تغییر فرهنگ و سبک زندگی، مدیریت پذیر است  

درخواست حذف این مطلب
اشارهتغییر سبک زندگی مردم جامعه، جز از طریق آگاهی بخشی به مردم و تبلیغ سبک زندگی اسلامی و در وجه مقابل آن، بیان نکات منفی سبک زندگی رایج جامعه که در ترکیب و سنتزی از سنت های اجتماعی گذشتة بعضاً متعارض با فرهنگ دینی و عمدتاً مظاهر و ارزش های واردشده از سطحی ترین و نازل ترین سطوح و مظاهر فرهنگ غربی است، امکان پذیر نیست و سرمایه گذاری نیروهای مذهبی جامعه در این سطح از فعالیت ها و متمرکز بر برنامه های تبلیغی در جهت معرفی و ارائة سبک زندگی اسلامی-ایرانی علی رغم تلاش هایی که در این حوزه صورت می گیرد، به علت غفلت از حوزه های مختلف تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی، از نیل به نتیجة مورد انتظار، ملموس و مؤثر ناکام می ماند.در گفت وگوی ما با حجت الاسلام والمسلمین «علیرضا پیروزمند»، معاون فرهنگستان علوم اسلامی قم، پس از بررسی ماهیت و چیستی سبک زندگی اسلامی، چالش های سبک زندگی اسلامی تحلیل شد. که در ادامه این گفت وگو را می خوانیم.سبک زندگی چه تعریفی دارد. به ویژه سبک زندگی اسلامی چه شاخصه هایی باید داشته باشد؟قبل از ورود به بحث سبک زندگی، باید توجه کرد که این واژه مترادف قاعده ها، چارچوب‏ها و قالب های حاکم بر یک مجموعه است. لذا می توان سبک را در موارد مختلفی همچون سبک شهرسازی، معماری، زندگی و غیره استعمال کرد. در همة این موارد، که از واژة سبک استفاده می کنیم، منظور یک نوع منش، شیوه، چارچوب و قالب پذیرفته شده برای شکل دهی، انسجام و نظم دهی انجام کار است.بنابراین منظور از سبک معماری ایرانی و اسلامی این است که در معماری، مسئلة تقسیم فضاها، نوع مصالح، نوع طراحی، رنگ‏ها، آرایه ها و نحوة برقراری رابطة انسان و محیط را براساس نظر خود تعریف کنیم. پاسخی که به این نوع سؤالات می دهیم، بیانگر و شکل‏دهندة یک سبک خاص از معماری است. در بحث سبک زندگی هم به همین ترتیب، به چارچوب و قوارة حاکم بر زندگی، آداب، معیارها و قوانین لازم برای زندگی و نیز تقسیم کار و اولویت‏بندی امور در زندگی می‏پردازیم. این قبیل موارد، اموری هستند که سبک زندگی را شکل می دهند. لذا شاخص های سبک زندگی یک جامعه را می‏توان به عنوان نمونه، این گونه بیان کرد: افراد یک جامعه بامحبت و مهمان دوست هستند و جامعة دیگر بخیل و خسیس. یک جامعه اهل معاشرت هستند و جامعة دیگر اهل معاشرت نیستند. یک جامعه اوقات فراقت خود را با عبادت و زیارت و مجلس ذکر سپری می کنند و یک جامعه اوقات فراقت خود را با هرزگی و فساد و فحشا پر می کنند. یک جامعه خانواده محور است و در یک جامعه خانواده اصالت ندارد و متلاشی هستند؛ بدین معنا که والدین نقش تعیین کننده ای در خانواده ندارند یا پدر بر خانواده ولایت ندارد. یک جامعه اهل مقررات و قوانین و یک جامعه قانون گریز است.این ها موارد و موضوعاتی است که می‏توان در یک مقیاس کلان، پاسخ‏هایی را که به آن ها یا موارد مشابه آن ها داده می شود به یکدیگر مرتبط کرد. قواره ای که از این ارتباط به دست می‏آید، سبک زندگی آن جامعه را شکل می دهد.وقتی صحبت از سبک زندگی اسلامی یا ایرانی می کنیم، قید ایرانی و اسلامی معرف چه چیزی است؟ما وقتی صحبت از سبک زندگی اسلامی می‏کنیم، در حقیقت قید ایرانی یا اسلامی بین سبک زندگی و فرهنگ پیوند برقرار می کند. بدین معنا که ایران، میراث دار یک فرهنگ اسلامی-ایرانی است. این فرهنگ را پذیرفته و آن را به عنوان فرهنگ هدف انتخاب کرده و برای آن ارزش قائل است.بر این اساس، در تعریف سبک زندگی خود به عنوان یک شاخص می گوییم مهمان دوستی و مهرورزی در فرهنگ ایرانی، به نحو عمیق و تاریخی وجود دارد.این شاخصة فرهنگی در رفتار جامعه بروز پیدا می کند و یا می خواهد که بروز پیدا کند. لذا اگر به موانعی برخورد کند که مانع این مهرورزی شود، آن را برنمی‏تابد. فرض کنید اگر جامعه‏ای بخواهد به این معیار فرهنگی پایبند باشد، با قواعد و ضوابط بوروکراتیک و اداری که به بی‏مهری و خشونت با ارباب رجوع و شهروند برخورد می‏کند، مخالفت خواهد کرد.البته در مقام واقعیت ممکن است خلاف این هم اتفاق بیفتد؛ یعنی الگوهایی در جامعه نهادینه شوند که این میراث فرهنگی و آن فرهنگ هدف آرمانی را تحت الشعاع قرار دهند. معنایش این است که یک فرهنگ بیگانه جایگزین فرهنگ هدف یا فرهنگ سنتی آن جامعه شده و به تبع، سبک متناسب با خود را به همراه آورده و مورد تأیید قرار داده است. لذا جامعه‏ای که فکر می کند بدون پرخاشگری و خشونت و قانون‏گریزی به حق خود نمی رسد، طبیعی است که به این نوع رفتار رو می آورد و سبک زندگی اش بر این اساس شکل می گیرد؛ یعنی تصور می‏کند هرجا که بخواهد مسئلة خود را حل کند، باید از این طریق اقدام کند.سبک زندگی اصالت دارد. اینکه حالا ما چند اداره و وزارتخانه داشته باشیم، برای ما اصالت ندارد. اینکه شهر ما بزرگ یا کوچک باشد، اینکه اتوبان داشته باشیم و... تابع این است که ما با چه سبکی می خواهیم زندگی کنیم.آیا تفاوت هایی که بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی است به تمام حوزه ها سرایت پیدا می کند و آیا در سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی اشتراکاتی وجود ندارد؟ آیا نمی توان از یک سری تجربیات آن ها در سبک زندگی استفاده کرد؟پاسخ این سؤال، بسته به اینکه در چه مقیاس و در چه سطحی از سبک زندگی سخن می‏گوییم، متفاوت می شود. برای پاسخ به این سؤال، چند مقدمه عرض می کنم.اول، نظریة پیرامون رابطة بین فرهنگ و سبک زندگی است. رابطة بین سبک زندگی و فرهنگ یک رابطة کاملاً برابر و مستقیم است؛ یعنی جایی از فرهنگ نیست که ناظر به سبک زندگی نباشد و برعکس، جایی از سبک زندگی نیست که معرف فرهنگ نباشد. این دو با هم پیوند دارند. نهایتاً تفاوت اینجاست که وقتی فرهنگ به سبک زندگی تبدیل می‏شود، نمود، تعین و تشخّص پیدا کرده و لذا قابل لمس و تشخیص شده است.دوم، نظریة پیرامون رابطة دین و فرهنگ است. آیا دین و فرهنگ با هم رابطة مستقیم دارند؟ آیا فرهنگ عرصة گسترده تری از دین دارد و بخشی از فرهنگ طرف جاذبة دین قرار می گیرد و بخش دیگری از فرهنگ مربوط به دین نیست؟ کدام نظریه را می پذیرید؟ این نکته در فرهنگ شناسی و جامعه شناسی و فرهنگ، بحثی مهم و بنیانی و بسیار تأثیرگذار است. بنده این بحث را در کتابی با عنوان «مناسبات دین و فرهنگ» مطرح کرده‏ام. در این کتاب، ثابت کردیم که دین در فرهنگ، محوریت دارد و فرهنگ را تحت جاذبة خود قرار می دهد.سوم، توجه به نظام در بحث سبک زندگی است. اگر کمی دقیق شده و تفصیلی تر به آن بپردازیم، متوجه می شویم که با نظام سبک‏ها مواجه هستیم؛ یعنی اصطلاح «سبک زندگی» عنوان بزرگی است که نظام های رفتاری جامعه را در خود جا داده است. برای مثال، در آپارتمان نشینی، از سبک آپارتمان‏نشینی بحث می‏شود یا در رانندگی، از سبک رانندگی، در معاشرت بین زوجین، از سبک رابطة خانوادگی زوجین با یکدیگر، در ارتباط بین یک خانواده با خانوادة دیگر یا محیط دوستانه از سبک معاشرت خانوادگی و در اداره، از سبک ادارة اسلامی سخن می‏گوییم. یعنی به تنوع موضوعات موجود، سبک‏های مختلفی وجود دارد. حالا چرا تعبیر می کنیم به نظا می از سبک‏ها؟ چون باید بتوان ارتباط بین این سبک‏های مختلف را براساس فرهنگ مرکزی، که فرهنگ اسلامی است، برقرار کرد. در این صورت، نظامی از سبک‏ها شکل می‏گیرد. ثمرة ایجاد نظام سبک‏ها این است که رفتار دولتمردان در ستیز با رفتار مردم قرار نمی گیرد. رفتار، مطلوبیت ها، ارزش ها و هنجارهای خانوادگی، در ستیز با ارزش ها و هنجارهای زندگی شغلی و اداری قرار نمی گیرد. بلکه یکدیگر را تأیید و به هم کمک می کنند و در تکامل هم به یکدیگر مدد می رسانند. این امر برای ایجاد سرمایة اجتماعی و انسجام اجتماعی بسیار مهم است. به عبارتی پیش شرط تکامل و پیشرفت جامعه است. در غیر این صورت، نیروهای جامعه یکدیگر را خنثی کرده و موجب فرسایش یکدیگر می شوند که باعث کُند شدن حرکت به سمت پیشرفت است. پس ما نظامی از سبک‏ها داریم.اگر شما می خواهید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنید (که دارای فرهنگ های متفاوتی هستند)، در چه سطحی از نظام، سبک‏ها را مقایسه می‏کنید؟ اصلاً این وجه، نقطة تلاقی و نقطة اشتراک را در مقایسه کجا می‏بینید؟ بنابراین اولاً دین محور فرهنگ و فرهنگ، محور سبک است. فرهنگ در کل سبک ها حاکمیت دارد و دین در کل عرصة فرهنگ. ثانیاً نظامی از سبک ها وجود دارد که به اصلی و فرعی تقسیم می‏شوند و با هم پیوند دارند. در مقایسه باید دید چه سطحی داریم و با چه سطحی مقایسه می کنیم. در مقایسه از بالا شروع می کنیم.آیا نسبت به این عنوان کلان و مرکزی یا برآیند نظام سبک‏ها، که با یک کلمه از آن به عنوان «سبک زندگی اسلامی» یاد می کنیم، می توانیم انتظار اشتراک داشته باشیم؟اگر انتظار اشتراک داشته باشیم باید از به کار بردن عنوان سبک زندگی اسلامی-ایرانی پرهیز کنیم و به صورت کلی و فارغ از هر قیدی، بگوییم سبک زندگی جهانی. براساس همین سبکی که مردم دنیا زندگی می کنند، ما هم زندگی می کنیم. همه جا قانون خوب است، در ایران هم قانون خوب است. مهرورزی خوب است، مسئولیت‏پذیری و استحکام خانواده و... اینجا هم خوب است. مطلوبیت ها یکی است و سبک‏ها هم می تواند یکی باشد. پس نباید دنبال سبک ایرانی-اسلامی باشیم. شاید آن ها اسلامی‏تر زندگی می کنند، اسلامی تر هستند و فقط اسمشان مسلمان نیست، اما سبک زندگی شان از ما اسلامی تر است. این هم یک نگاه است.اما اگر مقدمة بحث را پذیرفته باشید، این نگاه را نخواهید پذیرفت و می گویید خیر، ما ارزش ها و مطلوبیت های خودمان را داریم. پس در مقیاس کلان، فرهنگ و سبک متناسب با خودمان را هم خواهیم داشت. البته وقتی وارد جزئیات می شویم، باز هم به موضوعات دیگری درون این سبک زندگی می‏رسیم. مثلاً سبک حکمرانی خوب چیست؟ رابطة مردم با حاکمیت و برعکس باید بر چه اساسی باشد؟ وقتی وارد جزئیات می شویم، شاید اول بگوییم حکمرانی خوب یعنی رعایت عدالت و تأمین آزادی و رفاه، امنیت و حقوق شهروندی مردم، اما سایر مکاتب هم که دنبال همین هستند.بنابراین شما نمی‏توانید سبک حکمرانی خاصی داشته باشید. این یک نگاه سطحی به موضوع است. اگر عمیق شویم، می گوییم اگر مقصد حکمرانی تغییر کند، سبک آن نیز تفاوت خواهد کرد. آزادی لازم است، اما آزادی متناسب با معیارهای اسلامی معنا می شود. آزادی در فرهنگ اسلامی، به معنی بی بندوباری نیست. آزادی، توأم با مسئولیت‏پذیری و تبعیت از ولی عادل جامعه و توأم با تابعیت از خداوند متعال است.بنابراین در مفاهیم تصرف می کنیم و می گوییم مفاهیمی را که به عنوان شاخصه های حکمرانی خوب مطرح می‏شود، مبتنی بر فرهنگ اسلام و به نحو دیگر تعریف می کنیم. ما از عدالت و آزادی و امنیت می‏گوییم او هم از عدالت و آزادی و امنیت می‏گوید. اما هریک معنای متفاوتی از این موضوعات در نظر داریم؛ یعنی صاحب دو فرهنگ هستیم. وقتی دو نوع فرهنگ باشد، سبکی از حکمرانی که یک مفهوم خاص را از عدالت محقق می کند، با سبک دیگر حکمرانی که مفهوم دیگری از عدالت را محقق می کند، تفاوت خواهد داشت. بنابراین الگوی مشارکت مردم متفاوت می شود. وقتی مردم‏سالاری دینی مطرح می‏شود، نوع رابطة مردم با ولی جامعه، مبنای تصنعی نخواهد داشت، بلکه معنایی عمیق، عاطفی و اعتقادی می‏یابد. نه اینکه من به عنوان عضو این جامعه مجبور هستم که به نحوی به قوانین این جامعه احترام بگذارم.بنابراین وقتی به نظام سبک‏ها وارد می شویم، سبک‏های کلان و تأثیرگذارتری داریم؛ تشابهات، تشابهات ظاهری می شود. در سطح پایین تر، سطح موضوع را در بیان سبک‏ها تنزل می دهیم، مانند سبک رانندگی، سبک آپارتمان نشینی، سبک کسب وکار و... در این سطح، معیارها مشترک می‏شود. یک قاعدة کلی این است که هرچه موضوع را تنزل دهید، زمینه های اشتراک و تشابه بیشتر می شود و شناختن و شناساندن مرزهای تفاوت، سخت تر. اما این تفاوت هرگز از بین نمی رود. اولاً موضوعی را که کوچک‏تر و خردتر قلمداد می کنیم، آیا تعالیم اسلامی نسبت به آن، حرفی ندارد؟ با توجه به رابطة دین و فرهنگ، دیگر نمی توان موضوعی را تصور کرد که اسلام دربارة آن نظری نداشته باشد.ثانیاً به دلیل پیوندی که سبک ها با یکدیگر دارند، از هم تأثیر می پذیرند. مردم با پدیده هایی مانند مترو، قطار، هواپیما و وسایل حمل ونقل عمومی، مواجه هستند و از آن ها استفاده می کنند. مسائل مبتلابه در حمل ونقل عمومی از طراحی مسیرها، نصب تجهیزات و گردش به موقع این وسایل، تا سوار و پیاده شدن و روابط اجتماعی در این محیط، همه یک سبک را درست می کند. بعد می گوییم همة این مسائل مشترکات زندگی شهرنشینی است. حالا فرض کنید در اروپا مترو سر وقت حرکت می کند. مردم خیلی با نظم وارد و خارج می شوند و به فکر اینکه هزینة مترو و وسایل نقلیه را ندهند، نیستند. در آن محیط از فرصت استفادة مفید می کنند و... در ارتباط با فرهنگ و سبک زندگی یک رابطة تنگاتنگ و مستقیم وجود دارد و به عبارتی زمانی امری در زندگی سبک می شود که فرهنگ شده باشد. یعنی اینکه پذیرفته شده باشد. تا وقتی مورد قبول عامه قرار نگرفته باشد و مردم اجازه ندهند که وارد زندگی شان بشود و بر اساس آن ارزش گذاری کنند، تبدیل به سبک نمی شود. به همین دلیل، از طریق همین سبک زندگی است که فرهنگ جامعه شناخته می شود. لذا سبک زندگی فرهنگ تحقق یافته است؛ فرهنگی که شکل گرفته و نظام پیدا کرده و کالبد و قالب پیدا کرده است.آیا می‏توان از این موارد به عنوان یک تجربة موفق الگو گرفت یا الگو گرفتن از آن ها اشکال دارد؟باید گفت الگوبرداری اشکالی ندارد و همة این موارد می تواند مورد تأیید باشد؛ اما می توان مسئله را کمی عمیق تر بررسی کرد و گفت اصلاً چرا پدیده ای مانند مترو به وجود آمد؟ ضرورت وجود مترو برای کدام زندگی و کدام سبک زندگی است؟ ما به این مسئله از این زاویه نمی پردازیم و به گسترش شهرها و سختی رفت وآمدها توجه می‏کنیم. چرا شهرها بزرگ و شلوغ شدند؟ وقتی اقتصادمحور می‏شوید و در اقتصادمحوری هم تمرکزگرا می‏شوید، ناچار با پدیدة کلان‏شهرها روبه رو خواهید شد. آیا این مسائل در سبک زندگی و الگوی پیشرفت پذیرفته شده بود که بخواهید به فروع آن تن دهید؟ البته این واقعیت کلان شهری به اسم تهران و با پدیدة جمعیت آن و مردمی که می خواهند راحت زندگی کنند منافاتی ندارد. لذا باید به الزامات آن تن داد.بنابراین الآن ایجاد هر تسهیلی در زندگی مردم، خوب است. به شرطی که مدیریت کار را از دست ندهید. مدیریت کار به دلیل بی‏توجهی به الگوی پیشرفت مطلوب و پذیرفتن ناخواستة الگوی پیشرفت نامناسب از دست می‏رود. در ادامه، برای ادامة بقای خود، الزاماتی به زندگی ما تحمیل کرده است. اما باید یک نگاه بلندمدت هم داشته باشیم. حالا این اشتراکات در کدام سطح منظور نظر است؟ ابتدا برآیند را گفتم، بعد سبک‏های کلان و سپس سبک‏های خرد. اولاً آیا اسلام نسبت به همان حوزة خاص نیز برنامه ندارد که باید از غربی ها یاد بگیریم؟ مانند مثالی که عرض شد، باید منظم بود و سعی کرد وقت مردم تلف نشود، چون تلف کردن وقت مردم حق الناس است. این مفهوم در فرهنگ ما وجود دارد، اما رعایت نمی شود.مسئلة دیگری که به آن اشاره شد این بود که این خرده سبک‏ها تحت جاذبة کلان سبک‏ها هستند؛ اما گاهی این ارتباط دیده نمی‏شود. اگر این ارتباط‏ها دیده شود، ممکن است بگوییم زندگی شهرنشینی نسل بعد، شهر پانزده میلیونی و برج‏های چهل طبقه را ایجاب نمی کند.جناب عالی رابطة سبک زندگی با فرهنگ را چگونه قلمداد می کنید؟در ارتباط با فرهنگ و سبک زندگی یک رابطة تنگاتنگ و مستقیم وجود دارد و به عبارتی زمانی امری در زندگی سبک می شود که فرهنگ شده باشد. یعنی اینکه پذیرفته شده باشد. تا وقتی مورد قبول عامه قرار نگرفته باشد و مردم اجازه ندهند که وارد زندگی شان بشود و بر اساس آن ارزش گذاری کنند، تبدیل به سبک نمی شود. به همین دلیل، از طریق همین سبک زندگی است که فرهنگ جامعه شناخته می شود. اینجا دیگر نباید دنبال شناخت ویژگی های فرهنگی آن جامعه بگردیم. لذا سبک زندگی فرهنگ تحقق یافته است؛ فرهنگی که شکل گرفته و نظام پیدا کرده و کالبد و قالب پیدا کرده است. بنابراین این دو تا از هم جداشدنی نیستند، نمی توانیم یک جایی پیدا کنیم که فرهنگ نباشد و سبک باشد یا سبک باشد و فرهنگ نباشد.قید اسلامی یا ایرانی می خواهد بگوید که پیوندی بین سبک زندگی اسلامی و فرهنگ برقرار می کند. بدین معنا که ایران، میراث دار یک فرهنگ ایرانی و اسلامی است و این فرهنگ را پذیرفته و یا این فرهنگ را به عنوان فرهنگ هدف انتخاب کرده و برایش ارزش قائل است.در واقع سبک زندگی نمود عینی فرهنگ است؟نمود عینی فرهنگ است. این کلمة نمود عینی که به کار می بریم با فرض این است که ما فرهنگ را یک امر نظری و انتزاعی و آرمانی بگیریم، ولی اگر در تعریف خودِ فرهنگ، فرهنگ را دارای دو نوع فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود بدانیم، دیگر خود فرهنگ هم می تواند تحقق داشته باشد. اگر گفتیم می تواند تحقق داشته باشد و فرهنگ موجود داریم، یعنی نمود و اثر دارد. بنابراین وقتی صحبت از فرهنگ یک جامعه می کنیم، صحبت از یک امر انتزاعی نمی کنیم. در سبک زندگی نیز می توانید در یک منزلت، سبک زندگی را طراحی کنید و در یک منزلت دیگر، آن را تحقق ببخشید. به بیان دیگر، می توانید راجع به سبک زندگی موجود صحبت کنید و شناسایی کنید و یا راجع به سبک زندگی مطلوب صحبت کنید که الآن وجود ندارد.بنابراین اینکه گفتیم سبک زندگی نمود فرهنگی است، حرف درستی است، چون وقتی به سبک زندگی تبدیل می شود، آرایش و شاکله پیدا می کند. به طور مثال، وقتی می گوییم سبک معماری شهری یزد، این سبک معماری قابل اشاره است. می توانیم بگوییم این معماری شهر با معماری شمال شهر تهران فرق می کند. این موضوع فقط در یک معماری که جنبة فیزیکی و کالبدی دارد، نیست. مثلاً اینکه گفته می شود مردم استان فارس یا جنوب کشور خون گرم و مهمان دوست هستند، به این دلیل است که وقتی با کاسب یا کارمند آن برخورد می کنیم یا روابط خودشان را با همدیگر می بینیم، متوجه این مسئله می شویم.بنابراین با این توضیح وقتی می توانیم فرهنگ خودمان را محقق شده ببینیم که بتوانیم براساس ویژگی ها و مشخصه های مطلوب خودمان، طراحی سبک کنیم و بعد آن سبک را به تدریج محقق کنیم. اگر وجود دارد، آن را حفظ کنیم و اگر نیست، سبک های گذشته را تغییر دهیم و آن را به وجود آوریم. نمودی که عرض کردم اینجا ظاهر می شود.جناب عالی در جایی فرمودید «الگوی پیشرفت درون خود دو لایة مهندسی نظام های اجتماعی و نظام های سبک ها را در بر گرفته که نظام های اجتماعی برگرفته از سبک های زندگی است.» بر این اساس، آیا معتقد ...

ادامه مطلب  

عکس: ماه صفر و اربعین | عکس پروفایل ماه صفر و استقبال از اریعین +تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
عکس: ماه صفر و اربعین | ماه صفر شروع شده است، با آغاز ماه صفر، استقبال از اربعین رنگی دیگر می گیرد. ماه صفر، ماه رحلت رسول خدا، امام حسن مجتبی و امام علی بن موسی الرضا ست، و ماه اربعین حسینی. بسیاری از کاربران در تلگرام، اینستاگرام و... عکس پروفایل ماه صفر و اربعین را برای خود برگزیده اند. در ادامه مجموعه عکس پروفایل اربعین و چند عکس پروفایل درباره ماه صفر را مشاهده می کنید. ببینید: عکس پروفایل اربعین.ببینید: عکس اربعین 96 برای پروفایلببینید: عکس: «اربعین» 96عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفایل اربعینعکس نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 عکس پروفا ...

ادامه مطلب  

پرونده لیگ هفدهم بسته شد/ نتایج کامل بازی ها و جدول رده بندی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، نتایج کامل لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس را می توانید به تفکیک هر هفته در ذیل مشاهده کنید.جدول رده بندی لیگ برتر؛هغته 30جمعه 7 اردیبهشت صنعت نفت آبادان 3 – استقلال خوزستان 3پیکان یک – سایپا 2نفت تهران صفر – ذوب آهن یکگسترش فولاد صفر – پدیده صفرفولاد صفر – تراکتورسازی یکسپاهان صفر – استقلال یکسیاه جامگان صفر – پارس جنوبی جم یکپرسپولیس 3 – سپیدرود صفرهفته 29یکشنبه 2 اردیبهشتپدیده 2 – سیاه جامگان یکذوب آهن 2 – پرسپولیس یکاستقلال خوزستان 3 – سپاهان 2سپیدرود صفر – فولاد صفرتراکتورسازی یک – صنعت نفت آبادان یکسایپا صفر – گسترش فولاد صفراستقلال 3 – پیکان 2پارس جنوبی جم 3 – نفت تهران صفرهفته 28 چهارشنبه 22 فروردین گسترش فولاد 1 – استقلال 1پرسپولیس 1 – پارس جنوبی جم 1پنج شنبه 23 فروردین فولاد 1 – ذوب آهن 1جمعه 24 فروردین نفت تهران 0 – پدیده 1سپیدرود 1 – تراکتورسازی 0پیکان 0 – استقلال خوزستان 0سیاه جامگان 0 – سایپا 3سپاهان 1 – صنعت نفت آبادان 1هفته 27پنج شنبه 16 فروردین صنعت نفت آبادان یک – پیکان 0جمعه 17 فروردین استقلال خوزستان یک – گسترش فولاد 2سایپا 4 – نفت تهران 2استقلال 4 – سیاه جامگان یک پارس جنوبی جم صفر – فولاد صفرشنبه 18 فروردین پدیده صفر – پرسپولیس یکذوب آهن 3 – سپیدرود صفرتراکتورسازی یگ – سپاهان یکهفته 26پنج شنبه 9 فروردین 97نفت تهران 1 – استقلال 2گسترش فولاد 0 – صنعت نفت آبادان 0پرسپولیس 1 – سایپا 2جمعه 10 فروردین 97سیاه جامگان 0 – استقلال خوزستان 1سپیدرود 1 – پارس جنوبی جم 0ذوب آهن 3 – تراکتورسازی 0شنبه 11 فروردین 97پیکان 1 – سپاهان 0فولاد 1 - پدیده 0هفته 25 پنج شنبه 10 اسفندپارس جنوبی جم 0 – ذوب آهن 0تراکتورسازی 0 – پیکان 1استقلال 1 – پرسپولیس 0جمعه 11 اسفندپدیده یک – سپیدرود صفرسایپا 2 – فولاد صفرسپاهان یک – گسترش فولاد صفرصنعت نفت آبادان 4 – سیاه جامگان یکشنبه 12 اسفند استقلال خوزستان یک – نفت تهران صفرهفته 24 جمعه 4 اسفندسیاه جامگان صفر – سپاهان 5گسترش فولاد صفر – پیکان 3 نفت تهران یک – صنعت نفت آبادان یک سپیدرود رشت 2 – سایپا صفرشنبه 5 اسفند پارس جنوبی جم 1 – تراکتورسازی 1ذوب آهن 2 – پدیده 1فولاد 1 – استقلال 4پرسپولیس 1 – استقلال خوزستان 0هفته 23چهارشنبه 18 بهمنتراکتورسازی 2 – گسترش فولاد 1صنعت نفت آبادان صفر – پرسپولیس 3پنج شنبه 19 بهمن سایپا 4 – ذوب آهن 2استقلال 3 – سپیدرود 0جمعه 20 بهمن پدیده یک – پارس جنوبی جم 2پیکان 2 – سیاه جامگان یکاستقلال خوزستان صفر – فولاد صفرسپاهان صفر – نفت تهران صفرهفته 22پنج شنبه 12 بهمنگسترش فولاد 0 – سیاه جامگان 0نفت تهران 1 – پیکان 1جمعه 13 بهمن سپیدرود یک – استقلال خوزستان یکپدیده صفر – تراکتورسازی 3پرسپولیس 2 – سپاهان صفرپارس جنوبی جم صفر – سایپا صفرشنبه 14 بهمن فولاد یک – صنعت نفت آبادان یکیکشنبه 15 بهمن ذوب آهن 2 – استقلال 1هفته 21چهارشنبه 4 بهمن استقلال خوزستان صفر – ذوب آهن 2 پنج شنبه 5 بهمن گسترش فولاد یک – نفت تهران یک استقلال 4 – پارس جنوبی جم صفرسایپا یک – پدیده صفرصنعت نفت آبادان 3 – سپیدرود صفرجمعه 6 بهمن سیاه جامگان صفر – تراکتورسازی صفرسپاهان صفر – فولاد یک پیکان یک – پرسپولیس 3هفته بیستمپنج شنبه 28 دی تراکتورسازی یک – سایپا 2ذوب آهن 2 – صنعت نفت آبادان یک پارس جنوبی جم یک – استقلال خوزستان یک پرسپولیس یک – گسترش فولاد یک جمعه 29 دی پدیده صفر – استقلال صفرنفت تهران 4 – سیاه جامگان یک سپیدرود 2 – سپاهان یک پنج شنبه 26 بهمن فولاد یک – پیکان 2هفته نوزدهم پنج شنبه 21 دیپیکان صفر – سپیدرود صفرنفت تهران 2 – تراکتورسازی صفراستقلال خوزستان یک – پدیده صفرجمعه 22 دی گسترش فولاد یک – فولاد یک سیاه جامگان صفر – پرسپولیس یک سپاهان یک – ذوب آهن 2 استقلال یک – سایپا یک صنعت نفت آبادان یک – پارس جنوبی جم یکهفته هجدهمپنج شنبه 14 دیفولاد یک – سیاه جامگان یک پارس جنوبی جم صفر – سپاهان صفرجمعه 15 دی تراکتورسازی صفر – استقلال صفرپدیده یک – صنعت نفت آبادان صفرذوب آهن 2 – پیکان یک سپیدرود یک – گسترش فولاد 2سایپا 3 – استقلال خوزستان 2 پرسپولیس صفر – نفت تهران صفرهفته هفدهم پنج شنبه 7 دی استقلال خوزستان صفر – استقلال 3جمعه 8 دیسیاه جامگان 2 – سپیدرود صفرپرسپولیس 2 – تراکتورسازی صفرگسترش فولاد صفر – ذوب آهن یک پیکان یک – پارس جنوبی جم یک نفت تهران یک – فولاد 2 سپاهان 4 – پدیده صفرصنعت نفت آبادان 3 – سایپا صفرهفته شانزدهمجمعه 1 دیپدیده یک – پیکان یک ذوب آهن صفر – سیاه جامگان صفرسپیدرود 3 – نفت تهران یک سایپا یک – سپاهان یک یکشنبه 3 دیفولاد یک – پرسپولیس یک تراکتورسازی 3 – استقلال خوزستان صفراستقلال 4 – صنعت نفت آبادان صفرپارس جنوبی جم صفر – گسترش فولاد 2هفت ...

