وقوع انفجار در پایتخت اوکراین  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر طبق گفته اسپوتنیک منابع وابسته به پلیس اوکراین اعلام کردند که در یکی از مراکز آموزشی نظامی در «کی یف» پایتخت اوکراین انفجاری صورت گرفت که منجر به تخریب بخشی از ساختمان این مرکز شد. پلیس اوکراین اعلام کرد در این حادثه کسی از شهر ...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آتش + تعبیر خواب سوختن در آتش و تعبیر خواب خاموش کردن آتش  

درخواست حذف این مطلب
تعبیر خواب آتشتعبیرخواب آتش تعبیرخواب سوختن در آتش تعبیرخواب خاموش کردن آتش تعبیر خواب روشن کردن آتش تعبیر خواب خوردن آتش تعبیر خواب کامل آتش تعبیر خواب آتش چیست خواب آتش-اگر در خواب خود آتش دیده اید و به دنبال تعابیر آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید. تعبیر خواب آتش گرفتن تعبیر خواب آتش گرفتن از دید دانبال نبی اگر کسی در خواب خود ببینید که اندام بدنش در آتش بسوزد تعبیر این است که همانقدر به ان سختی و رنج وارد میشود و اگر ببیند که از آن اتش فرا گرفت تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به او برسد و اگر در خواب ببینید که کسی او را در آتش بسوزاند تعبیرش این است که پادشاهی بر او ستم کند لیکن رود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. گر در خواب ببینید که آتش او را نسوزاند به معنای این است که روی به کراهت سفر کند. تعبیر خواب آتش گرفتن از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب ببینید که جامه او آتش گرفته است تعبیرش این است که با نزدیکان خود جنگ و خصومت کند یا از مال ناراحت و اندوهگین شود. تعبیر خواب آتش گرفتن از دید امام صادق دید اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش تعبیر خواب آتش از دید مطیعی تهرانی اگر کسی در خواب خود ببیند که با آتش افروخته شده لباسش تعبیرش این است که سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب خود دیده اید که کنار آتشی نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالاً می سوزید و خود را در کنار کشیدید تعبیر آن این است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود. تعبیر خواب آتش از دید کتاب رویاها: اگر در خواب دیدید که در آتش میسوزید تعبیرش ضرر در کار است. تعبیر خواب آتش از دید آنلی بیتون اگر در خواب خود دیدی که آتشی گرفته و در آن نسوختید تعبیرش خوشبختی و سعادت است و این خواب برای دریانوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی زندگی میکنند نشانه موفقیت و خوشبختی ابدی است. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید دانیال نبی اگر در خواب خود بینید که آتشی در خانه وی افتاد و همه اندام او را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، تعبیرش این است که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، و چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب خود بیند که آتش در خانه ی کسی افتاده، تعبیرش این است که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی در خواب خود بیند که آتش در دکان و کالای او افتادتعبیرش این است که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید یوسف پیامبر دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن در خواب تعبیرش این است که افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید آنلی بیتون اگر در خواب خود دیدید که منزل شما در آتشی می سوزد نشانه آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده ی آتش روشن در خواب، تعبیر آن این است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد. تعبیر خواب آتش گرفتن خانه از دید کتاب رویاها آتش در خانه ی دیگران تعبیرش احترام و امتیاز شما بالاتر می رود.آتش در خانه ی شما با شعله های روشن و واضح تعبیرش یک شغل خوبیک آتشی در خانه شما با شعله های تیره نشانه ی ورشکستگی مالیآتش در خانه شما با شعله های کوچک نشانه ی پول هنگفت دیدن آتش به همراه دود در خواب دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید دانیال نبی اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیرش این است که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر کسی در خواب بیند که آتش را دود بود تعبیرش این است که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید ابراهیم کرمانی اگر کسی در خواب خود آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها. دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید امام صادق اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود. دیدن آتش به همراه دود در خواب از دید کتاب سرزمین رویاها دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می آید. باریدن آتش از آسمان باریدن آتش از آسمان از دید اسماعیل بن اگر کسی در خواب بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضعاگر کسی در خواب بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.اگر کسی د ...

ادامه مطلب  

تولید فیلم «پالمیرا» محصول مشترک سوریه و روسیه  

درخواست حذف این مطلب
آندره سیگل تولیدکننده اصلی این پروژه از امضای موافقتنامه ساخت فیلم «پالمیرا» بین دو شرکت روسی «پرولاین مدیا» و شرکت «شقف» سوریه خبر داد. به گفته وی علاوه بر روسیه و سوریه لبنان فرانسه مقدونیه ایتالیا و چند کشور دیگر نیز در ساخت این فیلم مشارکت دارند. قرار است این فیلم برای دریافت یارانه دولتی از وزارت فرهنگ روسیه در مناقصه شرکت کند. ولادیمیر مدینسکی وزیر فرهنگ روسیه در مراسم امضای این موافقتنامه گفت: ما خوشحالیم که شرکای سوری در فیلمبرداری شرکت دارند و مخاطبان این فیلم بین المللی هستند. وزیر فرهنگ روسیه ضمن اشاره به آخرین سفر خود به پال ...

ادامه مطلب  

90/ پیام دیپلماسی هواداران کشتی به جهان!  

درخواست حذف این مطلب
در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه نکته ای قابل تامل وجود داشت و در هنگام مسابقه تیم های ملی کشتی آمریکا و روسیه هواداران تیم ملی آمریکا را با شور و حرارت خاصی تشویق کردند و این واقعیت درست بر خلاف ساختار سیاسی ادبیات حکومت بودامید فراغتدر مسابقات جام جهانی کشتی ...

ادامه مطلب  

انفجار سن پترزبورگ اهمیت مبارزه با تروریسم را نشان داد  

درخواست حذف این مطلب
مقامات روسی برخلاف انتظار می گویند ارتباطی بین انفجارهای سن پترزبورگ با تحولات سوریه وجود ندارد و در همین حال هیچ گروهی تا زمان نوشتن این گزارش در عصر روز سه شنبه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است مسائلی که باعث می شود انفجارهای پایتخت اقتصادی روسیه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد: هیچ ارتباطی میان بمب گذاری و انفجار روز قبل در متروی سن پترزبورگ و کمک نظامی مسکو به دمشق وجود ندارد. لاوروف تأکید کرد: «این خیلی بدبینانه است که انفجار مرگبار سن پترزبورگ را اقدامی برای انتقام حضور روسیه ...

ادامه مطلب  

آتش در «زاگرس» به پا شد؛ بلوط هایی که می سوزند و می سازند  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: «کبیرکوه» می سوزد. «دره گلی» دیگر رنگ و بوی گل ها را نمی دهد، ایوان و ملکشاهی و سیروان هم ندارد، همه بلوط ها حالشان یکی است، سوخته و درمانده...از جنگل های ارتفاعات «بازی دراز» هم هوار درختان بلند است، کوه های «حاتم» کهگیلویه و بویراحمد چند روزی میزبان آتش بودند و سوختند و ساختند؛ این حکایت هرساله زاگرس و بلوط هایش است.آتش بعد از سر زدن به «شلم» در استان ایلام راهی جنگل های بی پناه لرستان شد؛ جایی در شهرستان کوهدشت که حالا مهمانیِ آتش برایش قصه پار و پیرار نیست؛ آتش آن قدر اینجا آمدورفت داشته که حالا اهالی به بودنش عادت کرده اند؛ اما بلوط ها به این راحتی نمی خواهند تسلیم شوند.فرقی نمی کند کجای جغرافیای زاگرس را انگشت بگذاری، درد یکی است، از ایلام و لرستان گرفته تا یاسوج و خوزستان و همدان؛ هنوز از بلوطستان «هردریژ» استان ایلام دود و آتش بلند است.آتش دوباره پا گرفتهمین امروز دوباره آتش گر گرفته است، کوهستان را نفس نفس بالا می رویم تا هرچه زودتر دست نبرد به یقه شعله ای برسانیم. سینه کش را از میان درختانی که شانه به هم چسبانده اند بالا می رویم، گردنه سخت را بالاآمده ایم. بوی سوختگی مشام را می آزارد. هرچه نزدیک تر می شویم، روبرو سیاه تر می شود و پهنه زاگرس درمانده تر.هرچه اطراف را می نگرم جنازه درخت است و زمین سوخته و شعله های وحشی آتش؛ مشت خاکی نیست تا بر صورت آتشی بکوبم که دارد از پای درختی بالا می رود. شاخه ای به دست می گیرم و با ضربه چند شلاق، آتش را بند می آورم و با عجله به سراغ تنه گُر گرفته دیگری می دوم.ماجرای آتش و بلوط حکایت جدیدی نیست، از دیروزها تا امروز بلوطستان صحنه جدال بوده استماجرای آتش و بلوط حکایت جدیدی برای زاگرس نیست، از دیروزها تا امروز بلوطستان صحنه جدال بوده است، یک روز حرف زغال گیری است و روز دیگر تغییر کاربری و کشاورزانی که به طمع زمین مُفت، چنگ به سرمایه زمین انداخته اند، یک روز با تبر و اره می برند، روز دیگر زغال می گیرند و این روزها آتش می زنند.مروری بر تقویم آتش سوزی های اخیر در خردادماه که از لابه لای اخبار خبرگزاری مهر بیرون آورده شده است نشان می دهد که طی ۱۰روز اخیر دست کم روزانه یک آتش سوزی در مناطق مختلف زاگرس رخ داده است تا ایران گردی زبانه های آتش خاکستر و حسرت به بار آورد.تقویم آتش سوزی های اخیر در جنگل های کشورعنوان حادثهتاریخ آتش سوزیعلت آتش سوزیآتش سوزی در جنگل های «هردریژ» استان ایلام۱۶ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های ارتفاعات بازی دراز در استان کرمانشاه۱۶ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های دره گلی کهگیلویه و بویراحمد۱۵ خردادعامل انسانی(عمدی)آتش سوزی جنگل های کبیرکوه ملکشاهی در استان ایلام۱۲ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های سیروان و آبدانان در استان ایلام۱۲ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های ایوان در استان ایلام(به مدت سه روز)۱۱ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های «شلم» در استان ایلام ۱۰ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های ام الدبس در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان ۹ خردادعامل انسانیآتش سوزی مراتع تل رش در شهرستان لنده استان کهگیلویه و بویراحمد۹ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های کوهدشت استان لرستان۸ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های جزیره آشوراده استان گلستان۸ خردادعامل انسانیآتش در کوه های حاتم استان کهگیلویه و بویراحمد۷ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های کبیرکوه استان ایلام۶ خردادعامل انسانیآماده باش در زاگرسدر حالی آتش سوزی ها در استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان و خوزستان آغازشده است که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از آماده باش نیروهای حفاظتی در مناطق گرمسیر برای مقابله با حریق خبر داده است.در سال جاری نیز با توجه به وضعیت مناسب بارش ها و افزایش پوشش علفی کف جنگل، احتمال وقوع حریق در عرصه های طبیعی شدت یافته استقاسم سبزعلی بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، با افزایش دما و کاهش بارش ها روبرو بوده ایم. در چنین شرایطی عرصه های طبیعی کشور مستعد آتش سوزی است. در سال جاری نیز با توجه به وضعیت مناسب بارش ها و افزایش پوشش علفی کف جنگل، احتمال وقوع حریق در عرصه های طبیعی شدت یافته است.وی افزود: سازمان جنگل ها، اقداماتی را برای تأمین تجهیزات، گروه بندی جوامع محلی، راه اندازی پایگاه های اطفای حریق، آموزش نیروهای ادارات کل منابع طبیعی و غیره انجام داده است.وی گفت: کانون های بحران به خصوص در نقاط زاگرسی توسط ما شناسایی شده است تا با همراهی جوامع محلی، دهداری ها و غیره از طریق ارائه آموزش های لازم، حریق را کنترل کنیم.آتش سوزی رو به افزایش استبه گفته سبزعلی ۹۵درصد حریق های رخ داده در عرصه های طبیعی، عامل انسانی دارند. ۶۰تا ۷۰درصد حریق ها نیز ناشی از سهل انگاری مردم است. به همین دلیل در فصلی که مردم برای تفرج به عرصه های طبیعی رفته و برای پخت وپز آتش روشن می کنند، شاهد افزایش تعداد دفعات وقوع حریق هستیم. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها آتش زدن «پس چر» مزارع را یکی از دلایل سرایت حریق به عرصه های طبیعی اعلام کرد و افزود: کشاورزان برای آماده شدن زمین برای کشت جدید، کاه و کلش مزارع خود را آتش زده و حریق به عرصه های طبیعی سرایت می کند. با تصویب قانون، سوزاندن پس چر مزارع ممنوع شده است و مرتکبان به پرداخت جریمه و برخورد قانونی محکوم می شوند. به گفته وی، سال گذشته ۳۵درصد وقوع حریق در عرصه های طبیعی کاهش یافته است اما استان های زاگرسی شاهد افزایش حریق بوده اند. امسال نیز استان های واقع در نقاط گرمسیر نظیر خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال و بختیاری شاهد وقوع حریق بوده اند.ایلام شاهد بیشترین آتش سوزیبا شروع فصل گرما آتش سوزی ها بازهم در استان ایلام با ۶۴۰ هزار هکتار جنگل آغاز شد و این استان مثل سال های قبل بیشترین سهم را آتش سوزی ها جنگل های زاگرس دارد، این استان طی سال جاری تاکنون شاهد آتش سوزی های مکرر در مناطق کبیرکوه، سرخ گیر، هردژیر و... بوده است.پنجشنبه ۱۱ خردادماه سال جاری جنگل های منطقه سرخ گیر واقع در شهرستان ایوان از توابع استان دچار حریقی گسترده شد که این آتش سوزی بعد از دو روز با کمک مردم خاموش شد و بخش قابل توجهی از درختان منطقه از بین رفت.علاوه بر این آتش سوزی، جنگل های کبیرکوه در همین خردادماه جاری در چند منطقه ازجمله در آبدانان، دره شهر، بدره طعمه حریق شد و بازهم درختان بلوط این منطقه را به خاکستر تبدیل کرد.طبق گفته مسئولان بخشی از مناطق جنگلی که دچار آتش سوزی شامل مناطق حفاظت شده استان محسوب می شود که علاوه بر از بین رفتن درختان، حیات وحش منطقه نیز به خطر افتاده استطبق گفته مسئولان بخشی از مناطق جنگلی که دچار آتش سوزی شامل مناطق حفاظت شده استان محسوب می شود که علاوه بر از بین رفتن درختان، حیات وحش منطقه نیز به خطر افتاده است.رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام دراین ارتباط گفت: تنها راه علاج این است که همه باهم از روشن کردن آتش در جنگل و مرتع خودداری و به دیگران هم توصیه کنیم که در جنگل آتش روشن نکنند.وی افزود: هرچند شاهد کاهش آتش سوزی ها در سطح استان ایلام طی دو سال گذشته بوده ایم اما استان ایلام ٦٤١ هزار هکتار جنگل دارد یعنی ٧٨ درصد از کل مساحت استان، پس باید از این میراث گران بها به خوبی مراقبت کنیم.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4وی افزود: درختان بلوط در ا ...

ادامه مطلب  

آتش در «زاگرس» به پا شد؛ بلوط هایی که می سوزند و می سازند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(iann) به نقل از مهر؛ بلوط های گُر گرفته و علف های سوخته این روزها تن و صورت زاگرس را سرخ و سیاه کرده است؛ آتش اینجا پا گرفته و بلوط ها سال هاست که می سوزند و می سازند.«کبیرکوه» می سوزد. «دره گلی» دیگر رنگ و بوی گل ها را نمی دهد، ایوان و ملکشاهی و سیروان هم ندارد، همه بلوط ها حالشان یکی است، سوخته و درمانده…از جنگل های ارتفاعات «بازی دراز» هم هوار درختان بلند است، کوه های «حاتم» کهگیلویه و بویراحمد چند روزی میزبان آتش بودند و سوختند و ساختند؛ این حکایت هرساله زاگرس و بلوط هایش است.آتش بعد از سر زدن به «شلم» در استان ایلام راهی جنگل های بی پناه لرستان شد؛ جایی در شهرستان کوهدشت که حالا مهمانیِ آتش برایش قصه پار و پیرار نیست؛ آتش آن قدر اینجا آمدورفت داشته که حالا اهالی به بودنش عادت کرده اند؛ اما بلوط ها به این راحتی نمی خواهند تسلیم شوند.فرقی نمی کند کجای جغرافیای زاگرس را انگشت بگذاری، درد یکی است، از ایلام و لرستان گرفته تا یاسوج و خوزستان و همدان؛ هنوز از بلوطستان «هردریژ» استان ایلام دود و آتش بلند است.آتش دوباره پا گرفتهمین امروز دوباره آتش گر گرفته است، کوهستان را نفس نفس بالا می رویم تا هرچه زودتر دست نبرد به یقه شعله ای برسانیم. سینه کش را از میان درختانی که شانه به هم چسبانده اند بالا می رویم، گردنه سخت را بالاآمده ایم. بوی سوختگی مشام را می آزارد. هرچه نزدیک تر می شویم، روبرو سیاه تر می شود و پهنه زاگرس درمانده تر.هرچه اطراف را می نگرم جنازه درخت است و زمین سوخته و شعله های وحشی آتش؛ مشت خاکی نیست تا بر صورت آتشی بکوبم که دارد از پای درختی بالا می رود. شاخه ای به دست می گیرم و با ضربه چند شلاق، آتش را بند می آورم و با عجله به سراغ تنه گُر گرفته دیگری می دوم.ماجرای آتش و بلوط حکایت جدیدی نیست، از دیروزها تا امروز بلوطستان صحنه جدال بوده استماجرای آتش و بلوط حکایت جدیدی برای زاگرس نیست، از دیروزها تا امروز بلوطستان صحنه جدال بوده است، یک روز حرف زغال گیری است و روز دیگر تغییر کاربری و کشاورزانی که به طمع زمین مُفت، چنگ به سرمایه زمین انداخته اند، یک روز با تبر و اره می برند، روز دیگر زغال می گیرند و این روزها آتش می زنند.مروری بر تقویم آتش سوزی های اخیر در خردادماه که از لابه لای اخبار خبرگزاری مهر بیرون آورده شده است نشان می دهد که طی ۱۰روز اخیر دست کم روزانه یک آتش سوزی در مناطق مختلف زاگرس رخ داده است تا ایران گردی زبانه های آتش خاکستر و حسرت به بار آورد.تقویم آتش سوزی های اخیر در جنگل های کشورعنوان حادثهتاریخ آتش سوزیعلت آتش سوزیآتش سوزی در جنگل های «هردریژ» استان ایلام۱۶ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های ارتفاعات بازی دراز در استان کرمانشاه۱۶ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های دره گلی کهگیلویه و بویراحمد۱۵ خردادعامل انسانی(عمدی)آتش سوزی جنگل های کبیرکوه ملکشاهی در استان ایلام۱۲ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های سیروان و آبدانان در استان ایلام۱۲ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های ایوان در استان ایلام(به مدت سه روز)۱۱ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های «شلم» در استان ایلام۱۰ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های ام الدبس در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان ۹ خردادعامل انسانیآتش سوزی مراتع تل رش در شهرستان لنده استان کهگیلویه و بویراحمد۹ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های کوهدشت استان لرستان۸ خردادعامل انسانیآتش سوزی جنگل های جزیره آشوراده استان گلستان۸ خردادعامل انسانیآتش در کوه های حاتم استان کهگیلویه و بویراحمد۷ خردادعامل انسانیآتش سوزی در جنگل های کبیرکوه استان ایلام۶ خردادعامل انسانیآماده باش در زاگرسدر حالی آتش سوزی ها در استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان و خوزستان آغازشده است که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از آماده باش نیروهای حفاظتی در مناطق گرمسیر برای مقابله با حریق خبر داده است.وی افزود: سازمان جنگل ها، اقداماتی را برای تأمین تجهیزات، گروه بندی جوامع محلی، راه اندازی پایگاه های اطفای حریق، آموزش نیروهای ادارات کل منابع طبیعی و غیره انجام داده است.وی گفت: کانون های بحران به خصوص در نقاط زاگرسی توسط ما شناسایی شده است تا با همراهی جوامع محلی، دهداری ها و غیره از طریق ارائه آموزش های لازم، حریق را کنترل کنیم.آتش سوزی رو به افزایش استبه گفته سبزعلی ۹۵درصد حریق های رخ داده در عرصه های طبیعی، عامل انسانی دارند. ۶۰تا ۷۰درصد حریق ها نیز ناشی از سهل انگاری مردم است. به همین دلیل در فصلی که مردم برای تفرج به عرصه های طبیعی رفته و برای پخت وپز آتش روشن می کنند، شاهد افزایش تعداد دفعات وقوع حریق هستیم.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها آتش زدن «پس چر» مزارع را یکی از دلایل سرایت حریق به عرصه های طبیعی اعلام کرد و افزود: کشاورزان برای آماده شدن زمین برای کشت جدید، کاه و کلش مزارع خود را آتش زده و حریق به عرصه های طبیعی سرایت می کند. با تصویب قانون، سوزاندن پس چر مزارع ممنوع شده است و مرتکبان به پرداخت جریمه و برخورد قانونی محکوم می شوند. به گفته وی، سال گذشته ۳۵درصد وقوع حریق در عرصه های طبیعی کاهش یافته است اما استان های زاگرسی شاهد افزایش حریق بوده اند. امسال نیز استان های واقع در نقاط گرمسیر نظیر خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال و بختیاری شاهد وقوع حریق بوده اند.ایلام شاهد بیشترین آتش سوزیبا شروع فصل گرما آتش سوزی ها بازهم در استان ایلام با ۶۴۰ هزار هکتار جنگل آغاز شد و این استان مثل سال های قبل بیشترین سهم را آتش سوزی ها جنگل های زاگرس دارد، این استان طی سال جاری تاکنون شاهد آتش سوزی های مکرر در مناطق کبیرکوه، سرخ گیر، هردژیر و… بوده است.پنجشنبه ۱۱ خردادماه سال جاری جنگل های منطقه سرخ گیر واقع در شهرستان ایوان از توابع استان دچار حریقی گسترده شد که این آتش سوزی بعد از دو روز با کمک مردم خاموش شد و بخش قابل توجهی از درختان منطقه از بین رفت.علاوه بر این آتش سوزی، جنگل های کبیرکوه در همین خردادماه جاری در چند منطقه ازجمله در آبدانان، دره شهر، بدره طعمه حریق شد و بازهم درختان بلوط این منطقه را به خاکستر تبدیل کرد.طبق گفته مسئولان بخشی از مناطق جنگلی که دچار آتش سوزی شامل مناطق حفاظت شده استان محسوب می شود که علاوه بر از بین رفتن درختان، حیات وحش منطقه نیز به خطر افتاده استطبق گفته مسئولان بخشی از مناطق جنگلی که دچار آتش سوزی شامل مناطق حفاظت شده استان محسوب می شود که علاوه بر از بین رفتن درختان، حیات وحش منطقه نیز به خطر افتاده است.رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام دراین ارتباط گفت: تنها راه علاج این است که همه باهم از روشن کردن آتش در جنگل و مرتع خودداری و به دیگران هم توصیه کنیم که در جنگل آتش روشن نکنند.وی افزود: هرچند شاهد کاهش آتش سوزی ها در سطح استان ایلام طی دو سال گذشته بوده ایم اما استان ایلام ۶۴١ هزار هکتار جنگل دارد یعنی ٧٨ درصد از کل مساحت استان، پس باید از این میراث گران بها به خوبی مراقب ...

ادامه مطلب  

اهتمام بانک دی به بانکداری بدون ربا، مطلوب است  

درخواست حذف این مطلب
موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران و کارکنان بانک دی در ستاد مرکزی این بانک برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی به آسیب شناسی وضعیت بانکداری بدون ربا در کشور پرداخت.موسویان با بیان تاریخچه تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد که طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود مقرر شد که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد تا سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل کند و در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل دهد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دغدغه های مراجع عظام و علما در خصوص نظام بانکی کشور گفت: معاملات صوری، جریمه تأخیر تادیه، دستمزد کارکنان بانک ها و نرخ سود از مهم ترین دغدغه های آیات عظام است و مسئولان نظام بانکی مسئولیت دارندکه حساسیت های لازم را در این زمینه رعایت کنند.موسویان با اشاره به صوری بودن معاملات در نظام بانکی کشور گفت: معامله صوری به معامله ای گفته می شود که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند که در این حالت معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می شود، یعنی طرفین چنین وانمود می کنند که عقدی را منعقد ساخته اند و حال آنکه محتوای آن را قصد نکرده اند و قصد آنها بر خلاف صورت ظاهر عقد است.وی در خصوص دلایل صوری شدن قراردادها در بانک ها افزود: در حوزه بانکداری در بسیاری از موارد مشاهده می شود قراردادهای منعقده به صورت صوری در چارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر صورت ممکن نیاز متقاضیان وجوه برآورده گردد که در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه حساسیتی از خود نشان نمی دهند که پرداخت و اخذ وجوه دقیقاً منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد. اهمیت ندادن به این موضوع توسط طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارا از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل نموده است.موسویان با اشاره به اقدامات بانک ها برای جلوگیری از صوری شدن معاملات تصریح کرد: بسیاری از بانک ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده اند و مدیران بانک ها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که ببینند چرا برخی معاملات صوری می شود و آیا آموزش نا مناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است و یا ابزارها ناکافی است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که جریمه تأخیر تادیه از حساس ترین مسائل و چالش ها در بانکداری اسلامی است گفت: این موضوع پس از گذشت چندین سال هنوز به عنوان یک سؤال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیرجاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد پیدا نشده است.موسویان با تشریح این که برخی بانک ها در زمینه تأخیر تادیه جایزه تعیین کرده اند گفت: بانک های غربی در خصوص این موضوع بهره دیرکرد می گیرند که این بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است.وی افزود: در سال ۱۳۶۱ بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که پس از دستور حضرت امام (ره) به شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان برای پیدا کردن راه حل موضوع، به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم الایام مطرح بوده است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص اختلافات فقهی موجود در زمینه وجه التزام تصریح کرد: وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عین هم نیستند. و همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده است و بین مراجع اختلاف نظر است، برخی مراجع وجه التزام را ق ...

