که در سال 1999 از دنیا رفت، شیعیان را در فتاوای متعددی محکوم کرده است. فتاوای بن باز و نوشته های وی در سایت اینترنتی کمیته دائمی مطالعات علمی و فتواها موجود است و تأثیرات زیادی در عربستان دارد و در بسیاری از موارد حتی تصمیمات دادگاه های سودی نیز متأثر از این نوشته ها است.برخی از مفتیان وهابی گفتمان توطئه آمیزی را در هنگام بررسی موضوع شیعیان عربستان در پیش می گیرند و آنها را ستون پنجم داخل عربستان وابسته به ایران و خائن توضیف می کنند. دولت عربستان حتی به روحانیان وهابی اجازه به کارگیری هواداران خود در تعداد بالا در سایت های اجتماعی و رسانه های جمعی را برای توهین به شیعیان می دهند، بدون این که این اقدامات مجازاتی در پی داشته باشد.تبعیض ضد شیعیان در دادگاه ها و مدارس سعودیعلاوه بر اظهارات مفتیان وهابی ، جانب داری و قضاوت یک طرفه ضد شیعیان در عربستان تا دستگاه قضایی این کشور که تحت حاکمیت موسسات دینی قرار دارد، نیز کشیده شده است. در بسیاری از موارد شیعیان مورد تبعیض نژادی قرار می گیرند ...

ادامه مطلب  

گفتمان امام و انقلاب؛ فرامکتبی روشن برای همه زمان ها  

درخواست حذف این مطلب
صاحب نیوز– حجت الاسلام امیرحسین مستأجران/ جهان به شدت گرفتار دوقطبی شرق و غرب بود و هیچ ندای آزادی طلبی، جرأت بلند کردن بیرق آزادی و حریت را نداشت و همیشه نواها و نداهای آزادی طلب، یا در نطفه کور می شدند و یا از محور اصلی خود خارج شده و برای ابقاء به دامان یکی از مستکبرین “بلوک غرب و شرق” پناهنده می شدند …در این میان شاهد آن بودیم که پیرمردی از تبار امام حسین علیه السلام، با دست خالی و قلبی مالامال از ایمان الهی چراغ هدایت اسلامی را برافروخت و یکه و تنها پیام آزادی و آزادگی و ایستادگی در برابر ابرقدرت ها را برای جهانیان به ارمغان آورد.اکنون نیز اگر خوب به اطراف بنگریم، جهانی پر از هیاهو و آشوب را می بینیم که هرروز از اطراف واکناف آن خبرهای دهشتناکی مخابره می شود؛ در این میان ایران اسلامی را می بینیم که فارغ از این “آشفتگی جهانی”، همچون طفلی که در آغوش مهربان مادر غنوده و هیجانات ساختگی اطراف، خاطرش را آزرده نکره است، آرام و باوقار به رشد و تعالی خود می اندیشد.اکنون …اکنون دیگر اثری از هشت سال جنگ خانمان برانداز نیست و ایران جزو هشت کشور تصمیم ساز جهان است؛اکنون ایران “جزیره ثباتِ” منطقه و جهان است؛ درحالی که جهان را فتنه های عجیب وغریبی در برگرفته و حتی این فتنه ها تا قلب اروپای به اصطلاح متمدن نیز رسیده است؛اکنون دیگر ایران، “ژاندارم منطقه”ای آمریکای ستمگر نیست، بلکه یکی از قدرت های جهانی شده و محور بسیاری از تصمیمات جهانی است؛اکنون درحالی که بیشترین هجمه ها علیه ایران و تشیع شکل گرفته، انقلاب اسلامی بیشترین دامنه نفوذ را برای تشیع در طولِ تاریخ ایجاد کرده است؛اکنون درحالی که هنوز به ” اربعین انقلاب ” نرسیده ایم، پس از پیروزی بر نظام شاهنشاهی که 2500 سال ستم و بیداد، از انقلاب اسلامی ایران، ندای “وحدانیت و عدالت” به گوش جهانیان رسیده است.امام خمینی (ره) و ایستادگی در برابر مستکبرین جهانیدرحالی که گاندی ها و مائوئیسم ها و دیگر مبارزان ملت ها، جرأت نداشتند نوک پیکان مبارزات خود را علیه مستکبرین نشانه روند؛ و هر ندای حق طلب و استقلال طلب، برای بقای سیاسی و اجتماعی خود مجبور به انتخاب یکی از مستکبرین شرقی یا غربی بود؛ آن پیرمرد وارسته، آن انسان پیوسته، آن بزرگ مردی که کوهی از ایمان و نورانیت الهی بود، با بیرقی از “حریت و آزادگی” در دست و پیامی از کرببلای حسین علیه السلام (هیهات منا الذله)، نوک پیکانِ مبارزه ی خود را بر مستکبرین و ابرقدرت های شرق و غرب نشان رفته و پیغام “نه شرقی و نه غربی” را در تمام جهان گسترش داد.شکستن استخوان های پوسیده تفکر مستکبرین در برابر درایت امام خمینی (ره)بلوک غرب و شرق با سرکردگی بلافصل صهیونیسم بین الملل به دنبال استثمار و به بردگی کشاندن ملت ها و سیطره ی تاریکیِ قدرتِ خود برجهان بوده و غباری از یأس و دل مردگی و سیاهی بر ذهن ها و دل های جهانیان افشانده بود؛ و ملت ها در بند قدرت طلبی و فزون خواهی مستکبرین جهانی بودند.در این میان “سید روح الله” با ادبیاتی جدید، “نورِ امید” را در دل های آزادگان روشن کرد و به مقابله با ستمگری ابرقدرت ها پرداخت، به گونه ای که فزون خواهان غرب و شرق مجبور به تغییر ماهیت استراتژیِ خود شدند و دیری نپایید که ورشکستگی شوروی – یکی از دو قطب قدرت جهانی – را شاهد بودیم.در نامه ای که حضرت امام خمینی (ره) -قبل از فروپاشی شوری – به گورباچف نوشتند آمده است:” جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که ازاین پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چراکه مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست؛ چراکه مکتبی است مادی و با مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به درآورد. ”و به روایت تاریخ پس از چندی شاهد فروپاشی این قدرت جهانی بودیم.گفتمان انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)اما چه شد که بزرگ ترین قدرت های جهان در برابر این “بزرگ مرد تاریخِ جهان” مجبور به تغییر استراتژی و قبول شکست شدند؟ چه شد که این “مرد الهی” توانست تفکر ناب شیعی را به جهانیان بچشاند و حاکمیت اسلام را در جهان پدیدار سازد؟مسلماً گ ...

ادامه مطلب