ادامه مطلب  

دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, , download pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, download tutorial, nhkg,n hl,ca pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود فیلم آموزشی آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود راهنمای تصویری آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود رایگان آموزش آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, pluralsight full collection download, حمعقشمسهلاف, حمعقشمسهلاف, دانلود آموزش های پلورالسایت, \g,vhgshdj, mg,vhgshdj, دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr citrix policies user profiles and workspace environment management آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود pluralsight citrix xend ...

ادامه مطلب  

دانلود ++packt gui programming with c  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , download packt gui programming with c++, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt gui programming with c++, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt gui programming with c++, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود فیلم آموزشی آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود راهنمای تصویری آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود رایگان آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانل ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and ma  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, فیلم آموزشی دوآپس, فیلم آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, فیلم آموزشی داکر, فیلم آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, فیلم آموزشی جت کینز, فیلم آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, فیلم آموزشی دوآپس, فیلم آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, فیلم آموزشی داکر, فیلم آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, فیلم آموزشی جنکینز, فیلم آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , دانلود آموزش, دانلود آموزش رایگان, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, nhkg,n hl,ca, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven tutorial, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven e-learning, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven training course, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven education, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven instruction, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, فیلم udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود یودمی , دانلود udemy complete devops with docker jenkins git vagrant and maven آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون download udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, download آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, p30download آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود رایگان udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven با لینک مستقیم, download آموزش کامل دوآپ ...

ادامه مطلب  

دانلود lynda learning jvm languages: jvm, java, scala  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: jvm, آموزش jvm, آموزش تصویری jvm, آموزش ویدیویی jvm, آموزش کامل jvm, آموزش کاربردی jvm, فیلم آموزشی jvm, فیلم آموزش jvm, آموزش jvm به صورت تصویری, آموزش jvm به صورت ویدیویی, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, فیلم آموزشی java, فیلم آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, scala, آموزش scala, آموزش تصویری scala, آموزش ویدیویی scala, آموزش کامل scala, آموزش کاربردی scala, فیلم آموزشی scala, فیلم آموزش scala, آموزش scala به صورت تصویری, آموزش scala به صورت ویدیویی, جی وی ام, آموزش جی وی ام, آموزش تصویری جی وی ام, آموزش ویدیویی جی وی ام, آموزش کامل جی وی ام, آموزش کاربردی جی وی ام, فیلم آموزشی جی وی ام, فیلم آموزش جی وی ام, آموزش جی وی ام به صورت تصویری, آموزش جی وی ام به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, فیلم آموزشی جاوا, فیلم آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, اسکالا, آموزش اسکالا, آموزش تصویری اسکالا, آموزش ویدیویی اسکالا, آموزش کامل اسکالا, آموزش کاربردی اسکالا, فیلم آموزشی اسکالا, فیلم آموزش اسکالا, آموزش اسکالا به صورت تصویری, آموزش اسکالا به صورت ویدیویی, lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, jvm, آموزش jvm, آموزش تصویری jvm, آموزش ویدیویی jvm, آموزش کامل jvm, آموزش کاربردی jvm, فیلم آموزشی jvm, فیلم آموزش jvm, آموزش jvm به صورت تصویری, آموزش jvm به صورت ویدیویی, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, فیلم آموزشی java, فیلم آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, scala, آموزش scala, آموزش تصویری scala, آموزش ویدیویی scala, آموزش کامل scala, آموزش کاربردی scala, فیلم آموزشی scala, فیلم آموزش scala, آموزش scala به صورت تصویری, آموزش scala به صورت ویدیویی, جی وی ام, آموزش جی وی ام, آموزش تصویری جی وی ام, آموزش ویدیویی جی وی ام, آموزش کامل جی وی ام, آموزش کاربردی جی وی ام, فیلم آموزشی جی وی ام, فیلم آموزش جی وی ام, آموزش جی وی ام به صورت تصویری, آموزش جی وی ام به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, فیلم آموزشی جاوا, فیلم آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, اسکالا, آموزش اسکالا, آموزش تصویری اسکالا, آموزش ویدیویی اسکالا, آموزش کامل اسکالا, آموزش کاربردی اسکالا, فیلم آموزشی اسکالا, فیلم آموزش اسکالا, آموزش اسکالا به صورت تصویری, آموزش اسکالا به صورت ویدیویی, lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, , download lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود فیلم آموزشی آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود راهنمای تصویری آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود رایگان آموزش آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, lynda full collection download, مغدیش, مغدیش, دانلود آموزش های لیندا, gdknh, gdknh, دانلود lynda learning jvm languages jvm java scala آموزش زبان های جی وی ام جاوا و اسکالا, د ...

ادامه مطلب  

آرایش ساده و شیک به سبک آیشواریا رای + تصاویر بازیگر زن مشهور بالیوود  

درخواست حذف این مطلب
آرایش به سبک آیشواریا رای, بازیگر زن هندیمدل آرایش به سبک بازیگر زن معروف هندی آرایش ساده وشیک به سبک آیشواریا رایآیشواریا رای زاده ۱ نوامبر ۱۹۷۳در منگلور بازیگر سینمای هندی و دختر شایسته در سال ۱۹۹۴ است. از فیلم هایی که آیشواریا رای در آن ها بازیگری کرده می شود به عروس و تعصب اشاره کرد. برخی از بانوان بجای آرایش تند و غلیظ خواستار یک آرایش شیک اما ساده هستند. در ادامه تصاویری از آرایش زیبا و در عین حال ساده آیشواریا رای را مشاهده می کنید. اموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله خط چشم،آموزش مرحله به مرحله رژگونه زدن،آموزش مرحله به مرحله شینیون مو،اموزش مرحله به مرحله ارایش چشماموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله خط چشم،آموزش مرحله به مرحله رژگونه زدن،آموزش مرحله به مرحله شینیون مو،اموزش مرحله به مرحله ارایش چشماموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله خط چشم،آموزش مرحله به مرحله رژگونه زدن،آموزش مرحله به مرحله شینیون مو،اموزش مرحله به مرحله ارایش چشماموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله خط چشم،آموزش مرحله به مرحله رژگونه زدن،آموزش مرحله به مرحله شینیون مو،اموزش مرحله به مرحله ارایش چشماموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله خط چشم،آموزش مرحله به مرحله رژگونه زدن،آموزش مرحله به مرحله شینیون مو،اموزش مرحله به مرحله ارایش چشماموزش مرحله به مرحله ارایش صورت،آموزش مرحله به مرحله گریم صورت،آرایش به سبک مه لقا جابری،آرایش مرحله به مرحله لب،آرایش مرحله به مرحله ...

ادامه مطلب  

دانلود آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525 از لیندا - lynda dekes techniques 501-525  

درخواست حذف این مطلب
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــددسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 126 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 504 تا 525 از لیندا | حجم: 1572 مگابایت | فرمت: mp4 فیلم های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلاستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های photoshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.محصول مرتبط آموزش جامع فتوشاپ - کاملا فارسی سطح مقدماتی و متوسط محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش کامل سطح مقدماتی و متوسط نرم افزار ادوبی فتوشاپ به زبان فارسی، بیش از 15 ساعت آموزش مالتی مدیا سطح مقدماتی و متوسط توسط اساتید برجسته، شیوه آموزش توسط مثال های تمرینی و عملی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe photoshop. خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط مجموعه های آموزشی فتوشاپ cs6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ) محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید photoshop cs6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم photoshop cs6، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... . خرید پستیسایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1572 مگابایتدانلود - بخش اولدانلود - بخش دومدانلود - بخش سومدانلود - بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, فیلم آموزشی aws, فیلم آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, فیلم آموزشی ای دبلیو اس, فیلم آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws masterclass - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, فیلم آموزشی dekes, فیلم آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آم ...

ادامه مطلب  

دانلود آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 551 تا 575 از لیندا - lynda dekes techniques 551-575  

درخواست حذف این مطلب
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد فقط تا 29 اسفند 1397دسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 59 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 551 تا 575 از لیندا | حجم: 1783 مگابایت | فرمت: mp4فیلم های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلاستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های photoshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.محصول مرتبط آموزش جامع فتوشاپ - کاملا فارسی سطح مقدماتی و متوسط محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:آموزش کامل سطح مقدماتی و متوسط نرم افزار ادوبی فتوشاپ به زبان فارسی، بیش از 15 ساعت آموزش مالتی مدیا سطح مقدماتی و متوسط توسط اساتید برجسته، شیوه آموزش توسط مثال های تمرینی و عملی، به همراه فایل های تمرینی و نسخه کامل نرم افزار adobe photoshop. خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ (دوبله فارسی) عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتید شرکت معتبر photoshopcafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصی ویژگی های سه بعدی در فتوشاپ cs5 به صورت مالتی مدیا. خرید پستیسایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1783 مگابایتدانلود - بخش اولدانلود - بخش دومدانلود - بخش سومدانلود - بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, فیلم آموزشی aws, فیلم آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, فیلم آموزشی ای دبلیو اس, فیلم آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws masterclass - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, فیلم آموزشی dekes, فیلم آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیو ...

ادامه مطلب  

دانلود آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 576 تا 600 از لیندا - lynda dekes techniques 576-600  

درخواست حذف این مطلب
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــددسته: آموزش ایلوستریتور » ویدئویی - ایلوستریتور , آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ تعداد بازدید: 93 آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 576 تا 600 از لیندا | حجم: 1872 مگابایت | فرمت: mp4فیلم های آموزشی deke's techniques مجموعه ای بی نظیر از پروژه های فتوشاپ و ایلوستریتور است که روش ها و ترفندهای خلاقانه ای در آن ها به کار گرفته شده است و deke mcclelland (گرافیست مشهور و مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی ادوبی) هریک از این آموزش های بی نظیر را در زمانی کمتر از 10 دقیقه به صورت گام به گام به شما نشان می دهد. هدف کلی این مجموعه آموزشی نشان دادن چگونگی ترکیب ویژگی های مختلف نرم افزار های photoshop و illustrator برای داشتن طرح ها و پروژه هایی منحصر به فرد و خلاقانه تر است.محصول مرتبط آموزش ویژگی های سه بعدی فتوشاپ (دوبله فارسی) عناوین آموزشی این مجموعه به اجمال عبارتند از :5 ساعت آموزش فارسی مقدماتی فتوشاپ 3 بعدی دوبله شده از اساتید شرکت معتبر photoshopcafe، بیش از 35 ساعت آموزش زبان اصلی در مورد ویژگی های سه بعدی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته از شرکت های معتبر لیندا و دیجیتال تیوترز ! و آموزش تخصصی ویژگی های سه بعدی در فتوشاپ cs5 به صورت مالتی مدیا. خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط آموزش اسرار فتوشاپ به زبان فارسی (با 30 درصد تخفیف ویژه) photoshop top secret محتویات این مجموعه عبارتند از:مجموعه آموزشی photoshop top secret به زبان فارسی با محیط کاملاً فارسی، مجموعه آموزشی mark's 101 photo tips، مجموعه هفت دوره آموزشی فتوشاپ cs4 شامل:دوره آموزشی photoshop cs4 for beginners، دوره آموزشی adobe photoshop cs4 power session و ... . خرید پستیسایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 1872 مگابایتدانلود - بخش اولدانلود - بخش دومدانلود - بخش سومدانلود - بخش چهارم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی>> آموزش های ویژه ایلوستریتور به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, فیلم آموزشی aws, فیلم آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, فیلم آموزشی ای دبلیو اس, فیلم آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws masterclass - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, فیلم آموزشی dekes, فیلم آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلوستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کام ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - ضرورت ارائه ی تعریف بومی از «سبک زندگی»  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان/ محمدجواد ولی زاده؛ محققان اسلامی باید تحقیقات علمی خود را، بر پایه ی تعریف بومی از «سبک زندگی» ابتنا نمایند. و از تعریف سبک زندگی، حسب تعاریف ذکرشده توسط غربیان، به شدت اجتناب نماید زیرا نتیجه ی این امر، وجود تناقض در محتوا خواهد بود. به نظر می‏رسد ارائه ی تعریف بومی از سبک زندگی که مبتنی بر جهان‏بینی اسلامی ایرانی باشد امری ضروری است.موضوع «سبک زندگی» در جامعه ی ما، از جمله موضوعات جدید به شمار می رود که چند سالی از عمر ورود آن به مباحث بومی نگذشته است؛ چنان که هنوز به یک گفتمان شاکله دار، مستحکم و تا حدودی اجماعی (به لحاظ مفهوم سازی) تبدیل نشده است و در حال حاضر، محققان زیادی در حال قلم زدن در مورد آن و مباحث مربوط بدان هستند. بر همین اساس، یکی از مباحث عمده در موضوع شناخت «سبک زندگی» که برای تحقیقات نظری و عملی آیندگان راه گشاست و نقش اساسی ایفا خواهد نمود ـ و تا حدودی نیز متأسفانه از آن غفلت شده است ـ بحث عدم توجه به اختلاف ماهوی نگاه غربی و اسلامی به «چیستی» سبک زندگی در تعریف از «سبک زندگی» است. این امر چنانچه توجه کافی بدان مبذول نشود و محققان ارجمند، نقشه ی ابتدایی و ترسیم اولیه ی دقیقی از طرح بحث در این خصوص نداشته باشند، خود عاملی خواهد بود برای انحراف بحث از نقطه ی هدفی که بایستی دنبال آن بود و حول آن جولان داد و فی الواقع نقطه ی شروع و گام ابتدایی بحث، که همان تعریف از چیستی «سبک زندگی» است، به جای «رهنما» بودن «رهزن» خواهد شد.مقدمتاً باید گفت بین دو مبحث «نوع سبک زندگی» و «چیستی سبک زندگی» تمایز وجود دارد؛ چرا که اولی اشعار به جنبه ی «چگونگی» سبک زندگی دارد که از مسیر توصیف وضعیت موجود سبک زندگی یک شخص یا اشخاصی معین حاصل می شود و بیشتر جنبه ی عملی دارد، لیکن «چیستی» سبک زندگی تقریباً گام اول در مباحث مربوط به سبک زندگی است که بیشتر جنبه ی نظری دارد و به بحث از ماهیت و چه چیز بودن سبک زندگی می پردازد و چه بسا به عنوان مفروض ذهنی محقق در قلم ظاهر نشود، اما در هر حال، هر محققی در حوزه ی سبک زندگی، تحقیق خود را مبتنی بر تصوری (چه صواب و چه نا صواب) از آن استوار می دارد. بدین معنی که هر مقاله، کتاب، گزارش تحقیقی و... که در موضوع سبک زندگی نگاشته شود، ناگزیر بر پایه ی نگاه و تفسیری است که محقق و مجری آن طرح از مفهوم ماهوی و چیستی «سبک زندگی» دارد و بر اساس همان نگاه (چه درست و چه غلط)، نحوه ی بررسی موضوع، اولویت های بحث، چیدمان مطالب و... مشخص می شوند و لذا بدون چنین تصور و آگاهی از مفهوم و ماهیت موضوع، بحث از جوانب و مباحث مربوط به سبک زندگی امکان علمی ندارد. برای مثال، تمام افرادی که در مورد سیب و خواص و فواید آن دست به قلم می شوند، بی تردید تصویری شفاف از ماهیت و چیستی سیب دارند و بر اساس نوع نگاه و تعریفی که از چیستی سیب دارند ـ مثل اینکه سیب یک نوع میوه است که تنوع رنگی و مزه ای (شیرین و ترش) دارد ـ زبان به ستایش یا نکوهش آن باز می کنند.یکی از مباحث عمده در موضوع شناخت «سبک زندگی» که برای تحقیقات نظری و عملی آیندگان راه گشاست و نقش اساسی ایفا خواهد نمود و تا حدودی نیز متأسفانه از آن غفلت شده است ـ بحث عدم توجه به اختلاف ماهوی نگاه غربی و اسلامی به «چیستی» سبک زندگی در تعریف از «سبک زندگی» است.اختلاف نظر در «چیستی» سبک زندگیحقیقت آنکه آنچه در نگاه دینی و اسلامی از «چیستی» مفهوم سبک زندگی فهمیده می شود و بر اساس آن، به چگونگی و خوب و بد بودن سبک زندگی پرداخته می شود، زمین تا آسمان متفاوت از آن تعریف و نگاهی است که در فرهنگ غرب و توسط محققان غربی از «چیستی» سبک زندگی، حسب جهان بینی خودشان ارائه می شود. آن چیزی که غرب تحت عنوان سیب (در مثال مذکور) تعریف می کند بسیار متفاوت از آن چیزی است که ادراک مشرق زمین و فرهنگ ایرانی از سیب دارد. آنچه غرب آن را سیب توصیف می کند، از منظر فرهنگ خودی، اصلاً سیب نیست که حالا بخواهد بگوید میوه ی خوبی است یا بد و... آنچه غرب بر اساس مشخصات و شاخص های کمی و کیفی، از سیب تعریف می کند فرهنگ خودی، آن را تحت عنوان دیگری می شناسد و آن توصیفات را بر میوه ی دیگری مثلاً گلابی منطبق می بیند، نه سیب!این یک بحث بسیار جدی و زیربنایی است که وقوع آن در حوزه های دیگر و الفاظ دیگر نیز مشاهده می شود و متأسفانه عدم توجه به این مطلب، همواره مشکلاتی را در بر داشته است؛ چنان که همین بحث در مورد چیستی و ماهیت «فرهنگ» نیز مطرح است. تعریف و نگاهی که غرب به مقوله ی فرهنگ دارد، به دلیل اختلاف در جهان بینی، ویژگی ها و شاخص های مد نظر، نوعاً به ارزش ها و نگرش های عرفی و قانونی، آداب و رسوم و آثار باستانی و بناهای تاریخی و مانند آن ارتباط دارد و به هیچ وجه به طور جدی به ارزش ها و نگرش های دینی و مکتبی نظر نمی کند. در حالی که بخش اصلی تعریف خودی از «فرهنگ» را بی گمان، ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و نمادهای دینی جامعه تشکیل می دهد. حال فرض شود بین دو متفکر از این دو جامعه (غربی و خودی) بخواهد بحث و مقایسه صورت گیرد که کدام فرهنگ مترقی و بهتر است؟ در حالی که نوع نگاه به فرهنگ در جامعه ی خودی که منبعث از چینش بومی اولویت ها، شاخص ها و ویژگی هایی چند، برای این مقوله است، متفاوت از آن چیزی است که در غرب تحت عنوان فرهنگ فهمیده می شود! لذا عبارت «سبک زندگی» بین فرهنگ غربی و اسلامی، صرفاً یک اشتراک لفظی است و مفهوم ماهوی و چیستی آن، که منتزع از نوع نگاه و تعریف هر فرهنگ بدان است ـ د ر دو فرهنگ مذکور ـ کاملاً متفاوت از همدیگر است. اگر در جوامع غربی، هدف غایی و نهایی از طرح بحث سبک زندگی را صرفاً اندیشه های سودجویانه ی کارتل های سرمایه‏داری و شرکت های بزرگ تولیدی ندانیم، در خوش بینانه‏ترین حالت، ابزاری است برای انسجام ملی، حفظ هویت ملی و نهایتاً بسط عدالت اجتماعی حسب تعریف مادی که خودشان از عدالت دارند.خروجی «تعریف» از هر چیزی، حسب نگاهی است که انسان نسبت بدان دارد و هر چیزی را بدان گونه که می بیند برای دیگران تعریف و شناسایی می کند و از طرفی، بدون تردید، نوع «نگاه» انسان نسبت به چیزی، در درجه ی اول منبعث از نوع نگاه و جهان بینی ای است که مکتب و آیین شخص نسبت به آن چیز ارائه می دهد (در صورت وجود)، و در وهله ی ثانی، ناشی از شناختی است که انسان از کارکردها، ویژگی ها، شاخص های بررسی آن چیز، فلسفه ی وجودی (دغدغه ها و عوامل زمینه ساز برای پرداخت به آن چیز) و اهداف مورد انتظار از پرداختن به مقوله ی مورد نظر ـ که در اینجا سبک زندگی است ـ دارد. چنان که واضح است و در ادامه نیز توضیح داده خواهد شد، در تمام این موارد، نوع شناخت ما نسبت به مقوله ی سبک زندگی متفاوت از نوع شناخت غربی هاست و زمانی که شناخت اولیه متفاوت بود، نگاه ها نیز چندگونه خواهد بود. درست مثل مقوله ی «اجتهاد» در مکتب تشیع و تسنن که به سبب تفاوت در کارکردها، فلسفه ی وجودی و اهداف مورد انتظار از پروسه ی اجتهاد، نوع شناخت و نگاهشان از بحث اجتهاد، کاملاً مغایر با همدیگر است. لذا آنچه از مصادیق آن، تحت عنوان اجتهاد در میان اهل تسنن یاد می شود، از منظر شیعه اصلاً اجتهاد نیست که بخواهد بگوید نقاط قوت و ضعفش کدام است، بلکه اسمش چیز دیگری، تحت عنوان «اجتهاد به رأی» یا در مواردی «قیاس» و «استحسان» و... است. چنان که مشاهده می شود، محققان شیعی در مباحث مربوط به اجتهاد، در مواردی که احتمال خَلط مبحث وجود دارد، نوع نگاه خود به اجتهاد و مراد خود از فرآیند و ویژگی های اجتهاد را، در ابتدای بحث بیان می-کنند و صریحاً اعلام می دارند که آنچه از اجتهاد گفته می شود اجتهاد در ذیل این جهان بینی و با شاخص ها و ویژگی های فلان است.حال در مورد سبک زندگی همین اتفاق رخ داده است. بدین معنی که تعاریف ارائه شده توسط غربیان از «چیستی» سبک زندگی و نوع نگاهی که به این مقوله دارند، متفاوت و در نقطه ی مقابل شناخت و معرفت جامعه ی خودی از ماهیت و چیستی «سبک زندگی» است. چند نمونه از تعاریف ارائه شده در غرب در موضوع سبک زندگی عبارت اند از:سوبل: سبک زندگی، مجموعه ای از رفتارهای قابل مشاهده و بیان گرانه در میان افراد است.4چینی: سبک های زندگی الگوهایی از کنش هستند که افراد را از یکدیگر متمایز می نمایند و کمک می کنند تا آنچه را مردم انجام می دهند و چرایی و معنای آن را، که برای آن ها و دیگران دارد، درک شود. با اینکه سبک های زندگی بخشی از زندگی اجتماعی روزمره ی نوین هستند و به صور فرهنگی وابسته اند، ولیکن هر یک سبک و منش و راهی برای استفاده از کالاها، مکان ها و زمان های خاص است که اگرچه از مشخصات یک گروه محسوب می شوند، اما کل تجربه ی اجتماعی آن ها نیست. سبک های زندگی مجموعه ا ی از اعمال و نگرش هاست که در متن و زمینه های خاص قابل درک هستند.5گیدنز سبک زندگی را به مجموعه ای از رفتار تعبیر کرده است که فرد آن ها را به کار می گیرد تا نه فقط نیازهای جاری خود را برآورد، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران نیز مجسم سازد.6بوردیو: سبک زندگی شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده ی فرد در عرصه هایی چون تقسیم ساعات شبانه روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است. در واقع عینیت یافته و تجسم یافته ی ترجیحات افراد است. سبک های زندگی، شیوه های مصرف عاملان اجتماعی ای است که دارای رتبه بندی های مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی اند. این شیوه های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما چنان که بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان می دهد، مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست.7چنان که در تعاریف ارائه شده ـ که بخشی از تعاریف مربوط به سبک زندگی از زبان غربیان است ـ مشاهده می شود، تعاریف نوعاً به دو دسته تقسیم می شوند: 1. تعاریفی که تأکیدشان صرفاً بر روی واژه ی مصرف است و 2. تعاریفی که علاوه بر مصرف، بر روی رفتار نیز تأکید دارند.نقطه ی کلیدی بحث در فهم این نکته است که منظور از مصرف، در این تعاریف، بررسی وضعیت مصرف از حیث اقتصادی و نهایتاً جنبه ی عدالت اجتماعی آن است و از رفتارها نیز آداب و رسوم عرفی و احیاناً رفتارهای قانونی و غریزی انسانی مد نظر است و بدون تردید، چه در حوزه ی مصرف و چه در حوزه ی رفتار، مسائل مربوط به وضعیت همخوانی آن ها با آموزه های دین و مکاتب الهی مد نظر نیست که با این حساب، این تعاریف، ...