ادامه مطلب  

اهتمام بانک دی به بانکداری بدون ربا، مطلوب است  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام و المسلمین موسویان در مراسم گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی عنوان کرد:به گزارش شمانیوز، در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران و کارکنان بانک دی در ستاد مرکزی این بانک برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی به آسیب شناسی وضعیت بانکداری بدون ربا در کشور پرداخت. موسویان با بیان تاریخچه تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد که طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود مقرر شد که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد تا سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل کند و در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل دهد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دغدغه های مراجع عظام و علما در خصوص نظام بانکی کشور گفت: معاملات صوری، جریمه تاخیر تادیه ، دستمزد کارکنان بانک ها و نرخ سود از مهم ترین دغدغه های آیات عظام است و مسئولان نظام بانکی مسئولیت دارندکه حساسیت های لازم را در این زمینه رعایت کنند.موسویان با اشاره به صوری بودن معاملات در نظام بانکی کشور گفت: معامله صوری به معامله ای گفته می شود که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند که در این حالت معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می شود، یعنی طرفین چنین وانمود می کنند که عقدی را منعقد ساخته اند و حال آنکه محتوای آن را قصد نکرده اند و قصد آنها بر خلاف صورت ظاهر عقد است. وی در خصوص دلایل صوری شدن قراردادها در بانک ها افزود: در حوزه بانکداری در بسیاری از موارد مشاهده می شود قراردادهای منعقده به صورت صوری در چارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر صورت ممکن نیاز متقاضیان وجوه برآورده گردد که در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه حساسیتی از خود نشان نمی دهند که پرداخت و اخذ وجوه دقیقا منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد. اهمیت ندادن به این موضوع توسط طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارا از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل نموده است .موسویان با اشاره به اقدامات بانک ها برای جلوگیری از صوری شدن معاملات تصریح کرد: بسیاری از بانک ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده اند و مدیران بانک ها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که ببینند چرا برخی معاملات صوری می شود و آیا آموزش نا مناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است و یا ابزارها ناکافی است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که جریمه تاخیر تادیه از حساس ترین مسائل و چالش ها در بانکداری اسلامی است گفت:این موضوع پس از گذشت چندین سال هنوز به عنوان یک سوال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیرجاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد پیدا نشده است.موسویان با تشریح این که برخی بانک ها در زمینه تاخیر تادیه جایزه تعیین کرده اند گفت: بانک های غربی در خصوص این موضوع بهره دیرکرد می گیرند که این بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است. وی افزود: در سال 1361 بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که پس از دستور حضرت امام (ره) به شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان برای پیدا کردن راه حل موضوع، به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم الایام مطرح بوده است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص اختلافات فقهی موجود در زمینه وجه التزام تصریح کرد: وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عی ...

ادامه مطلب  

ترامپ در خدمت ساختار میلیتاریستی آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
سفر منطقه ای دونالد ترامپ به عربستان و اسرائیل بر اساس نشانه هایی از گسترش نظامی گری تهدید و ایجاد ائتلاف علیه ایران همراه بوده است. گرچه محور اصلی سفر دونالد ترامپ به عربستان مربوط به فروش تسلیحات متعارف زمینی هوایی دریایی و سیستم ضدموشک است اما ریک تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض به این موضوع اشاره دارد که ایران باید آزمایش موشکی خود را متوقف سازد. بیان چنین رویکردی نشان می دهد که وزیر امور خارجه آمریکا با ادبیات شبه تهدید به استقبال دولت جدید و انتخابات فراگیر ایران می آید.الگویی که مبتنی بر نشانه هایی از تهدید دیپلماتیک بود ...

ادامه مطلب  

میزبانی جام جهانی بدون ایران امکان پذیر نیست  

درخواست حذف این مطلب
چندی پیش رئیس جدید یوفا الکساندر چوین در مورد کاندیداتوری آمریکا برای بازی های جام جهانی 2026 به صراحت عنوان کرد این کشور یا باید قید جام جهانی را بزند و یا قید اعمال تحریم ها علیه شش کشوری را بزند که سفر اتباعش به آمریکا منع شده است. اینفانتینو رئیس فیفا: آمریکا باید بین اد ...

ادامه مطلب  

گابریل: بدون روسیه و ایران امکان حل بحران سوریه وجود ندارد  

درخواست حذف این مطلب
وزیر خارجه آلمان در نشست گروه 7 تاکید کرده که بدون حضور و نقش آفرینی ایران و روسیه امکان حصول به راه حل برای پایان بحران سوریه وجود ندارد. آنلاین :وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در نشست گروه 7 به ایتالیا رفته از لزوم حضور روسیه و ایران و رایزنیها با این دو کشور برای حل بحران سوریه سخن گفته است.در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه 7 در شهر «لوچا» ایتالیا و با حضور وزرای خارجه ترکیه عربستان سعودی و چند کشور دیگر عربی نشستی با محوریت سوریه ب ...

ادامه مطلب  

انتقام شکست حلب در سن پترزبورگ  

درخواست حذف این مطلب
دیروز در حالی که ولادیمیر پوتین برای مذاکره با رئیس جمهور بلاروس به سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه رفته بود وقوع انفجار در متروی این شهر 5 میلیون نفری دهها کشته و زخمی برجای گذاشت. تا لحظه تنظیم خبر هیچ گروه تروریستی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت ولی تقریباً همه شواهد و قرائن نشان می دهد که این انفجار تروریستی بوده است. به گزارش «جوان» حد فاصل بین دو ایستگاه مترو سنایا و مؤسسه تکنولوژی هسکی در شهر سن پترزبورگ عصر دیروز شاهد انفجار ناشی از یک بمب دست ساز بود که در داخل واگن قطار در حال حرکت در خط مترو آبی رخ داد و دست کم 12 کشته و 50 زخم ...

ادامه مطلب  

تعیین بازرس ویژه تحقیق به ضرر امریکاست  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا انتقادهای خود از تعیین بازرس ویژه برای بررسی اتهام ارتباط تیم انتخاباتی او با مقام های روسیه را تشدید کرده است. به گزارش شبکه سی ان ان ترامپ شامگاه پنج شنبه اعلام کرد: «من فکر می کنم این کار [تعیین بازرس ویژه] به طور وحشتناکی به کشور ما ضرر می زند زیرا این کار نشان می دهد که کشور ما دوپاره شده و در اغتشاش و تفرقه فرورفته است.» پیش از این اظهارات ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کلمبیا در کاخ سفید گفت هیچ تبانی مخفیانه ای بین او و دولت روسیه وجود نداشته است. روز چهارشنبه وزار ...

ادامه مطلب  

فرو ریختن ساختمان وزارت نیرو دور از انتظار نیست / آتش نشان ها به طبقات منفی ساختمان راه پیدا کردند  

درخواست حذف این مطلب
۱۶:۴۸/ محدودیت ترافیکی نداریمسردار حسین رحیمی ، رییس پلیس تهران بزرگ جمع خبرنگاران گفت: اولین مجموعه ای که در محل حادثه حاضر شد، نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی بودند و تاکنون نیز حضور داشته اند.وی افزود: فرماندهان مسئول از دقایق اولیه حضور داشتند. در تلاش هستیم فضا را به گونه ای برای آتش نشان ها فراهم کنیم.رحیمی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون در منطقه مشکلی وجود نداشته و مردم همکاری بهتری با ما داشته اند، محدودیت ترافیکی نداریم.همچنین اظهار کرد: انتظار داریم مردم به محل مراجعه نکنند تا دستگاه های مسئول بتوانند به وظایف خود عمل کنند۱۶:۳۰/ تا حدی زیادی میزان دود کاسته شده استسخنگوی آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت: تا حدی زیادی میزان دود کاسته شده است نیروها از طبقه منفی سه به منفی چهار نفوذ کرده اند اما حرارت همچنان بالاست.وی افزود: امید است با پایین آمدن دما ماموران آتش نشانی بتوانند بیش تر به محل حریق نفوذ کنند. همچنین تصریح کرد: همکاران ما مانند همیشه ایثارگری کرده اند.ملکی گفت: در ساختمان هایی که اسکلت فلزی دارند احتمال ریزش را پیش بینی می کنیم و در زمانی که دما بالا می رفت نیروها را خارج می کردیم اما در طی ۳۰ ساعت گذشته عملیات متوقف نشده است.۱۴:۵۰/ ورود تیم بررسی به طبقه منفی چهارسخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: دقایقی پیش تیم بررسی توانستند به طبقه منفی چهار نفوذ کنند.وی در خصوص احتمال ریزش ساختمان اظهار کرد: تا زمانی که عملیات اطفای حریق ادامه دارد نمی توان نظر کارشناسی داد.ملکی همچنین اظهار کرد: عملیات ما به نسبت واکنش آتش بستگی دارد و امیدوارم وضعیت از این شرایط بدتر نشود.سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: شب گذشته مسئول تاسیسات ساختمان به ما اعلام کرد که تعدادی گالن آب در طبقه منفی پنج وجود دارد اما در خصوص مخزن گازوئیل هیچ اطلاعی نداریم.وی غرقاب شدن ساختمان را تکذیب کرد.۱۳:۰۵/ ۴۰۰ لیتر گازوئیل در حیاط ساختمان وجود داردساوالان پور مسئول تاسیسات برق حرارتی وزارت نیرو در جمع خبرنگاران : ۴۰۰لیتر گازوئیل در حیاط برای مواقع ضروری و روشن کردن مشعل بوده و اصلا بنزینی در طبقات پایین نبوده است.وی افزود: چون فضا بسته و پر دود است آتش نشان ها نمی توانند به طبقه منفی چهار بروند البته تا این لحظه بیش از چهار بار تلاش کردند.۱۴:۳۱/ درباره ریزش ساختمان باید مهندسان ساختمان نظر دهندداوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و فرمانده عملیات در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و مامورین آتش نشانی به طبقه منفی سه رسیده اند و تلاش برای نفوذ به طبقه منفی چهار همچنان ادامه دارد.وی در خصوص احتمال ریزش ساختمان گفت: در این باره باید مهندسان ساختمان نظر بدهند.۱۳:۵۰/ عملیات اطفای آتش همچنان ادامه دارد/ اقدامات لازم برای ریزش احتمالیسید جلال ملکی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق همچنان در ساختمان وزارت نیرو ادامه دارد و دستور توقف عملیات تاکنون داده نشده است.وی ادامه داد: با توجه به حجم زیاد دود و حرارت بالا در طبقات پایین، منفذی در سقف طبقاتی ایجاد گردید تا هم تخلیه دود صورت گیرد و هم بتوانیم کف و فوم را به آتش تزریق کنیم.ملکی تصریح کرد: در ساعات میانی شب به دلیل شدت حرارت بالا، نیروها نتوانستند به طبقات پایین ورود کنند اما در حال حاضر حرارت پایین تر آمده و نیروها تا طبقه منفی ۳ رفته اند؛ ولی همچنان حرارت در طبقه منفی۴ بسیار بالاست.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: امیدواریم حرارت در ساعات آتی کاهش یابد. این عملیات، یک عملیات فرسایشی است و ما باید هم جان مأموران و هم موقعیت ساختمان رو در نظر بگیریم.وی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم را برای ریزش ساختمان انجام داده ایم و هر چیزی امکان وقوع دارد.۱۳:۴۰/ تاکتیک را عوض کردیم/ایجاد شکاف در سقف طبقه منفی ۳ برای اطفای آتشسیدجلال ملکی با اشاره به آخرین وضعیت آتش سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو در خیابان ولیعصر گفت: با تلاش های صورت گرفته میزان حرارت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.وی گفت: عملیات متوقف نشده اما با توجه به حرارت بالا و شعله ها و میزان دود تاکتیک را عوض کردیم.سخنگوی سازمان آتش نشانی توضیح داد: با تجهیز سرگروه ها و اعزام حداقل نیرو کار اطفای حریق در حال انجام است.وی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته گفت: توانستیم از سقف طبقه منفی سه شکافی ایجاد کنیم که از طریق آن آب و فوم روی آتش موجود در منطقه منفی ۴ ریخته می شود.ملکی گفت: آتش به طبقات بالا سرایت نکرده اما دود حاصل از اتش سوزی همچنان در طبقه منفی ۴ موجود است.۱۲:۵۲/ تلاش ماموران سازمان آب برای اطفای حریقماموران سازمان آب و فاضلاب با تجهیزات مکانیکی مشغول کندن زمین برای رسیدن به لوله ی آب هستند تا بتوانند برای اطفای حریق از آن استفاده کنند.۱۲:۳۸/وزیر نیرو در جلسه ستاد مدیریت بحران حاضر شدجلسه مدیریت بحران در حال برگزاری است. وزیر نیرو در جلسه ستاد بحران در هتل کوثر حاضر شد. همچنین احمد صادقی به عنوان جانشین شهردار در ستاد بحران در این نشست حاضر است و قرار است خبرنگاران در ساختمان فولاد که در نزدیکی محل حادثه است مستقر شوند و ملکی نیز به عنوان سخنگوی این حادثه انتخاب شد.۱۲:۳۰/ حادثه حاشیه ای در کنار آتش سوزیهمزمان با آتش سوزی، لوله آب در خیابان اصلی ولیعصر ترکیده و آب در خیابان و پیاده روهای ضلع شمالی میدان ولی عصر روان است.۱۲:۲۱/ تخلیه ساختمان شهید امین زاده وزارت صنعتساختمان شهید امین زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای خیابان ملائی قرار داشت همین لحظه تخلیه شد.به نظر می آید با ادامه دار شدن زمان اطفای حریق و احتمال ریزش ساختمان های بیشتری تخلیه شود.۱۲:۱۰/ جلسه بررسی سناریوی اطفای حریق برگزار شدهم اکنون جلسه بررسی سناریوی اطفای حریق در حال برگزاری است.عیسی فرهادی فرماندار تهران در محل حادثه حاضر شد و گفت: از درجه حرارت طبقه منفی ۴ کاسته شده و فعلا ساختمان تخلیه است.۱۲:۰۰/ مشکل ترافیکی نداریمسردار مهماندار در حاشیه حضور در محل حادثه با بیان اینکه به دلیل اینکه آتش سوزی در فرعی اتفاق افتاده مشکل ترددی نداریم، گفت: در صورت نیاز، محدودیت های بیشتری را برای تسهیل ورود خودروهای امدادی وضع می کنیم اما در حال حاضر مشکلی در این رابطه نداریم.مساحت محل تجمع اسناد حدود ۴۰۰ متر مربع استبر اساس شنیده ها مساحت محل تجمع اسناد در طبقه منفی ۴ حدود ۴۰۰ متر مربع است.۱۱:۴۷/ کاهش درجه دما در محل آتش سوزیمدیرعامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای اطفای کامل حریق انجام دادیم با توجه به شکستن برخی شیشه های ساختمان، فعلا دستور تخلیه کامل نیروهای امدادی و اطراف ساختمان را داده ایم.داوری در خصوص دمای ساختما ن منفی ۴، گفت: قبلا این دما ۴۰۰ درجه بود ولی اکنون این دما به ۱۵۰ درجه رسیده است.تاکنون شهردار تهران و تمامی معاونین و فرماندار در محل حادثه حاضر شدند.۱۱.۴۷/ تشکیل ستاد مدیریت بحران در هتل کوثرهتل کوثر به ستاد مدیریت بحران تبدیل شده و جلسه ستاد بحران در این هتل در حال برگزاری است۱۱:۴۵/ خودروهای محبوس در ساختمان تخلیه شددقایقی قبل خودروهای محبوس در طبقه منفی سه ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو از محل حادثه خارج شد.۱۱:۲۴/ کارشناسان کمیته ایمنی شورای شهر در محل حادثه حاضر شدندکارشناسان کمیته ایمنی شورای شهر در محل حادثه حاضر شدند و در حال حاضر هیچ آتش نشانی داخل ساختمان نیست.۱۱:۲۱/ «محمد پرورش» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در محل حادثه حاضر شد.۱۱:۱۲/ شایعه افزایش احتمال ریزش ساختمان/ وجود ذخایر بنزین در ساختمان تکذیب شددقایقی قبل نیروهای پلیس ویژه در محل آتش سوزی مستقر شدند. گفته می شود خودروهایی که در محل حادثه هستند در حال خروج از ساختمان هستند.شایعه وجود ذخایر بنزین از سوی مسئولان ساختمان رد شد و بعضی نیروهای آتش نشانی که داخل ساختمان رفته بودند از ساختمان خارج شدند و عملیات از بیرون ساختمان ادامه دارد.محدودیت خبرنگاران برای نزدیک شدن به ساختمان اضافه شده و علت این محدودیت وجود خطر جانی برای خبرنگاران عنوان شده است.شایعه شده است که احتمال ریزش ساختمان افزایش یافته است.۱۱:۱۰/ از روز گذشته تاکنون ۹ نفر مصدوم شده اند/ ۴ نفر درمان در محلسازمان اورژانس اعلام کرد: تعداد مصدومین آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران از روز گذشته تا این لحظه ۹ نفر بوده است که ۴ نفر در محل درمان شده اند و ۵ نفر به مرکز درمانی منتقل شده اند.۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر خواهند بود.۱۱:۰۵/ ورود آتش نشانان به طبقه منفی سهسخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: چند دقیقه قبل نیروها تا طبقه منفی سه به صورت مقطعی و با حداقل نفرات و با تجهیزات کامل نفوذ کردند. این نیروها به صورت تیمی و تحت کنترل می روند و پس از انجام کار بر می گردند.سید جلال ملکی ...

ادامه مطلب  

هفتم مهر روز قدردانی از آتش نشانان  

درخواست حذف این مطلب
امروز روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده. در این روز تعدادی از آتش نشانان در پالایشگاهی که در بمباران دشمن بعثی تخریب شد به شهادت رسیدند ۵۵آنلاین :هفتم مهر ماه هر سال به نام روز آتش نشانی نام گذاری شده است و در این روز مردم با نکوداشت رشادت و فداکاری آتش نشانان از آن ها تقدیر و تشکر به عمل می آورند، دکتر سلام نیز همزمان با روز آتش نشانی مقاله ویژه ای در گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان در اختیار شما قرار داده است.آتش نشان کیست و کار آتش نشان چیست؟آتش نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش های ناخواسته انجام می گیرد. اهداف آتش نشانی حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است. در همه کشورها سازمان آتش نشانی وجود دارد که وظیفه مقابله با آتش، سوانح و حوادث مختلف را برعهده دارد. در ایران اولین سازمان آتش نشانی توسط روس ها در شهر تبریز ایجاد شد. آتش نشانی ها زیر نظر شهرداری کار می کنند.آتش نشان فردی است که انواع مهارت های اطفاء حریق و عملیات امداد و نجات را دارد. او از افراد و اموال آنها در برابر آتش و سایر خطرات محافظت کرده و در شرایط اضطراری به آنان کمک می کند. همچنین درباره مسایل ایمنی به مردم آموزش و مشاوره می دهد.کار آتش نشانی شامل دو بخش اطفاء حریق و عملیات امداد و نجات می شود. در بخش اطفاء حریق به خاموش کردن انواع آتش ها در مناطق مختلف پرداخته می شود. در بخش عملیات امداد و نجات، افرادی که در چاه یا معدن سقوط کرده ، در آسانسور یا ارتفاعات گیر کرده، دچار مسمومیت و خفگی شده، زیر آوار مانده و … را نجات می دهند.وظایف آتش نشان– حمل و نقل وسایل و تجهیزات آتش نشانی– کنترل کردن و خاموش کردن آتش– نجات مصدومان و قربانیان از محل های آتش سوزی، صحنه تصادفات و سایر موقعیت های خطرناک– کنترل کردن نشت مواد شیمیایی و خطرناک– نظارت بر عملیات های آتش نشانی و کار آتش نشان ها (مخصوص مسئولان تیم آتش نشانی)– تهیه گزارشات روزانه ازعملیات ها (مخصوص مسئولان تیم آتش نشانی)– برگزاری دوره های آموزشی در مدارس و سایر مراکز اجتماعی– بازرسی ساختمان ها برای اطمینان یافتن از رعایت شدن مسایل ایمنی در آنها– ارائه مشاوره حرفه ایدلیل نام گذاری هفت مهر روز آتش نشاندر روز ۷ مهر ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است. ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایه های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز است.اولین آتش نشانی در ایراناولین ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز در سال ۱۲۲۱ شمسی ساخته شده است. وجود برج تاریخی آتش نشانی (یانقین) دراین شهر گواهی براین مدعاست. از آنجا که ایجاد و احداث برج آتش نشانی اساس و شالوده تشکیلات آتش نشانی در جهان به شمار می آید، بنابراین تاسس اولین اطفائیه درکشور را با توجه به وجود اولین برج آتش نشانی در آن به شهر تب ...