ادامه مطلب  

دانلود lynda learning system center 2016 data protection manager  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: download, learning, آموزش, دانلود, lynda, لیندا, network, شبکه, system center 2016, سیستم سنتر شsystem center 2016, آموزش system center 2016, آموزش تصویری system center 2016, آموزش ویدیویی system center 2016, آموزش کامل system center 2016, آموزش کاربردی system center 2016, فیلم آموزشی system center 2016, فیلم آموزش system center 2016, آموزش system center 2016 به صورت تصویری, آموزش system center 2016 به صورت ویدیویی, data protection manager, آموزش data protection manager, آموزش تصویری data protection manager, آموزش ویدیویی data protection manager, آموزش کامل data protection manager, آموزش کاربردی data protection manager, فیلم آموزشی data protection manager, فیلم آموزش data protection manager, آموزش data protection manager به صورت تصویری, آموزش data protection manager به صورت ویدیویی, سیستم سنتر 2016, آموزش سیستم سنتر 2016, آموزش تصویری سیستم سنتر 2016, آموزش ویدیویی سیستم سنتر 2016, آموزش کامل سیستم سنتر 2016, آموزش کاربردی سیستم سنتر 2016, فیلم آموزشی سیستم سنتر 2016, فیلم آموزش سیستم سنتر 2016, آموزش سیستم سنتر 2016 به صورت تصویری, آموزش سیستم سنتر 2016 به صورت ویدیویی, مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش تصویری مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش ویدیویی مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش کامل مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش کاربردی مدیریت امنیت اطلاعات, فیلم آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات, فیلم آموزش مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات به صورت تصویری, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات به صورت ویدیویی, lynda learning system center 2016 data protection manager, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, system center 2016, آموزش system center 2016, آموزش تصویری system center 2016, آموزش ویدیویی system center 2016, آموزش کامل system center 2016, آموزش کاربردی system center 2016, فیلم آموزشی system center 2016, فیلم آموزش system center 2016, آموزش system center 2016 به صورت تصویری, آموزش system center 2016 به صورت ویدیویی, data protection manager, آموزش data protection manager, آموزش تصویری data protection manager, آموزش ویدیویی data protection manager, آموزش کامل data protection manager, آموزش کاربردی data protection manager, فیلم آموزشی data protection manager, فیلم آموزش data protection manager, آموزش data protection manager به صورت تصویری, آموزش data protection manager به صورت ویدیویی, سیستم سنتر 2016, آموزش سیستم سنتر 2016, آموزش تصویری سیستم سنتر 2016, آموزش ویدیویی سیستم سنتر 2016, آموزش کامل سیستم سنتر 2016, آموزش کاربردی سیستم سنتر 2016, فیلم آموزشی سیستم سنتر 2016, فیلم آموزش سیستم سنتر 2016, آموزش سیستم سنتر 2016 به صورت تصویری, آموزش سیستم سنتر 2016 به صورت ویدیویی, مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش تصویری مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش ویدیویی مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش کامل مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش کاربردی مدیریت امنیت اطلاعات, فیلم آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات, فیلم آموزش مدیریت امنیت اطلاعات, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات به صورت تصویری, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات به صورت ویدیویی, lynda learning system center 2016 data protection manager, آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, 2016, download lynda learning system center 2016 data protection manager, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda learning system center 2016 data protection manager, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda learning system center 2016 data protection manager, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود آموزش آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود فیلم آموزشی آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود راهنمای تصویری آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود رایگان آموزش آموزش مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم سنتر 2016, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریاف ...

ادامه مطلب  

ساخت جمجمه و مغز قابل جراحی با چاپ سه بعدی  

درخواست حذف این مطلب
محققان موفق شدند با استفاده از چاپ سه بعدی نمونه ای از جمجمه و مغز انسان را برای تمرین جراحان مغز و اعصاب تولید کنند. یکی از جنبه های استفاده از فناوری چاپ سه بعدی استفاده از آن در زمینه پزشکی است. با استفاده از این فناوری و چاپگرهای زیستی نمونه های زیادی از اعضای مختلف بدن در ابعاد متنوع تولید شده است. تمرین عملی یکی از مهم ترین نیازهای جراحان برای بهبود قابلیت های جراحی است و جراحان مغز و اعصاب ضم ...

ادامه مطلب  

دانلود deke's techniques 501-525 - آموزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتو  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: aws, آموزش aws, آموزش تصویری aws, آموزش ویدیویی aws, آموزش کامل aws, آموزش کاربردی aws, فیلم آموزشی aws, فیلم آموزش aws, آموزش aws به صورت تصویری, آموزش aws به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس, آموزش تصویری ای دبلیو اس, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس, آموزش کامل ای دبلیو اس, آموزش کاربردی ای دبلیو اس, فیلم آموزشی ای دبلیو اس, فیلم آموزش ای دبلیو اس, آموزش ای دبلیو اس به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, packt aws masterclass - monitoring and devops with aws cloudwatch, آموزش تسلط بر ای دبلیو اس - مانیتورینگ و توسعه با ای دبلیو اس کلودواچ, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, فیلم آموزشی dekes, فیلم آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch, آموزش تصویری aws cloudwatch, آموزش ویدیویی aws cloudwatch, آموزش کامل aws cloudwatch, آموزش کاربردی aws cloudwatch, فیلم آموزشی aws cloudwatch, فیلم آموزش aws cloudwatch, آموزش aws cloudwatch به صورت تصویری, آموزش aws cloudwatch به صورت ویدیویی, ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش تصویری ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ویدیویی ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کامل ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش کاربردی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزشی ای دبلیو اس کلودواچ, فیلم آموزش ای دبلیو اس کلودواچ, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت تصویری, آموزش ای دبلیو اس کلودواچ به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, dekes, آموزش dekes, آموزش تصویری dekes, آموزش ویدیویی dekes, آموزش کامل dekes, آموزش کاربردی dekes, فیلم آموزشی dekes, فیلم آموزش dekes, آموزش dekes به صورت تصویری, آموزش dekes به صورت ویدیویی, lynda dekes techniques 501 525, موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, , download lynda deke's techniques 501-525, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda deke's techniques 501-525, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda deke's techniques 501-525, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, دانلود موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, دانلود آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, دانلود فیلم آموزشی موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, دانلود راهنمای تصویری موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم های آموزشی 501 تا 525, دانلود رایگان آموزش موزش تکنیک های فتوشاپ و ایلاستریتور، فیلم ها ...

ادامه مطلب  

دانلود آموزش تکنیک های روتوش عکس های سیاه و سفید در فتوشاپ از یودمی - udemy mastering black and white retouching in photoshop  

درخواست حذف این مطلب
بیش از 10000 دقیقه آموزش فارسی تخصصی مناسب بازار کار کد تخفیف : mb1397 دسته: آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ , آموزش فتوشاپ » ویرایش تصاویر تعداد بازدید: 65 آموزش تکنیک های روتوش عکس های سیاه و سفید در فتوشاپ از یودمی | زمان: 3 ساعت و 47 دقیقه | حجم: 4136 مگابایت | فرمت: mp4عکس های سیاه و سفید جذابیت ویژه ای دارند که با وجود ساده بودن، بهترین راه برای به تصویر کشیدن زیبایی های واقعی سوژه خواهند بود. شما نمی توانید منکر این شوید که عکس های سیاه و سفید واقعاً حالت متفاوتی دارند که با نشان دادن کنتراست های مختلف، ظرافت، سایه ها و فاکتورهای دیگر نمایان می شود. جدا از حالات و سبک هایی که عکس گرفته می شود، این عکس های هنوز زیبا و جذاب به نظر می رسند، مهم نیست سوژه عکس چه چیزی باشد. حتی عکس های مناظر خالی و بدون جزییات به صورت سیاه و سفید بسیار زیبا به نظر می رسند. از این عکس های می توان در کارهای مختلف استفاده کرد.محتویات این دوره آموزشی:- معرفی دوره- مقدمه- تبدیل خام- تمیز کردن تصویر- کار با کنتراست- تسلط بر سیاه و سفید - کنتراست و ماسک- تسلط بر سیاه و سفید - پروسه کامل - تصاویر nr 2- تسلط بر سیاه و سفید - مثال 3- تصاویر مد سیاه و سفید- کنتراست تصاویر مد سیاه و سفید- تسلط بر تصاویر مد سیاه و سفیدمحصول مرتبط مجموعه های آموزشی فتوشاپ cs6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ) محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید photoshop cs6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم photoshop cs6، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... . خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط آموزش اسرار فتوشاپ به زبان فارسی (با 30 درصد تخفیف ویژه) photoshop top secret محتویات این مجموعه عبارتند از:مجموعه آموزشی photoshop top secret به زبان فارسی با محیط کاملاً فارسی، مجموعه آموزشی mark's 101 photo tips، مجموعه هفت دوره آموزشی فتوشاپ cs4 شامل:دوره آموزشی photoshop cs4 for beginners، دوره آموزشی adobe photoshop cs4 power session و ... . خرید پستیسایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 4136 مگابایتدانلود - بخش اولدانلود - بخش دومدانلود - بخش سومدانلود - بخش چهارمدانلود - بخش پنجمدانلود - بخش ششمدانلود - بخش هفتمدانلود - بخش هشتمدانلود - بخش نهم>> آموزش روتوش عکس ها در فتوشاپ به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: black and white, آموزش black and white, آموزش تصویری black and white, آموزش ویدیویی black and white, آموزش کامل black and white, آموزش کاربردی black and white, فیلم آموزشی black and white, فیلم آموزش black and white, آموزش black and white به صورت تصویری, آموزش black and white به صورت ویدیویی, retouching, آموزش retouching, آموزش تصویری retouching, آموزش ویدیویی retouching, آموزش کامل retouching, آموزش کاربردی retouching, فیلم آموزشی retouching, فیلم آموزش retouching, آموزش retouching به صورت تصویری, آموزش retouching به صورت ویدیویی, black and white retouching, آموزش black and white retouching, آموزش تصویری black and white retouching, آموزش ویدیویی black and white retouching, آموزش کامل black and white retouching, آموزش کاربردی black and white retouching, فیلم آموزشی black and white retouching, فیلم آموزش black and white retouching, آموزش black and white retouching به صورت تصویری, آموزش black and white retouching به صورت ویدیویی, سیاه و سفید, آموزش سیاه و سفید, آموزش تصویری سیاه و سفید, آموزش ویدیویی سیاه و سفید, آموزش کامل سیاه و سفید, آموزش کاربردی سیاه و سفید, فیلم آموزشی سیاه و سفید, فیلم آموزش سیاه و سفید, آموزش سیاه و سفید به صورت تصویری, آموزش سیاه و سفید به صورت ویدیویی, روتوش, آموزش روتوش, آموزش تصویری روتوش, آموزش ویدیویی روتوش, آموزش کامل روتوش, آموزش کاربردی روتوش, فیلم آموزشی روتوش, فیلم آموزش روتوش, آموزش روتوش به صورت تصویری, آموزش روتوش به صورت ویدیویی, روتوش عکس های سیاه و سفید, آموزش روتوش عکس های سیاه ...

ادامه مطلب  

دانلود آموزش اصول و مبانی واقعیت مجازی در یونیتی - pluralsight unity vr fundamentals  

درخواست حذف این مطلب
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــددسته: آموزش » آموزش های سه بعدی تعداد بازدید: 35 آموزش اصول و مبانی واقعیت مجازی در یونیتی | زمان: 1 ساعت و 28 دقیقه | حجم: 273 مگابایت | فرمت: mp4یونیتی امکانات و قابلیت های زیادی در زمینه توسعه بازی های موبایل در اختیار شما قرار می دهد. در ساخت بازی برای دستگاه های موبایل شما باید مواردی مانند رزولویشن صفحه نمایش، ورودی های خاص (مانند تاچ و داده های شتاب سنج) و عملکرد بازیکن هنگام بازی را در نظر بگیرید. به طور کلی یونیتی (unity) جزو چهار موتور بازی ساز بزرگ می باشد. ساخت بازی با این موتور بازی ساز بسیار ساده است و بیشتر کار در محیط ویژوال انجام می شود، یعنی حدود ۸۰ درصد کار بدون کدنویسی انجام می شود و تنها حدود ۲۰ درصد کار کدنویسی است، که این موضوع باعث جذب بسیاری از کاربران علاقه مند به بازی سازی شده است که علم زیادی در برنامه نویسی ندارند. واقعیت مجازی یا virtual reality که به اختصار با حروف vr نمایش داده می شوند عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام کردن فضای مجازی و فضای واقعی هستند و این همه تحقیق برای آسان کردن زندگی انسان ها و ایجاد جذابیت در میان مشغله های فراوان کاری در اجتماع های امروزی که همه درگیر زندگی روز مره هستند ایجاد چنین فضایی که انسان ها را گاهی از خستگی ها و مشغله های فکری دور می کند به شدت احساس می شود.محتویات این دوره آموزشی:- بازبینی درس- گزینه های سخت افزاری و رویکردهای vr- ایجاد ویژوال های مناسب- لرزش صدا برای vr- درگیر کردن کاربرمحصول مرتبط مجموعه بزرگ آموزش صفر تا صد بازی سازی با udk از سطح مقدماتی تا پیشرفته بخش اول + دوم - game development toutorials pack 0-100 فهرست عناوین آموزشی فارسی: 1- مقدمه و بخش آغازین، 2- نصب udk، 3- آشنایی با محیط نرم افزار و نحوه ی حرکت در آن، 4- آشنایی با ابزار bsp و ساخت نقشه، 5- ایجاد ساختمان توسط ابزار bsp، 6- کار با static mesh، 7- بحث های تکمیلی static mesh، 8- استفاده از static mesh در نماهای خارجی و ... . خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط آموزش جامع تری دی مکس، 3ds max 2014 ابزار طراحی سه بعدی و متحرک سازی - کاملا فارسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:بش از 8 ساعت مطالب آموزشی، آموزش به شیوه مالتی مدیا، آموزش به وسیله مثال های کاربردی، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا، به همراه فایل پروژه های تمرینی، به همراه نرم افزار 3ds max 2014 خرید پستیسایر محصولات امتیاز: حجم فایل: 273 مگابایت دانلود لینک مستقیم>> آموزش های ویژه سه بعدی به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: unity, آموزش unity, آموزش تصویری unity, آموزش ویدیویی unity, آموزش کامل unity, آموزش کاربردی unity, فیلم آموزشی unity, فیلم آموزش unity, آموزش unity به صورت تصویری, آموزش unity به صورت ویدیویی, vr, آموزش vr, آموزش تصویری vr, آموزش ویدیویی vr, آموزش کامل vr, آموزش کاربردی vr, فیلم آموزشی vr, فیلم آموزش vr, آموزش vr به صورت تصویری, آموزش vr به صورت ویدیویی, unity vr, آموزش unity vr, آموزش تصویری unity vr, آموزش ویدیویی unity vr, آموزش کامل unity vr, آموزش کاربردی unity vr, فیلم آموزشی unity vr, فیلم آموزش unity vr, آموزش unity vr به صورت تصویری, آموزش unity vr به صورت ویدیویی, یونیتی, آموزش یونیتی, آموزش تصویری یونیتی, آموزش ویدیویی یونیتی, آموزش کامل یونیتی, آموزش کاربردی یونیتی, فیلم آموزشی یونیتی, فیلم آموزش یونیتی, آموزش یونیتی به صورت تصویری, آموزش یونیتی به صورت ویدیویی, واقعیت مجازی, آموزش واقعیت مجازی, آموزش تصویری واقعیت مجازی, آموزش ویدیویی واقعیت مجازی, آموزش کامل واقعیت مجازی, آموزش کاربردی واقعیت مجازی, فیلم آ ...

ادامه مطلب  

دانلود 8 کتاب الکترونیکی با 400 آموزش نقاشی حیوانات، حشرات، هواپیما، ساختمان، موجودات فضایی و گل و گیاه - 400 drawing ebook tutorial  

درخواست حذف این مطلب
+ آموزش های فتوشاپ ویژه آتلیه ها و روتوش حرفه ای تصاویر+ بسته ویژه طراحی موشن گرافیک ایرانی+ آموزش طراحی انیمیشن های دوبعدی از 0 تا 100+ آموزش های جلوه های ویژه سینمایی در افترافکتیادگیری مهارت های ویژه .... کسب درآمد های میلیونی..!آموزش های تخصصی در حوزه گرافیک دو بعدی و سه بعدی تخصص ماستدسته: عمومی » کتاب الکترونیکی , گرافیک » نقاشی تعداد بازدید: 158 8 کتاب الکترونیکی با 400 آموزش نقاشی حیوانات، حشرات، هواپیما، ساختمان، موجودات فضایی و گل و گیاه | 182 مگابایت | فرمت epbاین مجموعه شامل 8 کتاب الکترونیکی با 400 آموزش نقاشی حیوانات، هواپیما، ساختمان، موجودات فضایی و گل و گیاه به زبان انگلیسی می باشد که با فرمت epub بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. امتیاز: حجم فایل: 182 مگابایت دانلود لینک مستقیملینک نرم افزار مورد نیاز برای باز کردن فایل های epub رمز فایل: www.persiangfx.comگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: drawing airplain, drawing aliens, drawing buildings, drawing creepy, drawing dinosaurs, drawing dog, drawing flower, drawing horses, drawing structures, drawing tutorial, drwing animals, ebook, ebook drawing, ebook tutorial, epub, کتاب آموزش نقاشی, کتاب آموزش نقاشی قدم به قدم, کتاب آموزش نقاشی گام به گام, کتاب آموزش نقاشی انگلیسی, کتاب آموزش نقاشی با مداد, کتاب آموزش نقاشی برای کودکان, کتاب آموزش نقاشی حیوانات, کتاب آموزش نقاشی حشرات, کتاب الکترونی, کتاب الکترونیکی آموزش نقاشی, آموزش نقاشی موجودات فضایی, آموزش نقاشی ماموت با مداد, آموزش نقاشی هواپیما, آموزش نقاشی هواپیما به کودکان, آموزش نقاشی هواپیما با مداد, آموزش نقاشی هواپیما حرفه ای, آموزش نقاشی هواپیما ساده, آموزش نقاشی هواپیمای جنگی, آموزش نقاشی کفشدوزک, آموزش نقاشی کفشدوزک به کودکان, آموزش نقاشی کفشدوزک با مداد, آموزش نقاشی کرم شب تاب, آموزش نقاشی پروانه, آموزش نقاشی پروانه به کودکان, آموزش نقاشی پروانه با مداد, آموزش نقاشی پروانه حرفه ای, آموزش نقاشی آپارتمان, آموزش نقاشی آدم فضایی, آموزش نقاشی آدم فضایی کودکان, آموزش نقاشی آدم فضایی با مداد, آموزش نقاشی برج ایفل, آموزش نقاشی برج با مداد, آموزش نقاشی برج حرفه ای, آموزش نقاشی حیوانات, آموزش نقاشی حشرات, آموزش نقاشی دایناسور به کودکان, آموزش نقاشی دایناسور با مداد, آموزش نقاشی داینسور حرفه ای, آموزش نقاشی سفینه فضایی, آموزش نقاشی سفینه فضایی با کودکان, آموزش نقاشی سفینه فضایی حرفه ای, آموزش نقاشی سگ, آموزش نقاشی سگ هاسکی, آموزش نقاشی سگ کارتونی, آموزش نقاشی سگ پاکوتاه, آموزش نقاشی سگ پشمالو, آموزش نقاشی سگ به کودکان, آموزش نقاشی سگ با مداد, آموزش نقاشی سگ حرفه ای, آموزش نقاشی ساختمان, آموزش نقاشی ساختمان با مداد, آموزش نقاشی عقرب, آموزش نقاشی عقرب به کودکان, آموزش نقاشی عقرب با مداد, آموزش نقاشی عنکب ...

ادامه مطلب  

منابع بانکی صرف قمار بازی مفسدان در بورس شده است  

درخواست حذف این مطلب
با تکنیک معوق سازی اعتبارات بانکی از سوی برخی مشتریان نورچشمی کارگزاری های بورسیزنجیره اخذ اعتبارات کلان کارگزاران بورسی از بانک ها برای ارائه به مشتریان به نظر می رسد با وثایق کافی همراه نبوده است و هم اکنون باید معوق سازی منابع بانکی از محل کارگزاری های خصوصی اعتبار گیرنده و مشتریانشان را به عنوان چالش بعدی نظام بانکی کشور عنوان کرد.زنجیره اخذ اعتبارات کلان کارگزاران بورسی از بانک ها برای ارائه به مشتریان به نظر می رسد با وثایق کافی همراه نبوده است و هم اکنون باید معوق سازی منابع بانکی از محل کارگزاری های خصوصی اعتبار گیرنده ...

ادامه مطلب  

ویژگی های سبک فردی مولانا گستره تر از سبک عراقی است  

درخواست حذف این مطلب
می گوید: در کتاب «سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی» سبک ادبی مولانا یا حافظ را داریم و اشاره به سبک دوره ای عراقی یک بخش از کار سبک شناسی ماست. مثلا در تحلیل سبک مولانا بر این عقیده ایم که ایشان در چارچوب مکتب یا سبک دوره ای عراقی قرار می گیرد، ولی ویژگی های سبک فردی او بسیار گسترده تر است.ضیاء قاسمی، استاد دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی و نویسنده کتاب «سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی» درباره تفاوت این کتاب با کتاب های مشابه آن در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: کتاب هایی که از زمان مرحوم ملک الشعرای بهار تا همین چند سال قبل درباره سبک ادبی نوشته شده، یک ویژگی دارد که به جای اینکه از دیدگاه علمی به مفهوم سبک ادبی بپردازند، فقط بر سبک دوره ای -بهتر است به جای آن کلمه مکتب را به کار ببریم مثلا در شعر فارسی سبک دوره ای خراسانی یا عراقی را داریم که به جای آن می توانیم مکتب خراسانی یا مکتب عراقی بگوییم- متمرکز شده اند. سبک دوره ای بحث کوچکی از مبحث گسترده سبک شناسی استاو ادامه داد: بیشتر کتاب ها و مقالاتی هم که نوشته شده، همین جهت گیری را دارد، یعنی فکر کرده اند که مفهوم سبک به سبک دوره ای محدود می شود، در حالی که این طور نیست و مکتب یا سبک دوره ای یک مبحث کوچک از مبحث گسترده سبک شناسی است. سبک شناسی به عنوان یک شاخه علمی، امروزه خیلی گسترده است، زیرشاخه های زیادی دارد و محدوده بزرگی را تحت پوشش قرار می دهد، که یکی از آن محدوده ها، سبک های دوره ای زمانی یا مکاتب ادبی است.قاسمی اضافه کرد: از ویژگی های این کتاب و شاید تفاوت آن با سایر کتاب هایی که قبلا در این حوزه نوشته شده، این است که در این کتاب سعی کرده ایم که همین دیدگاه را در نظر بگیریم و اساس کار ما بررسی کل اصول سبک شناسی باشد نه فقط سبک ادبی یا مکتب. ویژگی دیگر این کتاب این است که سعی کرده ایم دیدگاه ادبی صرف نداشته باشیم. یعنی سعی کردیم براساس دست آوردهایی که علم زبان شناسی به ما داده و مطالعاتی که در این شاخه بین رشته ای شده یا به عبارت دیگر بر اساس دست آوردهای مطالعات ادبی و مطالعات زبانشناختی، یک تحلیل علمی از سبک ادبی که در مطالعه آثار شاعران و نویسندگان مورد نظر ماست، به دست دهیم.نویسنده کتاب «سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی» درباره شیوه انتخاب افراد و شاعری که در این کتاب به آن ها پرداخته، اظهار کرد: در این کتاب دو نوع از افراد داریم. افرادی که در مبحث نظری به آن ها اشاره شده است و افرادی که آثار آن ها تحلیل شده است. در کتاب برای اینکه بدانیم چگونه باید تحلیل سبکی را انجام دهیم، یک مبنای نظری در نظر گرفته ایم و در آن بخش نظری به پیشینه آن علم اشاره کرده ایم که در اینجا برای کارهایی که در ایران و در حوزه زبان فارسی انجام شده، یک بخش در نظر گرفته ایم و در بخش دیگر کارهایی که در جهان در حوزه علم سبک شناسی انجام شده را بررسی کرده ایم. در این میان طبیعتا به کسانی که چهره های شناخته شده تری داشتند یا صاحب نظریه بودند، بیشتر پرداخته ایم و در مورد آن ها مطالب بیشتری آورده ایم، ولی در انتخاب شاعران و نویسندگانی که آثار آن ها بررسی شده، هیچ اولویتی و تفاوتی وجود نداشته. برای ما خود مثال مهم بود و از لحاظ آن مبحثی که بررسی می کردیم، نکته ای که مناسب بوده را به عنوان مثال از یک شاعر یا نویسنده انتخاب کرده ایم و الزاما به این معنا نیست که آن شاعر یا نویسنده نماینده بارز آن سبک است.وی درباره تعریف خود از سبک ادبی و نگاهی که در این کتاب به سبک ادبی دارد، بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که سبک ادبی که در این کتاب از آن نام می بریم، در معنای علمی جدیدش از آن محدوده سبک ادبی دوره ای خارج می شود. یعنی ما اینجا سبک ادبی هر فرد را بررسی می کنیم. برای مثال در این کتاب سبک ادبی مولانا یا حافظ را داریم و اشاره به سبک دوره ای عراقی یک بخش از کار سبک شناسی است. مثلا در تحلیل سبک مولانا بر این عقیده ایم که ایشان در چارچوب مکتب یا سبک دوره ای عراقی قرار می گیرد، ولی ویژگی های سبک فردی او بسیار گسترده تر است و فقط نمی توانیم به این مطلب اکتفا کنیم که مولانا در حوزه سبک ادبی عراقی قلم می زده است. در چارچوب و مبنای نظری و عناصر سبک شناختی که در این کتاب مشخص شده، می توان کار مولانا را به عنوان یک شاعر ایرانی تحلیل کرد. مبنای تحلیل سبکی ما در این کتاب سبک شخصی استاو ادامه داد: مبنای تحلی ...

ادامه مطلب  

«روبی و جوجه ها» جمعه ها مهمان خانه ها می شوند  

درخواست حذف این مطلب
در پی استقبال مخاطبان از انیمیشن «روبی و جوجه ها» که در ایام نوروز از تلویزیون پخش شد برنامه کودک و نوجوان شبکه دو هر جمعه یک قسمت از این انیمیشن را به نمایش می گذارد. سریال انیمیشنی «روبی و جوجه ها» به کارگردانی بابک و بهنود نکویی به سفارش مرکز پویانمایی صبا در استودیو گنبدکبود تولید و در ایام نوروز با استقبال قابل توجه مخاطبان کودک و نوجوان و حتی بزرگسالان روبه رو شده و دموی نوروزی آن به دفعات در شبکه های مجازی دیده شده و به اشتراک درآمده است. بهنود نکویی یکی از کارگردانان سریال «روبی و جوجه ها» درباره بازخورد آن در بین مخ ...

ادامه مطلب  

کیف ها به ما خیلى نزدیک اند!  

درخواست حذف این مطلب
«حمید نخعى» نویسنده و کارگردان انیمیشن «دنیاى کیف ها»: کیف ها به ما خیلى نزدیک اند! کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - مینا صیادى: می گوید کارتون های «کیمبا» «باگزبانی» «دانلدداک» و «یوگی و دوستان» از کارتون های محبوبش بوده اند و در آن دوران شخصیت کیمبا یا شیرسفید ...

ادامه مطلب  

دانلود دوره آموزش نحوه روتوش حرفه ای عکس در فتوشاپ - phlearn retouching 201 pro full  

درخواست حذف این مطلب
فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..! مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــددسته: آموزش فتوشاپ » ویدئویی - فتوشاپ , آموزش فتوشاپ » ویرایش تصاویر تعداد بازدید: 20 دوره آموزش نحوه روتوش حرفه ای عکس در فتوشاپ | زمان: بیش از 10 ساعت و 20 دقیقه | حجم: 19037 مگابایت | فرمت: mp4به اصلاح یا حذف جزئیات ناخواسته در عکس روتوش عکس می گویند. بیشترین کاربرد روتوش، در عکاسی پرتره خلاصه می شود که اهمیت و کیفیت روتوش زمانی مشخص می شود که به بهترشدن و تمیزتر شدن تصویر کمک کند. زمانی که از روتوش عکس صحبت می کنیم طبیعتا به دنبال آن از برنامۀ فتوشاپ یا لایت روم نیز صحبت به میان می آید. امروزه اکثر کسانی که کار ویرایش و روتوش عکس را انجام می دهند، از برنامه فتوشاپ جهت این کار استفاده می کنند که تمامی ابزارها و فرمانهای مورد نیاز این کار را درون خود دارد. اما نحوۀ استفاده از امکانات این برنامه جهت روتوش، بسیار متنوع است چه بسا گاهی یک روتوش بسیار مخرب بی کیفیت را می توان در این برنامه انجام داد. اما اگر بطور ریزبینانه و حرفه ای از ابزارها و فرمانهای این برنامه قدرتمند استفاده شود می توان یک ویرایش و روتوش کاملا حرفه ای را بر روی تصاویر انجام داد که باعث حیرت بینندگان خواهد شد.محتویات این دوره آموزشی:01 - معرفی: کشیدن02 - بدن03 - ترکیبی از مواجهه04 - تقسیم فرکانس05 - تعویض سر06 - نکات برجسته و سایه07 - تیز کردن08 - پس زمینه09 - تمرین 110 - تمرین 2محصول مرتبط آموزش کاربرد فتوشاپ در عکاسی - کاملا فارسی از مقدماتی تا پیشرفته محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:بیش از 12 ساعت مطالب آموزشی، آموزش به شیوه مالتی مدیا، آموزش به وسیله مثال هاب کاربردی، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا و به همراه فایل پروژه های تمرینی. خرید پستیسایر محصولاتمحصول مرتبط مجموعه های آموزشی فتوشاپ cs6 - بخش اول و دوم (جهت یادگیری رتوش و ویرایش حرفه ای، طراحی عکس و وب، نکات عکاسی و ادیت حرفه ای ویدیو در فتوشاپ) محتویات این دو مجموعه به اجمال عبارتند از :بیش از 190 ساعت آموزش جامع و کاربردی فتوشاپ و لایت روم به زبان انگلیسی، آموزش های جامع کلیات + امکانات جدید photoshop cs6، آموزش های جامع فراگیری قدم به قدم photoshop cs6، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای عکاسان، آموزش شروع به کار سریع برای عکاسان در فتوشاپ، آموزش های جامع فتوشاپ cs6 برای میکس ومونتاژ ویدیویی و ... . خرید پستیسایر محصولات امتیاز: دوره آموزشی - 19037 مگابایتدانلود - بخش اولدانلود - بخش دومدانلود - بخش سومدانلود - بخش چهارمدانلود - بخش پنجمدانلود - بخش ششمدانلود - بخش هفتمدانلود - بخش هشتمدانلود - بخش نهمدانلود - بخش دهم>> آموزش های ویژه فتوشاپ به زبان فارسی رمز فایل: www.persiangfx.comسایت سازندهگزارش خرابی این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید کلمات کلیدی: tutorial, video tutorial, english tutorial, photoshop, photoshop tutorial, photo editing, mp4, retouching tutorial, phlearn, آموزش, آموزش ویدئویی فتوشاپ, آموزش تصویری فتوشاپ, فتوشاپ, آموزش روتوش پوست, آموزش روتوش حرفه ای در فتوشاپ, اموزش ویرایش تصاویر, آموزش انگلیسی, retouching, آموزش retouching, آموزش تصویری retouching, آموزش ویدیویی retouching, آموزش کامل retouching, آموزش کاربردی retouching, فیلم آموزشی retouching, فیلم آموزش retouching, آموزش retouching به صورت تصویری, آموزش retouching به صورت ویدیویی, retouching 201, آموزش retouching 201, آموزش تصویری retouching 201, آموزش ویدیویی retouching 201, آموزش کامل retouching 201, آموزش کاربردی retouching 201, فیلم آموزشی retouching 201, فیلم آموزش retouching 201, آموزش ret ...

ادامه مطلب  

مدل موی کوتاه به سبک ستاره های هالیوود  

درخواست حذف این مطلب
همه ما گاهی به ایجاد تغییراتی در ظاهر خود احتیاج داریم، ستاره های هالیوود هم از این موضوع مستثنی نیستند. آنها برای جذب طرافداران بیشتر سعی می کنند همیشه بهترین مدل های لباس و آرایش را انتخاب کنند.جمهوریت؛همه ما گاهی به ایجاد تغییراتی در ظاهر خود احتیاج داریم، ستاره های هالیوود هم از این موضوع مستثنی نیستند. آنها برای جذب طرافداران بیشتر سعی می کنند همیشه بهترین مدل های لباس و آرایش را انتخاب کنند. تغییرات مدل موی آنها نیز از جمله تغییراتی است که بسیار به چشم می آید. ما در اینجا زیباترین ...

ادامه مطلب  

آموزش تبدیل صدا به متن در تلگرام  

درخواست حذف این مطلب
تایپ متن های طولانی در هنگام چت با تلگرام گاهی اوقات خسته کننده است. با این روش کافی است حرف بزنید تا تلگرام ، گفتار شما را تایپ کند. امروز به شما تبدیل صدا به متن در تلگرام را آموزش می دهیم.آموزش تبدیل صدا به متن در تلگرام تاکنون پیش آمده است که هنگام چت کردن در تلگرام حوصله ی تایپ متن را نداشته باشید؟ یا در حال رانندگی باشید و امکان تایپ کردن برای شما مهیا نباشد؟ قطعاً در این گونه مواقع اگر می توانستید به جای تایپ کردن، صحبت کنید و متون به طور خودکار تایپ شوند بهتر بود. بایستی بدانید چنین کاری دیگر آرزو نیست و اکنون می توانید به زبان فارسی ص ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy easy html5 + css3 + bootstrap web design for beginners -  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: html5, آموزش html5, آموزش تصویری html5, آموزش ویدیویی html5, آموزش کامل html5, آموزش کاربردی html5, فیلم آموزشی html5, فیلم آموزش html5, آموزش html5 به صورت تصویری, آموزش html5 به صورت ویدیویی, css3 , آموزش css3 , آموزش تصویری css3 , آموزش ویدیویی css3 , آموزش کامل css3 , آموزش کاربردی css3 , فیلم آموزشی css3 , فیلم آموزش css3 , آموزش css3 به صورت تصویری, آموزش css3 به صورت ویدیویی, bootstrap, آموزش bootstrap, آموزش تصویری bootstrap, آموزش ویدیویی bootstrap, آموزش کامل bootstrap, آموزش کاربردی bootstrap, فیلم آموزشی bootstrap, فیلم آموزش bootstrap, آموزش bootstrap به صورت تصویری, آموزش bootstrap به صورت ویدیویی, اچ تی ام ال 5, آموزش اچ تی ام ال 5, آموزش تصویری اچ تی ام ال 5, آموزش ویدیویی اچ تی ام ال 5, آموزش کامل اچ تی ام ال 5, آموزش کاربردی اچ تی ام ال 5, فیلم آموزشی اچ تی ام ال 5, فیلم آموزش اچ تی ام ال 5, آموزش اچ تی ام ال 5 به صورت تصویری, آموزش اچ تی ام ال 5 به صورت ویدیویی, سی اس اس 3, آموزش سی اس اس 3, آموزش تصویری سی اس اس 3, آموزش ویدیویی سی اس اس 3, آموزش کامل سی اس اس 3, آموزش کاربردی سی اس اس 3, فیلم آموزشی سی اس اس 3, فیلم آموزش سی اس اس 3, آموزش سی اس اس 3 به صورت تصویری, آموزش سی اس اس 3 به صورت ویدیویی, بوت استرپ, آموزش بوت استرپ, آموزش تصویری بوت استرپ, آموزش ویدیویی بوت استرپ, آموزش کامل بوت استرپ, آموزش کاربردی بوت استرپ, فیلم آموزشی بوت استرپ, فیلم آموزش بوت استرپ, آموزش بوت استرپ به صورت تصویری, آموزش بوت استرپ به صورت ویدیویی, udemy easy html5 + css3 + bootstrap web design for beginners, آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, , download udemy easy html5 + css3 + bootstrap web design for beginners, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy easy html5 + css3 + bootstrap web design for beginners, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy easy html5 + css3 + bootstrap web design for beginners, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود آموزش آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود فیلم آموزشی آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود راهنمای تصویری آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود رایگان آموزش آموزش مقدماتی اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3 و بوت استرپ, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy easy html5 css3 bootstrap web design for beginners آموزش مقدماتی اچ ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy web ui ux design using adobe xd  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: adobe xd, آموزش adobe xd, آموزش تصویری adobe xd, آموزش ویدیویی adobe xd, آموزش کامل adobe xd, آموزش کاربردی adobe xd, فیلم آموزشی adobe xd, فیلم آموزش adobe xd, آموزش adobe xd به صورت تصویری, آموزش adobe xd به صورت ویدیویی, ui, آموزش ui, آموزش تصویری ui, آموزش ویدیویی ui, آموزش کامل ui, آموزش کاربردی ui, فیلم آموزشی ui, فیلم آموزش ui, آموزش ui به صورت تصویری, آموزش ui به صورت ویدیویی, ux, آموزش ux, آموزش تصویری ux, آموزش ویدیویی ux, آموزش کامل ux, آموزش کاربردی ux, فیلم آموزشی ux, فیلم آموزش ux, آموزش ux به صورت تصویری, آموزش ux به صورت ویدیویی, ادوبی ایکس دی, آموزش ادوبی ایکس دی, آموزش تصویری ادوبی ایکس دی, آموزش ویدیویی ادوبی ایکس دی, آموزش کامل ادوبی ایکس دی, آموزش کاربردی ادوبی ایکس دی, فیلم آموزشی ادوبی ایکس دی, فیلم آموزش ادوبی ایکس دی, آموزش ادوبی ایکس دی به صورت تصویری, آموزش ادوبی ایکس دی به صورت ویدیویی, یو ای, آموزش یو ای, آموزش تصویری یو ای, آموزش ویدیویی یو ای, آموزش کامل یو ای, آموزش کاربردی یو ای, فیلم آموزشی یو ای, فیلم آموزش یو ای, آموزش یو ای به صورت تصویری, آموزش یو ای به صورت ویدیویی, یو ایکس, آموزش یو ایکس, آموزش تصویری یو ایکس, آموزش ویدیویی یو ایکس, آموزش کامل یو ایکس, آموزش کاربردی یو ایکس, فیلم آموزشی یو ایکس, فیلم آموزش یو ایکس, آموزش یو ایکس به صورت تصویری, آموزش یو ایکس به صورت ویدیویی, udemy web ui ux design using adobe xd - adobe experience design, آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, , download udemy web ui ux design using adobe xd – adobe experience design, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy web ui ux design using adobe xd – adobe experience design, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy web ui ux design using adobe xd – adobe experience design, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود آموزش آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود فیلم آموزشی آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود راهنمای تصویری آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود رایگان آموزش آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سایت با ادوبی ایکس دی, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy web ui ux design using adobe xd adobe experience design آموزش طراحی یو ای و یو ایکس وب سای ...

ادامه مطلب  

دانلود packt linux server security  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: linux, آموزش linux, آموزش تصویری linux, آموزش ویدیویی linux, آموزش کامل linux, آموزش کاربردی linux, فیلم آموزشی linux, فیلم آموزش linux, آموزش linux به صورت تصویری, آموزش linux به صورت ویدیویی, linux server, آموزش linux server, آموزش تصویری linux server, آموزش ویدیویی linux server, آموزش کامل linux server, آموزش کاربردی linux server, فیلم آموزشی linux server, فیلم آموزش linux server, آموزش linux server به صورت تصویری, آموزش linux server به صورت ویدیویی, linux server security, آموزش linux server security, آموزش تصویری linux server security, آموزش ویدیویی linux server security, آموزش کامل linux server security, آموزش کاربردی linux server security, فیلم آموزشی linux server security, فیلم آموزش linux server security, آموزش linux server security به صورت تصویری, آموزش linux server security به صورت ویدیویی, لینوکس, آموزش لینوکس, آموزش تصویری لینوکس, آموزش ویدیویی لینوکس, آموزش کامل لینوکس, آموزش کاربردی لینوکس, فیلم آموزشی لینوکس, فیلم آموزش لینوکس, آموزش لینوکس به صورت تصویری, آموزش لینوکس به صورت ویدیویی, سرورهای لینوکس, آموزش سرورهای لینوکس, آموزش تصویری سرورهای لینوکس, آموزش ویدیویی سرورهای لینوکس, آموزش کامل سرورهای لینوکس, آموزش کاربردی سرورهای لینوکس, فیلم آموزشی سرورهای لینوکس, فیلم آموزش سرورهای لینوکس, آموزش سرورهای لینوکس به صورت تصویری, آموزش سرورهای لینوکس به صورت ویدیویی, امنیت سرورهای لینوکس, آموزش امنیت سرورهای لینوکس, آموزش تصویری امنیت سرورهای لینوکس, آموزش ویدیویی امنیت سرورهای لینوکس, آموزش کامل امنیت سرورهای لینوکس, آموزش کاربردی امنیت سرورهای لینوکس, فیلم آموزشی امنیت سرورهای لینوکس, فیلم آموزش امنیت سرورهای لینوکس, آموزش امنیت سرورهای لینوکس به صورت تصویری, آموزش امنیت سرورهای لینوکس به صورت ویدیویی, packt linux server security, آموزش امنیت سرورهای لینوکس, , download packt linux server security, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt linux server security, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt linux server security, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود آموزش آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود فیلم آموزشی آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود راهنمای تصویری آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود رایگان آموزش آموزش امنیت سرورهای لینوکس, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, packt publishing full collection download, حشزنف حعذمهساهدل, حشزنف حعذمهساهدل, دانلود آموزش های انتشارات پکت, hkjahvhj \:j, hkjahvhj m:j, دانلود packt linux server sec ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata,+m  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: ios 11, آموزش ios 11, آموزش تصویری ios 11, آموزش ویدیویی ios 11, آموزش کامل ios 11, آموزش کاربردی ios 11, فیلم آموزشی ios 11, فیلم آموزش ios 11, آموزش ios 11 به صورت تصویری, آموزش ios 11 به صورت ویدیویی, swift 4, آموزش swift 4, آموزش تصویری swift 4, آموزش ویدیویی swift 4, آموزش کامل swift 4, آموزش کاربردی swift 4, فیلم آموزشی swift 4, فیلم آموزش swift 4, آموزش swift 4 به صورت تصویری, آموزش swift 4 به صورت ویدیویی, to do list app, آموزش to do list app, آموزش تصویری to do list app, آموزش ویدیویی to do list app, آموزش کامل to do list app, آموزش کاربردی to do list app, فیلم آموزشی to do list app, فیلم آموزش to do list app, آموزش to do list app به صورت تصویری, آموزش to do list app به صورت ویدیویی, آی او اس 11, آموزش آی او اس 11, آموزش تصویری آی او اس 11, آموزش ویدیویی آی او اس 11, آموزش کامل آی او اس 11, آموزش کاربردی آی او اس 11, فیلم آموزشی آی او اس 11, فیلم آموزش آی او اس 11, آموزش آی او اس 11 به صورت تصویری, آموزش آی او اس 11 به صورت ویدیویی, سوئیفت , آموزش سوئیفت , آموزش تصویری سوئیفت , آموزش ویدیویی سوئیفت , آموزش کامل سوئیفت , آموزش کاربردی سوئیفت , فیلم آموزشی سوئیفت , فیلم آموزش سوئیفت , آموزش سوئیفت به صورت تصویری, آموزش سوئیفت به صورت ویدیویی, لیست کار, آموزش لیست کار, آموزش تصویری لیست کار, آموزش ویدیویی لیست کار, آموزش کامل لیست کار, آموزش کاربردی لیست کار, فیلم آموزشی لیست کار, فیلم آموزش لیست کار, آموزش لیست کار به صورت تصویری, آموزش لیست کار به صورت ویدیویی, udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata, +more, آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., , download udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata,+more, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata,+more, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata,+more, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود آموزش آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود فیلم آموزشی آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود راهنمای تصویری آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود رایگان آموزش آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy ios 11 swift 4 build a to do list app, uikit, coredata,+more آموزش آی او اس 11 و سوئیفت 4 برای ساخت یک لیست کار و..., ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy ui-ux design , animation and material design in javafx -  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: ui-ux, آموزش ui-ux, آموزش تصویری ui-ux, آموزش ویدیویی ui-ux, آموزش کامل ui-ux, آموزش کاربردی ui-ux, فیلم آموزشی ui-ux, فیلم آموزش ui-ux, آموزش ui-ux به صورت تصویری, آموزش ui-ux به صورت ویدیویی, material design, آموزش material design, آموزش تصویری material design, آموزش ویدیویی material design, آموزش کامل material design, آموزش کاربردی material design, فیلم آموزشی material design, فیلم آموزش material design, آموزش material design به صورت تصویری, آموزش material design به صورت ویدیویی, javafx, آموزش javafx, آموزش تصویری javafx, آموزش ویدیویی javafx, آموزش کامل javafx, آموزش کاربردی javafx, فیلم آموزشی javafx, فیلم آموزش javafx, آموزش javafx به صورت تصویری, آموزش javafx به صورت ویدیویی, یو آی و یو ایکس, آموزش یو آی و یو ایکس, آموزش تصویری یو آی و یو ایکس, آموزش ویدیویی یو آی و یو ایکس, آموزش کامل یو آی و یو ایکس, آموزش کاربردی یو آی و یو ایکس, فیلم آموزشی یو آی و یو ایکس, فیلم آموزش یو آی و یو ایکس, آموزش یو آی و یو ایکس به صورت تصویری, آموزش یو آی و یو ایکس به صورت ویدیویی, متریال دیزاین, آموزش متریال دیزاین, آموزش تصویری متریال دیزاین, آموزش ویدیویی متریال دیزاین, آموزش کامل متریال دیزاین, آموزش کاربردی متریال دیزاین, فیلم آموزشی متریال دیزاین, فیلم آموزش متریال دیزاین, آموزش متریال دیزاین به صورت تصویری, آموزش متریال دیزاین به صورت ویدیویی, جاوا اف ایکس, آموزش جاوا اف ایکس, آموزش تصویری جاوا اف ایکس, آموزش ویدیویی جاوا اف ایکس, آموزش کامل جاوا اف ایکس, آموزش کاربردی جاوا اف ایکس, فیلم آموزشی جاوا اف ایکس, فیلم آموزش جاوا اف ایکس, آموزش جاوا اف ایکس به صورت تصویری, آموزش جاوا اف ایکس به صورت ویدیویی, udemy ui-ux design , animation and material design in javafx, آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, , download udemy ui-ux design , animation and material design in javafx, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy ui-ux design , animation and material design in javafx, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy ui-ux design , animation and material design in javafx, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود آموزش آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود فیلم آموزشی آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود راهنمای تصویری آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود رایگان آموزش آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و متریال دیزاین در جاوا اف ایکس, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy ui-ux design , animation and material design in javafx آموزش طراحی یو آی و یو ایکس، انیمیشن و م ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy distributed tasks demystified with celery, sqs & python -  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: python, آموزش python, آموزش تصویری python, آموزش ویدیویی python, آموزش کامل python, آموزش کاربردی python, فیلم آموزشی python, فیلم آموزش python, آموزش python به صورت تصویری, آموزش python به صورت ویدیویی, sqs, آموزش sqs, آموزش تصویری sqs, آموزش ویدیویی sqs, آموزش کامل sqs, آموزش کاربردی sqs, فیلم آموزشی sqs, فیلم آموزش sqs, آموزش sqs به صورت تصویری, آموزش sqs به صورت ویدیویی, celery, آموزش celery, آموزش تصویری celery, آموزش ویدیویی celery, آموزش کامل celery, آموزش کاربردی celery, فیلم آموزشی celery, فیلم آموزش celery, آموزش celery به صورت تصویری, آموزش celery به صورت ویدیویی, پایتون, آموزش پایتون, آموزش تصویری پایتون, آموزش ویدیویی پایتون, آموزش کامل پایتون, آموزش کاربردی پایتون, فیلم آموزشی پایتون, فیلم آموزش پایتون, آموزش پایتون به صورت تصویری, آموزش پایتون به صورت ویدیویی, اس کیو اس, آموزش اس کیو اس, آموزش تصویری اس کیو اس, آموزش ویدیویی اس کیو اس, آموزش کامل اس کیو اس, آموزش کاربردی اس کیو اس, فیلم آموزشی اس کیو اس, فیلم آموزش اس کیو اس, آموزش اس کیو اس به صورت تصویری, آموزش اس کیو اس به صورت ویدیویی, سلری, آموزش سلری, آموزش تصویری سلری, آموزش ویدیویی سلری, آموزش کامل سلری, آموزش کاربردی سلری, فیلم آموزشی سلری, فیلم آموزش سلری, آموزش سلری به صورت تصویری, آموزش سلری به صورت ویدیویی, udemy distributed tasks demystified with celery, sqs & python, آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, , download udemy distributed tasks demystified with celery, sqs & python, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy distributed tasks demystified with celery, sqs & python, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy distributed tasks demystified with celery, sqs & python, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود آموزش آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود فیلم آموزشی آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود راهنمای تصویری آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود رایگان آموزش آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پایتون, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy distributed tasks demystified with celery sqs & python آموزش وظایف حذف شده توزیع شده با سلری، اس کیو اس و پای ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy beginner full stack web development html, css, react & no  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: html, آموزش html, آموزش تصویری html, آموزش ویدیویی html, آموزش کامل html, آموزش کاربردی html, فیلم آموزشی html, فیلم آموزش html, آموزش html به صورت تصویری, آموزش html به صورت ویدیویی, react, آموزش react, آموزش تصویری react, آموزش ویدیویی react, آموزش کامل react, آموزش کاربردی react, فیلم آموزشی react, فیلم آموزش react, آموزش react به صورت تصویری, آموزش react به صورت ویدیویی, node, آموزش node, آموزش تصویری node, آموزش ویدیویی node, آموزش کامل node, آموزش کاربردی node, فیلم آموزشی node, فیلم آموزش node, آموزش node به صورت تصویری, آموزش node به صورت ویدیویی, اچ تی ام ال, آموزش اچ تی ام ال, آموزش تصویری اچ تی ام ال, آموزش ویدیویی اچ تی ام ال, آموزش کامل اچ تی ام ال, آموزش کاربردی اچ تی ام ال, فیلم آموزشی اچ تی ام ال, فیلم آموزش اچ تی ام ال, آموزش اچ تی ام ال به صورت تصویری, آموزش اچ تی ام ال به صورت ویدیویی, ری اکت, آموزش ری اکت, آموزش تصویری ری اکت, آموزش ویدیویی ری اکت, آموزش کامل ری اکت, آموزش کاربردی ری اکت, فیلم آموزشی ری اکت, فیلم آموزش ری اکت, آموزش ری اکت به صورت تصویری, آموزش ری اکت به صورت ویدیویی, نود, آموزش نود, آموزش تصویری نود, آموزش ویدیویی نود, آموزش کامل نود, آموزش کاربردی نود, فیلم آموزشی نود, فیلم آموزش نود, آموزش نود به صورت تصویری, آموزش نود به صورت ویدیویی, udemy beginner full stack web development html, css, react & node, آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, , download udemy beginner full stack web development html, css, react & node, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy beginner full stack web development html, css, react & node, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy beginner full stack web development html, css, react & node, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود آموزش آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود فیلم آموزشی آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود راهنمای تصویری آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود رایگان آموزش آموزش مقدماتی و کامل توسعه وب با اچ تی ام ال، سی اس اس، ری اکت و نود, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلو ...

ادامه مطلب  

دانلود packt training your systems with python statistical modeling -  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: python, آموزش python, آموزش تصویری python, آموزش ویدیویی python, آموزش کامل python, آموزش کاربردی python, فیلم آموزشی python, فیلم آموزش python, آموزش python به صورت تصویری, آموزش python به صورت ویدیویی, statistical modeling, آموزش statistical modeling, آموزش تصویری statistical modeling, آموزش ویدیویی statistical modeling, آموزش کامل statistical modeling, آموزش کاربردی statistical modeling, فیلم آموزشی statistical modeling, فیلم آموزش statistical modeling, آموزش statistical modeling به صورت تصویری, آموزش statistical modeling به صورت ویدیویی, python statistical modeling, آموزش python statistical modeling, آموزش تصویری python statistical modeling, آموزش ویدیویی python statistical modeling, آموزش کامل python statistical modeling, آموزش کاربردی python statistical modeling, فیلم آموزشی python statistical modeling, فیلم آموزش python statistical modeling, آموزش python statistical modeling به صورت تصویری, آموزش python statistical modeling به صورت ویدیویی, پایتون, آموزش پایتون, آموزش تصویری پایتون, آموزش ویدیویی پایتون, آموزش کامل پایتون, آموزش کاربردی پایتون, فیلم آموزشی پایتون, فیلم آموزش پایتون, آموزش پایتون به صورت تصویری, آموزش پایتون به صورت ویدیویی, مدلسازی آماری, آموزش مدلسازی آماری, آموزش تصویری مدلسازی آماری, آموزش ویدیویی مدلسازی آماری, آموزش کامل مدلسازی آماری, آموزش کاربردی مدلسازی آماری, فیلم آموزشی مدلسازی آماری, فیلم آموزش مدلسازی آماری, آموزش مدلسازی آماری به صورت تصویری, آموزش مدلسازی آماری به صورت ویدیویی, مدلسازی آماری با پایتون, آموزش مدلسازی آماری با پایتون, آموزش تصویری مدلسازی آماری با پایتون, آموزش ویدیویی مدلسازی آماری با پایتون, آموزش کامل مدلسازی آماری با پایتون, آموزش کاربردی مدلسازی آماری با پایتون, فیلم آموزشی مدلسازی آماری با پایتون, فیلم آموزش مدلسازی آماری با پایتون, آموزش مدلسازی آماری با پایتون به صورت تصویری, آموزش مدلسازی آماری با پایتون به صورت ویدیویی, packt training your systems with python statistical modeling, آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, , download packt training your systems with python statistical modeling, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt training your systems with python statistical modeling, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt training your systems with python statistical modeling, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود آموزش آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود فیلم آموزشی آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود راهنمای تصویری آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود رایگان آموزش آموزش سیستم های مدلسازی آماری با پایتون, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانل ...

ادامه مطلب  

دانلود packt advanced statistics and data mining for data science  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: advanced statistics, آموزش advanced statistics, آموزش تصویری advanced statistics, آموزش ویدیویی advanced statistics, آموزش کامل advanced statistics, آموزش کاربردی advanced statistics, فیلم آموزشی advanced statistics, فیلم آموزش advanced statistics, آموزش advanced statistics به صورت تصویری, آموزش advanced statistics به صورت ویدیویی, data mining, آموزش data mining, آموزش تصویری data mining, آموزش ویدیویی data mining, آموزش کامل data mining, آموزش کاربردی data mining, فیلم آموزشی data mining, فیلم آموزش data mining, آموزش data mining به صورت تصویری, آموزش data mining به صورت ویدیویی, data science, آموزش data science, آموزش تصویری data science, آموزش ویدیویی data science, آموزش کامل data science, آموزش کاربردی data science, فیلم آموزشی data science, فیلم آموزش data science, آموزش data science به صورت تصویری, آموزش data science به صورت ویدیویی, آمار, آموزش آمار, آموزش تصویری آمار, آموزش ویدیویی آمار, آموزش کامل آمار, آموزش کاربردی آمار, فیلم آموزشی آمار, فیلم آموزش آمار, آموزش آمار به صورت تصویری, آموزش آمار به صورت ویدیویی, داده کاوی, آموزش داده کاوی, آموزش تصویری داده کاوی, آموزش ویدیویی داده کاوی, آموزش کامل داده کاوی, آموزش کاربردی داده کاوی, فیلم آموزشی داده کاوی, فیلم آموزش داده کاوی, آموزش داده کاوی به صورت تصویری, آموزش داده کاوی به صورت ویدیویی, علوم داده, آموزش علوم داده, آموزش تصویری علوم داده, آموزش ویدیویی علوم داده, آموزش کامل علوم داده, آموزش کاربردی علوم داده, فیلم آموزشی علوم داده, فیلم آموزش علوم داده, آموزش علوم داده به صورت تصویری, آموزش علوم داده به صورت ویدیویی, packt advanced statistics and data mining for data science, آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, , download packt advanced statistics and data mining for data science, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt advanced statistics and data mining for data science, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt advanced statistics and data mining for data science, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود آموزش آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود فیلم آموزشی آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود راهنمای تصویری آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود رایگان آموزش آموزش پیشرفته آمار و داده کاوی برای علوم داده, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگ ...