ادامه مطلب  

شهدای آتش نشانان برای همیشه ماندگار شدند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع پرس، 30 دی 95 به عنوان روزی تلخ در دفتر تاریخ این دیار ثبت شد و پلاسکو ساختمانی شد برای محک مردان آتش نشانی که ققنوس وار وارد آتش شدند و همانند رزمندگان سالهای جنگ از جان خود گذشتند تا بار دیگر نام آور وادی عشق باشند.روزی که جان برکفان آتش نشان با تمام امکانات به کمک گرفتارآمدگان در آتش آمدند تا از یکدیگر سبقت بگیرند و مدال شهادت و افتخار به گردن بیاویزند. در این خصوص پای صحبت خانواده های شهیدان «رضا شفیعی» و «امیرحسین داداشی» از شهدای پلاسکو نشستیم.هر 2 پدر بزگوار این شهدا از رزمندگان دفاع مقدس هستند که محمود داداشی خود نیز یکی از آتش نشانان پیشکسوتی است که سمت استادی فرزند خود را نیز به عهده داشته است و این پدران دفاع مقدسی هستند که روحیه دلاوری و مردانگی را به فرزندان خود منتقل کردند که توانستند بار دیگر در نبرد آتش و دود و آوار روحیه فداکاری و ایثار را برای جامعه اسلامی یادآوری کنند و نوع دوستی و انسانیت را به رخ دنیای بشری بکشند.در این خصوص از خانواده شهدای آتش نشان درمورد ویژگی های فرزندان آنها و روزهای پر مخاطره و اضطرابی که برآنها گذشت سئوالاتی پرسیدیم که در ادامه می خوانید: پدر شهید شفیعیدفاع پرس: آقای شفیعی! فرزندتان چه سالی به دنیا آمد؟رضا سال 1367 به دنیا آمد. اول ماه رمضان و در ایام فاطمیه در پلاسکو به شهادت رسید. دفاع پرس: در مورد کودکی رضا برایمان بگویید؟مادر شهید:در دوران کودکی رضا، همسرم بیشتر در ماموریت و جبهه به سر می برد. برای بزرگ کردن وی خیلی سختی کشیدم، امکانات مثل الان نبود که همه وسایل زندگی مهیا و فراهم باشد و با همه سختی ها برای رشد و تربیت فرزندان خود به سر بردم.رضا را خودم به مدرسه می بردممن خودم رضا را به مدرسه می بردم. رضا بسیار مطیع و آرام بود و نیازی نبود که به وی تذکر بدهم یا مطلبی را بگویم. روزی حلال و سختی هایی که پدر وی در جبهه دیده بود باعث شد روحیه رضا آماده برای پیمودن راه حق و صراط مستقیم باشد لذا نیازی نبود به وی تذکری بدهم لذا همه امور و کارها را خودش انجام می داد.دفاع پرس: در مورد امور مذهبی که فرزندتان انجام می داد، بگویید؟رضا علاقه مند بود روزه بگیرد، فکر می کرد باید همه شب را بیدار باشد تا روزه را به دست بیاورد. از 9 سالگی روزه می گرفت و مرتب می گفت دوست دارم من هم مانند شما روزه بگیرم و نماز خود را نیز مرتب و منظم می خواند.بیشتر اوقات رضا را با بقیه پسرها (محمد،هادی و مهدی) به مسجد می بردم. همه با هم آماده می شدند، خیلی زودتر از من حاضر شده و دم درخانه می ایستادند تا با هم به مسجد برویم.پدر شهید: محله زندگی ما دولت آباد است که از سبقه دینی و فرهنگی خوبی برخوردار بود سالهاست جلسات هفتگی هیات «علمدار» را در منزل برگزار می کنیم و یکی از پایه گذاران این هیات هستیم، به همین خاطر فرزندانم ازکودکی با فرهنگ دینی و زندگی ائمه (ع) آشنایی داشتند و رضا توانست راه درست را انتخاب کند.دفاع پرس: رضا چه ویژگی ای داشت که توانست در آتش نشانی پذیرفته شود؟آتش نشانها از جمله افرادی هستند که آموزش های ویژه و سختی می بینند، فرزندم اهل ورزش بود. بیشتر صبحها در پارک نزدیک خانه ورزش می کرد و به باشگاه می رفت. بدن ورزیده و آماده ای برای کارهای سخت داشت، به همین خاطر توانست در آتش نشانی پذیرفته شود.دفاع پرس: چه مدت فرزندتان آموزش دید؟ رضا از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار بود با این حال هشت ماه هم برای ورود به آتش نشانی آموزش و مهارت های لازم برای حوادث و به ویژه حریق و مهار آتش را دیده بود.دفاع پرس: رضا در زمینه مباحث دینی چه میزان اطلاعات داشت؟رضا قبل از آن که امتحان گزینش آتش نشانی را بدهد به امام جماعت مسجد مراجعه کرده بود، تا احکام و سئوالات دینی بپرسد، امام جماعت هر سئوالی پرسیده بود همه را کامل پاسخ داده بود و امام جماعت از این همه معلومات که رضا داشت تعجب کرده بود.دفاع پرس: رضا چند سال بود که استخدام آتش نشانی شده بود؟پدر شهید: شش سال استخدام آتش نشانی شده بود. فوق دیپلم برق و الکترونیک خوانده بود و به این کار علاقه داشت و بعد ادامه تحصیل داد.مادر شهید: دوستان رضا آتش نشان بودند. وی از سختیها و مشکلات کار مطلع بود. خودش به این کار علاقه داشت همیشه به رضا می گفتم در این کار بی خوابی و ماموریت است و در شرایط سخت باید کار کنی. من راضی نیستم، کار خود را تغییر بده، رضا به من می گفت: مادر من از کارم راضی هستم.رضا با مخاطرات آتش نشانی آشنا بود و بارها به جای همکاران خود شیفت می ماند حتی اگر خواب بود و تلفن می زدند قبول می کرد و می رفت. کسی نبود که بخواهد کار نکند، مسئولیت پذیر و بسیار مهربان بود و شرایط دیگران را درک می کرد و در سختیها و مشکلات همکاران خود را یاری می داد.دفاع پرس:شرایط کاری وی چگونه بود؟رضا ساعت شش صبح بهایستگاه آتش نشانی می رفت و هشت شب به خانه می آمد و2 روز نیز شیفت بود.دفاع پرس:خاطر ه ای از شیفت رفتن رضا دارید بیان کنید؟مادر شهید: یک بار رضا یک هفته خانه نیامد. با تلفن همراه وی تماس گرفتم پاسخی نشنیدم نگرانی ام چند برابر شد اما همیشه به من می گفت: مادر اگر دیر شد و یک زمانی به منزل نیامدم به ایستگاه آتش نشانی نیا و برادران رضا هم در این رابطه برای این که مرا آرام کنند می گفتند مادر کار و اداره است وی را به ماموریت می فرستند ماموریت راه دور رفته است که نتوانسته بیاید.چند بار اتفاق افتاد که دیر آمد و حوادثی برای وی رخ داده بود درست به خاطر دارم، یک روز بیرون بودم، دیدم رضا ساعت 9.30 صبح با ماشین یکی از دوستان خود به خانه آمد و سریع خود را به داخل خانه رساند و یک پتو روی خود کشیده و خوابیده است گفتم رضا اتفاقی افتاده است؟ گفت مادر خسته ام دوباره پرسیدم؛ چه اتفاقی افتاده است؟ گفت سرم درد می کند می خواهم بخوابم و بعد بیدار شوم و باید به دانشگاه بروم و ناگهان متوجه شدم دیدم دست و پای راست رضا باندپیچی است، گفتم رضا راستش را بگو چه اتفاقی افتاده است؟ رضا گفت: مادر بیمارستان بودم کار من سخت است ممکن است هر اتفاقی برای ما بیافتد.یک هفته گذشته که خانه نیامدم، دلیل آن حادثه ای که رخ داده بود به محل حادثه اعزام شدیم چاه منزلی فروکش کرده و دو نفر درون آن افتاده بودند. تلاش کردیم آنها را از چاه خارج کنیم، متاسفانه طناب پاره شد و من هم درون چاه افتادم اگر یک ربع تا 10 دقیقه هلی کوپتر امداد نمی آمد گاز چاه ما سه نفر را خفه می کرد و به آن دنیا می رفتیم.یکی 2 بار دیگر رضا زخمی شده بود چند بار از نردبان افتاده بود، این حوادث برای وی عادی بود همیشه دست و پاهای وی خراش خورده و زخمی بود. دفاع پرس: آیا کسی از دوستان رضا به شهادت رسیده بود؟ شما این آمادگی را داشتید؟پدر شهید: بعداز شهادت «علی قانع» در خیابان جمهوری، رضا خیلی دلتنگ شده و مرتب می گفت شاید قسمت ما نیز بشود و خود وی آماده شهادت شده بود.مادر شهید: رضا به ما این اواخر می گفت: یک روز هم سراغ خانواده ما می آیند و می گویند خدا رضا شفیعی را بیامرزد شهید شده است.گفتم: رضا مرتب نگو ناراحت می شوم رضا گفت: مادر افتخار کن اگر من شهید شدم، سعادت است.شهادت افتخاری است که نصیب هرکس نمی شودیکی از بستگان که به سوریه می رفت رضا می گفت: چرا می روی و شهید نمی شوی حتی همیشه به شوخی به پدر خود می گفت: چگونه جبهه رفتی که شهید نشدی؟ آیا می رفتی در پشت سنگر پناه می گرفتی و می خندید و همیشه می گفت: شهادت افتخاری است که نصیب هرکس نمی شود.دفاع پرس: بعد از شش سال که رضا در آتش نشانی خدمت کرده بود حادثه پلاسکو رخ داد در مورد این حادثه بگویید؟مادر شهید: صبح چهارشنبه رضا نان صبحانه را گرفت و رفت، فرصت نکرد صبحانه بخورد و گفت کار دارم من پرسیدم کی می آیی؟ گفت ظهر، تلفن کردم گفت: باید کارت ورود به جلسه امتحان را بروم و بگیرم. رضا دانشگاه برای مقطع لیسانس درس می خواند. ظهر هم فرصت نکرد به خانه بیاید، شب شد به وی تلفن کردم، گفت شام را آماده کن و به من گفت: مادر قبل از این که به منزل برسم در مسیر سر راهم می خواهم خانه خود را نگاه و بررسی کنم و برمی گردم. 2 سال بود که رضا نامزد کرده بود. مرتب شبها که از سرکار می آمد می رفت و به خانه خود سر می زد تا همه وسایل را مرتب و آماده کند برای شروع زندگی مشترک. قرار بود 2 ماه دیگر سرخانه زندگی خود برود.گفت: مادر می آیم بالاخره ساعت 11 شب به خانه رسید و شام خورد و طبق معمول همه وسایل سفره را جمع کرد و شست و سر جای خود قرار داد. رضا همیشه این کارها را انجام می داد، لباسهای خود را مرتب، اطو می کرد و هر کاری در خانه بود را انجام می داد و به من کمک می کرد. رضا شب قبل از حادثه حلالیت طلبیدمن و پدرش مشغول دیدن تلویزیون بودیم رضا آمد و کنار ما نشست.دست و پیشانی و پای پدرش را اول و بعد مرا بوسید و از ما خواست از وی راضی باشیم و وی را ببخشیم و برای خوشبختی و عاقبت به خیری وی دعا کنیم و نیز بابت زحمت ها و سختی هایی که بابت وی کشیدیم از ما تشکر و قدردانی کرد. رضا گفت: مادر برای بزرگ کردنم خیلی زحمت کشیدی گفتم وظیفه است زمانی که فرزند آوردی تا آخرش باید مسئولیت قبول کنی.رضا خوشحال بود که امتحان ترم آخر را دارد می دهد و نیز می گفت: مراسم جشن ازدواجم هم که به پایان برسد خیالم راحت می شود. خیلی ذهن وی درگیر کار، دانشگاه و مراسم زندگی بود یک لحظه استراحت نداشت.رضا شب آخر به خانه خواهرش نیز رفت و خداحافظی کردشب آخر رضا 11 شب بعد از خوردن شام گفت: می خواهم به خانه خواهرم بروم خیلی وقت است نرفتم دلم تنگ شده است گفتم رضا این وقت شب؟ گفت: شما نمی آیید من تنهایی می روم گفتم خوب تلفن بزن که خواب نباشد و نگران نشود چون همسرش در ماموریت بود. تلفن کرد خواهر رضا گفته بود بیدارم دخترم امتحان دارد و درس می خواند. به خانه دخترم رفتیم، چایی آورد. رضا هیچ وقت چایی نمی خورد، خورد دوباره هم درخواست چایی کرد.تیله های یادگاری دایی رضا برای فرزند خواهرشرضا 15 تیله از جیب خود درآورد و به پسر خواهرش داد و گفت: دایی با اینها بازی کن. عزیز زمان بچگی اینها را به من داد تا در خانه بازی کنم و به کوچه نروم. مادرت را هم اذیت و ناراحت نکن.بعد سر خواهرش را بوسید و بغل کرد و گفت: فدای خواهرم شوم دلم برایت خیلی تنگ شده بود ببخشید 12 شب مزاحم شدم اگر کاری داری بگو تا انجام دهم چرا خانه ما نمی آیی هر جا خواستی بروی خودم در خدمت هستم.فردا پنج شنبه سرکار هستم، جمعه کارها را انجام بده و آماده باش تا با هم برای جشن ازدواجم هر چه شما و بچه ها می خواهید برویم بازار بگیریم.من را به خانه رساند و گفت می خواهم امشب بروم در خانه خودم بخوابم چون خانه برادر وی همان نزدیک بود به برادر خود سر زده و از آنها خواسته بود آن شب تا صبح را کنار هم باشند برادر رضا گفته بود؛ فردا سرکار باید بروم و خوابیده بود. گفتیم رضا چرا نمی خوابی؟ شما هم که فردا باید سر کار بروی و رضا گفته بود اضطراب دارم و خوابم نمی برد و همسایه ها دیده بودند تاصبح چراغ اتاق رضا روشن است و صبح ساعت شش صبح از خانه بیرون زده بود و سر کار رفته بود.دفاع پرس: چه زما ...

ادامه مطلب  

بزرگترین جاسوسی قرن  

درخواست حذف این مطلب
تحقیقات جدید نشان می دهد که محل انبار اطلاعات و مدارک حساس پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) متعلق به موسساتی در چین است.به گزارش پایداری ملی مقامات فدرال آمریکا اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به مالکیت خارجی انبار مدارک حساس پلیس فدرال آمریکا امکان حمله سایبری و جاسوسی از این موارد وجود دارد.گزارشی که از سوی برخی سناتورهای آمریکایی تهیه شده است نشان می دهد که محل قرار گیری برخی از نمایندگی های اف بی آی و مراکز دولتی که دارای ارزش امنیتی بالا هستند در ساختمان هایی است که مالکیت آنها متعلق به موسسات خارجی ثبت شده در چین و دیگر دولت هاست. ...

ادامه مطلب  

وقتی همسر ترامپ الگو می شود+عکس  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: خانواده سلطنتی بلژیک به نظر می رسد در انتخاب لباس و رنگ آن به شدت تحت تاثیر همسر ساله دونالد ترامپ قرا گرفته اند. "ملکه ماتیلده" همسر پادشاه بلژیک و "شاهزاده مری" از چهره های سلطنتی دانمارک نگاه ویژه ای به سبک لباس بانوی اول آمریکا دارند.لباس آن ها در مراسم رسمی قلعه آمالینبورگ در کپنهاگ به گونه ای کپی برداری از پیراهن آبی رنگ ملانیا ترامپ در مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا بود.لباس آبی رنگ ملانیا تنها مورد پسند بانوان سلطنتی بلژیک و دانمارک نیست. رنگ این لباس چشم "جولیانا آوادا" همسر رئیس جمهور آرژانتین را نیز گرفته است. او طی ...

ادامه مطلب  

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه  

درخواست حذف این مطلب
یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهم ترین آنها را تشکیل می دهند.اقتصادگردان- هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت های مهمی دارند. وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می کنند.به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند. در واقع وجه التزام، وجه تضمین کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می شود. این شرط را می توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخ ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - اصلاح طلبان التزام به ولایت فقیه را چگونه تفسیر می کنند؟  

درخواست حذف این مطلب
گروه تاریخ اندیشکده برهان/ حسین نادریان؛ اصل ولایت فقیه به عنوان نماد اسلامیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی اهمیت بسیار دارد. این اصل، که میراث امام خمینی (رحمت الله علیه) است، به مثابه ی ضامن تداوم انقلاب اسلامی تلقی می شود و اعتقاد و التزام به آن شرط عبور از مرزهای سیاسی در بحبوحه ی انتخابات است. به همین دلیل بدیهی است که در مقاطع نزدیک به انتخابات، جریان ها و گروه های سیاسی در هنگام تبلیغات، تعبیر خود را از این اصل ارائه کنند و خود را معتقد به اصل 110 قانون اساسی و ملتزم به آن معرفی نمایند. امری که صحت وسقم آن با توجه به برخی پیش فرض ها و مبانی فکری و رجوع به اسناد تاریخی روشن خواهد شد. جریان اصلاح طلب به عنوان یکی از جریان های سیاسی کشور نیز با توجه به حساسیت این مسئله سعی داشته و دارد تا برای ادامه ی حیات سیاسی خود بر اعتقاد خود به اصل 110 قانون اساسی تأکید نماید. این نوشتار به واکاوی التزام به ولایت فقیه در نظر اصلاح طلبان می پردازد.پلکان نخست: حاکمیت و مشروعیت مردمیپس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی پیرامون اصل 56 قانون اساسی، که به مبنای حاکمیت در جمهوری اسلامی می پرداخت، دیدگاه های متعددی بروز کرد. یکی از این دیدگاه ها، که مبنای نظر اصلاح طلبان را شکل داده است، اعتقاد به اولویت و اهمیت وزنه ی جمهوریت و در واقع حاکمیت مردمی بر حاکمیت الهی است. این گروه، علی رغم باور به تعلّق حاکمیت به خدا، معتقد است که مشروعیت به معنی قانونی بودن است و نه شرعی بودن حکومت. به عبارت دیگر، منظورآن­ها از حاکم و حکومت مشروع آن حکومتی است که قانونی است و اسلام هم او را امضا کرده است. از این منظر، اگر مردم کسی را نپذیرند، تبع قضیه است که حاکمیت او زیر سؤال خواهد رفت. در این دیدگاه حکومت، امر خدایی نیست؛ حکومت، امر بشری است و جزء مباحث و بحث های سیاسی و جزئی از فلسفه های عملی است؛ یعنی بخشی از علوم ساخته شده توسط بشر است. این جریان می پذیرد که خداوند عالم سیستم خاص حکومتی توسط جبرئیل به پیامبر نازل نکرده است. با توجه به این امر، اصلاح طلبان امامت و ولایت را از هم تفکیک کردند و مدعی هستند نه تنها حاکمیت سیاسی علی (علیه السلام) بلکه حاکمیت سیاسی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) یک امر عقلایی است. آن ها چنین استدلال می کنند که به همین دلیل امیرالمؤمنین (علیه السلام) چه مردم با او بیعت می کردند و چه نمی کردند در امامتش شکی نبود؛ اما بیعت با ایشان، امام علی را خلیفه و رهبر سیاسی مسلمین کرد و این ولایت و حکومت به معنای ولایت اعتباری بود، آنچه حاکمیت سیاسی را عینیت می بخشید. آن ها خانه نشینی امام علی را در نتیجه ی عدم اقبال مردم، مصداقی درباره ی نقش مردم در حکومت می دانند. از این منظر، امام علی در مقطع خانه نشینی حاکم بالفعل نبود و فعلیت حاکمیت با مردم تحقق می یابد. بر این اساس، اگر ولایت فقیه عادل مجتهد جامع الشرایط و امین محقق شد و وی متصدی امور مسلمانان گردید، شارع آن را امضا کرده است.[1]قائلین به این نظر باور دارند خداوند تدبیر سیاسی امت اسلام را در عصر غیبت معصوم به خود ایشان تفویض کرده است و این مردم هستند که در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال می نمایند. در این چارچوب فکری، مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت خویش هستند و احدی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب نماید و«رأی مردم مادامی که در راستای اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد، دخیل در مشروعیت است.»[2] هنگامی که این جریان مشروعیت را مردمی بداند و نه الهی و حکومت را نه یک امر قدسی بلکه امری عرفی و بشری تلقی نماید، می توان گزاره های بعدی فکری آنان را نسبت به اصول دیگر نیز استخراج کرد. این در حالی است که این جریان خود را منتسب به امام خمینی می داند و حتی در پذیرش اصل ولایت فقیه با استناد به تاریخ، خود را جریان نزدیک به امام معرفی می نماید.این در حالی است که در نظر امام خمینی (رحمت الله علیه)، مردم به عنوان مولی علیهم باید مطیع ولی فقیه باشند. ایشان در مکاسب المحرمه، جلد دوم، با توجه به روایات متعدد و منقول از حضرات معصومین، دلیل عقلی و دلیل منطقی از عقل و نقل می آورد که «در زمان غیبت امام زمان ولایت جامعه ی بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است؛ شارع جاعل ولایت، فقیهان عادل اولیای منصوب و مردم مولی علیهم محسوب می شوند.»[3] با توجه به این امر، به راحتی می توان دریافت که رویکرد مشروعیت مردمی اصلاح طلبان که پایه ی استنتاجات بعدی آن ها را خواهد ساخت در تقابل با آرای امام خمینی، به عنوان بنیان گذار نظریه ی ولایت فقیه، قرار دارد.افزون بر همه ی این ها، این گروه با استناد به آیه ی 38 سوره ی شوری: «و الذین استجابوالربهم و اقاموالصلوه و امرهم شوری بینهم» این گونه نتیجه می گیرند که واضح است که مراد از «امرهم» احکام و تکالیف الهی نیست، چرا که در حوزه ی الزام های شرعی رأی و رضایت مردم ملاک نیست، وظیفه ی تبعیّت و اطاعت است. مراد از این «امرهم» همان حوزه ی مباحات و منطقه الفراغ است که تدبیر در آن بر اساس مشورت همگانی صورت می گیرد.[4]هنگامی که این جریان مشروعیت را مردمی بداند و نه الهی و حکومت را نه یک امر قدسی بلکه امری عرفی و بشری تلقی نماید، می توان گزاره های بعدی فکری آنان را نسبت به اصول دیگر نیز استخراج کرد. این در حالی است که این جریان خود را منتسب به امام خمینی (رحمت الله علیه) می داند و حتی در پذیرش اصل ولایت فقیه با استناد به تاریخ، خود را جریان نزدیک به امام معرفی می نماید. تناقض اندیشه ای این جریان در تفسیر خود از اصل ولایت فقیه با امام در جایی آشکار می گردد که به نظر می رسد امام خمینی نیز خود به مشروعیت الهی باور داشتند و نقش مردم را پسینی و در مقبولیت حکومت دخیل می دانستند. از نظر امام، مشروعیت حکومت فقها استمرار حکومت ائمه ی اطهار (علیهم السلام) در عصر حضور است.تنها تمایز حکومت در عصر غیبت، با حکومت ائمه (علیهم السلام) آن است که ائمه ازجانب خداوند به نصب خاص، متصدی امر حکومت شده‏اند؛ اما فقها به نصب عام منصوب شده اند ودر هر زمان، برخی از آنان مجاز و مأذون برای حکومت هستند.[5] حضرت امام در پاسخ به استفسار نمایندگان امام در دبیرخانه ی ائمه ی جمعه ی سراسر کشور، که سؤال کرده بودند در چه صورت ولی فقیه جامع الشرایط بر جامعه ی اسلامی ولایت دارد، پاسخ می دهد: «بسمه تعالی، ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است ...

ادامه مطلب  

چرا مصوبه بروزرسانی تجهیزات و امکانات و آموزش آتش نشانی عملیاتی نشده؟/ چرا دستور تخلیه زودتر صادر نشد؟  

درخواست حذف این مطلب
مهلت سه ماهه دادستانی به مالکان ساختمان آلومینیوم برای ایمن سازیشهرداری تهران هیچ مشارکتی برای ساخت پلاسکو ندارد/آخرین وضعیت ساختمان پلاسکورئیس اتاق اصناف: 3 میلیاردریال تسهیلات به کسبه پلاسکو پرداخت می شودفاضلی: خبر خوش برای پلاسکویی ها/ تصمیات جدید شنبه اعلام می شودهماهنگی لازم بین ستاد بحران ،هلال احمر و استانداری وجود نداشت/ سرعت کم آواربرداری نتیجه کم تجربگی استان بودحریق گرنفل یادآور حادثه تلخ ساختمان پلاسکو است/با حادثه دیدگان و شهردار لندن همدردی می کنماعتراض کسبه ساختمان پلاسکو و توضیح بنیاد مستضعفانپرداخت حق بیمه عمر و حوادث و هزینه خرید مسکن آتش نشانان شهید پلاسکوبه گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، پس از وقوع حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو در روز سی ام دی ماه ۱۳۹۵ که به شهادت ۱۶ تن از آتش نشانان انجامید، سوالات متعددی در مورد این حادثه توسط شهروندان مطرح شد که امکان پاسخ دهی به آنها درآن زمان باتوجه به شرایط موجود وجود نداشت و برای پاسخ به هر یک از این سوالات نیاز به بررسی کارشناسی در فرصت های لازم بود.با همکاری مدیران و کارشناسان حوزه های معاونت عملیات و همچنین معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران به برخی از این سوالات مطرح شده از سوی شهروندان درباره این حادثه پاسخ داده شد:چرا دستور تخلیه زودتر صادر نشد؟هر چند رعایت اصول ایمنی برای آتش نشانان یک اصل مهم تلقی می گردد و اهمیت این مسئله در شهر تهران که روزانه حوادث مهم و خطرناکی را تجربه میکند مضاعف می گردد، اما توجه به وظیفه ذاتی محول شده به آتش نشانی، یعنی نجات جان و مال مردم و وجود خطرات و ریسکهای پر شمار فضای کاری پیچیده ای را برای این قشر ایثارگر رقم زده و ورود به محیطهایی که تهدیدی جدی برای سلامتی و حتی زندگی آنان است را نیز اجتناب ناپذیر می کند. در حادثه پلاسکو چالش وجود حریقی گسترده و پیش رونده(با توجه به وجود مواد قابل اشتعال بسیار بیش از ظرفیت تحمل بار حرارتی ساختمان و عدم وجود هرگونه تمهید و مانعی برای جلوگیری از گسترش حریق) در طبقات فوقانی و از طرفی عدم توجه افراد حاضر در ساختمان، به هشدارهای پی در پی آتش نشانان مبنی بر خروج فوری از ساختمان، تنها برای نجات بخشی از اموال یا مدارک و مستندات، حتی تا دقایقی قبل از فرو ریزش کلی،(وجود تصاویر و فیلمهای قابل دسترس از آن لحظات) تبدیل به یکی از چالشهای بزرگ موجود در آن لحظات شده بود.حداکثر زمان حضور آتش نشانان در داخل ساختمان های با سازه های فلزی که دچار آتش سوزی شده اند چقدر است؟استناد این موضوع به مبحث مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر حریق است که براساس مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی نظیر nfpa و ibc و en الزام به مقاوم سازی اینگونه سازه ها حداکثر تا ۴ ساعت و در برخی استانداردها تا ۳ ساعت شده است.اولاً اندازه گیری مقاومت سازه های فلزی در برابر حریق بر حسب ساعت براساس آتش استاندارد تعریف شده در استاندارد مربوطه می باشد که درجه حرارت محیط به صورت پیوسته در معرض ۷۵۰ درجه سانتی گراد قرار میگیرد و در تمام مدتی که فلز با پوشش انجام شده در معرض آتش استاندارد و با درجه حرارت ثابت قرار دارد نباید مشخصات مکانیکی از قبیل میزان تحمل نیروهای فشاری و یا خمش تغییر کند. وجود این اصل در طراحی و ساخت سازه های فلزی به دلایل زیر هرگز منجر به صدور دستورالعمل تخلیه برای آتش نشانان تبدیل نشده است.الف – تضمینی برای انکه اجزای سازه در برابر دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت تعیین شده قرار گرفته باشند وجود ندارد چون مخصوصاً در حریقهای کند سوز(سلولزی) دما به صورت تدریجی افزایش می یابد و علاوه بر آن تزریق آب به نقاط مختلف شرایط را برای کاهش دما به میزان قابل توجه کاهش می دهد.تحمل دمای ۱۷ ساعته برج با سازه فلزی در اسپانیا، تحمل ۲۰ ساعته برج دبی، تحمل دو ساعته حریق کروز تهران برای سازه بدون هرگونه پوشش حتی اجر و گچ، تحمل ۲۰ ساعته ساختمان فلزی انبار لوازم در اسفند ماه ۱۳۹۵ و نظایر آن شاهدی بر این مدعا است.ب-در شرایط خاص ممکن است دما به بیش از حد دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد برسد که این موضوع نیز زمان تحمل سازه فلزی را کاهش می دهد.ج-وجود مسیرهای تهویه اجازه افزایش دما را از حدی معین نمی دهد. این مسیرهای تهویه می تواند طبیعی و از طریق شیشه های شکسته شده پنجره ها انجام شود.دستورالعمل مقاوم سازی صرفاً برای ساخت و ساز است و مقاومت واقعی سازه در زمان بروز آتش سوزی به فاکتورهای متعددی از قبیل موارد فوق وابسته است و بنابراین تعیین هرگونه زمان مشخص برای تخلیه یک عمل غیرممکن و کاملاً خطرناک برای آتش نشانان و مردم است و به همین جهت در هیچ استاندارد عملیاتی آتش نشانی ملی و یا بین المللی این مدت زمان مشخص نشده است و صرفاً این موضوع از رصد شرایط سازه ای در زمان عملیات اطفاء حریق قابل احصاء است.با این حال همه آتش نشانان تمامی کشورها اعم از صنعتی، در حال توسعه و یا توسعه نیافته تا زمانی که جان انسانها در محل حادثه و یا حریق در خطر است و چنانچه آتش نشانان احساس کنند نجات مردم ریسک خطر مصدومیت و حتی شهادت را در پی دارد آنها موظف به انجام این موضوع هستند و بیان این مسئله که طبق قانون و مقررات باید پس از یک ساعت از گذشت حریق دستور تخلیه صادر می شود، صرفا برداشتی از یک مسئله علمی است. اصولا این موضوع یک مسئله علمی که از بیان یک حقیقت در شرایط پایدار آزمایشگاهی نشات گرفته و بایستی در زمان طراحی و ساخت یک سازه مورد توجه مهندسان و معماران قرار گیرد نمی تواند برای یک تیم آتش نشانی که با اجرای عملیات اطفایی نمودار رشد حرارتی محیط را دائما بر هم می زند نمی تواند به عنوان یک قانون مطلق مورد استفاده قرار گیرد هرچند اصولا مسائل علمی در آموزه های آتش نشانی مورد توجه قرار می گیرد، البته تلاش نمایندگان محترم شورا در تبدیل و تصویب این قانون و ابلاغ آن به سازمان آتش نشانی و پذیرش مسولیت اجرای آن توسط نمایندگان محترم قابل تقدیر خواهد بود.اما در خصوص مراحل عملیات خروج آتش نشانان از ساختمان نکاتی وجود دارد که عبارتند از:۱-در ساعت ۱۰:۳۰ پس از اطفا حریق در طبقه دهم، دستور تخلیه حدود پنجاه در صد از نیروهای حاضر در ساختمان صادر می گردد(تصاویر مستند و اظهارات شاهدین)، و تعداد آتش نشانان به حد اقل ممکن می رسد.۲-در ساعت ۱۰:۵۳ سقف های طبقات یازده و ده بر روی کف طبقه دهم ریزش نموده که باعث محبوس شدن تعدادی از آتش نشانان در این طبقه می گردد که با توجه به درخواست کمک همکاران گرفتار، تعدادی از آتش نشانان علی رغم مشخص بودن میزان خطر اقدام به خارج ساختن آتش نشانان می نمایند که آقایان فخرالدین گودرزی و بهنام میرزاخانی و رحمان شکری از نجات یافتگان می باشند که البته آقای میرزا خانی به فیض شهادت نائل آمدند.۳۳-در ساعت ۱۱:۰۲ با ریزش بخش شمالی ساختمان، افراد محبوس شده به همراه دیگر آتش نشانان به پایین سقوط میکند.۴-در ساعت ۱۱:۰۲ دستور خروج فوری کلیه آتش نشانها صادر می گردد و کلیه تمهیدات برای خروج سریعتر در نظر گرفته می شود تا ساعت ۱۱:۳۳ که زمان فرو ریزش کلی بوده حدود ۵۰ نفر از آتش نشانان از محیط خارج می شوند و در زمان ریزش کلی، یک نفر از فرماندهان که مسولیت اطمینان از خروج همه آتش نشانان را به عهده داشته موفق به خروج نمی شودچرا از تشک نجات استفاده نشده است؟در تعاریف استفاده از تشک نجات اینگونه مطرح است که هرگاه استفاده از دیگر تکنیکهای نجات مانند استفاده از نردبانها و یا نجات از ارتفاع با طناب میسر نبود، می توان از تشک های نجات استفاده نمود، که البته هیچ تضمینی توسط کارخانه های سازنده در سالم ماندن افرادی که روی تشک می پرند نیز ارائه نمی شودو حتی در توصیه های وارده توسط سازندگان، آتش نشانان از انجام پرشهای تمرینی روی آن نهی شده اند.از طرف دیگر نکات مهمی در خصوص ویژگیهای این وسیله و شرایط استفاده از آن بایستی مد نظر باشد.تشکهای نجات معمولا از جنس pvc بوده و در برابر پارگی و حرارت کاملا آسیب پذیر است.وجود فضای مناسب، به منظور قرار گرفتن در موقعیتی که افراد بتوانند پس از پریدن درست در وسط آن فرود آیند.حال با بررسی شرایط محیط و عملیاتی پلاسکو می توان قضاوت کرد.ریزش واضح و قابل مشاهده و مداوم اجسام(غالباًشیشه) از طبقات فوقانی که بطور قطع ضمن آسیب زدن و از کارانداختن این وسیله، تهدیدی جدی برای سلامتی حداقل ۶ آتش نشانی که برای راه اندازی آن اقدام مینمودند بود.از طرفی وجود برآمدگی ساختمان که مانع از قرارگیری تشک در موقعیت مناسب می گردید. لذا می توان با اطمینان گفت استفاده از تشک امکان پذیر نبوده است.آیا تجهیزات سازمان آتش نشانی برای اطفاء حریق پلاسکو کفایت می کرده است؟دراین عملیات با توجه به حضور ۷ بالابر و نردبان از ۳۲ متری تا ۵۴ متری و همچنین منابع آب کافی و خودروهای اطفایی و پشتیبانی مشکلی از نظر تجهیزاتی وجود نداشته است ولی مشکلاتی از قبیل تک شمشیری بودن تنها یک دستگاه پلکان که نفوذ همزمان به طبقات ۱۰، ۱۱، ۱۲ را غیر ممکن ساخته بود و انجام هرگونه عملیات ...