ادامه مطلب  

دانلود livelessons deep reinforcement learning and gans: advanced topi  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: deep learning, آموزش deep learning, آموزش تصویری deep learning, آموزش ویدیویی deep learning, آموزش کامل deep learning, آموزش کاربردی deep learning, فیلم آموزشی deep learning, فیلم آموزش deep learning, آموزش deep learning به صورت تصویری, آموزش deep learning به صورت ویدیویی, gans, آموزش gans, آموزش تصویری gans, آموزش ویدیویی gans, آموزش کامل gans, آموزش کاربردی gans, فیلم آموزشی gans, فیلم آموزش gans, آموزش gans به صورت تصویری, آموزش gans به صورت ویدیویی, deep reinforcement learning, آموزش deep reinforcement learning, آموزش تصویری deep reinforcement learning, آموزش ویدیویی deep reinforcement learning, آموزش کامل deep reinforcement learning, آموزش کاربردی deep reinforcement learning, فیلم آموزشی deep reinforcement learning, فیلم آموزش deep reinforcement learning, آموزش deep reinforcement learning به صورت تصویری, آموزش deep reinforcement learning به صورت ویدیویی, یادگیری عمیق, آموزش یادگیری عمیق, آموزش تصویری یادگیری عمیق, آموزش ویدیویی یادگیری عمیق, آموزش کامل یادگیری عمیق, آموزش کاربردی یادگیری عمیق, فیلم آموزشی یادگیری عمیق, فیلم آموزش یادگیری عمیق, آموزش یادگیری عمیق به صورت تصویری, آموزش یادگیری عمیق به صورت ویدیویی, گانز, آموزش گانز, آموزش تصویری گانز, آموزش ویدیویی گانز, آموزش کامل گانز, آموزش کاربردی گانز, فیلم آموزشی گانز, فیلم آموزش گانز, آموزش گانز به صورت تصویری, آموزش گانز به صورت ویدیویی, یادگیری عمیق تقویتی, آموزش یادگیری عمیق تقویتی, آموزش تصویری یادگیری عمیق تقویتی, آموزش ویدیویی یادگیری عمیق تقویتی, آموزش کامل یادگیری عمیق تقویتی, آموزش کاربردی یادگیری عمیق تقویتی, فیلم آموزشی یادگیری عمیق تقویتی, فیلم آموزش یادگیری عمیق تقویتی, آموزش یادگیری عمیق تقویتی به صورت تصویری, آموزش یادگیری عمیق تقویتی به صورت ویدیویی, livelessons deep reinforcement learning and gans: advanced topics in deep learning, آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, , download livelessons deep reinforcement learning and gans: advanced topics in deep learning, download tutorial, nhkg,n hl,ca livelessons deep reinforcement learning and gans: advanced topics in deep learning, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود livelessons deep reinforcement learning and gans: advanced topics in deep learning, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود آموزش آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود فیلم آموزشی آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود راهنمای تصویری آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود رایگان آموزش آموزش یادگیری عمیق تقویتی و گانز: مباحث پیشرفته یادگیری عمیق, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با ل ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy the complete react redux bootcamp with es6  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: react, آموزش react, آموزش تصویری react, آموزش ویدیویی react, آموزش کامل react, آموزش کاربردی react, فیلم آموزشی react, فیلم آموزش react, آموزش react به صورت تصویری, آموزش react به صورت ویدیویی, redux, آموزش redux, آموزش تصویری redux, آموزش ویدیویی redux, آموزش کامل redux, آموزش کاربردی redux, فیلم آموزشی redux, فیلم آموزش redux, آموزش redux به صورت تصویری, آموزش redux به صورت ویدیویی, es6, آموزش es6, آموزش تصویری es6, آموزش ویدیویی es6, آموزش کامل es6, آموزش کاربردی es6, فیلم آموزشی es6, فیلم آموزش es6, آموزش es6 به صورت تصویری, آموزش es6 به صورت ویدیویی, ری اکت, آموزش ری اکت, آموزش تصویری ری اکت, آموزش ویدیویی ری اکت, آموزش کامل ری اکت, آموزش کاربردی ری اکت, فیلم آموزشی ری اکت, فیلم آموزش ری اکت, آموزش ری اکت به صورت تصویری, آموزش ری اکت به صورت ویدیویی, ریداکس, آموزش ریداکس, آموزش تصویری ریداکس, آموزش ویدیویی ریداکس, آموزش کامل ریداکس, آموزش کاربردی ریداکس, فیلم آموزشی ریداکس, فیلم آموزش ریداکس, آموزش ریداکس به صورت تصویری, آموزش ریداکس به صورت ویدیویی, ای اس 6, آموزش ای اس 6, آموزش تصویری ای اس 6, آموزش ویدیویی ای اس 6, آموزش کامل ای اس 6, آموزش کاربردی ای اس 6, فیلم آموزشی ای اس 6, فیلم آموزش ای اس 6, آموزش ای اس 6 به صورت تصویری, آموزش ای اس 6 به صورت ویدیویی, udemy the complete react redux bootcamp with es6, آموزش دوره کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, , download udemy the complete react redux bootcamp with es6, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy the complete react redux bootcamp with es6, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy the complete react redux bootcamp with es6, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود آموزش آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود فیلم آموزشی آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود راهنمای تصویری آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود رایگان آموزش آموزش کامل ری اکت و ریداکس با ای اس 6, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مس ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy java, jsp and jdbc programming guides for complete beginn  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, فیلم آموزشی java, فیلم آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, jsp, آموزش jsp, آموزش تصویری jsp, آموزش ویدیویی jsp, آموزش کامل jsp, آموزش کاربردی jsp, فیلم آموزشی jsp, فیلم آموزش jsp, آموزش jsp به صورت تصویری, آموزش jsp به صورت ویدیویی, jdbc, آموزش jdbc, آموزش تصویری jdbc, آموزش ویدیویی jdbc, آموزش کامل jdbc, آموزش کاربردی jdbc, فیلم آموزشی jdbc, فیلم آموزش jdbc, آموزش jdbc به صورت تصویری, آموزش jdbc به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, فیلم آموزشی جاوا, فیلم آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, جی اس پی, آموزش جی اس پی, آموزش تصویری جی اس پی, آموزش ویدیویی جی اس پی, آموزش کامل جی اس پی, آموزش کاربردی جی اس پی, فیلم آموزشی جی اس پی, فیلم آموزش جی اس پی, آموزش جی اس پی به صورت تصویری, آموزش جی اس پی به صورت ویدیویی, جی دی بی سی, آموزش جی دی بی سی, آموزش تصویری جی دی بی سی, آموزش ویدیویی جی دی بی سی, آموزش کامل جی دی بی سی, آموزش کاربردی جی دی بی سی, فیلم آموزشی جی دی بی سی, فیلم آموزش جی دی بی سی, آموزش جی دی بی سی به صورت تصویری, آموزش جی دی بی سی به صورت ویدیویی, udemy java, jsp and jdbc programming guides for complete beginner, آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, , download udemy java, jsp and jdbc programming guides for complete beginner, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy java, jsp and jdbc programming guides for complete beginner, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy java, jsp and jdbc programming guides for complete beginner, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود آموزش آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود فیلم آموزشی آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود راهنمای تصویری آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود رایگان آموزش آموزش مقدماتی برنامه نویسی جاوا، جی اس پی، جی دی بی سی, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آم ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy content management system in php & mysql  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: content management system, آموزش content management system, آموزش تصویری content management system, آموزش ویدیویی content management system, آموزش کامل content management system, آموزش کاربردی content management system, فیلم آموزشی content management system, فیلم آموزش content management system, آموزش content management system به صورت تصویری, آموزش content management system به صورت ویدیویی, mysql, آموزش mysql, آموزش تصویری mysql, آموزش ویدیویی mysql, آموزش کامل mysql, آموزش کاربردی mysql, فیلم آموزشی mysql, فیلم آموزش mysql, آموزش mysql به صورت تصویری, آموزش mysql به صورت ویدیویی, php, آموزش php, آموزش تصویری php, آموزش ویدیویی php, آموزش کامل php, آموزش کاربردی php, فیلم آموزشی php, فیلم آموزش php, آموزش php به صورت تصویری, آموزش php به صورت ویدیویی, سیستم مدیریت محتوا, آموزش سیستم مدیریت محتوا, آموزش تصویری سیستم مدیریت محتوا, آموزش ویدیویی سیستم مدیریت محتوا, آموزش کامل سیستم مدیریت محتوا, آموزش کاربردی سیستم مدیریت محتوا, فیلم آموزشی سیستم مدیریت محتوا, فیلم آموزش سیستم مدیریت محتوا, آموزش سیستم مدیریت محتوا به صورت تصویری, آموزش سیستم مدیریت محتوا به صورت ویدیویی, مای اس کیو ال, آموزش مای اس کیو ال, آموزش تصویری مای اس کیو ال, آموزش ویدیویی مای اس کیو ال, آموزش کامل مای اس کیو ال, آموزش کاربردی مای اس کیو ال, فیلم آموزشی مای اس کیو ال, فیلم آموزش مای اس کیو ال, آموزش مای اس کیو ال به صورت تصویری, آموزش مای اس کیو ال به صورت ویدیویی, پی اچ پی, آموزش پی اچ پی, آموزش تصویری پی اچ پی, آموزش ویدیویی پی اچ پی, آموزش کامل پی اچ پی, آموزش کاربردی پی اچ پی, فیلم آموزشی پی اچ پی, فیلم آموزش پی اچ پی, آموزش پی اچ پی به صورت تصویری, آموزش پی اچ پی به صورت ویدیویی, udemy content management system in php & mysql, آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, , download udemy content management system in php & mysql, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy content management system in php & mysql, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy content management system in php & mysql, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود آموزش آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود فیلم آموزشی آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود راهنمای تصویری آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود رایگان آموزش آموزش سیستم مدیریت محتوا در مای اس کیو ال و پی اچ پی, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد ...

ادامه مطلب  

دانلود packt text mining with machine learning and python  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: text mining, آموزش text mining, آموزش تصویری text mining, آموزش ویدیویی text mining, آموزش کامل text mining, آموزش کاربردی text mining, فیلم آموزشی text mining, فیلم آموزش text mining, آموزش text mining به صورت تصویری, آموزش text mining به صورت ویدیویی, machine learnin, آموزش machine learnin, آموزش تصویری machine learnin, آموزش ویدیویی machine learnin, آموزش کامل machine learnin, آموزش کاربردی machine learnin, فیلم آموزشی machine learnin, فیلم آموزش machine learnin, آموزش machine learnin به صورت تصویری, آموزش machine learnin به صورت ویدیویی, python, آموزش python, آموزش تصویری python, آموزش ویدیویی python, آموزش کامل python, آموزش کاربردی python, فیلم آموزشی python, فیلم آموزش python, آموزش python به صورت تصویری, آموزش python به صورت ویدیویی, متن کاوی, آموزش متن کاوی, آموزش تصویری متن کاوی, آموزش ویدیویی متن کاوی, آموزش کامل متن کاوی, آموزش کاربردی متن کاوی, فیلم آموزشی متن کاوی, فیلم آموزش متن کاوی, آموزش متن کاوی به صورت تصویری, آموزش متن کاوی به صورت ویدیویی, یادگیری ماشین, آموزش یادگیری ماشین, آموزش تصویری یادگیری ماشین, آموزش ویدیویی یادگیری ماشین, آموزش کامل یادگیری ماشین, آموزش کاربردی یادگیری ماشین, فیلم آموزشی یادگیری ماشین, فیلم آموزش یادگیری ماشین, آموزش یادگیری ماشین به صورت تصویری, آموزش یادگیری ماشین به صورت ویدیویی, پایتون, آموزش پایتون, آموزش تصویری پایتون, آموزش ویدیویی پایتون, آموزش کامل پایتون, آموزش کاربردی پایتون, فیلم آموزشی پایتون, فیلم آموزش پایتون, آموزش پایتون به صورت تصویری, آموزش پایتون به صورت ویدیویی, packt text mining with machine learning and python, آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, , download packt text mining with machine learning and python, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt text mining with machine learning and python, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt text mining with machine learning and python, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود آموزش آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود فیلم آموزشی آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود راهنمای تصویری آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود رایگان آموزش آموزش متن کاوی و یادگیری ماشین با پایتون, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, ...

ادامه مطلب  

master the linux command line in 11.5 hour  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: linux, آموزش linux, آموزش تصویری linux, آموزش ویدیویی linux, آموزش کامل linux, آموزش کاربردی linux, فیلم آموزشی linux, فیلم آموزش linux, آموزش linux به صورت تصویری, آموزش linux به صورت ویدیویی, command line, آموزش command line, آموزش تصویری command line, آموزش ویدیویی command line, آموزش کامل command line, آموزش کاربردی command line, فیلم آموزشی command line, فیلم آموزش command line, آموزش command line به صورت تصویری, آموزش command line به صورت ویدیویی, linux command line, آموزش linux command line, آموزش تصویری linux command line, آموزش ویدیویی linux command line, آموزش کامل linux command line, آموزش کاربردی linux command line, فیلم آموزشی linux command line, فیلم آموزش linux command line, آموزش linux command line به صورت تصویری, آموزش linux command line به صورت ویدیویی, لینوکس, آموزش لینوکس, آموزش تصویری لینوکس, آموزش ویدیویی لینوکس, آموزش کامل لینوکس, آموزش کاربردی لینوکس, فیلم آموزشی لینوکس, فیلم آموزش لینوکس, آموزش لینوکس به صورت تصویری, آموزش لینوکس به صورت ویدیویی, خط فرمان, آموزش خط فرمان, آموزش تصویری خط فرمان, آموزش ویدیویی خط فرمان, آموزش کامل خط فرمان, آموزش کاربردی خط فرمان, فیلم آموزشی خط فرمان, فیلم آموزش خط فرمان, آموزش خط فرمان به صورت تصویری, آموزش خط فرمان به صورت ویدیویی, خط فرمان لینوکس, آموزش خط فرمان لینوکس, آموزش تصویری خط فرمان لینوکس, آموزش ویدیویی خط فرمان لینوکس, آموزش کامل خط فرمان لینوکس, آموزش کاربردی خط فرمان لینوکس, فیلم آموزشی خط فرمان لینوکس, فیلم آموزش خط فرمان لینوکس, آموزش خط فرمان لینوکس به صورت تصویری, آموزش خط فرمان لینوکس به صورت ویدیویی, udemy linux mastery: master the linux command line in 11.5 hour, آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, , download udemy linux mastery: master the linux command line in 11.5 hour, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy linux mastery: master the linux command line in 11.5 hour, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy linux mastery: master the linux command line in 11.5 hour, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود آموزش آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود فیلم آموزشی آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود راهنمای تصویری آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود رایگان آموزش آموزش تسلط کامل بر خط فرمان لینوکس در 11.5 ساعت, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریا ...

ادامه مطلب  

دانلود lynda ableton live 10 essential training  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: ableton, آموزش ableton, آموزش تصویری ableton, آموزش ویدیویی ableton, آموزش کامل ableton, آموزش کاربردی ableton, فیلم آموزشی ableton, فیلم آموزش ableton, آموزش ableton به صورت تصویری, آموزش ableton به صورت ویدیویی, ableton live, آموزش ableton live, آموزش تصویری ableton live, آموزش ویدیویی ableton live, آموزش کامل ableton live, آموزش کاربردی ableton live, فیلم آموزشی ableton live, فیلم آموزش ableton live, آموزش ableton live به صورت تصویری, آموزش ableton live به صورت ویدیویی, ableton live 10, آموزش ableton live 10, آموزش تصویری ableton live 10, آموزش ویدیویی ableton live 10, آموزش کامل ableton live 10, آموزش کاربردی ableton live 10, فیلم آموزشی ableton live 10, فیلم آموزش ableton live 10, آموزش ableton live 10 به صورت تصویری, آموزش ableton live 10 به صورت ویدیویی, ابلتون, آموزش ابلتون, آموزش تصویری ابلتون, آموزش ویدیویی ابلتون, آموزش کامل ابلتون, آموزش کاربردی ابلتون, فیلم آموزشی ابلتون, فیلم آموزش ابلتون, آموزش ابلتون به صورت تصویری, آموزش ابلتون به صورت ویدیویی, ابلتون لایو, آموزش ابلتون لایو, آموزش تصویری ابلتون لایو, آموزش ویدیویی ابلتون لایو, آموزش کامل ابلتون لایو, آموزش کاربردی ابلتون لایو, فیلم آموزشی ابلتون لایو, فیلم آموزش ابلتون لایو, آموزش ابلتون لایو به صورت تصویری, آموزش ابلتون لایو به صورت ویدیویی, ابلتون لایو 10, آموزش ابلتون لایو 10, آموزش تصویری ابلتون لایو 10, آموزش ویدیویی ابلتون لایو 10, آموزش کامل ابلتون لایو 10, آموزش کاربردی ابلتون لایو 10, فیلم آموزشی ابلتون لایو 10, فیلم آموزش ابلتون لایو 10, آموزش ابلتون لایو 10 به صورت تصویری, آموزش ابلتون لایو 10 به صورت ویدیویی, lynda ableton live 10 essential training, آموزش ابلتون لایو 10, , download lynda ableton live 10 essential training, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda ableton live 10 essential training, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda ableton live 10 essential training, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش ابلتون لایو 10, دانلود آموزش ابلتون لایو 10, دانلود آموزش آموزش ابلتون لایو 10, دانلود فیلم آموزشی آموزش ابلتون لایو 10, دانلود راهنمای تصویری آموزش ابلتون لایو 10, دانلود رایگان آموزش آموزش ابلتون لایو 10, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, lynda full collection download, مغدیش, مغدیش, دانلود آموزش های لیندا, gdknh, gdknh, دانلود lynda ableton live 10 essential training آموزش اب ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy vue js essentials with vuex and vue router  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: vue js, آموزش vue js, آموزش تصویری vue js, آموزش ویدیویی vue js, آموزش کامل vue js, آموزش کاربردی vue js, فیلم آموزشی vue js, فیلم آموزش vue js, آموزش vue js به صورت تصویری, آموزش vue js به صورت ویدیویی, vuex, آموزش vuex, آموزش تصویری vuex, آموزش ویدیویی vuex, آموزش کامل vuex, آموزش کاربردی vuex, فیلم آموزشی vuex, فیلم آموزش vuex, آموزش vuex به صورت تصویری, آموزش vuex به صورت ویدیویی, vue router, آموزش vue router, آموزش تصویری vue router, آموزش ویدیویی vue router, آموزش کامل vue router, آموزش کاربردی vue router, فیلم آموزشی vue router, فیلم آموزش vue router, آموزش vue router به صورت تصویری, آموزش vue router به صورت ویدیویی, ووی جی اس, آموزش ووی جی اس, آموزش تصویری ووی جی اس, آموزش ویدیویی ووی جی اس, آموزش کامل ووی جی اس, آموزش کاربردی ووی جی اس, فیلم آموزشی ووی جی اس, فیلم آموزش ووی جی اس, آموزش ووی جی اس به صورت تصویری, آموزش ووی جی اس به صورت ویدیویی, وویکس, آموزش وویکس, آموزش تصویری وویکس, آموزش ویدیویی وویکس, آموزش کامل وویکس, آموزش کاربردی وویکس, فیلم آموزشی وویکس, فیلم آموزش وویکس, آموزش وویکس به صورت تصویری, آموزش وویکس به صورت ویدیویی, ووی روتر, آموزش ووی روتر, آموزش تصویری ووی روتر, آموزش ویدیویی ووی روتر, آموزش کامل ووی روتر, آموزش کاربردی ووی روتر, فیلم آموزشی ووی روتر, فیلم آموزش ووی روتر, آموزش ووی روتر به صورت تصویری, آموزش ووی روتر به صورت ویدیویی, udemy vue js essentials with vuex and vue router, آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, , download udemy vue js essentials with vuex and vue router, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy vue js essentials with vuex and vue router, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy vue js essentials with vuex and vue router, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود آموزش آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود فیلم آموزشی آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود راهنمای تصویری آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود رایگان آموزش آموزش ووی جی اس با وویکس و ووی روتر, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, udemy full collection download, عیثپغ, عیثئغ, دانلود آموزش های یودمی, d,nld, d,nld, دانلود udemy vue js essentials with vuex and vue router آموزش ووی جی اس با ...

ادامه مطلب  

دانلود ++lynda web servers and apis using c  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: web servers, آموزش web servers, آموزش تصویری web servers, آموزش ویدیویی web servers, آموزش کامل web servers, آموزش کاربردی web servers, فیلم آموزشی web servers, فیلم آموزش web servers, آموزش web servers به صورت تصویری, آموزش web servers به صورت ویدیویی, api, آموزش api, آموزش تصویری api, آموزش ویدیویی api, آموزش کامل api, آموزش کاربردی api, فیلم آموزشی api, فیلم آموزش api, آموزش api به صورت تصویری, آموزش api به صورت ویدیویی, c++, آموزش c++, آموزش تصویری c++, آموزش ویدیویی c++, آموزش کامل c++, آموزش کاربردی c++, فیلم آموزشی c++, فیلم آموزش c++, آموزش c++ به صورت تصویری, آموزش c++ به صورت ویدیویی, وب سرور, آموزش وب سرور, آموزش تصویری وب سرور, آموزش ویدیویی وب سرور, آموزش کامل وب سرور, آموزش کاربردی وب سرور, فیلم آموزشی وب سرور, فیلم آموزش وب سرور, آموزش وب سرور به صورت تصویری, آموزش وب سرور به صورت ویدیویی, ای پی آی, آموزش ای پی آی, آموزش تصویری ای پی آی, آموزش ویدیویی ای پی آی, آموزش کامل ای پی آی, آموزش کاربردی ای پی آی, فیلم آموزشی ای پی آی, فیلم آموزش ای پی آی, آموزش ای پی آی به صورت تصویری, آموزش ای پی آی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, lynda web servers and apis using c++, آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, , download lynda web servers and apis using c++, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda web servers and apis using c++, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda web servers and apis using c++, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود فیلم آموزشی آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود راهنمای تصویری آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود رایگان آموزش آموزش وب سرور ها و ای پی آی ها با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, lynda full collection download, مغدیش, مغدیش, دانلود آموزش های لیندا, gdknh, gdknh, دانلود ++lynda web servers and apis using c آموزش وب سرور ها و ای پی ...

ادامه مطلب  

دانلود mva php in microsoft azure  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: php, آموزش php, آموزش تصویری php, آموزش ویدیویی php, آموزش کامل php, آموزش کاربردی php, فیلم آموزشی php, فیلم آموزش php, آموزش php به صورت تصویری, آموزش php به صورت ویدیویی, microsoft azure, آموزش microsoft azure, آموزش تصویری microsoft azure, آموزش ویدیویی microsoft azure, آموزش کامل microsoft azure, آموزش کاربردی microsoft azure, فیلم آموزشی microsoft azure, فیلم آموزش microsoft azure, آموزش microsoft azure به صورت تصویری, آموزش microsoft azure به صورت ویدیویی, php in microsoft azure, آموزش php in microsoft azure, آموزش تصویری php in microsoft azure, آموزش ویدیویی php in microsoft azure, آموزش کامل php in microsoft azure, آموزش کاربردی php in microsoft azure, فیلم آموزشی php in microsoft azure, فیلم آموزش php in microsoft azure, آموزش php in microsoft azure به صورت تصویری, آموزش php in microsoft azure به صورت ویدیویی, پی اچ پی , آموزش پی اچ پی , آموزش تصویری پی اچ پی , آموزش ویدیویی پی اچ پی , آموزش کامل پی اچ پی , آموزش کاربردی پی اچ پی , فیلم آموزشی پی اچ پی , فیلم آموزش پی اچ پی , آموزش پی اچ پی به صورت تصویری, آموزش پی اچ پی به صورت ویدیویی, مایکروسافت آژور, آموزش مایکروسافت آژور, آموزش تصویری مایکروسافت آژور, آموزش ویدیویی مایکروسافت آژور, آموزش کامل مایکروسافت آژور, آموزش کاربردی مایکروسافت آژور, فیلم آموزشی مایکروسافت آژور, فیلم آموزش مایکروسافت آژور, آموزش مایکروسافت آژور به صورت تصویری, آموزش مایکروسافت آژور به صورت ویدیویی, پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش تصویری پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش ویدیویی پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش کامل پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش کاربردی پی اچ پی در مایکروسافت آژور, فیلم آموزشی پی اچ پی در مایکروسافت آژور, فیلم آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور به صورت تصویری, آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور به صورت ویدیویی, mva php in microsoft azure, آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, , download mva php in microsoft azure, download tutorial, nhkg,n hl,ca mva php in microsoft azure, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود mva php in microsoft azure, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود آموزش آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود فیلم آموزشی آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود راهنمای تصویری آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود رایگان آموزش آموزش پی اچ پی در مایکروسافت آژور, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک ...

ادامه مطلب  

دانلود packt learning r for data visualization  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: data visualization, آموزش data visualization, آموزش تصویری data visualization, آموزش ویدیویی data visualization, آموزش کامل data visualization, آموزش کاربردی data visualization, فیلم آموزشی data visualization, فیلم آموزش data visualization, آموزش data visualization به صورت تصویری, آموزش data visualization به صورت ویدیویی, r, آموزش r, آموزش تصویری r, آموزش ویدیویی r, آموزش کامل r, آموزش کاربردی r, فیلم آموزشی r, فیلم آموزش r, آموزش r به صورت تصویری, آموزش r به صورت ویدیویی, r for data visualization, آموزش r for data visualization, آموزش تصویری r for data visualization, آموزش ویدیویی r for data visualization, آموزش کامل r for data visualization, آموزش کاربردی r for data visualization, فیلم آموزشی r for data visualization, فیلم آموزش r for data visualization, آموزش r for data visualization به صورت تصویری, آموزش r for data visualization به صورت ویدیویی, مصورسازی داده ها, آموزش مصورسازی داده ها, آموزش تصویری مصورسازی داده ها, آموزش ویدیویی مصورسازی داده ها, آموزش کامل مصورسازی داده ها, آموزش کاربردی مصورسازی داده ها, فیلم آموزشی مصورسازی داده ها, فیلم آموزش مصورسازی داده ها, آموزش مصورسازی داده ها به صورت تصویری, آموزش مصورسازی داده ها به صورت ویدیویی, آر, آموزش آر, آموزش تصویری آر, آموزش ویدیویی آر, آموزش کامل آر, آموزش کاربردی آر, فیلم آموزشی آر, فیلم آموزش آر, آموزش آر به صورت تصویری, آموزش آر به صورت ویدیویی, آر برای مصورسازی داده ها, آموزش آر برای مصورسازی داده ها, آموزش تصویری آر برای مصورسازی داده ها, آموزش ویدیویی آر برای مصورسازی داده ها, آموزش کامل آر برای مصورسازی داده ها, آموزش کاربردی آر برای مصورسازی داده ها, فیلم آموزشی آر برای مصورسازی داده ها, فیلم آموزش آر برای مصورسازی داده ها, آموزش آر برای مصورسازی داده ها به صورت تصویری, آموزش آر برای مصورسازی داده ها به صورت ویدیویی, packt learning r for data visualization, آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, , download packt learning r for data visualization, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt learning r for data visualization, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt learning r for data visualization, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود آموزش آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود فیلم آموزشی آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود راهنمای تصویری آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود رایگان آموزش آموزش زبان آر برای مصورسازی داده ها, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک ...