ادامه مطلب  

آتش سوزی در یک مجتمع اقامتی در حال ساخت در خیابان امام رضا(ع) - مشهد  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خ ...

ادامه مطلب  

هکرهای روسی در حال ارسال بدافزار از طریق توییتر برای کارمندان پنتاگون هستند  

درخواست حذف این مطلب
بنابر گزارش های جدید خبرگزاری تایمز هکرهای روسی با ارسال بدافزار از طریق توییتر برای کارمندان پنتاگون در حال جاسوسی از آنها هستند.به گزارش پایداری ملی این خبر که از طریق جامعه اطلاعاتی آمریکا به دست تایمز رسیده است نشان می دهد عوامل دولت روسیه تا کنون این بدافزارها را به بیش از 10 هزار نفر از کارمندان وزارت دفاع ایالات متحده ارسال کرده اند.اواخر هفته گذشته بسته به تمایلات کارمندان پیام هایی همراه با لینک مربوط به رویدادهای ورزشی اخیر یا مراسم اسکار از طریق توییتر برای آنها ارسال شده بود که با کلیک روی لینک ها این افراد به سرورهای کنترل ش ...

ادامه مطلب  

دانستنی های جالب درباره خودروهای آتش نشانی  

درخواست حذف این مطلب
خودروهای امداد و آتش نشانی شاید از آن دسته خودروهایی باشند که در مجلات و سایت های خودرویی کمتر به آنها پرداخته شود. اما ما در اینجا ۱۳ نکته ی جالب در مورد این ماشین ها را برای شما گردآوری کرده ایم. با زومیت همراه باشید.به گزارش آلامتو به نقل از زومیت؛ شنیدن آژیر ماشین آتش نشانی و امدادرسانی معمولا توجه افراد را بخود جلب می کند. البته باید توجه داشته باشید که ماشین آتش نشانی کاملا با خودروی امداد و نجات متفاوت است. این دو خودرو کاملا از هم متفاوت بوده و شاید خیلی ها تفاوت آنها را تشخیص ندهند اما تفاوت آنها تنها یکی از ۱۳ نکته ای است که در این مقاله مطالعه خواهید کرد.۱. ایده ی ماشین آتش نشانی به یونان باستان بر می گرددماشین آتش نشانی یونانی ها در ابتدا تنها یک پمپ بزرگ بوده که آب را به مسافتی پرتاب کند. سپس ماشین های آتش نشانی برای مدت طولانی کنار گذاشته شدند، تا اینکه حدود ۱۷۰۰ سال بعد دوباره در اروپا متولد شدند. در ابتدا ماشین ها آتش نشانی اروپا مانند ارابه توسط اسب کشیده شده و به محل حادثه منتقل می شدند.۲. در ابتدا از سگ های نژاد دالماسین به عنوان آژیر خطر استفاده می شدسگ های خالدار نژاد دالماسین به دلیل داشتن چند نکته ی مثبت، گزینه ی مناسبی برای آتش نشان ها بودند، این سگ ها باهوش بوده و با اسب ها رابطه ی خوبی داشتند و ضمنا کارایی بالایی در نقش نگهبانی نیز کاملا موفق عمل می کردند. بکارگیری آنها توسط آتش نشان ها نیز به این صورت بود که سگ ها در خیابان در جلوی اسب ها به راه می افتادند تا راه را برای آنها باز کنند.۳. ماشین های آتش نشانی به شکل امروزی، از ابتدای قرن بیستم بکار گرفته شدنداین ماشین ها هم در زمانی ساخته شدند که همه عوامل دست به دست هم داده بودند که اتومبیل ها هر روز گسترش پیدا کنند. خودروی آتش نشانی که در تصویر می بینید از نوع knox بوده و متعلق به سال ۱۹۰۵است.۴. تفاوت بسیار زیادی بین خودروی امداد و نجات و ماشین آتش نشانی وجود داردبسیاری از مردم هر دوی این خودروها را با نام ماشین آتش نشانی می شناسند اما آنها دو خودروی کاملا متفاوت از هم هستند. ماشین آتش نشانی (خودروی جلویی در تصویر) وظیفه ی حمل پمپ آب و شلنگ ها را به صحنه ی حادثه بر عده دارد در حالی که خودروی امداد و نجات (خودروی عقبی در تصویر) دارای یک نردبان بسیار بلند است.۵. بسته به شرایط، خودروی اتش نشانی می تواند مقدار زیادی آب را بصورت اسپری تولید کنددلیل استفاده از قطرات بسیار ریز آب بجای جریان پر فشار آب این است که قطرات ریز اب توانایی بهتری در دفع حرارت دارند، همچنین این قطرات ریز با ورود به محیط تا حدودی خود را با اکسیژن جایگزین کرده و باعث خفه شدن آتش می شوند.۶. بعضی از ماشین های آتش نشانی بجای آب از کف استفاده می کنندبرای استفاده از کف (فوم) مخصوص آتش نشانی چند دلیل موجه وجود دارد، اول اینکه وزن کف نسبت به آب کمتر است، بنابراین مامور آتش نشان فشار برگشتی شیر را راحت تر می تواند کنترل کند و زحمت کمتری نیاز دارد. کف آتش نشانی دارای ۷۵ درصد آب کمتر است و این به این معنی است که وسایل و هرچیزی که از آتش در امان مانده باشد دیگر توسط آب خراب ن ...

ادامه مطلب  

آتش زدن قرآن و چند امامزاده به دست اغتشاشگران  

درخواست حذف این مطلب
آتش زدن قرآن و چند امامزاده به دست اغتشاشگرانچندتن از آشوب گران فتنه گر شامگاه دوشنبه یازدهم دی ماه با حمله به بقاع متبرکه استان مازندران، امامزاده سیدگل عمو و ...

ادامه مطلب  

روایت متفاوت کرملین از سناریوی شیمیایی سوریه  

درخواست حذف این مطلب
ایگور کوناشنکوف سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوایی ارتش سوریه در جریان حملاتی در نزدیکی منطقه مسکونی خان شیخون در استان ادلب انبار نگهداری مهمات و مرکز تجمع تسلیحات نظامی تروریست ها را منهدم کردند که در آنها مقادیر زیادی مواد سمی و شیمیایی که از عراق به این کشور وارد شده بود وجود داشت. این مقام نظامی روس گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز کنترل پروازهای هوایی روسیه شب سه شنبه از ساعت 11:30 الی 12:30 به وقت محلی جنگنده های نیروی هوایی سوریه حملاتی را به مناطق شرقی در نزدیکی منطقه مسکونی خان شیخون انجام دادند ...

ادامه مطلب  

آتش به اختیار باید همراه با نظم ساختاری و متضمن قانون گرایی باشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: بحث آتش به اختیار در بین اقشار جامعه واکنش های متفاوتی را در پی داشت. در این خصوص گفتگویی را با رضا معممی مقدم، «مدیر کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی» که ماهیت کار وی توانمند سازی جامعه هدف مردمی برای ایفای نقش آتش به اختیار است را انجام دادیم. این مدیر فرهنگی منظومه فعالیتهای مردمی خود جوش را بدون «آتش به احتیار» را ناقص می داند و اعتقاد دارد باید برای درک مهندسی گفتمان رهبری با مواضع و رهنمودهای معظم له، نه برداشت سطحی خودمان پی به چرایی و چگونگی آتش به اختیار ببریم در ادامه شما را به خواندن این گفتگو دعوت میکنیم.*کلید واژه آتش به اختیار بر اساس چه پیشینه ای توسط مقام رهبری بکار گرفته شد؟ آیا در گذشته توسط امام خمینی(ره) هم این موضوع مطرح بوده است؟ برخی از جمله عطالله مهاجرانی می گویند این کلیدواژه فی البداهه مطرح شده است.با بررسی سیر تطور گفتمان و منظومه فکری رهبری در می یابیم که ایشان ادامه دهنده راه و مشی امام خمینی(ره) است. معظم له در سالگرد ارتحال سال ۹۲ فرمودند «آنچه مهم و دارای اهمیت اساسی است شناخت شاکله اصلی تفکر امام است» لذا ما برای ادامه انقلاب باید به مکتب امام رجوع کنیم تا شاکله اصلی تفکر امام را بشناسیم.امام به مردم موقعیت راهبردی داد. انسان راهبردی، منتظر بهبودی وضعیت و مناسب شدن شرایط نمی شود، انسان راهبردی کسی است که در هر موقعیتی اقدام می کند و اهل تصمیم استباید سنت روشی امام را کشف کرد و فهمید. امام، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم داشت و روش مبارزاتی امام مردمی بود. امام به مردم موقعیت راهبردی داد. انسان راهبردی، منتظر بهبودی وضعیت و مناسب شدن شرایط نمی شود، انسان راهبردی کسی است که در هر موقعیتی اقدام می کند و اهل تصمیم است. در سخت ترین شرایط و در بدترین موقعیت ها اهل اقدام است. امام، مردم را راهبردی کرد هر کس به اندازه توان و موقعیت خود می تواند یک نقش راهبردی ایفا بکند.این متدئولوژی امام بود؛ یعنی قاعده استراتژیک کار باید در نقطه ای قرار بگیرد که همه یا اکثریت مردم بتوانند آن را انجام دهند .در حوزه فرهنگ هم باید اتفاقات مردمی صورت گیرد که در صورت تحقق، فتح الفتوح را در جنگ نرم پیدا می کنیم.*در این مورد در منظومه فکری مقام معظم رهبری به چه قرینه هایی می توان اشاره کرد؟ببینید معظم له در ۲۰ آبان ماه سال ۹۰ در کرمانشاه رهنمودهایی مفصلی دارند. می فرمایند «مسئله اصلی ما، مسئله ی مردم است؛ حضور مردم، میل مردم، اراده مردم، عزم راسخ مردم. این را باید عرض کنیم؛ در همه تحولات و جنبشهای گوناگون اجتماعی بزرگ، نقش مردم، نقش معیار است.»برای نگاهی متفاوت به ورود «آتش به اختیار» باید کمی توضیح بیشتر پیرامون مواضع رهبری بدهم تا مشخص شود همانطور که عطاالله مهاجرانی اظهار داشت این واژگان فی البداهه توسط ایشان مطرح نمی شود بلکه مقومات و سیر تکاملی و تبیینی برگرفته از منظومه فکری ایشان دارد. در 93/1/1 فرمودند «نقطه مهم تر عرض من، خطاب به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعّالیّتهای فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردند که بحمدالله خیلی هم وسیع شده است. من می خواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی می کنند، با اراده خودشان، با انگیزه خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم ـ کار را هرچه می توانند به طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است.»یا معظم له در95/1/1 می فرمایند: «مسائل فرهنگی بسیار مهم است و اهمیت بسیار زیادی می دهم. مجموعه های خودجوش مردمی که کار فرهنگی می کنند که در سراسر کشور، هزاران مجموعه خودجوش مردمی است که دارند کار می کنند و فکر می کنند و کار فرهنگی می کنند باید روز به روز توسعه پیدا کنند و دستگاه های دولتی به این ها کمک کنند و به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نظام و ارزش های اسلامی را قبول ندارند باز کنند به روی بچه های حزب اللهی و انقلابی باز کنند. کار های فرهنگی با ارزش دارد انجام می گیرد و در تمام زمینه ها می توانند جوانان انقلابی کار کنند.»*سیر تطور گفتمان رهبری پیرامون آرایش جبهه فرهنگی را تا به امروز که به اینجا رسیده تبیین بفرمایید.در یک مقطعی ایشان مساله تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی را مطرح فرمودند، بعد از مدتی باز احساس خطر کردند ابعاد جنگ نرم را تبیین فرمودند، مدتی گذشت و ایشان «تشکیل قرارگاه های فرهنگی» را مطرح کردند در ادامه این قرارگاه های فرهنگی آمدند نظریه هایی را ارائه کردند که فرمودند مثلا در این قرارگاه های فرهنگی هیئت های اندیشه ورز در نهادهای فرهنگی در دانشگاه ها بنشینند و مسائل فرهنگی را انجام دهند.حال باید ببینیم چرا مقام معظم رهبری اکنون موضوع آتش به اختیار را مطرح نمودند. احساس می شود ناتوی فرهنگی، شبیه خون فرهنگی و قرارگاه های فرهنگی خیلی توفیق نداشته و به جایی رسیده که باید نیروهای فرهنگی آتش به اختیار باشند که البته مبانی قرآنی و فقهی هم دارد.*به عنوان نمونه به چند مورد از مبانی قرآنی آن اشاره بفرمایید.هرکسی و هرگروهی در کشور می تواند کار خودجوش انجام بدهد و از اسلام، نظام و انقلاب دفاع کند و روحیه انقلابی را ترویج کند وظیفه اش است و نیازی به اجازه وکیل و وصی ندارد این یعنی«آتش به اختیار»آیات زیادی داریم؛ مثل «ان تقوموا لله مثنی و فرادی» یا «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» لذا هرکسی و هرگروهی در کشور می تواند کار خودجوش انجام بدهد و از اسلام، نظام و انقلاب دفاع کند و روحیه انقلابی را ترویج کند وظیفه اش است و نیازی به اجازه وکیل و وصی ندارد این یعنی«آتش به اختیار».یا «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارَ وَمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ...» یا نظریه ای است در فقه شیعه که از وجود قلمرو فاقد حکم شرعی در دین خبر می دهد. این نظریه را سید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است. بر طبق نظریه منطقة الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند.*آیا جابجایی اولویتها توسط بعضی از مسولین علت تصریح مقام معظم رهبری برای آتش به اختیار است؟بله البته یکی از علل است واقعا در جامعه ما مسائل اصلی چیست؟ آیا آنچه دغدغه جامعه است برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت است؟ یا رقص یا ربنای یک شخص است؟ آیا این ها مسائل اصلی ما است یا نه مسائل اصلی ما تولید و اشتغال جوانان است؟ بیکاری فزاینده ای است که وجود دارد؟چرا ما به این ها نمی پردازیم در این زمانی که ما به فرعیات می پردازیم و سعی می شود فقط فرعیات و حواشی به جامعه بیاید و اصول فراموش شود اینجا آتش به اختیار فرهنگی است، باید نیروهای فرهنگی وارد این قضیه شوند.رهبر معظم انقلاب بارها در دیدار با تشکل های انقلابی، خواستار مطالبه گری و نقش آفرینی مؤثر از سوی آن ها بوده اند.حالا چرا کلیدواژه آتش به اختیار مورد استفاده قرار گرفته است؟برای این پاسخ باید توجه کنیم و ببینیم آتش به اختیار چه اصطلاحی است و چرا در کلام رهبری آمده و در چه شرایطی و به در چه گروه هایی این بحث بیان شده و ما باید در رابطه با این موضوع چه وظیفه ای بر عهده داریم.به نظرم رهبری مطابق سنت روشی امام راحل به دنبال وسیع تعریف کردن جبهه فرهنگی انقلاب می باشند و به قول خودشان در این ترافیک کارها و دستگاه های فرهنگی نیازمند چند موتور سوارند تا فرهنگ را به مقصد برسانند فرمانده انقلاب از «آتش به فرمانی» به «آتش به احتیاط» که مصداق آن عملکرد قرارگاهی و الان به «آتش به اختیار» رسیده اند.حوزه فرهنگی حوزه ای نیست که صرفا با مدیریت رسمی به سامان برسد و مدیریت حوزه رسمی و مدیریت نهادهای فرهنگی در کنار نهادهای اجتماعی می تواند فعالیت حوزه فرهنگی را به سمت پیشرفت ببرد و تغییر تاکتیکی از پدافند به آفند شاهد بودیم که شبکه های معاند را به تلاطم انداخت دهها ساعت برنامه تولید کردند و جالب آنکه برداشت غلط تعمدی مغرضین، ناسالم بودن فضا را اثبات کرد. حوزه فرهنگی حوزه ای نیست که صرفا با مدیریت رسمی به سامان برسد و مدیریت حوزه رسمی و مدیریت نهادهای فرهنگی در کنار نهادهای اجتماعی می تواند فعالیت حوزه فرهنگی را به سمت پیشرفت ببرد.*به نظر جنابعالی برای فهم درست اذن رهبری برای آتش به اختیار هم باید مد نظر باشد؟ببینید اولا مقام رهبری اظهار داشتند گاهی اوقات احساس می شود ، برخی دستگاه های کشور در تشخیص مسائل اصلی دچار اختلاند؛ شما آتش به اختیارید. ثانیا کار دانشجو چیست؟ عدالتخواهی و آزادی خواهی وانقلابی گری اصلاح سبک زندگی و.... که نیازمند مطالبه گری و گفتمان سازی دارد.رهبری سال گذشته در همین دیدار با دانشجویان می فرمایند: اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی مردم، خواسته ها را به گفتمان عمومی تبدیل کردید، مسئولان هم مجبور می شوند به مطالبات شما عمل کنندلذا در جلسه امسال هم درصدد تشریح و تبیین ویژگی های اصلی جنبش دانشجویی اسلامی بودند.البته اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «آتش به اختیار» یعنی معظم له نسبت به نیروی حزب اللهی متدین و جوانان ولایی امروز آن قدر اطمینان و اعتماد دارند که می گویند شما بدون اعلام از قرارگاه فرماندهی می توانید آتش به اختیار عمل کنید، چون شما هم دشمن را می شناسید و هم می توانید دشمن براندازی داشته باشید و معنای دیگرآن این است که هم باید دشمن را بشناسید هم برای انزوا دشمن برنامه مدون و موثر داشته باشید.*برداشت های متفاوتی از این کلید واژه در رسانه ها و فضای مجازی به وجود آمد جمع بندی شما چیس ...

ادامه مطلب  

۱۰مقایسه عبرت آموز حادثه گرنفل و پلاسکو  

درخواست حذف این مطلب
رعایت مقررات «سازه ضدآتش» در ساخت برج مسکونی «گرنفل» مانع «فروریزش» ساختمان در حداقل 9 ساعت حریق یکپارچه شد. از طرفی سنجش «تاب آوری» برج در برابر آتش ازسوی تیم فرماندهی مدیریت بحران باعث شد آتش نشان ها با اطمینان از عدم فروریزش، عملیات امداد و نجات را از «درون ساختمان» انجام دهند. «گرنفل» حاوی 10 سرمشق برای پلاسکوهای تهران است. به گزارش دنیای اقتصاد ، سکانس آخر آتش سوزی برج «گرنفل» به دلیل خط قرمزی که 46 سال پیش، «شهرداری لندن» با درس گرفتن از حریق گسترده در یک ساختمان، برای همه ساخت و سازها ترسیم کرد، کاملا متفاوت از حادثه تلخ «پلاسکو» رقم خورد. طی دو روز اخیر، در برخی شبکه های مجازی، تلاش هایی برای «تشابه سازی» بین آتش سوزی برج گرنفل و برج پلاسکو صورت گرفت تا احتمالا «نواقص غیرقابل کتمان» در حوزه مدیریت بحران حریق و حوادث غیرمترقبه در تهران، تحت الشعاع آنچه چهارشنبه گذشته در غرب لندن رخ داد، قرار بگیرد و «موفقیت نسبی» فرماندهی امداد و نجات «گرنفل» از نظرها پنهان شود. اما بررسی ها نشان می دهد: «ایستایی برج گرنفل در برابر حریق یکپارچه» که بیش از 9 ساعت به طول انجامید و همچنین «فرماندهی درست و کارآمد عملیات مهار حریق در این برج»، دو تفاوت اساسی بین آتش سوزی ساختمانی محله های کنزینگتون در لندن و جمهوری در تهران محسوب می شود. برج 24 طبقه «گرنفل» بدون آنکه مقاومت خود را در برابر نزدیک به 10 ساعت حریق یکپارچه و یک شبانه روز آتش مقطعی در طبقات از دست بدهد، فرو نریخت و سازه آن، در مقابل فروریزش، ایستادگی کرد. در کارنامه عملیات مهار آتش برج گرنفل، «تلفات صفر» برای نیروهای آتش نشان به ثبت رسید. در حادثه «پلاسکو» اما، 5/ 3 ساعت حریق، به فروریزش کامل برج 16 طبقه منجر شد و 16 آتش نشان در حین خدمت، شهید شدند. اکنون مقایسه حریق در آسمان خراش 43 ساله «گرنفل» لندن با ساختمان بلندمرتبه 54 ساله «پلاسکو» تهران، راز ایستایی آن برج را فاش می سازد.گزارش درباره راز ایستایی برج مسکونی «گرنفل» با استناد به یافته های اولیه یک گروه تحقیق از دانشگاه نیوکسل، حاکی است: این ساختمان چون به یک «سازه اصلی مقاوم در برابر آتش و سازه» و یک «سازه پشتیبان در مرحله اول مواجهه با آتش» مجهز بوده توانسته، در برابر فروریزش تا زمان اطفای کامل، تاب بیاورد. در لندن بعد از حادثه حریق سال 1968 در یک آسمان خراش، با اقدام شهرداری لندن و سایر نهادهای تنظیم کننده مقررات ساختمانی، یک «خط قرمز برای رعایت ضوابط مقاومت سازه در برابر حریق» تدوین و اعمال آن در همه ساختمان ها به خصوص در سازه های بیش از 6 طبقه از جمله برج گرنفل، اجباری می شود. وجود چنین سازه مقاومی در «گرنفل»، علت عدم فروریزش برج در حریق روز چهارشنبه را توضیح می دهد. سازه های انگلیسی بعد از آتش سوزی بزرگ در قرن 17 که باعث شد بخش بزرگی از لندن با شروع حریق در یک نانوایی و سرایت به خانه های چوبی، به خاکستر تبدیل شود، معمولا با مصالح دارای درجه احتراق بالا، ساخته می شود.بررسی ها درباره موفقیت نسبی عملیات امداد و نجات در حادثه آتش سوزی لندن نیز مشخص می کند: در این حادثه، با فرماندهی کارآمد و برنامه ریزی شده عملیات، یک گروه از مهندسین سازه از همان دقایق اول تسری آتش به طبقات ساختمان، در بیرون برج، مسوولیت راهبری نیروهای آتش نشان در داخل برج را بر عهده گرفتند طوری که این گروه، با «اطمینان به تاب آوری سازه» به پشتوانه تضمین اعمال مقررات سال 1968 و همچنین «نامحتمل خواندن فروریزش ساختمان»، اجازه حضور نیروهای امداد و نجات در داخل برج گرنفل را برای آتش نشان ها صادر کرد و در عین حال، در لحظه، با مشاهده صحنه، مدیریت بحران حادثه برای اعمال تصمیمات ناگهانی از جمله دستور خروج نیروها را بر عهده داشت. حادثه «گرنفل» برای «پلاسکو»های موجود در شهر تهران و همچنین تیم مدیریت بحران پایتخت، از دو بُعد «مقاومت در برابر فروریزش» و «امداد و نجات با کمترین آسیب انسانی و تلفات»، یک «سرمشق» محسوب می شود.این حادثه در عین حال، در خود لندن، برای شهرداری و برج های مسکونی مشابه «گرنفل»، از بابت آنچه باعث «تسری آتش به طبقات» شد، «درس عبرت» بود. به بیان دیگر، در لندن، برج ها به لحاظ مقاومت در برابر حریق و شهرداری به لحاظ نحوه مدیریت بحران حادثه، یک گام اساسی، از تهران جلوتر هستند. در همین شهر اما «بازسازی برج های قدیمی»، مخاطراتی برای ساکنان لندن به وجود آورده که با دستور روز گذشته مقامات محلی و ملی در انگلیس، تحت تعقیب قرار می گیرد. برج مسکونی «گرنفل»، یکی از چند ساختمان تحت عنوان «مسکن اجتماعی» است که با بودجه شهرداری ساخته شده و نگهداری آن بر عهده شورای محلی کنزینگتون بوده است. در این برج، گروه های فقیر و کم توان اقتصادی ساکن بوده اند.برج «گرنفل»، به علت اعمال مقررات ضد آتش مصوب 1968، در برابر «تسری آتش بین طبقات»، مقاوم بود اما «خطای صورت گرفته در بازسازی نمای ساختمان در سال گذشته»، باعث شد نمای این برج، به مواد مشتعل و محرک آتش مجهز شود. نمای برج با حدود 10 میلیون پوند هزینه بازسازی، به یک نمای مشابه «پنیر سوئیسی» آغشته شد؛ موادی شیمیایی از جنس پلی اتیلن با حفره های فراوان که در حریق روز چهارشنبه، به خاطر وجود هوا بین نما و سازه بیرونی ساختمان، آتش را از طبقه منبع حریق به سایر طبقات تسری داد. این خطای مرمت، باعث شد به رغم ویژگی برج که امکان مهار حریق در طبقه اصلی را حداکثر ظرف 60 دقیقه برای نیروهای آتش نشان، بدون تسری آتش به سایر طبقات، مهیا می کند، حریق به طبقات دیگر نفوذ کند و «متن برچسب هشدار نصب شده در لابی برج مبنی بر توصیه به ساکنان برای ماندن در واحد مسکونی خود هنگام حریق در طبقات دیگر»، عملا نقض شود. نخست وزیر انگلیس روز گذشته دستور بازرسی سریع از 200 ساختمان مشابه «گرنفل» را که بازسازی به تازگی در آنها صورت گرفته یا اصلا بازسازی نشده اند صادر کرد. ترزا می همچنین از تحقیقات ویژه درباره علت حادثه بعد از پایان عملیات امداد و نجات خبر داد. در انگلیس، حدود 4 هزار برج با کاربری های مختلف وجود دارد.گفته می شود 425 هزار واحد مسکونی در ساختمان ه ...

ادامه مطلب  

چرا برج لندن برخلاف پلاسکو فرو نریخت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر، آتش نشان ها با اطمینان از عدم فروریزش، عملیات امداد و نجات را از «درون ساختمان» انجام دهند. «گرنفل» حاوی ۱۰ سرمشق برای پلاسکوهای تهران است.سکانس آخر آتش سوزی برج «گرنفل» به دلیل خط قرمزی که ۴۶ سال پیش، «شهرداری لندن» با درس گرفتن از حریق گسترده در یک ساختمان، برای همه ساخت و سازها ترسیم کرد، کاملا متفاوت از حادثه تلخ «پلاسکو» رقم خورد. طی دو روز اخیر، در برخی شبکه های مجازی، تلاش هایی برای «تشابه سازی» بین آتش سوزی برج گرنفل و برج پلاسکو صورت گرفت تا احتمالا «نواقص غیرقابل کتمان» در حوزه مدیریت بحران حریق و حوادث غیرمترقبه در تهران، تحت الشعاع آنچه چهارشنبه گذشته در غرب لندن رخ داد، قرار بگیرد و «موفقیت نسبی» فرماندهی امداد و نجات «گرنفل» از نظرها پنهان شود. اما بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: «ایستایی برج گرنفل در برابر حریق یکپارچه» که بیش از ۹ ساعت به طول انجامید و همچنین «فرماندهی درست و کارآمد عملیات مهار حریق در این برج»، دو تفاوت اساسی بین آتش سوزی ساختمانی محله های کنزینگتون در لندن و جمهوری در تهران محسوب می شود. برج ۲۴ طبقه «گرنفل» بدون آنکه مقاومت خود را در برابر نزدیک به ۱۰ ساعت حریق یکپارچه و یک شبانه روز آتش مقطعی در طبقات از دست بدهد، فرو نریخت و سازه آن، در مقابل فروریزش، ایستادگی کرد. در کارنامه عملیات مهار آتش برج گرنفل، «تلفات صفر» برای نیروهای آتش نشان به ثبت رسید. در حادثه «پلاسکو» اما، ۵/ ۳ ساعت حریق، به فروریزش کامل برج ۱۶ طبقه منجر شد و ۱۶ آتش نشان در حین خدمت، شهید شدند. اکنون مقایسه حریق در آسمان خراش ۴۳ ساله «گرنفل» لندن با ساختمان بلندمرتبه ۵۴ ساله «پلاسکو» تهران، راز ایستایی آن برج را فاش می سازد.گزارش «دنیای اقتصاد» درباره راز ایستایی برج مسکونی «گرنفل» با استناد به یافته های اولیه یک گروه تحقیق از دانشگاه نیوکسل، حاکی است: این ساختمان چون به یک «سازه اصلی مقاوم در برابر آتش و سازه» و یک «سازه پشتیبان در مرحله اول مواجهه با آتش» مجهز بوده توانسته، در برابر فروریزش تا زمان اطفای کامل، تاب بیاورد. در لندن بعد از حادثه حریق سال ۱۹۶۸ در یک آسمان خراش، با اقدام شهرداری لندن و سایر نهادهای تنظیم کننده مقررات ساختمانی، یک «خط قرمز برای رعایت ضوابط مقاومت سازه در برابر حریق» تدوین و اعمال آن در همه ساختمان ها به خصوص در سازه های بیش از ۶ طبقه از جمله برج گرنفل، اجباری می شود. وجود چنین سازه مقاومی در «گرنفل»، علت عدم فروریزش برج در حریق روز چهارشنبه را توضیح می دهد. سازه های انگلیسی بعد از آتش سوزی بزرگ در قرن ۱۷ که باعث شد بخش بزرگی از لندن با شروع حریق در یک نانوایی و سرایت به خانه های چوبی، به خاکستر تبدیل شود، معمولا با مصالح دارای درجه احتراق بالا، ساخته می شود.بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره موفقیت نسبی عملیات امداد و نجات در حادثه آتش سوزی لندن نیز مشخص می کند: در این حادثه، با فرماندهی کارآمد و برنامه ریزی شده عملیات، یک گروه از مهندسین سازه از همان دقایق اول تسری آتش به طبقات ساختمان، در بیرون برج، مسوولیت راهبری نیروهای آتش نشان در داخل برج را بر عهده گرفتند طوری که این گروه، با «اطمینان به تاب آوری سازه» به پشتوانه تضمین اعمال مقررات سال ۱۹۶۸ و همچنین «نامحتمل خواندن فروریزش ساختمان»، اجازه حضور نیروهای امداد و نجات در داخل برج گرنفل را برای آتش نشان ها صادر کرد و در عین حال، در لحظه، با مشاهده صحنه، مدیریت بحران حادثه برای اعمال تصمیمات ناگهانی از جمله دستور خروج نیروها را بر عهده داشت. حادثه «گرنفل» برای «پلاسکو»های موجود در شهر تهران و همچنین تیم مدیریت بحران پایتخت، از دو بُعد «مقاومت در برابر فروریزش» و «امداد و نجات با کمترین آسیب انسانی و تلفات»، یک «سرمشق» محسوب می شود.این حادثه در عین حال، در خود لندن، برای شهرداری و برج های مسکونی مشابه «گرنفل»، از بابت آنچه باعث «تسری آتش به طبقات» شد، «درس عبرت» بود. به بیان دیگر، در لندن، برج ها به لحاظ مقاومت در برابر حریق و شهرداری به لحاظ نحوه مدیریت بحران حادثه، یک گام اساسی، از تهران جلوتر هستند. در همین شهر اما «بازسازی برج های قدیمی»، مخاطراتی برای ساکنان لندن به وجود آورده که با دستور روز گذشته مقامات محلی و ملی در انگلیس، تحت تعقیب قرار می گیرد. برج مسکونی «گرنفل»، یکی از چند ساختمان تحت عنوان «مسکن اجتماعی» است که با بودجه شهرداری ساخته شده و نگهداری آن بر عهده شورای محلی کنزینگتون بوده است. در این برج، گروه های فقیر و کم توان اقتصادی ساکن بوده اند.برج «گرنفل»، به علت اعمال مقررات ضد آتش مصوب ۱۹۶۸، در برابر «تسری آتش بین طبقات»، مقاوم بود اما «خطای صورت گرفته در بازسازی نمای ساختمان در سال گذشته»، باعث شد نمای این برج، به مواد مشتعل و محرک آتش مجهز شود. نمای برج با حدود ۱۰ میلیون پوند هزینه بازسازی، به یک نمای مشابه «پنیر سوئیسی» آغشته شد؛ موادی شیمیایی از جنس پلی اتیلن با حفره های فراوان که در حریق روز چهارشنبه، به خاطر وجود هوا بین نما و سازه بیرونی ساختمان، آتش را از طبقه منبع حریق به سایر طبقات تسری داد. این خطای مرمت، باعث شد به رغم ویژگی برج که امکان مهار حریق در طبقه اصلی را حداکثر ظرف ۶۰ دقیقه برای نیروهای آتش نشان، بدون تسری آتش به سایر طبقات، مهیا می کند، حریق به طبقات دیگر نفوذ کند و «متن برچسب هشدار نصب شده در لابی برج مبنی بر توصیه به ساکنان برای ماندن در واحد مسکونی خود هنگام حریق در طبقات دیگر»، عملا نقض شود. نخست وزیر انگلیس روز گذشته دستور بازرسی سریع از ۲۰۰ ساختمان مشابه «گرنفل» را که بازسازی به تازگی در آنها صورت گرفته یا اصلا بازسازی نشده اند صادر کرد. ترزا می همچنین از تحقیقات ویژه درباره علت حادثه بعد از پایان عملیات امداد و نجات خبر داد. در انگلیس، حدود ۴ هزار برج با کاربری های مختلف وجود دارد.گفته می شود ۴۲۵ هزار واحد مسکونی در ساختمان های مختلف لندن، در خطر مشابه قرار دارند. آتش سوزی «گرنفل»، یک بامداد چهارشنبه شروع ...

ادامه مطلب  

دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان , دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای windows , دانلود نسخه windows بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان , دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای windows , دانلود نسخه windows بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای pc , دانلود نسخه pc بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان , دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای pc , دانلود نسخه کرک شده بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای کامپیوتر, دانلود نسخه کرک شده بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای کامپیوتر, , download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter for windows, download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter for pc, download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter game for windows, download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter full dlc, download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter free, download pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter cracked, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter direct download link, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter crack, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter keygen, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter patch, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter serial, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter license, pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter torrent, nhkg,n fhcd pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, دانلود pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, داونلود, دانلد, بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, گیم pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, کرک pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای ویندوز, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای کامپیوتر, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter برای pc, دانلود گیم pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, دانلود رایگان بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter با لینک مستقیم, دانلود رایگان بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter با لینک مستقیم, داونلود بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, دانلد بازی pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, دریافت pillars of eternity ii: deadfire - beast of winter, download اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, crack اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, keygen اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, patch اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, serial اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای ویندوز, بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان برای کامپیوتر, کرک اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان فول لایسنس, شماره سریال اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, کیجن اصول جاودانگی 2: آتش مرده - جانور زمستان, دریافت لایسنس رایگان اصول جاودانگی ...

ادامه مطلب  

دانلود pillars of eternity ii: deadfire + update v3.0.0.0021-codex  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: دانلود pillars of eternity ii: deadfire برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی pillars of eternity ii: deadfire , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده , دانلود pillars of eternity ii: deadfire برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی pillars of eternity ii: deadfire , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای windows , دانلود نسخه windows بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده , دانلود pillars of eternity ii: deadfire برای windows , دانلود نسخه windows بازی pillars of eternity ii: deadfire , دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای pc , دانلود نسخه pc بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده , دانلود pillars of eternity ii: deadfire برای pc , دانلود نسخه کرک شده بازی pillars of eternity ii: deadfire برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی pillars of eternity ii: deadfire برای کامپیوتر, دانلود نسخه کرک شده بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی pillars of eternity ii: deadfire برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی pillars of eternity ii: deadfire برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای کامپیوتر, , download pillars of eternity ii: deadfire for windows, download pillars of eternity ii: deadfire for pc, download pillars of eternity ii: deadfire game for windows, download pillars of eternity ii: deadfire full dlc, download pillars of eternity ii: deadfire free, download pillars of eternity ii: deadfire cracked, pillars of eternity ii: deadfire direct download link, pillars of eternity ii: deadfire crack, pillars of eternity ii: deadfire keygen, pillars of eternity ii: deadfire patch, pillars of eternity ii: deadfire serial, pillars of eternity ii: deadfire license, pillars of eternity ii: deadfire torrent, nhkg,n fhcd pillars of eternity ii: deadfire, دانلود pillars of eternity ii: deadfire, داونلود, دانلد, بازی pillars of eternity ii: deadfire, گیم pillars of eternity ii: deadfire, کرک pillars of eternity ii: deadfire, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire برای ویندوز, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire برای کامپیوتر, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire برای pc, دانلود گیم pillars of eternity ii: deadfire, دانلود رایگان بازی pillars of eternity ii: deadfire, دانلود بازی pillars of eternity ii: deadfire با لینک مستقیم, دانلود رایگان بازی pillars of eternity ii: deadfire با لینک مستقیم, داونلود بازی pillars of eternity ii: deadfire, دانلد بازی pillars of eternity ii: deadfire, دریافت pillars of eternity ii: deadfire, download اصول جاودانگی 2: آتش مرده, crack اصول جاودانگی 2: آتش مرده, keygen اصول جاودانگی 2: آتش مرده, patch اصول جاودانگی 2: آتش مرده, serial اصول جاودانگی 2: آتش مرده, دانلود اصول جاودانگی 2: آتش مرده, بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای ویندوز, بازی اصول جاودانگی 2: آتش مرده برای کامپیوتر, کرک اصول جاودانگی 2: آتش مرده, اصول جاودانگی 2: آتش مرده فول لایسنس, شماره سریال اصول جاودانگی 2: آتش مرده, کیجن اصول جاودانگی 2: آتش مرده, دریافت لایسنس رایگان اصول جاودانگی 2: آتش مرده, لایسنس اصول جاودانگی 2: آتش مرده, دانلود بازی اصول ...

ادامه مطلب  

وجه التزام در قرارداد ها چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان وجه التزام در قرارداد ها یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده وجه التزام در قرارداد ها است.وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟ منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.در واقع وجه التزام خسارت عدم انجام ...

ادامه مطلب  

بانک رفاه تا پایان سال جرایم دیرکرد را می بخشد  

درخواست حذف این مطلب
باقی مانده وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات و به روز رسانی اقساط سررسید شده و غیر جاری خود به بانک اقدام کنند، مورد بخشش قرار می گیرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بدهکارانی که از تاریخ 19/12/96 لغایت پایان وقت اداری 28/12/96 نسبت به تسویه تسهیلات و به روز رسانی اقساط سررسید شده و غیر جاری خود اقدام کنند، باقی مانده وجه التزام متعلقه بخشوده می شود. این بخشش وجه التزام شامل تمامی بخش های اقتصادی، مسکن ...

ادامه مطلب  

فرمان آتش به اختیار در برابر عملکرد ضعیف مسئولین فرهنگی است/اهمال کاری ها جای معروف و منکر را جا به جا کرده  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فرمان آتش به اختیار در برابر عملکرد ضعیف مسئولین فرهنگی است، عنوان کردند: اهمال کاری ها جای معروف و منکر را جا به جا کرده است.به گزارش خبرنگار عصرهامون، حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عیدفطر با بیان اینکه آتش به اختیار به معنای کارخودجوش فرهنگی تمیز است، گفتند: آتش به اختیار به معنای بی قانونی، فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی نیست. در این خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فرمان آتش به اختیار در برابر عملکرد ضعیف مسئولین فرهنگی است، عنوان کردند: اهمال کاری ها جای معروف و منکر را جا به جا کرده است.مسئولان در مسائل فرهنگی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهندعضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در مسائل فرهنگی متاسفانه مسئولان دستگاه های اجرایی و دولتی و وزارت خانه های مربوطه وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند.حسینعلی شهریاری در گفت و گو با عصرهامون افزود: با توجه به عدم اجرای مطلوب برنامه های علمی و فرهنگی،رهبر معظم انقلاب از مردم خوب و جوانان و افراد فرهنگی درخواست کردند تا هرجا مسئله ای را دیدند وارد میدان شده و عرصه را رها نکنند تا زمانی که مسئولان وظیفه خود را به درستی انجام دهند.آتش به اختیار مربوط به مسایل فرهنگی استوی ادامه داد: یکی از وظایف مهم اصول اساسی قانون اساسی، ماده ۸این قانون است که در مورد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در این رابطه رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا در دیدار با مسئولین قوه قضائیه براجرایی شدن این اصل تاکید کردند.وی با اشاره به نکته آتش به اختیار، افزود: وقتی مسئولان وظایف خود را در زمینه مسایل فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نکنند، مردم و به خصوص قشر جوان باید با منطق و دلیل به گونه ای به فعالیت بپردازند تا کار فرهنگی در کشور به خوبی اجرا و به پیش رود.وی خطاب به مردم گفت: اگر مردم جایی احساس کردند تخلفی انجام می شود باید سریعا این موضوع را اطلاع رسانی کنند.آتش به اختیار همان امر به معروف ونهی از منکر استنماینده سابق مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: آتش به اختیار مد نظر مقام معظم رهبری همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.سیدباقرحسینی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون افزود: باید در مقابل کوتاهی دستگاه های فرهنگی، مردم، خود یکسری اقدامات فرهنگی را شروع کنند و نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت نباشند.وی ادامه داد: آتش به اختیار یعنی بی تفاوتی را کنار گذاشته و اگر مسئولی برخلاف مسائل نظام و انقلاب گام برداشت،مسئله را در مراجع مربوطه مطرح و پیگیری کنند.وی با بیان اینکه آتش به اختیار تاکیدی بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، تاکید کرد:مردم باید خود را در مقابل خون شهدا و حفظ اررشهای نظام و تبعیت از ولایت فقیه براساس فرامین نبی مکرم اسلام مسئول بدانند.وی اذعان کرد:امروز به قدری اهمال،سستی و ملاحظه کاری در مسائل فرهنگی صورت گرفته که جای معروف با منکر جابجا شده است.حسینی با بیان اینکه مردم نباید از مقابل تخلف ها و عملکرد ناصواب مسئولین بی تفاوت گذر کنند، ادامه داد: نباید حاشیه امنی برای آدم های خلافکار در جامعه وجود داشته باشد بر همین اساس، لازمه این کار اقامه صحیح امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم است.فرمان «آتش به اختیار» مقام معظم رهبری در برابر عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی استعلی کرد نماینده مردم شهرستان خاش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: مفهوم اصلی آتش به اختیار در حوزه فرهنگ یعنی اینکه نباید افراد منتظر دستورالعمل و بخشنامه باشند بلکه همگان مکلف و موظف هستند بر طبق مبانی دینی رفتار کنند.وی با بیان اینکه رهبر انقلاب فرمان آتش به اختیار را خطاب به تشکل ها، بسیجیان و مسلمانان و به معنای خود وارد عمل شدن صادر کردند، تصریح کرد: هر آنچه مقام معظم رهبری مطرح می کنند در مسیر درست بوده و اهداف نظام اسلامی را تامین می کند.کرد گفت: انجام کارهای فرهنگی و دور شدن از بی قانونی ها و بی برنامگی ها و توهین تخریبها مطالبه به حق رهبری است.وی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره دغدغه مسائل فرهنگی دارند، خاطرنشان کرد: نباید با روش های غلط آرمان های اصلی انقلاب را زیر سوال ببریم.آتش به اختیار به معنای ایجاد هرج و مرج نیست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه ارکان نظام اسلامی اعم از مجلس، دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و همه دلسوزان جامعه دارای حرمت و جایگاه هستند و نباید از لفظ آتش به اختیار برداشت سوء شود و بداخلاقی در جامعه رواج پیدا کند.وی اذعان کرد: باید فرمان رهبری در خصوص مسئله آتش به اختیار به درستی تحلیل و تفسیر شود و نباید افراد جور دیگر برداشت کنند و این فرمان در برابر کوتاهی و اختلال مدیران فرهنگی کشور است که وابستگی آن ها به فرهنگ غرب و بیگانه احساس می شود.کرد اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری «آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است، به معنی بی قانونی و فحاشی و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.» لذا انتظار از جامعه و مسئولان همین است که در مسیر مطالبات رهبری فعالیت داشته باشند.آتش به اختیار به معنای ایجاد بی نظمی و بی قانونی در جامعه نیستمولوی محمدانور شهنوازی امام جمعه موقت اهل سنت مسجد طوبی و نماینده اداره اوقاف در امور اهل سنت شهرستان خاش در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: واژه آتش به اختیار این نیست که در فضای جامعه تخریبها و توهین و بداخلاقی ها جایگزین ارزشها بشوند بلکه فضایی شکل بگیرد که در آن اتحاد و یکپارچگی و احترام مورد توجه و در اولویت است.وی بیان کرد: مسیر فعالیتها از با محوریت وحدت و اخلاق اسلامی و تکریم انسانی باشد همه مشکلات و نارسائی ها از جامعه رخت برمی بندند.این فرمان برای مقابله با فرهنگ غرب استمولوی شهنوازی تصریح کرد: مقام معظم رهبری اصطلاح آتش به اختیار را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند که این، به معنای فتنه گری و ایجاد بی نظمی در جامعه نیست و معنای آن این است که مردم در همه جا از مسئولان جلوتر هستند و باید در صحنه حضور داشته باشند.امام جمعه موقت اهل سنت مسجد طوبی شهرستان خاش اذعان کرد: آتش به اختیار عمل فرهنگی خودجوش است و با بی قانونی و هنجار شکنی در نظام اسلامی فاصله زیادی دارد.نماینده اداره اوقاف در امور اهل سنت شهرستان خاش اظهار کرد: نظام اسلامی ایران بر پایه اسلام شکل گرفته لذا همه اقشار جامعه باید به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی پایبند باشند.آتش به اختیار به معنی جلوگیری از نفوذ فرهنگی استمولوی محمود لبزن امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان هیرمند در گفتگو با ندای هیرمند بیان داشت: آتش به اختیاری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید فطر به آن اشاره نمودند به معنی جلوگیری از نفوذ فرهنگی است.وی افزود: آنچه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است توجه به مسائل فرهنگی است؛ یعنی جوانان منتظر دستور کسی برای اجرای کار فرهنگی نباشند خودشان خودجوش به میدان آمده و برای کار فرهنگی آستین ها را بالا بزنند.مولوی لبزن با اشاره به خلل های فرهنگی زیاد در کشور گفت: باید دید که چه روزنه ای برای نفوذ به دشمن باز است تا از همانجا به آنان تهاجم برد.امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان هیرمند تصریح کرد: باید مواظب بود که از سخنان صریح رهبری برداشت های نا درستی نشود؛ و کار فرهنگی را با اتش به اختیاری که برخی ها به گونه ای دیگر تحریف می کنند اشتباه نگرفت.وی بیان داشت: اگر جوان انقلابی با توجه به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی در راه اهداف انقلاب حرکت کند هیچ نیرویی نمی تواند آنها را از مسیر خارج و به راه های انحرافی بکشاند.حضور گروه های جهادی برای خدمت به مردم در مناطق محروم نمونه بارز آتش به اختیاری استامام جمعه اهل سنت اسفند شهرستان دلگان گفت: حضور اعضای گروه های جهادی برای خدمت به مردم در مناطق محروم و مستضعف نمونه بارز آتش به اختیاری توسط جوانان است.مولوی بلال مقدسیان امام جمعه اهل سنت اسفند شهرستان دلگان در گفتگو با دلگان پرس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در خصوص کار فرهنگی و آتش به اختیاری، اظهار کرد: حضور خودجوش جوانان عضو گروه های جهای و فعالیت در مناطق محروم و مستضعف نمونه بارزی از آتش به اختیاری است.وی با بیان اینکه همانطور که رهبر انقلاب فرمودند: هر کجا مسئولان کار خود را به درستی انجام نداد ...

ادامه مطلب  

مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرود  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتصاویر مسابقات چند جانبه آتش نشانان در شاهرودتص ...

ادامه مطلب  

آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصر  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ساختمان تولیدی لباس چهارراه ولیعصرتصاویر آتش سوزی در ...

ادامه مطلب  

حقیقتِ شدید القُوی  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همه شما عزیزان.من در این مورد که شدید القوی، همان جبرئیل است، شک داشتم به همین دلیل درباره شدید القوی تحقیقاتی انجام دادم و می خواستم آن را با شما نیز در میان بگذارم تا اگر جایی را اشتباه متوجه شدم به من توضیح دهید که کدام قسمت را درست متوجه نشده ام. قبل از هر چیز بهتر است که در ابتدا توضیح دهم که چطوری به این فکر رسیدم. اگر نور خورشید به یک درخت بتابد باعث منفجر شدن آن درخت نمی شود اما اگر برقِ آسمان یا همان صاعقه به یک درخت برخورد کند احتمالا باعثِ شکلی از انفجار می شود زیرا نورِ خورشید، ملایم است اما برقِ آسمان، دارای قدرتی زیاد است. همچنین باید دقت داشته باشیم که ما در یک آسمانِ صاف و خالی از ابر، نمی توانیم لبه های نورِ خورشید را تشخیص دهیم زیرا اشعه های نور خورشید ، محدود در یک حجم و توده مشخص نیستند بلکه تابش می کنند و پخش می شوند و به زمین و آسمان می تابند اما زمانی که برقِ آسمان یا همان صاعقه به سمتِ زمین می آید ما این برق را محدود در یک حجم و توده مشخص مشاهده می کنیم یعنی ما رشته های ضخیمِ برق را به وضوح مشاهده می کنیم که از آسمان به سمتِ زمین می آیند و نیروی زیادی دارند در واقع ما لبه های آن رشته های ضخیمِ برق که از آسمان می آیند را می بینیم مثلا متوجه می شویم که یک صاعقه با هفت شاخه ی ضخیم از جنس برق به سمت زمین می آید. مورد بعدی این است که یادم هست که قدیم تر ها به باتری های قلمی که در چراغ قوّه می انداختند تا روشن شود قوّه می گفتند و این قوّه می توانست نوعی برقِ اندک تولید کند تا چراغ قوّه روشن شود. بعد از چند وقت در سایتِ المعانی که شما نیز همین الان می توانید بهش رجوع کنید مشاهده کردم که یکی از معناهای کلمه قوّه، برق است. و بعد متوجه شدم که قوی، جمعِ قوّه هست و قوی در این حالت به معنای چند تا قوّه است یعنی قوی به معنای چند تا برق است. از سوی دیگر متوجه شدم که کلمه شدید از ریشه ی شدّ گرفته شده است و شدّ به معنای محکم بستنِ چیزی است. در اینجا بود که متوجه شدم منظور از شدید القوی، تعدادِ زیادی قوّه ( یا همان تعداد زیادی برق است ) که محکم به همدیگر بسته شده اند. در این جا متوجه شدم که این اشاره به یک توده ی بزرگ از چندین برق می کند که به شدت متراکم شده اند یعنی انگار که یک توده بزرگ متشکل از چندین برق که متراکم شده و محکم بسته شده اند و راه نفوذی ندارند به صورت توده نورانی از آسمان نازل شده و رسولِ الله اون رو دیده است بعد به کلمه معلوم فکر کردم و دیدم در کلمه معلوم، سه حرف ( ع ل م ) وجود دارد و فهمیدم وقتی که می گویند چیزی برایم معلوم شد معنایش این است که حقیقتِ آن چیز را درک کردم و کلمه علم نیز که از سه حرف ( ع ل م ) تشکیل شده است به معنای این است که حقیقت چیزی درک شود. در اینجا متوجه شدم که شدید القوی باید یک توده متراکم از چندین برق باشد که وقتی از آسمان به سمتِ زمین می آمده در ابتدا بصورتِ یک نقطه نورانی به نظرِ رسول الله رسیده چون فاصله اش در ابتدا با رسول الله زیاد بوده اما هر چه به رسول الله نزدیک تر می شده آنگاه در نظرِ رسولِ الله، بزرگ تر و بزرگ تر می شده یعنی به صورتِ تدریجی ظاهر شده و این اشار ...