ادامه مطلب  

گزارش ایلنا از جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس از امروز آغاز شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس از امروز آغاز شد.۱۸:۱۸قاضی پور: آذری جهرمی جرائم آقازاده ها را تخفیف داد/ برنامه های پیشنهاد شده با برنامه ششم توسعه یکی نیستنادر قاضی پور در مخالفت با محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری گفت: اعتقاد داریم که باید از جوانان تحصیل کرده و شایسته استفاده کنیم و ما صدها اساتید تحصیل کرده داریم که سطح تحصیلی شان از آقای جهرمی که لیسانس دارد بیشتر است. آیا او با لیسانس قدرت و توانایی آنهار ا دارد؟او افزود: تداوم برنامه وزیر پیشنهادی با برنامه های وزارت ارتباطات و همچنین برنامه ششم توسعه یکی نیست و ضعف دانش و فناوری در این خصوص وجود دارد.نماینده مردم ارومیه افزود: کارگران مخابرات که زمین را می کنند و دکل می گذارند فوق لیسانس ارتباطات هستند و آنچه در باب توضیحات برنامه ایشان باید بگویم این است که صرف توجه به تجارب در عرصه و بخش های فعالیت است و حوزه زیر ساختی که مدیرعامل این حوزه است فرصت کافی بود اما پیشرفت چشمگیری نداشتند .او با اشاره به قیمت اینترنت گفت: قبلا از دو درگاه ورودی داشتیم و الان ۱۴ درگاه ورودی داریم که باید مناقصه برگزار کرد . در این صورت قیمت اینترنت ۱صدم کاهش می یابد.قاضی زاده با طرح سوال از وزیر پیشنهادی ارتباط مبنی بر اینکه با قاچاق تولید چه کار کردید،گفت:با ۷۰ adsl جعلی چه کار کردید؟ با کدهای ملی مردم چه کردید ؟ تخفیفات جرایم آقازاده ها را از ۸۴۰ میلیون تومان و به ۳۰۰ میلیون کاهش دادید. آیا حق دارید از بیت المال ببخشید؟نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی افراد انجام دادید که خلاف قانون است، افزود: می گویند سرورهای تلگرام به ایران آمده این سرورها کجاست؟ مشکل تلگرام را حل کردید اما به مشکل ملت را حل نکردید. مگر رهبری نفرمودند فضای مجازی حقیقتا به قتل گاه تبدیل شده است شما برای این امر چه کار کردید؟ قاضی پور با طرح این پرسش که وزیر پیشنهادی ارتباطات می خواهد در وزارت سیاست های شخصی واعظی و روحانی را اجراکند و یا سندهای بالادستی جمهوری اسلامی را، ادامه داد: مدیر تلگرام یک صهیونیستی روسی است که از روسیه هم فراری است. با اقدامات شما و با این سرویس دهی هر روز ادبیات رییس تلگرام بدتر می شود که احتمالا خط دهی از داخل بوده است.نماینده مردم ارومیه گفت: شما گفتید تلگرام تحت کنترل است اما اکنون می گویید تلگرام به حرف ما گوش نمی دهد، در صورتی که رهبری طی حکم حکومتی ابلاغ کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر و نظارت بر عهده سازمان صداوسیما است که نه تنها به این حکم اعتنا نکردید بلکه متاسفانه به فعالیت در این زمینه پرداختید که باید به عنوان مجرم دادگاهی می شدید.او ادامه داد: آذری جهرمی هیچ اعتقادی به حفظ حقوق و منافع ملی و اسناد بالادستی ندارد ومخالفت خود را با وزارت ایشان اعلام می کنم.۱۸:۱۵ذورالنوری: نگفتم دولت یا نظام ما سکولار است/ دلیل توهین به نمازخوان ها و خطیب نمازجمعه چیستمجتبی ذوالنوری در جریان نشست علنی نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی در تذکری در واکنش به اظهارات مصطفی کواکبیان که در موافقت با کلیت کابینه اظهار نظر کرده بود در تذکر اصل ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس اعلام کرد: نظام اسلامی، حاکمیت، فقه سیاسی، فقه تربیتی، آموزه های دینی و اخلاقی دارد و تاکید من این بود که برنامه ای که در نظام دینی ارائه می شود باید با نظام های غیر دینی متفاوت باشد.او گفت: برنامه برخی کشورها همچون مالزی که ادعای جمهوریت اسلامی ندارند قابل دسترسی است و باید ببینیم برنامه های فرهنگی و آموزشی در این کشورها چگونه است. این در حالی است که وقتی برنامه دولت دوازدهم را با دقت نگاه کردیم، رنگ و بوی آموزه های دینی را در این برنامه ندیدیم.رئیس فراکسیون روحانیت مجلس دهم تصریح کرد: نگفتم دولت یا نظام ما سکولار است بلکه عرض کردم اگر این برنامه در یک دولت سکولار نوشته می شد، چه تفاوتی داشت؟نماینده اصولگرای قم در واکنش به بخشی از سخنان کواکبیان یادآور شد: اینکه آقایان کواکبیان می فرمایند برخی مجلس را با خطبه های نماز جمعه اشتباه گرفته اند یعنی نعوذبالله در خطبه های نماز جمعه منطق، عقل و ادب نیست. این چه حرفی است؟ یعنی بیاییم به نمازخوان ها، خطیب جمعه و نماز جمعه اهانت کنیم. دلیل ما چیست؟!عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: در آموزه های دینی ما تاکید شده به حرف افراد نگاه کنید، نه خودشان. هرکجای حرفم که اشتباه بود، استدلال کنید که اشتباه است و بنده هم عذرخواهی خواهم کرد. اما اینکه بیاییند با توهین حرف بزنند یا برخی معنی سکولاریسم را نمی فهمند، درست نیست.رئیس فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: من ادعای فهمیدن ندارم اما نماینده ها باید براساس تشخیص خود چیزی را بپذیرد یا رد کند. بنابراین اینکه بگویند برخی معنای سکولاریسم را نمی فهمند، درست نیست. ما به عنوان نماینده سوگند خورده ایم. هم اکنون در این برنامه حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته و این در حالی است که مسکن، بیمه، تحصیل و شغل جزو حقوق شهروندی است و لازم است امنیت های دستیابی به آن را در نظر بگیریم.ذوالنوری در پایان تصریح کرد: مشکل ما حوزه هایی است که به آن پرداخته نشده است و بنده مجدداً از اینکه وقت عزیزان را گرفتم عذرخواهی می کنم.به گزارش ایلنا، علی لاریجانی که ریاست این جلسه را برعهده داشت در واکنش به درخواست مصطفی کواکبیان برای ایراد تذکر اصل ۷۹ خطاب به او گفت: آقای کواکبیان برای چه می خواهید تذکر دهید. آقای ذوالنوری به شما توهینی نکردند. شما گفتید اینجا را با خطبه نماز جمعه اشتباه گرفته اید و تلویحاً قصد داشتید تعریض داشته باشی.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: همچنین گفتید برخی معنای سکولاریسم را نمی فهمند که این درست نیست. چرا که این حرف اشکال داشت و به هرحال با توجه به اینکه توهینی به شما نشده و ماهم فرصت نداریم امکان بیان تذکر وجود ندارد.۱۷:۳۶بطحایی: می دانم روزهای سختی پیش روی وزارت آموزش و پرورش است/ با چند دهه تجربه خود را معرض رای شما قرار دادمسید محمد بطحایی در نطق خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مفتخرم که بعد انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت ۴۳ میلیونی مردم، رییس جمهور به من اعتماد کردند که بعنوان فردی از اعضای کابینه کار کنم و مرا انتخاب کردند. با تشکر از وزرای سابق امیدوارم با توفیق الهی بعد از رای اعتماد شما بتوانم توفیق خدمت گذاری داشته باشم.وزیر پیشنهادی آموزش پرورش خاطرنشان کرد: تا یک ماه دیگر نسلی روانه کلاس می شوند که همچنان در مدرسه درس می خوانند که بنیانش وابسته به نفت است و زمانی آن را ترک می کنند که دیگر نفتی نیست. باید با اتکا به توانمندی خود به تدبیر امور بپردازند که این مهم با آموزش پورش کارآمد ممکن است.او افزود: همواره افتخارم خدمت در ایران و خدمت به دانش آموزان بوده که زندگی را معنا می کنند و معصومیت آنها عزم ما را راسخ می کند. نمایندگان فرهیخته، من با چند دهه خدمت و تجارب متنوع از نقش معلمی تا معاونت وزیر به واسطه اعتماد رئیس جمهور خود را معرض رای شما قرار دادم.بطحایی بیان کرد: در شرایطی این وظیفه را قبول کردم که زوایایی مختلف را می شناسم و می دانم انبوه مشکلات روزهای سختی را پیش روی وزاتخانه و ما و همینطور کل حاکمیت قرار خواهد داد. تلاش برای پاسخگویی و تحقق خواسته رهبری از یک سو و جبران کمبود امکانات در اولویت است.وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تاکید کرد: معتقدم سند تحویل بنیادین آموزش و پروش جز با همسویی و هماهنگی نهادهای تربیتی جامعه و درگیری همه اصحاب تربیتی تحقق نمی یابد. آموزش و پرورش زیربنای کلیدی توسعه پایدار و مهمترین بستر تولید سرمایه انسانی در کشور است. اجرای الگوی اسلامی انسانی و پیشرفت اقتصاد مقاومتی نیازمند آموزش و پرورشی پویا و فعال است و معلمان صبور و نجیب کلیدی ترین رکن آموزشی هستند که انجام هر تحولی به عزم راسخ و همکاری آنان بستگی دارد.او ادامه داد: ما معتقدیم اگر به استقبال آینده نرویم در آینده غافلگیر خواهیم شد. در حوزه محتوا، روش و کیفیت تعامل با نیروی انسانی به اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه نیاز داریم. بر این اساس برنامه ها را با رویکرد تحولی مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین به عنوان سند راهبردی و عامل همسوکننده شکل دادم و در پرتوی آن توسعه عدالت آموزشی محور برنامه خواهد بود. توسعه حرفه ای در کنار بهبود منزلت و معیشت معلمان را به عنوان کلیدی قرار دادم و در این مسیر به پشتوانه مهمی چون حمایت و تاییدات رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت و توجهات نمایندگان مردم نیاز داریم. معتقدم برنامه ششم توسعه ظرفیت سرشاری را می تواند برای ما ایجاد کند.او با بیان اینکه در برنامه اش به ۱۱ هدف محوری که مبنای اصلی برنامه آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است اشاره شده گفت: مهمترین هدفی که در برنامه پیشنهادی ارائه شده حاکم ساختن گفتمان سند تحول بنیادین و فراهم آوردن الزامات اجرایی برای آن است در ذیل این هدف برنامه های مختلفی پیشنهاد شده که مهمترین آن تشکیل شورای ملی سند تحول بنیادین و تهیه و تدوین کلیه زیر نظام های این برنامه است که سه زیر نظام تایید و تصویب شده همچنین پایش و ارزیابی مستمر گام های اجرایی سند تحول و توجه به منابع انسانی و توسعه فعالیت های فرهنگی پرورشی و تربیت بدنی در این برنامه آمده است.وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: برخی از مهمترین برنامه ها در ذیل این هدف بسیار مهم در آموزش و پرورش بازطراحی برنامه های فوق برنامه براساس الگوی متوازن برتکیه بر تربیت اسلامی طراحی نظام مدیریت استعدادهای ورزشی برای تقویت ورزش باشگاهی کشور یکی دیگر از مهمترین هدف ها در برنامه پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین توسعه عدالت آموزشی و تدوین استاندارد کیفی مدارس، طراحی برنامه حمایتی برای توانمندسازی معلمان محروم، مرزی و عشایری انسداد مبادی بی سوادی از طریق کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در میان کودکان و نوجوان و توسعه برنامه برای بزرگسالان و رفع موانع موجود است.بطحایی درباره توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش اظهار کرد: در سیاست های دولت دوازدهم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش مورد تاکید قرار گرفته و مکرر به عنوان یک نیاز به آموزش و پرروش از سوی شما نمایندگان مطرح شده است به عنوان یکی از اهداف آمده است. موضوع اقتصاد آموزش و پرورش تحت عنوان افزایش بهره وری و اقتصاد آموزش وپرورش در برنامه اشاره شده است و در ذیل این هدف راهکارها و برنامه ها آمده است.او ادامه داد: بهبود کیفیت فضا و تجهیزات توسعه و تقویت آموزش دهی دانش آموزان دارای استعدادها و نیازها ویژه مشارکت عمومی بهره مندی از فضای مجازی از هدف هایی است که در این برنامه به شرح و بسط آمده است که مسائل و مشکلاتی که از آموزش و پرورش برشمرده شده در چارچوب سند بنیادین برنامه هایی پیش بینی شده بود و برای برخی پیش بینی نشده که در وزارت آموزش و پرورش به آن توجه می کنیم.بطحایی گفت : من به عنوان کسی که ۳۵ سال در آموزش و پرورش کار کردم یقینا باور دارم آموزش و پرورش روی خط اعتدال باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کند. پرهیز از سیاست زدگی و سهم خواهی که هر از گاهی آموزش و پرورش را گرفتار حاشیه کرده و از ماموریت اصلی باز می دارد باید کنار برود. تمرکز بر آموزش و پرورش محض که رسالت اصلی این وزارت خانه است مورد توجه وزرا و همه مدیران در این وزارت باید باشد هر آنچه موجب ایجاد حاشیه شود، ضد آن است.گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش گفت : تعامل و هماهنگی با نمایندگان شرایط را برای پیشبرد فعالیت ها فراهم می کند. من ایمان دارم بدون همکاری و تعامل با شما نمایندگان امکان تحقق اهداف آموزشی فراهم نمی شود. وزیر آموزش و پرورش نماینده یک میلیون و هفتصد هزار معلم شاغل و بازنشسته خواهد بود.او گفت : من یک فرهنگی هستم که از ۱۹ سالگی تاکنون در همه رده ها از سطوح صف و ستاد خدمت مردم هستم. از موانع و مشکلات و چالش های پیش روی آموزش و پرورش اطلاع دارم و با تجربه ای که در سازمان برنامه و بودجه به دست آوردم و مساعدت همکاران خودم تمام تلاشم را برای بهبود اوضاع معلمان خواهم کرد.او ادامه داد : من قبل از پذیرش این کاندیداتوری برای وزارت آموزش و پرورش از آنجایی که معاون نوبخت بودم از ایشان قول تمام و کمال گرفتم و ایشان از آنجایی که آموزش و پرورشی هستند قول مساعد دادند که همکاری تمام با آموزش و پرورش داشته باشندبطحایی افزود : این جمله را از ایشان یادداشت کردم که گفتند به لطف خدا این دوره از حیث اعتبارات و برنامه ها بهترین دوره آموزش و پرورش خواهد بود امیدوارم شایستگی بنده برای قبول مسئولیت آموزش و پرورش مورد تایید شما باشد و با رای بالای خود موقعیت این وزارت خانه را در دولت و همه دستگاه های کشور مورد حمایت قرار دهید اما هر چه تشخیص دهید حتما بهترین و مناسب ترین تشخیص است.۱۷:۲۷کوچکی نژاد: بطحایی تمام عمر خود را در وزارتخانه آموزش و پرورش گذرانده است/ او هیچ نقشی در صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته استجبار کوچکی نژاد در دفاع از گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش گفت: من با صحبت های همکاران مخالفم. به سخنان آقایان جاسمی و بیگلری دقت کردم و شاهد بودم همه آنها هم جهت با برنامه وزیر پیشنهادی صحبت کردند. با این حال خود مخالفان هم به شخصیت بطحایی هیچ گونه تعارضی نکردند و من از آقای روحانی تشکر می کنم که در این شرایط وزیری چنین اعتدالگرا، انقلابی و متدین را به ما معرفی کرده اند.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همکاران عزیز من وزارت آموزش و پرورش یکی از حساس ترین وزارتخانه های کشور است و کوچکترین اشتباهی در این وزارتخانه تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت چرا که سرنوشت ۱۳ میلیون دانش آموز در دست این وزارتخانه است و من باز هم از جناب رییس جمهور به خاطر معرفی چنین وزیری تشکر می کنم.او ادامه داد: من تمام وزرای پیشین آموزش و پرورش را بررسی کردم و ایشان تنها وزیری هستند که تمام عمر خود را در وزارتخانه متبوع خود گذراندند و در این زمینه تجارب فراوان دارند. با حضور او مطمئن هستم کمترین اشتباهی در این وزارتخانه رخ نخواهد داد. دوستان برای رای دادن شتابزدگی نکنند. بطحایی فردی بسیار پخته است و در ابتدا معلم سپس مدیر مدرسه و بعد به عنوان کارشناس مستقل در این وزارتخانه خدمت کرده و در شورای عالی آموزش و پرورش نیز حضور داشته است.او با اشاره به برنامه پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش افزود: ایشان به علت آگاهی گسترده از سیاست های کلی نظام و احاطه بر روی مباحث بودجه، توانسته اند برنامه ای جامع به مجلس ارائه دهند و من از ایشان به خاطر این برنامه تشکر می کنم .کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه حوزه آموزش با مشکلات اساسی روبرو است ادامه داد: امروز رییس دولت به همه معاونین ، وزراء و مجلس قول دادند برای حل مسایل کمک خواهند کرد. مجلس نیز با وجود کمیسیون های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و غیره می تواند با همکاری وزیری این چنین با سابقه، مشکلات این حوزه را حل کند .او ادامه داد: امروز همه می دانیم حوزه آموزش و پرورش با چه مشکلات اساسی روبرو است. بحث فرهنگیان بازنشسته، رفاه کم فرهنگیان و دستمزد اندک معلمان ابتدایی با وجود تلاش های فراوانشان از همین معضلات است. با این حال وزیر پیشنهادی خود پیش از همه از این معضلات خبر دارد نگران بوده و تلاش می کند.نماینده مردم رشت با اشاره به تجربیات وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار کرد: ایشان در اوایل انقلاب به عنوان معلم پرورشی در مدرسه مشغول بودند به همین دلیل بی شک اطلاعات فراوانی در حوزه هایی همچون آموزش قرآن، ورزشی و بحث های پرورشی دارند. همچنین در برنامه ایشان راهکار جدی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش ارایه شده که دغدغه ایشان را به روشنی بیان کرده و موجب تحولی در شرایط اقتصادی آموزش و پرورش خواهد شد.او با اشاره به صندوق ذخیره فرهنگی افزود: نمایندگان محترم مجلس شما کمیته برای تحقیق و تفحص در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل دادید که من ریاست آن را به عهده دارم . همه گزارشات این کمیته آماده است و من اعلام می کنم که بطحایی و خانواده او هیچ نقشی در بحث صندوق ذخیره فرهنگی نداشته اند. گزارشات دیروز به دست من رسیده است و پس از پایان رای اعتماد آن را به مجلس ارایه خواهم داد.کوچکی نژاد ادامه داد: در برنامه ای که بطحایی ارایه داده است همه مسایل مربوط به برنامه ریزی آموزشی دیده شده است. در حال حاضر کتب و مفاد درسی باید تغییر کرده و روش آموزش در فنی و حرفه ای نیازمند تغییر تحول است که همه این موارد در برنامه ایشان دیده شده است .او در پایان با اشاره به شخصیت متدین و انقلابی بطحایی افزود: او سالهاست در دولت و مجلس برای رفاه فرهنگیان تلاش می کند و همیشه احترام فرهنگیان را نگه داشته است. اکثریت شخصیت های مجلس از جناح های مختلف همچون آقای کامرانی از او اعلام حمایت کردند چرا که برنامه و عملکرد خوبی دارد و دارای شخصیت متدین، انقلابی و اعتدالگراست و من از همه دوستان خواهش می کنم با رای بالا پشتیبان وزیری چنین متدین باشید.۱۷:۱۵داداشی: مخالفان بطحایی لااقل نیم نگاهی به برنامه او بیندازند/ آموزش و پروش امانت الهی استولی داداشی نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای کابینه دوازدهم با اشاره به سابقه بطحایی گفت: همانطور که همکاران و ملت شریف ایران می دانند، مهمترین رکن یک جامعه آموزش و پرورش است. شما مستحضر هستید فرهنگ سازی در تمام حوزه ها توسط آموزش و پرورش صورت می گیرد.او خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش یک امانت الهی است که ما نباید آن را از دست بدهیم.نماینده مردم آستارا در دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص گذشته و سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در کابینه دوازدهم گفت: یک وزیر آموزش و پرورش باید تعهد و تخصص لازم را داشته باشد. آقای بطحایی از این لحاظ زبانزد خاص و عام هستند ایشان در امر تخصص در حوزه های مختلف آموزش و پرورش خدمت کرده و به خوبی محیط شرایط را می داند از دوستانی که مخالف ایشان هستند می خواهم لااقل یک نیمه نگاهی به برنامه ارائه شده از سوی بیاندازید.او ادامه داد: برنامه پیشنهادی متمرکز بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که این یک نگاه ضروری است و با کمک قوای مجریه ، مقننه و قضاییه امکانپذیر است.داداشی خاطرنشان کرد: معلمان در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند امروز نیاز است با یک برنامه مدون وارد میدان شویم. او در خصوص بکارگیری نیروی جدید آموزش و پرورش با اشاره به معلمان حق التدریسی گفت: باید در جذب نیروی انسانی یک بازنگری صورت بگیرد، طی چهارسال پیش رو ۴۰۰ هزار معلم بیکار هستند که آقای بطحایی برنامه خوبی برای جایگزینی آنها ارائه داده است ایشان تامین منابع مالی برای ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پرورش را که در حال حاضر آن را ندادیم، تدارک دیده است.نماینده مردم آستارا عنوان کرد: با توجه به مولفه هایی که در برنامه های پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش مطرح شده ما باید به ایشان رای بدهیم. البته انتظار داریم که او در جهت تکمیل بیمه فرهنگیان، ارائه خدمات در مراکز درمانی رفاهی ، اقتصاد و معیشت معلمان عملکرد قابل قبولی داشته باشد. دوستان به وزیر پیشنهادی رای بدهید و اگر خلاف برنامه اش عمل کرد از او سوال بپرسید.۱۶:۵۸بیگلری: معلمان با حداقل ها و در سختی زندگی می کنند/ آموزش و پرورش ژنرال می خواهدمحسن بیگلری نماینده سقز و بانه در مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده به عنوان نماینده حامی دولت روحانی در این جایگاه حضور پیدا کردم اما وکیل الدوله نیستم. از وزیران دولت یازدهم از جمله دکتر زنگنه، آخوندی، سلطانی فر، واعظی و نعمت زاده قدردانی می کنم. من به عنوان نماینده ای که برای حمایت از ۱۶ وزیر کابینه ثبت نام کردم اما نامم برای هیچ کدام از آنها برده نشد اما قرعه مخالفتم به دکتر بطحایی افتاد.نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: آینده کشور و آینده جوانان ما در دست معلمان است. هیچ چیز به اندازه تعلیم و تبربیت اهمیت ندارد بنابراین باید قدر وزارت آموزش و پرورش را بدانیم. بنده مخالف شخص دکتر بطحایی نیستم اما به عنوان یک فرهنگی و کسی که سالها در آموزش و پرورش خدمت کردم و هنوز خانه اول خود را آنجا می دانم برای وضعیت آموزش و پرورش نگرانم که دکتر بطحایی نتواند این کِشتی به گِل نشسته را به مقصد برساند.بیگلری افزود: زمانی که وضعیت معلمان را می بینیم که با حقوق ماهیانه ای بسیار کمتر از ادارات دیگر است، خودم را شرمنده آنها می دانم. متاسفانه آنها در شرایط بحرانی به سر می برند در صورتی که آینده فرزندان ما در دست آنها است معلمان با حداقل ها و در سختی ها زندگی می کنند.اوافزود: آموزش و پرورش و وزارت علوم ابرمرد و ژنرال می خواهد آیا وزیر پیشنهادی می تواند برنامه های این وزارتخانه را جلو ببرد و پاسخگو وضعیت بحرانی آموزش و پرورش باشد آیا برنامه درست و جامعی بحرانی دارد.بیگلری تاکید کرد: آموزش و پرورش وزیری می خواهد که به سهم خواهی و فساد چند میلیون تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان نه بگوید. ما انتظار داریم در صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف سازی کنید چراکه ما و فرهنگیان بابت آن بسیار آرزده خاطر و منتظر توضیحات شما در این باره هستیم.او با اشاره به دوره مدیریتی بطحایی در پشتیبانی آموزش و پرورش ادامه داد: شما زمانی که در بخش پشتیبان وزارت آموزش وپرورش بودید آیا خود را بجای معلمان گذاشتید که چگونه زندگی می کنند ...

ادامه مطلب  

دانلود katlyn james photography - posing course  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: posing course, آموزش posing course, آموزش تصویری posing course, آموزش ویدیویی posing course, آموزش کامل posing course, آموزش کاربردی posing course, فیلم آموزشی posing course, فیلم آموزش posing course, آموزش posing course به صورت تصویری, آموزش posing course به صورت ویدیویی, دوره حرفه ای عکاسی, آموزش دوره حرفه ای عکاسی, آموزش تصویری دوره حرفه ای عکاسی, آموزش ویدیویی دوره حرفه ای عکاسی, آموزش کامل دوره حرفه ای عکاسی, آموزش کاربردی دوره حرفه ای عکاسی, فیلم آموزشی دوره حرفه ای عکاسی, فیلم آموزش دوره حرفه ای عکاسی, آموزش دوره حرفه ای عکاسی به صورت تصویری, آموزش دوره حرفه ای عکاسی به صورت ویدیویی, katlyn james photography - posing course, آموزش دوره حرفه ای عکاسی, , download katlyn james photography - posing course, download tutorial, nhkg,n hl,ca katlyn james photography - posing course, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود katlyn james photography - posing course, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود آموزش آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود فیلم آموزشی آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود راهنمای تصویری آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود رایگان آموزش آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, دانلود katlyn james photography posing course آموزش دوره حرفه ای عکاسی, دانلود katl ...