ادامه مطلب  

مصیبت، خیلی بزرگ است؛ رزیّه، یعنی حادثه بسیار بزرگ، حادثه عاشورا، خیلی عظیم است؛ فاجعه، خیلی تکان دهنده و بی نظیر است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسیخبرگزاری میزان، حضرت آیت الله خامنه ای، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۷ در خطبه های نماز جمعه به تحلیل علل و انگیزه های قیام امام حسین علیه السّلام پرداختند.بیانات مقام معظم رهبری در این خطبه ها به نقل از khamenei.ir، به شرح زیر است:بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم الحمدللَّه ربّ العالمین. احمده واستعینه و استغفره و اتوکّل علیه واصلّی واسلّم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته. سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الأطیبین الأطهرین المنتجبین المظلومین المعصومین. سیّما ابی عبداللَّه الحسین علیه السّلام و سیّما بقیه اللَّه فی الارضین. اوصیکم عباداللَّه بتقوی اللَّه.همه شما عزیزان، برادران و خواهران نمازگزار را به تقوای الهی دعوت و توصیه میکنم. اوّل و آخر، تقواست و توصیه اصلی به توشه گیری از تقواست. اگر بحثی هم میکنیم، برای این است که بتوانیم مایه تقوا را در خودمان، در مردم و مستمعان نمازجمعه، ان شاءاللَّه به مدد الهی تقویت کنیم.امروز در خطبه اوّل، بحثی درباره ماجرای عاشورا عرض میکنم. اگرچه در این زمینه، بسیار سخن گفته شده است و ما هم عرایضی کرده ایم؛ اما هرچه اطراف و جوانب این حادثه عظیم و مؤثّر و جاودانه بررسی میشود، ابعاد تازه تر و روشنگریهای بیشتری از آن حادثه آشکار میشود و نوری بر زندگی ما میتاباند.در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد:یکی بحث علل و انگیزه های قیام امام حسین علیه السّلام است، که چرا امام حسین قیام کرد؛ یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی این قیام. در این زمینه، ما قبلاً تفصیلاً عرایضی عرض کرده ایم؛ فضلا و بزرگان هم بحثهای خوبی کرده اند. امروز وارد آن بحث نمیشویم.بحث دوم، بحث درسهای عاشوراست که یک بحث زنده و جاودانه و همیشگی است و مخصوص زمان معیّنی نیست. درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام للَّه و درس محبّت و عشق است. یکی از درسهای عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبداللَّه الحسین علیه السّلام انجام دادید. خود این، یکی از درسهای عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز هیچ بحثی نمیکنم.بحث سوم، درباره ی عبرتهای عاشوراست که چند سال قبل از این، ما این مسأله را مطرح کردیم که عاشورا غیر از درسها، عبرتهایی هم دارد. بحث عبرتهای عاشورا مخصوص زمانی است که اسلام حاکمیت داشته باشد. حداقل این است که بگوییم عمده این بحث، مخصوص به این زمان است؛ یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت بگیریم.ما قضیه را این گونه طرح کردیم که چطور شد جامعه اسلامی به محوریّت پیامبر عظیم الشّأن، آن عشق مردم به او، آن ایمان عمیق مردم به او، آن جامعه سرتاپا حماسه و شور دینی و آن احکامی که بعداً مقداری درباره آن عرض خواهم کرد، همین جامعه ساخته و پرداخته، همان مردم، حتّی بعضی همان کسانی که دوره های نزدیک به پیامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه سال کارشان به آن جا رسید که جمع شدند، فرزند همین پیامبر را با فجیعترین وضعی کشتند!؟ انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بیشتر چه میشود!؟زینب کبری سلام اللَّه علیها در بازار کوفه، آن خطبه عظیم را اساساً بر همین محور ایراد کرد: «یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغدر، أتبکون!؟».(۱) مردم کوفه وقتی که سرِ مبارک امام حسین را بر روی نیزه مشاهده کردند و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا به ضجّه و گریه کردند. فرمود: «أتبکون!؟»؛ گریه میکنید!؟ «فلا رقات الدمعه ولاهدئت الرنه»؛ (۲) گریه تان تمامی نداشته باشد. بعد فرمود: «انّما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتّخذون ایمانکم دخلاً بینکم».(۳) این، همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقبگرد. شما مثل زنی هستید که پشمها یا پنبه ها را با مغزل(۴) نخ میکند؛ بعد از آن که این نخها آماده شد، دوباره شروع میکند نخها را از نو باز کردن و پنبه نمودن! شما در حقیقت نخهای رشته خود را پنبه کردید. این، همان برگشت است. این، عبرت است. هر جامعه اسلامی، در معرض همین خطر هست.امام خمینىِ عزیز بزرگ ما، افتخار بزرگش این بود که یک امّت بتواند عامل به سخن آن پیامبر باشد. شخصیت انسانهای غیر پیامبر و غیر معصوم، مگر با آن شخصیت عظیم قابل مقایسه است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد و آن سرانجام دنبالش آمد. آیا هر جامعه اسلامی، همین عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگیرند، نه؛ اگر عبرت نگیرند، بله. عبرتهای عاشورا این جاست.ما مردم این زمان، بحمداللَّه به فضل پروردگار، این توفیق را پیدا کرده ایم که آن راه را مجدّداً برویم و اسم اسلام را در دنیا زنده کنیم و پرچم اسلام و قرآن را برافراشته نماییم. در دنیا این افتخار نصیب شما ملت شد. این ملت تا امروز هم که تقریباً بیست سال از انقلابش گذشته است، قرص و محکم در این راه ایستاده و رفته است. اما اگر دقّت نکنید، اگر مواظب نباشیم، اگر خودمان را آن چنان که باید و شاید، در این راه نگه نداریم، ممکن است آن سرنوشت پیش بیاید. عبرت عاشورا، این جاست.حال من میخواهم مقداری درباره موضوعی که چند سال پیش آن را مطرح کردم و بحمداللَّه دیدم فضلا درباره آن بحث کردند، تحقیق کردند، سخنرانی کردند و مطلب نوشتند، با توسّع صحبت کنم. البته بحث کامل در این مورد، بحث نمازجمعه نیست؛ چون طولانی است و ان شاءاللَّه اگر عمری داشته باشم و توفیقی پیدا کنم، در جلسه ای غیر نمازجمعه، این موضوع را مفصّل با خصوصیّاتش بحث خواهم کرد. امروز میخواهم یک گذر اجمالی به این مسأله بکنم و اگر خدا توفیق دهد، در واقع یک کتاب را در قالب یک خطبه بریزم و به شما عرض کنم.اوّلاً حادثه را باید فهمید که چقدر بزرگ است، تا دنبال عللش بگردیم. کسی نگوید که حادثه عاشورا، بالاخره کشتاری بود و چند نفر را کشتند. همان طور که همه ما در زیارت عاشورا میخوانیم: «لقد عظمت الرّزیّه و جلّت و عظمت المصیبة» (۵)، مصیبت، خیلی بزرگ است. رزیّه، یعنی حادثه بسیار بزرگ. این حادثه، خیلی عظیم است. فاجعه، خیلی تکان دهنده و بی نظیر است.برای این که قدری معلوم شود که این حادثه چقدر عظیم است، من سه دوره کوتاه را از دوره های زندگی حضرت ابی عبداللَّه الحسین علیه السّلام اجمالاً مطرح میکنم. شما ببینید این شخصیتی که انسان در این سه دوره میشناسد، آیا میتوان حدس زد که کارش به آن جا برسد که در روز عاشورا یک عده از امّت جدّش او را محاصره کنند و با این وضعیت فجیع، او و همه یاران و اصحاب و اهل بیتش را قتل عام کنند و زنانشان را اسیر بگیرند؟این سه دوره، یکی دوران حیات پیامبر اکرم است. دوم، دوران جوانی آن حضرت، یعنی دوران بیست وپنج ساله تا حکومت امیرالمؤمنین است. سوم، دوران فترت بیست ساله بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا حادثه کربلاست.در دوران حیات پیامبر اکرم، امام حسین عبارت است از کودک نور دیده سوگلی پیامبر. پیامبر اکرم دختری به نام فاطمه دارد که همه مردم مسلمان در آن روز میدانند که پیامبر فرمود: «انّ اللَّه لیغضب لغضب فاطمة» (۶)؛ اگر کسی فاطمه را خشمگین کند، خدا را خشمگین کرده است. «و یرضی لرضاها»؛ (۷) اگر کسی او را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است. ببینید، این دختر چقدر عظیم المنزله است که پیامبر اکرم در مقابل مردم و در ملأ عام، راجع به او این گونه حرف میزند. این مسأله ای عادّی نیست.پیامبر اکرم این دختر را در جامعه اسلامی به کسی داده است که از لحاظ افتخارات، در درجه اعلاست؛ یعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام. او، جوان، شجاع، شریف، از همه مؤمنتر، از همه باسابقه تر، از همه شجاعتر و در همه میدانها حاضر است. کسی است که اسلام به شمشیر او میگردد؛ هر جایی که همه در میمانند، این جوان جلو می آید، گره ها را باز میکند و بن بستها را میشکند. این داماد محبوب عزیزی که محبوبیت او نه به خاطر خویشاوندی، بلکه به خاطر عظمت شخصیت اوست، همسر نودیده پیامبر است. کودکی از اینها متولّد شده است و او حسین بن علی است.البته همه این حرفها درباره امام حسن علیه السّلام هم هست؛ اما من حالا بحثم راجع به امام حسین علیه السّلام است؛ عزیزترین عزیزان پیامبر؛ کسی که رئیس دنیای اسلام، حاکم جامعه اسلامی و محبوب دل همه مردم، او را در آغوش میگیرد و به مسجد می برد. همه میدانند که این کودک، محبوب دلِ این محبوبِ همه است. او روی منبر مشغول خطبه خواندن است که این کودک، پایش به مانعی میگیرد و به زمین میافتد. پیامبر از منبر پایین می آید، او را در بغل میگیرد و آرامش میکند. ببینید؛ مسأله این است.پیامبر درباره امام حسن و امام حسینِ شش، هفت ساله فرمود: «سیّدی شباب اهل الجنّه»؛ (۸) اینها سرور جوانان بهشتند. اینها که هنوز کودکند، جوان نیستند؛ اما پیامبر میفرماید سرور جوانان اهل بهشتند. یعنی در دوران شش، هفت سالگی هم در حدّ یک جوان است؛ میفهمد، درک میکند، عمل میکند، اقدام میکند، ادب میورزد و شرافت در همه وجودش موج میزند. اگر آن روز کسی میگفت که این کودک به دست امّت همین پیامبر، بدون هیچ گونه جرم و تخلّفی به قتل خواهد رسید، برای مردم غیرقابل باور بود؛ همچنان که پیامبر فرمود و گریه کرد و همه تعجّب کردند که یعنی چه؛ مگر میشود!؟دوره دوم، دوره بیست وپنج ساله بعد از وفات پیامبر تا حکومت امیرالمؤمنین است. حسینِ جوان، بالنده، عالم و شجاع است. در جنگها شرکت میجوید، در کارهای بزرگ دخالت میکند، همه او را به عظمت میشناسند؛ نام بخشندگان که می آید، همه چشمها به سوی او برمیگردد. در هر فضیلتی، در میان مسلمانان مدینه و مکه، هر جایی که موج اسلام رفته است، مثل خورشیدی میدرخشد. همه برای او احترام قائلند. خلفای زمان، برای او و برادرش احترام قائلند و در مقابل او، تعظیم و تجلیل و تبجیل و تجلیل میکنند و نامش را به عظمت می آورند. جوان نمونه دوران، و محترم پیش همه. اگر آن روز کسی میگفت که همین جوان، به دست همین مردم کشته خواهد شد، هیچ کس باور نمیکرد.دوره سوم، دوره بعد از شهادت امیرالمؤمنین است؛ یعنی دوره غربت اهل بیت. امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام باز در مدینه اند. امام حسین، بیست سال بعد از این مدت، به صورت امام معنوی همه مسلمان، مفتی بزرگ همه مسلمانان، مورد احترام همه مسلمانان، محل ورود و تحصیل علم همه، محل تمسّک و توسّل همه کسانی که میخواهند به اهل بیت اظهار ارادتی بکنند، در مدینه زندگی کرده است. شخصیت محبوب، بزرگ، شریف، نجیب، اصیل و عالم. او به معاویه نامه مینویسد؛ نامه ای که اگر هر کسی به هر حاکمی بنویسد، جزایش کشته شدن است. معاویه باعظمتِ تمام این نامه را میگیرد، میخواند، تحمّل میکند و چیزی نمیگوید. اگر در همان اوقات هم کسی میگفت که در آینده نزدیکی، این مرد محترم شریفِ عزیزِ نجیب - که مجسّم کننده اسلام و قرآن در نظر هر بیننده است - ممکن است به دست همین امّت قرآن و اسلام کشته شود - آن هم با آن وضع - هیچ کس تصوّر هم نمیکرد؛ اما همین حادثه باورنکردنی، همین حادثه عجیب و حیرت انگیز، اتّفاق افتاد. چه کسانی کردند؟ همانهایی که به خدمتش میآمدند و سلام و عرض اخلاص هم میکردند. این یعنی چه؟ معنایش این است که جامعه اسلامی در طول این پنجاه سال، از معنویت و حقیقت اسلام تهی شده است. ظاهرش اسلامی است؛ اما باطنش پوک شده است. خطر این جاست. نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار است، مردم هم اسمشان مسلمان است و عدّه ای هم طرفدار اهل بیتند!البته من به شما بگویم که در همه عالم اسلام، اهل بیت را قبول داشتند؛ امروز هم قبول دارند و هیچ کس در آن تردید ندارد. حبّ اهل بیت در همه عالم اسلام، عمومی است؛ الان هم همین طور است. الان هم هر جای دنیای اسلام بروید، اهل بیت را دوست میدارند. آن مسجدی که منتسب به امام حسین علیه السّلام است و مسجد دیگری که در قاهره منتسب به حضرت زینب است، ولوله زوّار و جمعیت است. مردم میروند قبر را زیارت میکنند، میبوسند و توسّل میجویند.همین یکی، دو سال قبل از این، کتابی جدید - نه قدیمی؛ چون در کتابهای قدیمی خیلی هست - برای من آوردند، که این کتاب درباره معنای اهل بیت نوشته شده است. یکی از نویسندگان فعلی حجاز تحقیق کرده و در این کتاب اثبات میکند که اهل بیت، یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین. حالا ما شیعیان که این حرفها جزو جانمان است؛ اما آن برادر مسلمان غیرشیعه این را نوشته و نشر کرده است. این کتاب هم هست، من هم آن را دارم و لابد هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش گردیده است.بنابراین، اهل بیت محترمند؛ آن روز هم در نهایت احترام بودند؛ اما در عین حال وقتی جامعه تهی و پوک شد، این اتّفاق میافتد. حالا عبرت کجاست؟ عبرت این جاست که چه کار کنیم جامعه آن گونه نشود. ما باید بفهمیم که آن جا چه شد که جامعه به این جا رسید. این، آن بحث مشروح و مفصّلی است که من مختصرش را میخواهم عرض کنم.اوّل به عنوان مقدّمه عرض کنم: پیامبر اکرم نظامی را به وجود آورد که خطوط اصلی آن چند چیز بود. من درمیان این خطوط اصلی، چهار چیز را عمده یافتم: اوّل، معرفت شفّاف و بیابهام؛ معرفت نسبت به دین، معرفت نسبت به احکام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به تکلیف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به پیامبر، معرفت نسبت به طبیعت. همین معرفت بود که به علم و علم اندوزی منتهی شد و جامعه اسلامی را در قرن چهارم هجری به اوج تمدّن علمی رساند. پیامبر نمیگذاشت ابهام باشد. در این زمینه، آیات عجیبی از قرآن هست که مجال نیست الان عرض کنم. در هر جایی که ابهامی به وجود میآمد، یک آیه نازل میشد تا ابهام را برطرف کند.خطّ اصلی دوم، عدالت مطلق و بیاغماض بود. عدالت در قضاوت، عدالت در برخورداریهای عمومی و نه خصوصی - امکاناتی که متعلّق به همه مردم است و باید بین آنها باعدالت تقسیم شود - عدالت در اجرای حدود الهی، عدالت در مناصب و مسوؤلیت دهی و مسؤولیت پذیری. البته عدالت، غیر از مساوات است؛ اشتباه نشود. گاهی مساوات، ظلم است. عدالت، یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کسی حقّ او را دادن. آن عدل مطلق و بیاغماض بود. در زمان پیامبر، هیچ کس در جامعه اسلامی از چارچوب عدالت خارج نبود.سوم، عبودیّت کامل و بیشریک در مقابل پروردگار؛ یعنی عبودیّت خدا در کار و عمل فردی، عبودیّت در نماز که باید قصد قربت داشته باشد، تا عبودیّت در ساخت جامعه، در نظام حکومت، نظام زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان مردم بر مبنای عبودیّت خدا که این هم تفصیل و شرح فراوانی دارد.چهارم، عشق و عاطفه جوشان. این هم از خصوصیّات اصلی جامعه اسلامی است؛ عشق به خدا، عشق خدا به مردم؛ «یحبّهم و یحبّونه» (۹)، «ان اللَّه یحبّ التّوابین و یحبّ المتطهّرین» (۱۰)، «قل ان کنتم تحبّون اللَّه فاتّبعونی یحببکم اللَّه» (۱۱). محبت، عشق، محبت به همسر، محبّت به فرزند، که مستحبّ است فرزند را ببوسی؛ مستحّب است که به فرزند محبّت کنی؛ مستحبّ است که به همسرت عشق بورزی و محبّت کنی؛ مستحبّ است که به برادران مسلمان محبّت کنی و محبّت داشته باشی؛ محبّت به پیامبر، محبّت به اهل بیت؛ «الاّ المودّة فی القربی».(۱۲)پیامبر این خطوط را ترسیم کرد و جامعه را بر اساس این خطوط بنا نمود. پیامبر حکومت را ده سال همین طور کشاند. البته پیداست که تربیت انسانها کار تدریجی است؛ کار دفعی نیست. پیامبر در تمام این ده سال تلاش میکرد که این پایه ها استوار و محکم شود و ریشه بدواند؛ اما این ده سال، برای این که بتواند مردمی را که درست برضدّ این خصوصیّات بار آمدند، متحوّل کند، زمان خیلی کمی است. جامعه جاهلی، در همه چیزش عکس این چهار مورد بود؛ مردم معرفتی نداشتند، در حیرت و جهالت زندگی میکردند، عبودیّت هم نداشتند؛ طاغوت بود، طغیان بود، عدالتی هم وجود نداشت؛ همه اش ظلم بود، همه اش تبعیض بود - که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در تصویر ظلم و تبعیض دوران جاهلیت، بیانات عجیب و شیوایی دارد، که واقعاً یک تابلوِ هنری است؛ «فی فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظلافها» (۱۳) - محبّت هم نبود، دختران خود را زیر خاک میکردند، کسی را از فلان قبیله بدون جرم میکشتند - «تو از قبیله ما یکی را کشتی، ما هم باید از قبیله شما یکی را بکشیم!» - حالا قاتل باشد، یا نباشد؛ بیگناه باشد، یا بیخبر باشد؛ جفای مطلق، بیرحمی مطلق، بیمحبّتی و بیعاطفگی مطلق.مردمی را که در آن جوّ بار آمدند، میشود در طول ده سال تربیت کرد، آنها را انسان کرد، آنها را مسلمان کرد؛ اما نمیشود این را در اعماق جان آنها نفوذ داد؛ بخصوص آن چنان نفوذ داد که بتوانند به نوبه خود در دیگران هم همین تأثیر را بگذارند.مردم پیدرپی مسلمان میشدند. مردمی بودند که پیامبر را ندیده بودند. مردمی بودند که آن ده سال را درک نکرده بودند. این مسأله «وصایت» ی که شیعه به آن معتقد است، در این جا شکل میگیرد. وصایت، جانشینی و نصب الهی، سرمنشأش این جاست؛ برای تداوم آن تربیت است، والّا معلوم است که این وصایت، از قبیل وصایتهایی که در دنیا معمول است، نیست، که هر کسی میمیرد، برای پسر خودش وصیت میکند. قضیه این است که بعد از پیامبر، برنامه های او باید ادامه پیدا کند.حالا نمیخواهیم وارد بحثهای کلامی شویم. من میخواهم تاریخ را بگویم و کمی تاریخ را تحلیل کنم، و بیشترش را شما تحلیل کنید. این بحث هم متعلّق به همه است؛ صرفاً مخصوص شیعه نیست. این بحث، متعلّق به شیعه و سنّی و همه فِرَق اسلامی است. همه باید به این بحث توجّه کنند؛ چون این بحث برای همه مهم است.و اما ماجراهای بعد از رحلت پیامبر. چه شد که در این پنجاه سال، جامعه اسلامی از آن حالت به این حالت برگشت؟ این اصل قضیه است، که متن تاریخ را هم بایستی در این جا نگاه کرد. البته بنایی که پیامبر گذاشته بود، بنایی نبود که به زودی خراب شود؛ لذا در اوایلِ بعد از رحلت پیامبر که شما نگاه میکنید، همه چیز - غیر از همان مسأله وصایت - سرجای خودش است: عدالتِ خوبی هست، ذکْرِ خوبی هست، عبودیّت خوبی هست. اگر کسی به ترکیب کلی جامعه اسلامی در آن سالهای اوّل نگاه کند، میبیند که علی الظّاهر چیزی به قهقرا نرفته است. البته گاهی چیزهایی پیش میآمد؛ اما ظواهر، همان پایه گذاری و شالوده ریزی پیامبر را نشان میدهد. ولی این وضع باقی نمی ماند. هر چه بگذرد، جامعه اسلامی بتدریج به طرف ضعف و تهیشدن پیش میرود.ببینید، نکته ای در سوره مبارکه حمد هست که من مکرّر در جلسات مختلف آن را عرض کرده ام. وقتی که انسان به پروردگار عالم عرض میکند «اهدنا الصّراط المستقیم» (۱۴) - ما را به راه راست و صراط مستقیم هدایت کن - بعد این صراط مستقیم را معنا میکند: «صراط الّذین انعمت علیهم» (۱۵)؛ راه کسانی که به آنها نعمت دادی. خدا به خیلیها نعمت داده است؛ به بنی اسرائیل هم نعمت داده است: «یا بنیاسرائیل اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم».(۱۶) نعمت الهی که مخصوص انبیا و صلحا و شهدا نیست: «فاولئک مع الّذین انعم اللَّه علیهم من النّبیّین والصّدّیقین والشّهداء والصّالحین» (۱۷). آنها هم نعمت داده شده اند؛ اما بنیاسرائیل هم نعمت داده شده اند.کسانی که نعمت داده شده اند، دوگونه اند:یک عدّه کسانی که وقتی نعمت الهی را دریافت کردند، نمیگذارند که خدای متعال بر آنها غضب کند و نمیگذارند گمراه شوند. اینها همانهایی هستند که شما میگویید خدایا راه اینها را به ما هدایت کن. «غیرالمغضوب علیهم»، با تعبیر علمی و ادبیش، برای «الّذین انعمت علیهم» صفت است؛ که صفت «الّذین»، این است که «غیرالمغضوب علیهم و لاالضّالّین» (۱۸)؛ آن کسانی که مورد نعمت قرار گرفتند، اما دیگر مورد غضب قرار نگرفتند؛ «و لاالضّالّین»، گمراه هم نشدند.یک دسته هم کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داد، اما نعمت خدا را تبدیل کردند و خراب نمودند. لذا مورد غضب قرار گرفتند؛ یا دنبال آنها راه افتادند، گمراه شدند. البته در روایات ما دارد که «المغضوب علیهم»، مراد یهودند، که این، بیان مصداق است؛ چون یهود تا زمان حضرت عیسی، با حضرت موسی و جانشینانش، عالماً و عامداً مبارزه کردند. «ضالّین»، نصاری هستند؛ چون نصاری گمراه شدند. وضع مسیحیّت این گونه بود که از اوّل گمراه شدند - یا لااقل اکثریتشان این طور بودند - اما مردم مسلمان نعمت پیدا کردند. این نعمت، به سمت «المغضوب علیهم» و «الضالّین» میرفت؛ لذا وقتی که امام حسین علیه السّلام به شهادت رسید، در روایتی از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: «فلما ان قتل الحسین صلوات اللَّه علیه اشتدّ غضب اللَّه تعالی علی اهل الارض»؛ (۱۹) وقتی که حسین علیه السّلام کشته شد، غضب خدا درباره مردم شدید شد. معصوم است دیگر. بنابراین، جامعه مورد نعمت الهی، به سمت غضب سیر میکند؛ این سیر را باید دید. خیلی مهمّ است، خیلی سخت است، خیلی دقّت نظر لازم دارد.من حالا فقط چند مثال بیاورم. خواص و عوام، هر کدام وضعی پیدا کردند. حالا خواصی که گمراه شدند، شاید «مغضوب علیهم» باشند؛ عوام شاید «ضالّین» باشند. البته در کتابهای تاریخ، پُر از مثال است. من از این جا به بعد، از تاریخ «ابن اثیر» نقل میکنم؛ هیچ از مدارک شیعه نقل نمیکنم؛ حتی از مدارک مورّخان اهل سنّتی که روایتشان در نظر خود اهل سنّت، مورد تردید است - مثل ابن قتیبه - هم نقل نمیکنم. «ابن قتیبه دینوری» در کتاب «الامامة والسیّاسة»، چیزهای عجیبی نقل میکند که من همه آنها را کنار میگذارم.وقتی آدم به کتاب «کامل التواریخ» ابن اثیر مینگرد، حس میکند که کتاب او دارای عصبیّت اموی و عثمانی است. البته احتمال میدهم که به جهتی ملاحظه میکرده است. در قضایای «یوم الدّار» (۲۰) که جناب «عثمان» را مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه و غیره کشتند، بعد از نقل روایات مختلف، میگوید علّت این حادثه چیزهایی بود که من آنها را ذکر نمیکنم: «لعلل»؛ علّتهایی دارد که نمیخواهم بگویم. وقتی قضیه جناب «ابیذر» را نقل میکند و میگوید معاویه جناب ابیذر را سوار آن شتر بدون جهاز کرد و آن طور او را تا مدینه فرستاد و بعد هم به «ربذه» تبعید شد، مینویسد چیزهایی اتّفاق افتاده است که من نمیتوانم بنویسم(۲۱). حالا یا این است که او واقعاً - به قول امروز ما - خودسانسوری داشته و یا این که تعصّب داشته است. بالاخره او نه شیعه است و نه هوای تشیّع دارد؛ فردی است که احتمالاً هوای ...