ادامه مطلب  

۱۰ بازی استراتژیک برتر رایانه ای  

درخواست حذف این مطلب
شناخت سبک های مختلف و تجربه کردن آن ها از مزایایی است که دارندگان رایانه های شخصی بیش تر از هر فرد دیگری آن را تجربه می کنند. قصد دفاع از هیچ پلتفرمی را نداریم، اما باید قبول کرد که به علت نوع کنترل خاص رایانه های شخصی و استفاده از موس و کیبرد در کنار دسته ها، این پلتفرم دوست داشتنی، توانایی اجرا کردن تمامی سبک ها را دارد. اما بی شک یکی از زیباترین و جذاب ترین سبک هایی که به طور خاص به رایانه های شخصی اختصاص داشته اند و با وجود انتشار بر روی کنسول های خانگی، هنوز هم برروی رایانه های شخصی از بهترین سیستم کنترلی بهره می برند، بازی های سبک استراتژیک هستند. سبکی که علاوه بر توانایی های مورد نیاز در دیگر سبک ها، فکر کردن و برنامه ریزی را بیشتر از همیشه طلب می کند. کنترل نیروها، ساخت و ساز، برنامه ریزی دقیق برای رویدادهای آینده، فریب دادن دشمن و موارد این چنینی، تنها لازمه های آشنایی با سبکی هستند که متاسفانه در سال های اخیر، حال و روز خوبی ندارد. سبک استراتژیک که خود زیر سبک های بسیاری مثل، استراتژی همزمان، نوبتی، دفاع از قلعه و غیره را شامل می شود، بدون شک یکی از مهمترین و کامل ترین سبک ها در میان بازی های رایانه ای است. شباهت این گونه بازی ها به بازی های قدیمی و کهنی همچون شطرنج، مواردی را به ما گوشزد می کند که شاید فراموششان کرده باشیم. این سبک وابستگی بسیاری بر توانایی بازی بازها داشته و کمتر از هر سبک دیگری به مواردی همچون شانس و توانایی های نیروهای داخلی بازی بستگی دارد. در این سبک، به طور معمول، کنترل بخش عظیمی از نیروها برعهده بازی کننده قرار داده می شود و او وظیفه دارد تا با برنامه ریزی، آینده نگری و مهم تر از همه، با تفکر کردن، به پیروزی برسد. این در حالی است که وجود زیر سبک های متفاوت استراتژیک، اهمیت فکر کردن و برنامه ریزی استراتژیک در بازی را به هیچ عنوان کمتر نمی کنند. به معنای ساده تر، با وجود تنوع در این سبک، همیشه این فکر کردن و بهره بردن از برنامه ریزی دقیق است که می تواند شما را به پیروزی برساند و شاید به همین دلیل باشد که بازی های آنلاین و رایگان در این سبک، حتی با وجود پرداخت های درون برنامه ای، معمولا از تعادل بیشتری برخوردار هستند. بازی بازها با ابزاری متفاوت می جنگند!!با همه این ها، متاسفانه باید گفت که سبک دوست داشتنی استراتژیک، به طرز غیرمنتظره ای در حال کوچ کردن به پلتفرم های قابل حمل و تلفن های هوشمند است. رابط کاربری لمسی تلفن های هوشمند در کنار پتانسیل سبک استراتژیک برای تبدیل شدن به یک بازی آنلاین، باعث شده که بازیکنان و مخاطبان بازی های رایانه ای بر روی تلفن های همراه (؟؟) روی خوشی به این سبک نشان دهند و پیرو این موضوع، بزرگان این سبک، بیشتر از قبل سعی در ساخت بازی هایی دارند که هرچه بیشتر با سیستم های کنترلی تلفن های هوشمند سازگار باشد. توجه بی حد و حصر مخاطبان تلفن های هوشمند به این سبک، در کنار بی توجهی بازیکنان به سبک استراتژیک باعث شده که در نسل هشتم، حتی کمتر از قبل شاهد انتشار عناوین بزرگی دراین سبک باشیم. البته نباید فراموش کرد که یکی از بهترین بازی های سال ۲۰۱۶، یعنی نسخه ششم از سری civilization در سبک استراتژیک ساخته و منتشر شده بود. اما با وجود کمتر شدن مخاطبان، گسترش پلتفرم های همراه و حتی موفقیت عنوان شبه استراتژیک clash of clans و بازی های بسیار مشابه، بر روی گوشی های هوشمند، سبک استراتژیک هنوز هم به عنوان یکی از مهمترین سبک های بازی های ویدئویی شناخته می شود. پس پرداختن به این سبک و بازی های برتری که در این سبک ساخته شده اند، آن هم در وضعیتی این چنینی، امری دور از انتظار نیست. سعی داریم با پرداخت به بهترین بازی های سبک و معرفی کردن چندی از آن ها، قدم کوچکی برداریم برای بهتر شدن شناخت مخاطبان نسبت به چنین سبک وسیع و موفقی. قدمی که شاید چندان بلند نباشد، اما در هر حال تلاشی است که شاید مثل جرقه ای کوچک، با به یاد اوردن خاطرات دوست داشنی، ما را دوباره به سمت و سوی بازی های عالی این سبک دوست داشتنی ببرد. سبکی که علاوه بر سرگرم کردن، در اکثر مواقع، شبیه به کلاس درسی است که در آن خطا و اشتباه جزایی نابخشودنی ندارد (کجا چنین کلاسی پیدا می کنید؟) سبکی که مثل معلمی دوست داشتنی، و به شیوه پدر و مادرها، درس های زیادی را به مخاطبانش می آموزد. برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، درک درست از کنترل منابع و شیوه استفاده از آن ها، تفسیر دقیق ارزش منابع انسانی (و یا چیزی شبیه انسان)، آشنایی با تاریخ و نبردهای بزرگ تاریخی، درکی دقیق از تاکتیک های نظامی و حتی اموزش مسائل فرهنگی و اجتماعی، از مواردی هستند که یک بازی در سبک استراتژیک می تواند به مخاطبانش آموزش دهد. و این اموزش، دقیقاً به واسطه ذات تعاملی یک بازی ویدئویی، ارزش و تاثیری به مراتب بیشتر از ادبیات، سینما و حتی (با کمی شجاعت) مدارس کشورمان دارد. و به واسطه همین ارزش بالای آموزشی- سرگرمی است که سبک استراتژیک را سبکی مهم و ارزشمند در میان بازی های ویدئویی می دانیم، سبکی که مخاطبش را وادار به فکر کردن می کند.مقاله پیش رو، بی شک تاثیر پذیرفته از سلیقه نویسنده در انتخاب بازی هاست، اما به یا داشته باشیم که هدف، به هیچ عنوان ارزش گذاری و یا مقایسه عناوین حاضر در لیست نیست. لیست پیش رو، بیش از ارزش گذاری و مقایسه عناوین مطرح شده، قصد معرفی آن ها و ایجاد شناختی هرچند ساده را دارد. شناختی که در مسیر رسیدن به هدف تعیین شده مقاله حرکت می کند. به همین جهت، مقاله بدون هیچ گونه رتبه بندی نوشته شده و هیچ یک از بازی های موجود در نظر نویسنده، ارزشی بیشتر و یا کمتر از عناوین دیگر ندارند. homeworld سازنده: relic entertainmentناشر: sierra studiosسال انتشار: ۱۹۹۹متا: ۹۳این عنوان را می توان جزو عناوینی دانست که پایه و اساس شکل گیری یک استدیو خلاق و سبک بازی سازی آن ها را می سازد. عنوان homeworld اولین ساخته استدیو خوشنام و موفق این روزها، یعنی استدیو relic entertainment است. یک بازی کاملاً استاندارد در سبک استراتژی همزمان که داستان جست و جوی بازماندگان سیاره kharak به دنبال خانه ای جدید را روایت می کند. مردم ساکن سیاره kharak که با نام کوشان شناخته می شوند. پس از یافتن یک کشتی فضایی باستانی، به ماهیت اصلی و سیاره ای که روزی خانه شان بوده پی می برند. این کشف جدید، قبایل سیاره را متحد می کند تا به هر نحوی شده به سیاره مادری شان بازگردند. پس از گذشت یک قرن، کوشان ها موفق می شوند با ساخت یک کشتی مادر و دست یافتن به تکنولوژی هایپر اسپیس، توانایی سفرهای فضایی را به دست بیاورند. کشتی مادر توانایی حمل ۶۰۰۰۰۰ (ششصد هزار) مسافر را دارد اما کوشان ها از توانایی هایشان مطمئن نیستد. به این ترتیب، ناوگان کوشان ها برای اولین سفر فضایی که یک آزمایش است آماده می شود اما پس از اولین تله پورت، کاپیتان ناوگان، دکتر karan s’jet متوجه می شود که به جای کشتی پشتیبان در مقصد، ناوگانی متخاصم از نژاد فضایی دیگری در انتظارشان است. پس از شکست دادن مهاجمان فضایی، ناوگان کوشان به سیاره kharak بازمی گردند تا خانه شان را نابود شده توسط نژادی بیگانه تماشا کنند. پس از این واقعه است که ساکنان کشتی مادر، به فرماندهی دکتر s’jet سفری پر خطر و پر ماجرا را برای رسیدن به خانه مادری مردم کوشان، یعنی سیاره hiigara آغاز می کنند. آن چه که homeworld را تبدیل به بازی دوست داشنی و موفقی می کند، محیط کاملاً سه بعدی بازی و امکان حرکت در تمامی جهت ها بود.همانطور که مشخص است، homeworld در بخش داستانی بسیار غنی و جذاب دنبال می شود و بخش تکنفره پر و پیمانی دارد. این بخش از ۱۶ مرحله اصلی تشکیل شده که در در هر مرحله از آن، هدف هایی پیرو داستان بازی برای به انجام رساندن تعیین می شوند. گیم پلی، به سبک بازی های استراتژیک همزمان در جمع اوری منابع، کنترل آن ها، ساخت یک ناوگان فضایی و سپس حمله به دشمن و دستیابی به اهداف مشخص شده خلاصه می شود. اما آن چه که homeworld را تبدیل به بازی دوست داشتنی و موفقی می کند، محیط کاملاً سه بعدی بازی و امکان حرکت در تمامی جهت ها بود. homeworld، ساخته زیبای استدیو relic entertainmen به علت ساختار پیوسته مراحل بخش یکنفره، فضای سه بعدی و گرافیک چشم نواز بازی در خلق فضا مورد ستایش منتقدان قرار گرفت، به عقیده بسیاری از منتقدان، homeworld و ساختار پیوسته مراحلش در کنار محیط کاملاً سه بعدی، انقلابی در سبک استراتژی همزمان ایجاد کردند. نسخه ریمستر شده این بازی زیبا در سال ۲۰۱۵ منتشر شد که حاوی دو نسخه ابتدایی سری است و توانسته امتیاز بسیار خوب ۸۶ را در سایت متاکریتیک به ثبت برساند.rise of nations سازنده: big huge gamesناشر: microsoft game studiosسال انتشار: ۲۰۰۳متا: ۸۹پیدایش تمدن ها و دنبال کردن سیر تاریخی تحولات آن ها تا نقطه ای که در آن حضور داریم، یکی از زیباترین تجربیاتی است که بازی های ویدئویی در اختیارمان قرار داده اند. بازی زیبا و دوست داشتنی rise of nations یکی از معدود عناوینی است که توانسته چنین تجربه ای را در سبک استراتژیک همزمان خلق کند. این بازی دوست داشتنی که در کشور خودمان هم طرفداران بسیار زیادی دارد، با الگو برداری از سری civilization و مخلوط کردن المان های یک بازی استراتژیک نوبنی با سبک همزمان، توانست به یکی از بهترین بازی های ساخته شده در سبک استراتژیک بدل شود. این عنوان بیش از ۱۸ تمدن مختلف را شامل می شد که در هشت دوره تاریخی متوالی رشد کرده و به کمال می رسیدند. گیم پلی بازی، تاکید ویژه ای بر موضوع قلمرو داشت. محدوده نزدیک به سکونتگاه مرکزی بازیکنان، به عنوان قلمرو اصلی ان ها شناخته می شد. این قلمرو به وسیله ساخت شهرها، قلعه ها، پیشرفت تکنولوژی در درخت تکنولوژی بازی، جنگیدن و یافتن منابع گسترش پیدا می کرد و می توانست منابع و ثروت بیشتری برای تمدن مورد نظر به ارمغان بیاورد. یکی از جذاب ترین عناصر بازی، موضوع اصطحلاک بود، با وارد شدن نیروهای بیگانه به مرزهای قلمرو تمدنی دیگر، اصطحلاک برروی نیروهای دشمن اثر می کرد، به این صورت که اگر نیرویی بدون پشتیبان در مرزهای دشمن باقی می ماند، به مرور زمان سلامتی خود را از دست می داد. این موضوع ساده، نبردهای بازی را بسیار جذاب و البته تاکتیکی می کرد.هر ۱۸ تمدن متفاوت در rise of nations در هر هشت دوره زمانی مختلف قابل بازی بودند و درست همانند سری civilization هر تمدن نیروهای مختص به خود را بر اساس ویژگی های فرهنگی و تاریخی در اختیار داشت. همچنین از ویژگی های خاص گیم پلی، می توان به تمرکز بازی به سه موضوع دفاع، حمله و اقتصاد اشاره کرد. نیروی اقتصاد و کنترل منابع یکی از مهمترین و در حقیقت نیرو محرکه اصلی تمدن شما بود. به صورتی که به هیچ عنوان نمی توانستید با اقتصادی شکست خورده پیروز جنگی نابرابر با تمدنی قدرتمندتر در زمینه اقتصادی باشید (چقدر آشنا!!!). همچنین همچون بازی کهن شطرنج، در rise of nations برنامه ریزی و اینده نگری نقش بسیار مهمی داشت، چرا که یک حرکت اشتباه در مراحل ابتدایی بازی می توانست عواقبی جبران ناپذیر در سال های بعدی و دوره های تاریخی بعدی داشته باشد. به عنوان مثال، احداث و پایه گذاری یک شهر در مناطقی که فاقد منابع مناسب بودند، به بهانه دور بودن از دیگران و جلوگیری از جنگ، بی شک باعث باخت شما می شد، چرا که کمبود منابع، با بیشتر شدن جمعیت و نیازهای شهر، وقایعی همچون کمبود ارتش، نیروی دفاعی و در انتها نابود شدن تمدنی باستانی را موجب می شد. بازی بزرگی که توانست استانداردهای بسیاری را وارد سبک استراتژی همزمان کند و تاثیر زیادی بر بازی های بعد از خود داشته باشد.rise of nations توسط یکی از خالقان اصلی civilization 2 یعنی آقای brian reynolds طراحی و ساخته شد، حضور brian reynolds وجود شباهت های بسیار این عنوان با سری دوست داشتنی تمدن را توضیح می دهد، اما نکته مهم این است که آقای رینولدز توانست المان های اصلی یک بازی کاملاً نوبتی، مثل قلمرو، اصطحلاک، ساخت عجایب، مبارزات مبتنی بر شرایط زمین و گذر زمان را در قالب یک بازی همزمان بهینه سازی کند. این موضوع مهم، به قدری تاثیر گذار و پر اهمیت است که به سادگی، rise of nations را تبدیل به یکی از بهترین بازی های استراتژیک تاریخ کند. بازی بزرگی که توانست استانداردهای بسیاری را وارد سبک استراتژی همزمان کند و تاثیر زیادی بر بازی های بعد از خود داشته باشد.استقبال از rise of nations به قدری خوب بود که تیم سازنده بسته های الحاقی و نسخه های متفاوتی را بر اساس آن منتشر کند، بسته هایی که عناصر افسانه ای را به بازی می افزود. همچنین نسخه ای کامل از بازی با نام extended edition در سال ۲۰۱۴ در استیم منتشر شد که بهبودهای گرافیکی بسیاری را شامل می شد. سری rise of nations به طور کلی بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است. لازم به ذکر است که پس از ورشکستگی ۳۸ studios (صاحب امتیاز سری) امتیاز ساخت سری به دست مایکروسافت افتاده است. age of empires ii سازنده: ensemble studiosناشر: microsoft game studiosسال انتشار: ۱۹۹۹متا: ۹۲عصر پادشاهان، یکی از ان عناوینی است که فراموش کردنش برای ما ایرانی ها کار سختی است. سری زیبا و جذابی که به علت المان های خاص گیم پلی و ایجاد تغییراتی بنیادین در سبک استراتژیک همزمان، توانست نامش را به عنوان یکی از مهم ترین بازی های سبک ماندگار کند. پس از موفقیت چشم گیر نسخه اول این سری، سازندگان دست به ساخت دومین نسخه زدند، با توجه به اینکه موتور بازی سازی یکسانی در ساخت نسخه دوم به کار برده میشد، انتظار می رفت که روند ساخت کوتاه تر از حد معمول باشد، اما به علت وجود مشکلاتی در بازی، روند ساخت نسخه دوم یک سال بیشتر از حد انتظار به طول انجامید و این درحالی بود که مشکلات ذکر شده در نسخه نهایی هم وجود داشتند.age of empires ii بر روی ساخت و احداث شهر ها متمرکز بود، بازیکنان همانند هر بازی دیگری در سبک استراتژی همزمان، با جمع اوری منابع اقدام به گسترش شهرها و سپس ساخت ارتش می کردند و در نهایت با حمله کردن به دشمنان ان ها را شکست می دادند، اما موضوع مهم در رابطه با age of empires ii وجود تجارت در بازی بود. ناوگان های تجاری و کاروان ها نقشی بسیار مهم در بازی ایفا می کردند. از آن جایی که طلا به عنوان اصلی ترین منبع بازی، می توانست برای به دست اوردن دیگر منابع مبادله شود، به دست اوردن این فلز گرانبها در بازی بسیار اهمیت پیدا می کرد. به دنبال این موضوع، تجارت خانه ها (market) و بندرگاه ها مناطقی بودند که شما در ان ها امکان خرید کردن داشتید، همچنین تجار حاضر در این مکان ها، می توانستند با تمدن های دیگر ارتباط برقرار کرده و تجارت بپردازند. هر مسیر تجاری سودی مشخص را برایتان به ارمغان می اورد که به محض رسیدن کاروان تجاری به بندر یا تجارتخانه مستقیم به جیبتان واریز می شد، مسیر های تجاری را برای اولین بار شما تعیین می کردید اما پس از یک بار، بازی به طورخودکار به تجارت ادامه می داد، یکی از مسائل جالب در رابطه با تجارت این بود که کاروان های تجاری شما می توانستند با تجارتخانه و یا بندرگاه های نیروهای دشمن هم ارتباط برقرار کرده و تجارت کنند، اما این نوع تجارت خطراتی مثل حمله نیروهای دشمن به محموله های تجاری را به همراه داشت. گیم پلی بازی تمامی استانداردهای لازم در سبک را داشت و در کنار آن با وارد کردن مواردی همچون تجارت و دوره های تاریخی و عنصر مهم پیشرفت کردن، استانداردهای جدیدی را به سبک استراتژی اضافه می کرد.گیم پلی بازی تمامی استانداردهای لازم در سبک را داشت و در کنار آن با وارد کردن مواردی همچون تجارت و دوره های تاریخی و عنصر مهم پیشرفت کردن، استانداردهای جدیدی را به سبک استراتژی اضافه می کرد. age of empires ii شامل دوره های عصر تاریک یا قرون وسطی، عصر فئودالی، عصر قلعه یا اواخر قرون وسطی و عصر پادشاهی میشد و در نهایت با رسیدن به دوره رنسانس پایان می پذیرفت. در کنار این پنج دوره، بازی ۱۳ تمدن متفاوت را شامل می شد که هریک ویژگی های خاصی را به همراه داشتند. age of empires ii علاوه بر اعصار گوناگون، پنج بخش تکنفره مجزا داشت که هریک بر اساس وقایع تاریخی ساخته و در بازی قرار داده شده بودند. در این بخش های تکنفره شما در نقش رهبران بزرگ قرار می گرفتید و در وقایع مهمی در طول تاریخ جهان نقش آفرینی می کردید. این وقایع قیام ویلیام والاس، قهرمان اسکاتلندی برای رسیدن به آزادی در مقابل نیروهای بریتانیا، جنگ بزرگ و خونین چنگیزخان مغول و هجومش به آسیا و اروپا، قیام فردریک بارباروسا (فردریک اول، پادشاه روم)، دفاع جانانه صلاح الدین ایوبی، رهبر مسلمانان در جنگ های صلیبی از اورشلیم و در نهایت مبارزات ژان-دارک را شامل می شدند.گیم پلی جذاب و دوست داشتنی و البته اعتیاد آور سری، در کنار بخش تکنفره غنی و جذاب، حالت های مختلف بازی، و همچنین بهبودهای عظیمی که بازی نسبت به نسخه قبلی خود داشت، باعث شد که این عنوان موفق به فروش دومیلیون کپی شود و بازخورهایی مثبت را از سوی منتقدان و مخاطبان دریافت کند. موفقیت چشم گیر age of empires ii این بازی را به یکی از به یاد ماندنی ترین بازی های سبک و یکی از عناوین کلاسیک در میان بازی های ویدئویی بدل کرده است. بازی زیبایی که حتی با گذشت ۱۸ سال، هنوز هم ارزشمند و دوست داشتنی است. لازم است اشاره کنم که در سال نسخه hd و بهبود یافته این عنوان زیبا در سال ۲۰۱۳ برای رایانه های شخصی منتشر شده است. command & conquer سازنده: westwood studiosناشر: virgin interactive entertainmentسال انتشار: ۱۹۹۵متا: ۹۴سری command & conquer یکی از به یاد ماندنی ترین بازی های سبک استراتژیک است، داستان زیبا و میان پرده های زنده بازی، در کنار گیم پلی جذاب و سبک های متفاوتی که جناح های مختلف برای پیروزی در پیش می گرفتند، این بازی را به یکی از زیباترین بازی های سبک استراتژیک تبدیل کرده است. در تاریخی متفاوت با دنیای ما و پس از برخورد یک شهاب سنگ به زمین، در خاک ایتالیا، ماده ای ناشناخته به نام تایبریوم که قدرتی بسیار دارد، بر روی سطح زمین ظاهر می شود. در همین بین، محفلی مخفی و باستانی با نام brotherhood of nod مدعی می شود که راه استفاه از این ماده را یافته و می تواند با استفاده از ان به پیشرفت علم و تکنولوژی کمک کند. این انجمن مخفی طی مدتی کوتاه، کنترل بیش از ۵۰ درصد از تایبریوم را به دست می گیرد. در این بین، یک حلمه تروریستی ساختمان تجارت جهانی در وین را هدف قرار می دهد. طبق اطلاعات به دست آمده، به نظر می رسد که brotherhood of nod مسئول این حمله باشد، به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل به فکر مبارزه با این انجمن افتاده و دست به تشکیل نیرویی بین المللی می زند تا در مقابل brotherhood of nod ایستادگی کند. اما انجمن هم بیکار ننشسته و پیروان بسیاری را در اختیار دارد، همچنین رهبر مرموز این نیروها، فرمانده کین، با هوش و نقشه های شومش، سرنوشت عجیبی را برای جهان در نظر گرفته است. داستان بازی در دو بخش تکنفره مجزای بازی، که در یکی از آن ها کنترل global defense initiative و در دیگری کنترل brotherhood of nod را بر عهده می گیرید دنبال می شود.داستان بازی در دو بخش تکنفره مجزای بازی، که در یکی از آن ها کنترل global defense initiative و در دیگری کنترل brotherhood of nod را بر عهده می گیرید دنبال می شود. بخش داستانی به طور خاص توسط فیلم های کوتاهی که به عنوان میان پرده نمایش داده می شوند روایت می شود، این فیلم های زیبا، توسط دست اندر کاران استدیو westwood تهیه و حتی بازی شده اند و در این میان، فقط یک بازیگر حرفه ای ، یعنی joseph d. kucan، نقش فرمانده نیروهای brotherhood of nod را برعهده دارد. این میان پرده های زیبا و به یادماندنی از عوامل بودند که سری c&c را خاطره انگیز و ماندگار کردند. اما command & conquer در کنار داستان زیبا و پر کشش، در بخش گیم پلی هم عالی ظاهر شده بود. در این بازی پس از احداث یک مرکز فرماندهی، جمع اوری تنها منبع مورد نیاز برای پیشرفت، یعنی تایبریوم مورد اهمیت قرار می گرفت. بازیکنان با جمع اوری تایبرویم باید به ساخت نیروهای ...

ادامه مطلب  

تاریخچه کامل مصاف های استقلال و پرسپولیس  

درخواست حذف این مطلب
تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار با یکدیگر دیدار کرده اند و سهم آبی ها ۲۴ برد و سهم سرخ پوشان ۲۳ برد بوده است. تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار به مصاف یکدیگر رفته اند که آبی ها ۲۴ بار و سرخ ها ۲۳ بار پیروز شده اند و ۳۸ بازی نیز مساوی شده است. تاریخچه کامل داربی های پایتخت به شرح زیر است:دیدار نخست، ۱۶ فروردین ۱۳۴۷استقلال صفر - پرسپولیس صفرترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، علی محمد کاردان، مهدی لواسانی، احمد رحیمی، اونیک کاراپتیان، احمد منشی زاده، کامبیز جمالی ( کاپیتان)، علی جباری، حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، مرتضی شرکا.سرمربی: علی دانایی فرترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، عزت الله وطنخواه، کاظم رحیمی، همایون بهزادی (کاپیتان)، بهمن نوروزی، ناظم گنجاپور، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: پرویز دهداریداور: عبدالرضا موزون===========================دیدار دوم، ۲۰ دی ماه ۱۳۴۷پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ( کاپیتان )، عزت الله وطنخواه، مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، فریدون معینی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، همایون بهزادی، رضا وطن خواه.ترکیب استقلال: مهدی کشاورز، منصور پورحیدری، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، اونیک کاراپتیان، حسین فرامرزی، کاروحق وردیان، جلال طالبی ) کاپیتان)، اکبر افتخاری، داریوش مصطفوی.داور: بهادر خان ( پاکستان (===========================دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۸استقلال ۳ - ۱ پرسپولیسترکیب پرسپولیس: مهدی عسکر خانی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ) کاپیتان )، رضا وطنخواه، فریدون معینی، اصغر ادیبی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، حسین کلانی، ناظم گنجاپور، فریدون ممبینی.ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، منصورپور حیدری، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی زاده، کارو حق وردیان، علی جباری، غلام حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، اکبر افتخاری.داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسنگل ها: احمد منشی زاده در دقیقه ۸، علی جباری در دقیقه ۴۳ و کارو حق وردیان دردقیقه ۸۹ برای استقلال و ناظم گنجاپور در دقیقه ۷۲ برای پرسپولیس.===========================دیدار چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۴۸استقلال ۱ - صفر پرسپولیس- تا دقیقه ۸۲ (در نهایت استقلال ۳- صفر پرسپولیس)ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، مجتبی ضرابی، رضا اکبری، علی قاضی شعار، سعید کامیاب، رضا تقدسی، محمود خوردبین، عباس رجبی فرد، بهمن رحمت شاهی، مهدی تهرانی، مسیح مسیح نیا، احمد حسن زاده، علی سلیمی.سرمربی: رجبعلی فرامرزیاستقلال: حسین قاضی شعار، پرویز قلیچ خانی ( کاپیتان )، اکبر کارگرجم، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، کارو حق وردیان، احمد منشی زاده، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی، اکبر افتخاری، علی جباری.سرمربی: علی دانایی فردداور: ابوالقاسم حاج ابوالحسناخراج: عزیز اصلیاین بازی تا دقیقه ۸۲ با تک گل غلامحسین مظلومی به سود استقلال بود اما به دلیل سیلی عزیز اصلی به صورت داور مسابقه، این دیدار از دقیقه ۸۲ نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار پنجم، سوم مهر سال ۱۳۴۹/ دیدار دوستانهپرسپولیس ۲ - ۳ استقلالگل ‏ها: جواب قراب ۷۳، کارو حق وردیان ۸۷، عباس مژدهی ۸۸ برای استقلال و علی پروین ۷ و حسین کلانی ۲۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی (منصور رشیدی)، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان - صفر ایرانپاک)، داریوش مصطفوی (محمود خوردبین(، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (عزت جانملکی)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، منصور پورحیدری، نصرالله عبداللهی، حسین فرزامی، علیرضا حاج قاسم (غلامحسین مظلومی)، کارو حق وردیان، عباس مژدهی (جواد قراب)، مهدی حاج محمد (عباس مژدهی(سرمربی: رایکوفداور: ارتو طغرل دیلک (ترکی)===========================دیدار ششم، ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس - تا دقیقه ۸۰گل ها: عباس مژدهی در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقیقه ۲ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، اکبر محمدی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، اصغر ادیبی، فریدون معینی، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی ( کاپیتان )، رضاوطن خواه.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: فرهنگ بادکوبه، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، اکبر کارگر جم، جلال طالبی، کارو حق وردیان، علی جباری، جواد قراب ( عباس مژدهی )، غلامحسین مظلومی، مهدی حاج محمد.سرمربی: رایکوفداور: ارشد برازندهاخراج: همایون بهزادی مهدی لواسانی حسین کلانیاین دیدار به دلیل اعتراض ترکیب پرسپولیس به داور و درگیری فیزیکی عزیز اصلی با داور نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار هفتم، ۲۸ خرداد ۱۳۵۰پرسپولیس ۱ - ۱ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۳۱ و صفر ایرانپاک دردقیقه ۹۰ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، داریوش مصطفوی، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان - اسماعیل حاج رحیمی پور) محمود خوردبین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (منصور پورحیدری)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، علی جباری، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی (عباس مژدهی)، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم.سرمربی: رایکوفداور: بهرام اف (شوروی(علی جباری===========================دیدار هشتم، ۱۵ بهمن ۱۳۵۰استقلال ۱ - ۴ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقایق ۴۳و۹۰، صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۶ و محمود خوردبین در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی (منصور رشیدی)، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، منصور پورحیدری، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی (مسعود مژدهی)، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم (مهدی حاج محمد.(سرمربی: رایکوفداور: داود حیدری===========================دیدار نهم، سوم فروردین ۱۳۵۱پرسپولیس ۲ - ۰ استقلالگل ها: صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و حسین کلانی در دقیقه ۸۹ترکیب پرسپولیس: هادی طاوسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، علیرضا حاج قاسم، مسعود معینی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی )مهدی حاج محمد) منصورپورحیدری، کارو حق وردیان، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پاپا واسیلی (یونان(===========================دیدار دهم، ۱۱ اسفند ۱۳۵۱پرسپولیس ۰ - ۲ استقلالگل ها: علی جباری در دقایق ۸۷ و۴۰ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکرخانی، کاظم رحیمی، فریدون معینی، ایرج سلیمانی )حسین بهاریان)، عزت الله وطنخواه (کاپیتان)، مجید تشرفی، اسماعیل حاج رحیمی پور، مهراب شاهرخی، محمود خوردبین، اکبر افتخاری، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی، محمدرضا عادلخانی (غلامحسین مظلومی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، حسن روشن، کارو حق وردیان (عباس نوین روزگار)، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: داود نصیری===========================دیدار یازدهم، ۲۵ خرداد ۱۳۵۲استقلال ۱ - ۰ پرسپولیسگل: رضا عادلخانی در دقیقه سومترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، فریدون معینی، مهراب شاهرخی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، حسن نگارش (منصور پورحیدری)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، عزت جانملکی، حسن روشن، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (پرویز مظلومی).سرمربی: رایکوف===========================دیدار دوازدهم، ۱۶ شهریور ۱۳۵۲پرسپولیس ۶ - ۰ استقلالگل ها: همایون بهزادی در دقایق ۵۰، ۹۰ ، ۸۶ ، ایرج سلیمانی در دقایق ۴۵ و ۵۶ ، حسین کلانی در دقیقه ۳۲.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی، ایرج سلیمانی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی (ناصر حجازی)، محمدرضا عادلخانی، نصرالله عبداللهی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، حسن روشن (هادی نراقی)، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (مسعود مژدهی)سرمربی: رایکوفداور: نیکولای پتری چیانو (رومانی(===========================دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه۷۰ برای استقلال و همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان صفر ایرانپاک)، مهراب شاهرخی، ایرج سلیمانی )محمدرضا خلعتبری).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (حسن روشن).سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار چهاردهم، چهارم خرداد ۱۳۵۳پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: حسن روشن در دقیقه ۸۸.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، محمد دستجردی، محمود خوردبین (صفر ایرانپاک)، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی (هادی نراقی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی (غلامحسین مظلومی)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، حسن روشن.سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳استقلال ۱ - ۲ پرسپولیسگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی پور در دقیقه۷۰.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، جواد الله وردی، فریدون معینی، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی (محمدرضا خلعتبری)، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی (محمد دستجردی).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، منصور پورحیدری (عباس نوین روزگار)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن نگارش، غلامحسین مظلومی، هادی نراقی (مهرداد زمان زاده)، آندرانیک اسکندریان، حسن روشن.سرمربی: رایکوف===========================دیدار شانزدهم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ - ۳ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقایق ۱۱ و ۶۲ و مسعود مژدهی در دقیقه ۴۷ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، محمد دستجردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، محمد دادکان، اصغر ادیبی (محمد زادمهر)، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی (عباس نوین روزگار)، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن ابراهیمی، غلامحسین مظلومی (هادی نراقی)، محمدرضا عادلخانی، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی سرمربی: رایکوفداور: هاشم حکیم (هندوستان)===========================دیدار هفدهم، ۲۵ مهر ۱۳۵۴استقلال ۰ - ۲ پرسپولیسگل ها: جهانگیر فتاحی در دقیقه ۲۲ و اسماعیل حاج رحیمی پور دردقیقه ۳۸.ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علیپروین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، حسن نظری، اکبر کارگر جم، علیجباری (کاپیتان عباس نوین روزگار)، کارو حق وردیان، جواد قراب، غلامحسینمظلومی (محمدرضا عادلخانی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پیت آندرسون (مجارستان)===========================دیدار هجدهم، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ - ۱ استقلالگل ها: مسعود مژدهی در دقیقه۲۰ برای استقلال و محمود خوردبین در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، محمد رضا خلعتبری (اسماعیل حاج رحیمی پور)، علی پروین، رضا وطنخواه (فریدون معینی)، علیرضا عزیزی، محمد دستجردی، محمودخوردبین.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: منصور رشیدی، حسن ابراهیمی، حسن نظری، اکبر کارگر جم (کاپیتان)، عزت جانملکی، کارو حق وردیان، جواد قراب، جهانگیر کوثری (هادینراقی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: محمد صالحیاخراج: مسعود مژدهی (استقلال)===========================دیدار نوزدهم، ۲ مهر ۱۳۵۵استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: هادی نراقی در دقیقه ۲۶ برای استقلال و علی پروین در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جواد اللهوردی، یعقوب فاطمی مقدم، محمد رضا خلعتبری، علی پروین (کاپیتان(، صفرایرانپاک، علیرضا عزیزی، اصغر ادیبی (محمد دستجردی)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: کونوفترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی (منصور رشیدی)، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی، عزت جانملکی (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، جهانگیر کوثری، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: جک تیلور (انگلستان)===========================دیدار بیستم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶پرسپولیس ۰ - ۳ استقلالگل ها: محرم عاشری در دقیقه ۴۵ ، حسن روشن در دقیقه ۸۳ و سعید مراغه چیان در دقیقه ۸۸ .ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جمشیدرشیدی، یعقوب فاطمی مقدم، پرویز قلیچ خانی، علی پروین (کاپیتان)، محمدمایلی کهن (حسن شفیع نیا)، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین (محمد زادمهر)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: منصور امیرآصفیترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی )هوشنگ زرین کمر محرم عاشری)، ایرج دانایی فرد، عباس نوین روزگار، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: شوایلر (آلمان)===========================دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶استقلال ۱ - ۲ پرسپولیسگل ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جوادالله وردی، آلن ویتل، صفر ایرانپاک، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حمید ملک احمدی، هادی نراقی (رضا نعلچگر)، حسن نظری، مصطفی مسلمی، ایرج دانایی فرد، جهانگیر کوثری، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، (محرم عاشری)، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: آدولف پورکاپ (آلمان)===========================دیدار بیستم ودوم، ۲۵ آبان ۱۳۵۸پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۴۲.این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند ( این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد)ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، محمد پنجعلی، محمد دادکان، ابراهیم طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا حیدری (محمود خوردبین)، جواد حسن زاده (مجید درزی)، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حجت الله خاکسار تهرانی، رضا فروزانی، اکبر میثاقیان، غلامرضا فتح آبادی، غلامرضا برهان زاده، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضانعلچگر، شاهرخ بیانی (مجید سلیم پور)، محمد خضرایی، سعید مراغه چیان (کاپیتان)سرمربی: عباس رضویداور: هروس باغومیان===========================دیدار بیستم و سوم، ۱۳ تیر ۱۳۵۹استقلال صفر - صفر پرسپولیسترکیب پرسپولیس: بهرام مودت (وازگن صفریان)، جعفر کاشانی (امیر خانی)، رضا وطنخواه (جواد الله وردی)، ابراهیم کیان طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ناصر نورایی، محمود خوردبین (مجید سبزی)، علیرضا عزیزی (عباس کارگر)، صفر ایرانپاک (کاپیتان غلامرضا فتح آبادی)، مهدی شاهمرادی.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی، حسین فرزامی (عبدالعلی چنگیز)، اکبر کارگر جم (پرویز مظلومی)، مصطفی مسلمی، کارو حق وردیان (شاهرخ بیانی)، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، علی جباری (کاپیتان غلامرضا برهان زاده)، ایرج دانایی فرد، سعید مراغه چیان.سرمربی: منصور پورحیدریداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.سرمربی: حسن عضدیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و پنجم، ۱۷ دی ۱۳۶۱استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۱۰ برای پرسپولیس و بهتاش فریبا در دقیقه ۸۷ برای استقلال.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، محمددادکان (جواد حسن زاده)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (مجید سبزی)، غلامرضا فتح آبادی، ناصرمحمدخانی (عباس کارگر)سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (حمید فرد علی نیا)، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، احمد حیدرخان (غلامرضا برهان زاده)، پرویز مظلومی (حسن روشن)، رضا احدی، عبدالعلی چنگیز.سرمربی: ناصر حجازیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و ششم، ۱۵ مهر ۱۳۶۲پرسپولیس ۰ - ۱ استقلالگل: پرویز مظلومی در دقیقه ۵۹.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، حسین کاشی نژاد، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (مجید سبزی)، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (عباس کارگر)، غلامرضا فتح آبادی، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، رضا نعلچگر، شاهرخ بیانی (عبدالعلی چنگیز)، حمید فرزام نیا، پرویز مظلومی (بیژن طاهری)، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: حمید خوشخوان===========================دیدار بیستم و هفتم، ۲۵خرداد ۱۳۶۵استقلال ۰ - ۳ پرسپولیسگل ها: شاهرخ بیانی در دقایق ۱۲ (پنالتی) و۵۲ و ناصر محمد خانی در دقیقه ۶۲.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، شاهرخ بیانی، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان رحیم یوسفی)، محمد حسن انصاری فرد، ضیا عربشاهی، حمید درخشان، فرشاد پیوس (عباس کارگر)، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، عبدالعلی چنگیز، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (بیژن طاهری)، بهتاش فریبا (پرویز مظلومی)، مجید نامجومطلق، رسول غنی زاده، غلامرضا فتح آبادی، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: عباس رضویداور: منوچهر نظری===========================دیدار بیستم و هشتم، ۷ فروردین ۱۳۶۶پرسپولیس صفر - صفر استقلالترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، غلام برزگر (ابراهیم کیان طهماسبی)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان)، عباس کارگر، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، فرشاد پیوس، کورش لرستانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، سعید جانفدا، حمید فرزام نیا، محمدرضا شکورزاده، اصغر حاجیلو (کاپیتان)، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، علی شوری (پرویز مظلومی)، بیژن طاهری، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: بهمن بهلولی===========================دیدار بیستم و نهم، ۱۸ شهریور ۱۳۶۷استقلال ۱ - ۱ پرسپولیسگل ها: جعفر مختاری فر در دقیقه ۶۰ برای استقلال و فرشاد پیوس در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری (فریبرز مرادی)، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی (محمد مایلی کهن)، فرشاد پیوس، محمد حسن انصاری فرد.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، مصطفی اردستانی، حمید فرزام نیا، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (محمود کلهر)، رضا جلولی، جعفر مختاری فر ...