ادامه مطلب  

ساختمان 200 ساله ای که 50 سال عمر کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،در مورد این حادثه دولت یک کمیته تحقیق ملی تشکیل و نهادهای دیگر هم به آن پرداختند. مرکز پژوهش های مجلس آخرین تحقیق خود را در این مورد منتشر کرده است.بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عملیات ساخت وساز ساختمان پلاسکو در سال 1337 با اخذ پروانه ساختمانی، آغاز و در سال 1341با ابعاد 30متر در 30متر و برخورداری از 17طبقه و 42متر ارتفاع و 33هزار متر زیربنا به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام می دارد که «با استناد به مستندات مهندسی مختص به این ساختمان، در زمان طراحی این سازه با توجه به نوع عملکرد و کاربری این ساختمان همچنین تکنیک ها و مصالح مورد استفاده جهت ساخت، عمر مفید 200سال برای این سازه تخمین زده شده بود و در زمان تخریب 54 سال از مدت ساخت آن گذشته بود. همچنین قابل ذکر است گرچه که این ساختمان برای بار ثقلی برای حالت تجاری طراحی شده و در طراحی ها آثار زلزله، بار انفجار همچنین موارد مربوط به آتش در نظر گرفته نشده بود. اما در بازدید از آوار ساختمانی مشخص شد که تعدادی از عناصر اصلی سازه یعنی تیرها و ستون ها از پوشش نازک کاری به همراه رابیت بندی برخوردار بوده اند که قطعا به مقاومت این قسمت های سازه در برابر آتش کمک کرد.» این ساختمان با توجه به زمان ساخت فاقد دستگاه های گازرسانی، گرمایشی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند بوده است. البته گازرسانی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند می توانست در سنوات بعدی مورد توجه قرار گیرد. ساختمان مذکور مجهز به کپسول های اطفای حریق و سیستم جعبه یی آب بود که وضعیت عملکرد آن نیازمند بررسی است. آتش سوزی ساختمان مذکور ساعت7و 58 دقیقه و 23ثانیه روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395 در طبقات نهم و دهم شروع شد که پس از حدود 4دقیقه از زمان اطلاع رسانی، نیروهای آتش نشانی در محل حضور می یابند. با توجه به تلاش زیاد آتش نشانان جهت مهار آتش و گسترش آتش در این ساختمان در ساعت 11و 2دقیقه دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت 11و 34دقیقه یعنی حدود 3ساعت و 35دقیقه بعد از وقوع آتش سوزی حادث می شود اما مشخص نشد که چرا بعد از دستور تخلیه ساختمان، ماموران آتش نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند. گفتنی است که مدیریت بحران از طریق شهرداری تهران نیز در ساعات اولیه حادثه و به ریاست مدیریت بحران شهر تهران شکل می گیرد. حادثه ساختمان پلاسکو موجب شد تا قوانین و تکالیف ناظر بر اسباب آن مورد توجه قرار گیرد، بررسی این حادثه و عوامل دخیل در آن گرچه ضرورتی انکارناپذیر است اما چرا با داشتن سازمانی تحت عنوان سازمان مدیریت بحران و سازوکارهای تکلیف شده در قانون و آیین نامه اجرایی آن، باید شاهد یک چنین حادثه یی آن هم در عصر فناوری بود؟ و چراهای دیگری که این گزارش ضمن بررسی قوانین و اسباب آن حادثه به آن می پردازد. قوانین، تکالیف و عوامل مرتبط با حادثهاین نهاد پژوهشی در خصوص قوانین مرتبط با حادثه به 9مورد از قوانین و آیین نامه های مربوطه اشاره می کند و می نویسد:1- قانون کار و قانون تامین اجتماعی با ذی مدخلیت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان؛2- قانون شهرداری و اساسنامه سازمان آتش نشانی با ذی مدخلیت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران؛3- قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها، با ذی مدخلیت مالک ساختمان و هیات مدیره؛4- قانون نظام صنفی کشور و اصلاحیه های آن با ذی مدخلیت اتاق اصناف؛5- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار با ذی مدخلیت شورای اسلامی شهر تهران؛6- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با ذی مدخلیت سازمان مدیریت بحران شهر تهران (شهرداری تهران) و دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط؛7- قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه های بزرگ چندمنظوره یا زنجیرهای با ذی مدخلیت سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی؛8- آیین نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ذی مدخلیت وزارت راه و شهرسازی و اداره استان تهران و قانون استاندارد با ذی مدخلیت سازمان ملی استاندارد ایران؛9- آیین نامه اماکن عمومی (23/3/1363 هیات وزیران با اصلاحیه 9/11/1364) با ذی مدخلیت نیروی انتظامی؛ نتیجه گیری از بخش قانون کارمرکز پژوهش های مجلس در خصوص قانون کار و نتیجه گیری از آن با اشاره به این نکته که از آنجایی که ساختمان پلاسکو، به عنوان یک کارگاه بزرگ که دارای حدود 570 واحد کسب وکار و با روابط کارفرما و کارگری بود، می افزاید: قانون کار در ابعاد حقوقی، فنی، ایمنی و بهداشت کار ناظر بر آن است و تمهیداتی را درخصوص تعلیق نیروی کار که ناشی از تعطیلی کارگاه به جهت ایمن سازی باشد، پیش بینی نموده است. از این منظر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت رسیدگی بر مسائل فنی، ایمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می شود. این مطلب از آن جهت است که قانون کار به نحوه تعطیلی یا پلمب بخشی از محل کار یا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی کار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق کارگر پرداخته است بدین صورت که پرداخت حقوق کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده است و همچنین مدت زمان تعلیق جزو سنوات بیمه یی کارگر محسوب می شود.مضافا اینکه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا ناظر بر بازرسی های ادواری و موردی انجام شده و توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری (47) واحدی است که نوع فعالیت آنها در سال 1394 مطابق با نوع کاربری محل کسب وکار نبوده است. این نظارت ها و توصیه ها نیز موجب شد تا (20) واحد از(47) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند.شایان ذکر است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بُعد مسائل حقوقی(یا همان رعایت قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر) و مسائل فنی و ایمنی(یا همان ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و ایمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ایمنی، تنها و صرفا به یک بار اخطار به کارفرما اکتفا کند سپس براساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمب بخشی از ساختمان یا تمامی ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومی مطالبه نماید. در صورتیکه براساس گزارش وزارت مذکور، این وزارتخانه با انجام بازرسی های ادواری و موردی و همچنین توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری(47) واحد، موجب شده تا (20) واحد از استمرار فعالیت تولید اجتناب و به فعالیت فروش و پخش بسنده کنند که این نوع تذکرات که تنها تغییر کاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هدف قرار داده است، در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است، از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر و مسوولیت برقراری ایمنی است.اما از آنجا که این ساختمان در اثر قوه قهریه (آتش سوزی) آوار شد و امکان ادامه کسب وکار میسر نیست، در چنین حالتی کارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تامین اجتماعی براساس حکم مقرر در ماده(2) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است و ازسوی دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو سنوات کار وی محسوب خواهد شد.از این دیدگاه با در نظر گرفتن عدم رعایت نکات فنی و ایمنی در ساختمان پلاسکو و همچنین عدم اعمال قانون توسط بخش بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه تنها رعایت نکات فنی و ایمنی برقرار نشد، بلکه تا زمان ساخت وساز مجدد و بازگشت کارگر به محل کار، هزینه های مترتب بر آن برعهده دولت(سازمان تامین اجتماعی) خواهد بود. نتیجه گیری از بخش قوانین شهرداریاین نهاد پژوهشی مجلس درباره قوانین شهرداری و اساسنامه سازمان آتش نشانی و قصور این نهادها می نویسد:1- براساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکان(یا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام کند و در صورت عدم اقدام ازسوی مالکان(یا صاحبان آن ساختمان)، با در نظر گرفتن این نکته که خطر این ساختمان نه تنها از بابت آتش سوزی، بلکه در ازای زمین لرزه بسیار آسیب پذیر بود، باید تمهیدات و اقدامات لازم را به عمل می آورده است و هزینه های اعمال شده برای ایمن سازی را با احتساب صدی 15 برای تحقق « درصد از مالک اخذ می کرد. بررسی ها حکایت از آن دارد که مطابق اعلام شهرداری تهران این ماموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو، (7) اخطار به هیات مدیره ساختمان پلاسکو داده شد و متعاقبا در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان پلاسکو را برگزار کردند.» سازمان آتش نشانی همچنین در شهریورماه 1395 و پس از بازدید از ساختمان مذکور، دستورالعمل ایمنی ساختمان پلاسکو را تدوین و به هیات امنای ساختمان ابلاغ می کند. با توجه به گزارش مذکور، به نظر می رسد که شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی هفت اخطار به هیات مدیره ساختمان پلاسکو داده اند، درصورتیکه براساس جزو «14» ماده(55) قانون شهرداری تنها یک بار اخطار و آن هم اخطار به مالک تکلیف شده است از این روی(6) اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است و این مساله می تواند تداعی کننده عدم تمکین و همکاری هیات مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان باشد که از این دیدگاه مسوول خسارت وارده شناخته می شوند.2- از سوی دیگر شهرداری تهران گرچه نمی توانسته کارگاه و محل کار را تعطیل نماید، اما از بابت مسوولیت مدیریت بحران شهر تهران و جایگاه پراهمیت مدیریت شهری در قبال خطرات ناشی از ابنیه بلندمرتبه و عمومی و ضرورت ایمن سازی در برابر حوادث غیرمترقبه ازجمله آتش سوزی می بایست بعد از تنها یک بار اعلام اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت به ایمن سازی آن ساختمان با محاسبه هزینه صدی 15درصد و اخذ آن از مالک اقدام نماید، در چنین شرایطی اگر ایمن سازی توسط شهرداری موجبات تعطیلی بخشی از کارگاه(یا محل کار) یا تمامی کارگاه(یا محل کار) را به همراه داشته باشد، این اقدام دربردارنده تعلیق نیروی کار خواهد بود که قانون شهرداری در ازای این تعلیق مسکوت است و قانون کار بدان پرداخته است. از این رو در شرایطی از این دست، هماهنگی شهرداری با وزارت کار در تعطیلی بخشی از کارگاه (محل کار) یا تمامی کارگاه (یا محل کار) و الزام همکاری وزارت مذکور در تعطیلی و ایمن سازی آن محل ضرورت داشته که هماهنگی و الزام مطروحه محقق نشده است. از این منظر، می توان چنین قلمداد کرد که گرچه قانون کار در اولویت عملکردی بوده و وزارت مذکور در اولویت مسوولیت ناشی از حادثه است اما مسوولیت مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر نیز کمتر از آن تصور نمی شود.3- براساس اساسنامه سازمان آتش نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف به یک سری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه های ایمن سازی، نظارتی و مشورتی بوده و باید با استفاده از امکانات و توانایی های درون و برون سازمانی اقداماتی را در جهت کمک به ایمن سازی سالانه حداقل 10درصد از اماکن عمومی و از طریق مشارکت در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش نشانی به عمل آورد و به منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می نمود. ازسوی دیگر شهرداری های مناطق 22گانه نیز مکلف شدند براساس اعلام سازمان آتش نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به عمل آورند. بدین منظور درجه بندی اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تاسیسات شهری از نظر میزان خطرپذیری براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در قالب سه سطح پرخطر، میان خطر و کم خطر درجه بندی شد ه اند. (البته شایان ذکر است که خلأ و ابهامی وجود دارد و آن اینکه مشخص نشده که اقدامات شهرداری های مناطق 22 گانه شامل چه مواردی باید باشد تا براساس آن، مالکین مجاب به تمکین و اجرای تکلیف قانونی شوند.)فارغ از مباحث حقوقی، شایان ذکر است که براساس اعلام سازمان آتش نشانی، آتش سوزی ساختمان مذکور در ساعت 7و 58 دقیقه و 23ثانیه روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395 رخ داد که پس از حدود 4دقیقه از زمان اطلاعرسانی، نیروهای آتش نشانی در محل حضور می یابند، از این منظر باید بررسی شود که چرا سازمان آتش نشانی که در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟ آیا حضور نیروهای آتش نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات موجب شده تا آتش سوزی موجب ریزش و آوار ساختمان شود؟ چرا در ساعت 11و 2 دقیقه که دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختما ...

ادامه مطلب  

آتش سوارِ بر باد در راه زاگرس؛ معرکه ای دیگر به پا می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ماجرای آتش و بلوط حکایت جدیدی نیست، از دیروزها تا امروز بلوطستان صحنه جدال بوده است، یک روز حرف ذغالگیری است و روز دیگر تغییر کاربری، کشاورزانی به طمع زمین مُفت، چنگ به سرمایه زمین انداخته اند، یک روز با تبر و اره می برند، روز دیگر ذغال می گیرند و این روزها آتش می زنند.گاه دعوای دو روستا به بلوطستان کشیده می شود و برای خالی کردن دست هم از بضاعت چراگاه و مراتع خشکیده، آتش به جان جنگل می اندازند، حکایت «دیگی است که نمی خواهند برای هیچ کدامشان بجوشد» اما دعوایشان هستی بلوطستان را می سوزاند و بس.بهار امسال بارندگی های گسترده منجر به رویش پوشش جنگلی و مرتعی وسیعی در لرستان شده است و حالا با افزایش دمای هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، تابش سوزان خورشید این پوشش گسترده را خشک می کند و مراتع و جنگل های لرستان را به انبار کاهی تبدیل می کند که با یک جرقه شعله های آتش در آن جان می گیرد و زاگرس را با نیستی روبه رو می کند.تنها در ۱۵ روز ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ فقره آتش سوزی در جنگل های کشور رخ داده که دلیل اصلی آن عامل انسانی بوده استجنگل ها در هراس آتش سوزی های تابستان در حالی به خود می لرزند که به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها در ۱۵ روز ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ فقره آتش سوزی در جنگل های کشور رخ داده که دلیل اصلی آن عامل انسانی بوده است.سرهنگ سبز علی از اندیشیدن تمهیداتی برای آتش سوزی های تابستانه هم گفته است و برای مثال به راه اندازی پایگاه های اطفای حریق در استان های حادثه خیز اشاره کرده است. گیلان، مازندران، کرمانشاه، گلستان، سمنان، لرستان، ایلام، فارس، کرمان و کردستان استان هایی هستند که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ایجاد این پایگاه ها در آن ها خبر داده است.وی همچنین تأمین اعتبار و تقویت تجهیزات و امکانات اطفای حریق را از دیگر فعالیت ها اعلام کرده است که باید دید چقدر در تابستان امسال این تمهیدات می تواند در زمینه کاهش آتش سوزی جنگل ها مؤثر بیفتد.کارشناسان می گویند مهار این حجم از آتش سوزی ها کار دشواری است و با کمبود منابع و امکانات و نیروی انسانی که در مدت زمان طولانی به محل آتش سوزی می رسد، کار اطفای حریق زمان و انرژی زیادی را می برد، موضوعی که تابستانی پر هراس را برای جنگل های لرستان رقم زده است.در این میان امید جنگل های زاگرس به «آتش بُر» هایی است که تن بلوطستان را خراش می دهد تا از گسترش حریقی که به دامن زاگرس چنگ می زند و شعله ور می شود، جلوگیری کند.۶۱۷ هزار هکتار از جنگل های لرستان در مناطق بحرانی وقوع حریق هستندمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه مراتع و جنگل های شهرستان های چگنی، کوهدشت، خرم آباد و پلدختر بیشترین بحران را در وقوع آتش سوزی دارند، اظهار داشت: ۶۱۷ هزار هکتار از جنگل های لرستان در مناطق بحرانی وقوع حریق قرار دارند. شیرزاد نجفی بابیان اینکه لوازم پیشگیری و مقابله با حریق را در سطح فرمانداری ها توزیع کرده ایم، تصریح کرد: باید از محل اعتبارات دهیاری های استان با هماهنگی مدیرکل دفتر امور روستایی، اعتباری برای خرید تجهیزات مقابله با حریق داده شود، چراکه در این حوزه دچار کمبود منابع هستیم. وی با تأکید بر شناسایی ۱۵۰ نقطه بحرانی و راه های دسترسی به آن ها افزود: در رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دنبال تأمین اعتبار موردنیاز برای خرید ۳۰ دستگاه دمنده هستیم؛ برای خرید این دستگاه ها به ۲۹۱ میلیون تومان اعتبار نیاز است. ایجاد آتش بر در سطح پارک های جنگلیمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه نسبت به اجرای آتش بُر در مناطق جنگلی اقدام کرده ایم، ادامه داد: تاکنون ایجاد آتش بُر در سطح پارک های جنگلی انجام شده و اجرای این امر در مابقی مراتع و جنگل ها نیاز به وجود ماشین آلات ویژه دارد که مقررشده است اداره کل راهداری استان در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در فصل بهار بارندگی خوبی داشتیم و مشکل خشک سالی در بخش کشاورزی کم شد و عقب ماندگی ها جبران شد، اظهار داشت: بارندگی ها برای مزارع استان به ویژه در شمال لرستان مناسب بود، این بارندگی ها در فصل بهار بود و کمتر بهاری است که همه عوامل برای رشد پوشش گیاهی فراهم باشد.امسال با یک پوشش وحشتناکی از منابع طبیعی در عرصه ها مواجه هستیم و اگر این پوشش گیاهی خشک شود مستعد آتش سوزی هستندعبدالرضا بازدار بابیان اینکه امسال با یک پوشش وحشتناکی از منابع طبیعی در عرصه ها مواجه هستیم و اگر این پوشش گیاهی خشک شود مستعد آتش سوزی هستند، تصریح کرد: اگر آتش سوزی اتفاق بیافتد یا مهار نمی شود یا اینکه باید سرعت عمل این قدر خوب باشد که در کمترین زمان ممکن برای اطفای حریق ورود کنیم.وی با تأکید بر اینکه ابتدا باید تلاش کنیم آتش سوزی در سطح مزارع و مراتع اتفاق نیافتد که این موضوع به برنامه ریزی و اطلاع رسانی ما در عرصه ها برمی گردد، افزود: باید با همه امکانات و استفاده از ظرفیت دیده بان ها به گونه ای اقدام کنیم که آتش سوزی اتفاق نیافتد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: استفاده از ظرفیت دیده بان ها در سطح مراتع و جنگل ها نیازمند به وجود منابع اعتباری است، اگر پول این افراد پرداخت نشود نمی توان انتظار همکاری از آن ها را داشت.بازدار با تأکید بر ضرورت به کارگیری عوامل محلی برای جلوگیری از حریق افزود: امکانات باید به گونه ای بسیج باشد که در کمترین زمان ممکن حریق را پوشش دهیم. وی خاطرنشان کرد: ایجاد «آتش بر» در عرصه های منابع طبیعی خیلی کمک می کند و تا آنجا که می توانیم باید آتش بر بزنیم. «آتش بر» می ت ...

ادامه مطلب  

پاسخ وزارت خارجه به تازه ترین اتهامات آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات اخیر وزارت امور خارجه آمریکا علیه جمهوری ایران را رد کرد. العالم - بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که با طرح و اعلان تحریم دو فعال سیاسی بحرینی بار دیگر و به غلط اتهامات کذب و بی اساسی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده است اظهار داشت: از آمریکای مدعی دموکراسی و حقوق بشر انتظاری نیست تا در کنار رژیم های مستبد و ناقض حقوق بشر نایستد و برای منافع کوتاه مدت خود و خوشایند لحظه ای آنان کشورهای دیگر را همانند همیشه و دهه های گذشته ...

ادامه مطلب  

علت مواضع چالشی ترامپ  

درخواست حذف این مطلب
بنابراین ترامپ باید خود را به عنوان مصلح و برهم زننده وضع موجود به مردم نشان می داد و این امر به دلیل نارضایتی های مردم آمریکا می توانست موفقیت آمیز باشد درنتیجه در واقعیت امر و پس از انتخابات می توان گفت بسیاری از مواضع پیشین ترامپ فقط مربوط به مقطع رقابت های انتخاباتی بوده است و درحال حاضر باید بر اساس مقتضیات سیاست خارجی آمریکا و مقدورات و محذورات موجود عمل کند. بدون شک بسیاری از مواضع و سیاست هایی که ترامپ در زمان رقابت های انتخاباتی اتخاذ کرده است در دوره ریاست جمهوری اش تعدیل خواهد شد که برجام نیز یکی از این مسائل است بنابر ...

ادامه مطلب  

خدمات گوگل به ایرانیان متوقف می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: رئیس جمهور آمریکا گوگل را مجبور کرده تا ظرف سه روز دسترسی ایرانیان مستقر در خاک ایران را به خدمات گوگل از جمله جستجوی اینترنتی پست الکترونیک جیمیل سرویس دسترسی به بازار نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن) آندرویدی پلی نرم افزارهای ارتباطی الو و دو و نقشه گوگل را مسدود سازد.ترامپ در حکم خود تصریح کرده گوگل میتواند همچنان به ایرانیان خارج از این کشور و غیر ایرانیان مستقر در ایران سرویس دهی کند. هنوز گوگل در خصوص این حکم رئیس جمهور جنجال برانگیز آمریکا واکنشی نشان نداده است.این نخستین باری نیست که گوگل در راستای سیاست های دولت آمریکا ایر ...

ادامه مطلب  

آنچه بر «رگ سفید» گذشته است...  