ادامه مطلب  

تاریخچه کامل دربی پایتخت  

درخواست حذف این مطلب
تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون ۸۵ بار به مصاف یکدیگر رفته اند که آبی ها ۲۴ بار و سرخ ها ۲۳ بار پیروز شده اند و ۳۸ بازی نیز مساوی شده است.به گزارش ایسنا، تاریخچه کامل داربی های پایتخت به شرح زیر است:دیدار نخست، ۱۶ فروردین ۱۳۴۷استقلال صفر – پرسپولیس صفرترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، علی محمد کاردان، مهدی لواسانی، احمد رحیمی، اونیک کاراپتیان، احمد منشی زاده، کامبیز جمالی ( کاپیتان)، علی جباری، حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، مرتضی شرکا.سرمربی: علی دانایی فرترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، عزت الله وطنخواه، کاظم رحیمی، همایون بهزادی (کاپیتان)، بهمن نوروزی، ناظم گنجاپور، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: پرویز دهداریداور: عبدالرضا موزون===========================دیدار دوم، ۲۰ دی ماه ۱۳۴۷پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ( کاپیتان )، عزت الله وطنخواه، مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، فریدون معینی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، همایون بهزادی، رضا وطن خواه.ترکیب استقلال: مهدی کشاورز، منصور پورحیدری، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، اونیک کاراپتیان، حسین فرامرزی، کاروحق وردیان، جلال طالبی ) کاپیتان)، اکبر افتخاری، داریوش مصطفوی.داور: بهادر خان ( پاکستان (===========================دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۴۸استقلال ۳ – ۱ پرسپولیسترکیب پرسپولیس: مهدی عسکر خانی، ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان ) کاپیتان )، رضا وطنخواه، فریدون معینی، اصغر ادیبی، کاظم رحیمی، حبیب علیزاده، حسین کلانی، ناظم گنجاپور، فریدون ممبینی.ترکیب استقلال: حسین قاضی شعار، منصورپور حیدری، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، عزت الله جان ملکی، احمد منشی زاده، کارو حق وردیان، علی جباری، غلام حسین فرزامی، داریوش مصطفوی، اکبر افتخاری.داور: ابوالقاسم حاج ابوالحسنگل ها: احمد منشی زاده در دقیقه ۸، علی جباری در دقیقه ۴۳ و کارو حق وردیان دردقیقه ۸۹ برای استقلال و ناظم گنجاپور در دقیقه ۷۲ برای پرسپولیس.===========================دیدار چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۴۸استقلال ۱ – صفر پرسپولیس- تا دقیقه ۸۲ (در نهایت استقلال ۳- صفر پرسپولیس)ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، مجتبی ضرابی، رضا اکبری، علی قاضی شعار، سعید کامیاب، رضا تقدسی، محمود خوردبین، عباس رجبی فرد، بهمن رحمت شاهی، مهدی تهرانی، مسیح مسیح نیا، احمد حسن زاده، علی سلیمی.سرمربی: رجبعلی فرامرزیاستقلال: حسین قاضی شعار، پرویز قلیچ خانی ( کاپیتان )، اکبر کارگرجم، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، کارو حق وردیان، احمد منشی زاده، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی، اکبر افتخاری، علی جباری.سرمربی: علی دانایی فردداور: ابوالقاسم حاج ابوالحسناخراج: عزیز اصلیاین بازی تا دقیقه ۸۲ با تک گل غلامحسین مظلومی به سود استقلال بود اما به دلیل سیلی عزیز اصلی به صورت داور مسابقه، این دیدار از دقیقه ۸۲ نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار پنجم، سوم مهر سال ۱۳۴۹/ دیدار دوستانهپرسپولیس ۲ – ۳ استقلالگل ‏ها: جواب قراب ۷۳، کارو حق وردیان ۸۷، عباس مژدهی ۸۸ برای استقلال و علی پروین ۷ و حسین کلانی ۲۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی (منصور رشیدی)، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – صفر ایرانپاک)، داریوش مصطفوی (محمود خوردبین(، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (عزت جانملکی)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، منصور پورحیدری، نصرالله عبداللهی، حسین فرزامی، علیرضا حاج قاسم (غلامحسین مظلومی)، کارو حق وردیان، عباس مژدهی (جواد قراب)، مهدی حاج محمد (عباس مژدهی(سرمربی: رایکوفداور: ارتو طغرل دیلک (ترکی)===========================دیدار ششم، ۲۷ دی ماه ۱۳۴۹استقلال ۱ – ۱ پرسپولیس – تا دقیقه ۸۰گل ها: عباس مژدهی در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقیقه ۲ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، اکبر محمدی، جعفر کاشانی، مهراب شاهرخی، اصغر ادیبی، فریدون معینی، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی ( کاپیتان )، رضاوطن خواه.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: فرهنگ بادکوبه، نصرالله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی ) کاپیتان )، مهدی لواسانی، اکبر کارگر جم، جلال طالبی، کارو حق وردیان، علی جباری، جواد قراب ( عباس مژدهی )، غلامحسین مظلومی، مهدی حاج محمد.سرمربی: رایکوفداور: ارشد برازندهاخراج: همایون بهزادی مهدی لواسانی حسین کلانیاین دیدار به دلیل اعتراض ترکیب پرسپولیس به داور و درگیری فیزیکی عزیز اصلی با داور نیمه کاره ماند و در نهایت ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد.===========================دیدار هفتم، ۲۸ خرداد ۱۳۵۰پرسپولیس ۱ – ۱ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۳۱ و صفر ایرانپاک دردقیقه ۹۰ترکیب پرسپولیس: عزیز اصلی، اکبر محمدی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، داریوش مصطفوی، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان – اسماعیل حاج رحیمی پور) محمود خوردبین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی.سرمربی: حسین فکریترکیب استقلال: ناصر حجازی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی (منصور پورحیدری)، پرویز قلیچ خانی (کاپیتان)، علی جباری، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی (عباس مژدهی)، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم.سرمربی: رایکوفداور: بهرام اف (شوروی(علی جباری===========================دیدار هشتم، ۱۵ بهمن ۱۳۵۰استقلال ۱ – ۴ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه ۷۵ برای استقلال و حسین کلانی در دقایق ۴۳و۹۰، صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۶ و محمود خوردبین در دقیقه ۷۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی (منصور رشیدی)، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، منصور پورحیدری، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی (مسعود مژدهی)، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم (مهدی حاج محمد.(سرمربی: رایکوفداور: داود حیدری===========================دیدار نهم، سوم فروردین ۱۳۵۱پرسپولیس ۲ – ۰ استقلالگل ها: صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و حسین کلانی در دقیقه ۸۹ترکیب پرسپولیس: هادی طاوسی، مهراب شاهرخی، فریدون معینی، ابراهیم آشتیانی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، صفر ایرانپاک، علی پروین، همایون بهزادی (کاپیتان محمود خوردبین)، حسین کلانی، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، علیرضا حاج قاسم، مسعود معینی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، غلامحسین مظلومی )مهدی حاج محمد) منصورپورحیدری، کارو حق وردیان، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پاپا واسیلی (یونان(===========================دیدار دهم، ۱۱ اسفند ۱۳۵۱پرسپولیس ۰ – ۲ استقلالگل ها: علی جباری در دقایق ۸۷ و۴۰ترکیب پرسپولیس: مهدی عسکرخانی، کاظم رحیمی، فریدون معینی، ایرج سلیمانی )حسین بهاریان)، عزت الله وطنخواه (کاپیتان)، مجید تشرفی، اسماعیل حاج رحیمی پور، مهراب شاهرخی، محمود خوردبین، اکبر افتخاری، اصغر ادیبی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی، محمدرضا عادلخانی (غلامحسین مظلومی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، نصرالله عبداللهی، عزت جانملکی، حسن روشن، کارو حق وردیان (عباس نوین روزگار)، جواد قراب، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: داود نصیری===========================دیدار یازدهم، ۲۵ خرداد ۱۳۵۲استقلال ۱ – ۰ پرسپولیسگل: رضا عادلخانی در دقیقه سومترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، فریدون معینی، مهراب شاهرخی، عزت الله وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی (ایرج سلیمانی.(سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، حسن نگارش (منصور پورحیدری)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، عزت جانملکی، حسن روشن، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (پرویز مظلومی).سرمربی: رایکوف===========================دیدار دوازدهم، ۱۶ شهریور ۱۳۵۲پرسپولیس ۶ – ۰ استقلالگل ها: همایون بهزادی در دقایق ۵۰، ۹۰ ، ۸۶ ، ایرج سلیمانی در دقایق ۴۵ و ۵۶ ، حسین کلانی در دقیقه ۳۲.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان)، اصغر ادیبی، ایرج سلیمانی.سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: منصور رشیدی (ناصر حجازی)، محمدرضا عادلخانی، نصرالله عبداللهی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، حسن روشن (هادی نراقی)، جواد الله وردی، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (مسعود مژدهی)سرمربی: رایکوفداور: نیکولای پتری چیانو (رومانی(===========================دیدار سیزدهم، ۱۸ آذر ۱۳۵۲استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: علی جباری در دقیقه۷۰ برای استقلال و همایون بهزادی در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: هادی طاووسی، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، همایون بهزادی (کاپیتان صفر ایرانپاک)، مهراب شاهرخی، ایرج سلیمانی )محمدرضا خلعتبری).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، غلامحسین مظلومی (حسن روشن).سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار چهاردهم، چهارم خرداد ۱۳۵۳پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: حسن روشن در دقیقه ۸۸.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، ابراهیم آشتیانی، مسیح مسیح نیا، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی، محمد دستجردی، محمود خوردبین (صفر ایرانپاک)، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، محمدرضا عادلخانی (هادی نراقی)، منصور پورحیدری، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، عزت جانملکی، مسعود مژدهی (غلامحسین مظلومی)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، حسن روشن.سرمربی: رایکوفداور: رودلف شرر (سوئیس)===========================دیدار پانزدهم، ۲۷ آذر ۱۳۵۳استقلال ۱ – ۲ پرسپولیسگل ها: غلامحسین مظلومی در دقیقه ۶۰ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۰ و اسماعیل حاج رحیمی پور در دقیقه۷۰.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، جواد الله وردی، فریدون معینی، رضا وطنخواه، جعفر کاشانی (کاپیتان)، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، حسین کلانی (محمدرضا خلعتبری)، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی (محمد دستجردی).سرمربی: آلن راجرزترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، منصور پورحیدری (عباس نوین روزگار)، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن نگارش، غلامحسین مظلومی، هادی نراقی (مهرداد زمان زاده)، آندرانیک اسکندریان، حسن روشن.سرمربی: رایکوف===========================دیدار شانزدهم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ – ۳ استقلالگل ها: غلامحسین مظلومی در دقایق ۱۱ و ۶۲ و مسعود مژدهی در دقیقه ۴۷ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقیقه ۵۳ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، محمد دستجردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علی پروین، محمد دادکان، اصغر ادیبی (محمد زادمهر)، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: همایون بهزادیترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی (عباس نوین روزگار)، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، علی جباری (کاپیتان)، کارو حق وردیان، حسن ابراهیمی، غلامحسین مظلومی (هادی نراقی)، محمدرضا عادلخانی، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی سرمربی: رایکوفداور: هاشم حکیم (هندوستان)===========================دیدار هفدهم، ۲۵ مهر ۱۳۵۴استقلال ۰ – ۲ پرسپولیسگل ها: جهانگیر فتاحی در دقیقه ۲۲ و اسماعیل حاج رحیمی پور دردقیقه ۳۸.ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، اسماعیل حاج رحیمی پور، علیپروین، رضا وطنخواه، اصغر ادیبی، صفر ایرانپاک، ایرج سلیمانی.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: ناصر حجازی، سعید باغوردانی، حسن نظری، اکبر کارگر جم، علیجباری (کاپیتان عباس نوین روزگار)، کارو حق وردیان، جواد قراب، غلامحسینمظلومی (محمدرضا عادلخانی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: پیت آندرسون (مجارستان)===========================دیدار هجدهم، ۲۷ اسفند ۱۳۵۴پرسپولیس ۱ – ۱ استقلالگل ها: مسعود مژدهی در دقیقه۲۰ برای استقلال و محمود خوردبین در دقیقه ۸۵ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، ابراهیم آشتیانی (کاپیتان)، جواد الله وردی، جهانگیر فتاحی، محمد رضا خلعتبری (اسماعیل حاج رحیمی پور)، علی پروین، رضا وطنخواه (فریدون معینی)، علیرضا عزیزی، محمد دستجردی، محمودخوردبین.سرمربی: بیوک وطن خواهترکیب استقلال: منصور رشیدی، حسن ابراهیمی، حسن نظری، اکبر کارگر جم (کاپیتان)، عزت جانملکی، کارو حق وردیان، جواد قراب، جهانگیر کوثری (هادینراقی)، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: محمد صالحیاخراج: مسعود مژدهی (استقلال)===========================دیدار نوزدهم، ۲ مهر ۱۳۵۵استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: هادی نراقی در دقیقه ۲۶ برای استقلال و علی پروین در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: بهرام مودت، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جواد اللهوردی، یعقوب فاطمی مقدم، محمد رضا خلعتبری، علی پروین (کاپیتان(، صفرایرانپاک، علیرضا عزیزی، اصغر ادیبی (محمد دستجردی)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: کونوفترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی (منصور رشیدی)، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی، عزت جانملکی (کاپیتان)، عباس نوین روزگار، جواد قراب، جهانگیر کوثری، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، مسعود مژدهی.سرمربی: رایکوفداور: جک تیلور (انگلستان)===========================دیدار بیستم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶پرسپولیس ۰ – ۳ استقلالگل ها: محرم عاشری در دقیقه ۴۵ ، حسن روشن در دقیقه ۸۳ و سعید مراغه چیان در دقیقه ۸۸ .ترکیب پرسپولیس: حسین قره خانلو، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جمشیدرشیدی، یعقوب فاطمی مقدم، پرویز قلیچ خانی، علی پروین (کاپیتان)، محمدمایلی کهن (حسن شفیع نیا)، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین (محمد زادمهر)، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: منصور امیرآصفیترکیب استقلال: حجت خاکسار تهرانی، هادی نراقی، حسن نظری، مصطفی مسلمی )هوشنگ زرین کمر محرم عاشری)، ایرج دانایی فرد، عباس نوین روزگار، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: شوایلر (آلمان)===========================دیدار بیستم ویکم، ۱۸ آذر ۱۳۵۶استقلال ۱ – ۲ پرسپولیسگل ها: حسن روشن در دقیقه ۸۵ برای استقلال و صفر ایرانپاک در دقایق ۱۵ و۳۴ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، بیژن ذوالفقارنسب، محمد دادکان، جوادالله وردی، آلن ویتل، صفر ایرانپاک، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا عزیزی، محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی پور.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حمید ملک احمدی، هادی نراقی (رضا نعلچگر)، حسن نظری، مصطفی مسلمی، ایرج دانایی فرد، جهانگیر کوثری، اصغر حاجیلو، شاهرخ مطیعی، (محرم عاشری)، حسن روشن (کاپیتان)، آندرانیک اسکندریان، سعید مراغه چیان.سرمربی: جگیچداور: آدولف پورکاپ (آلمان)===========================دیدار بیستم ودوم، ۲۵ آبان ۱۳۵۸پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۴۲.این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند ( این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد)ترکیب پرسپولیس: وازگن صفریان، محمد پنجعلی، محمد دادکان، ابراهیم طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، علیرضا حیدری (محمود خوردبین)، جواد حسن زاده (مجید درزی)، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: حجت الله خاکسار تهرانی، رضا فروزانی، اکبر میثاقیان، غلامرضا فتح آبادی، غلامرضا برهان زاده، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضانعلچگر، شاهرخ بیانی (مجید سلیم پور)، محمد خضرایی، سعید مراغه چیان (کاپیتان)سرمربی: عباس رضویداور: هروس باغومیان===========================دیدار بیستم و سوم، ۱۳ تیر ۱۳۵۹استقلال صفر – صفر پرسپولیسترکیب پرسپولیس: بهرام مودت (وازگن صفریان)، جعفر کاشانی (امیر خانی)، رضا وطنخواه (جواد الله وردی)، ابراهیم کیان طهماسبی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ناصر نورایی، محمود خوردبین (مجید سبزی)، علیرضا عزیزی (عباس کارگر)، صفر ایرانپاک (کاپیتان غلامرضا فتح آبادی)، مهدی شاهمرادی.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی، حسین فرزامی (عبدالعلی چنگیز)، اکبر کارگر جم (پرویز مظلومی)، مصطفی مسلمی، کارو حق وردیان (شاهرخ بیانی)، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، علی جباری (کاپیتان غلامرضا برهان زاده)، ایرج دانایی فرد، سعید مراغه چیان.سرمربی: منصور پورحیدریداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و چهارم، ۱۶ مهر ۱۳۶۰پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، ضیاعربشاهی، حسین کاشی نژاد، حمید درخشان، ابراهیم کیان طهماسبی، علی پروین (کاپیتان)، محمد مایلی کهن، غلامرضا فتح آبادی، عباس کارگر.سرمربی: مهراب شاهرخیترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، بهتاش فریبا، عزیز دسترس، شاهرخ بیانی (رضا احدی)، رضا رجبی، شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، غلامرضا برهان زاده (پرویز مظلومی)، عبدالعلی چنگیز، سعید مراغه چیان.سرمربی: حسن عضدیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و پنجم، ۱۷ دی ۱۳۶۱استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: غلامرضا فتح آبادی در دقیقه ۱۰ برای پرسپولیس و بهتاش فریبا در دقیقه ۸۷ برای استقلال.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، محمددادکان (جواد حسن زاده)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (مجید سبزی)، غلامرضا فتح آبادی، ناصرمحمدخانی (عباس کارگر)سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (حمید فرد علی نیا)، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، احمد حیدرخان (غلامرضا برهان زاده)، پرویز مظلومی (حسن روشن)، رضا احدی، عبدالعلی چنگیز.سرمربی: ناصر حجازیداور: محمد صالحی===========================دیدار بیستم و ششم، ۱۵ مهر ۱۳۶۲پرسپولیس ۰ – ۱ استقلالگل: پرویز مظلومی در دقیقه ۵۹.ترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، محمد پنجعلی، روح الله عبادزاده، حسین کاشی نژاد، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (مجید سبزی)، علی پروین (کاپیتان)، ضیا عربشاهی، حمید درخشان (عباس کارگر)، غلامرضا فتح آبادی، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، اصغر حاجیلو، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، رضا نعلچگر، شاهرخ بیانی (عبدالعلی چنگیز)، حمید فرزام نیا، پرویز مظلومی (بیژن طاهری)، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: حمید خوشخوان===========================دیدار بیستم و هفتم، ۲۵خرداد ۱۳۶۵استقلال ۰ – ۳ پرسپولیسگل ها: شاهرخ بیانی در دقایق ۱۲ (پنالتی) و۵۲ و ناصر محمد خانی در دقیقه ۶۲.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ (بهروز سلطانی)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، شاهرخ بیانی، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان رحیم یوسفی)، محمد حسن انصاری فرد، ضیا عربشاهی، حمید درخشان، فرشاد پیوس (عباس کارگر)، ناصر محمدخانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: ناصر حجازی (کاپیتان)، رضا رجبی، عبدالعلی چنگیز، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان (بیژن طاهری)، بهتاش فریبا (پرویز مظلومی)، مجید نامجومطلق، رسول غنی زاده، غلامرضا فتح آبادی، رضا احدی، جعفر مختاری فر.سرمربی: عباس رضویداور: منوچهر نظری===========================دیدار بیستم و هشتم، ۷ فروردین ۱۳۶۶پرسپولیس صفر – صفر استقلالترکیب پرسپولیس: بهروز سلطانی، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، غلام برزگر (ابراهیم کیان طهماسبی)، کاظم سید علیخانی، محمد مایلی کهن (کاپیتان)، عباس کارگر، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی، فرشاد پیوس، کورش لرستانی.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، سعید جانفدا، حمید فرزام نیا، محمدرضا شکورزاده، اصغر حاجیلو (کاپیتان)، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، علی شوری (پرویز مظلومی)، بیژن طاهری، جعفر مختاری فر.سرمربی: منصور پورحیدریداور: بهمن بهلولی===========================دیدار بیستم و نهم، ۱۸ شهریور ۱۳۶۷استقلال ۱ – ۱ پرسپولیسگل ها: جعفر مختاری فر در دقیقه ۶۰ برای استقلال و فرشاد پیوس در دقیقه ۴۶ برای پرسپولیس.ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، سعید نعیم آبادی، مرتضی فنونی زاده، مرتضی کرمانی مقام، کاظم سید علیخانی (کاپیتان)، منوچهر شفقتیان، محسن عاشوری (فریبرز مرادی)، ضیا عربشاهی، رحیم یوسفی (محمد مایلی کهن)، فرشاد پیوس، محمد حسن انصاری فرد.سرمربی: علی پروینترکیب استقلال: مجید رضایی، مصطفی اردستانی، حمید فرزام نیا، محمدرضاشکورزاده، جواد زرینچه، امیرهاشمی مقدم، مجید نامجو مطلق، صادق ورمزیار، محسن گروسی (محمود کلهر)، رضا جلولی، جعفر مختاری فر (کاپیتان)سرمربی: غلامحسین مظلومیداور: محمد صالحی===========================د ...

ادامه مطلب