درخواست حذف این مطلب
بعدازظهر روز هفتم آبان ماه بود که چاه شماره 147 میدان نفتی رگ سفید هنگام عملیات حفاری به دلیل فوران گاز، منفجر شد که این انفجار موجب آتش سوزی در دکل حفاری 95 فتح شرکت ملی حفاری شد. در همان ساعات ابتدایی خبر جان باختن دو تن از نیروهای شرکت ملی حفاری ایران که در دکل شماره 95 حاضر بودند، حادثه را دردناک تر کرد .به گزارش خبرنگار ایسنا، چاه147 میدان رگ سفید دچار فوران شد و در زمانی اندک، کوهی از دود و آتش به آسمان برخاست. شدت فوران آتش به حدی بود که دکل شماره 95 فتح در همان لحظات اولیه به کلی ذوب شد. آتش با سرعت باورنکردنی همه چیز را نابود کرد .نیروهای عملیاتی و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران پس از اطلاع از این حادثه به سرعت در محل حضور پیدا کردند تا با بررسی ابعاد حادثه راهبردی را برای مهار فوران و آتش سوزی در نظر بگیرند .بسیج همه امکانات برای مهار حادثه دکل ۹۵کمیته بحران با حضور مدیران عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و دیگر مدیران و متخصصان مربوطه تشکیل شد. این کمیته جهت بررسی ابعاد حادثه و به منظور ساماندهی شرایط در کوتاهترین زمان ممکن در نظر گرفته شد تا برای انجام هرچه سریع تر کارها تصمیم گیری و همه امکانات را در این زمینه بسیج کند .بامداد 8 آبان ماه؛ محسن دلاویز به عنوان نماینده ویژه وزیر نفت در محل حادثه حاضر شد. وی با ابراز تاسف از این حادثه، مراتب تسلیت خود را به خانواده های داغدار جانباختگان و هم چنین کارکنان صنعت نفت به ویژه شرکت ملی حفاری ایران اعلام کرد و گفت: با دستور وزیر نفت، از هیچ مساعدتی در این زمینه دریغ نخواهد شد . بررسی ابعاد حادثه و الزامات پیش رو به منظور ساماندهی شرایط در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و همه امکانات به این منظور بسیج شده است.دلاویز با اشاره به سخت گذر و تپه ای بودن منطقه حادثه، عنوان کرد: تمهیدات لازم اندیشیده شده و تلاش ها و پیگیری ها برای مهار حادثه با جدیت در دست اقدام است .تشکیل 3 تیم فنی عملیاتی برای مهار فوران چاهدر همان روز کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران از تشکیل 3 تیم فنی تخصصی در موقعیت چاه شماره 147 رگ سفید خبر داد . این تیم های تخصصی از سوی سپهر سپهری مدیرعامل و رئیس کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران تشکیل شدند و سرپرستی آنها به عهده معاونان مدیرعامل در عملیات حفاری، خدمات تخصصی و مدیریت پروژه های حفاری بود تا به بررسی ابعاد حادثه به وجود آمده در منطقه بپردازند .بررسی حادثه آتش سوزی دکل 95 در دستور کار کمیسیون انرژیهم چنین همان روز فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای اعزام به محل انفجار دکل نفتی رگ سفید در روز سه شنبه خبر داد .حسنوند با بیان این که کمیسیون ضمن بازدید از محل حادثه از مسئولان مرتبط برای تهیه گزارش اولیه جهت حضور در کمیسیون دعوت می کند، ادامه داد: در نهایت گزارش تکمیلی به رئیس مجلس و صحن علنی ارائه می شود که بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس اگر تقصیر و قصوری شکل گرفته و عوامل انسانی و مدیریتی در این حادثه دخیل باشند، دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به این گونه حوادث است.تشکیل روزانه جلسه مدیریت بحران تا پایان مهار چاه رگ سفیدسه شنبه 9 آبان ماه؛ سعید قربانی، دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران از تشکیل جلسات روزانه این کمیته تا پایان عملیات مهار چاه 147 رگ سفید خبر داد و گفت: به علت فوران گاز دکل حفاری دچار آتش سوزی شد و بر اثر این آتش سوزی دستگاه حفاری سنگین 95 فتح در آتش سوخت و چاه از کنترل خارج شد.وی گفت: با هدف صیانت از نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین سرمایه سازمان و بالابردن ضریب ایمنی پیرامون چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید، تردد نیروهای عملیاتی در قالب برنامه ریزی این کمیته انجام می شود.اعضای کمیسیون انرژی از محل حادثه چاه نفتی رگ سفید بازدید کردنددر همین روز، اعضای کمیسیون انرژی برای بررسی آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی دکل شماره 95 منطقه رگ سفید از این منطقه بازدید کردند تا نسبت به جمع آوری گزارش و بررسی آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی دکل شماره 95 منطقه رگ سفید اقدام کنند.آغاز ساخت استخر ذخیره آب در مجاورت چاه 147 رگ سفیدبا آماده سازی نسبی جاده های دسترسی به موقعیت چاه در حال فوران 147 رگ سفید و امکان تردد ماشین آلات سنگین، مراحل ساخت استخر ذخیره آب در مجاورت چاه آغاز شد. این استخر از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ابعاد 80 در 80 متر و با عمق پنج متر ایجاد می شود که به ذخیره سازی آب برای پشتیانی از عملیات مهار فوران چاه کمک می کند. این استخر ایزوله در فاصله 150 متری چاه 147 رگ سفید قرار دارد و به موازات عملیات اجرایی ساخت آن توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، احداث پنج خط لوله تامین آب از مناطق مختلف نیز دنبال می شود.نخستین محموله تجهیزات آسیب دیده دکل 95 از محوطه چاه رگ سفید خارج شدچهارشنبه 10 آبان ماه؛ عملیات خارج سازی نخستین محموله تجهیزات آسیب دیده دستگاه حفاری 95 فتح از محوطه چاه در حال فوران 147 رگ سفید آغاز شد. با بررسی وضعیت هوا و جریان باد، تعدادی تجهیزات از جمله مخازن سیمان و آب دستگاه حفاری را از محوطه مشتعل چاه خارج شدند.وزیر نفت از چاه 147 رگ سفید بازدید کردپنج شنبه 11 آبان ماه؛ در پنجمین روز حادثه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت از چاه 147 منطقه رگ سفید بازدید و در جریان روند مهار آتش سوزی این چاه قرار گرفت . وزیر نفت در حاشیه این بازدید گفت: همزمان با عملیات مهار دو حلقه چاه برای کنترل آتش سوزی در حاشیه چاه 147 رگ سفید حفاری می شود و انجام این کارها حدود یک ماه و نیم طول می کشد.پاکسازی محوطه پیرامون چاه رگ سفید با شتاب بیشتر ادامه داردهم چنین در این روز ستاد راهبری مهار فوران چاه 147 رگ سفید اعلام می کند که با تکمیل جاده دسترسی به محوطه چاه از روز گذشته کار خارج ساختن تجهیزات و متعلقات دکل 95 از محوطه با سرعت بیشتری در حال انجام است. این کار توسط تیم های تخصصی ترابری، عملیات و hse و فوریت های پزشکی با پشتیبانی سایر واحدها در حال انجام است و تاکنون موفق شدند در 24 ساعت گذشته هشت محموله از تجهیزات سنگین را از مجاورت کانون آتش خارج و به محل پیش بینی شده در خارج از محوطه چاه انتقال دهند.رگ سفید هم چنان می سوزدجمعه 12آبان ماه؛ رگ سفید هم چنان می سوزد و عملیات خارج کردن تجهیزات و پاکسازی محیط پیرامونی چاه در حال فوران 147 رگ سفید – 2 برای سومین روز متوالی ادامه دارد. طبق اعلام ستاد راهبری مهار این چاه نفتی، عملیات خارج کردن تجهیزات با توجه به حجم وسیع آتش در محوطه چاه بر اساس شرایط جوی در ساعات مناسب از نظر جهت وزش باد صورت می گیرد.همسو با این عملیات کار احداث استخر ذخیره آب و دو محل برای استقرار دکل های حفاری به طور شبانه روزی در دست اجراست و همزمان سایر تجهیزات لازم برای عملیات مهار از جمله پمپ های فشار قوی و سیستم های آب پاش به این موقعیت عملیاتی در حال انتقال است .عملیات نهایی مهار فوران چاه از طریق سطح و ورود به دهانه آن پس از تخلیه کامل محوطه و خارج کردن دکل و ایجاد شرایط کاهش دما با پوشش آب برای نیروهای عملیاتی امکان پذیر خواهد شد. هم چنین احداث لوکیشن با هدف استقرار دو دکل حفاری برای حفر چاه های انحرافی و بستن چاه از عمق در دستور کار قرار گرفته است .آتش رگ سفید یک ماه و نیم دیگر خاموش می شودمهار آتش از بالا و پایینروز شنبه 13آبان ماه؛ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام می کند که آتش رگ سفید یک ماه و نیم دیگر خاموش می شود.زنگنه عنوان می کند: برای خاموش کردن آتش فقط نیروهای داخلی فعالیت می کنند زیرا به اندازه کافی تجربه دارند. برای مهار آتش در رگ سفید از دو مسیر بالا و پایین تلاش می شود. از مسیر پایین باید دو چاه حفر شود که اقدامات آن باید فراهم شود. ابتدا باید مکان حفر چاه آماده شود و سپس دکل در آنجا قرار بگیرد .عالی پور: احداث بیش از 250 کیلومتر خط لوله برای آبرسانی به چاهدر همین روز بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نشست خبری در حاشیه نهمین نمایشگاه صنعت نفت در اهواز آخرین وضعیت آتش سوزی چاه 147 رگ سفید را تشریح کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با همکاری شرکت ملی حفاری ایران در حال آماده سازی محل چاه ها، جاده های دسترسی و استخر آب هستند و کمتر از چهار روز بیش از 250 کیلومتر خط لوله آب از دو منطقه رودخانه زهره و امیدیه به سمت این چاه کشیده شده است .وی افزود: ساخت لوکیشن در حالت عادی بین 6 تا 9 ماه زمان نیاز دارد اما خوشبختانه در کمتر از 15 روز این لوکیشن ها در حال احداث هستند. بعد از آماده شدن محل چاه ها، دو دکل حفاری با ابعاد و حجمی کمتر از دکل های چینی به منظور خاموش کردن چاه 147 رگ سفید در آن محل نصب خواهد شد .تجهیزات آسیب دیده در محوطه چاه رگ سفید در حال انتقال استعالی پور عنوان کرد: علاوه بر احداث چاه های انحرافی، از ظرفیت استخر و پمپ های آتش نشانی نیز برای خاموش کردن آتش سوزی استفاده خواهد شد. در حال حاضر تجهیزات آسیب دیده از روی چاه با همکاری شرکت ملی حفاری ایران به سختی در حال انتقال است تا برای استفاده از چاه انحرافی و استخر آب مشکلی ایجاد نشود .پاکسازی و تسطیح محوطه چاه هم چنان ادامه داردروز یک شنبه 14آبان ماه؛ عملیات پاکسازی محوطه چاه در حال فوران رگ سفید، با هماهنگی و انسجام تیم های عملیات حفاری، گروه جابجایی دکل، hse و سایر بخش های مرتبط در حال انجام است و تعدادی دیگر از محموله ها و ضایعات دستگاه حفاری 95 تخلیه شد. پاکسازی و تسطیح محوطه چاه، پیش درآمد اجرای عملیات یورش مهارگران به کانون آتش برای مهار و کنترل آن از دهانه چاه موسوم به top kill است .آتش رگ سفید سر به آسمان کشیده استروز دوشنبه 15 آبان ماه؛ نه روز است که از فوران این چاه سرکش می گذرد و رگ سفید هم چنان می سوزد. آتش سر به آسمان کشیده و شعله اش زبان درازی می کند. همه نیروهای حاضر در محل مشغول کار هستند تا شرایط را برای انجام عملیات آماده کنند. هر روز در دو نوبت در منطقه عملیات انجام می گیرد تا همه تجهیزاتی که در محل دهانه چاه قرار دارند، از آنجا خارج شود، هم چنین مقدمات برای انجام سایر عملیات نیز در حال انجام است.سپهری: عملیات مهار چاه رگ سفید به خوبی و طبق زمانبندی دنبال می شوددر این خصوص سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه 147 رگ سفید در این شرکت گفت: روند پیشرفت عملیات اجرایی مهار و کنترل چاه به خوبی و براساس برنامه ریزی انجام شده و جدول زمان بندی دنبال می شود.وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان متخصصان و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و این شرکت، تصریح کرد: با همدلی، انسجام و تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان عملیاتی، فنی و تخصصی و پشتیبانی، پیشرفت عملیات رضایت بخش است .رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه 147 رگ سفید در شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به این که احداث محل و استقرار پمپ های آبرسانی مربوطه تکمیل شده است، افزود: هم اینک ادامه ساخت لوکیشن چاه های امدادی a و c و ساخت دو محل اردوگاهی برای این چاه ها مراحل اجرایی را طبق برنامه پشت سر می گذارد.وی اظهار کرد: هم چنین آماده سازی محوطه تخلیه و نگهداری تجهیزات آسیب دیده دستگاه حفاری 95 (junk yard) ، ساخت محل استقرار مخازن سیال کشتن چاه و پمپ تراک های سیمانکاری و ساخت و آماده نمودن محل استقرار athey wagon در حال اجراست.آغاز آبگیری استخر ذخیره آب برای پوشش عملیات مهاربا تلاش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران کار ساخت استخر ذخیره و تامین آب برای پوشش مستمر عملیات مهار چاه 147 رگ سفید – 2 به اتمام رسید و مراحل آبگیری آن آغاز شد. ساخت این استخر با ظرفیت 130 هزار بشکه با وجود کوهستانی بودن موقعیت چاه و نیاز به احداث جاده های دسترسی در یک پروسه یک هفته ای انجام و عصر امروز در مرحله آبگیری قرار گرفت .با آبگیری این استخر عملیات مهار و کنترل فوران چاه وارد مرحله جدیدی شد زیرا با استقرار پمپ های پرفشار و شبکه چند راهه پاشش آب، فضای پیرامون چاه خنک و امکان نزدیک شدن مهارگران به دهانه چاه برای تخلیه باقیمانده دکل و تجهیزات سرچاهی فراهم خواهد شد. پاکسازی کامل محوطه چاه پیش زمینه ای برای آغاز عملیات اصلی مهار (top kill) از طریق ورود به دهانه چاه و کنترل و ایمن سازی آن با بکارگیری تجهیزات ویژه است که عملیاتی کاملا تخصصی و با کاربست تجهیزاتی مختص مهار فوران از جمله athey wagon و stinger صورت می پذیرد .این در حالی است که همزمان با این اقدامات، کار احداث دو سکوی استقرار دکل حفاری (location) برای حفاری دو حلقه چاه امدادی جهت مهار فوران به روش (bottom kill) نیز پر شتاب ادامه دارد تا امکان ورود به چاه از عمق نیز مهیا شود .آخرین وضعیت عملیات مهار از زبان مسول کل ستاد بحران چاه رگ سفیدروز سه شنبه 16 آبان؛ هلی کوپتر مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مسئول کل ستاد بحران و عملیات مهار چاه 147 رگ سفید وارد منطقه شد و بعد از بازدید، در محل کمپ به زمین نشست. بیژن عالی پور برای شرکت در جلسه کمیته بحران در منطقه حاضر شده بود و پس از این جلسه عنوان کرد: خوشبختانه استخر مورد نظر برای انجام عملیات top kill method به طور کامل و به شکلی آماده شده تا هیچ آبی نفوذ نکند. این استخر در حال حاضر در حال آبگیری است و با پایان آبگیری استخر اول به میزان 130 هز ...

ادامه مطلب  

آتش سوزی لاهیجان |فیلم: آتش سوزی جنگل های لاهیجان، سیاهکل و شفت در گیلان  

درخواست حذف این مطلب
آتش سوزی در جنگل لاهیجان، سیاهکل و شفت | آخرین اخبار و تصاویر از آتش سوزی جنگل های لاهیجان، حاکی از کنترل حریق بزرگی است که دیشب به جان جنگل افتاد، در پی باد گرمی که در گیلان وزیدن گرفته بود. آتش سوزی لاهیجان، جان چهار خانوار را تهدید می کرد، که به دست آتش نشانان کنترل شد و کسی آسیب چندانی ندید. آتش سوزی جنگل های گیلان جز لاهیجان، در شفت و سیاهکل نیز شدت داشت... آتش سوزی لاهیجان بخشدار مرکزی لاهیجان، با بیان اینکه آتش سوزی تحت کنترل است، گفت: همزمان در چهار منطقه گردگرف، زمیدان، بالامحله تموشل و مراددنده آتش سوزی داشتیم. سمانه حسینی، بخشدار مرکزی لاهیجان در گفت وگو با ایسنا – منطقه گیلان، با اشاره به وزش شدید باد گرم و وقوع آتش سوزی در شهرستان لاهیجان، اظهار کرد: آتش سوزی از ساعت 17 عصر دیروز از منطقه سوستان شروع شده و نیروها با دو دستگاه ماشین آتش نشانی بلافاصله در محل حضور پیدا کردند. وی با اشاره به کمک رسانی شهرستان آستانه اشرفیه، افزود: همزمان در چهار منطقه گردگرف، زمیدان، بالامحله تموشل و مراددنده آتش سوزی داشتیم. بخشدار لاهیجان، با بیان اینکه آتش سوزی تحت کنترل است، تصریح کرد: دهیاران در کنار نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، منابع طبیعی و ستاد بحران با مدیریت فرماندار لاهیجان در محل مستقر هستند. حسینی ادامه داد: چهار خانوار در معرض آتش سوزی بودند که با کمک آتش نشانان کنترل شد و در حال حاضر خطری منازل را تهدید نمی کند. وی با بیان اینکه وزش باد گرم کنترل آتش سوزی جنگل را سخت کرده است، گفت: آتش سوزی در عرصه های جنگلی نیز در حال کنترل است و خطر جانی نداریم. آتش سوزی جنگل های گیلان جنگلهای نقاط مختلف گیلان از جمله شهرستانهای لاهیجان ، سیاهکل ، لنگرود و شفت و ماسال از شنبه شب چهارم فروردین دچار حریق شد.به گزارش ایرنا، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان به خیرنگاران گفت : بر اساس اعلام اداره کل مدیریت بحران مناطق جنگلی ، لاهیجان ، سیاهکل و شفت از ساعاتی پیش دچار حریق شده است . مهدی ولی پور اظهار داشت : نیروهای دستگاه های ذیربط در شهرستانهای لاهیجان ، لنگرود ،آستانه اشرفیه ، سیاهکل ،شفت، صومعه سرا و فومن برای مهار حریق جنگلهای اطراف که عمدتا نزدیک مناطق مسکونی روستایی است وارد عمل شده اند و امیدواریم مشکل خاصی برای مردم این مناطق پیش نیاید.وی با اشاره به وزش شدید باد گرم افزود: حریق فعلا تحت کنترل است و امیدواریم با کمک بقیه دستگاه ها تا صبح یکشنبه نسبت به کنترل حریق اقدام شد.ولی پور با اذعان به این که با توجه به وزش شدید باد گرم احتمال گسترش آتش سوزی وجود دارد یاداور شد : نیروهای جمعیت هلال احمر ، بسیج ، آتش نشانی و جنگلها و مراتع در منطقه هستند.به گزارش ایرنا ، گزارشهای مردمی حاکی است جنگلهای شفت در منطقه لیفکو و چناررودخان از چندین ساعت پیش در حال سوختن است. جنگلهای گلپورد سیاهکل و باغهای چای روستای بالا نارنج بن بخش اطاقور شهرستان لنگرود در شرق گیلان نیز دچار حریق شده اند. جنگلهای سوستان نیز در چند نقطه دچار حریق شده است و بر اساس گزارش های مردمی عده ای به دلیل نگرانی از رسیدن آتش به منازلشان مشغول جمع کردن اثاثیه و بار زدن به وانت و دور شدن از منطقه هستند.همچنین طبق اخبار دریافتی جنگلهای ماسال نیز دچار حریق شده و با وجود بسیج همه ی نیروهای آتش نشانی شهرستان، دهیاری ها، منابع طبیعی، سپاه و بسیج و نیروهای کمکی شرکت شفارود، به دلیل ...

ادامه مطلب  

آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاویر آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا‎تصاو ...

ادامه مطلب  

آتش سوزی در هتل زائران ایرانی در نجف اشرف  

درخواست حذف این مطلب
هتل الشفاعه در شهر نجف عراق که محل اسکان زائران ایرانی بود دچار آتش سوزی شد. ۵۵آنلاین :در پی آتش سوزی یک هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف اشرف شماری زخمی شدند. سازمان حج و زیارت ایران، آتش سوزی هتل الشفاعه در شهر نجف عراق را که محل اقامت زائرانی از استان همدان بود را تایید و اعلام کرد: این حادثه که بر اثر اتصال برق رخ داده خوشبختانه تلفات جانی نداشت و تنها دو زائر دچار مشکل تنفسی شدند که پس از انتقال به بیمارستان و درمان سرپایی، ترخیص شدند.هتلی که امروز سه شنبه ...

ادامه مطلب  

بررسی سود و زیان "طالبان" و دولت از آتش بس در افغانستان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، در بحبوحه تشدید جنگ در افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به درخواست اقشار مختلف آتش بس یکجانبه 5 روزه ای را به مناسبت عید سعید فطر در افغانستان اعلام کرد.این آتش بس را می توان از جنبه های مختلف بررسی و به تاثیرات آن بر روی روندهای آتی در جنگ افغانستان پرداخت، دستاوردها و تبعات اجرای این طرح ابتکاری و فهم دو طرف جنگ از این موضوعات قطعا در مورد تصمیمات این دو گروه در آینده بسیار تاثیر گذار خواهد بود.اجرای آتش بس نشانگر شکست زود هنگام سیاست آمریکا در افغانستان«جاوید حسینی» پژوهشگر مسائل افغانستان در موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) در پاسخ به اینکه چرا ایده آتش بس در وهله اول مطرح شد و چه اهدافی را دنبال می کرد، گفت: هرچند برخی منابع طالبان عنوان می کنند که این آتش بس هر ساله در زمان عید فطر از جانب رهبر این گروه مطرح می شود اما حوادث خونین روزهای عید فطر در چند سال گذشته خلاف این را ثابت می کند. بنابراین نکته اول این است که برای نخستین بار در طول یک و نیم دهه گذشته آتش بس از جانب دو طرف، اعلام و رعایت شد.وی افزود: نکته دوم به وجود یک پارادوکس اشاره می کند؛ با توجه به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان که بر جنگ و سرکوب طالبان تاکید می کند، اعلام این آتش بس هرچند از جانب دولت افغانستان بود اما با موافقت مقامات آمریکایی صورت گرفت، لذا شاهد نوعی پارادوکس بین سیاست اعلامی و اعمالی واشنگتن در زمینه افغانستان هستیم که می تواند نشانه هایی از شکست زودهنگام استراتژی آمریکا موسوم به استراتژی ترامپ باشد.حسینی در مورد اجرای آتش بس گفت: این که چرا چنین شد، نظرات متفاوتی می توان بیان کرد از جمله این که آتش بس، برآیند توافقات پشت پرده بین برخی بازیگران (از نوع بازیگران دولتی) صحنه افغانستان به ویژه پاکستان، افغانستان و آمریکا است و طالبان تحت فشار، دست به آتش بس زده است.وی خاطر نشان کرد: نظر دیگر این است که دولت افغانستان برای رهایی از فشارهای حملات انتحاری و انفجارها، دست به یک بازی دو سر بُرد زد. پذیرش آتش بس از سوی طالبان مساوی بود با برقراری چند روز آرامش در این کشور، نمایش جلوه صلح دوستانه دولت افغانستان و کسب پرستیژ برای مقامات کابل (که در عمل هم چنین شد) و اگر طالبان آن را نمی پذیرفت و دست به کشتار یک جانبه در ایام عید فطر می زد، تخریب چهره طالبان در صحنه داخلی و جهانی را در پی داشت.دستاورد دولت افغانستان از آتش بس؛ ارائه شخصیتی صلح جو و کسب پرستیژاین کارشناس مسائل افغانستان در مورد دستاوردهای دو طرف جنگ از آتش بس گفت: پاسخ به این سئوال بستگی به اهداف تعریف شده و دستاورهای طرفین آتش بس دارد. دستاوردهای دولت افغانستان را می توان چنین بیان کرد: کابل توانست در روزهای مهم عید فطر از فشار روانی عملیات های طالبان و متحدان آن مانند شبکه حقانی رهایی یابد.وی افزود: با توجه به پیشگام شدن دولت افغانستان در اعلام آتش بس، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توانست جلوه صلح دوستانه دولت خود را به نمایش بگذارد.این کارشناس افغانستانی گفت: کسب پرستیژ در صحنه داخلی و خارجی را نیز می توان از جمله دستاورهای کابل محسوب کرد. در مقابل این دستاوردها، آتش بس برای دولت کابل تبعاتی نیز داشت.حسینی تصریح کرد: انتقادهای شدید برخی جناح های داخلی با آتش بس و ورود طالبان به درون شهرها و مناطق تحت نفوذ دولت افغانستان از جمله تبعات آتش بس برای دولت افغانستان اما با توجه به این انتقاد بخشی از جامعه از سیاست های حکومت طبیعی است، به نظر می رسد دستاوردهای دولت افغانستان بیش از تبعات آن بوده است.اطاعت اعضا از رهبری و ایجاد یکپارچگی؛ نتایج آتش بس برای طالبانحسینی در مورد دستاوردهای صلح برای طالبان گفت: در بررسی سود و زیان طالبان از آتش بس 3 روز عید فطر باید به نخستین دستاورد بزرگ این گروه اشاره کرد که همانا تبعیت تمام و کمال سربازان و فرماندهان این گروه از دستور ملا هیبت الله آخوندزاده رهبری این گروه است.وی افزود: تاکنون بسیاری بر این عقیده بودند که یکپارچگی لازم در میان طالبان وجود ندارد، هرچند با استناد به یک مورد آتش بس نمی توان خلاف دیدگاه این عده را ثابت کرد اما در جریان آتش بس، اقتدار رهبر طالبان و تبعیت رده های مختلف از آن به نمایش گذاشته شد.حسینی خاطرنشان کرد: آتش بس، نقش پذیرفته شده طالبان را یک بار دیگر مسجل کرد و ثابت ساخت که طرف مقابل طالبان، به جای سرکوب و جنگ متمایل به صلح است و این می تواند در ارتقاء روحیه طالبان اثر مثبتی ایجاد کند.وی تاکید کرد: زمان آتش بس تصاویر و گزارش های مختلفی از حضور طالبان در نقاط مختلف افغانستان منتشر شد و می توان آن را به منزل ...

ادامه مطلب  

جنگل های زاگرسی با آتش آب می روند - جنگل ها و گیاهان - محیط زیست  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: آتش سوزی در جنگل ها، طی سال های اخیر و همزمان با روند افزایش دمای هوا بیشتر شده؛ نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا. کاهش بارندگی، خشک شدن زمین و عوامل انسانی از مهم ترین دلایل بروز آتشی است که در دل جنگل ها به پا می شود اما آنگونه که سازمان جنگل ها و مراتع اعلام می کند، مورد آخر، نقش مهم تری دارد؛ سهمی که مسئولان دولتی کشور برای انسان ها در به پا شدن آتش در 14.2میلیون هکتار رویشگاه جنگلی کشور قائلند، بیش از 90درصد است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، بخشی از این سهم متعلق به سوزاندن کاه و کلش زمین های کشاورزی است که وسعت آتش ناشی از آن به جان جنگل ها می افتد؛ اتفاقی که در غرب کشور بیشتر بروز می کند. کارشناسان اما معتقدند آنچه نقش مهم تری در مقایسه با کنترل آتش دارد، پایش و رصد جنگل هاست که ایران وضعیت مطلوبی در این خصوص ندارد.نمی توان نقش گرمایش جهانی زمین و نقشی را که در بروز آتش در جنگل ها ایفا می کند، انکار کرد. انبوه درختان و گیاهان موجود در جنگل، کاهش بارندگی، افزایش دما، وزش بادهای گرم و البته حضور گردشگران و شکارچیان و بی دقتی ها و بی ملاحظگی هایشان، گاه بزرگ ترین آتش را ایجاد می کند. هادی کیادلیری، دانش آموخته دکترای جنگل و رئیس انجمن علمی جنگلبانی معتقد است حتی اگر آموزش ها برای محافظت از جنگل افزایش یابد، باز هم درصدی از افراد وجود دارند که به آن بی توجه بوده و جنگل را به آتش می کشانند.او در گفت وگو با همشهری به صراحت تأکید می کند که نقش عامل انسانی را بالاترین سهم در بروز آتش سوزی ها می داند اما نه به میزانی (90درصد) که مسئولان دولتی اعلام می کنند؛ «در بسیاری موارد عامل ایجاد آتش سوزی پیدا نمی شود که بتوان مجازاتش کرد، در موارد متعددی هم نقطه شروع آتش در شیب های تند و مناطق صعب العبوراست که حضور گردشگران و انسان سخت است، در نهایت عامل را که پیدا نمی کنند می گویند شکارچی بوده است.» کیادلیری معتقد است که 90درصد آتش سوزی ها را برگردن عامل انسانی انداختن گاهی اوقات به معنای توجیه عملکرد است و نباید از مسئولیت ها شانه خالی کرد.آتش مراتع به جان جنگل ها نقش عوامل انسانی که به بروز آتش سوزی منجر می شود، تنها در ته سیگار و زغال نیمه روشن پخت کباب نیست بلکه زباله های ریخته شده در اعماق جنگل ها نیز از عواملی است که موجب آتش سوزی می شود. انبوه زباله هایی که عمدتا در شهرهای شمالی توسط خودرو های بزرگ حمل زباله در دل جنگل تخلیه می شوند، به گفته این استاد جنگل شناس نقش مهمی در آتش به پا کردن دارند.کیادلیری می گوید: انبوه زباله، گاز تولید می کند که می تواند موجب بروز آتش سوزی شود، کوچک ترین وزش باد هم این آتش را به دیگر نقاط منتقل می کند. دلیل دیگری که برای وقوع آتش سوزی در جنگل ها می توان به آن اشاره کرد، آتش زدن کاه و کلش زمین های کشاورزی است. البته این اتفاق در سال های اخیر به دلیل آموزش هایی که به کشاورزان داده شده، کاهش یافته و سهم تأثیر گذاری در بروز حادثه ندارد. اما آنگونه که کیادلیری می گوید، این نوع آتش سوزی در جنگل های زاگرسی بیشتر از شمال کشور، رخ می دهد؛ «بعضی کشاورزان جنگل ها را آتش می زنند و می سوزانند تا زمین های کشاورزی شان را وسعت بخشند تا امکان اشتغال و درآمد زایی بیشتری فراهم کنند. در دل جنگل های زاگرسی مراتع وجود دارد و از آنجا که در این مراتع دامداران حضور دارند، احتمال وقوع آتش سوزی ناشی از فعالیت های انسانی بیشتر است.» البته کارشناسان تأکید می کنند که کشاورزان باید با هماهنگی کارشناسان منابع طبیعی با شخم زدن زمین و سنگ چین، آتش بر ایجاد کنند تا مانع از سرایت آتش سوزی های احتمالی از اراضی کشاورزی به جنگل شوند.جنگل های غرب آسیب پذیرترند نوع جنگل های شمال و غرب ایران با یکدیگر متفاوت است. به گفته کیادلیری، درکف زاگرس تراکم علفی زیاد است و مستعد آتش سوزی بیشتری است. بهار امسال بارندگی زیاد بود و موجب سبزشدن انبوه علوفه شد، این علوفه های خشک در تا ...

ادامه مطلب